Идет загрузка документа (540 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 20.12.2017 № 134
действует с 25.12.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 року N 134

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Банкам, починаючи зі звітності за 01 березня 2018 року у формі N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами), операції з продажу безготівкової іноземної валюти не відображати.

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Постанова набирає чинності з 25 грудня 2017 року, крім:

1) підпунктів 23, 33 пункту 2 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2018 року;

2) підпунктів 18, 22 пункту 2 Змін, які набирають чинності з 01 березня 2018 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 ПОГОДЖЕНО:

 

 Міністр фінансів України

О. Данилюк 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України 

І. Б. Черкаський 

 Голова Державної служби
статистики України

І. Є. Вернер 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Перше речення абзацу другого пункту 161 розділу II Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила), після слів "в електронному вигляді" доповнити словами ", які підписані електронно-цифровим підписом керівника або заступника керівника, згідно з розподілом повноважень,".

2. У додатку 1 до Правил:

1) у пункті 3 пояснення щодо заповнення форми N 1Д "Баланс банку" слова та цифри "від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "від 11 вересня 2017 року N 89";

2) форму N 217 "Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт
про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб

станом на __.__.20__ року

______________________
(найменування)

____________________
(місцезнаходження)

(копійки)

N
з/п

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові санкційної особи, зазначеної в додатку до рішення РНБО України

Місцезнаходження / місце проживання або перебування санкційної особи

Код за ЄДРПОУ / ІПН

Номер позиції згідно з додатком до рішення РНБО України

Номер указу Президента України, згідно з яким уведено в дію рішення РНБО України

Санкція відповідно до рішення РНБО України

Примітка

Стан рахунку

Інформація про рахунок санкційної особи

код (номер)

ознака коду (номера)

номер рахунку

код валюти

дата відкриття

дата закриття

стан застосування санкції щодо рахунку санкційної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Залишки коштів на рахунку санкційної особи

Наміри здійснення фінансових операцій санкційними особами / на користь санкційних осіб

код виду фінансової операції

дата

номер рахунку отримувача/платника (у разі наявності)

найменування / прізвище, ім'я, по батькові отримувача/платника

код за ЄДРПОУ / код ІПН отримувача/
платника (за наявності)

найменування банку отримувача/платника (за наявності)

сума

код валюти

призначення платежу

дії банку / небанківської установи

станом на дату введення в дію рішення РНБО України

станом на звітну дату

код (номер)

ознака коду (номера)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

"___" ____________ 20__ року

Керівник

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(прізвище виконавця,
номер телефону)

 

 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 217
Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб

1. Форма звітності передбачає надання:

1) банками - відомостей про наявність банківських рахунків і залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані відповідні обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" (далі - санкційні особи), а також про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб на виконання постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами) (далі - Постанова N 654);

2) небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку, що одержали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій та/або є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками (далі - небанківські установи), - інформації про виконання вимог Постанови N 654 у частині відмови в проведенні валютно-обмінних операцій санкційним особам, до яких застосовано санкцію "зупинення фінансових операцій" та/або в частині відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням / на користь санкційних осіб, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)".

2. Інформація щодо рахунків санкційних осіб та намірів здійснення фінансових операцій уноситься у форму наростаючим підсумком за період із дня введення в дію рішення Ради Національної безпеки та оборони України (далі - дата застосування санкцій) до останнього дня звітного місяця або дати, установленої Постановою N 654:

1) банками - юридичними особами (з урахуванням структурних підрозділів) до колонок 1 - 28;

2) небанківськими установами (з урахуванням структурних підрозділів) щодо відмови:

у здійсненні операції з переказу коштів без відкриття рахунків - до колонок 1 - 9, 18 - 28;

у проведенні валютно-обмінних операцій - до колонок 1 - 9, 18, 19, 25, 26, 28.

3. У звіті відображається інформація щодо залишків коштів на рахунках санкційних осіб станом на дату введення в дію рішень Ради Національної безпеки та оборони України (далі - РНБО України) указами Президента України, зазначеними в Постанові N 654.

4. Інформація про кожен банківський рахунок санкційної особи зазначається в окремому рядку форми в колонках 1 - 17.

5. Інформація про кожен намір здійснення фінансової операції санкційною особою / на користь санкційної особи зазначається в окремому рядку форми в колонках 1 - 9 та 18 - 28. Якщо використовується рахунок санкційної особи, то заповнюються також колонки 10 - 17.

6. Якщо в санкційної особи наявний банківський рахунок у цінних паперах, то в колонці 9 зазначаються інформація, що цей рахунок відкритий у цінних паперах, та інформація про цінні папери, у колонці 12 - код валюти, у якій випущений цінний папір, у колонках 16, 17 - сума номінальної вартості цінних паперів.

7. Якщо за поточним рахунком санкційної особи є заборгованість, то в колонках 16, 17 зазначається нуль, у колонці 9 - інформація про суму заборгованості та причину її виникнення.

8. Інформація про інші банківські рахунки, пов'язані з обліком коштів, що належать санкційній особі, уноситься до форми, виходячи з того, чи може санкційна особа розпоряджатися коштами на цьому рахунку.

9. У разі нарахування відсотків на кошти, що зберігаються на поточному та/або вкладному (депозитному) рахунку(ах) санкційної особи, до якої застосовано санкцію "блокування активів", та зарахування цих відсотків на рахунок у колонці 17 зазначається загальна сума залишку, а в колонці 9 - причина зміни залишку за заблокованим рахунком. Внутрішньобанківські рахунки, на яких обліковуються суми нарахованих відсотків, у звіті не відображаються.

10. У разі присутності санкційної особи одночасно в кількох рішеннях РНБО України інформація про її рахунки та/або наміри здійснення нею фінансових операцій уноситься окремо із зазначенням відповідних порядкових номерів цієї особи в додатку до відповідного рішення РНБО України.

У разі наявності в одному рішенні РНБО України декількох записів щодо однієї фізичної або юридичної особи інформація про її рахунки та/або наміри здійснення нею фінансових операцій уноситься окремо за кожним порядковим номером цієї особи в додатку до відповідного рішення РНБО України.

11. Під час заповнення форми необхідно зіставляти всі наявні в санкційних списках дані про санкційних осіб з інформацією, отриманою під час ідентифікації та вивчення клієнтів, та вносити до форми інформацію лише про тих осіб, належність яких до санкційних осіб підтверджена.

У разі виключення юридичної або фізичної особи зі списку санкційних осіб інформація про зазначену особу виключається зі звіту.

12. Опис параметрів заповнення форми:

1) колонка 2 - зазначається найменування / прізвище, ім'я, по батькові санкційної особи (як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України) - до 250 знаків;

2) колонка 3 - зазначаються дані санкційної особи (як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України): місцезнаходження для юридичної особи / місце проживання або перебування для фізичної особи - до 250 знаків;

3) колонка 4 - зазначається код санкційної особи за параметром K020 - до 10 знаків;

4) колонка 5 - зазначається ознака коду/номера санкційної особи за параметром K021;

5) колонка 6 - зазначається номер позиції згідно з додатком до рішення РНБО України - до 4 знаків;

6) колонка 7 - зазначається номер підписання указу Президента України, згідно з яким уведено в дію рішення РНБО України, у форматі "N; PPPP" - до 9 знаків;

7) колонка 8 - зазначається код санкції / коди санкцій [01 - блокування активів, 02 - інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, установленим Законом України "Про санкції", у частині зупинення фінансових операцій, 03 - запобігання виведенню капіталів за межі України, 04 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, 05 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів), 06 - заборона встановлення ділових контактів, 99 - інші санкції)], для розділення кодів використовується знак ";";

8) колонка 9 - зазначається інформація про зміну назви, місцезнаходження, ідентифікаційних даних, інших реквізитів санкційної особи, причину зміни залишку за заблокованим рахунком (нарахування відсотків, переоцінка залишку за валютним рахунком, інші фінансові операції, що призвели до зміни залишку), причину закриття банком рахунку, додаткова інформація про рахунок та інша додаткова інформація щодо санкційної особи - до 250 знаків;

9) колонка 10 - зазначається код стану рахунку санкційної особи (1 - відкрито, 2 - закрито, 3 - намір здійснення фінансової операції без відкриття рахунку) - 1 знак;

10) колонка 11 - зазначається інформація про номер рахунку санкційної особи - до 20 знаків. Якщо відображається інформація про намір здійснення фінансової операції без відкриття рахунку, то в колонці зазначається нуль;

11) колонка 12 - зазначається інформація про код валюти рахунку санкційної особи згідно з Класифікатором іноземних валют (KL_r030.dbf) - 3 знаки. Якщо відображається інформація про намір здійснення фінансової операції без відкриття рахунку, то в колонці зазначаються три нулі;

12) колонка 13 - зазначається інформація про дату відкриття рахунку санкційної особи у форматі "ДДММРРРР" - 8 знаків. Якщо відображається інформація про намір здійснення фінансової операції без відкриття рахунку, то дата не зазначається;

13) колонка 14 - зазначається інформація про дату закриття рахунку санкційної особи у форматі "ДДММРРРР" - 8 знаків. Якщо рахунок не закритий або відображається інформація про намір здійснення фінансової операції без відкриття рахунку, то дата не зазначається;

14) колонка 15 - зазначається інформація про дії, учинені банком / небанківською установою з метою виконання Постанови N 654 (02 - блокування рахунку санкційної особи, 99 - інше). Для розділення кодів використовується знак ";". Якщо відображається інформація про намір здійснення фінансової операції без відкриття рахунку, то колонка не заповнюється;

15) колонка 16 - зазначається залишок коштів на рахунку санкційної особи станом на дату застосування санкцій (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на звітну дату). Якщо відображається інформація про намір здійснення фінансової операції без відкриття рахунку, то колонка не заповнюється;

16) колонка 17 - зазначається залишок коштів на рахунку санкційної особи на останній день звітного місяця або на дату, установлену Постановою N 654 (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на звітну дату). Якщо відображається інформація про намір здійснення фінансової операції без відкриття рахунку, то колонка не заповнюється;

17) колонка 18 - зазначається код виду фінансової операції, яку мали намір провести (1 - переказ коштів санкційною особою та/або представником такої особи, 2 - переказ коштів на користь санкційної особи, 3 - купівля санкційною особою іноземної валюти, 4 - продаж санкційною особою іноземної валюти, 5 - наміри здійснення фінансових операцій відсутні) - 1 знак;

18) колонка 19 - зазначається дата спроби проведення фінансової операції у форматі "ДДММРРРР" - 8 знаків. У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється;

19) колонка 20 - зазначається номер рахунку отримувача/платника - до 20 знаків. Якщо фінансова операція проводиться без відкриття рахунку, то зазначається нуль. У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється;

20) колонка 21 - зазначається найменування / прізвище, ім'я, по батькові отримувача/платника - до 250 знаків. Якщо отримувач/платник є санкційною особою, то його найменування / прізвище, ім'я, по батькові зазначається так, як вказано у відповідному додатку до рішення РНБО України, а в колонці 9 - номер указу Президента України, яким уведено в дію санкції до цієї санкційної особи. У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється;

21) колонка 22 - зазначається код за параметром K020 - до 10 знаків. У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється;

22) колонка 23 - зазначається ознака коду/номера отримувача/платника за параметром K021;

23) колонка 24 - зазначається найменування банку отримувача/платника - до 250 знаків. У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється;

24) колонка 25 - зазначається сума фінансової операції (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на звітну дату). У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється;

25) колонка 26 - зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (KL_r030.dbf) - 3 знаки. У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється;

26) колонка 27 - зазначається призначення платежу - до 250 знаків. У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється;

27) колонка 28 - зазначається інформація про дії, учинені банком / небанківською установою з метою виконання Постанови N 654 (01 - відмова в проведенні фінансових операцій санкційної особи та/або на користь санкційної особи, 03 - зупинення фінансових операцій санкційної особи та/або на користь санкційної особи, 04 - відмова від установлення ділових контактів, 99 - інше), для розділення кодів використовується знак ";". У разі відображення інформації лише про рахунок санкційної особи колонка не заповнюється.";

3) у поясненні щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)":

у розділі I:

у першому реченні абзацу другого:

цифри "1523," виключити;

після цифр "1520," доповнити речення цифрами "1533, 1543,";

в абзаці третьому слово та цифри "рахунку 1522" замінити словом та цифрами "рахунках 1522, 1532, 1542";

у першому реченні абзацу п'ятого цифри "1624," виключити;

у розділі II:

у першому реченні абзацу третього цифри "2030, 2062, 2063, 2071, 2082, 2083" замінити цифрами "2030, 2042, 2043, 2044, 2045, 2063, 2071, 2083, 2301, 2303, 2330, 2331, 2340, 2341, 2351, 2353, 2390, 2393, 2394, 2395.";

в абзаці четвертому слово та цифри "рахунку 2010" замінити словом та цифрами "рахунках 2010, 2040, 2310, 2311, 2391.";

в абзаці п'ятому слово та цифри "рахунку 2020" замінити словом та цифрами "рахунках 2020, 2041, 2320, 2321, 2392";

в абзаці сьомому:

цифри "2102,", "2112,", "2122," "2132," виключити;

доповнити абзац цифрами ", 2140, 2141, 2142, 2143, 2360, 2361, 2362, 2363, 2370, 2371, 2372, 2373, 2380, 2381, 2382, 2383.";

в абзаці восьмому:

у першому реченні:

цифри "2202,", "2232," виключити;

доповнити речення цифрами ", 2240, 2241, 2243, 2401, 2403, 2410, 2411, 2431, 2433, 2450, 2451, 2453.";

абзац дев'ятий доповнити цифрами ", 2242, 2420, 2421, 2452";

4) у поясненні щодо заповнення форми N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

підпункти 1, 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"1) суми (обсяги) кредитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, коду розміру суб'єкта господарювання K140, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011;

2) суми (обсяги) депозитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011.";

у таблиці пункту 7:

у колонці 3 рядка 1:

цифри "1523*," виключити;

після цифр "1524*," доповнити колонку цифрами "1532, 1533, 1542, 1543,";

рядок 2 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

2

II. Кредити, надані клієнтам

рахунки 2010, 2020*, 2030*, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2063*, 2071, 2083, 2103, 2113, 2123, 2133, 2140, 2141, 2142, 2143, 2203*, 2211, 2220*, 2233, 2240, 2241, 2242, 2243, 2301, 2303, 2310, 2311, 2320, 2321, 2330, 2331, 2340, 2341, 2351, 2353, 2360, 2361, 2362, 2363, 2370, 2371, 2372, 2373, 2380, 2381, 2382, 2383, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2401, 2403, 2410, 2411, 2420, 2421, 2431, 2433, 2450, 2451, 2452, 2453, 2600 А**, 2605 А**, 2620 А**, 2625 А**, 2650 А**, 2655 А**

";

у колонці 3 рядка 3 цифри "1612," виключити;

у колонці 3 рядка 4 цифри "2615,", "2635,", 2652," виключити;

в абзаці третьому примітки таблиці літеру, цифри та слово "R013, який" замінити літерами, словами та цифрами "R110 у частині складової R011, що";

5) у формі N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)":

у порядку подання форми:

слово "сьомого" замінити словом "восьмого";

у таблиці форми:

колонку 2 рядка 5 викласти в такій редакції:

"III. Довідково: інші окремі групи рахунків та рахунки у відповідних розрізах";

рядок 6 виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

таблицю пункту 4 викласти в такій редакції:

"

N
з/п

Назва показника

Розрахунок показника

1

2

3

1

I. Кредити - усього

 

2

1.1. Залишки на кінець місяця

Залишки коштів за балансовими рахунками (за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011) станом на кінець періоду:
1) основна сума:
рахунки 1520, 1521, 1522, 1524, 1532, 1533, 1542, 1543, 1600 А;
рахунки 2010, 2020, 2030, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2060, 2063, 2071, 2083, 2301, 2303, 2310, 2311, 2320, 2321, 2330, 2331, 2340, 2341, 2351, 2353, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2600 А, 2605 А, 2650 А, 2655 А;
рахунки 2103, 2113, 2123, 2133, 2140, 2141, 2142, 2143, 2360, 2361, 2362, 2363, 2370, 2371, 2372, 2373, 2380, 2381, 2382, 2383;
рахунки 2203, 2211, 2220, 2233, 2240, 2241, 2242, 2243, 2401, 2403, 2410, 2411, 2420, 2421, 2431, 2433, 2450, 2451, 2452, 2453, 2620 А, 2625 А;
2) неамортизована премія, неамортизований дисконт:
рахунки 1526 А - П; 1536 А - П, 1546 А - П;
рахунки 2016 А - П, 2026 А - П, 2036 А - П, 2046 А - П, 2066 А - П, 2076 А - П, 2086 А - П, 2306А - П, 2316 А - П, 2326 А - П, 2336 А - П, 2346 А - П, 2356 А - П, 2396 А - П;
рахунки 2106 А - П, 2116 А - П, 2126 А - П, 2136 А - П, 2146 А - П, 2366 А - П, 2376 А - П, 2386 А - П;
рахунки 2206 А - П, 2216 А - П, 2226 А - П, 2236 А - П, 2246 А - П, 2406 А - П, 2416 А - П, 2426 А - П, 2436 А - П, 2456 А - П;
3) переоцінка:
1535 А - П, 1545 А - П, 2307 А - П, 2317 А - П, 2327 А - П, 2337 А - П, 2347 А - П, 2357 А - П, 2367 А - П, 2377 А - П, 2387 А - П, 2397 А - П, 2407 А - П, 2417 А - П, 2427 А - П, 2437 А - П, 2457 А - П;
4) нараховані доходи:
рахунки 1528, 1538, 1548, 1607;
рахунки 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2398, 2607, 2657;
рахунки 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2368, 2378, 2388;
рахунки 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2627

3

1.2. Середні залишки за кредитами

Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків (у тому числі тих, що дорівнюють "0") за зазначеними балансовими рахунками, за винятком рахунків з обліку нарахованих доходів, за місяць за такою формулою:

  ,

де - середні залишки за кредитами;
y0 - залишки за кредитами на кінець попереднього місяця;
y1 - залишки за кредитами на кінець першого дня звітного місяця;
yn - залишки за кредитами на кінець звітного місяця;
n - кількість календарних днів звітного місяця

4

1.3. Визнані процентні доходи

Розраховується як сума визнаних протягом звітного місяця (з урахуванням амортизації дисконту/премії) нарахованих, отриманих процентних доходів, що обліковуються за рахунками 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, групами рахунків 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611

5

1.4. Процентні ставки

Розраховується як співвідношення визнаних процентних доходів за кредитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за кредитами (колонка 2 форми) у процентах річних за такою формулою:

  ,

де P - процентна ставка;
DD - визнані процентні доходи;
  - середні залишки за кредитами

6

1.5. Списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву

Розраховується як сума списаної протягом звітного місяця за рахунок спеціального резерву безнадійної заборгованості, що обліковувалася за балансовими рахунками, зазначеними в колонці 3 рядка 2 (за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011)

7

II. Резерви під кредити - усього

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011) станом на кінець періоду:
основна сума:
рахунки 1529, 1549, 1609, 2019, 2029, 2039, 2049, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2149, 2209, 2219, 2229, 2239, 2249, 2309, 2319, 2329, 2339, 2349, 2359, 2369, 2379, 2409, 2419, 2429, 2439, 2609, 2629, 2659

8

III. Довідково: інші окремі групи рахунків та рахунки у відповідних розрізах

Залишки коштів за рахунками (за відповідними розрізами) станом на кінець періоду:
рахунки груп 150, 151, 356;
рахунки 3690, 3692;
рахунки 9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129

";

пункт 6 після слів "параметра аналітичного обліку" доповнити літерою, цифрами та словами "R110 у частині складової";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Значення параметрів аналітичного обліку (крім R110 у частині складової R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і визнаних процентних доходів, резервів (у тому числі за кредитними лініями) відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за кредитами.";

пояснення доповнити новим пунктом такого змісту:

"13. У разі виявлення підрозділом Національного банку або банком суттєвих помилок під час заповнення цієї форми зміни до форми (файла) уносяться на підставі відповідного дозволу Національного банку не пізніше ніж через два робочих дні після встановленого терміну подання форми.";

6) у поясненні щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)":

у розділі I:

у першому реченні абзацу другого цифри "1512," виключити;

у першому реченні абзацу четвертого цифри "1612," виключити;

у розділі II:

в абзаці четвертому цифри ", 2615" виключити;

друге речення абзацу п'ятого виключити;

в абзаці шостому цифри ", 2652" виключити;

друге речення абзацу сьомого виключити;

в абзаці восьмому:

слово "рахунках" замінити словом "рахунку";

цифри ", 2635" виключити;

абзаци дев'ятий - чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"4а - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П.

Інформація за поточними рахунками суб'єктів господарювання, небанківських фінансових установ, фізичних осіб під час складання звіту за цією формою не надається. Інформація за операціями з акредитивами, що обліковуються на рахунку 2620, до форми звітності не надається, а облік оборотів за ними має відображатися за параметром D020 у частині "інші обороти за рахунком".

За рахунками 2600 П, 2605 П, 2620 П, 2625 П, 2650 П, 2655 П облік оборотів ведеться за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011, що дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

вкладний (депозитний) рахунок;

поточний рахунок.

У звіт не включаються суми за поточними рахунками.";

7) у поясненні щодо заповнення форми N 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)":

таблицю пункту 4 викласти в такій редакції:

"

N
з/п

Номер показника

Назва показника

Розрахунок показника

1

2

3

4

1

I

Депозити - усього

I = I.I + I.II

2

I.I

Кошти, залучені на рахунки

 

3

 

1.1.1. Залишки на кінець місяця

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011) станом на кінець періоду:
1. Переказні:
1) основна сума:
рахунки 1600 П, 1602;
рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562;
рахунки 2600 П, 2601, 2602, 2605 П, 2606 П, 2650 П, 2654 П, 2655 П;
рахунки групи 264;
рахунки 2620 П, 2622, 2625 П, 3650, 3651, 3652, 3659;
2) нараховані витрати:
рахунок 1608;
рахунки 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568;
рахунки 2608, 2658;
рахунок 2628.
2. Інші:
1) основна сума:
рахунки 1610, 1613;
рахунки 2565, 2570, 2571, 2572;
рахунки 2600 П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2610, 2611, 2650 П, 2651;
рахунки 2620 П, 2630;
2) неамортизована премія, неамортизований дисконт:
рахунки 1616 П - А;
рахунки 2616 П - А, 2656 П - А;
рахунок 2636 П - А;
3) нараховані витрати:
рахунок 1618
рахунки 2608, 2618, 2658;
рахунки 2628, 2638

4

 

1.1.2. Середні залишки за депозитами

Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків (у тому числі тих, що дорівнюють "0") за зазначеними балансовими рахунками, за винятком рахунків з обліку нарахованих витрат, за місяць за такою формулою:

  ,

де - середні залишки за депозитами;
y0 - залишки за депозитами на кінець попереднього місяця;
y1 - залишки за депозитами на кінець першого календарного дня звітного місяця;
yn - залишки за депозитами на кінець звітного місяця;
n - кількість календарних днів звітного місяця

5

 

1.1.3. Визнані процентні витрати

Розраховується як сума визнаних протягом звітного місяця (з урахуванням амортизації дисконту/премії) процентних витрат, що обліковуються за рахунками 7010, 7011, 7012, 7020, 7021, групами рахунків 703, 704, 707

6

 

1.1.4. Процентні ставки

Розраховується як співвідношення визнаних процентних витрат за депозитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за депозитами (колонка 2 форми) у процентах річних за такою формулою:

  ,

де P - процентна ставка;
DD - визнані процентні витрати;
- середні залишки за депозитами

7

I.II

Кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011) станом на кінець періоду:
основна сума:
рахунки 3320, 3330;
неамортизована премія, неамортизований дисконт: 3326 П - А, 3336 П-А;
переоцінка: 3335 П - А,
нараховані витрати:
рахунки 3328, 3338

";

у пункті 6 після слів "параметра аналітичного обліку" доповнити літерою, цифрами та словами "R110 у частині складової";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Значення параметрів аналітичного обліку (крім R110 у частині складової R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, переоцінки, нарахованих витрат, визнаних процентних витрат відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за депозитами.";

8) у формі N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

таблицю форми доповнити новим рядком такого змісту:

"

А

Б

В

22

XIII. Кредити, отримані

 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 1 після слів "у розрізі видів цінних паперів, секторів економіки, резидентності," доповнити словами "кодів країн,";

у пункті 3:

в абзаці першому:

після літери та цифр "K030" доповнити словами, літерою та цифрами ", кодів країн K040";

літеру та цифри "R013" замінити літерами, словами та цифрами "R110 у частині складової R011";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів інституційних секторів економіки K072, резидентності K030, коду валюти R030, початкового строку погашення S183 та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011";

в абзаці тринадцятому:

літеру та цифри "R013" замінити літерами, словами та цифрами "R110 у частині складової R011";

слова "та прострочених нарахованих витрат" виключити;

таблицю пункту 6 викласти в такій редакції:

"

N
з/п

Назва показника

Розрахунок показника [залишки коштів за балансовими рахунками (за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011) станом на кінець періоду]

1

2

3

1

I. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

сума рядків 3 і 4

2

у тому числі

 

3

1. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати

рахунки 3320, 3326 П - А, 3330, 3335 П - А, 3336 П - А

4

2. Нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами

рахунки 3328, 3338

5

II. Ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника, емітовані банком

сума рядків 7 і 8

6

у тому числі

 

7

1. Ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника

рахунки 3320, 3326 П - А, 3330, 3335 П - А, 3336 П - А

8

2. Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника

рахунки 3328, 3338

9

III. Інші цінні папери, емітовані банком

сума рядків 11 і 12

10

у тому числі

 

11

1. Інші цінні папери

рахунки 3300, 3301, 3303, 3305, 3306 П - А, 3310, 3313, 3314, 3315 П - А, 3316 П - А, 3370, 3376 П - А, 3380, 3385, 3386 П - А

12

2. Нараховані витрати за іншими цінними паперами

рахунки 3308, 3318, 3378, 3388

13

IV. Похідні фінансові активи

рахунки груп 304, 314

14

V. Похідні фінансові зобов'язання

рахунки груп 335, 336

15

VI. Інша дебіторська заборгованість

рахунки груп 181, 280, 351, 352, 354, 355, 357

16

VII. Інша кредиторська заборгованість

рахунки груп 191, 290, 292, 361, 362, 363, 364, 367, рахунки 3653, 3654, 3658

17

VIII. Процентні доходи

рахунки розділів 60, 61

18

IX. Дохід у вигляді дивідендів

рахунок 6300, 6301, 6302, 6303

19

X. Отримані штрафи, пені

рахунок 6397

20

XI. Процентні витрати

рахунки розділів 70, 71

21

XII. Сплачені штрафи, пені

рахунок 7397

22

XIII. Кредити, отримані

рахунки груп 162, 270

";

9) пункт 6 розділу I пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку та/або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" викласти в такій редакції:

"6. До складу зобов'язань за звітом форм N 381 і 381А включаються кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку: 1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 -  (пасивне сальдо), [1613 плюс 1616 (пасивний залишок) мінус 1616 (активний залишок)] мінус [1513 плюс 1516 (активний залишок) мінус 1516 (пасивний залишок)] - (пасивне сальдо), [1621 плюс 1622] мінус [1521 плюс 1522 плюс 1532 плюс 1542] - (пасивне сальдо), [1623 плюс 1626 (пасивний залишок) мінус 1626 (активний залишок)] мінус [1524 плюс 1526 (активний залишок) мінус 1526 (пасивний залишок) плюс 1533 плюс 1536 (активний залишок) мінус 1536 (пасивний залишок) плюс 1543 плюс 1546 (активний залишок) мінус 1546 (пасивний залишок)] - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, [2610 плюс 2611 плюс 2616 (пасивний залишок) мінус 2616 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), [2630 плюс 2636 (пасивний залишок) мінус 2636 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2650 (пасивний залишок), [2651 плюс 2656 (пасивний залишок) мінус 2656 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2654, 2655 (пасивний залишок), [2701 плюс 2706 (пасивний залишок) мінус 2706 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809) - (пасивне сальдо), 2903, 2904, 2920 (пасивний залишок), 2924 (пасивний залишок), [3300 плюс 3301 плюс 3303 плюс 3305 плюс 3306 (пасивний залишок) мінус 3306 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3310 плюс 3313 плюс 3314 плюс 3316 (пасивний залишок) мінус 3316 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3320 плюс 3326 (пасивний залишок) мінус 3326 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3330 плюс 3336 (пасивний залишок) мінус 3336 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 3631, 3705 (пасивний залишок), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивний залишок).

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, та коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 153, 154, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок зобов'язань банку за балансовим рахунком 2601 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами на вимогу та строковими коштами.

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від міжнародних та інших організацій.

Довідкові дані відображаються у вихідних інформаційних таблицях зазначених звітів.";

10) назву та таблицю форми N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" викласти в такій редакції:

"Звіт про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

__________________
(код цінного паперу)

_____________________
(кількість цінних паперів)

__________________
(код і назва валюти)

(копійки)

N
з/п

Показники

Усього

У тому числі

які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

які обліковуються за справедливою вартістю через сукупний дохід

які обліковуються за амортизованою собівартістю

інвестиції в асоційовані і дочірні компанії

1

2

3

4

5

6

7

1

I. Боргові цінні папери

 

 

 

 

х

2

у тому числі

 

 

 

 

 

3

боргові цінні папери

 

 

 

 

х

4

нараховані доходи за борговими цінними паперами

 

 

 

 

х

5

II. Капітал і акції інвестиційних фондів

 

 

 

х

 

6

у тому числі

 

 

 

 

 

7

капітал і акції інвестиційних фондів

 

 

 

х

 

8

нараховані доходи за капіталом і акціями інвестиційних фондів

 

 

 

х

 

9

III. Резерв під знецінення цінних паперів

 

х

 

 

х

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Звіт передбачає надання банками даних про стан портфеля цінних паперів банків у розрізі видів цінних паперів, кодів цінних паперів, кодів країн, секторів економіки емітентів, кодів валют, початкових строків погашення та кінцевих строків погашення.";

слова "кодів валют та" замінити словами "кодів валют,";

доповнити пункт словами "та кінцевих строків погашення";

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Дані про цінні папери, емітовані резидентами та нерезидентами, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, видів цінних паперів S130, кодів країн K040, інституційних секторів економіки K072, кодів валют R030, початкових строків погашення S183, кінцевих строків погашення S240 та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011, у розрізі кодів цінних паперів.";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Код цінного паперу (12 знаків) може приймати значення: міжнародного ідентифікаційного номера цінного папера (ISIN) для облігацій підприємств, облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, облігацій внутрішніх та зовнішніх місцевих позик, казначейських зобов'язань України, облігацій міжнародних фінансових організацій, облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іпотечних облігацій, акцій, акцій корпоративних інвестиційних фондів, інвестиційних сертифікатів; серії та номера для ощадних (депозитних) сертифікатів, векселів, заставних та приватизаційних цінних паперів, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, іпотечних сертифікатів. В інших випадках зазначаються нулі.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Показники колонки 3 у рядках 1 - 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 - 7. Показники колонок 3 - 7 у рядках 1 і 5 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 4, 7 і 8.";

таблицю пункту 6 викласти в такій редакції:

"

N
з/п

Назва показника

Розрахунок показника (залишки коштів на кінець періоду за рахунками)

1

2

3

1

I. Боргові цінні папери, придбані банком*, - усього, у тому числі

сума рядків 2, 5 і 8

2

1. Які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки *

сума рядків 3 і 4

3

боргові цінні папери*

рахунки 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 (1405 АП, 1406 АП)**;
рахунки 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 (3015 АП, 3016 АП)**

4

нараховані доходи за борговими цінними паперами*

рахунки 1408, 3018**

5

2. Які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*

сума рядків 6 і 7

6

боргові цінні папери*

рахунки 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 (1415 АП, 1416 АП)**;
рахунки 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 (3115 АП, 3116 АП)**

7

нараховані доходи за борговими цінними паперами*

рахунки 1418, 3118**

8

3. Які обліковуються за амортизованою собівартістю*

сума рядків 9 і 10

9

боргові цінні папери*

рахунки 1420, 1421, 1422, 1423, 1424 (1426 АП)**;
рахунки 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 (3216 АП)**

10

нараховані доходи за борговими цінними паперами*

рахунки 1428, 3218**

11

II. Капітал і акції інвестиційних фондів* - усього, у тому числі

сума рядків 12, 15 і 20

12

1. Які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*

сума рядків 13 і 14

13

капітал і акції інвестиційних фондів*

рахунки 3002, 3003, 3005, 3007 АП**

14

нараховані доходи за капіталом і акціями інвестиційних фондів*

рахунок 3008 **

15

2. Які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*

сума рядків 16, 17, 18 і 19

16

капітал і акції інвестиційних фондів*

рахунки 3102, 3103, 3105, 3107 АП**

17

нараховані доходи за капіталом і акціями інвестиційних фондів*

рахунок 3108 А **

18

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії на продаж*

рахунки 3412, 3413, 3415;
рахунки 3422, 3423, 3425

19

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії на продаж*

рахунки (3418, 3428)**

20

3. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії*

сума рядків 21 і 22

21

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії*

рахунки 4102, 4103, 4105;
рахунки 4202, 4203, 4205

22

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії*

рахунки 4108, 4208**

23

III. Резерв під знецінення цінних паперів - усього, у тому числі

сума рядків 24 і 25

24

які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

рахунки 1419 КА, 3119 КА

25

які обліковуються за амортизованою собівартістю

рахунки 1429 КА, 3219 КА

____________
* У відповідних розрізах.

** За аналітичним обліком з урахуванням аналітичного параметра R110 у частині складової R011";

11) у формі N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці 2 форми:

у колонках 10, 11, 18, 19, 26, 27, 34, 35 рядків 22, 23, 29, 30, 54, 55, 61, 62, 70, 71, 77, 78, 86, 87, 93, 94, 102, 103, 109, 110 літеру "X" виключити;

у колонках 10, 11, 18, 19 рядків 6, 7, 13, 14 літеру "X" виключити;

у колонках 10, 11 рядків 38, 39, 45, 46 літеру "X" виключити;

у підпункті 21 пункту 5 розділу III пояснення щодо заповнення форми цифри "1.3", "1.3.1" замінити відповідно цифрами "2.3", "2.3.1";

12) у пункті 3 розділу I пояснення щодо заповнення форми N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням":

перше речення підпункту 16 доповнити словами "будь-якої платіжної системи";

підпункти 17 - 19 доповнити словами "будь-якої платіжної системи";

перше речення підпункту 20 доповнити словами "будь-якої платіжної системи";

підпункти 21, 22 доповнити словами "будь-якої платіжної системи";

13) в абзаці першому пункту 2 розділу II пояснення щодо заповнення частини 2 форми N 407 "Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою" слова "на адресу Департаменту статистики та звітності dstz@bank.gov.ua" замінити словами "через веб-портал Національного банку";

14) у таблиці пункту 14 пояснення щодо заповнення форми N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків":

у рядку 7:

у колонці 4 цифри "2615,", ", 2652" виключити;

у колонці 5 цифри ", 2652" виключити;

у колонках 6, 7 цифри ", 2615" виключити;

у колонках 8 - 10 цифри ", 2635" виключити;

у колонках 8, 10 рядка 8 цифри "2635" виключити;

15) у порядку подання форми N 500 "Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою," слова "Надсилається поштою:" замінити словами "Подається електронною поштою у форматі xls на адресу 153sapl@U0H0:";

16) форму N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

станом на ____________ 20__ року

I. Загальні положення

1. Найменування позичальника __________________________________________________________

2. Код та найменування відокремленого підрозділу банку ____________________________________

3. Ідентифікаційний код позичальника _________________

4. Кредитор / кредитна лінія ___________________________

5. Кредитна угода від _____________ N _____

6. Реєстрація договору Національним банком України від ____________ N ____

7. Номер траншу ________

8. Код валюти кредиту ____

9. Код валюти розрахунків ____

10. Звіт, що подає банк, складено на підставі ____

11. Код країни кредитора ____

12. Тип процентної ставки за кредитом ____

13. База для обчислення плаваючої ставки за кредитом ____

14. Розмір маржі процентної ставки за кредитом ____

15. Величина процентної ставки за кредитом ____

16. Вид кредиту за строком ____

17. Тип кредитора ____

18. Вид позичальника ______

19. Тип кредиту ____

20. Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем) ____

21. Можливість дострокового погашення ____

22. Балансовий рахунок ____

23. Загальна сума кредиту (в одиницях валюти) ____

24. Строк погашення кредиту ____

25. Цілі використання кредиту ____

26. Код типу реорганізації _____

II. Таблиця показників

(в одиницях валюти)

N
з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

1

А. Заборгованість на початок звітного періоду (станом на 01 січня поточного року)

 

2

1. За основною сумою боргу - усього

 

3

1.1 у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу

 

4

2. За простроченими процентними платежами

 

5

3. За простроченими комісійними та іншими платежами

 

6

4. Несплачена пеня за прострочені платежі

 

7

5. Загальна сума боргу (1 + 2 + 3 + 4)

 

8

Б. Операції за звітний період з початку звітного року

 

9

6. Одержано суму кредиту

 

10

7. Планові платежі в рахунок погашення основної суми боргу

 

11

8. Планові процентні платежі

 

12

9. Планові комісійні та інші платежі

 

13

10. Пеня за прострочені платежі, що підлягала сплаті у звітному періоді

 

14

11. Фактично сплачено платежів у рахунок погашення основної суми боргу

 

15

11.1 у тому числі достроково

 

16

11.2 у тому числі прострочена заборгованість

 

17

12. Реорганізовано платежів у рахунок погашення основної суми боргу, у тому числі

 

18

12.1 шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника

 

19

12.2 прощення боргу

 

20

12.3 шляхом взаємозаліку

 

21

13. Фактично сплачено процентів

 

22

13.1 у тому числі достроково

 

23

13.2 у тому числі прострочена заборгованість

 

24

14. Реорганізовано платежів у рахунок погашення процентів, у тому числі

 

25

14.1 шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника

 

26

14.2 прощення боргу

 

27

14.3 шляхом взаємозаліку

 

28

15. Фактично сплачено комісійних та інших платежів

 

29

16. Фактично сплачено пені за прострочені платежі

 

30

17. Усього погашено, реорганізовано боргу, процентів, комісійних, пені та інших платежів (11 + 12+ 13 + 14+ 15 + 16)

 

31

В. Заборгованість на кінець звітного періоду

 

32

18. За основною сумою боргу - усього (1 + 6 - 11 - 12)

 

33

18.1 у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу

 

34

19. За простроченими процентними платежами

 

35

20. За простроченими комісійними та іншими платежами (3 + 9 - 15)

 

36

21. Несплачена пеня за прострочені платежі (4 + 10 - 16)

 

37

22. Загальна сума боргу (18 + 19 + 20 + 21)

 

38

Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду

 

39

23. Код стану розрахунків за кредитом

 

40

24. Інформація щодо внесення змін до договору

 

41

25. Примітка

 

"___" ____________
20 __ року

Голова правління

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

_____________________
(прізвище виконавця,
номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 503
Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

1. Банк - юридична особа збирає інформацію від своїх відокремлених підрозділів і надає звіт у розрізі регіонів, відокремлених підрозділів і позичальників Центральній розрахунковій палаті. Відокремлений підрозділ банку, який безпосередньо здійснює обслуговування кредиту (позики, у тому числі поворотної фінансової допомоги) (далі - кредит) збирає інформацію від резидентів-позичальників, перевіряє достовірність інформації щодо операцій з обслуговування кредиту цим позичальником і подає звіт банку - юридичній особі.

2. Звіт за формою подається наростаючим підсумком, крім визначених показників, що надаються за останній звітний місяць:

1) в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), уключаючи короткострокові кредити, за винятком кредитів овернайт;

2) у гривнях перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) за залученими від них кредитами.

Звіт подається за кожним кредитним договором та в разі отримання коштів окремими траншами в межах однієї кредитної лінії за кожним траншем окремо.

Звіт надається у валюті кредиту незалежно від виду валюти, у якій надійшли кошти та здійснюються розрахунки.

Звіт надається станом на перше число місяця, наступного за звітним періодом.

У звітному періоді в разі переходу резидента-позичальника на обслуговування операцій за договором з нерезидентом до іншого уповноваженого банку звіт подає лише обслуговуючий банк, до якого перейшов клієнт. Якщо банк сам є позичальником кредиту, то свій звіт він також подає безпосередньо до Національного банку.

3. Обслуговуючий банк має забезпечити:

1) повноту інформації у звітах;

2) відповідність інформації звіту про кредит даним реєстраційного свідоцтва;

3) правильність застосування кодів, що використовуються під час складання звітів.

Якщо позичальник не надав звіт за поточний звітний період, то банк надає дані про кредит (транш) на підставі наявної в банку інформації, у тому числі щодо здійснених через банк операцій за кредитом.

Якщо до інформації у звіті за попередній період на підставі відповідних документів унесено зміни, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення.

Якщо сума заборгованості перед нерезидентом перевищує суму кредиту, зазначену в реєстраційному свідоцтві, то у звіті зазначаються суми заборгованості, що можуть бути повернуті нерезиденту згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють питання залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.

У разі анулювання реєстрації договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом востаннє звітність подається за період, у якому відбулось анулювання реєстрації (завершення розрахунків) за договором.

Пролонгація кредиту не відображається як погашення заборгованості за кредитом та надання нового кредиту.

4. У цьому звіті терміни вживаються в такому значенні:

1) довгостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів;

2) дострокове зобов'язання - зобов'язання перед нерезидентом (борг, платіж та інші зобов'язання), погашення (сплати) якого відбулось у звітному періоді та раніше за визначений планом (договором) термін;

3) дочірнє підприємство - підприємство, що контролюється компанією-нерезидентом, яка є кредитором. Контроль передбачає, що прямий інвестор володіє більше ніж 50 відсотками (> 50 %) голосів в управлінні підприємства прямого інвестування. Контроль також має місце, якщо материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше ніж 50 відсотків, але має:

частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 відсотків завдяки угодам з іншими інвесторами;

право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно зі статутом або угодою;

право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;

право визначального голосу в раді директорів або аналогічному керівному органі компанії.

До цього типу підприємств не включаються банки, що належать іноземним власникам;

4) єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;

5) іноземна материнська компанія - іноземна компанія, страхова компанія, пенсійний фонд або фізична особа, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

6) інша небанківська фінансова установа - підприємство, організація, що проводить фінансові операції, але не залучає депозити. До таких належать:

фонди грошового ринку;

інвестиційні фонди негрошового ринку;

інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів;

допоміжні фінансові корпорації;

кептивні фінансові корпорації;

страхові корпорації;

пенсійні фонди;

7) інший прямий інвестор, але не материнська компанія-інвестор, участь якого в статутному капіталі підприємства-позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків;

8) короткостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів уключно;

9) материнський банк - іноземний банк, участь якого в статутному капіталі банку-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

10) неприбуткові організації, що обслуговують домогосподарства, - це юридичні особи, створені у формі непідприємницьких товариств або організацій, діяльність яких спрямована на досягнення економічних, соціальних результатів без одержання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками. Уключає установи, організації, які зазвичай зайняті наданням неринкових послуг домашнім господарствам або суспільству в цілому та чиї ресурси формуються за рахунок добровільних внесків. До них належать професійні організації та об'єднання, політичні партії, профспілкові організації, церкви, релігійні організації;

11) офіційний кредитор - іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація (наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація);

12) підприємство з прямими іноземними інвестиціями, але не дочірнє - це підприємство прямого інвестування, іноземні інвестиції кредитора в статутному капіталі якого за його наявності становлять від 10 до 50 відсотків уключно (від і 10 % до Ј 50 %);

13) прострочене зобов'язання - зобов'язання перед нерезидентом (борг, платіж та інші зобов'язання), строк погашення (сплати) якого відповідно до плану (договору) на звітну дату вже минув, а фактичного руху коштів не відбулося;

14) реорганізація боргу - двостороння угода між позичальником та кредитором, що має на меті послаблення боргового тягаря для позичальника за наявним борговим зобов'язанням. За типами реорганізація може здійснюватися шляхом: прощення боргу, зміни графіка погашення, рефінансування, конверсії, визнання гарантом обов'язків з погашення боргу, та шляхами, передбаченими підпунктом 15 пункту 5 цього пояснення. Реорганізація може охоплювати як прострочені платежі, так і планові платежі, що підлягали сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою. Не вважається реорганізацією списання боргу кредитором у зв'язку із визнанням кредитором боргу як проблемного, наприклад у разі банкрутства позичальника;

15) строк погашення - дата здійснення останнього платежу за кредитом/траншем відповідно до кредитної угоди;

16) строкове зобов'язання - зобов'язання перед нерезидентом (борг, платіж та інші зобов'язання), строк погашення (сплати) якого, за планом (договором) на звітну дату ще не настав;

17) транш - це окрема частина кредиту (кредитної лінії) у рамках генерального (рамкового) договору про надання кредиту (відкриття кредитної лінії) з єдиними специфічними умовами користування (процентною ставкою, терміном погашення та іншими характеристиками кредиту), що є відмінними від умов загального генерального (рамкового) договору про надання кредиту (відкриття кредитної лінії).

Інші терміни у формі та поясненні щодо її заповнення вживаються в значеннях згідно із законодавством України та міжнародними стандартами звітності.

5. Опис параметрів заповнення форми. Загальні характеристики умов кредитування за договором з нерезидентом:

1) "база для обчислення плаваючої ставки за кредитом" - заповнюється обов'язково і відображається маленькими латинськими літерами (libor, euribor, wibor або інші світові показники відсоткових ставок) з обов'язковим зазначенням терміну (1m, 3m, 6m, 9m, 12m) та валюти (USD, EUR, GBR, JPY, CHF, PLN). Між показниками має бути не більше одного пробілу (наприклад libor Im USD або euribor 3m EUR або інші світові показники відсоткових ставок);

2) "балансовий рахунок" - зазначається за власними кредитами банку балансовий рахунок, за яким обліковується кредит або з якого здійснено погашення;

3) "величина процентної ставки за кредитом" - зазначається річна процентна ставка за основною сумою боргу для кредитів з фіксованою процентною ставкою, а для кредитів з плаваючою процентною ставкою - підсумкова фактична величина процентної ставки за основною сумою боргу, що складається з базової процентної ставки та розміру маржі за цими кредитами та яка застосовується під час розрахунку планових та фактичних процентних платежів за звітний період.

У разі застосування різних ставок для розрахунку планових та фактичних платежів величина процентної ставки зазначається за фактичними платежами.

У разі відсутності планових (фактичних) платежів за процентами за кредитом з нерезидентом величина плаваючої процентної ставки не зазначається;

4) "вид кредиту за строком" - зазначається тип кредиту відповідно до первісного або продовженого строку погашення:

1 - короткостроковий;

2 - довгостроковий;

5) "вид позичальника" - вид позичальника слід розглядати в контексті конкретного кредитного договору з обов'язковим урахуванням взаємозв'язків позичальника з кредитором. Зазначається код виду позичальника відповідно до організаційної форми, типу економічної діяльності суб'єкта, ступеня залежності від материнської компанії та інших характеристик:

N
з/п

Код виду позичальника

Вид позичальника

1

2

3

1

1

банки - фінансові установи та корпорації, що залучають депозити

2

2

підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє

3

3

інші позичальники

4

4

підприємство, що контролюється іноземним інвестором (дочірнє)

5

5

фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності

6

6

фізична особа, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності

7

7

орган місцевого самоврядування;

8

8

Національний банк України (центральний банк)

9

9

Кабінет Міністрів України (уряд)

10

10

фінансові установи, корпорації, інші, що не залучають депозити (небанківські фінансові установи)

11

11

неприбуткові організації, що обслуговують домогосподарства

;

6) "в інформації про негарантований державою кредит в іноземній валюті" - зазначаються реквізити реєстрації договору Національним банком (номер і дата реєстрації). У разі одержання негарантованого державою кредиту в іноземній валюті без реєстрації договору в Національному банку реквізити реєстрації договору Національним банком заповнюються згідно із нижчезазначеним зразком.

Реєстрація Національним банком договору N HPXXX, де HP - латинські букви, XXX - тризначний умовний код, що присвоюється позичальником кожному окремому договору.

Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо;

7) "загальна сума кредиту (в одиницях валюти)" - зазначається загальна сума кредиту відповідно до кредитної угоди (сума угоди загалом) або ліміт заборгованості в разі отримання кредиту за генеральною угодою;

8) "звіт, що подає банк, складено на підставі" - банки зазначають джерело інформації, що було використано для подання звіту:

1 - звіту позичальника-клієнта або власного кредиту банку;

2 - наявної в банку інформації або попереднього звіту клієнта з урахуванням здійснених за звітний період операцій за кредитом;

9) "ідентифікаційний код позичальника" - для юридичних осіб та банків зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), а для фізичних осіб - підприємців / фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

10) "код валюти кредиту" - зазначається цифровий код визначеної кредитною угодою оригінальної валюти кредиту згідно з Класифікатором іноземних валют ("KL_R030" поле "R030");

11) "код валюти розрахунків за кредитом" - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют ("KL_R030" поле "R030"), у якій фактично здійснюються розрахунки за кредитом;

12) "код країни кредитора" - зазначається згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року N 471 (kl_k040.dbf);

13) "код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем)" - заповнюється згідно з умовами договорів з нерезидентами:

1 - щомісяця;

2 - щокварталу;

3 - один раз на півроку;

4 - один раз на рік;

5 - у кінці терміну кредиту;

6 - інше;

14) "код та найменування відокремленого підрозділу банку" - зазначаються код та найменування банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит і відповідає значенню двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf, - 20 знаків;

15) "код типу реорганізації" - зазначається відповідно до умов додаткової угоди між позичальником та кредитором:

N
з/п

Код типу реорганізації

Тип реорганізації

1

2

3

1

0

без реорганізації - зазначається, якщо за зазначеним кредитом не було здійснення реорганізації за договором в останньому звітному місяці

2

1

реорганізовано шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника

3

2

реорганізовано шляхом прощення боргу (передбачає укладання окремої двосторонньої додаткової угоди між позичальником та кредитором про прощення боргу та має на меті скасування боргового зобов'язання)

4

3

реорганізовано шляхом взаємозаліку

5

4

реорганізовано шляхом зміни графіка погашення

6

5

реорганізовано шляхом рефінансування боргу

7

6

реорганізовано шляхом визнання гарантом обов'язків з погашення боргового зобов'язання

8

7

реорганізовано шляхом конверсії боргу - зазначається, якщо в останньому звітному місяці відбулася зміна інструменту запозичення (наприклад, зобов'язання за кредитом змінено на зобов'язання за облігаціями)

Якщо в останньому звітному місяці боргове зобов'язання за договором з нерезидентом було реорганізовано кількома шляхами, наприклад, частина була анульована, а для іншої частини було змінено графік погашення, то 1) визначається найбільша за питомою вагою сума, що була реорганізована, та відповідний код зазначається в полі "код типу реорганізації"); 2) решта кодів надається в примітках;

16) "кредитна угода" - зазначаються дата та номер кредитної угоди між позичальником та кредитором, відповідно до якої заповнюється звіт;

17) "можливість дострокового погашення" - зазначається відповідно до умов договору:

1 - не передбачено умовами угоди;

2 - передбачено умовами угоди;

18) "найменування позичальника" - зазначається для юридичних осіб - назва підприємства, банку, організації; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові;

19) "номер траншу (операції з одержання кредиту в межах кредитної лінії)" - зазначається порядковий номер траншу.

За траншами, одержаними позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо. Якщо надання кредитних коштів здійснюється на однакових умовах (відсоткова ставка, валюта, графік амортизаційних платежів та інші умови) та строк погашення кредиту загалом збігається зі строком погашення, установленим для окремих траншів за цими кредитом, то допускається надання загального звіту за частинами одного кредиту;

20) "реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку. За договорами, що не мають номерів реєстрації в Національному банку, присвоюється умовний код N HPXXX, де HP - латинські букви, а XXX - тризначний умовний код, що присвоюється позичальником кожному окремому договору, а на місці дати реєстрації повторно зазначається дата укладання угоди. Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за діючими номерами реєстрації (за станом на звітну дату). У рядку 25 зазначаються зміни, що відбулися за останній звітний місяць: номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного);

21) "розмір маржі процентної ставки за кредитом" (заповнюється обов'язково) - зазначається маржа для плаваючої процентної ставки;

22) "строк погашення кредиту" - зазначається планова дата здійснення останнього платежу за кредитом відповідно до кредитної угоди. Для траншів, що надходять на підставі генеральної угоди (угоди про кредитну лінію, кредитної угоди) - дата здійснення останнього платежу за цим траншем відповідно до угоди. Якщо за основною угодою дата погашення кредиту/траншу є меншою за дату дійсної реєстрації, то зазначається прогнозована (очікувана) дата виплати останнього платежу за кредитом/траншем;

23) "тип кредитора" - зазначається код, що відповідає типу кредитора:

6 - материнський банк;

1 - інший банк;

2 - іноземна материнська компанія;

5 - інший прямий інвестор;

4 - інший приватний кредитор;

7 - інша небанківська фінансова установа;

3 - іноземний уряд або державна установа;

8 - міжнародна фінансова організація;

24) "тип кредиту" - зазначається код, що відповідає фактичній економічній сутності інструменту кредитування та наявності наданих гарантій з боку позичальника:

0 - залучений Кабінетом Міністрів України або гарантований до повернення державою;

1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів (єврооблігацій);

2 - кредит, залучений на умовах субординованого боргу (крім субординованих єврооблігацій);

3 - синдикований кредит;

4 - будь-який інший негарантований кредит;

25) "тип процентної ставки" - зазначається таке (1 знак):

0 - безпроцентна;

2 - плаваюча;

3 - фіксована;

4 - проценти, уключені до основної суми.

Тип процентної ставки 4 - "проценти включені до основної суми" зазначається лише в специфічних випадках для гарантованих кредитів;

26) "цілі використання кредиту" - визначається як цифровий код, що відповідає цілі використання кредиту, зазначеній у кредитній угоді (реєстраційному свідоцтві) та/або фактичному напрямі використання коштів позичальником за економічним змістом:

N
з/п

Код цілі використання кредиту

Ціль використання кредиту

Застосування

1

2

3

4

1

1

фінансування будівництва, реконструкції, капітального ремонту, придбання об'єктів нерухомості

зазначається, якщо кредит був отриманий з метою здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, придбання об'єктів нерухомості, інших матеріальних основних засобів, культивованих активів (поголів'я дорослої та продуктивної худоби, садів, виноградників та інших багаторічних насаджень), а також інших матеріальних основних активів

2

2

фінансування інвестицій у нематеріальні активи

зазначається в разі отримання кредиту з метою придбання програмного забезпечення, оригіналів літературно-художніх творів, авторських прав, патентів, ліцензій, гудвілу та інших нематеріальних активів

3

3

надання споживчих кредитів

зазначається в разі отримання фінансовою установою кредиту з метою збільшити обсяги надання кредитів на споживчі цілі

4

4

надання кредитів на підприємницьку, господарську діяльність, у тому числі факторинг, лізинг

зазначається лише для кредитів, отриманих фінансовою установою з метою збільшити обсяги надання кредитів фізичним та юридичним особам для здійснення підприємницької діяльності, а також надання послуг факторингу та лізингу

5

5

рефінансування кредитної заборгованості

зазначається в разі отримання кредиту для погашення наявної заборгованості за іншим кредитом

6

6

підтримання ліквідності

зазначається лише для кредитів, отриманих банком для підтримання рівня ліквідності

7

7

придбання цінних паперів

зазначається в разі отримання кредиту з метою придбання акцій, облігацій, векселів та інших цінних паперів

8

8

фінансування формування запасів

зазначається в разі отримання кредиту з метою придбання сировини, матеріалів, палива, комплектуючих, сільськогосподарської продукції, готової продукції та товарів для перепродажу

9

9

фінансування інших виробничих витрат, оплата послуг

зазначається в разі отримання кредиту з метою оплати послуг, покриття інших витрат, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності та не включених до інших пунктів

10

10

інші цілі

зазначається в разі отримання кредиту на цілі, що не належать до жодної з перелічених груп

11

11

експортний кредит

кредит, що видається для фінансування специфічної закупки товарів або послуг з країни кредитора. Може бути виданий безпосередньо постачальником товарів чи послуг (експортером-нерезидентом) або уповноваженим банком-нерезидентом резиденту та за яким імпортер (резидент) може відтермінувати платежі за товари чи послуги. А також може бути виданий фінансовою організацією (зазвичай експортно-кредитним агентством країни-експортера, нерезидентом) імпортеру товарів і послуг (резиденту)

12

12

націоналізація

застосовується лише для гарантованих кредитів та зазначається в разі складання звіту щодо заборгованості позичальника-резидента за облігаціями та кредитами, що були надані попереднім власникам націоналізованої власності. Кредити, отримані від інших кредиторів для відшкодування втрат власникам націоналізованої власності, не включаються

6. Інформація про стан заборгованості та трансакції за договором з нерезидентом:

1) рядок 1 - зазначається заборгованість на початок звітного періоду (станом на 01 січня поточного року);

2) рядок 2 - зазначається сума заборгованості за одержаним, але ще не погашеним кредитом на початок поточного року;

3) рядок 3 - зазначається сума платежів з погашення основної суми боргу (амортизаційних), яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена;

4) рядок 4 - зазначається сума процентних платежів, яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена;

5) рядок 5 - зазначається сума комісійних та інших платежів, яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена;

6) рядок 6 - зазначається сума пені (штрафних санкцій за прострочення сплати амортизаційних, процентних, комісійних та інших платежів), яка підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена;

7) рядок 7 - зазначається загальна сума боргу на початок звітного періоду, яка обчислюється як алгебраїчна сума заборгованості за основною сумою боргу, за простроченими процентними, комісійними та іншими платежами і несплаченою пенею (рядки 2 + 4 + 5 + 6);

8) рядок 8 - операції за звітний період з початку звітного року. Інформація за зазначеними нижче рядками надається наростаючим підсумком (з початку року за місяць, два, три місяці та інші періоди до кінця року);

9) рядок 9 - зазначається фактично одержана сума кредиту за звітний період, уключаючи суми комісій та інших відрахувань;

10) рядок 10 - зазначається сума планових платежів у рахунок погашення основної суми боргу за звітний період відповідно до графіка платежів за кредитною угодою без урахування достроково погашеного в попередніх періодах основного боргу. Дострокове погашення заборгованості у звітному періоді до суми планових платежів за звітний період не включається;

11) рядок 11 - зазначається сума процентів за користування одержаною сумою кредиту, що підлягала сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою.

Якщо договором з нерезидентом не передбачено графіка погашення заборгованості за кредитом, то рядки 10, 11 заповнюються в періоди фактичної сплати платежів;

12) рядок 12 - зазначається сума комісійних та інших платежів, що підлягала сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою;

13) рядок 13 - зазначається сума пені, що нарахована за прострочення амортизаційних, процентних, комісійних та інших платежів і підлягала сплаті у звітному періоді;

14) рядок 14 - зазначається сума фактично сплачених у звітному періоді амортизаційних платежів. У цьому рядку зазначаються як суми коштів, що перераховані позичальником безпосередньо на рахунок кредитора, так і вартість товарів, які були відвантажені кредитору в рахунок погашення основного боргу за кредитом. До цієї суми не включається сума реорганізованих у звітному періоді амортизаційних платежів, що зазначаються в рядку 17;

15) рядок 15 - зазначається з рядка 14 сума достроково здійснених у звітному періоді амортизаційних платежів;

16) рядок 16 - зазначається з рядка 14 сума погашення у звітному періоді простроченої заборгованості за амортизаційними платежами;

17) рядок 17 - зазначається сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді;

18) рядок 18 - зазначається з рядка 17 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом збільшення частки нерезидента в статутному капіталі позичальника;

19) рядок 19 - зазначається з рядка 17 сума амортизаційних платежів, що не погашатимуться внаслідок зняття зобов'язань з позичальника щодо погашення кредиту згідно з двосторонньою угодою про прощення боргу між позичальником та кредитором;

20) рядок 20 - зазначається з рядка 17 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом заліку зустрічних, однорідних вимог;

21) рядок 21 - зазначається повна сума фактично здійснених позичальником у звітному періоді процентних платежів на користь кредитора за кредитним договором, тобто без зменшення виплати на суму податку, що утримується з доходів нерезидента-кредитора. Зазначаються сума коштів, що перерахована позичальником на рахунок кредитора, і вартість товарів, які були відвантажені кредитору в рахунок погашення заборгованості за процентними платежами. До рядка 21 не включається сума реорганізованих у звітному періоді процентних платежів, які зазначаються в рядку 24;

22) рядок 23 - зазначається з рядка 21 сума погашення у звітному періоді простроченої заборгованості за процентними платежами;

23) рядок 24 - зазначається сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді;

24) рядок 25 - зазначається з рядка 24 сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом збільшення частки нерезидента у статутному капіталі позичальника;

25) рядок 26 - зазначається з рядка 24 сума процентних платежів, що не погашатимуться внаслідок зняття зобов'язань з позичальника щодо погашення кредиту згідно з двосторонньою угодою про прощення боргу між позичальником та кредитором;

26) рядок 27 - зазначається з рядка 24 сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом заліку зустрічних, однорідних вимог.

У рядку 41 "Примітка" потрібно дати пояснення, яким чином проведена реорганізація процентних платежів;

27) рядок 28 - зазначається сума фактично здійснених у звітному періоді комісійних та інших платежів, у тому числі прощення боргу;

28) рядок 29 - зазначається сума фактично сплаченої у звітному періоді пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі, у тому числі прощення боргу;

29) рядок 30 обчислюється як сума здійснених у звітному періоді операцій з погашення та реорганізації основної суми боргу, процентних платежів, комісійних та інших платежів і пені (рядки 14 + 17 + 21 + 24 + 28 + 29);

30) рядок 31 - зазначається заборгованість на кінець звітного періоду;

31) рядок 32 - зазначаються сума заборгованості за одержаним кредитом з урахуванням заборгованості станом на початок року, суми одержаного кредиту у звітному періоді та фактично здійснених за цей період операцій з погашення та реорганізації основної суми боргу за кредитом, тобто сума фактичної заборгованості за основною сумою боргу на кінець звітного періоду (рядки 2 + 9 - 14 - 17);

32) рядок 33 - зазначається сума прострочених платежів за основною сумою боргу станом на кінець звітного періоду з урахуванням прострочених платежів за основною сумою боргу станом на початок звітного періоду;

33) рядок 34 - зазначається сума процентних платежів, яка підлягала сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням прострочених процентних платежів станом на початок звітного періоду (рядки 4 + 11 - 21);

34) рядок 35 - зазначається сума комісійних та інших платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням прострочених комісійних та інших платежів станом на початок звітного періоду (рядки 5 + 12 - 28);

35) рядок 36 - зазначається сума пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі, що підлягала сплаті, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням несплаченої пені станом на початок року (рядки 6 + 13 - 29);

36) рядок 37 - зазначається загальна сума боргу на кінець звітного періоду, що складається з основної суми боргу, прострочених процентних платежів, прострочених комісійних та інших платежів, несплаченої пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі (рядки 32 + 34 + 35 + 36).

Якщо умовами кредитного договору передбачено використання змінюваної процентної ставки, то для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату. Після настання строку сплати нарахованих процентів допускається коригування їх суми за фактичною ставкою;

37) рядок 38 - стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду;

38) рядок 39 - зазначається цифровий код стану розрахунків за кредитом (1 знак):

N
з/п

Код стану розрахунків за кредитом

Стан розрахунків за кредитом

Застосування

1

2

3

4

1

1

розрахунки за кредитом завершено

зазначається в разі остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором відповідно до графіка погашення заборгованості та/або у зв'язку із закінченням строку дії договору та повного зняття з позичальника зобов'язань щодо будь-яких платежів за договором

2

2

розрахунки за кредитом не завершено

зазначається в разі здійснення/продовження розрахунків з іноземним кредитором відповідно до графіка погашення заборгованості та/або в разі порушення строків розрахунків незалежно від закінчення строку дії договору. У разі завершення строку дії договорів без сплати заборгованості та з наміром пролонгації чи внесення інших змін до таких договорів додатковими угодами доцільно зазначати код стану розрахунків 2 - розрахунки за кредитом не завершено. Якщо нараховуються відсотки на прострочену заборгованість за договором, строк дії якого закінчився, то також зазначається код стану розрахунків 2

3

3

кредит не отримано, строк дії реєстрації договору не закінчився

зазначається, якщо позичальник кредиту в іноземній валюті не одержав коштів і станом на кінець звітного періоду реєстрація цього договору не анульована Національним банком

4

4

розрахунки за кредитом завершено достроково

зазначається в разі дострокового остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором

39) рядок 40 - заповнюється обов'язково із зазначенням цифрового коду пояснень стосовно внесення змін до умов користування кредитом, що відбулися в останньому звітному місяці, та наданням відповідного пояснення в рядку 41:

N
з/п

Код пояснень стосовно внесення змін до умов користування кредитом

Зміни умов користування кредитом

1

2

3

1

1

без змін

2

2

зміна строковості (довгостроковий на короткостроковий чи навпаки)

3

3

зміна типу кредитора

4

4

зміна виду позичальника або переведення боргу з первісного на нового боржника

5

5

перехід клієнта з іншого обслуговуючого банку

6

6

анулювання реєстраційного свідоцтва

7

9

зміна суми заборгованості. Зміна обсягу заборгованості до погашення за додатковою угодою

8

7

інше

9

8

зміна економічних умов надання кредиту (загальної суми договору, валюти кредиту, графіка платежів за кредитом, типу чи розміру процентної ставки, отримання державної гарантії)

10

10

продовження строку дії договору

11

11

зміна резидентної належності позичальника (кредитора)

12

0

новація

Якщо у звітному місяці відбулося кілька змін, то у рядку 40 зазначається лише один код зміни. Решта кодів зазначається в рядку 41 "Примітка" (кодами) через кому, наприклад: "зміни: 5, 3".

Під час зазначення коду змін у рядку 40 перевагу слід надавати змінам, що призводять до зміни обсягів чи структури зовнішньої заборгованості (зокрема, у разі зміни резидентної належності позичальника чи кредитора), рекласифікації інструментів запозичення (наприклад, кредиту прямого інвестора на кредит іншого кредитора), строків до погашення (з короткострокового інструменту на довгостроковий).

У разі застосування коду змін "7" - "інше" необхідно в рядку 41 "Примітка" надати пояснення;

40) рядок 41 - надається інформація за змістом про зміни до договору за кредитом за потребою, пояснення щодо особливостей здійснення платежів, причин дострокового погашення заборгованості, допущених помилок у попередніх періодах, найменування банку, з якого перейшов клієнт, інформація щодо зміни типу кредитора та інших змін. Наприкінці або, якщо немає інших пояснень, то надається номер і дата додаткової угоди до основного договору за кредитом. ";

17) форму N 504 "Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

станом на ____________ 20__року

I. Загальні положення

1. Найменування позичальника _____

2. Код та найменування відокремленого підрозділу банку _____

3. Ідентифікаційний код позичальника _____

4. Кредитор _____

5. Кредитна угода від _____N _____

6. Реєстрація договору Національним банком України від _____N _____

7. Номер траншу_____

8. Код валюти кредиту _____

9. Код валюти розрахунків_____

10. Звіт, що подає банк, складено на підставі _____

11. Код країни кредитора _____

12. Тип процентної ставки за кредитом _____

13. База для обчислення плаваючої ставки за кредитом _____

14. Розмір маржі процентної ставки за кредитом _____

15. Величина процентної ставки за кредитом боргу _____

16. Вид кредиту за строком _____

17. Тип кредитора _____

18. Вид позичальника _____

19. Тип кредиту _____

20. Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем) _____

21. Можливість дострокового погашення _____

22. Балансовий рахунок _____

23. Загальна сума кредиту (в одиницях валюти) _____

24. Строк погашення кредиту _____

25. Цілі використання кредиту _____

26. Код типу реорганізації _____

II. Таблиця показників

(в одиницях валюти)

N
з/п

Період

Розділ I строкові платежі зі сплати (без урахування майбутніх надходжень кредиту)

Розділ II прогноз погашення простроченої заборгованості за

основної суми боргу

процентних платежів

основною сумою боргу

процентними платежами

 

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

1

Усього за 20__ р. (поточний рік), у тому числі

 

 

 

 

2

січень

 

 

 

 

3

лютий

 

 

 

 

4

березень

 

 

 

 

5

квітень

 

 

 

 

6

травень

 

 

 

 

7

червень

 

 

 

 

8

липень

 

 

 

 

9

серпень

 

 

 

 

10

вересень

 

 

 

 

11

жовтень

 

 

 

 

12

листопад

 

 

 

 

13

грудень

 

 

 

 

14

Усього за 20__ р. (рік, наступний за поточним), у тому числі

 

 

 

 

15

січень

 

 

 

 

16

лютий

 

 

 

 

17

березень

 

 

 

 

18

квітень

 

 

 

 

19

травень

 

 

 

 

20

червень

 

 

 

 

21

липень

 

 

 

 

22

серпень

 

 

 

 

23

вересень

 

 

 

 

24

жовтень

 

 

 

 

25

листопад

 

 

 

 

26

грудень

 

 

 

 

27

20__ р.

 

 

 

 

 

20__ р.

 

 

 

 

 

20__ р.

 

 

 

 

 

20__ р.

 

 

 

 

 

20__ р.

 

 

 

 

 

20__ р.

 

 

 

 

 

20__ р.

 

 

 

 

 

20__ р.

 

 

 

 

28

Усього на інші роки

 

 

 

 

29

Немає прогнозів*

-

-

Г29

Д29

30

Усього

Б30

 

Г30

Д30

31

Контроль

Б30 = п. 18 мінус п. 18.1 ф.
N 503

 

Г30 = п. 18.1 ф.
N 503

Д30 = п. 19
ф. N 503

____________
* Дані за кодами Г29 та Д29 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати строки погашення частини або всієї суми прострочених платежів за основною сумою боргу та/або за процентними платежами.

Примітка.

_____________________________________________________________________________________

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 504
Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

1. Прогноз за формою подається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань:

1) в іноземній валюті перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), уключаючи короткострокові кредити, за винятком кредитів "овернайт";

2) у гривнях перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) за залученими від них кредитами.

Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо. За траншами, одержаними позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо. Якщо надання кредитних коштів здійснюється на однакових умовах (відсоткова ставка, валюта, графік амортизаційних платежів та інші характеристики), то допускається надання загального звіту за частинами одного кредиту.

