Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа

Национальный банк
Постановление от 03.05.2018 № 48
действует с 05.05.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 травня 2018 року N 48

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за N 1429/10028 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

О. Данилюк

 

Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

1. Пункт 1.11 глави 1 доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Вимога, зазначена в абзаці першому пункту 1.11 глави 1 цього Положення, не поширюється на валютні операції резидентів, які здійснюються за рахунок кредитів (позик), що залучаються:

1) державою відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2) державою від міжнародних фінансових організацій на підставі міжнародних договорів України;

3) резидентами від міжнародних фінансових організацій під державні гарантії;

4) державою або під державні гарантії відповідно до міжнародних договорів, за якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається міжнародним фінансовим організаціям.".

2. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Заявник для отримання ліцензії подає до Національного банку:

1) заяву про видачу індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

2) копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), що містить дані стосовно найменування документа, серії (за наявності), номера і дати його видачі, найменування установи, що його видала [для нерезидентів - номера (та за наявності - серії) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав] - для фізичних осіб, які не є підприємцями;

3) оригінали або копії документів, на підставі яких виникли зобов'язання в іноземній валюті (договори, листи, рахунки, клопотання відповідного центрального органу виконавчої влади України або відповідного державного органу іноземної держави). Резиденти - юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають інформацію/документи у вигляді бізнес-плану, під час реалізації якого виникнуть зобов'язання в іноземній валюті, якщо зазначені вище документи відсутні.

Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, потрібні для з'ясування обставин щодо проведення валютної операції, її змісту та учасників (контрагентів) [у тому числі для юридичних осіб - щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)].

Національний банк має право звертатися до державних органів, установ, відомств, уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників валютної операції [у тому числі для юридичних осіб щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)], суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції.";

2) пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дублікат ліцензії видається власнику ліцензії протягом строку її дії та лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком.".

3. У главі 3:

1) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Заявник для зміни умов раніше отриманої ліцензії подає до Національного банку:

1) заяву про внесення змін до індивідуальної ліцензії за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення;

2) документи / копії документів та/або інформацію [крім тих (тієї), на підставі яких(ої) була видана ліцензія], якщо такі(а) є, що додатково підтверджують(є) обґрунтування потреби зміни умов ліцензії.

Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, потрібні для з'ясування обставин щодо змін умов ліцензії, які просить унести заявник.";

2) у пункті 3.3 слово "документи" замінити словами "документи/інформацію";

3) пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Документи / копії документів та/або інформація, на підставі яких(ої) Національним банком змінені умови ліцензії, зберігаються(ється) згідно з установленим Національним банком порядком.

Жоден з цих документів / копій документів та/або інформація не може бути використаний(на) для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.";

4) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"3.9. Зміни до ліцензії, дублікат змін до ліцензії видаються власнику ліцензії лише після оплати ним послуг з їх видачі в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком.".

4. У главі 4:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Підставою для відмови заявнику у видачі ліцензії, унесення змін до неї можуть бути:

1) відсутність або невідповідність поданої інформації/документів вимогам цього Положення та/або вимогам законодавства України;

2) виявлення в поданій інформації/документах неповної, недостовірної (суперечливої) інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника та/або іншої сторони валютної операції;

3) неподання на запит Національного банку додаткової інформації, документів, право на отримання яких передбачено главами 2 та 3 цього Положення;

4) порушення умов ліцензії (у разі звернення щодо зміни умов ліцензії) та/або вимог цього Положення;

5) недостатня обґрунтованість доцільності використання іноземної валюти;

6) зміни в законодавстві або міжнародних договорах України, які стосуються валютної операції, що ліцензується, і відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів/інформації заявника, установленого в пункті 2.2 глави 2 цього Положення;

7) порушення заявником умов індивідуальних ліцензій, якщо вони раніше надавалися йому Національним банком. Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення в разі прийняття рішення про відмову;

8) порушення справи про банкрутство заявника або іншої сторони валютної операції чи перебування їх у процесі припинення;

9) ліквідація власника ліцензії (юридичної особи) / скасування державної реєстрації власника ліцензії (фізичної особи - підприємця) / скасування акредитації власника ліцензії (представництва нерезидента в Україні);

10) виявлення інформації про те, що іншою стороною валютної операції або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом та/або включена до переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або щодо якої застосовано міжнародні санкції та/або санкції в порядку, передбаченому Законом України "Про санкції", та/або санкції іноземних держав або міждержавних об'єднань.";

2) у пункті 4.4:

в абзаці першому літеру "є" замінити словами "можуть бути";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"виявлення недостовірної інформації в документах/інформації, які(а) були(а) подані(а) власником ліцензії Національному банку і на підставі яких(ої) йому була видана ліцензія (були змінені умови ліцензії);";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"отримання Національним банком інформації про ліквідацію власника ліцензії (юридичної особи) / скасування державної реєстрації власника ліцензії (фізичної особи - підприємця) / скасування акредитації власника ліцензії (представництва нерезидента в Україні).";

3) пункт 4.6 доповнити новим реченням такого змісту: "Національний банк у випадку ліквідації/скасування державної реєстрації / скасування акредитації власника ліцензії не повідомляє про анулювання ліцензії власника ліцензії та контролюючий орган.".

5. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

1. На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
[повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) заявника]
звертається до Національного банку України з проханням дозволити йому використати іноземну валюту на території України як засіб платежу в розрахунках (платежах) з ________________________
______________________________________________________________________________________
                                                     [повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
_____________________________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) іншої сторони операції]
у зв'язку із _____________________________________________________________________________
                                                                        (підстави для використання іноземної валюти як засобу платежу)
на суму _________________________.
                                         (словами)

2. Потреба використання іноземної валюти на території України як засобу платежу викликана
______________________________________________________________________________________
                                                                      (докладне обґрунтування потреби використання
_____________________________________________________________________________________.
                                                              іноземної валюти на території України як засобу платежу)

3. Найменування банку і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта:
_____________________________________________________________________________________.

4. Найменування банку і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта:
_____________________________________________________________________________________.

5. Протягом поточного та попереднього років не отримував / отримував індивідуальні ліцензії на використання (зайве не зазначати) іноземної валюти на території України як засобу платежу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (наводиться перелік номерів і дат
______________________________________________________________________________________.
                                                видачі ліцензій, якщо ліцензії отримані протягом зазначеного періоду)

6. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника та іншої сторони валютної операції _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
[найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); країна реєстрації / місця проживання кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та іншої сторони (юридичної особи) валютної операції]

7. З Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюся дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії.

8. Виконавець _________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса
______________________________________________________________________________________
                                                                                              електронної пошти)

9. До заяви додаються: __________________________________________________________________
                                                             (перелік документів, кількість сторінок додатків)

____________
(дата)

 

_______________________________________";
(підпис заявника або уповноваженої ним особи)


2) у додатку 2 слова та літери "повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)", "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності", "Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку" замінити відповідно словами та літерами "повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за Єдиним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії)", "повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії)", "Найменування банку";

3) у додатку 3 слова та літери "повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)", "підтвердні документи" замінити відповідно словами "повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за Єдиним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії)", "підтвердні документи / інформацію";

4) у додатку 4 слова та літери "повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)" замінити словами "повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за Єдиним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії)";

5) у пункті 2 додатка 5 слова "повна назва", "по батькові" замінити відповідно словами "повне найменування", "по батькові (за наявності)".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос