Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений

Национальный банк
Постановление от 28.12.2017 № 146
действует с 30.12.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2017 року N 146

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку створення та реєстрації банків, ліцензування їх діяльності Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

1. У розділі I:

1) у главі 1

у пункті 4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Документи, що подаються до Національного банку юридичною особою, підписуються керівником або уповноваженою особою юридичної особи.";

у другому реченні абзацу четвертого слова "що засвідчена нотаріально" замінити словами "засвідченій у встановленому законодавством порядку";

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Заявник має право подати копію документа, засвідчену в установленому законом порядку або органом, який видав такий документ, якщо цим Положенням не встановлено обов'язку щодо подання оригіналу документа та/або подання документа, підписаного особисто заявником.

Копія документа, нотаріально засвідчена в іноземній державі, має бути легалізована в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).";

в абзаці першому пункту 5 слова "нотаріально засвідчені за місцем видачі та" виключити;

у пункті 6:

у першому реченні слова "(або їх нотаріально засвідчені копії)" виключити;

у третьому реченні слово "нотаріально" замінити словами "в установленому законодавством порядку";

у пункті 7:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

"7. Відлік строку розгляду документів починається з дати подання заявником повного пакета документів на розгляд Національному банку.".

У зв'язку з цим абзаци перший - четвертий уважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

абзац третій після слів "Національного банку" доповнити словами "або у разі отримання відповідного клопотання від банку/заявника";

2) у главі 2:

у пункті 15:

підпункти 1, 15 викласти в такій редакції:

"1) наявність судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку, за вчинення злочинів, передбачених розділами VI, VII, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України;";

"15) те, що стосовно відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника банку Національним банком за результатами розгляду питання щодо його ділової репутації та професійної придатності прийнято рішення про невідповідність такого керівника банку вимогам законодавства України в порядку, передбаченому главою 6 розділу VII цього Положення (застосовується протягом п'яти років із дня прийняття такого рішення Національним банком);";

в абзаці четвертому підпункту 16 слово та цифри "пунктами 14, 15" замінити словом та цифрами "пунктом 15";

3) у главі 3:

пункт 18 після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 31 такого змісту:

"31) у разі погодження фактичного набуття або збільшення істотної участі в банку - дата такого фактичного набуття або збільшення істотної участі в банку;".

абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

"21. Фінансова звітність юридичних осіб - резидентів подається з відміткою органів статистики про її прийняття (або разом з копією документа, який підтверджує її прийняття органами статистики) має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади).";

пункт 25 після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами третім - п'ятим такого змісту:

"Розмір власних коштів юридичної особи, яка в результаті набуття або збільшення істотної участі в банку (фактичного набуття або збільшення істотної участі) стане (стала) кінцевим власником істотної участі в банку, визнається достатнім, якщо він є більшим, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір участі, що набувається або збільшується, становить у статутному капіталі банку.

Розмір регулятивного капіталу банку визначається станом на останню дату звітного місяця, що передує відповідній даті. Якщо регулятивний капітал банку є меншим, ніж його статутний капітал, то для оцінки достатності власних коштів юридичної особи використовується розмір статутного капіталу банку.

Якщо в результаті придбання істотної участі юридична особа стане кінцевим власником істотної участі в банку, що здійснює вирішальний вплив на управління або діяльність банку, або якщо юридична особа стала таким власником шляхом фактичного набуття або збільшення істотної участі, і такий банк потребує додаткової капіталізації, юридична особа надає Національному банку підтвердження джерел походження всіх необхідних коштів, які спрямовуватимуться на додаткову капіталізацію банку.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

у підпункті 6 пункту 28 слова ", що засвідчується нотаріально," виключити;

пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Розмір власних коштів фізичної особи - засновника юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або учасника банку, який здійснює внески до статутного капіталу банку та/або придбав акції банку на вторинному ринку, уважається достатнім, якщо він є більшим, ніж ціна акцій (паїв) банку, визначена відповідними договорами купівлі-продажу акцій (паїв) або договорами підписки на акції.

Розмір власних коштів фізичної особи, яка має намір набути чи збільшити істотну участь у банку або яка фактично набула чи збільшила істотну участь у банку, є достатнім, якщо він є більшим, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір участі, що набувається або збільшується, становить у статутному капіталі банку.