2. Банк - юридична особа збирає інформацію від своїх відокремлених підрозділів і надає звіт у розрізі регіонів, відокремлених підрозділів та позичальників Центральній розрахунковій палаті. Відокремлений підрозділ банку, який безпосередньо здійснює обслуговування кредиту за угодою з нерезидентом (позики, у тому числі поворотної фінансової допомоги, далі - кредит), збирає від резидента-позичальника інформацію щодо операцій з обслуговування кредиту цим позичальником, перевіряє її достовірність і подає звіт банку - юридичній особі. Якщо банк сам є позичальником кредиту, то свій звіт він також подає безпосередньо до Центральної розрахункової палати.

3. Якщо позичальник не подав звіт за поточний звітний період, то банк надає дані про кредит (транш) на підставі наявної в банку інформації.

Якщо до інформації у звіті за попередній період на підставі відповідних документів унесено зміни, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення.

Якщо сума заборгованості перед нерезидентом перевищує суму кредиту, зазначену в реєстраційному свідоцтві, то у звіті зазначаються суми заборгованості, що можуть бути повернуті нерезиденту згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють питання залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.

4. У разі анулювання реєстрації договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом звітність востаннє подається за період, що передує періоду, у якому відбулось анулювання реєстрації (завершено розрахунки) за договором.

Якщо умовами кредитного договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, то для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату.

Якщо умовами договору не визначено чіткої дати погашення заборгованості, у тому числі передбачено здійснення платежу на першу вимогу кредитора за пред'явленим рахунком, то можливість поетапної оплати та інші умови оплати та/або передбачено погашення заборгованості протягом кварталу (місяця, року та інших періодів), сума прогнозного (планового) платежу зазначається в останньому місяці строку дії договору та/або періоду погашення заборгованості згідно з основним договором з нерезидентом.

5. Звіт складається в одиницях визначеної кредитною угодою оригінальної валюти кредиту, незалежно від виду валюти, у якій надійшли кошти і проводяться розрахунки за кредитом.

Під час надання звіту на звітну дату дані за періоди, що минули, не заповнюються.

Обслуговуючий банк має забезпечити:

1) повноту інформації у звіті;

2) відповідність інформації звіту даним реєстраційного свідоцтва;

3) правильність застосування кодів, що використовуються під час складання звітів.

6. Платежі з погашення основної суми боргу та процентів поділяються окремо на строкові платежі (обумовлені кредитною угодою платежі, строк яких на дату подання прогнозу ще не настав) та платежі з погашення простроченої заборгованості (несплачені в строк платежі) у разі їх наявності. Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами кредитного договору з урахуванням фактичного надходження та обслуговування кредиту в попередні періоди. Інформація про операції, які передбачається здійснити в поточному та наступному за поточним роках, надається докладніше з розподілом за звітними періодами.

7. Опис параметрів заповнення форми. Загальні характеристики та параметри умов кредитного договору з нерезидентом:

1) "база для обчислення плаваючої ставки за кредитом" - заповнюється обов'язково і відображається малими латинськими літерами (libor, euribor, wibor або інші світові показники відсоткових ставок) з обов'язковим зазначенням терміну (1m, 3m, 6m, 9m, 12m) та валюти (USD, EUR, GBR, JPY, CHF, PLN). Між показниками має бути не більше одного пробілу (наприклад, libor 1m USD або euribor 3m EUR, або інші світові показники відсоткових ставок);

2) "балансовий рахунок" - зазначається за власними кредитами банку номер балансового рахунку, за яким обліковується кредит або з якого здійснено погашення;

3) "величина процентної ставки за кредитом" - зазначається річна процентна ставка за основною сумою боргу для кредитів з фіксованою процентною ставкою, а для кредитів з плаваючою процентною ставкою - підсумкова фактична величина процентної ставки за основною сумою боргу, що складається з базової процентної ставки та розміру маржі за цими кредитами (застосовується під час розрахунку планових і фактичних процентних платежів за звітний період).

У разі застосування різних ставок для розрахунку планових і фактичних платежів величина процентної ставки зазначається за фактичними платежами.

Якщо немає планових платежів за процентами за кредитом з нерезидентом, то величина плаваючої процентної ставки не зазначається;

4) "вид кредиту за строком" - зазначається тип кредиту відповідно до первісного або продовженого строку погашення:

1 - короткостроковий - кредит з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів включно;

2 - довгостроковий - кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів;

5) "вид позичальника" - вид позичальника слід розглядати в контексті конкретного кредитного договору з обов'язковим урахуванням взаємозв'язків позичальника з кредитором. Зазначається код виду позичальника відповідно до організаційної форми, типу економічної діяльності суб'єкта, ступеня залежності від материнської компанії та інших характеристик:

N
з/п

Код виду позичальника

Вид позичальника

1

2

3

1

1

банки - фінансові установи та корпорації, що залучають депозити

2

2

підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє

3

3

інші позичальники

4

4

підприємство, що контролюється іноземним інвестором (дочірнє)

5

5

фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності

6

6

фізична особа, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності

7

7

орган місцевого самоврядування

8

8

Національний банк України (центральний банк)

9

9

Кабінет Міністрів України (уряд)

10

10

фінансові установи, корпорації, інші, що не залучають депозити (небанківські фінансові установи)

11

11

неприбуткові організації, що обслуговують домогосподарства

6) "загальна сума кредиту (в одиницях валюти)" - зазначається загальна сума кредиту відповідно до кредитної угоди (сума угоди загалом) або ліміт заборгованості в разі отримання кредиту за генеральною угодою;

7) "звіт, що подає банк, складено на підставі" - банком зазначається джерело інформації, що було використано для подання звіту:

1 - на підставі звіту позичальника-клієнта або власного кредиту банку;

2 - на підставі наявної в банку інформації даних попереднього звіту клієнта з урахуванням здійснених за звітний період операцій за кредитом;

8) "ідентифікаційний код позичальника" - для юридичних осіб та банків зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), а для фізичних осіб - підприємців / фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

9) "код валюти кредиту" - зазначається цифровий код згідно з "Класифікатором іноземних валют" ("KL_ R030" поле "R030") визначеної кредитною угодою оригінальної валюти кредиту - 3 знаки;

10) "код валюти розрахунків за кредитом" - зазначається цифровий код згідно з "Класифікатором іноземних валют" ("KL_ R030" поле "R030") валюти, в якій фактично здійснюються розрахунки за кредитом. - 3 знаки;

11) "код і найменування відокремленого підрозділу банку" - зазначається код та найменування банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит і відповідає значенню 20-значного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків;

12) "код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем)" - заповнюється згідно з умовами договорів з нерезидентами:

1 - щомісяця;

2 - щокварталу;

3 - раз у півроку;

4 - раз у рік;

5 - у кінці строку кредиту;

6 - інше;

13) "код країни кредитора" - зазначається згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року N 471 (kl_k040.dbf);

14) "код типу реорганізації" - зазначається відповідно до умов додаткової угоди між позичальником та кредитором:

N
з/п

Код типу реорганізації

Тип реорганізації

1

2

3

1

0

без реорганізації - зазначається, якщо за цим кредитом не здійснювалося реорганізації за договором в останньому звітному місяці

2

1

реорганізовано шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника

3

2

реорганізовано шляхом прощення боргу (передбачає укладення окремої двосторонньої додаткової угоди між позичальником та кредитором про прощення боргу та має на меті скасування боргового зобов'язання)

4

3

реорганізовано шляхом взаємозаліку

5

4

реорганізовано шляхом зміни графіка погашення

6

5

реорганізовано шляхом рефінансування боргу

7

6

реорганізовано шляхом визнання гарантом обов'язків з погашення боргового зобов'язання

8

7

реорганізовано шляхом конверсії боргу - зазначається, якщо в останньому звітному місяці відбулася зміна інструменту запозичення (наприклад, зобов'язання за кредитом було змінено на зобов'язання за облігаціями)

Якщо в останньому звітному місяці боргове зобов'язання за договором з нерезидентом було реорганізовано кількома шляхами, наприклад, частина була анульована, а для іншої - змінено графік погашення, то: 1) визначається найбільша за питомою вагою сума, що була реорганізована, та відповідний код зазначається в рядку "код типу реорганізації"; і 2) решта кодів надається у примітці;

15) "кредитна угода" - зазначається дата та номер кредитної угоди між позичальником і кредитором, відповідно до якої заповнюється звіт;

16) "кредитор / кредитна лінія" - зазначається точна назва кредитора відповідно до кредитної угоди;

17) "можливість дострокового погашення" - заповнюється відповідно до умов договору:

1 - не передбачено умовами угоди;

2 - передбачено умовами угоди;

18) "найменування позичальника" - зазначається для юридичних осіб найменування підприємства, банку, організації; для фізичних осіб-підприємців - прізвище, ім'я та по батькові;

19) "номер траншу" - зазначається порядковий номер траншу. За траншами, одержаними позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо. Якщо надання кредитних коштів здійснюється на однакових умовах (відсоткова ставка, валюта, графік амортизаційних платежів та інші умови) та строк погашення кредиту загалом збігається зі строком погашення, установленим для окремих траншів за цим кредитом, то допускається надання загального звіту за частинами одного кредиту;

20) "Реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку. За договорами, що не мають номерів реєстрації в Національному банку присвоюється умовний код N HPXXX, де HP - латинські букви, а XXX - тризначний умовний код, що присвоюється позичальником кожному окремому договору, а на місці дати реєстрації повторно зазначається дата укладання договору. Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за діючими номерами реєстрації, які діяли на звітну дату. Номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації в Національному банку, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного) зазначаються у примітці.

В інформації про негарантований державою кредит в іноземній валюті зазначаються реквізити реєстрації договору Національним банком (номер і дата реєстрації). У разі одержання негарантованого державою кредиту в іноземній валюті без реєстрації договору в Національному банку, у тому числі і за договорами, за якими клієнти відмовилися від реєстрації договорів, реквізити реєстрації договору Національним банком заповнюються згідно із нижчезазначеним зразком.

Реєстрація Національним банком договору N HPXXX, де HP - латинські букви, XXX - тризначний умовний код, що присвоюється позичальником кожному окремому договору.

Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо;

21) "розмір маржі процентної ставки за кредитом" - зазначається маржа для плаваючої процентної ставки (заповнюється обов'язково);

22) "строк погашення кредиту" - зазначається планова дата здійснення останнього платежу за кредитом відповідно до кредитної угоди. Для траншів, що надходять на підставі генеральної угоди (угоди про кредитну лінію, кредитні угоди), - дата здійснення останнього платежу за цим траншем відповідно до угоди. Якщо за основною угодою дата погашення кредиту/траншу є меншою, ніж дата дійсної реєстрації, то зазначається прогнозована (очікувана) дата виплати останнього платежу за кредитом/траншем;

23) "тип кредитора" - зазначається код, що відповідає типу кредитора:

6 - материнський банк;

1 - інший банк;

2 - іноземна материнська компанія;

5 - інший прямий інвестор;

4 - інший приватний кредитор;

7 - інша небанківська фінансова установа;

3 - іноземний уряд або державна установа;

8 - міжнародна фінансова організація;

24) "тип кредиту" - зазначається код, що відповідає фактичній економічній сутності інструменту кредитування та наявності наданих гарантій з боку позичальника:

0 - залучений Кабінетом Міністрів України, або гарантований до повернення державою;

1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках (єврооблігацій);

2 - кредит, залучений на умовах субординованого боргу (крім субординованих єврооблігацій);

3 - синдикований кредит;

4 - будь-який інший негарантований кредит;

25) "тип процентної ставки за кредитом" - зазначається таке (1 знак):

0 - безпроцентна;

2 - плаваюча;

3 - фіксована;

4 - проценти, включені до основної суми.

Тип процентної ставки 4 - "проценти, включені до основної суми" зазначається лише у специфічних випадках для гарантованих кредитів;

26) "цілі використання кредиту" - визначається як цифровий код, що відповідає цілі використання кредиту, зазначеній у кредитній угоді (реєстраційному свідоцтві) та/або фактичному напряму використання коштів позичальником за економічним змістом:

N
з/п

Код цілі використання кредиту

Ціль використання кредиту

Застосування

1

2

3

4

1

1

фінансування будівництва, реконструкції, капітального ремонту, придбання об'єктів нерухомості

зазначається, якщо кредит був отриманий з метою здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, придбання об'єктів нерухомості, інших матеріальних основних засобів, культивованих активів (поголів'я дорослої та продуктивної худоби, садів, виноградників та інших багаторічних насаджень), а також інших матеріальних основних активів

2

2

фінансування інвестицій у нематеріальні активи

зазначається в разі отримання кредиту з метою придбання програмного забезпечення, оригіналів літературно-художніх творів, авторських прав, патентів, ліцензій, гудвілу та інших нематеріальних активів

3

3

надання споживчих кредитів

зазначається в разі отримання банком кредиту з метою збільшити обсяги надання кредитів на споживчі цілі

4

4

надання кредитів на підприємницьку, господарську діяльність, у тому числі факторинг, лізинг

зазначається лише для кредитів, отриманих банком з метою збільшити обсяги надання кредитів фізичним та юридичним особам для здійснення підприємницької діяльності, а також надання послуг факторингу та лізингу

5

5

рефінансування кредитної заборгованості

зазначається в разі отримання кредиту для погашення наявної заборгованості за іншим кредитом

6

6

підтримання ліквідності

зазначається лише для кредитів, отриманих банком для підтримання рівня ліквідності

7

7

придбання цінних паперів

зазначається в разі отримання кредиту з метою придбання акцій, облігацій, векселів та інших цінних паперів

8

8

фінансування формування запасів

зазначається в разі отримання кредиту з метою придбання сировини, матеріалів, палива, комплектуючих, сільськогосподарської продукції, готової продукції та товарів для перепродажу

9

9

фінансування інших виробничих витрат, оплата послуг

зазначається в разі отримання кредиту з метою оплати послуг, покриття інших витрат, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності та не включених до інших пунктів

10

10

інші цілі

зазначається в разі отримання кредиту на цілі, що не належать до жодної з перелічених груп

11

11

експортний кредит

кредит, що видається для фінансування специфічної закупки товарів або послуг з країни кредитора. Експортний кредит, що видається постачальником товарів чи послуг (за яким імпортер може відтермінувати платежі) - кредит постачальника. Експортний кредит, що видається фінансовою організацією (зазвичай експортно-кредитним агентством країни експортера) - кредит покупця

12

12

націоналізація

застосовується лише для гарантованих кредитів та зазначається в разі складання звіту щодо заборгованості позичальника-резидента за облігаціями та кредитами, що були надані попереднім власникам націоналізованої власності. Кредити, отримані від інших кредиторів для відшкодування втрат власникам націоналізованої власності, не включаються

8. Звіт складається з двох розділів:

1) розділ I. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з обслуговування зовнішнього боргу, непогашеного станом на звітну дату (без урахування майбутніх надходжень кредиту);

2) розділ II. Заповнюється за наявності простроченої заборгованості за основною сумою боргу та/або за процентами.

Якщо немає змоги прогнозувати строки погашення простроченої заборгованості (повністю або частково), то дані про суму цих непрогнозованих платежів зазначаються у відповідних колонках рядка "Немає прогнозів" (за кодами Г29 та/або Д29).

9. У рядку 28 "Усього на інші роки" надається прогноз платежів, строк яких настає після періодів, зазначених у рядках 1 - 27.

10. У примітці за потреби подаються додаткові роз'яснення та інформація за змістом про зміни у договорі за кредитом щодо особливостей здійснення платежів, найменування банку, з якого перейшов клієнт, номер і дата реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації (додаткових угод до основного договору за кредитом) у Національному банку, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного).";

18) після форми N 504 "Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" доповнити додаток новою формою статистичної звітності N 510 "Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки) за ____________ 20__ року

___________________________
(код та найменування банку)

 

(соті частки одиниць валюти / унції)

N
з/п

Код операції (F091)

Код валюти/металу (R030)

Сума купівлі/продажу

Ідентифікаційний код (номер) покупця/продавця

Найменування покупця/продавця

Тип контрагента

Код умов валютної операції (D100)

Строк валютної операції (S180)

Ознака консолідації (F089)

Підстава для купівлі / мета продажу (F092)

Номер контракту

Дата контракту

Відомості про операцію

код (номер) (K020)

ознака коду (номера) (K021)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 510
Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)

1. Звіт подається за операціями клієнтів банку та самого банку (за дорученням інших банків) у разі здійснення протягом одного операційного дня операцій з купівлі та/або продажу безготівкової іноземної валюти та банківських металів (без фізичної поставки) за гривні відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами) (далі - Положення N 281), та з урахуванням вимог Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за N 749/8070 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2011 року N 497) (зі змінами) (далі - Положення N 325).

Якщо для виконання операції клієнта з купівлі та/або продажу іноземної валюти / банківських металів банк здійснює операцію з іншим банком та/або з Національним банком, то у звіті відображаються всі операції, пов'язані із виконанням операції клієнта (операції з купівлі та продажу не згортаються). Зокрема, якщо банк для виконання операції клієнта з купівлі та/або продажу іноземної валюти здійснює операції з використанням власної валютної позиції або виходить з клієнтською операцією безпосередньо на міжбанківський ринок, то в звіті відображаються окремо всі операції з купівлі/продажу, які здійснив банк, і окремо операції, які здійснив клієнт.

2. Якщо сума однієї операції не перевищує 100000 доларів США (включно), або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком на день здійснення операції, то такі операції можуть консолідуватись окремо за операціями клієнтів та окремо за операціями банку в розрізі кодів операцій (F091), кодів валюти/металу (R030), типів контрагента, умов валютної операції (D100), строків валютних операцій своп, форвард (S180) та підстав для купівлі / мети продажу (F092).

У цьому разі в колонці 6 зазначаються нулі, колонки 7, 13, 14 не заповнюються, а в колонці 5 за клієнтськими операціями зазначаються нулі, за операціями банку - код банку (K020).

3. Допускається із зазначенням коду консолідованих операцій відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох операцій незалежно від їх суми:

1) купівлі, які мають одну підставу для купівлі валюти (F092), один контракт (номер, дата);

2) продажу, які мають одну мету (F092).

4. Звіт за операціями клієнтів (за дорученням клієнтів, у тому числі за обов'язковим продажем) складається на дату фактичного виконання банком цієї операції.

Звіт за операціями банку складається на дату:

1) для операцій на умовах "тод" - дату фактичного виконання банком цієї операції;

2) для операцій на умовах "том", "спот", "форвард" та "своп" - дату укладення угоди за цими операціями.

5. Особливості відображення операцій з купівлі іноземної валюти, що не були відображені як консолідовані, та операції, що були відображені із урахуванням пункту 3 цього пояснення:

1) за операціями клієнтів для подальшого переказу за кордон заповнюються всі колонки звіту;

2) за операціями банку заповнюються колонки 2 - 12, за наявності інформації - колонки 13, 14 звіту;

3) за операціями резидента - торговця цінними паперами на виконання операцій, визначених у підпунктах "а", "б", "в" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281, у колонках 5 - 7, 13, 14 форми зазначаються дані клієнта, за дорученням якого торговець цінними паперами купує іноземну валюту;

4) за операціями інших банків-резидентів заповнюються колонки 2 - 11 звіту, у колонці 12 зазначаються нулі, інші колонки не заповнюються;

5) за операціями інших банків-нерезидентів заповнюються колонки 2 - 12, за наявності інформації - 13, 14.

6. Особливості відображення операцій з продажу іноземної валюти: за операціями, що не були відображені як консолідовані, заповнюються колонки 2 - 12 звіту. Інші колонки звіту не заповнюються.

7. Особливості відображення операцій з купівлі та продажу банківських металів без фізичної поставки:

1) інформація надається із заповненням колонок 2 - 12 звіту. Інші колонки звіту не заповнюються;

2) операції не консолідуються;

3) операції, здійснені за договорами комісії, відображаються комітентом.

8. У разі анулювання операцій, які були відображені в попередні звітні періоди (наприклад, ті, що були укладені на умовах "своп"), суми таких операцій відображаються в колонці 4 зі знаком "-", інші колонки звіту заповнюються даними, що раніше були зазначені для цих операцій.

Анульовані операції, які раніше були відображені як консолідовані, також відображаються як консолідовані на суму анулювання, навіть, якщо відображається лише одна така операція.

9. Опис параметрів заповнення форми:

1) колонка 2 - зазначається операція за параметром кодів операції (F091) - 1 знак. Для операцій з купівлі зазначається код операції "3", для операцій з продажу - "4";

2) колонка 3 - зазначається код купленої/проданої іноземної валюти / банківських металів згідно з Класифікатором іноземних валют (R030) - 3 знаки;

3) колонка 4 - зазначається сума купленої/проданої іноземної валюти / банківських металів - до 16 знаків;

4) колонка 5 - зазначається код покупця/продавця, який здійснив купівлю/продаж іноземної валюти / банківських металів за параметром K020, - 10 знаків;

5) колонка 6 - зазначається ознака коду (номера) покупця/продавця, який здійснив купівлю/продаж іноземної валюти / банківських металів за параметром K021, - 1 знак;

6) колонка 7 - зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або найменування уповноваженого банку, який купив/продав іноземну валюту / банківські метали, - до 135 знаків.

Організаційно-правова форма господарювання зазначається з урахуванням загальноприйнятої абревіатури (наприклад, ТОВ, ВАТ);

7) колонка 8 - зазначається тип контрагента, у якого була куплена/продана іноземна валюта чи банківські метали (1 - клієнт, 2 - банк, 3 - НБУ), -1 знак;

8) колонка 9 - зазначається умова валютної операції за параметром кодів умов валютних операцій (D100) - 2 знаки. За операціями клієнтів у колонці зазначаються нулі;

9) колонка 10 - зазначається строк валютної операції на умовах своп та форвард за параметром S180 - 1 знак. За операціями банку, здійсненими на інших умовах, та за операціями клієнтів у колонці зазначається нуль.

10) колонка 11 - зазначається ознака консолідації за параметром кодів ознак консолідації операцій (F089) - 1 знак;

11) колонка 12 - зазначаються підстави купівлі іноземної валюти, визначені Положенням N 281, та мета продажу відповідно до параметра кодів підстав для купівлі / мети продажу іноземної валюти (F092) - 3 знаки;

12) колонка 13 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору, договору позики, інших договорів), на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - до 50 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

У разі відображення операцій із купівлі іноземної валюти згідно з Положенням N 281 на підставі інших документів у колонці слід зазначати номер заяви клієнта / договору про надання банківських послуг та/або інших документів, на підставі яких була придбана іноземна валюта;

13) колонка 14 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору, договору позики, інших договорів), на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій із купівлі іноземної валюти на підставі інших документів згідно з Положенням N 281 у колонці слід зазначати дату заяви клієнта / договору про надання банківських послуг та/або інших документів, на підставі яких була придбана іноземна валюта.

Якщо операція з купівлі клієнтом іноземної валюти здійснюється на підставі договору, згідно з яким відбувається заміна сторони договору, то в колонках 13, 14 зазначаються відповідно номер і дата договору, на підставі якого відбулася така заміна;

14) колонка 15 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про цю операцію в необхідних колонках звіту або якщо зміст операції потребує уточнення, - до 160 знаків. В інших випадках колонка не заповнюється.

