Идет загрузка документа (263 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 21.12.2017 № 137
действует с 28.12.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2017 року N 137

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою підвищення надійності та стабільності фінансової системи України, розвитку ринків фінансових послуг та забезпечення захисту інтересів їх учасників і вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (зі змінами) (далі - Положення), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Унести до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року N 53) (зі змінами) (далі - Тарифи), такі зміни:

1) колонку 3 рядка 23 викласти в такій редакції:

"Розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку";

2) рядок 24 виключити.

У зв'язку з цим рядки 25 - 55 уважати відповідно рядками 24 - 54.

3. Національний банк України розглядає документи про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія), що надійшли до Національного банку України до набрання чинності цією постановою, та надає небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку ліцензії згідно з вимогами Положення та Тарифів без урахування змін, унесених цією постановою.

4. Небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію:

1) до дати набрання чинності цією постановою протягом:

двох місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України анкету небанківської фінансової установи за формою, наведеною в додатку 3 до Положення;

шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації (далі разом - діяльність) у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про відповідність їх діяльності вимогам Положення;

2) згідно з пунктом 3 цієї постанови після набрання чинності цією постановою протягом:

двох місяців із дня отримання ліцензії подати до Національного банку України анкету небанківської фінансової установи за формою, наведеною в додатку 3 до Положення;

шести місяців із дня отримання ліцензії забезпечити приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про відповідність їх діяльності вимогам Положення.

5. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінпослуги), статей 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) та визначає порядок надання Національним банком України (далі - Національний банк) небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) автоматизована інформаційна система Національного банку "Валютні ліцензії" (далі - АІС "Валютні ліцензії") - комплекс організаційно-технічних засобів, який забезпечує ведення Національним банком електронного реєстру наданих та відкликаних (анульованих) генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій;

2) генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - ліцензія, що надається Національним банком небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку згідно з цим Положенням для здійснення ними (ним) валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії;

3) дата відкликання (анулювання) генеральної ліцензії - дата рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) генеральної ліцензії;

4) дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення;

5) джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників небанківських фінансових установ та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи;

6) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

7) кваліфікована фондова біржа - біржа, створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому біржа визнається кваліфікованою для цілей цього Положення;

8) кваліфіковане бюро кредитних історій - бюро кредитних історій, що створено і діє на підставі Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";

9) керівники небанківської фінансової установи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради небанківської фінансової установи (наглядової, спостережної) - за наявності;

10) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:

юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;

11) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої немає контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

12) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

13) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;

14) небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до державного реєстру фінансових установ, який ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України;

15) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;

16) приміщення - частина внутрішнього об'єму нежитлового об'єкта нерухомого майна, обмежена будівельними елементами та/або огороджувальними будівельними конструкціями, з можливістю входу і виходу, що використовується небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для здійснення валютних операцій;

17) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;

18) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;

19) строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку - строк, який обчислюється з дати початку фактичного надання резидентам певних фінансових послуг у валюті України;

20) структурні підрозділи - філії та інші відокремлені структурні підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи, пункти обміну іноземної валюти, каси небанківських фінансових установ, об'єкти поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку, в яких здійснюється надання фінансових послуг;

21) суттєве порушення небанківськими фінансовими установами вимог до організації захисту приміщень небанківських фінансових установ - будь-яке з таких порушень:

технічний стан елементів відгороджувальних конструкцій приміщень небанківської фінансової установи, сховища небанківської фінансової установи або сейфа, що використовується як сховище, не відповідає вимогам, установленим нормативно-правовим актом з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні;

немає системи відеоспостереження за приміщеннями небанківської фінансової установи, яка функціонує відповідно до нормативно-правового акта з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні;

приміщення небанківської фінансової установи не обладнані системами тривожної сигналізації;

22) суттєве порушення небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку порядку проведення валютно-обмінних операцій - будь-яке з таких порушень:

невідповідність залишків готівкових коштів у касі на момент перевірки даним звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей на суму в еквіваленті понад 50 тисяч гривень;

здійснення валютно-обмінної операції без застосування реєстратора розрахункових операцій та відображення її в бухгалтерських документах небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку;

23) суттєве порушення фінансових зобов'язань - невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, розмір невиконання / неналежного виконання якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 днів;

24) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), Законі про фінпослуги, Декреті та інших законодавчих актах України, які стосуються діяльності небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку.

3. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надають фінансові послуги, передбачені статтею 4 Закону про фінпослуги, якщо вони є валютними операціями згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету, після отримання генеральної ліцензії.

4. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку, що отримали генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у порядку, який установлений для уповноважених банків.

5. Небанківські фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або інші фінансові послуги, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, зобов'язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень структурних підрозділів вимогам законодавства України, зокрема, нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

6. Небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державною службою статистики України з урахуванням вимог законодавства України.

7. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснюють валютні операції за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, а також з дотриманням умов наданої генеральної ліцензії.

Небанківська фінансова установа, яка під час здійснення валютних операцій має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської фінансової установи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про такі торговельну марку (знак для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування.

8. Структурні підрозділи небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку здійснюють валютні операції згідно з положеннями, які регламентують проведення валютних операцій, та в межах повноважень, наданих небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку.

9. Власник генеральної ліцензії не може передавати її третім особам.

10. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку вносять плату за послугу з розгляду пакета документів щодо надання генеральної ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо надання генеральної ліцензії, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

Послуга з розгляду пакета документів щодо надання генеральної ліцензії, що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про надання / відмову у наданні генеральної ліцензії.

11. Небанківська фінансова установа з дати її виключення з Реєстру фінансових установ зобов'язана припинити здійснення валютних операцій та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Національний банк.

12. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі прийняття рішення про припинення надання фінансових послуг, які є валютними операціями, зобов'язані протягом п'яти днів із дня прийняття такого рішення звернутися до Національного банку із заявою про відкликання генеральної ліцензії.

13. Генеральна ліцензія в частині проведення операцій, здійснення яких потребує наявності ліцензії, виданої уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків відповідних фінансових послуг, є чинною протягом строку дії відповідної ліцензії.

Генеральна ліцензія в частині проведення операцій, здійснення яких не потребує ліцензії, зазначеної в абзаці першому пункту 13 розділу I цього Положення, діє протягом строку, що не перевищує трьох років.

14. Правління Національного банку за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, має право приймати рішення про призупинення надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій.

Національний банк у разі прийняття Правлінням Національного банку рішення про призупинення надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій повідомляє про це небанківські фінансові установи, національного оператора поштового зв'язку, які подавали пакет документів на отримання генеральної ліцензії, листом із повідомленням про призупинення надання генеральної ліцензії протягом п'яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.

II. Умови, за яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право отримати генеральну ліцензію та здійснювати валютні операції

15. Національний банк надає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральну ліцензію для надання фінансових послуг, які є валютними операціями згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету, за умови дотримання таких вимог:

1) строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку не менше одного року у сфері надання резидентам таких самих фінансових послуг у валюті України (крім надання генеральної ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют), що підтверджується документом, зазначеним у підпункті 6 пункту 18 розділу III цього Положення, а також іншими документами, що підтверджують початок фактичного надання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку відповідних фінансових послуг у валюті України;

2) відповідність фінансового стану небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку вимогам розділу IV цього Положення (у тому числі щодо наявності власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в розмірі, не меншому, ніж установлено пунктом 27 розділу IV цього Положення);

3) відповідність небанківської фінансової установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі V цього Положення;

4) відповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам розділу VI цього Положення;

5) наявність у небанківської фінансової установи не менше п'яти структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні (для небанківських фінансових установ, які звертаються до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах);

6) подання до Національного банку повного пакета документів для отримання генеральної ліцензії, визначених цим Положенням;

7) не було протягом року, що передує даті надходження документів, та протягом строку розгляду пакета документів фактів порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або застосованих до неї (нього) заходів впливу (санкцій) за порушення зазначеного законодавства України.

16. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані протягом усього строку дії генеральної ліцензії дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі вимог цього Положення, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, зокрема, надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи і звітність у встановлений Національним банком строк.

17. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язані повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин.

III. Перелік документів і порядок їх подання Національному банку для отримання генеральної ліцензії та витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій

18. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подають до Національного банку такі документи:

1) заяву про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення);

2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, складений з урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення;

3) анкету небанківської фінансової установи (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення);

4) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до Реєстру фінансових установ;

5) копію статуту. Небанківська фінансова установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, подає лист (повідомлення) з інформацією про розміщення актуальної редакції статуту на цьому порталі. Небанківська фінансова установа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;

6) копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, або інший документ, який підтверджує видачу ліцензії на здійснення небанківською фінансовою установою фінансових послуг чи іншим чином свідчить про наявність у небанківської фінансової установи права на надання фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України (надаються, якщо відповідні види фінансових послуг підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України);

7) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за формою N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан") [далі - форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"], формою N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід") [далі - форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"], формою N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (далі - форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів"), формою N 4 "Звіт про власний капітал" (далі - форма N 4 "Звіт про власний капітал") додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами) (далі - Положення бухгалтерського обліку), і приміток до фінансової звітності (далі - примітки до фінансової звітності), що відповідають вимогам, установленим Положенням бухгалтерського обліку, або Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, за формою додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (зі змінами) (далі - "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"):

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської фінансової установи до Національного банку із заявою про надання генеральної ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).

Якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської фінансової установи становить більше, ніж 10 % активів небанківської фінансової установи, то додатково до фінансової звітності подається розшифрування такої дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення.

Якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської фінансової установи становлять більше, ніж 10 % активів небанківської фінансової установи, то додатково до фінансової звітності подається детальна інформація щодо таких інвестицій, зокрема про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій;

8) висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки небанківських фінансових установ, що ведеться державним органом, який здійснює регулювання діяльності небанківської фінансової установи (далі - реєстр аудиторів), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти визначеної в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності; та інформацію такого аудитора про підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи та достатності її фінансового стану для здійснення валютних операцій згідно з бізнес-планом;

9) засвідчену аудитором копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до реєстру аудиторів;

10) довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але за період не більше ніж три останніх місяці, і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання генеральної ліцензії;

11) документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV цього Положення;

12) довідку органу державної фіскальної служби про те, є або немає в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку заборгованості зі сплати податків, зборів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання генеральної ліцензії;

13) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської фінансової установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання генеральної ліцензії;

14) інформацію про наявність у небанківської фінансової установи (її структурних підрозділів) приміщень, в яких планується здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні [із зазначенням місцезнаходження приміщення, дати та номера документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суборенди нежитлового приміщення на строк не менше одного року), найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код) / номера контрагента, строку дії договору, дати приймання-передавання приміщення в оренду/суборенду, розміру приміщення], за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, - у разі звернення до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах;

15) відомості про структуру власності небанківської фінансової установи, подані відповідно до розділу VI цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська фінансова установа звертається до Національного банку із заявою про надання генеральної ліцензії, у порядку, визначеному розділом III цього Положення;

16) довідки про те, що має чи не має судимості власник істотної участі, керівник небанківської фінансової установи, видані компетентним органом країни їх проживання (станом на будь-яку дату протягом одного місяця, що передує даті подання пакета документів для отримання генеральної ліцензії);

17) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання генеральної ліцензії.

Документи (їх копії), зазначені в підпунктах 4, 6, 11, 13 пункту 18 розділу III цього Положення, повинні бути підписані (засвідчені) у встановленому законодавством України порядку.

Документи (їх копії), зазначені в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення, повинні бути підписані (засвідчені) небанківською фінансовою установою / національним оператором поштового зв'язку та аудитором (аудиторською фірмою), а документи (їх копії), зазначені в підпунктах 2, 3, 5, 14, 15 пункту 18 розділу III цього Положення, - небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку.

19. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані звернутися до Національного банку із заявою про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 5 до цього Положення, у разі:

1) наміру продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії;

2) розширення/зміни переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подають до Національного банку документи, передбачені пунктом 18 розділу III цього Положення (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії).

20. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у генеральній ліцензії, зобов'язані протягом 30 днів із дня державної реєстрації відповідних змін подати до Національного банку:

1) заяву про внесення змін до електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (у разі зміни найменування, ідентифікаційного коду небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, інших відомостей, зазначених у генеральній ліцензії) за формою, визначеною в додатку 6 до цього Положення;

2) засвідчені небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку копії документів, які підтверджують зміну найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у генеральній ліцензії.

21. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 62 розділу VII цього Положення.

22. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень відповідно до цього Положення.

23. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані подавати до Національного банку документи для отримання генеральної ліцензії, отримання витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій, а також інші документи, передбачені цим Положенням, українською мовою та без виправлень.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку пронумеровують, прошивають та засвідчують сторінки документів у встановленому законодавством України порядку.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку одночасно з документами на паперових носіях обов'язково подають до Національного банку електронні копії цих документів (далі - електронні копії документів).

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) формат готового файла - pdf;

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Анкета (додаток 3) додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.

Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення небанківської фінансової установи до системи електронної пошти Національного банку).

24. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі внесення змін до статуту зобов'язані письмово повідомити про це Національний банк протягом 30 днів із дня державної реєстрації цих змін із зазначенням їх короткого опису.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської фінансової установи (додаток 3), зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня настання змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.

IV. Вимоги до фінансового стану

25. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку повинні відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним цим Положенням.

26. Фінансовий стан небанківської фінансової установи повинен відповідати запланованим нею у бізнес-плані (додаток 2) обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план небанківської фінансової установи повинен бути складений з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів і витрат у бізнес-плані повинні бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.

Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської фінансової установи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо дані бізнес-плану небанківської фінансової установи та/або фінансової звітності свідчать про те, що немає пропорційних її обсягу та характеру діяльності ресурсів для належного здійснення діяльності.

27. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії зобов'язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:

1) для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, - у сумі п'ять мільйонів гривень;

2) для здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають залучення фінансових активів від фізичних осіб, - у сумі 30 мільйонів гривень;

3) для здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, якщо:

небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають не більше 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах), - у сумі 10 мільйонів гривень;

небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають більше ніж 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах), - розмір мінімального власного капіталу визначається з розрахунку 10 мільйонів гривень плюс 10 мільйонів гривень на кожні наступні 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах);

4) для надання інших фінансових послуг (крім зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 27 розділу IV цього Положення), визначених частиною першою статті 4 Закону про фінпослуги, - у сумі 15 мільйонів гривень.

28. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані протягом строку дії генеральної ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 27 розділу IV цього Положення.

29. Небанківська фінансова установа, яка звертається за отриманням генеральної ліцензії, зобов'язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності.

Небанківська фінансова установа, яка звертається за отриманням генеральної ліцензії (крім небанківської фінансової установи, яка звертається за отриманням генеральної ліцензії на здійснення діяльності, передбаченої підпунктом 1 пункту 27 розділу IV цього Положення), зобов'язана мати в наявності грошові кошти (готівкою, коштами на рахунках у банку, депозитами до запитання) у розмірі не меншому, ніж 1000000 гривень.

30. Небанківська фінансова установа не повинна мати:

1) фінансових інвестицій в капіталі ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25 % власного капіталу небанківської фінансової установи;

2) заборгованості зі сплати податків і зборів.

31. Небанківська фінансова установа, яка отримала генеральну ліцензію, зобов'язана щороку до 01 квітня протягом усього строку дії генеральної ліцензії подавати Національному банку такі документи:

1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за попередній звітний рік;

2) висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до реєстру аудиторів, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності;

3) засвідчену аудитором (аудиторською фірмою) копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до реєстру аудиторів.

32. Небанківська фінансова установа зобов'язана на підставах та в порядку, визначених цим Положенням, розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу.

33. Небанківська фінансова установа розкриває/підтверджує інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу шляхом подання до Національного банку документів, визначених у пунктах 34, 35 розділу IV цього Положення, у таких випадках:

1) подання небанківською фінансовою установою пакета документів для отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 18 розділу III цього Положення - щодо учасників (засновників) такої небанківської фінансової установи;

2) набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі - щодо учасників небанківської фінансової установи, які набули/збільшили істотну участь у небанківській фінансовій установі (подання документів, передбачених пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, здійснюється протягом 30 робочих днів із дня набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі);

3) збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської фінансової установи:

у зв'язку з необхідністю забезпечення мінімального розміру власного капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пункту 27 розділу IV цього Положення;

у разі збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської фінансової установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії.

Небанківська фінансова установа подає документи, передбачені пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, протягом 30 робочих днів із дня збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської фінансової установи.

34. Небанківська фінансова установа, учасниками якої є юридичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів для формування власного капіталу (у тому числі оплати корпоративних прав) небанківської фінансової установи подає до Національного банку такі документи:

1) інформаційну довідку юридичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких юридичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії відповідних правочинів;

2) інформацію аудитора щодо джерел походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснювалося виконання юридичною особою зобов'язань щодо формування власного капіталу небанківської фінансової установи;

3) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", яка підтверджує інформацію, що зазначена в підпунктах 1, 2 пункту 34 розділу IV цього Положення;

4) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного капіталу небанківської фінансової установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

5) висновок аудитора (аудиторської фірми), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти поданої фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності;

6) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюється переказ коштів для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, що містять інформацію про рух коштів на рахунках, за період, достатній для підтвердження джерел надходження коштів для формування власного капіталу небанківської фінансової установи. У довідках банків зазначаються номер рахунку, дати здійснення та суми операцій, код валюти, найменування та номери рахунків контрагентів, реквізити банку платника та банку отримувача, умовні цифрові позначення видів операцій, призначення платежу за операціями, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунку, сума початкового залишку та сума вихідного залишку за рахунком. Допускаються й інші додаткові реквізити контрагентів залежно від можливостей програмного продукту;

7) засвідчену аудитором копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до реєстру аудиторів.

35. Небанківська фінансова установа, учасниками якої є фізичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів для формування власного капіталу (у тому числі оплати корпоративних прав) небанківської фінансової установи подає до Національного банку такі документи:

1) інформаційну довідку фізичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких фізичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії вчинених правочинів, інших документів;

2) копію(ії) декларації(ій) про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) [декларації(ій) про доходи] з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію.

Якщо законодавством країни, податковим резидентом якої є особа, не передбачена можливість отримання особою від уповноваженого органу країни інформації про суми отриманих доходів або про суми сплачених податків, то подається письмове запевнення особи про неможливість надання відповідної інформації.

36. Небанківська фінансова установа додатково до документів, передбачених пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, подає до Національного банку копію документа, виданого уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про погодження набуття або збільшення фізичною чи юридичною особою істотної участі в небанківській фінансовій установі (у разі необхідності отримання такого погодження).

37. Національний банк для підтвердження джерел походження коштів має право запитувати додаткові документи та інформацію, у тому числі щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких юридична або фізична особа отримала відповідні кошти.

38. Небанківська фінансова установа, яка отримала генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, яка планує збільшити кількість структурних підрозділів, що згідно з підпунктом 3 пункту 27 розділу IV цього Положення потребуватиме збільшення мінімального розміру власного капіталу небанківської фінансової установи, подає не пізніше ніж за один місяць до відкриття нових структурних підрозділів до Національного банку такі документи:

1) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за останній звітний рік;

2) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного капіталу небанківської фінансової установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

3) висновок аудитора (аудиторської фірми), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти поданої фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності;

4) засвідчену аудитором копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до реєстру аудиторів.

V. Вимоги до ділової репутації небанківської фінансової установи, її керівників і власників істотної участі

39. Ділова репутація небанківської фінансової установи (у тому числі її керівників і власників істотної участі в ній) повинна відповідати вимогам розділу V цього Положення щодо бездоганності.

40. Небанківська фінансова установа, яка має намір отримати генеральну ліцензію, не повинна допускати суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року, що передував даті надходження пакета документів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.

Небанківська фінансова установа за наявності суттєвих порушень фінансових зобов'язань має право подати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення таких порушень. Національний банк має право не відмовляти в наданні генеральної ліцензії, якщо відповідні фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що має бути підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями.

41. Небанківська фінансова установа, її керівники, власники істотної участі в ній:

1) не повинні бути об'єктами застосування санкцій з боку іноземних держав (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань, міжнародних організацій або України (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

2) не повинні бути включеними до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);

3) не повинні допускати фактів надання недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації).

Керівники небанківської фінансової установи, фізичні особи - власники істотної участі в небанківській фінансовій установі не повинні мати судимості за вчинення злочинів, передбачених розділами VI, VII Кримінального кодексу України, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.

42. Ознаками, що небанківська фінансова установа, її керівники та власники істотної участі в ній не мають бездоганної ділової репутації, є те, що:

небанківська фінансова установа, її керівники або власники істотної участі в ній володіли істотною участю в банку станом на будь-яку дату, або

керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в ній обіймали не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконували обов'язки зазначених осіб, або

незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку керівники або власники істотної участі небанківської фінансової установи станом на будь-яку дату мали право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -

протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про те, що:

у банку відкликано банківську ліцензію згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону про банки (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або

банк був віднесений до категорії неплатоспроможних, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або

банк був віднесений до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону про банки, якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або

банк був віднесений до категорії неплатоспроможних з підстав, передбачених статтею 76 Закону про банки, у випадках, які не належать до зазначених в абзацах сьомому, восьмому пункту 42 розділу V цього Положення (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком).

43. Ознакою, що небанківська фінансова установа не має бездоганної ділової репутації, є те, що:

небанківська фінансова установа володіла істотною участю в іншій небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату; або

керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі володів істотною участю в іншій небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату; або

керівник або власник істотної участі у небанківській фінансовій установі обіймав в іншій небанківській фінансовій установі не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконував обов'язки зазначених осіб, -

протягом одного року, що передує прийняттю уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про застосування будь-якого з таких заходів впливу:

призначення тимчасової адміністрації та/або

анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, та/або

виключення з Реєстру фінансових установ.

VI. Порядок подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи

44. Небанківська фінансова установа, яка отримала генеральну ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності:

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи, складене за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення (далі - повідомлення);

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 8 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);

4) схематичні зображення структури власності небанківської фінансової установи (додатки 10, 13) (далі - схеми).

Інформація, зазначена в схемах, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи (додаток 8) та відомостей про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі (додаток 9).

Приклади заповнення відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи та відомостей про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі наведені відповідно в додатках 11, 14 та 12, 15 до цього Положення.

45. Небанківська фінансова установа протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській фінансовій установі) зобов'язана подати до Національного банку передбачені пунктом 44 розділу VI цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або засвідченою в установленому законодавством України порядку копією договору про купівлю-продаж (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни в складі відомостей про структуру власності.

У повідомленні, що подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

46. Документи про структуру власності підписує уповноважена особа небанківської фінансової установи.

47. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи.

48. Структура власності небанківської фінансової установи повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VI цього Положення.

Структура власності небанківської фінансової установи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності небанківської фінансової установи дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність небанківської фінансової установи;

усіх ключових учасників небанківської фінансової установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюзі володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи;

характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище;

2) документи про структуру власності небанківської фінансової установи відповідають вимогам розділу VI цього Положення;

3) набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі погоджено в порядку, установленому законодавством.

Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 48 розділу VI цього Положення, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 49, 50 розділу VI цього Положення.

49. Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо:

1) неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській фінансовій установі через наявність у структурі власності небанківської фінансової установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна;

2) структура власності небанківської фінансової установи є циклічною. Циклічна - це така структура власності небанківської фінансової установи, у якій неможливо встановити всіх кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі (фізичних осіб, юридичних осіб, у структурі власності яких немає інших власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, визначених відповідно до норм цього Положення) через те, що деякі чи усі ключові учасники в структурі власності володіють участю один в одному на одному або декількох рівнях / ланцюгах володіння корпоративними правами.

Національний банк має право визнати структуру власності небанківської фінансової установи непрозорою в разі неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність небанківської фінансової установи.

50. Національний банк за наявності підстав уважати, що заявлена структура власності небанківської фінансової установи не відповідає дійсності, наприклад, якщо будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, має право запитати додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності небанківської фінансової установи, а також установити строк для надання таких документів.

Право Національного банку запитати додаткові документи щодо особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, не поширюється на осіб, участь яких у небанківській фінансовій установі не перевищує одного відсотка.

Національний банк має право визнати структуру власності небанківської фінансової установи непрозорою в разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності небанківської фінансової установи відповідає дійсності.

Рішення про визнання структури власності небанківської фінансової установи непрозорою приймає Правління Національного банку.

51. Розмір участі особи в небанківській фінансовій установі розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі.

52. Розмір опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюзі володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі за формулою, наведеною в додатку 16 до цього Положення.

Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі наведено в додатках 11, 14 до цього Положення.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, визначений у пункті 52 розділу VI цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль над акціонерами (учасниками) небанківської фінансової установи.

53. Розмір опосередкованої участі особи, яка прямо або через інших осіб здійснює контроль за акціонером (учасником) небанківської фінансової установи, дорівнює розміру прямої участі в небанківській фінансовій установі акціонера (учасника) небанківської фінансової установи, якого зазначена особа контролює.

54. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі особи, яка набуває істотної участі в небанківській фінансовій установі за довіреністю акціонерів (учасників) небанківської фінансової установи, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі небанківської фінансової установи акціонерів (учасників) небанківської фінансової установи, які видали такі довіреності.

55. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність небанківської фінансової установи, прирівнюється до 10 відсотків.

56. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі особи, яка незалежно від формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність небанківської фінансової установи, прирівнюється до 100 відсотків.

57. Норми пунктів 55, 56 розділу VI цього Положення не застосовуються для розрахунку розміру участі в небанківській фінансовій установі остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи відповідно до додатків 8, 14 до цього Положення.

VII. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії

58. Національний банк приймає рішення про надання генеральної ліцензії або відмову в її наданні протягом двох місяців із дня отримання повного пакета документів, визначених цим Положенням.

59. Рішення про надання генеральної ліцензії або відмову в її наданні, а також відкликання (анулювання) генеральної ліцензії приймає Правління Національного банку.

Генеральна ліцензія набирає чинності з дати внесення в АІС "Валютні ліцензії" облікового запису про надання генеральної ліцензії.

60. Національний банк у разі прийняття рішення про надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії та отримання від них плати відповідно до пункту 10 розділу I цього Положення надає заявнику генеральну ліцензію шляхом унесення облікового запису до АІС "Валютні ліцензії".

Датою і номером надання генеральної ліцензії є дата і номер облікового запису в АІС "Валютні ліцензії" про надання генеральної ліцензії.

Національний банк не повертає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку подані ними документи в разі прийняття рішення про надання генеральної ліцензії.

Відомості, що вносяться до електронного реєстру генеральних ліцензій, зазначені в додатку 17 до цього Положення.

61. Національний банк оприлюднює інформацію про надані генеральні ліцензії на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

62. Національний банк доводить до відома небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку інформацію щодо надання генеральної ліцензії шляхом надання витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій.

Витяг з електронного реєстру генеральних ліцензій оформляється на номерному гербовому бланку Національного банку та підписується уповноваженою особою Національного банку.

Витяг з електронного реєстру генеральних ліцензій містить відомості про номер і дату надання генеральної ліцензії, найменування небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, перелік валютних операцій, які небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право здійснювати на підставі генеральної ліцензії, термін дії генеральної ліцензії (за наявності).

63. Національний банк надає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку витяг з електронного реєстру генеральних ліцензій протягом п'яти днів із дня:

1) унесення облікового запису про надання генеральної ліцензії в АІС "Валютні ліцензії";

2) отримання заяви небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про отримання витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій, поданої до Національного банку згідно з пунктом 21 розділу III цього Положення.

64. Національний банк надсилає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку витяг з електронного реєстру генеральних ліцензій поштою з повідомленням про вручення зазначеного витягу.

Національний банк має право надати витяг з електронного реєстру генеральних ліцензій представникові небанківської фінансової установи на підставі належним чином оформленої довіреності.

65. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 днів. Національний банк повідомляє небанківську фінансову установу про призупинення розгляду пакета документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

66. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк письмово повідомляє заявника про продовження строку розгляду пакета документів та строк, на який продовжено строк розгляду, протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.

67. Національний банк має право подати зауваження та пропозиції до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання.

Перебіг строку розгляду Національним банком пакета документів у разі направлення Національним банком зауважень та пропозицій до поданих документів відповідно до абзацу першого пункту 67 розділу VII цього Положення, а також у разі направлення Національним банком запиту про надання додаткової інформації для з'ясування обставин, зазначених у пункті 65 розділу VII цього Положення, зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів та інформації.

68. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до цього Положення, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку із зазначенням обґрунтування (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк повертає без розгляду пакет документів, якщо відомості про небанківську фінансову установу не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку у разі повернення пакета документів Національним банком мають право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.

69. Національний банк має право відмовити в наданні генеральної ліцензії небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку, якщо:

1) подані документи містять неповну, недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення;

2) не подано документи, інформацію, пояснення на запит Національного банку, надісланий відповідно до цього Положення;

3) у Національного банку є документально підтверджена інформація про порушення протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та/або протягом строку розгляду пакета документів небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення та/або протягом року, що передує даті надходження пакета документів, чи протягом строку розгляду пакета документів до небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку застосовано санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;

4) фінансовий стан небанківської фінансової установи не відповідає вимогам, установленим цим Положенням;

5) небанківська фінансова установа та/або хоча б один з її керівників, та/або хоча б один із власників істотної участі в небанківській фінансовій установі не відповідають вимогам, установленим цим Положенням;

6) структуру власності небанківської фінансової установи Національним банком визнано непрозорою;

7) протягом останніх 12 місяців установлено факти невідповідності приміщень небанківської фінансової установи (її структурних підрозділів) вимогам нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні. Зазначена підстава для відмови в наданні генеральної ліцензії застосовується, якщо протягом останніх 12 місяців невідповідність вимогам виявлена щодо принаймні:

п'яти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має не більше 300 структурних підрозділів;

десяти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має понад 300 структурних підрозділів;

8) небанківська фінансова установа, яка має намір отримати генеральну ліцензію, допускала суттєві порушення фінансових зобов'язань протягом останнього року, що передував даті надходження пакета документів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи;

9) небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку не дотрималися інших вимог цього Положення.

70. Національний банк письмово повідомляє небанківську фінансову установу, національного оператора поштового зв'язку про відмову в наданні генеральної ліцензії із зазначенням підстав.

71. Національний банк не повертає подані документи небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в разі відмови в наданні генеральної ліцензії.

72. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право повторно подати до Національного банку документи для отримання генеральної ліцензії не раніше ніж через 90 днів із дня повідомлення Національним банком про відмову в наданні генеральної ліцензії за умови усунення підстав, за яких небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку було відмовлено в наданні генеральної ліцензії.

VIII. Порядок інформування Національного банку про початок здійснення небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку, їх структурними підрозділами валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій

73. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку за 15 календарних днів до початку здійснення ними або їх структурними підрозділами валютних операцій надсилають до Національного банку інформацію про початок здійснення небанківськими фінансовими установами, їх філіями та іншими відокремленими структурними підрозділами, невідокремленими структурними підрозділами, національним оператором поштового зв'язку, об'єктами поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій за формою, наведеною в додатку 18 до цього Положення:

1) стосовно небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку - юридичної особи - у разі одержання ними генеральних ліцензій;

2) стосовно структурного підрозділу - у разі прийняття рішення керівним органом небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку (якому згідно зі статутом надані відповідні повноваження) про надання структурному підрозділу повноважень щодо здійснення певного переліку валютних операцій, перелік яких зазначено в генеральній ліцензії.

74. Небанківська фінансова установа, яка має генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, додатково до інформації, зазначеної в абзаці першому, підпунктах 1, 2 пункту 73 розділу VIII цього Положення, у визначений абзацом першим пункту 73 розділу VIII цього Положення строк зобов'язана надати Національному банку за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення, інформацію про наявність у небанківської фінансової установи (її структурних підрозділів) не менше п'яти приміщень, у яких планується здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, які відповідають установленим Національним банком вимогам.

Національний банк веде реєстр приміщень, у яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах (далі - реєстр приміщень).

До реєстру приміщень уноситься така інформація: найменування небанківської фінансової установи, адреса приміщення, щодо якого небанківською фінансовою установою подано інформацію, і дата отримання Національним банком такої інформації. Якщо за однією адресою можуть розташовуватися кілька приміщень, то зазначається порядковий номер приміщення і короткий опис його місця розташування.

Інформація, уключена до реєстру приміщень, є публічною інформацією і підлягає оприлюдненню Національним банком на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Небанківські фінансові установи не мають права здійснювати діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, у приміщеннях, не внесених Національним банком до реєстру приміщень, або виключених Національним банком з реєстру приміщень.

75. Структурний підрозділ має право розпочати здійснення валютних операцій, на виконання яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надали йому повноваження, через 15 днів після надання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку Національному банку інформації, наведеної у пункті 73 та абзаці першому пункту 74 розділу VIII цього Положення та додатках 4, 18 до цього Положення.

76. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надсилають інформацію про будь-які зміни в інформації, зазначеній у додатках 4, 18 до цього Положення (щодо зміни переліку валютних операцій, ліквідації структурних підрозділів, зміни місцезнаходження і початку, тимчасового припинення, відновлення, припинення здійснення валютних операцій за кожним видом фінансових послуг), протягом 10 днів із дня виникнення таких змін до Національного банку.

IX. Відкликання (анулювання) генеральної ліцензії

77. Національний банк має право виключити структурний підрозділ небанківської фінансової установи з реєстру приміщень на строк до трьох місяців у разі:

1) виявлення факту здійснення структурним підрозділом небанківської фінансової установи валютно-обмінної операції без її відображення у реєстраторі розрахункових операцій та бухгалтерських документах небанківської фінансової установи;

2) відмови уповноваженим працівникам Національного банку в доступі до приміщення структурного підрозділу небанківської фінансової установи для проведення перевірки;

3) повторного виявлення в діяльності структурного підрозділу небанківської фінансової установи суттєвого порушення нею порядку здійснення валютно-обмінних операцій та/або суттєвого порушення нею вимог до організації захисту приміщень уповноважених небанківських фінансових установ, та/або недопущення нею уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки, та/або ненадання нею інформації, документів на запит уповноважених працівників Національного банку протягом останніх шести місяців.

78. Національний банк має право відкликати (анулювати) в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі:

1) установлення факту подання до Національного банку документів, що містили неповну та/або недостовірну інформацію;

2) виключення небанківської фінансової установи з Реєстру фінансових установ;

3) отримання від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку звернення у зв'язку з прийняттям рішення про припинення здійснення валютних операцій;

4) прийняття рішення про припинення небанківською фінансовою установою діяльності (крім перетворення);

5) відкликання ліцензії небанківської фінансової установи на надання фінансових послуг, що подавалася до Національного банку для отримання генеральної ліцензії, згідно з підпунктом 6 пункту 18 розділу III цього Положення;

6) неусунення причин, згідно з якими до небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку були застосовані заходи впливу (санкції) за порушення законодавства України під час дії генеральної ліцензії;

7) повторного протягом року невиконання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених пунктом 2 статті 13 Декрету;

8) недопущення уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки;

9) установлення фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, регулювання ринків фінансових послуг та/або до небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку застосовано заходи впливу (санкції) за порушення вищезазначеного законодавства України;

10) визнання Національним банком структури власності небанківської фінансової установи непрозорою;

11) виникнення обставин, що свідчать про невідповідність небанківської фінансової установи, її власників істотної участі, керівників вимогам щодо ділової репутації, визначеним цим Положенням;

12) нерозкриття (неповного розкриття) / непідтвердження (неповного підтвердження) небанківською фінансовою установою інформації щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу на підставах і в порядку, визначених цим Положенням;

13) якщо немає мінімально необхідного розміру власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, установленого пунктом 27 розділу IV цього Положення;

14) якщо кількість суттєвих порушень порядку проведення валютно-обмінних операцій та/або суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні та/або інших суттєвих порушень протягом останніх шести місяців становить:

12 і більше для небанківських фінансових установ, які мають не більше 100 структурних підрозділів;

20 і більше для небанківських фінансових установ, які мають більше 100 та не більше 300 структурних підрозділів;

25 і більше для небанківських фінансових установ, які мають більше 300 структурних підрозділів.

Під іншими суттєвими порушеннями в підпункті 14 пункту 78 розділу IX цього Положення слід розуміти недопущення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки та/або ненадання ними інформації, документів на запит уповноважених працівників Національного банку;

15) порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов наданих їм генеральних ліцензій;

16) нездійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку протягом 180 календарних днів валютних операцій з дати внесення облікового запису про надання генеральної ліцензії в АІС "Валютні ліцензії" або дати проведення останньої валютної операції.

79. Національний банк у разі прийняття рішення про відкликання (анулювання) генеральної ліцензії вносить до облікового запису в АІС "Валютні ліцензії" інформацію про це не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

Національний банк доводить інформацію про відкликання (анулювання) генеральної ліцензії до відома:

1) небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку шляхом надсилання витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій та рішення про відкликання (анулювання) генеральної ліцензії протягом п'яти днів із дня його прийняття згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Рішення оформляється в установленому Національним банком порядку та є обов'язковим для виконання;

2) банків України електронною поштою та громадськості шляхом розміщення відповідної інформації на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

80. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані припинити надання послуг згідно з генеральною ліцензією наступного робочого дня після дня отримання рішення про відкликання (анулювання) генеральної ліцензії та повернути Національному банку генеральну ліцензію (у разі її оформлення на номерному бланку Національного банку) протягом п'яти днів із дня отримання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку цього рішення.

81. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право подати до Національного банку документи для отримання генеральної ліцензії не раніше ніж через рік із дня прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) генеральної ліцензії.

82. Порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов генеральної ліцензії та/або порушення вимог цього Положення [у тому числі здійснення валютних операцій після дня отримання небанківською фінансовою уставною, національним оператором поштового зв'язку рішення про відкликання (анулювання) Національним банком генеральної ліцензії, подання недостовірних відомостей та підроблених документів (їх копій)] тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Заява про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

"___" _____________ 20__ р.

Національний банк України

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                                 (повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, серія, номер і дата
_____________________________________________________________________________________
                                                видачі свідоцтва про реєстрацію небанківської фінансової установи)

банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                               (найменування, місцезнаходження банку, код банку, номер
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               поточного рахунку)
в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається до Національного банку України з проханням про надання генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених пунктами ____________________________________________
                                                                                                                                                                (номери пунктів)
(_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________)
                                                                                            (перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.

Небанківська фінансова установа ________________________________________________________
                                                                                                                              (найменування)
має можливість подавати до Національного банку України статистичну звітність про валютні операції, передбачену нормативно-правовим актом Національного банку України з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів, у тому числі їх електронних копій. Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цією заявою і додатками до неї тягнуть за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій або її відкликання (анулювання).

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (прізвище, адреса, номер телефону)

Додатки: подаються документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

 

_______________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Бізнес-план
(загальні вимоги до бізнес-плану)

I. Загальна частина

1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, очікувані результати діяльності).

2. Загальна інформація про небанківську фінансову установу.

3. Відомості про відокремлені структурні підрозділи небанківської фінансової установи.

Зазначається найменування відокремлених структурних підрозділів, їх місцезнаходження, дата та номер рішення про створення.

II. Опис економічного середовища

4. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування небанківської фінансової установи, у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення валютних операцій.

5. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначаються стан ринку послуг з валютних операцій і його динаміка, визначення потреб клієнтів у послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де небанківська фінансова установа планує проводити свою діяльність.

Небанківська фінансова установа повинна викласти своє бачення динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих із них, що характеризують фінансові ринки.

6. Конкурентна позиція та переваги небанківської фінансової установи.

Розкриваються місце небанківської фінансової установи на ринку фінансових послуг, які планує надавати небанківська фінансова установа, потенційні конкуренти та конкурентні переваги небанківської фінансової установи.

III. Участь у платіжних системах, фінансових групах та розвиток бізнесу небанківської фінансової установи

7. Мета створення та завдання небанківської фінансової установи.

Відображаються довгострокове бачення ролі й місця небанківської фінансової установи на ринку послуг щодо здійснення валютних операцій, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

8. Напрями діяльності небанківської фінансової установи.

Розкриваються спеціалізація небанківської фінансової установи, напрями її діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності.

Визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та цінова політика небанківської фінансової установи.

9. Участь у платіжних системах (у разі отримання генеральної ліцензії для переказу коштів).

Зазначаються платіжні системи, учасником яких планує стати / є небанківська фінансова установа, істотні умови участі у відповідних платіжних системах, план дій із забезпечення участі в платіжній системі.

10. Торговельна марка.

Зазначається комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів та послуг), під якою небанківська фінансова установа має намір здійснювати валютні операції.

11. Прогнозний баланс небанківської фінансової установи.

Подається прогнозний баланс небанківської фінансової установи на три роки.

Подається опис операцій небанківської фінансової установи із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення.

12. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішні принципи управління ризиками небанківської фінансової установи, заходи з попередження ризикової діяльності та фінансової дестабілізації.

13. Фінансовий моніторинг.

Зазначаються заходи із забезпечення виконання вимог законодавства України із запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

14. Розвиток мережі небанківської фінансової установи.

Зазначаються плани щодо відкриття структурних підрозділів небанківської фінансової установи або очікуваних місць надання зі здійснення валютних операцій небанківською фінансовою установою.

15. Участь у фінансових групах.

Відображаються плани щодо участі небанківської фінансової установи у фінансових, у тому числі банківських, групах із зазначенням їх типу, материнської компанії та сфери діяльності.

IV. Фінансово-економічні показники діяльності небанківської фінансової установи1

____________
1 Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.

16. Фінансовий план небанківської фінансової установи.

Подається прогнозний розрахунок звіту про фінансовий результат небанківської фінансової установи.

17. Збільшення капіталу небанківської фінансової установи.

Подається план збільшення капіталу небанківської фінансової установи із зазначенням відповідних джерел (за необхідності).

V. Прогнозований розмір доходів та витрат упродовж трьох років

18. Основні напрями та сума прогнозованих витрат:

N з/п

Рік

Основні напрями витрат

Сума прогнозованих витрат, грн

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Основні джерела та сума прогнозованих доходів:

N з/п

Рік

Основні джерела доходів

Сума прогнозованих доходів, грн

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення небанківської фінансової установи

20. Система управління небанківської фінансової установи.

Подаються схема управління небанківською фінансовою установою, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом небанківської фінансової установи, у тому числі підпорядкованість та функції підрозділів (із зазначенням їх найменування і планової чисельності персоналу підрозділів).

21. Матеріально-технічна база небанківської фінансової установи.

Зазначається, чи забезпечена небанківська фінансова установа приміщенням, офісною технікою та необхідним обладнанням (у тому числі спеціальні технічні засоби для створення системи безпеки).

 

Анкета небанківської фінансової установи

_____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи)

Розділ I. Інформація про небанківську фінансову установу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Повне та скорочене найменування

 

2

Місцезнаходження

 

3

Ідентифікаційний код

 

4

Дата державної реєстрації

 

5

Орган, що здійснив державну реєстрацію

 

6

Строк фактичного надання резидентам відповідних фінансових послуг у валюті України

 

7

Інформація про ліцензії юридичної особи

 

8

Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)

 

2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)

Таблиця 2

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Банки, у яких небанківська фінансова установа має рахунки

 

2

Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності, грн

 

3

Інформація за даними форми N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", складеної згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами), грн:

 

4

Розмір власного капіталу

 

5

Розмір грошових коштів та їх еквівалентів

 

6

Розмір оборотних активів

 

7

Розмір дебіторської заборгованості та зобов'язань за векселями

 

8

Розмір поточних фінансових інвестицій

 

3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Чи допускала небанківська фінансова установа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років?

так/ні

2

Повне найменування особи, перед якою невиконане фінансове зобов'язання1

 

3

Сума невиконаного зобов'язання2, грн

 

4

Строк порушення2, днів

 

5

Чи має небанківська фінансова установа заборгованість зі сплати податків та зборів?

так/ні

6

Чи є в небанківської фінансової установи фінансові інвестиції в капітал її ключових учасників першого чи кожного наступного рівня володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи, сумарний розмір яких перевищує 25 % власного капіталу небанківської фінансової установи?

так/ні

7

Чи перевищує частка фінансових інвестицій та/або дебіторської заборгованості, та/або векселів 50 % активів небанківської фінансової установи?

так/ні

____________
1 Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

2 Заповнюється окремо щодо кожного керівника.

4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Чи застосовувалися до небанківської фінансової установи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?

так/ні

2

Чи було включено небанківську фінансову установу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?

так/ні

3

Чи були факти надання небанківською фінансовою установою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України?