Якщо в результаті придбання істотної участі фізична особа стане кінцевим власником істотної участі, який здійснює вирішальний вплив на управління або діяльність банку, або якщо фізична особа стала таким власником шляхом фактичного набуття або збільшення істотної участі, і такий банк потребує додаткової капіталізації, фізична особа надає Національному банку підтвердження джерел походження всіх необхідних коштів, які спрямовуватимуться на додаткову капіталізацію.

Розмір власних коштів фізичної особи, яка є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку (для оцінки структури власності банку щодо її прозорості), є достатнім, якщо він є більшим, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір набутої участі становить у статутному капіталі банку.

Розмір регулятивного капіталу банку визначається станом на останню дату звітного місяця, що передує відповідній даті. Якщо регулятивний капітал банку є меншим, ніж його статутний капітал, то для оцінки достатності власних коштів фізичної особи використовується розмір статутного капіталу банку.".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

друге речення абзацу п'ятого пункту 1.3 виключити;

у першому реченні пункту 1.4 слова "і засвідчений відбитками їх печаток (у разі їх наявності)" виключити;

у пункті 1.6:

в абзаці третьому слова "нотаріально або" виключити;

в абзацах сьомому та восьмому слова "особи, її уповноваженої особи чи нотаріально" замінити словами "особи чи її уповноваженої особи";

у пункті 1.7:

в абзаці третьому слова "та відбитком печатки в разі її наявності" виключити;

в абзаці десятому слова ", засвідченим нотаріально" виключити;

у пунктах 1.12 та 1.13 слова "або нотаріально" виключити;

2) в абзаці третьому пункту 3.3 глави 3 слова "та відбитком печатки банку" виключити;

3) у главі 4:

у пункті 13:

підпункти 5, 6 викласти в такій редакції:

"5) оригінал або копія, посвідчена підписами сторін, договору (або посвідченого підписами сторін проекту договору) купівлі-продажу корпоративних прав або іншого договору (правочину), у результаті виконання якого особа набуде істотної участі в банку (далі - договір про набуття істотної участі в банку).

Документ (правочин) про набуття істотної участі в банку, який буде змінено сторонами під час розгляду Національним банком пакета документів заявника, має бути поданий Національному банку впродовж трьох робочих днів з дати внесення змін;

6) бізнес-план діяльності банку, якщо внаслідок придбання істотної участі заявник здійснюватиме вирішальний вплив на управління або діяльність банку.

Бізнес-план має містити таку інформацію:

оцінку дотримання економічних нормативів банком та необхідні заходи для забезпечення дотримання банком економічних нормативів;

прогнозні розрахункові баланс та звіт про фінансові результати діяльності банку за кожний із трьох наступних фінансових років;

необхідність банку у фінансуванні (у тому числі шляхом збільшення статутного капіталу банку), розміри фінансування, його строки та джерела походження коштів для здійснення фінансування;

стратегію діяльності банку на наступні три роки (на кожен рік окремо);

відомості щодо кандидатів на посади голови правління, голови ради банку та головного бухгалтера банку (у разі їх зміни після придбання банку), а також інформацію, яка підтверджує їх професійну придатність та бездоганну ділову репутацію.".

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом п'ятнадцятим;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Повідомлення про намір підписується:

1) особисто фізичною особою, яка подає документи відповідно до глави 4 розділу II цього Положення, підпис такої фізичної особи, якщо вона є іноземцем, засвідчується нотаріально;

2) керівником юридичної особи, яка подає документи відповідно до глави 4 розділу II цього Положення.

Повідомлення про намір від імені держави або територіальної громади підписується уповноваженою особою відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

Повідомлення про намір у разі спільного набуття істотної участі підписується та подається всіма особами, які мають намір спільно набути істотної участі, або кожна з таких осіб підписує та подає повідомлення про намір окремо із зазначенням усіх осіб, спільно з якими планується набуття істотної участі в банку.";

у підпунктах 2 пунктів 19 та 20 слова "оригінал або нотаріально посвідчену копію" виключити;

пункт 30 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Комітет з питань нагляду має право запросити заявника та/або його уповноважену особу на розгляд питання щодо набуття істотної участі в банку для надання пояснень.".