За операціями з купівлі валюти для повернення попередньо отриманих від нерезидента коштів у колонці 15 зазначаються слова "для повернення за торговельними операціями".";

19) форму N 512 "Розшифрування окремої інформації про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" та пояснення щодо її заповнення виключити;

20) у порядку подання форми N 526 "Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" слово "Надсилається" замінити словом "Подається";

21) у формі N 530 "Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слово "Надсилається" замінити словом "Подається";

у третьому реченні пункту 1 пояснення щодо заповнення форми:

слова "на паперових носіях та" виключити;

слова "на електронну адресу Департаменту статистики та звітності dstz@bank.gov.ua" замінити словами "через веб-портал Національного банку";

22) форми N 536 "Звіт про операції з банківськими металами", N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" та пояснення щодо їх заповнення виключити;

23) форму N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти за ____________ 20__ року

_________________________
(код та найменування банку)

_________________________
(місцезнаходження банку)

N
з/п

Код валюти (R030)

Сума валюти (в одиницях валюти)

Код клієнта/банку (K020)

Код резидентності (K030)

Найменування клієнта

Мета переказу (F044)

Код країни, у яку переказана іноземна валюта (K040)

Код банку, якому переказана іноземна валюта (RC_BNK)

Найменування банку, якому переказана іноземна валюта (RC_BNK)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бенефіціара

Номер контракту

Дата контракту

Код індикатора (F027)

Ознака консолідації операцій (F089)

Відомості про операцію

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

__________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 555
Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти

1. У формі банк надає інформацію про виконання операцій з переказу коштів в іноземній валюті за межі України зі свого кореспондентського рахунку (рахунку філії за межами України) за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або самим банком за власними операціями та з переказу коштів в іноземній валюті з рахунків лоро банків-нерезидентів через кореспондентські рахунки банку (далі - перекази).

Терміни, які використовуються у формі та поясненні щодо її заповнення, вживаються у значеннях, визначених законодавством України та міжнародними стандартами.

2. Перекази, сума кожного з яких в еквіваленті перевищує 150000 гривень за день, у звіті відображаються окремими записами. За такими операціями допускається із зазначенням коду консолідованих операцій відображення одним записом загальною сумою в одній валюті за дорученням одного клієнта на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають одну мету, один код країни, один банк, один контракт та один індикатор.

3. Якщо сума однієї операції в еквіваленті не перевищує 150000 гривень (включно), то такі операції, здійснені протягом операційного дня, можуть бути консолідовані за кодами валюти, мети, країни та резидентності і відображені в цілому по банку - юридичній особі або в регіональному розрізі. Під час відображення таких операцій у колонці 4 зазначається нуль, колонки 6, 9 - 14 не заповнюються, інші колонки звіту заповнюються за загальними правилами. У разі консолідації таких операцій одного клієнта або банку, здійснених протягом одного дня, колонки 4 - 6 заповнюються за даними клієнта або банку.

4. Операції банку (у тому числі за дорученням інших уповноважених банків) відображаються окремо від операцій клієнтів, тобто консолідація операцій банку та операцій клієнтів не допускається.

5. Допускається відображення однією сумою за одним кодом мети переказу погашення кредиту разом із заборгованістю за його надання, користування, обслуговування, повернення депозиту (вкладу) з процентами та інші платежі за кредитами, депозитами.

6. Перекази за системами міжнародних грошових переказів, у тому числі за операціями банків-субагентів, відображаються банками-агентами та принциповими членами платіжних систем за фактом списання коштів із кореспондентського рахунку банку за даними виписки системи. Такі перекази також можуть відображатися за даними платіжних інструкцій стосовно кожного з переказів.

7. Операції за платіжними картками міжнародних платіжних систем відображаються за даними розрахунків із міжнародними платіжними системами, здійсненими на підставі клірингових виписок міжнародних платіжних систем.

8. Операції нетингу відображаються за економічним змістом операцій.

9. Якщо кошти, отримані резидентом-посередником від нерезидента, перераховуються на користь нерезидента-виконавця, то такі операції відображаються за кодом мети переказу, що відповідає меті операції, визначеної договором із нерезидентом.

10. За операціями з переказу іноземної валюти за межі України на виконання умов акредитивів за імпортними операціями клієнтів колонки 4 - 6 заповнюються за даними клієнта, за дорученням якого відкрито акредитив, у колонці 7 зазначається код зовнішньоекономічної операції, за якою здійснюється розрахунок, а в колонці 16 зазначається "виконання умов акредитива".

11. Інформація про виконання банком гарантійних зобов'язань колонки 4 - 6 заповнюються за даними клієнта-боржника із зазначенням у колонці 7 коду мети переказу для відповідної імпортної операції.

12. До звіту включається інформація про переказ коштів за даними SWIFT-повідомлень, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів, інших документів після списання коштів із кореспондентського рахунку банку.

13. Операції з переказу коштів на користь нерезидентів відображаються у звіті того банку, в якому відкрито рахунок відправника коштів.

14. Формування даних звіту здійснюється за принципом максимальної ідентифікації клієнтів, за дорученням яких банк здійснює ті чи інші операції.

15. Якщо помилково здійснений на користь нерезидента платіж, що раніше був відображений у звіті, повернувся без виконання, то його повернення відображається в колонці 3 зі знаком "-", інші колонки звіту заповнюються даними, що раніше були зазначені для цієї операції. У колонці "Відомості про операцію" зазначається дата відображення операції з перерахування суми коштів, які повернулися.

Операції з повернення коштів, які раніше були відображені як консолідовані, також відображаються як консолідовані, навіть, якщо відображається лише одна така операція

За раніше відображеними у звіті платежами, що повернуті без виконання як помилково перераховані на користь нерезидента, інформація у звіті має бути відображена не пізніше п'яти банківських днів із моменту повернення таких коштів на кореспондентський рахунок банку. Якщо сума повернення менше ніж раніше перерахована у зв'язку з утриманням комісії банками-нерезидентами, то у звіті слід зазначати всю суму, що була помилково перерахована.

16. У звіті не відображаються суми:

1) за операціями з купівлі або продажу іноземної валюти між уповноваженими банками на валютному ринку України;

2) за операціями з поповнення власного кореспондентського рахунку банку;

3) за операціями перерахування в інший банк для підкріплення операційної каси банку готівковими коштами;

4) вибуття банківських металів;

5) списані за кредитами (депозитами), у тому числі основний борг, відсотки, штрафні санкції, пені та інші платежі, якщо основна сума заборгованості за кредитом (депозитом) з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами "овернайт") обліковується протягом строку, що не перевищує три банківських дні;

6) поповнення рахунку клієнта за переказами в інший уповноважений банк;

7) переказу коштів на рахунки лоро банків-нерезидентів за дорученням банку або його клієнтів;

8) внутрішньобанківських і транзитних переказів (переказів інших уповноважених банків, у тому числі через рахунки лоро, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро, відкриті в одному уповноваженому банку, та інших внутрішньобанківських і транзитних переказів);

9) коштів, відправлених із кореспондентського рахунку банку як повернення платежу без виконання (повернення помилково отриманих коштів);

10) кредитів на умовах "овернайт", розміщених на п'ятницю - понеділок та святкові дні, якщо вони не були пролонговані.

17. У разі відображення операцій з переказу коштів за межі України, які не передбачають відкриття рахунку клієнту і подання відомостей про код ДРФО та резидентність клієнта (у тому числі, якщо за день було здійснено одну операцію), у колонці 4 зазначається нуль, у колонці 5 - 1, колонка 6 не заповнюється, а в колонці 16 надається коментар щодо операцій (наприклад, "перекази без ідентифікації" або "перекази фізичних осіб").

18. Опис параметрів заповнення форми:

1) колонка 2 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (R030) - 3 знаки;

2) колонка 3 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з кореспондентського рахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків;

3) колонка 4 - зазначається код платника переказу за параметром K020 - 10 знаків;

4) колонка 5 - зазначається код резидентності згідно з Довідником резидентності (K030) - 1 знак;

5) колонка 6 - зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або найменування уповноваженого банку, за дорученням якого здійснено переказ, - до 135 знаків.

Організаційно-правова форма господарювання зазначається з урахуванням загальноприйнятої абревіатури (наприклад, ТОВ, ВАТ);

6) колонка 7 - зазначається код мети переказу іноземної валюти (F044) - 2 знаки.

Коди мети переказу для операцій, які мають ознаки кредитування, визначаються за економічним змістом таких операцій.

Операції з переказу коштів за договорами фінансового лізингу відображаються за кодами мети переказу відповідних кредитних операцій.

У разі відображення операції з конвертації однієї іноземної валюти в іншу на міжнародному валютному ринку за дорученням (за згодою) клієнта, якщо рух коштів за кореспондентським рахунком уповноваженого банку відбувається для виконання заяви одного клієнта, то колонки 4 - 6 заповнюються за даними клієнта, за дорученням (за згодою) якого здійснювалася конвертація.

За операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем, колонки 4 - 6 заповнюються за даними покупця.

Якщо консолідована за кодом мети "31" сума перевищує 100000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті, то в колонці 16 зазначається зміст операцій, на які припадає найбільший обсяг.

Відображення операцій з кодом "31", які не перевищують 100000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком на день здійснення операції, не є обов'язковою умовою для заповнення колонки 16.

За кодом мети "37" у колонці 16 зазначаються скорочена назва платіжної системи, слова "поштова конвенція", інші скорочення.

За операціями з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів за корпоративними правами/акціями в колонці 16 зазначається рік, за який здійснюється повернення дивідендів. Якщо повернення дивідендів здійснюється не лише за один рік, то в колонці 16 зазначається сума дивідендів у розрізі років, за які здійснюється повернення дивідендів;

7) колонка 8 - зазначається код країни місцезнаходження отримувача коштів відповідно до платіжних документів (для юридичних осіб) або код країни перебування бенефіціара відповідно до платіжних документів незалежно від його резидентності (для фізичних осіб), а якщо такої інформації в платіжних інструкціях немає, то - код країни банку-бенефіціара, до якої здійснюється переказ іноземної валюти на підставі платіжних документів на переказ, згідно з довідником K040, - 3 знаки.

У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, або на власний рахунок клієнта, який відкрито в іноземному банку згідно з отриманою ліцензією Національного банку, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія (відкрито рахунок клієнта);

8) колонка 9 - зазначається код іноземного банку-бенефіціара згідно з Довідником іноземних банків (RC_BNK), якому переказана іноземна валюта, - 10 знаків;

9) колонка 10 - зазначається найменування іноземного банку-бенефіціара згідно з Довідником іноземних банків (RC_BNK), якому переказана іноземна валюта, - 60 знаків.

Якщо в Довіднику іноземних банків (RC_BNK) є код та найменування відповідного банку - юридичної особи, а переказ здійснюється до філії банку в країну, у якій розташований головний офіс іноземного банку, але в довіднику немає коду та найменування філії іноземного банку, то в колонках 9 і 10 слід зазначати код та найменування головного офісу банку - юридичної особи.

В інших випадках, якщо в Довіднику іноземних банків (RC_BNK) немає коду та найменування відповідного іноземного банку (філії банку), то в колонці 9 слід зазначити тризначний цифровий код країни банку-бенефіціара (філії банку) та сім нулів праворуч, а в колонці 10 - найменування відповідного іноземного банку (філії банку);

10) колонка 11 - зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, на користь яких здійснювався переказ, - до 135 знаків;

11) колонка 12 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту/договору, кредитного договору / договору позики, на підставі яких здійснювався переказ, - до 50 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

У разі відображення операцій з переказу на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту/договору, кредитного договору / договору позики) у колонці слід зазначати номер платіжного доручення / заяви про відкриття акредитива / договору про надання банківських послуг та/або інших документів, на підставі яких здійснюється переказ;

12) колонка 13 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту/договору, кредитного договору / договору позики, на підставі яких здійснювався переказ, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій з переказу на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту/договору, кредитного договору / договору позики) у колонці слід зазначати дату платіжного доручення / заяви про відкриття акредитива / договору про надання банківських послуг та/або інших документів, на підставі яких здійснюється переказ;

13) колонка 14 - зазначається код індикатора згідно з Довідником індикаторів ризикових фінансових операцій (F027) - до 2 знаків. Під час заповнення колонки значенням "80" (наявність двох і більше індикаторів) у колонці 16 зазначається перелік усіх індикаторів, які відокремлюються комою;

14) колонка 15 - зазначається ознака консолідації операції згідно з Довідником ознак консолідації операції (F089) - 1 знак;

15) колонка 16 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про ці операції в колонках 2 - 15 або якщо зміст операції потребує уточнення, - до 160 знаків. В інших випадках колонка не заповнюється.";

24) пояснення щодо заповнення форми N 600 "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 600
Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

1. Звіт передбачає подання даних про розрахунок розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на індивідуальній та груповій основах, відповідно до вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (зі змінами) (далі - Положення N 351).

2. Дані про активні банківські операції, розмір повернення боргу, кредитні ризики, сформовані резерви та розмір уцінки складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку в розрізі параметрів аналітичного обліку щодо кодів валют (параметр R030), резидентності (параметр K030), класів боржника/контрагента (параметр S080), типу розрахунку розміру кредитного ризику (параметр S083), видів забезпечення (параметр S031).

3. Частина 1. Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на індивідуальній основі.

4. Опис параметрів заповнення колонок частини 1 форми N 600:

1) колонка 4 - зазначається загальна сума боргу за активами. Відповідає залишкам на балансових рахунках:

1200 А, 1203 А, 1207 А, 1208 А, 1211 А, 1212 А, 1218 А;

1400 А, 1401 А, 1402 А, 1403 А, 1404 А, 1405 А, 1408 А, 1410 А, 1411 А, 1412 А, 1413 А, 1414 А, 1415 А, 1418 А, 1420 А, 1421 А, 1422 А, 1423 А, 1424 А, 1428 А. 1430 А, 1435 А, 1438 А, 1440 А, 1448 А, 1450 А, 1455 А, 1458 А;

1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1510 А, 1513 А, 1518 АП, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1528 А, 1532 А, 1533 А, 1535 А, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1545 А, 1548 А, 1600 А, 1607 А;

1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А;

2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2103 А, 2108 А, 2113 А, 2118 А, 2123 А, 2128 А, 2133 А, 2138 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2148 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 А, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 А, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 А, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 А, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 А, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 А, 2358 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2367 А, 2368 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2377 А, 2378 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2387 А, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 А, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 А, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 А, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 А, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 А, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 А, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3560 А, 3568 А;

3002 А, 3003 А, 3005 А, 3007 А, 3008 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3015 А, 3018 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3107 А, 3108 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3115 А, 3118 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3218 А;

3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А;

9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9221 А, 9224 А, 9228 А, 9300 А, 9321 А, 9324 А, 9328 А, 9350 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А Плану рахунків;

2) колонка 5 - зазначається сума нарахованих доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України з бухгалтерського обліку (далі - нараховані доходи) / нарахованих доходів за операціями, за якими немає основної заборгованості. Відповідає залишкам на балансових рахунках 1208 А, 1218 А, 1408 А, 1418 А, 1428 А, 1438 А, 1448 А, 1458 А, 1508 АП [з урахуванням пасивних залишків (за наявності)], 1518 АП [з урахуванням пасивних залишків (за наявності)], 1528 А, 1538 А, 1548 А, 1607 А, 2018 А, 2028 А, 2038 А, 2048 А, 2068 А, 2078 А, 2088 А, 2108 А, 2118 А, 2128 А, 2138 А, 2148 А, 2208 А, 2218 А, 2228 А, 2238 А, 2248 А, 2308 А, 2318 А, 2328 А, 2338 А, 2348 А, 2358 А, 2368 А, 2378 А, 2388 А, 2398 А, 2408 А, 2418 А, 2428 А, 2438 А, 2458 А, 2607 А, 2627 А, 2657 А, 3008 А, 3018 А, 3108 А, 3118 А, 3218 А, 3418 А, 3428 А, 3568 А, 3570 А, 3578 А Плану рахунків;

3) колонка 6 - зазначається сума боргу за наданим фінансовим зобов'язанням із застосованим значенням коефіцієнта кредитної конверсії (CCF) згідно з додатком 5 до Положення N 351;

4) колонка 7 - зазначається рівень повернення боргу за активними операціями за рахунок реалізації забезпечення, розрахований згідно з Положенням N 351;

5) колонка 8 - зазначається рівень повернення боргу за активними операціями за рахунок інших надходжень, розрахований згідно з Положенням N 351;

6) колонка 9 - зазначається розмір (величина) кредитного ризику за активними операціями, розрахований згідно з Положенням N 351;

7) колонка 10 - зазначається розмір сформованого резерву / уцінки за активними операціями згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Відповідає залишкам на балансових рахунках 1405 П, 1415 П, 1419 КА, 1429 КА, 1435 П, 1455 П, 1509 КА, 1519 КА, 1529 КА, 1535 П, 1545 П, 1549 КА, 1609 КА, 1890 КА, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2307 П, 2309 АП, 2317 П, 2319 АП, 2327 П, 2329 АП, 2337 П, 2339 АП, 2347 П, 2349 АП, 2357 П, 2359 АП, 2367 П, 2369 АП, 2377 П, 2379 АП, 2387 П, 2397 П, 2407 П, 2409 АП, 2417 П, 2419 АП, 2427 П, 2429 АП, 2437 П, 2439 АП, 2457 П, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА, 2890 КА, 3007 П, 3015 П, 3115 П, 3119 КА, 3219 КА, 3590 КА, 3599 КА, 3569 КА, 3690 П, 3692 П Плану рахунків;

8) колонка 11 - зазначається різниця між розміром (величиною) кредитного ризику та розміром сформованого резерву/уцінки за відповідними активними операціями згідно з МСФЗ (різниця між даними колонок 9 та 10).

5. Опис параметрів заповнення рядків частини 1 форми N 600:

1) розділ I. Активні операції банку щодо боржників - юридичних осіб [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)], крім наданих фінансових зобов'язань:

рядок 1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку щодо боржників - юридичних осіб [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)], крім наданих фінансових зобов'язань. Дані дорівнюють сумі рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 та 1.10;

рядки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку щодо боржників - юридичних осіб [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)], крім наданих фінансових зобов'язань, класифікованих за відповідними класами. Дані рядка 1.1 дорівнюють сумі рядків 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 та 1.1.4; дані рядків 1.2 - 1.10 дорівнюють сумі відповідних даних для відповідних класів аналогічно до рядка 1.1;

рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій банку щодо відповідних боржників - юридичних осіб (залишки на балансових рахунках 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2301 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 АП, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3560 А, 3568 А, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 КА, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2609 КА, 2659 КА, 3569 КА Плану рахунків);

рядки 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.8.2, 1.9.2, 1.10.2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку з цінними паперами щодо відповідних боржників, що є емітентами цінних паперів. Дані надаються в розрізі: цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки [розподіляються на акції та інші фінансові інвестиції (окремо виділяються інвестиційні сертифікати) та боргові цінні папери]; цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [розподіляються на акції та інші фінансові інвестиції (окремо виділяються інвестиційні сертифікати); боргові цінні папери]; цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю (залишки на балансових рахунках 1403 А, 1404 А, 1405 АП, 1408 А, 1413 А, 1414 А, 1415 АП, 1418 А, 1423 А, 1424 А, 1428 А, 3003 А, 3005 А, 3007 АП, 3008 А, 3013 А, 3014 А, 3015 АП, 3018 А, 3103 А, 3105 А, 3107 АП, 3108 А, 3113 А, 3114 А, 3115 АП, 3118 А, 3213 А, 3214 А, 3218 А, 1419 КА, 1429 КА, 3119 КА, 3219 КА Плану рахунків);

рядки 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3, 1.6.3, 1.7.3, 1.8.3, 1.9.3, 1.10.3 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за похідними фінансовими активами щодо відповідних контрагентів (залишки на балансових рахунках 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А Плану рахунків);

рядки 1.1.4, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.4, 1.5.4, 1.6.4, 1.7.4, 1.8.4, 1.9.4, 1.10.4 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за фінансовою дебіторською заборгованістю відповідних контрагентів, строк погашення якої перевищує три місяці (залишки на балансових рахунках 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А, 2890 КА, 3599 КА Плану рахунків);

2) розділ II. Активні операції банку щодо інших боржників, крім наданих фінансових зобов'язань:

рядок 2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку щодо інших боржників, крім наданих фінансових зобов'язань. Дані дорівнюють сумі рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5;

рядки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку щодо інших боржників, крім наданих фінансових зобов'язань, класифікованих за відповідними класами. Дані рядка 2.1 є сумою даних рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 та 2.1.8. Дані рядка 2.2 дорівнюють сумі рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 та 2.1.7; дані рядків 2.3 - 2.5 дорівнюють сумі відповідних даних для відповідних класів аналогічно до рядка 2.2;

рядки 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій банку щодо відповідних боржників. Дані надаються в розрізі видів кредитних операцій: за кредитами, наданими боржникам - фізичним особам; за кредитами, наданими боржникам - бюджетним установам; за кредитами, наданими боржникам, що є компаніями спеціального призначення (SPE), для реалізації інвестиційного проекту; за операціями з банками-боржниками на міжбанківському ринку (залишки на балансових рахунках 1510 А, 1513 А, 1518 А, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1528 А, 1532 А, 1533 А, 1535 АП, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1545 АП, 1548 А, 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2103 А, 2108 А, 2113 А, 2118 А, 2123 А, 2128 А, 2133 А, 2138 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2148 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 АП, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2367 АП, 2368 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2377 АП, 2378 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2387 АП, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 АП, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 АП, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 АП, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 АП, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 А, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 3560 А, 3568 А, 1519 КА, 1529 КА, 1549 КА, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2369 АП, 2379 АП, 2409 АП, 2419 АП, 2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА, 3569 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках, щодо відповідних контрагентів. Дані надаються в розрізі банків-контрагентів, що є резидентами, та банків-контрагентів, що є нерезидентами (залишки на балансових рахунках 1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1600 А, 1607 А, 1509 КА, 1609 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку з цінними паперами щодо відповідних боржників, що є емітентами цінних паперів. Дані надаються в розрізі: цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки [розподіляються на акції та інші фінансові інвестиції (окремо виділяються інвестиційні сертифікати) та боргові цінні папери]; цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [розподіляються на акції та інші фінансові інвестиції (окремо виділяються інвестиційні сертифікати); боргові цінні папери]; цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю (залишки на балансових рахунках 1402 А, 1403 А, 1404 А, 1405 АП, 1408 А, 1412 А, 1413 А, 1414 А, 1415 АП, 1418 А, 1422 А, 1423 А, 1424 А, 1428 А, 3002 А, 3005 А, 3007 АП, 3008 А, ЗОН А, 3012 А, 3014 А, 3015 АП, 3018 А, 3102 А, 3105 А, 3107 АП, 3108 А, 3111 А, 3112 А, 3114 А, 3115 АП, 3118 А, 3211 А, 3212 А, 3214 А, 3218 А, 1419 КА, 1429 КА, 3119 КА, 3219 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за похідними фінансовими активами щодо відповідних контрагентів (залишки на балансових рахунках 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А Плану рахунків);

рядки 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за фінансовою дебіторською заборгованістю відповідних контрагентів, строк погашення якої перевищує три місяці (залишки на балансових рахунках 1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А, 1890 КА, 2890 КА, 3599 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.6, 2.2.6 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за фінансовою дебіторською заборгованістю відповідних контрагентів, строк погашення якої не перевищує трьох місяців (залишки на балансових рахунках 1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А, 1890 КА, 2890 КА, 3599 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.7, 2.2.7 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю відповідних контрагентів (залишки на балансових рахунках 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3590А Плану рахунків);

рядок 2.1.8 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій, за якими банк визначає клас 1 відповідних боржників без оцінки кредитного ризику (залишки на балансових рахунках 1200 А, 1203 А, 1207 А, 1208 А, 1211 А, 1212 А, 1218 А, 1400 А, 1401 А, 1402 А, 1403 А, 1405 АП, 1408 А, 1410 А, 1411 А, 1412 А, 1413 А, 1415 АП, 1418 А, 1420 А, 1421 А, 1422 А, 1423 А, 1428 А, 1430 А, 1435 АП, 1438 А, 1440 А, 1448 А, 1450 А, 1455 АП, 1458 А, 1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1600 А, 1607 А, 2805 А, 2806 А, ЗОЮ А, 3012 А, 3015 АП, 3018 А, 3110 А, 3112 А, 3115 АП, 3118 А, 3210 А, 3212 А, 3218 А, 1419 КА, 1429 КА, 1509 КА, 1609 КА, 2890, 3119 КА, 3219 КА Плану рахунків);

3) розділ III. Надані фінансові зобов'язання боржникам - юридичним особам [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)]:

рядок 3 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою наданих банком фінансових зобов'язань боржникам - юридичним особам [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)], (залишки на позабалансових рахунках 9000 А, 9003 А, 9122 А, 9129 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9221 А, 9224 А, 9228 А, 9300 А, 9321 А, 9324 А, 9328 А, 9350 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А, 3690 П, 3692 П Плану рахунків). Дані дорівнюють сумі рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 та 3.10;

рядки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою наданих банком фінансових зобов'язань боржникам - юридичним особам [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)] за відповідними класами. Дані надаються в розрізі наданих банком відповідних фінансових зобов'язань зі значенням CCF - 100 % (розподіляються на зобов'язання щодо наданих гарантій, зобов'язання з кредитування зі строком дії більше трьох років, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, активами до отримання, вимогами за андерайтингом цінних паперів та іншими видами наданих фінансових зобов'язань), 50 % (розподіляються на зобов'язання щодо наданих гарантій, зобов'язання з кредитування зі строком дії від одного до трьох років), 20 % (розподіляються на зобов'язання з кредитування зі строком дії до одного року та іншими видами наданих фінансових зобов'язань) та 0 % (іншими видами наданих фінансових зобов'язань);

4) розділ IV. Надані фінансові зобов'язання іншим боржникам:

рядок 4 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою наданих банком фінансових зобов'язань іншим боржникам (залишки на позабалансових рахунках 9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9221 А, 9224 А, 9228 А, 9300 А, 9321 А, 9324 А, 9328 А, 9350 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А, 3690 П, 3692 П Плану рахунків). Дані дорівнюють сумі рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 та 4.5;

рядки 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою наданих банком фінансових зобов'язань іншим боржникам за відповідними класами. Дані надаються в розрізі наданих банком відповідних фінансових зобов'язань зі значенням CCF - 100 % (розподіляються на зобов'язання щодо наданих гарантій, зобов'язання з кредитування зі строком дії більше трьох років, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, активами до отримання, вимогами за андерайтингом цінних паперів та іншими видами наданих фінансових зобов'язань), 50 % (розподіляються на зобов'язання щодо наданих гарантій, зобов'язання з кредитування зі строком дії від одного до трьох років), 20 % (розподіляються на зобов'язання з кредитування зі строком дії до одного року та іншими видами наданих фінансових зобов'язань), 0 %, а також, за якими банк визначає клас 1 відповідних боржників без оцінки кредитного ризику.