так/ні

4

Чи є у власників істотної участі небанківської фінансової установи та/або у її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

так/ні

5

Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)

так/ні

6

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)

так/ні

7

Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)

так/ні

8

Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь)

так/ні

9

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб в інших небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)

 

10

Чи позбавлялись права керівники або власники істотної участі в юридичній особі обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?
(Зазначити хто, протягом якого часу та які посади позбавлено права обіймати або якою діяльністю позбавлено права займатися)

так/ні

11

Чи обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту в юридичних особах, яких визнано банкрутом та/або здійснено ліквідацію за рішенням суду, до яких застосована санкція у вигляді анулювання ліцензії?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій юридичній особі обіймає/обіймав посаду)

так/ні

Розділ II. Інформація про керівників небанківської фінансової установи2

Таблиця 5

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім'я та по батькові

 

2

Посада, дата вступу на посаду

 

3

Громадянство

 

4

Місце фактичного проживання

 

5

Місце реєстрації

 

6

Ідентифікаційний номер

 

7

Дата народження

 

8

Місце народження

 

9

Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дати видачі, орган видачі)

 

10

Інформація про судимість

(Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)

Розділ III. Відносини небанківської фінансової установи з іншими особами

5. Перелік юридичних осіб, у яких небанківська фінансова установа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

N з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифіка-
ційний номер

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

N з/п

Керівник/власник істотної участі

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний номер

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосередко-
вана

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є керівниками

Таблиця 8

N з/п

Керівник/власник істотної участі

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний номер

Посада

Основний вид діяльності юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________, стверджую, що інформація, надана в анкеті, є
                                         (прізвище, ім'я та по батькові керівника небанківської фінансової установи)
правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

______________________
(дата підписання анкети)

_______________________
(підпис призначеного/
рекомендованого керівника)

______________
(ініціали, прізвище)

______________________
(телефон, адреса електронної
пошти керівника)

_______________________
(прізвище, ініціали, телефон,
адреса електронної пошти
контактної особи)

 

 

Інформація про наявність у небанківської фінансової установи (її структурних підрозділів) приміщень, в яких планується здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

Небанківська фінансова установа _________________________________________________________
                                                                                                                              (найменування)
в особі керівника _______________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
надає інформацію про наявні в неї [її структурних підрозділів - філій та інших відокремлених структурних підрозділів, невідокремлених структурних підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, кас, в яких здійснюється надання фінансових послуг (далі - структурні підрозділи)] приміщення, в яких планується здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, що відповідають вимогам законодавства України:

N з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

2

3

1

Найменування структурного підрозділу (у разі наявності найменування)

 

2

Місцезнаходження приміщення

 

3

Дата та номер документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суборенди нежитлового приміщення, укладений строком не менше ніж на один рік, інших документів)

 

4

Найменування та ідентифікаційний код/номер контрагента

 

5

Строк дії документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (за кожним документом окремо)

 

6

Дати приймання-передавання приміщень в оренду/суборенду (за кожним приміщенням окремо)

 

7

Розмір приміщення (за кожним приміщенням окремо)

 

Цим підтверджуємо відповідність вищезазначених приміщень:

1. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій.

2. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цим повідомленням тягне за собою застосування Національним банком України до небанківської фінансової установи заходів впливу, передбачених законодавством України з питань ліцензування валютних операцій. З усіх питань, що стосуються наведеної вище інформації, прошу звертатися до _________________________________________________________________________.
                                                                                       (прізвище, адреса, номер телефону)

 

Заява
про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку)

"___" ____________ 20__ року

Національний банк України

У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                               (зазначаються підстави для звернення для надання нової генеральної
_____________________________________________________________________________________
                                                          ліцензії, передбачені підпунктами 1, 2 пункту 19 розділу III
_____________________________________________________________________________________
                                             Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам,
_____________________________________________________________________________________
                                             національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на
_____________________________________________________________________________________
                                                                           здійснення валютних операцій)
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                                              (повне найменування небанківської фінансової установи, національного
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                оператора поштового зв'язку)
розташована/розташований _____________________________________________________________
                                                                                              (місцезнаходження небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    національного оператора поштового зв'язку)

в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
яка/який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається до Національного банку України з проханням на заміну генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від ____________ N ____ надати нову генеральну ліцензію на здійснення операцій, передбачених пунктами ____________________________________________
                                                                                                                                                          (номери пунктів)
(____________________________________________________________________________________)
                                                                                               (перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.

Небанківська фінансова установа _________________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування)
забезпечена технічними можливостями подання до Національного банку України статистичної звітності про валютні операції.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цією заявою і додатками до неї тягне за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до _________________________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                      адреса, номер телефону)

Додатки: документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської фінансової установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії).

Керівник небанківської
фінансової установи

 
__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

Заява про внесення змін до електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (у разі зміни найменування, ідентифікаційного коду небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, інших відомостей, зазначених у генеральній ліцензії)

"___" ____________ 20__ року

Національний банк України

У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                                                  (зазначаються підстави для звернення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                                             (повне найменування небанківської фінансової установи, національного
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 оператора поштового зв'язку)
розташована/розташований _____________________________________________________________
                                                                                                     (місцезнаходження небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            національного оператора поштового зв'язку)
в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається до Національного банку України з проханням унести зміни до електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 адреса, номер телефону)

Додатки: документи, що зазначені в підпункті 2 пункту 20 розділу III Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Керівник небанківської
фінансової установи

 
__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи

_____________________________________________________________________________________
                                                         (повне найменування небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                        ідентифікаційний код, місцезнаходження)
подає Національному банку України такі документи про структуру власності:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи.

2. Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі.

3. Схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи.

Подані документи відображають структуру власності небанківської фінансової установи станом на
____________ 20__ року.
(зазначити дату)

Документи подаються __________________________________________________________________
                                                                               (зазначити підставу подання: у зв'язку зі зверненням до
_____________________________________________________________________________________
                                         Національного банку України із заявою про надання генеральної ліцензії,
_____________________________________________________________________________________
                                                  щорічне подання або подання у зв'язку зі змінами відомостей.
_____________________________________________________________________________________
                                     У разі подання документів у зв'язку зі змінами відомостей про структуру власності
_____________________________________________________________________________________.
                                                               в повідомленні зазначаються зміни, що відбулися)

_______________________
   (посада уповноваженої особи)

_________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи
станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської фінансової установи)

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

 

 

 

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

_____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

______________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиць 1 і 2 додатка 8

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи. Особи повинні бути зазначені в таблиці 1 згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в небанківській фінансовій установі (колонка 8 таблиці 1).

2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в небанківській фінансовій установі.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, який розраховується відповідно до вимог розділу VI Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначається взаємозв'язок особи з небанківською фінансовою установою:

1) якщо особа має тільки пряму участь у небанківській фінансовій установі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи;

2) якщо особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в небанківській фінансовій установі.

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі
станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської фінансової установи)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

______________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

______________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиці додатка 9

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з небанківською фінансовою установою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, а також:

1) якщо особа має пряму участь у небанківській фінансовій установі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи, та наводиться її частка в статутному капіталі небанківської фінансової установи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа разом з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність небанківської фінансової установи/юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй права голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлено таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 6, наводяться дата їх видачі і строк дії.

У колонці 6 зазначається сукупний відсоток участі особи в небанківській фінансовій установі та наводиться опис непрямої участі.

 

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________20__ року

Зразок

  

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи в ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року

(Приклад заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 10 до цього Положення)

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

33

33

Через Юридичну особу 3 (55 %), ТОВ "Юридична особа 2", якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 3 та ТОВ "Юридична особа 2"

2

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

17

17

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 у ПрАТ "Юридична особа 6". Є власником істотної участі як контролер ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

3

Фізична особа 3

ФО

Так

Росія, інша інформація про особу

-

14,1075

14,1075

Через Юридичну особу 3 (45 %) та ТОВ "Юридична особа 2"

4

Публічна компанія 1 (Company 1)

ПК

Так

Велика Британія, інша інформація про особу

12,2

-

12,2

Акціонер небанківської фінансової установи

5

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

11,65

11,65

Через ТОВ "Юридична особа 1" (100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 2" (5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 18

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,3

10,3

Представник за довіреністю Фізичної особи 16 та Фізичної особи 15

7

Фізична особа 8

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

9,33

9,33

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (49 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 у ПрАТ "Юридична особа 6".
Через ТОВ "Юридична особа 5" (50 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 5", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 4

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 16 (Individual 16)

ФО

Ні

США, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської фінансової установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 15 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

10

Фізична особа 15 (Individual 15)

ФО

Ні

Кіпр, інша інформація про особу

5,1

-

5,1

Акціонер небанківської фінансової установи має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 16 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