3. У розділі III:

1) у главі 3:

абзац третій пункту 3.5 після слів "Національного банку" доповнити словами "та законодавства України щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення";

у пункті 3.7:

в абзаці першому підпункту 2 слова "банком або нотаріально" замінити словами "або банком";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) копії трудової книжки, що засвідчуються на останньому місці роботи, або банком, або для фізичних осіб - іноземців - резюме, підписане особою, справжність підпису якої засвідчується банком;";

у першому реченні підпункту 4 слова "банком або нотаріально" замінити словами "або банком";

в абзаці третьому пункту 3.10 слова "пронумеровані, прошиті, засвідчені на зворотному боці відбитком печатки банку" замінити словами "підписані уповноваженою особою банку, пронумеровані та прошиті";

2) у главі 4:

у пункті 4.1:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має відповідати вимогам Закону, цього Положення та нормативно-правового акта Національного банку з питань організації внутрішнього аудиту банку.";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк визначає відповідність керівника підрозділу внутрішнього аудиту шляхом погодження його призначення на цю посаду.";

у пункті 4.3:

абзац другий доповнити словами "та керівників підрозділу внутрішнього аудиту банку.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Виконання особою (особами) обов'язків керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку не допускається більше ніж протягом шести місяців (у тому числі в разі зміни осіб, на яких покладено виконання обов'язків).";

у пункті 4.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.4. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банк для розгляду питання про погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту подає документи, визначені пунктом 3.7 (з урахуванням положень пункту 3.8) глави 3 розділу III цього Положення, а для розгляду питання про погодження кандидатури відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, який за посадою є членом правління банку (далі - відповідальний працівник, член правління банку), - також документи, передбачені нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.";

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Національний банк має право провести тестування та/або співбесіду з іншими керівниками банку для визначення відповідності їх професійної придатності та ділової репутації вимогам Закону та цього Положення.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

пункт 4.7 викласти в такій редакції:

"4.7. Відповідальний працівник, член правління банку має відповідати вимогам Закону, цього Положення і нормативно-правового акта Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

Національний банк погоджує кандидатуру відповідального працівника, члена правління банку в порядку та за умов, визначених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.";

3) пункт 5.4 глави 5 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Національний банк має право повідомити банк про можливість розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг та не повертати банку пакет документів за наявності застосованого до банку заходу впливу у вигляді обмеження здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (строк дії якого не закінчився протягом трьох місяців, що передують даті повідомлення Національному банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг), коли здійснення нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг не обмежується таким рішенням про застосування заходу впливу та одночасно не призведе до погіршення фінансового стану банку, та не загрожує інтересам кредиторів і вкладників банку.".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.

4. У розділі IV:

1) абзац восьмий пункту 1.4 глави 1 доповнити словами "приміщення філії/відділення відповідають нормативам з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;";

2) у главі 2:

в абзаці другому пункту 2.2 слова "і засвідчене відбитком печатки банку" виключити;

у пункті 2.3 слова "та відбитком печатки банку" виключити;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Банк подає положення про представництво у двох примірниках, затверджене уповноваженим органом банку, підписане уповноваженою особою та прошите.".

5. Пункт 1.7 розділу V викласти в такій редакції:

"1.7. Банк зобов'язаний подати до Національного банку інформацію та/або документи органу банківського нагляду держави місцезнаходження філії/представництва про результати проведеної перевірки філії/представництва (якщо органом банківського нагляду подаються філії/представництву/банку такі документи), а також листа органу банківського нагляду щодо оцінки діяльності філії/представництва та висунутих до неї вимог у 20-денний строк після надходження цієї інформації та/або документів.".

6. У розділі VI:

1) у главі 2:

абзац перший пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Положення про філію іноземного банку, викладене українською мовою, подається в трьох примірниках, має бути затверджене уповноваженим органом іноземного банку, підписане уповноваженою особою та прошите, а також містити на титульній сторінці положення місце для відмітки про погодження та підпису уповноваженої посадової особи Національного банку і відбитка печатки Національного банку.";

у пункті 2.7:

в абзаці другому слова "і відбитком печатки іноземного банку" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Аудиторський висновок підписується аудитором або уповноваженою особою аудиторської фірми.";

2) пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.2. Положення про представництво подається в трьох примірниках, затверджене уповноваженим органом банку, підписане уповноваженою особою та прошите, і має відповідати вимогам пункту 1.3 глави 1 розділу IV цього Положення.".

7. У розділі VII:

1) у главі 1:

абзац четвертий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"статут банку в новій редакції, оформлений відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення.";

у пункті 1.3:

в абзаці п'ятому слова "копії (нотаріально засвідчені) документів, необхідних" замінити словами "документи, необхідні";

абзац дев'ятий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Документи, визначені в підпунктах "г", "ґ" пункту 1.3 глави 1 розділу VII цього Положення, які попередньо подавалися до Національного банку учасниками банку / банком для погодження/набуття збільшення істотної участі в банку або погодження змін, що вносилися до статутів банків у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку, повторно не подаються, якщо ці документи не зазнали змін та якщо немає потреби підтвердження наявності власного капіталу / власних коштів для придбання акцій банку за ці періоди, про що зазначається в клопотанні банку.