6. Частина 2. Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на груповій основі.

7. Опис параметрів заповнення колонок частини 2 форми N 600:

1) колонка 4 - зазначається загальна сума боргу за активами в розрізі відповідних груп боржників/контрагентів та класів (1 - 5). Відповідає залишкам на балансових рахунках 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 А, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 А, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 А, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 А, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 А, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 А, 2358 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 А, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 А, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 А, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 А, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 А, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 А, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3560 А, 3568 А, 1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А Плану рахунків;

2) колонка 5 - зазначається сума нарахованих доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України з бухгалтерського обліку (далі - нараховані доходи) / нарахованих доходів за операціями, за якими немає основної заборгованості. Відповідає залишкам на балансових рахунках: 2018 А, 2028 А, 2038 А, 2048 А, 2068 А, 2078 А, 2088 А, 2208 А, 2218 А, 2228 А, 2238 А, 2248 А, 2308 А, 2318 А, 2328 А, 2338 А, 2348 А, 2358 А, 2398 А, 2408 А, 2418 А, 2428 А, 2438 А, 2458 А, 2607 А, 2627 А, 2657 А, 3568 А, 3570 А, 3578 А Плану рахунків;

3) колонки 6 - 11 - зазначається рівень повернення боргу за активними операціями за рахунок реалізації забезпечення залежно від рівня покриття боргу заставою, розрахований згідно з Положенням N 351;

4) колонка 12 - зазначається розмір (величина) кредитного ризику за активами, розрахований згідно з Положенням N 351;

5) колонка 13 - зазначається розмір сформованого резерву/уцінки за активними операціями згідно з МСФЗ. Відповідає залишкам на балансових рахунках 1890 КА, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2409 АП, 2419 АП, 2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА, 2890 КА, 3569 КА, 3599 КА, 2307 П, 2317 П, 2327 П, 2337 П, 2347 П, 2357 П, 2397 П, 2407 П, 2417 П, 2427 П, 2437 П, 2457 П Плану рахунків;

6) колонка 14 - зазначається різниця між розміром (величиною) кредитного ризику та розміром сформованого резерву за відповідними активами згідно з МСФЗ (різниця між даними колонок 12 та 13).

8. Опис параметрів заповнення рядків частини 2 форми N 600:

1) рядок I - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку, які оцінюються на портфельній основі. Дані дорівнюють сумі рядків 1, 2, 3, 4 та 5;

2) рядок 1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку, оцінених за класом 1. Дані дорівнюють сумі рядків 1.1, 1.2, 1.3 та 1.4;

3) рядок 1.1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій груп боржників - юридичних осіб [крім банків, бюджетних установ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (далі - ЖБК)]. Відповідає залишкам на балансових рахунках 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2347 АП, 2348 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3560 А, 3568 А, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2609 КА, 2659 КА, 3569 КА Плану рахунків;

4) рядок 1.2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій груп боржників - ОСББ та ЖБК. Відповідає залишкам на балансових рахунках 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2340 А, 2347 АП, 2348 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2390 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2309 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2609 КА Плану рахунків;

5) рядки 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій груп боржників - фізичних осіб відповідних класів. Інформація надається в розрізі кредитних операцій, заставою за якими є нерухомість, інші види застави. Відповідає залишкам на балансових рахунках 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 АП, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 АП, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 АП, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 АП, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 АП, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 АП, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2409 АП, 2419 АП, 2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА Плану рахунків;

6) рядки 1.4, 2.2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців, відповідних класів. Відповідає залишкам на балансових рахунках 1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А, 1890 КА, 2890 КА, 3599 КА Плану рахунків.";

25) пункт 2 пояснення щодо заповнення форми N 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою" викласти в такій редакції:

"2. Інформація у формі N 601 надається про кредитні операції (крім операцій з банками та Національним банком України, операцій банку на ринку цінних паперів від свого імені), облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045А, 2048 А, 2060 А, 2062 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2103 А, 2108 А, 2113 А, 2118 А, 2123 А, 2128 А, 2133 А, 2138 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2148 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 АП, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2367 АП, 2368 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2377 АП, 2378 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2387 АП, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 АП, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 АП, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 АП, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 АП, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 АП, 2458 А, 2600 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3578 А, 9122 А, 9129 А. Інформація надається в сотих частках одиниць валюти операції.";

26) у формі N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"Інформація
про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

станом на ___________ 20__ року

_______________________
(код валюти / банківського металу)

_______________________
(назва валюти / банківського металу)

_______________________
(найменування банку)

_______________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N
з/п

Найменування інвестора-
юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові інвестора - фізичної особи

Код (номер) інвестора

Дата укладення угоди

Дата закінчення дії угоди

Дата і номер рішення про надання дозволу

Сума субординованого боргу (балансові рахунки 3660, 3661)

Процентна ставка за субординованим боргом

 

Реєстрація договору

 

код (номер)

ознака коду (номера)

залучено

у тому числі

у національній валюті

в іноземній валюті / банківських металах

 

номер

дата

 

усього

утому числі в іноземній валюті / банківських металах

сума отриманого дозволу на врахування субординованого боргу до капіталу банку

процент врахування субординованого боргу (з урахуванням амортизації) до регулятивного капіталу

сума, яка враховується до капіталу банку

Резидентність інвестора

Сума перевищення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші кредитори

 

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

СБ8

СБ9

СБ10

х

СБ12

х

х

х

х

х

х

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

__________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)";

у поясненні щодо заповнення форми:

у пункті 2:

абзаци п'ятий - тринадцятий замінити одним новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Колонка 3 - зазначається код інвестора за параметром K020, - 10 знаків".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - тридцять другий уважати відповідно абзацами шостим - двадцять четвертим;

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається ознака коду/номера інвестора за параметром K021".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим;

в абзаці сьомому цифру "3" замінити цифрою "5";

в абзаці восьмому цифру "4" замінити цифрою "6";

в абзаці дев'ятому цифру "5" замінити цифрою "7";

в абзаці десятому цифру "6" замінити цифрою "8";

в абзаці дванадцятому літери та цифру "СБ6" замінити літерами та цифрою "СБ8";

в абзаці тринадцятому цифри "6" та "7" замінити відповідно цифрами "8" та "9";

в абзаці чотирнадцятому цифру "8" замінити цифрами "10";

в абзаці п'ятнадцятому літери та цифру "СБ 8" замінити літерами та цифрами "СБ 10";

в абзаці шістнадцятому цифру "9" замінити цифрами "11";

в абзаці сімнадцятому цифри "10" замінити цифрами "12";

в абзаці дев'ятнадцятому цифри "6" та "9" замінити відповідно цифрами "8" та "11";

в абзаці двадцятому цифри "11" замінити цифрами "13";

в абзаці двадцять першому цифри "12" замінити цифрами "14";

в абзаці двадцять другому цифри "13" замінити цифрами "15";

в абзаці двадцять третьому слово та цифри "Колонки 14, 15" замінити словом та цифрами "Колонки 16, 17";

в абзаці двадцять четвертому цифри "16" замінити цифрами "18";

в абзаці двадцять п'ятому цифри "16", "6", "9" замінити відповідно цифрами "18", "8", "11";

27) у формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами

станом на ____________ 20__ року

____________________
(найменування банку)

______________________
(місцезнаходження банку)

Частина I.

(копійки)

N
з/п

Порядковий номер групи пов'язаних контрагентів

Код (номер) контрагента / пов'язаної з банком особи

Код щодо належності контрагента до SPE

Найменування контрагента / пов'язаної з банком особи

Коди типу пов'язаної з банком особи

Код країни контрагента / пов'язаної з банком особи

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

Код регіону

Код інституційного сектору економіки

Номер договору

код (номер)

ознака коду (номера)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дата договору

Внутрішньобанківський реєстраційний код

Дата виникнення заборгованості / наданих банком фінансових зобов'язань

Дата погашення за боргованості / припинення наданих банком фінансових зобов'язань

Код валюти

Процентна ставка

Код активної банківської операції щодо реструктуризації / заміни активу

Коефіцієнт CCF

Сума прийнятного забезпечення, що береться до розрахунку кредитного ризику

Сума забезпечення, на яке зменшується кредитний ризик під час розрахунку нормативів кредитного ризику

Код виду забезпечення

усього (CV)

зважена на коефіцієнт ліквідності (CV*k)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Сума інших надходжень (RC)

Значення коефіцієнта LGD

Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану

Коди факторів, на підставі яких коригується клас контрагента / пов'язаної з банком особи

Код фактора, на підставі якого скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи

Код ознаки дефолту контрагента / пов'язаної з банком особи, щодо якої банком доведено відсутність дефолту

Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи

Коефіцієнт (PD)

Розмір кредитного ризику

код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем / групи пов'язаних контрагентів

код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик

код щодо події дефолту

код щодо своєчасності сплати боргу

код щодо додаткових характеристик

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Частина II.

(копійки)

N
з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

1

Основна сума боргу

 

2

у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув

 

3

у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів

 

4

Нараховані доходи

 

5

у т. ч. нараховані доходи, неотримані до 30 днів із дня нарахування, строк погашення яких згідно з договором не минув

 

6

у т. ч. нараховані доходи, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів

 

7

Неамортизована премія / дисконт

 

8

Переоцінка (дооцінка/уцінка)

 

9

Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви)

 

10

Надані банком фінансові зобов'язання

 

11

у т. ч. які є ризиковими та безвідкличними

 

12

Списана заборгованість

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління __________________

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер _______________

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 2 замінити чотирма новими пунктами такого змісту:

"2. До форми включаються активні операції (крім операцій з Національним банком України), облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1403 А, 1404 А, 1405 АП, 1406 АП, 1408 А, 1413 А, 1414 А, 1415 АП, 1416 АП, 1418 А, 1419 КА, 1423 А, 1424 А, 1426 АП, 1428 А, 1429 КА, 1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1509 КА, 1510 А, 1513 А, 1516 АП, 1518 АП, 1519 КА, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1526 АП, 1528 А, 1529 КА, 1532 А, 1533 А, 1535 АП, 1536 АП, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1545 АП, 1546 АП, 1548 А, 1549 КА, 1600 А, 1607 А, 1609 КА, 1811 А, 1819 А, 1890 КА, 2010 А, 2016 АП, 2018 А, 2019 КА, 2020 А, 2026 АП, 2028 А, 2029 КА, 2030 А, 2036 АП, 2038 А, 2039 КА, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045А, 2046 АП, 2048 А, 2049АП, 2060 А, 2063 А, 2066 АП, 2068 А, 2069 КА, 2071 А, 2076 АП, 2078 А, 2079 КА, 2083 А, 2086 АП, 2088 А, 2089 КА, 2103 А, 2106 АП, 2108 А, 2109 КА, 2113 А, 2116 АП, 2118 А, 2119 КА, 2123 А, 2126 АП, 2128 А, 2129 КА, 2133 А, 2136 АП, 2138 А, 2139 КА, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2146 АП, 2148 А, 2149 АП, 2203 А, 2206АП, 2208 А, 2209 КА, 2211 А, 2216 АП, 2218 А, 2219 КА, 2220 А, 2226 АП, 2228 А, 2229 КА, 2233 А, 2236 АП, 2238 А, 2239 КА, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2246 АП, 2248 А, 2249 АП, 2301 А, 2303 А, 2306 АП, 2307 АП, 2308 А, 2309 АП, 2310 А, 2311 А, 2316 АП, 2317 АП, 2318 А, 2319 АП, 2320 А, 2321 А, 2326 АП, 2327 АП, 2328 А, 2329 АП, 2330 А, 2331 А, 2336 АП, 2337 АП, 2338 А, 2339 АП, 2340 А, 2341 А, 2346 АП, 2347 АП, 2348 А, 2349 АП, 2351 А, 2353 А, 2356 АП, 2357 АП, 2358 А, 2359 АП, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2366 АП, 2367 АП, 2368 А, 2369 АП, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2376 АП, 2377 АП, 2378 А, 2379 АП, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2386 АП, 2387 АП, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2396 АП, 2397 АП, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2406 АП, 2407 АП, 2408 А, 2409 АП, 2410 А, 2411 А, 2416 АП, 2417 АП, 2418 А, 2419 АП, 2420 А, 2421 А, 2426 АП, 2427 АП, 2428 А, 2429 АП, 2431 А, 2433 А, 2436 АП, 2437 АП, 2438 А, 2439 АП, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2456 АП, 2457 АП, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2609 КА, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2629 КА, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 2659 КА, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 2890 КА, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3007 АП, 3008 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3015 АП, 3016 АП, 3018 А, 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3107 АП, 3108 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3115 АП, 3116 АП, 3118 А, 3119 КА, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3216 АП, 3218 А, 3219 КА, 3412 А, 3413 А, 3415 А, 3418 А, 3422 А, 3423 А, 3425 А, 3428 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3560 А, 3566 АП, 3568 А, 3569 КА, 3570 А, 3578 А, 3590 КА, 3599 КА, 3690 П, 3692 П, 9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9300 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А, 9600 А, 9601 А, 9610 А, 9611 А, 9613 А, 9615 А, 9617 А, 9618 А.

21. Активні операції включаються до форми за даними оборотно-сальдового балансу банку [форма N 10 (місячна)].

22. Дані про активні операції подаються в розрізі здійснених банком операцій з контрагентами / пов'язаними з банком особами.

Дані про активні операції з контрагентами / групами пов'язаних контрагентів (далі - група контрагентів) у розрізі здійснених банком операцій відображаються у формі, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо одного контрагента / групи контрагентів становить 2 млн грн і більше.

Умови, за яких контрагенти банку об'єднуються в групу контрагентів, визначені Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368).

Для банків, у яких один відсоток статутного капіталу становить менше ніж 2 млн грн, зазначена інформація надається, якщо загальна сума всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо одного контрагента / групи контрагентів становить один відсоток статутного капіталу банку і більше.

Якщо один контрагент входить одночасно до складу кількох груп контрагентів, то дані щодо такого контрагента відображаються у формі в складі групи, сукупна заборгованість якої є максимальною.

Якщо пов'язана з банком особа несе спільний економічний ризик разом з іншими контрагентами, не пов'язаними з банком, то суми активних операцій банку з цією особою включаються до активних операцій такої групи контрагентів із зазначенням коду типу пов'язаної з банком особи за параметром K060.

23. Дані про активні операції з пов'язаними з банком особами відображаються у формі, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо пов'язаної з банком особи становить 1 коп. і більше.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Під час визначення даних про активні операції банку, які відповідно до цього пояснення необхідно відображати у формі, до розрахунку загальної суми всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо одного контрагента / групи контрагентів / пов'язаної з банком особи включаються суми, що обліковуються за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1403 А, 1404 А, 1408 А, 1413 А, 1414 А, 1418 А, 1423 А, 1424 А, 1428 А, 1500 А, 1502 А, 1508 А, 1510 А, 1513 А, 1518 А, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1528 А, 1532 А, 1533 А, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1548 А, 1600 А, 1607 А, 1811 А, 1819 А, 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2103 А, 2108 А, 2113 А, 2118 А, 2123 А, 2128 А, 2133 А, 2138 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2148 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2358 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2368 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2378 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3008 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3018 А, 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3108 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3118 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3218 А, 3412 А, 3413 А, 3415 А, 3418 А, 3422 А, 3423 А, 3425 А, 3428 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3560 А, 3568 А, 3570 А, 3578 А, 9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129/1 А (розподіл за параметром R013), 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9300 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А.";

у пункті 7 цифри "10" замінити цифрами "12";

у пункті 10 цифри "13 - 17, 23 - 34" замінити цифрами "15 - 20, 26 - 37";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Якщо умовами договору з контрагентом / пов'язаною з банком особою за активною банківською операцією визначено надання коштів у розрізі сум та строків, то в колонках 15 - 20, 26 - 37 інформація щодо кожної такої суми (траншу) відображається окремими рядками.

Під час відображення інформації за траншами згідно з договором кредитної лінії, за якими одночасно обліковуються заборгованість контрагента / пов'язаної з банком особи та надані банком фінансові зобов'язання, дані стосовно кожного такого траншу відображаються в колонках 15 - 20, 26 - 37 окремими рядками.";

у пункті 13:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) колонка 3 - зазначається код контрагента / пов'язаної з банком особи за параметром K020 - 10 знаків;";

після підпункту 3 доповнити пункт двома новими підпунктами 31, 32 такого змісту:

"31) колонка 4 - зазначається ознака коду / номера контрагента / пов'язаної з банком особи за параметром K021;

32) колонка 5 - зазначається код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення (SPE):

"А" - контрагент відповідає визначенню компанії спеціального призначення (SPE) відповідно до Положення N 351;

"В" - контрагент не відповідає визначенню компанії спеціального призначення (SPE) відповідно до Положення N 351.

Для контрагента - фізичної особи та пов'язаної з банком особи в колонці 5 зазначається нуль.

Колонка 5 заповнюється в цілому за контрагентом / пов'язаною з банком особою";

в абзаці першому підпункту 4 цифру "4" замінити цифрою "6";

у підпункті 5 цифру "5" замінити цифрою "7";

у підпункті 6 слово та цифру "колонка 6" замінити словом та цифрою "колонка 8";

у підпункті 7:

цифру "7" замінити цифрою "9";

абзац четвертий після цифр "3510," доповнити цифрами "3511,";

у підпункті 8 цифру "8" замінити цифрами "10";

у підпункті 9:

слово та цифру "колонка 9" у всіх відмінках замінити словом та цифрами "колонка 11" у відповідних відмінках;

абзац другий після цифр "3510," доповнити цифрами "3511,";

у підпункті 10 цифри "10" замінити цифрами "12";

у підпункті 11 цифри "11" замінити цифрами "13";

у підпункті 12 слово та цифри "колонка 12" замінити словом та цифрами "колонка 14";

у підпункті 13:

в абзаці першому цифри "13" замінити цифрами "15";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо умовами договору з контрагентом / пов'язаною з банком особою за активною банківською операцією передбачено надання коштів / фінансових зобов'язань окремими сумами, щодо яких установлено строки надання та погашення, то в колонці 15 зазначається дата виникнення заборгованості або фінансових зобов'язань щодо кожної такої суми (траншу) окремими рядками;";

у підпункті 14:

в абзаці першому цифри "14" замінити цифрами "16";

абзаци другий, третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Якщо умовами договору з контрагентом / пов'язаною з банком особою за активною банківською операцією передбачено надання коштів / фінансових зобов'язань окремими сумами, щодо яких установлено строки надання та погашення, то в колонці 16 зазначається дата погашення заборгованості або дата припинення наданих банком фінансових зобов'язань щодо кожної такої суми (траншу) окремими рядками.

За операціями з цінними паперами колонка 16 заповнюється згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Якщо укладено договір продажу активів, то в колонці 16 зазначається дата продажу таких активів, що зазначена в договорі.".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

в абзаці п'ятому цифри "14" замінити цифрами "16";

у підпункті 15 цифри "15" замінити цифрами "17";

у підпункті 16 цифри "16" замінити цифрами "18";

у підпункті 17:

цифри "17" замінити цифрами "19";

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"код "4" - реструктуризована заборгованість без визнання нового активу в бухгалтерському обліку;

код "5" - реструктуризована заборгованість з визнанням нового активу в бухгалтерському обліку;

код "6" - заборгованість за операцією заміни активу.";

після підпункту 17 доповнити пункт новим підпунктом 171 такого змісту:

"171) колонка 20 - зазначається значення коефіцієнта CCF, що відображає кількісну ймовірність того, що експозиція під ризиком за фінансовим зобов'язанням, наданим контрагенту / пов'язаній з банком особі, стане балансовою експозицією згідно з Положенням N 351.

Діапазон значень коефіцієнта CCF перебуває в межах від 0 до 1 (не більше двох цифр після коми).