11

Фізична особа 12

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

3,72

3,72

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (35 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (11 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

12

Фізична особа 11

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,5

2,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (25 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

13

Фізична особа 13

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,28

2,28

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (19 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (19 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

14

Фізична особа 6

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

1,54

-

1,54

Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6

15

Фізична особа 14 (Individual 14)

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

0,5

0,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (1 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (20 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

16

Фізична особа 5 (Individual 5)

ФО

Ні

Німеччина, інша інформація про особу

0,46

-

0,46

Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 6 є чоловіком Фізичної особи 5

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Фізична особа 2

33

2

Фізична особа 9

17

3

Фізична особа 3

45 х 0,95 х 0,33 = 14,1075

4

Фізична особа 1

10 + 5 х 0,33 = 11,65

5

Фізична особа 18

5,1 + 5,2 = 10,6

6

Фізична особа 8

49 х 0,17 + 50 х 0,2 х 0,1 = 9,33

7

Фізична особа 12

35 х 0,1 + 11 х 0,2 х 0,1 = 3,72

8

Фізична особа 11

25 х 0,1 = 2,5

9

Фізична особа 13

1,9 + 19 х 0,2 х 0,1 = 2,28

10

Фізична особа 14

0,1 + 20 х 0,2 х 0,1 = 0,5

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

__________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

__________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі в ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року

(Приклад заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 10 до цього Положення)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ "Юридична особа 2"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

2

ПрАТ "Юридична особа 6"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

3

Публічна компанія 1 (Public company 1)

ЮО

П

Велика Британія, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 12,2 % акцій небанківської фінансової установи

4

TOB "Юридична особа 1"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

5

ПрАТ "Юридична особа 4"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

6

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

О

Велика Британія, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

7
 

Фізична особа 1
 

ФО
 

О
 

Україна, інша
інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ
"Юридична особа 1" (частка 100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 3" (частка 55 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер (контролер) ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

10

Фізична особа 3

ФО

О

Росія, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 3" (частка 45 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

11

Фізична особа 18

ФО

О (ПГ)

Україна, інша інформація про особу

Має право голосу на загальних зборах акціонерів небанківської фінансової установи за дорученням акціонерів небанківської фінансової установи: Фізичної особи 15, якій належить 5,1 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2020 року); Фізичної особи 16, якій належить 5,2 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2020 року)

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

______________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

_______________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

 

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року

(зразок)

  

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року

(Приклад заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 13 до цього Положення)

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Федеральний уряд Німеччини

Д

Так

Інша інформація про особу

-

31,9

31,9

Через Юридичну особу 4 (80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 4

2

Міжнародна фінансова установа

МФУ

Так

Інша інформація про особу

12

6,39

18,39

Акціонер небанківської фінансової установи. Через Юридичну особу 4 (49 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

3

Фізична особа 5

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,78

10,78

Через Юридичну особу 3 (49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

4

Фізична особа 7

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

7,7

7,7

Через Юридичну особу 3 (35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

5

Фізична особа 10

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

7,5

-

7,5

Акціонер небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

6,29

6,29

Через Юридичну особу 2 (37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

7

Фізична особа 3

ФО

Так

Ізраїль, інша інформація про особу

-

5,78

5,78

Через Юридичну особу 2 (34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

5,5

-

5,5

Акціонер небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 4

ФО

Так

США, інша інформація про особу

-

4,93

4,93

Через Юридичну особу 2 (29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

10

Фізична особа 6

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

3,52

3,52

Через Юридичну особу 3 (16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

11

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

2,3

-

2,3

Акціонер небанківської фінансової установи

Розрахунок участі (опосередкованої) особи в небанківській фінансовій установі у відсотках (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Федеральний уряд Німеччини

31,9

2

Фізична особа 5

49 х 0,22 = 10,78

3

Міжнародна фінансова установа

20 х 0,319 = 6,39

4

Фізична особа 7

35 х 0,22 = 7,7

5

Фізична особа 2

37 х 0,17 = 6,29

6

Фізична особа 3

34 х 0,17 = 5,78

7

Фізична особа 4

29 х 0,17 = 4,93

8

Фізична особа 6

16 х 0,22 = 3,52

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

______________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

______________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року

(Приклад заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 13 до цього Положення)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

1

Юридична особа 4 (Company 4)

ЮО

О

Німеччина, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

2

Міжнародна фінансова установа

МФ

П, О

Інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 25,52 % акцій небанківської фінансової установи

3

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

П

Кіпр, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

4

Юридична особа 2 (Company 2)

ЮО

П

Нідерланди, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

5

Федеральний уряд Німеччини

Д

О

Інша інформація про особу

Акціонер (контролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 1

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 10 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в розмірі 13 % (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10)

7

Фізична особа 10

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 1 є власником істотної участі в розмірі 13 % у небанківській фінансовій установі (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1)

8

Фізична особа 5

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 4

ФО

О

США, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

10

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

11

Фізична особа 3

ФО

О

Ізраїль, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

12

Фізична особа 7

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Спільно з Фізичною особою 6 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

13

Фізична особа 6

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Спільно з Фізичною особою 7 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 в Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

14

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Власник істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 - Фізична особа 11 - обраний членом Наглядової ради небанківської фінансової установи1

____________
1 Ця ознака наявності значного впливу на діяльність небанківської фінансової установи зазначається на схемі лише в разі відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі.

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

________________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

 

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі

1. Розмір опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі за такою формулою:

РОУ =

 Уп  
   100 %

·

У(п-1)
   100 %

·…·

    У2  
    100 %

· У1,

або

 
 
РОУ =

п
П Уi
    i = 1    
    100 %(п-1)

 
 
,

де РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі;

У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п - кількість рівнів володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи;

П - знак множення;

i - номер рівня володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи.

 

Відомості, що вносяться до електронного реєстру генеральних ліцензій

N з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

2

3

1

Номер генеральної ліцензії

 

2

Дата надання генеральної ліцензії

 

3

Найменування небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку

 

4

Ідентифікаційний код

 

5

Перелік валютних операцій, які небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право здійснювати

 

6

Термін дії генеральної ліцензії (за наявності)

 

 

Інформація, що надається до Національного банку України про початок здійснення небанківськими фінансовими установами, їх філіями та іншими відокремленими структурними підрозділами, невідокремленими структурними підрозділами, національним оператором поштового зв'язку, об'єктами поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій

N з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

2

3

1

Ідентифікаційний код

 

2

Тип установи (рівень підпорядкованості: 0 - головний офіс; 1 - підрозділи, що мають власний ідентифікаційний код, підпорядковані головному офісу; 2 - підрозділи, що не мають власного ідентифікаційного коду, підпорядковані головному офісу, а також підрозділи, що не мають власного ідентифікаційного коду, підпорядковані підрозділам першого рівня; 4 - пункти обміну валюти)

 

3

Код області підрозділу, що має власний ідентифікаційний код та підпорядкований головному офісу

 

4

Код області підрозділу, що не має власного ідентифікаційного коду

 

5

Найменування установи

 

6

Скорочене найменування (за наявності) установи (не більше 27 знаків, уключаючи пробіли)

 

7

Місцезнаходження установи (лише для головного офісу)

 

8

Місцезнаходження установи (для типу установи залежно від рівня підпорядкованості першого, другого або четвертого)

 

9

Телефон установи

 

10

Електронна пошта (e-mail)

 

11

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон керівника установи

 

12

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон головного бухгалтера установи

 

13

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон особи, відповідальної за подання статистичної звітності до Національного банку України (лише для головного офісу)

 

14

Перелік видів валютних операцій, які здійснюватимуться

 

15

Дата зміни стану (початку, тимчасового припинення, відновлення, припинення) здійснення валютних операцій за кожним видом фінансових послуг

 

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

________________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

Опрос