Документи, визначені в підпунктах "г", "ґ" пункту 1.3 глави 1 розділу VII цього Положення, не подаються щодо юридичних та фізичних осіб, які не були учасниками банку на момент прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу банку (за винятком нових учасників, що вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення).".

У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова "нотаріально або" виключити;

в абзаці тринадцятому слова "та відбитком печатки банку або засвідчені нотаріально" виключити;

у пункті 1.4:

в абзаці п'ятому слова "копії (нотаріально засвідчені) документів, необхідних" замінити словами "документи, необхідні";

в абзаці шостому слова "та відбитком печатки банку" виключити;

в абзаці сьомому слова "нотаріально або" виключити;

в абзаці п'ятому пункту 1.7 слова "та відбитком печатки банку" виключити;

у пункті 1.16 слова "або нотаріально засвідчену" виключити;

2) у главі 2:

абзац третій пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"засвідчені в установленому законодавством порядку копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, що підтверджують набуття у власність акцій/паїв банку, які укладені/підписані з дати погодження (надання дозволу) Національним банком набуття/збільшення особою істотної участі в банку;";

доповнити главу після пункту 2.5 новим пунктом такого змісту:

"2.6 Юридична або фізична особа зобов'язана погодити з Національним банком фактично набуту або збільшену понад установлені частиною першою статті 34 Закону рівні володіння істотною участю в банку після її фактичного набуття або збільшення, зокрема, у разі:

1) отримання спадщини;

2) придбання акцій банку за наслідками придбання контрольного пакета акцій банку відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

3) одноособового набуття істотної участі кожною особою (або однією з них), які спільно володіли істотною участю в банку, у результаті припинення правовідносин, у зв'язку із якими Національний банк погодив таким особам спільне набуття істотної участі в банку.

Для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку після її фактичного набуття або збільшення особа протягом двох місяців подає до Національного банку документи, визначені пунктом 13 глави 4 розділу II цього Положення (замість повідомлення про намір набуття істотної участі в банку відповідно до додатка 7 подається повідомлення про фактичне набуття/збільшення істотної участі згідно з додатком 21).".

У зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.8 уважати відповідно пунктами 2.7 - 2.9;

3) у пункті 3.5 глави 3:

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:

"2) перепризначення або переобрання особи керівником банку на ту саму посаду в цьому банку, якщо на дату призначення/обрання такого керівника законодавством не вимагалося погодження на цю посаду, за умови, що особа продовжує обіймати відповідну посаду або виконувати обов'язки за посадою безперервно;".

У зв'язку з цим підпункти 2 - 5 уважати відповідно підпунктами 3 - 6;

абзаци восьмий - одинадцятий викласти в такій редакції:

"Банк подає до Національного банку у випадках, передбачених пунктом 3.5 глави 3 розділу VII цього Положення:

1) засвідчені банком копії рішень (протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу) про звільнення попередньої та призначення нової особи на відповідну посаду або про перепризначення (переобрання) особи на відповідну посаду;

2) анкету (додаток 12) згідно з вимогами пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення (не подається, якщо така анкета подавалася раніше і після такого подання форма анкети не змінювалася, та за умови, що інформація, яка в ній міститься, є актуальною і в ній не відбулося змін);

3) письмове запевнення банку, що ділова репутація та професійна придатність особи, призначеної (обраної) на відповідну посаду, відповідає вимогам статті 42 Закону та цього Положення, та запевнення, що інформація, яка міститься в раніше поданій анкеті, є актуальною і в ній не відбулося змін (у разі неподання анкети).";

4) в абзаці третьому пункту 4.1 глави 4 слова "та відбитком печатки банку" виключити;

5) у главі 5:

в абзаці першому пункту 5.3 слова "та відбитком печатки" виключити;

абзац перший пункту 5.11 викласти в такій редакції:

"5.11. Національний банк скасовує акредитацію представництва іноземного банку не пізніше 15 робочих днів із дня отримання документів (інформації), визначених (визначеної) пунктом 5.11 глави 5 розділу VII цього Положення, шляхом прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про скасування акредитації представництва іноземного банку та внесення (здійснення) запису до Державного реєстру банків про скасування акредитації представництва:";

6) у главі 6:

у пунктах 6.1, 6.2 слова "ділової репутації" замінити словами "професійної придатності та ділової репутації";