Для активних операцій, що не належать до наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань відповідно до пункту 104 Положення N 351, у колонці 20 зазначається нуль;";

у підпункті 18:

в абзаці першому:

цифри "18" замінити цифрами "21";

слова "забезпечення за договором" замінити словами "справедливої вартості забезпечення";

в абзаці третьому цифри "18" замінити цифрами "21";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"За непрацюючим активом сума забезпечення у вигляді майна / майнових прав для заповнення колонки 21 визначається з урахуванням пункту 120 розділу X Положення N 351;";

в абзаці першому підпункту 19:

слово та цифри "колонка 19" замінити словом та цифрами "колонка 22";

слова "забезпечення за договором" замінити словами "справедливої вартості забезпечення";

слово та цифри "колонці 19" замінити словом та цифрами "колонці 21";

у підпункті 20:

цифри "20" замінити цифрами "23";

слова "забезпечення за договором" замінити словами "справедливої вартості забезпечення";

у підпункті 21 цифри "21" замінити цифрами "24";

у підпункті 22 цифри "22" замінити цифрами "25";

в абзацах першому, другому, четвертому підпункту 23 цифри "23" замінити цифрами "26";

у підпункті 24 цифри "24" замінити цифрами "27";

у підпункті 25 цифри "25" замінити цифрами "28";

в абзацах першому, третьому, четвертому підпункту 26 цифри "26" замінити цифрами "29";

у підпункті 27:

в абзаці першому цифри "27" замінити цифрами "30";

колонку 3 рядків 4 - 10 таблиці викласти в такій редакції:

"

Код ознаки

3

164216503

164216504

164216505

164216506

164216507

164216508

164216509

";

в абзацах третьому, четвертому цифри "27" замінити цифрами "30";

у підпункті 28 цифри "28" замінити цифрами "31";

у підпункті 29 цифри "29" замінити цифрами "32";

у підпункті 30:

в абзаці першому цифри "30" замінити цифрами "33";

після абзацу другого доповнити підпункт новим абзацом третім такого змісту:

"Інформацію в колонках 28 - 33 щодо коду, який відповідає коригуючому фактору, необхідно відображати стосовно того активу, до якого такий фактор було застосовано.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

в абзаці четвертому:

цифри "25 - 29", "30" замінити відповідно цифрами "28 - 32", "33";

в абзаці п'ятому цифри "30" замінити цифрами "33";

в абзацах першому, третьому, четвертому підпункту 31 цифри "31" замінити цифрами "34";

у підпункті 32:

в абзаці першому:

цифри "32" замінити цифрами "35";

цифри та слова "30, 31 відповідно до" замінити цифрами та словами "33, 34, а також з урахуванням пункту 27";

в абзаці другому слова та цифри "пунктом 24 цього пояснення" замінити словами та цифрами "підпунктом 24 пункту 13 цього пояснення.";

в абзаці третьому:

цифри "25 - 31", "32" замінити відповідно цифрами "28 - 34", "35";

слово "нуль" замінити словами та цифрами "код класу, що зазначений у колонці 27";

в абзаці четвертому цифри "32" замінити цифрами "35";

у підпункті 33:

в абзацах першому, другому цифри "33" замінити цифрами "36";

в абзаці третьому слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

в абзаці четвертому цифри "33" замінити цифрами "36";

у підпункті 34 цифри "34" замінити цифрами "37";

у пункті 14:

перше речення абзацу першого підпункту 2 доповнити словами, літерами та цифрами ", типу розрахунку розміру кредитного ризику (параметр S083), розмірів суб'єктів господарювання (параметр K140)";

у підпункті 3:

в абзаці першому:

цифри "1 - 10" замінити цифрами "1, 4, 7 - 10, 12";

таблицю викласти в такій редакції:

N
з/п

Рядки

Рахунки

1

2

3

1

Рядок 1 "Основна сума боргу"

1403 А, 1404 А, 1413 А, 1414 А, 1423 А, 1424 А, 1500 А, 1502 А, 1510 А, 1513 А, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1532 А, 1533 А, 1542 А, 1543 А, 1600 А, 1811 А, 1819 А, 2010 А, 2020 А, 2030 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2060 А, 2063 А, 2071 А, 2083 А, 2103 А, 2113 А, 2123 А, 2133 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2203 А, 2211 А, 2220 А, 2233 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2301 А, 2303 А, 2310 А, 2311 А, 2320 А, 2321 А, 2330 А, 2331 А, 2340 А, 2341 А, 2351 А, 2353 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2401 А, 2403 А, 2410 А, 2411 А, 2420 А, 2421 А, 2431 А, 2433 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2600 А, 2605 А, 2620 А, 2625 А, 2650 А, 2655 А, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3412 А, 3413 А, 3415 А, 3418 А, 3422 А, 3423 А, 3425 А, 3428 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3560 А, 3570 А, 3578 А

2

Рядок 4 "Нараховані доходи"

1408 А, 1418 А, 1428 А, 1508 АП, 1518 АП, 1528 А, 1538 А, 1548 А, 1607 А, 2018 А, 2028 А, 2038 А, 2048 А, 2068 А, 2078 А, 2088 А, 2108 А, 2118 А, 2128 А, 2138 А, 2148 А, 2208 А, 2218 А, 2228 А, 2238 А, 2248 А, 2308 А, 2318 А, 2328 А, 2338 А, 2348 А, 2358 А, 2368 А, 2378 А, 2388 А, 2398 А, 2408 А, 2418 А, 2428 А, 2438 А, 2458 А, 2607 А, 2627 А, 2657 А, 3008 А, 3018 А, 3108 А, 3118 А, 3218 А, 3418 А, 3428 А, 3568 А

3

Рядок 7 "Неамортизована премія / дисконт"

1406 АП, 1416 АП, 1426 АП, 1516 АП, 1526 АП, 1536 АП, 1538 А, 1546 АП, 2016 АП, 2026 АП, 2036 АП, 2046 АП, 2066 АП, 2076 АП, 2086 АП, 2106 АП, 2116 АП, 2126 АП, 2136 АП, 2146 АП, 2206 АП, 2216 АП, 2226 АП, 2236 АП, 2246 АП, 2306 АП, 2316 АП, 2326 АП, 2336 АП, 2346 АП, 2356 АП, 2366 АП, 2376 АП, 2386 АП, 2396 АП, 2406 АП, 2416 АП, 2426 АП, 2436 АП, 2456 АП, 3016 АП, 3116 АП, 3216 АП, 3566 АП

4

Рядок 8 "Переоцінка (дооцінка/уцінка)"

1405 АП, 1415 АП, 1535 АП, 1545 АП, 2307 АП, 2317 АП, 2327 АП, 2337 АП, 2347 АП, 2357 АП, 2367 АП, 2377 АП, 2387 АП, 2397 АП, 2407 АП, 2417 АП, 2427 АП, 2437 АП, 2457 АП, 3007 АП, 3015 АП, 3107 АП, 3115 АП

5

Рядок 9 "Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви)"

1419 КА, 1429 КА, 1509 КА, 1519 КА, 1529 КА, 1549 КА, 1609 КА, 1890 КА, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА 2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2369 АП, 2379 АП, 2409 АП, 2419 АП, 2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА, 2890 КА, 3119 КА, 3219 КА, 3569 КА, 3590 КА, 3599 КА, 3690 П, 3692 П

6

Рядок 10 "Надані банком фінансові зобов'язання"

9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А

7

Рядок 12 "Списана заборгованість"

9600 А, 9601 А, 9610 А, 9611 А, 9613 А, 9615 А, 9617 А, 9618 А

28) у формі N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" та поясненні щодо її заповнення: таблицю форми викласти в такій редакції:

"Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

станом на ___________ 20_ року

____________________
(найменування банку)

________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N
з/п

Порядковий номер

Назва контрагента

Код (номер) контрагента

Назва учасника контрагента

Ознака учасника: фізична особа - "1", юридична особа - "2"

Код (номер) учасника контрагента

Код країни учасника контрагента

Код регіону учасника

Код виду економічної діяльності (КВЕД) учасника контрагента

Участь учасника в контрагенті (%)

код (номер)

ознака коду (номера)

код (номер)

ознака коду (номера)

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

___________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)";

у поясненні щодо заповнення форми:

абзац другий пункту 3 після цифр "3510," доповнити цифрами "3511,";

у пункті 4:

абзаци сьомий - чотирнадцятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається код контрагента за параметром K020, - 10 знаків.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сороковий уважати відповідно абзацами восьмим - тридцять третім;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

"Колонка 5 - зазначається ознака коду / номера контрагента за параметром K021."

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять третій уважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять четвертим;

в абзаці дев'ятому цифру "5" замінити цифрою "6";

в абзаці дванадцятому цифру "6" замінити цифрою "7";

абзаци п'ятнадцятий - двадцять п'ятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"Колонка 8 - зазначається код учасника/контрагента за параметром K020, - 10 знаків.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим;

після абзацу п'ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"Колонка 9 - зазначається ознака коду/номера учасника контрагента за параметром K021.".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять п'ятим;

в абзаці сімнадцятому цифру "8" замінити цифрами "10";

в абзацах вісімнадцятому, дев'ятнадцятому цифру "9" замінити цифрами "11";

в абзаці двадцятому цифри "10" замінити цифрами "12";

в абзаці двадцять третьому цифри "11" замінити цифрами "13";

в абзаці двадцять четвертому цифри "12" замінити цифрами "14";

в абзаці двадцять п'ятому цифри "13", "11", "12" замінити відповідно цифрами "15", "13", "14";

29) у поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

пункти 1 - 3 викласти в такій редакції:

"1. Звіт подається уповноваженим банком у розрізі: балансових та позабалансових рахунків (параметр R020), аналітичного розподілу цих рахунків (параметр R110 з урахуванням складових R011 і R013), розподілу активів за групами ризику (параметр S580), належності банку до інвестиційного класу (параметр K180), початкових строків погашення (параметр S181) та узагальнених кінцевих строків погашення (параметр S245).

2. У першій частині звіту відображаються дані про розміщені уповноваженим банком у банках-резидентах і банках-нерезидентах (крім Національного банку) кошти, які обліковуються за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1500А, 1502А, 1508АП, 1510А, 1513А, 1516АП, 1518АП, 1520А, 1521 А, 1522А, 1524А, 1526АП, 1528А, 1532А, 1533А, 1535АП, 1536АП, 1538А, 1542А, 1543 А, 1545АП, 1546АП, 1548А, 1600А, 1607А, 1811А, 1819А, 3040А, 3041А, 3042А, 3043А, 3044А, 3049А, 3112А, 3115АП, 3116АП, 3118А, 3140А, 3141А, 3142А, 3143А, 3144А, 3212А, 3216АП, 3218А, 3540А, 3560А, 3566АП, 3568А, 9100А, 9200А, 9201А, 9202А, 9203А, 9204А, 9206А, 9207А, 9208А, 9350А, 9351 А, 9352А, 9353А, 9354А, 9356А, 9357А, 9358А, 9359А.

3. У другій частині звіту відображаються дані про залучені уповноваженим банком від банків-резидентів та банків-нерезидентів (крім Національного банку) кошти, які обліковуються за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1500П, 1507П, 1600П, 1602П, 1608АП, 1610П, 1613П, 1616АП, 1618АП, 1621П, 1622П, 1623П, 1626АП, 1628П, 191Ш, 1912П, 1919П, 3350П, 3351П, 3352П, 3353П, 3354П, 3359П, 3360П, 3361П, 3362П, 3363П, 3364П, 3640П, 9210П, 921Ш, 9212П, 9213П, 9214П, 9216П, 9217П, 9218П, 9360П, 9361П, 9362П, 9363П, 9364П, 9366П, 9367П, 9368П, 9369П.";

у пункті 10 слова "(субрахунку), на якому" замінити словами ", за яким";

30) у формі N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" та поясненні щодо її заповнення: таблицю форми викласти в такій редакції:

"Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку

станом на _________ 20__ року

_____________________
(найменування банку)

_______________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N
з/п

Порядкові номери (договорів, кредиторів)

Найменування кредитора

Код (номер) кредитора

Код типу пов'язаної з банком особи

Код країни кредитора

Код регіону

Ознака кредитора: фізична особа - "1", юридична особа - "2", фізична особа - підприємець - "3"

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

Номер договору

код (номер)

ознака коду (номера)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дата виникнення зобов'язань

Дата кінцевого погашення зобов'язань

Код валюти

Процентна ставка згідно з договором

Номер балансового рахунку зобов'язання

Балансова вартість зобов'язання в розрізі складових на звітну дату

Загальна сума зобов'язань банку

Код інституційного сектору економіки

основна сума

неамортизовані дисконт/премія

нараховані витрати

переоцінка (дооцінка/уцінка)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

"___" ____________ 20__ року

Голова правління банку

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер банку

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)";

у поясненні щодо заповнення форми:

абзаци перший та другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Інформація надається за пасивними операціями банків з контрагентами / пов'язаними з банком особами (далі - кредитори), що відображаються за рахунками 1500 (П), 1507, рахунками груп 361, 364, 366, 921, 936 та рахунками розділів 16 [за винятком рахунків 1600 (А), 1607, 1609], 19, 25, 26 [за винятком рахунків 2600 (А), 2605 (А), 2607, 2609, 2620 (А), 2625 (А), 2627, 2629, 2650 (А), 2655 (А), 2657, 2659], 27, 33 Плану рахунків.

Зобов'язання за цінними паперами на пред'явника не включаються до цієї форми звітності.";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Колонка 4 - зазначається код кредитора за параметром K020, - 10 знаків.";

після пункту 9 доповнити пояснення новим пунктом 91 такого змісту:

"91. Колонка 5 - зазначається ознака коду/номера кредитора за параметром K021.";

у першому реченні пункту 10 цифру "5" замінити цифрою "6";

у пункті 11 слово та цифру "Колонка 6" замінити словом та цифрою "Колонка 7";

у пункті 12 цифру "7" замінити цифрою "8";

в абзацах першому, шостому пункту 13 цифру "8" замінити цифрою "9";

в абзацах першому, третьому, четвертому пункту 14 цифру "9" замінити цифрами "10";

в абзацах першому, четвертому пункту 15 цифри "10" замінити цифрами "11";

у пункті 16 цифри "11" замінити цифрами "12";

у першому реченні абзацу першого, абзаці другому пункту 17 цифри "12" замінити цифрами "13";

у пункті 18 цифри "13" замінити цифрами "14";

в абзаці першому пункту 19 цифри "14 - 19" замінити цифрами "15 - 20";

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Колонка 15 - зазначається номінальна процентна ставка за фінансовим інструментом, яка передбачена умовами договору (випуску) на звітну дату.

Якщо умовами одного договору (випуску) з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням одного виду валюти під різні процентні ставки на звітну дату, то в колонці 15 відображається середньозважена процентна ставка, розрахована за формулою середньої арифметичної зваженої.

Якщо фінансовий інструмент не передбачає нарахування процентів або встановлено платіж за фінансовим інструментом у фіксованій сумі, то колонка 15 не заповнюється.";

у пункті 21 цифри "15" та "16" замінити відповідно цифрами "16" та "17";

у пункті 22 цифри "16 - 18" замінити цифрами "17 - 20";

в абзаці першому пункту 23 цифри "17" замінити цифрами "18";

після пункту 23 доповнити пояснення новим пунктом 231 такого змісту:

"231. Інформацію в колонці 20 "переоцінка (дооцінка/уцінка)" потрібно зазначати таким чином:

сума дооцінки - без знака;

сума уцінки - зі знаком "-".";

у пункті 24 цифри "19", "16", "18" замінити відповідно цифрами "21", '17", "19";

у пункті 25 цифри "20" замінити цифрами "22";

у пункті 26 цифри "7, 9" замінити цифрами "8, 10";

31) форму N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про структуру активів та зобов'язань за строками

станом на ___________ 20__ року

__________________
(найменування банку)

________________________
(місцезнаходження банку)

 

___________________________
(код валюти / резидентність / строковість)

(копійки)

N
з/п

Код рядка

Назва показника

Строк погашення

на вимогу

овернайт

до 31 дня

від 32 днів до 365 (366) днів

від 366 (367) днів до 2 років

від 2 до 5 років

понад 5 років

строк погашення минув

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

Позабалансові активні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)";

Пояснення щодо заповнення форми N 631
Звіт про структуру активів та зобов'язань за строками

1. Форма N 631 використовується для управління ризиком ліквідності, аналізу структури активів/зобов'язань за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів ліквідності відповідно до порядку, визначеного Інструкцією N 368.

2. У формі N 631 відображається інформація про активи/зобов'язання у розрізі:

1) кодів валют (параметр R030);

2) резидентності (параметр K030);

3) початкових строків погашення (параметр S181);

4) кінцевих строків погашення (параметр S240);

5) балансових та позабалансових рахунків (параметр R020);

6) аналітичного розподілу балансових та позабалансових рахунків (параметр R110 з урахуванням складових R011 і R013).

Суми за рахунками 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1200, 1203, 1300, 1310, 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2904 включаються до колонки 4 форми N 631 за даними щоденного балансу банку [форма N 1Д (щоденна)] та не подаються в розрізі складових параметра R110 (R011, R013).

Інформація про активи також відображається в розрізі строків прострочення погашення боргу (параметр S190). Кількість днів прострочення за цим параметром визначається на звітну дату починаючи з наступного робочого дня за днем, коли не відбулося погашення боргу, у термін, передбачений договором. Якщо будь-який платіж (основна сума або проценти) за борговим фінансовим інструментом є простроченим, увесь фінансовий інструмент у сумі валової балансової вартості визнається простроченим.

Банки мають забезпечити складання форми N 631 у зазначених розрізах.

3. У колонках 4 - 10 форми N 631 відображаються активи/зобов'язання за строками, що залишилися від звітної дати до дати погашення фінансового інструменту згідно з умовами договору.

Якщо договором передбачено строки (графік) поступового повернення коштів, то визначені договором частини такого активу/зобов'язання відображаються за відповідними строками, що залишилися до погашення згідно з графіком.

Якщо умовами договору за активною банківською операцією визначено надання коштів окремими сумами, щодо яких установлено строки надання та погашення, то строк до погашення визначається щодо кожної такої суми (траншу).

За операціями з цінними паперами строк погашення визначається згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Якщо укладено договір продажу фінансового інструменту, то строк погашення визначається відповідно до дати продажу, що зазначена в договорі.

За дебіторською заборгованістю строк погашення визначається відповідно до строків погашення боргу, передбачених договорами або правилами здійснення операцій/розрахунків, установлених законодавством України та внутрішньобанківськими положеннями.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

4. Активи/зобов'язання із значенням параметра S240 "строк погашення минув" уключаються до таких колонок форми N 631:

1) активи - до колонки 11;

2) зобов'язання - до колонки 4.

5. У формі N 631 відображаються активи та сформовані за ними резерви, які включаються за даними щоденного балансу банку [форма N 1Д (щоденна)] на звітну дату форми N 631 пропорційно обсягу активів за строками до погашення. Значення параметрів аналітичного обліку [крім складової параметра R110 (R013)] для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються суми активів, за якими вони сформовані.

Під час відображення за параметром S240 даних щодо сформованого резерву за окремою активною операцією його розмір не повинен перевищувати сукупної суми інших складових балансової вартості цієї операції (крім резервів зі значенням параметра S240 "строк погашення минув").

6. Інформація щодо коштів, залучених за договорами банківських строкових вкладів, укладеними після 06 червня 2015 року, а також за договорами, за якими після 06 червня 2015 року відбулося автоматичне продовження строку їх дії або внесено зміни, відображається у формі N 631 таким чином:

1) суми коштів (сума вкладу або його частина та/або нараховані проценти за ним), які банк має повернути вкладнику в строк, визначений договором банківського строкового вкладу, без можливості їх дострокового повернення, відображаються із значенням параметра S240 відповідно до строку, що залишився від звітної дати до дати їх повернення згідно з умовами такого договору;

2) суми коштів (сума вкладу або його частина та/або нараховані проценти за ним), які відповідно до умов договору банківського строкового вкладу банк зобов'язаний повернути вкладнику на його вимогу до настання встановленого договором строку, відображаються:

до дати звернення вкладника - із значенням параметра S240, що відповідає строку погашення, який залишився від звітної дати до дати повернення коштів згідно з умовами такого договору, але не більше строку погашення до 31 дня, а саме: "на вимогу або овердрафт", або "овернайт", або "до 31 дня";

із дня звернення вкладника щодо дострокового повернення коштів - із значенням параметра S240 відповідно до строку, що залишився від звітної дати до дати дострокового повернення банком коштів.

Значення параметра S240 за рахунками з обліку дисконтів/премій за договорами банківських строкових вкладів повинні відповідати значенням параметра S240 за рахунками з обліку цих вкладів.

7. Форма складається за таким алгоритмом:

N
з/п

Код рядка

Назва показника

Група рахунків

1

2

3

4

1

 

Активи

 

2

1

Готівкові кошти

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1011, 1012, 1013, 1017, 1090 КА, 1101, 1102, 1107, 1190 КА

3

2

Кошти в Національному банку України

1200, 1203, 1207, 1208, 1211, 1212, 1216 А - П, 1218

4

3

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

 

5

 

у тому числі

 

6

3.1

цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426 А - П, 1428, 1440, 1446 А - П, 1448

7

3.2

резерв за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1429 КА

8

3.3

цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 А - П, 1416 А - П, 1418, 1430, 1435 А - П, 1436 А - П, 1438

9

3.4

резерв за цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1419 КА

10

3.5

цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405 А - П, 1406 А - П, 1408, 1450, 1455 А - П, 1456 А - П, 1458

11

4

Кошти в інших банках

 

12

4.1

кошти на вимогу в інших банках

1500 А, 1502, 1508 А - П, 1600 А, 1607 А

13

4.2

резерви за коштами на вимогу в інших банках

1509 КА, 1609 КА

14

4.3

строкові вклади (депозити) та кредити, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1510, 1513, 1516 А - П, 1518 А - П, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526 А - П, 1528

15

4.4

резерв за строковими вкладами (депозитами) та кредитами, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1519 КА, 1529 КА

16

4.5

кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1542, 1543, 1545 А - П, 1546 А - П, 1548

17

4.6

резерви за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1549 КА

18

4.7

кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1532, 1533, 1535 А - П, 1536 А - П, 1538

19

5

Операції з клієнтами

 

20

 

у тому числі

 

21

5.1

операції з клієнтами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2010, 2016 А - П, 2018, 2020, 2026 А - П, 2028, 2030, 2036 А - П, 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 А - П, 2048, 2060, 2063, 2066 А - П, 2068, 2071, 2076 А - П, 2078, 2083, 2086 А - П, 2088, 2103, 2106 А - П, 2108, 2113, 2116 А - П, 2118, 2123, 2126 А - П, 2128, 2133, 2136 А - П, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146 А - П, 2148, 2203, 2206 А - П, 2208, 2211, 2216 А - П, 2218, 2220, 2226 А - П, 2228, 2233, 2236 А - П, 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246 А - П, 2248, 2600 А, 2605 А, 2607, 2620 А, 2625 А, 2627, 2650 А, 2655 А, 2657

22

5.2

резерви за операціями з клієнтами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 А - П, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 А - П, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА

23

5.3

операції з клієнтами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

2301, 2303, 2306 А - П, 2307 А - П, 2308, 2310, 2311, 2316 А - П, 2317 А - П, 2318, 2320, 2321, 2326 А - П, 2327 А - П, 2328, 2330, 2331, 2336 А - П, 2337 А - П, 2338, 2340, 2341, 2346 А - П, 2347 А - П, 2348 А, 2351, 2353, 2356 А - П, 2357 А - П, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366 А - П, 2367 А - П, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376 А - П, 2377 А - П, 2378, 2401, 2403, 2406 А - П, 2407 А - П, 2408, 2410, 2411, 2416 А - П, 2417 А - П, 2418, 2420, 2421, 2426 А - П, 2427 А - П, 2428, 2431, 2433, 2436 А - П, 2437 А - П, 2438

24

5.4

резерви за операціями з клієнтами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

2309 А - П, 2319 А - П, 2329 А - П, 2339 А - П, 2349 А - П, 2359 А - П, 2369 А - П, 2379 А - П, 2409 А - П, 2419 А - П, 2429 А - П, 2439 А - П

25

5.5

операції з клієнтами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

2380, 2381, 2382, 2383, 2386 А - П, 2387 А - П, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393 2394, 2395, 2396 А - П, 2397 А - П, 2398, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456 А - П, 2457 А - П, 2458

26

6

Операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами

 

27

 

у тому числі

 

28

6.1

боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216 А - П, 3218

29

6.2

резерви за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

3219 КА

30

6.3

цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

3102, 3103, 3105, 3107 А - П, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115 А - П, 3116 А - П, 3118

31

6.4

резерви за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

3119 КА

32

6.5

цінні папери та похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3002, 3003, 3005, 3007 А - П, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015 А - П, 3016 А - П, 3018, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049

33

6.6

похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

3140, 3141, 3142, 3143, 3144

34

7

Дебіторська заборгованість

 

35

 

у тому числі

 

36

7.1

дебіторська заборгованість

1811, 1819, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 3510, 3511, 3519, 3520, 3521, 3522, 3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559

37

7.2

резерви за дебіторською заборгованістю

1890 КА, 2890 КА, 3590 КА, 3599 КА

38

8

Фінансові та капітальні вкладення

3412, 3413, 3415, 3418, 3422, 3423, 3425, 3428, 4102, 4103, 4105, 4108, 4202, 4203, 4205, 4208

39

9

Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

 

40

 

у тому числі

 

41

9.1

кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

3560, 3566 А - П, 3568

42

9.2

резерв за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

3569 КА

43

10

Інші нараховані доходи

 

44

 

у тому числі

 

45

10.1

інші нараховані доходи

3570, 3578

46

10.2

резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами

3599 КА

47

11

Транзитні рахунки

2920 А, 2924 А, 3705 А, 3739 А

48

12

Дебетові суми до з'ясування

3710

49

13

Інші активи

3400, 3402, 3403, 3407, 3408, 3409

50

 

Зобов'язання

 

51

14

Кошти Національного банку України

1300, 1308, 1310, 1311, 1312, 1316 П - А, 1318, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326 П - А, 1328, 1334, 1336 П - А, 1338

52

15

Кошти інших банків

1500 П, 1507 П, 1600 П, 1602, 1608 П - А, 1610, 1613, 1616 П - А, 1618 П - А, 1621, 1622, 1623, 1626 П - А, 1628

53

16

Кошти бюджету та державних цільових фондів

2512, 2513, 2518, 2520, 2523, 2525, 2526, 2528, 2530, 2531, 2538, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2548, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2560, 2561, 2562, 2565, 2568, 2570, 2571, 2572

54

17

Кошти суб'єктів господарювання

2600 П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 П, 2606, 2608, 2610, 2611, 2616 П - А, 2618

55

18

Кошти фізичних осіб

2620 П, 2622, 2625 П, 2628, 2630, 2636 П - А, 2638

56

19

Кошти небанківських фінансових установ

2650 П, 2651, 2654, 2655 П, 2656 П - А, 2658

57

20

Кредити, отримані від міжнародних та інших організацій

2701, 2706 П - А, 2708

58

21

Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання

 

59

 

у тому числі

 

60

21.1

цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

3300, 3301, 3303, 3305, 3306 П - А, 3308, 3320, 3326 П - А, 3328

61

21.2

цінні папери власного боргу, випущені банком, та фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3310, 3313, 3314, 3315 П - А, 3316 П - А, 3318, 3330, 3335 П - А, 3336 П - А, 3338, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3359, 3380, 3385 П - А, 3386 П - А, 3388

62

21.3

похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

3360, 3361, 3362, 3363, 3364

63

21.4

зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком

3370, 3376 П - А, 3378

64

22

Субординований борг банку

3660, 3661, 3666 П - А, 3668

65

23

Кредиторська заборгованість

1911, 1912, 1919, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 3610, 3611, 3615, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3631, 3640, 3641, 3642, 3647, 3648, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3658, 3659

66

24

Інші нараховані витрати

3670, 3678

67

25

Транзитні рахунки

2920 П, 2924 П, 3705 П, 3739 П

68

26

Кредитові суми до з'ясування

3720

69

27

Інші зобов'язання

2640, 2641, 2642, 2643, 2644

70

28

Позабалансові активні рахунки

 

71

 

у тому числі

 

72

28.1

надані гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти та надані зобов'язання з кредитування

9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129

73

28.2

вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208

74

28.3

вимоги щодо андерайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

9300, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359

75

29

Довідково: резерви за наданими фінансовими гарантіями та кредитними зобов'язаннями

3690, 3692

8. Помилки у формі N 631 є суттєвими, якщо:

1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з економічних нормативів (які до виправлення помилок виконувалися);

2) помилки щодо відображення за строками до погашення активів, зобов'язань банку становлять один відсоток і більше в підсумку відповідно всіх включених до цієї форми активів, зобов'язань банку та сум за позабалансовими рахунками за всіма строками до погашення.