у пункті 6.3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"виявлення недоліків у системі внутрішнього контролю банку, у тому числі в управлінні ризиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"виявлення Національним банком ознак відсутності бездоганної ділової репутації керівників банку, передбачених цим Положенням, або фактів, що можуть свідчити про професійну непридатність керівника банку";

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"виявлення ознак здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності.";

у пункті 6.4 слова "ділової репутації" замінити словами "професійної придатності та ділової репутації";

у пункті 6.5:

в абзаці першому слова "ділової репутації" замінити словами "професійної придатності та ділової репутації";

в абзаці другому слово "приймає" замінити словами "має право прийняти";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"порушення банком вимог банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, унаслідок дій або бездіяльності такої особи;";

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"установлення факту здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності.";

у пункті 6.9 слова "ділової репутації" замінити словами "професійної придатності та ділової репутації";

7) у главі 7:

у пункті 1 слова та цифри "статтею 32 Закону та Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" замінити словами "законодавством України, Законом, Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

у підпункті 3 пункту 3 слова "засвідчений відбитком печатки банку та" виключити;

у пункті 4:

у підпункті 4 слова "засвідчений відбитком печатки банку та" виключити;

у підпункті 6 слова "нотаріально або" виключити;

у пункті 5:

у підпункті 3 слова "засвідчений відбитком печатки банку та" виключити;

у підпункті 5 слова "нотаріально або" виключити;

у пункті 6:

абзаци перший та другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"2) за результатами розгляду документів Національний банк:

проставляє відмітку із датою прийняття повного пакета документів на першому примірнику клопотання банку про погодження статуту банку в новій редакції, якщо після розгляду поданого пакета документів Національний банк дійшов висновку, що поданий пакет документів є повним; або";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Національний банк здійснює дії, передбачені підпунктом 3 пункту 6 глави 7 розділу VII цього Положення після усунення заявником виявлених недоліків.";

у пункті 7:

у підпункті 4 слова "засвідчений відбитком печатки банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та" виключити;

у підпункті 6 слово "нотаріально," виключити.

8. У розділі VIII:

1) у підпункті 2 пункту 2 глави 1 слова "засвідчені нотаріально," виключити;

2) у главі 3:

у пункті 18:

у підпункті 3 слова "нотаріально або" виключити;

у підпункті 5 слова "(для фізичної особи за підписом, засвідченим нотаріально)" виключити.

9. У розділі IX:

1) в абзаці третьому підпункту 2 пункту 10 глави 2 слова "і відбитком печатки банку" виключити;

2) у главі 4:

у пункті 18:

в абзаці першому слова "Плану припинення" замінити словами "Плану припинення банківської діяльності банку без припинення юридичної особи (далі - План припинення)";

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) заяву;";

у пункті 20 та підпункті 3 пункту 21 слова та цифру "пунктом 1 глави" замінити словами та цифрами "пунктом 18 глави";

у пункті 22:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) баланс припинення, засвідчений підписами голови правління та головного бухгалтера банку, та звіт голови правління банку за його підписом, затверджені загальними зборами учасників;";

підпункт 7 виключити;

у пункті 24 слово та цифру "пунктом 5" замінити словом та цифрами "пунктом 22".

10. У тексті Положення слова "Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у всіх відмінках замінити словами "Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення" у відповідних відмінках.

11. У додатку 7 до Положення слова "засвідчений нотаріально," виключити.

12. У пункті 5 розділу I. Опису порядку подання та параметрів заповнення анкети керівника додатка 12 до Положення слова "або нотаріально" виключити.

13. Положення доповнити новим додатком, що додається.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Повідомлення про фактичне
набуття/збільшення
(зазначити потрібне)
істотної участі в банку

_____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування банку, його місцезнаходження)

Прошу погодити ______________________________________________________________________
                                                                    [найменування юридичної особи та/або прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
           фізичної особи, яка прямо та/або опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами володіє істотною
                                                       участю в банку, із зазначенням контролера (у разі його наявності)]

              фактичне одноосібне/спільне                                набуття/збільшення істотної участі, яка
                                             (зазначити потрібне)                                               (зазначити потрібне)
становить _____ відсотків статутного капіталу банку.

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписує заяву)
стверджую, що інформація, надана в повідомленні, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10 днів із дня їх виникнення.

Керівник юридичної особи

_________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Фізична особа ________________________________________________________________________
                                                                                                        (підпис, ініціали, прізвище)

Дата ____________

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

Опрос