9. Перекрученням даних форми N 631 є допущення банком помилок, що не перевищили порогу суттєвості, визначеного для цієї форми, та виправлення яких не вплинуло на дотримання хоча б одного з економічних нормативів.";

32) у першому реченні пункту 2 пояснення щодо заповнення форми N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" слова ", що скріплені відбитком печатки" виключити;

33) у порядку подання форми N 650 "Звіт про операції довірчого управління" слово "піврічна" замінити словом "місячна";

34) у поясненні щодо заповнення форми N 655 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними":

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Зміни в обсягах заборгованості за кредитними договорами відображаються як обсяги дебетових та кредитових оборотів за звітний період за рахунками з обліку заборгованості за кредитами, що пов'язані зі зміною номінальної суми кредиту, доходів, амортизацією премії/дисконту, переоцінки.";

абзац сьомий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Не є реструктуризованою:";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Дані за кредитними операціями надаються в розрізі параметрів "розділ видів економічної діяльності" (K111), "види кредитів за цільовим спрямуванням" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032), "код валюти або банківського металу" (R030), "клас боржника/контрагента" (S080), "узагальнений кінцевий строк погашення" (S245) та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011.

За балансовими рахунками 1508, 2246, 2248, 2456, 2457, 2458 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011.";

у пункті 5:

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (обліковуються за рахунками: 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 3560, 3566, 3568).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (обліковуються за рахунками 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами їх економічної діяльності" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 (обліковуються за рахунками 2010, 2016, 2018, 2020, 2026, 2028, 2030, 2036, 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2048, 2060, 2063, 2066, 2068, 2071, 2076, 2078, 2083, 2086, 2088, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2600А, 2605А, 2607, 2650А, 2655А, 2656А, 2657).";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби - усього" [обліковуються за рахунками 2203, 2206, 2208, 2240, 2246/R011(1), 2248/R011(1), 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2450, 2456/R011(1), 2457/R011(1), 2458/R011(1)].";

абзаци дев'ятий - одинадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда)" [обліковується за рахунками 2211, 2216, 2218, 2241, 2246/R011(2), 2248/R011(2), 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2451, 2456/R011(2), 2457/R011(2), 2458/RO H(2)].

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями" [обліковуються за рахунками 2220, 2226, 2228, 2242, 2246/R011(3), 2248/R011(3), 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2452, 2456/R011(3), 2457/R011(3), 2458/R011(3)].

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити" [обліковуються за рахунками 2233, 2236, 2238, 2243, 2246/R011(4,5,6), 2248/R011(4,5,6), 2431, 2433, 2436, 2437, 2438, 2453, 2456/R011(4,5,6), 2457/R011(4,5,6), 2458/R011(4,5,6)].";

абзаци двадцятий, двадцять перший викласти в такій редакції:

"Колонка 4 - зазначається обсяг заборгованості за основним боргом та нарахованими доходами за кредитними договорами станом на звітну дату (обліковується за рахунками 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 2010, 2016 2018, 2020, 2026 2028, 2030, 2036 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 2048, 2060, 2063, 2066 2068, 2071, 2076 2078, 2083, 2086 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246 2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2656А, 2657, 3560, 3566, 3568).

Колонка 5 - зазначається обсяг заборгованості за нарахованими доходами за кредитними договорами станом на звітну дату (обліковується за рахунками 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568).";

абзац двадцять восьмий після слів "премії/дисконту," доповнити словами "переоцінки до справедливої вартості";

абзац тридцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - сорок перший уважати відповідно абзацами тридцять другим - сороковим;

абзаци тридцять другий - тридцять шостий викласти в такій редакції:

"Колонка 14 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу та/або нарахованих доходів станом на звітну дату (обліковується за рахунками 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 2010, 2016 2018, 2020, 2026 2028, 2030, 2036 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 2048, 2060, 2063, 2066 2068, 2071, 2076 2078, 2083, 2086 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246 2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2656А, 2657, 3560, 3566, 3568).

Колонка 15 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати нарахованих доходів станом на звітну дату (обліковується за рахунками 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568).

Колонка 16 - зазначається кількість кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду.

Колонка 17 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду в частині сплати основного боргу та/або нарахованих доходів (обліковується за рахунками 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 2010, 2016 2018, 2020, 2026 2028, 2030, 2036 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 2048, 2060, 2063, 2066 2068, 2071, 2076 2078, 2083, 2086 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246,2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2656А, 2657, 3560, 3566, 3568).

Колонка 18 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої протягом звітного періоду прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати нарахованих доходів (обліковується за рахунками 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568).";

абзаци тридцять восьмий - сороковий викласти в такій редакції:

"Колонка 20 - зазначається обсяг заборгованості за нарахованими доходами за реструктуризованими кредитами, які визначено як непрацюючі станом на звітну дату [обліковується за рахунками 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568].

Колонка 21 - зазначається обсяг простроченої реструктуризованої заборгованості за основним боргом та/або нарахованими доходами, яка не була сплачена в установлений договором строк, станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 2010, 2016 2018, 2020, 2026 2028, 2030, 2036 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 2048, 2060, 2063, 2066 2068, 2071, 2076 2078, 2083, 2086 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246 2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2656А, 2657, 3560, 3566, 3568).

Колонка 22 - зазначається обсяг реструктуризованої заборгованості за нарахованими доходами, яка не була сплачена в установлений договором строк, станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568).";

35) у формі N 659 "Звіт про фінансові дані підприємств - боржників банку":

таблицю 1 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Стан заборгованості

12

";

рядки 17 - 20 таблиці 5 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

17

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

3255

х

 

х

 

18

необоротних активів

3260

х

 

х

 

19

Виплати за деривативами

3270

х

 

х

 

20

Інші платежі

3290

х

 

х

 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 5 розділу I виключити;

у пункті 6 розділу II:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"6. У цій частині звіту, що подається в червні, відображаються дані про боржників, які складають фінансову звітність відповідно до Стандарту N 1, за винятком тих, річної фінансової звітності яких немає у зв'язку з припиненням договірних відносин (виконання зобов'язань або продаж/передавання права вимоги за кредитними договорами) або заборгованість яких списана як безнадійна.

У цій частині звіту, що подається в лютому, відображаються дані лише про тих боржників, про які надавалися дані за цим звітом у червні попереднього року. Якщо з боржниками припинено договірні відносини (виконання зобов'язань або продаж/передавання права вимоги за кредитними договорами) або заборгованість боржників списана як безнадійна, колонки 4 - 11 не заповнюються.";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"12) колонка 12 - зазначається "0" у цій частині звіту, що подається в червні. У цій частині звіту, що подається в лютому, зазначається "1" для боржників, з якими припинено договірні відносини у зв'язку з виконанням зобов'язань за кредитними договорами, "2" - у разі продажу/передавання права вимоги за кредитними договорами, "3" - у разі списання заборгованості боржників як безнадійної, "0" - для інших боржників";

36) у формі статистичної звітності N 660 "Звіт про фінансові дані боржників банку - малих підприємств":

таблицю 1 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Стан заборгованості

12

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 5 частини I виключити;

у частині II:

пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

"6. У цій частині звіту, що подається в червні, відображаються дані про боржників, які складають фінансову звітність відповідно до Стандарту N 25, за винятком тих, річної фінансової звітності яких немає у зв'язку з припиненням договірних відносин (виконання зобов'язань або продаж/передавання права вимоги за кредитними договорами) або заборгованість яких списана як безнадійна.

7. У цій частині звіту, що подається в лютому, відображаються дані лише про тих боржників, про які надавалися дані за цим звітом у червні попереднього року. Якщо з боржниками припинено договірні відносини (виконання зобов'язань або продаж/передавання права вимоги за кредитними договорами) або заборгованість боржників списана як безнадійна, колонки 4 - 11 не заповнюються.";

доповнити пункт 7 новим підпунктом такого змісту:

"12) колонка 12 - зазначається "0" у цій частині звіту, що подається в червні. У цій частині звіту, що подається в лютому, зазначається "1" для боржників, з якими припинено договірні відносини у зв'язку з виконанням зобов'язань за кредитними договорами, "2" - у разі продажу/передавання права вимоги за кредитними договорами, "3" - у разі списання заборгованості боржників як безнадійної, "0" - для інших боржників;";

37) форму N 661 "Звіт про пов'язаних з банком осіб" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про пов'язаних з банком осіб

станом на ____________ 20__ року

N
з/п

N
умовної групи

Номер пов'язаної з банком особи

Найменування пов'язаної з банком особи

Код/номер пов'язаної з банком особи

Код країни пов'язаної з банком особи

Код типу пов'язаної з банком особи

Код операції

код/номер

ознака коду/номера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака ключової особи групи

Числове значення рівня пов'язаності особи з банком

Код сутності зв'язку пов'язаної з банком особи

Найменування особи, через яку визнається пов'язаність із банком

Код/номер особи, через яку визнається пов'язаність із банком

Частка прямої участі в особі, через яку визнається пов'язаність із банком

Опосередкована частка участі в пов'язаній із банком особі

Частка в пов'язаній із банком особі, усього

код/номер

ознака коду/номера

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)";

Пояснення щодо заповнення форми N 661
Звіт про пов'язаних з банком осіб

1. Форма розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 55 та частини першої статті 57 Закону України "Про Національний банк України", статті 52, частини третьої статті 60, частини сьомої статті 62, частини другої статті 67, частин першої - третьої статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) з метою отримання інформації, яка необхідна для контролю за пов'язаними з банком особами, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.

2. У формі звіту зазначаються показники щодо пов'язаних із банком осіб, які визнані банком (у тому числі осіб банку, з якими банком не здійснюються операції) станом на звітну дату, із зазначенням характеристики зв'язку пов'язаних осіб із банком, характеристики зв'язку осіб між собою, а також ланцюга володіння корпоративними правами пов'язаної із банком особи.

3. Держава Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або суб'єктів, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єктів, державна частка в статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), а також міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети, та суб'єкти господарювання, власником істотної участі в яких вона є, не можуть уважатися пов'язаними з банком особами, але в ланцюзі корпоративних прав зазначається інформація щодо розміру їх участі в статутному капіталі пов'язаної із банком особи.

4. У межах звіту термін "Банк" використовується стосовно банку - юридичної особи, що подає звіт.

5. Якщо пов'язана з банком особа одночасно є фізичною особою і суб'єктом підприємницької діяльності, то інформація щодо такої особи відображається як за однією пов'язаною з банком особою - фізичною особою.

6. Під час складання звіту банки можуть також використовувати публічну інформацію у формі відкритих даних відповідно до вимог законодавства України.

7. Опис параметрів заповнення форми:

1) колонка 2 - зазначається порядковий номер умовної групи пов'язаної з банком особи. У межах окремої умовної групи:

за юридичною особою розкривається ланцюг володіння корпоративними правами із зазначенням керівника такої юридичної особи, керівника служби внутрішнього аудиту, керівника та членів комітетів, керівника учасника, асоційованих осіб фізичних осіб, ключової особи умовної групи;

за фізичною особою, визначеною в пунктах 1 - 3 частини першої статті 52 Закону про банки, розкривається інформація щодо осіб, асоційованих із цією фізичною особою.

Для осіб, визначених у пункті 7 частини першої статті 52 Закону про банки, окремі умовні групи не створюються.

У межах умовної групи юридичної особи, власником істотної участі якої є банк, що звітує, допускається не розкривати інформації щодо ланцюга володіння корпоративними правами та керівників банку за умови зазначення інформації щодо контролера банку або фізичної особи - власника істотної участі банку (за умови відсутності контролера).

У межах умовної групи юридичної особи допускається не розкривати інформації щодо асоційованих осіб фізичних осіб за умови, що така інформація у повному обсязі розкрита в межах іншої умовної групи.

Кількість умовних груп відповідає кількості фізичних осіб, визначених у пунктах 1 - 3 частини першої статті 52 Закону про банки, та кількості юридичних осіб;

2) колонка 3 - зазначається порядковий номер пов'язаної з банком особи - 6 знаків.

Під час складання звіту одній особі надається один порядковий номер, незалежно від того, у якій кількості умовних груп міститиметься інформація про таку особу. Кількість порядкових номерів відповідає кількості пов'язаних із банком осіб.

Для осіб, визначених пунктом 3 розділу I Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року N 315 (зі змінами), колонка не заповнюється;

3) колонка 4 - зазначається найменування пов'язаної з банком особи (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи).

Для особи, яка є банком-резидентом, найменування зазначається згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле NB).

Для особи, яка є банком-нерезидентом, найменування зазначається згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf (поле NAME);

4) колонка 5 - зазначається код/номер пов'язаної з банком особи за параметром K020 - 10 знаків;

5) колонка 6 - зазначається код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера пов'язаної з банком особи за параметром K021;

6) колонка 7 - зазначається цифровий код країни пов'язаної з банком особи згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року N 471 (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

Якщо в банку немає інформації щодо цифрового коду країни пов'язаної з банком особи, зазначається код "000" (три нулі);

7) колонка 8 - код типу пов'язаної з банком особи визначається відповідно до вимог статті 52 Закону про банки та відповідає значенням параметра K060.

У межах різних умовних груп для однієї особи типи пов'язаності установлюються залежно від типу зв'язку цієї особи з особою, через яку визнається пов'язаність з банком.

У межах однієї умовної групи для однієї особи можуть установлюватися різні типи пов'язаності із зазначенням їх за окремими рядками в одному рівні пов'язаності.

У межах умовної групи код типу пов'язаності може не відповідати сутності зв'язку цієї особи з особою, через яку визнається пов'язаність з банком, якщо такий тип пов'язаності не передбачений вимогам статті 52 Закону про банки. У таких випадках зазначається один з типів, визначених раніше в межах іншої умовної групи;

8) колонка 9 - зазначається інформація щодо переліку операцій, що були проведені банком з пов'язаною з банком особою протягом звітного місяця, що передує даті, на яку складено звітність з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані звітного місяця, за який подається така форма.

Для цілей складання звіту підлягають кодуванню операції з пов'язаними особами, у яких банк є стороною договору, вигодонабувачем за договором або стороною іншого договору, у тому числі за публічними пропозиціями або угодами, оформленими не одним документом, а й листуванням, пропозицією та згодою на пропозицію, SWIFT повідомленнями та/або іншими документами.

Зазначається код (або перелік кодів), що відповідає виду операції:

N
з/п

Код виду операції

Вид операції

1

2

3

1

00

операції з банком не проводилися

2

01

прийняття забезпечення щодо виконання зобов'язань, що відображаються за рахунками 1602, 2602, 2622, групами рахунків 903, 950, 952 Плану рахунків. Забезпечення відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" за кодом "01" не враховуються

3

02

придбання у пов'язаної з банком особи майна, операції за якими відображаються за групами рахунків 340, 430, 431, 440, 443, 450, 453, за винятком майна, зазначеного у кодах "03" та "04". Кредитні операції у розумінні Положення N 351 з цим кодом не включаються

4

03

здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної з банком особи, за винятком: операцій з урахування та авалювання векселів; операцій з цінними паперами з метою здійснення розрахунків; операцій з приватизаційними цінними паперами; депозитарної діяльності і діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; операцій з товаророзпорядчими цінними паперами; операцій андерайтингу; операцій доміциляції векселів; похідних фінансових інструментів, операції з гібридними або вбудованими похідними фінансовими інструментами

5

04

оплата банком товарів і послуг пов'язаної з банком особи, у тому числі придбання товарів, які не йдуть на збільшення вартості основних засобів, інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів, а також фінансових, професійних, господарських послуг, операції за якими відображаються за рахунками 3610, 3619, 3670, 3678, групами рахунків 350, 351, 355, розділами 73, 74, 75 Плану рахунків

6

05

продаж пов'язаній з банком особі основних засобів, інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, операції за якими відображаються за рахунками 3408, 3409, групами рахунків 430, 431, 440, 441, 443, 450, 453 Плану рахунків

7

06

нарахування відсотків за послугами, наданими банком пов'язаним із банком особам, доходи за якими відображаються за рахунками 6010, 6011, 6012, групою рахунків 614 Плану рахунків

8

07

нарахування комісійних за послугами, наданими банком пов'язаним із банком особам, а саме, послуги з розрахунково-касового обслуговування, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, комісійні, депозитарні, брокерські та інші послуги на ринку цінних паперів, винагороди за здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій), надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг та інші послуги, доходи від яких відносяться на рахунки розділів 63, 64, 65 Плану рахунків

9

08

нарахування відсотків за залученими банками коштами, у тому числі кореспондентськими рахунками, поточними рахунками, залученими міжбанківськими кредитами, кредитами від міжнародних та інших організацій, операціями репо, депозитними сертифікатами та іншими борговими цінними паперами власного боргу, та витрати за якими відображаються за групами рахунків 701, 702, 704, 706, 707, 712, 714 Плану рахунків

10

09

нарахування відсотків за кредитами, наданими банком пов'язаній з банком особі, доходи за якими відображаються за рахунками 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019 групами рахунків 602, 603, 605, 606, 607, 609, 610, 611 Плану рахунків

11

10

залучення у вклади (депозити), кредити коштів та банківських металів від пов'язаних із банком осіб

12

11

розміщення залучених коштів, у тому числі в іноземній валюті та банківських металів від імені банку, на власних умовах та на власний ризик, у тому числі розміщення коштів на кореспондентських рахунках, розміщення грошового покриття за відповідними операціями

13

12

залучення, повернення субординованого боргу

14

13

надання забезпечення пов'язаній з банком особі

15

14

довірче управління фінансовими активами

16

15

фінансовий лізинг

17

16

надання гарантій, резервних акредитивів, порук, авалів та поручительств, отримання винагороди за такими операціями та суми використаних резервів на відшкодування втрат за виданими фінансовими зобов'язаннями

18

17

зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

19

18

факторинг та інші операції з купівлі банками або продажу банками оборотних та необоротних активів і боргів, кредитів, депозитів

20

19

випуск, продаж цінних паперів та інші операції/діяльність на ринку цінних паперів, які не увійшли до переліку операцій, визначених за кодом "03"

21

20

сплата виграшу пов'язаній з банком особі під час здійснення операцій з випуску, розповсюдження та проведення лотерей

22

21

купівля, продаж, обмін іноземної валюти та банківських металів у торговельній сесії на умовах "тод", "том", "спот", "своп", "форвард"

23

22

операції з похідними фінансовими інструментами за позабалансовими рахунками

24

23

доходи, що отримані у звітному періоді, але які належать до майбутніх звітних періодів

25

24

операції зарахування боргу на рахунки простроченої заборгованості

26

25

операції з прощення боргу або списання боргу пов'язаної з банком особи за рахунок сформованого резерву

27

26

виникнення дебіторської або кредиторської заборгованості з пов'язаними з банком особами за рахунками розділу 19, групою рахунків 181, 280, рахунками 2900, 2901, 3541, 3641, 3548, 3648 Плану рахунків

28

27

здійснення операцій з інвестицій в пов'язану з банком особу, що відображаються за розділами 41, 42 Плану рахунків

У формі не відображаються:

операції з формування, розформування резервів за винятком операцій, визначених за кодом "25";

операції з переоцінки залишків в іноземній валюті або банківських металах на рахунках пов'язаних з банком осіб, у зв'язку із зміною офіційних курсів гривні до іноземних валют, установлених Національним банком України;

операції з купівлі продажу іноземної валюти за готівкові гривні, зворотний обмін невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту, конвертація (обмін) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави;

операції за рахунками 10, 11 розділів, комунальними та іншими платежами осіб, які обслуговуються банками як перекази без відкриття рахунків, операції за транзитними рахунками 2920, 2924, 3739, перекази осіб на користь третіх осіб з власних поточних рахунків, обороти за рахунками кредиторської заборгованості з працівниками банку 365 групи.

Якщо банк під час здійснення операцій використовує транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості з подальшим відображенням їх за відповідними рахунками з обліку певного виду статті балансу, фінансового або нефінансового активу/зобов'язання, то коди операцій визначаються відповідно до суті операції.

Перелік кодів операцій надається з використанням розділового знака ";". Кожний код операції складається з двох цифр;

9) колонка 10 - зазначається ознака ключової особи, щодо якої встановлено зв'язок з пов'язаними з банком особами в межах умовної групи: "1" - ключова особа, "0" - не є ключовою особою.

Ключовою особою умовної групи може бути:

фізична особа - контролер банку, особа, яка є власником прямої або опосередкованої істотної участі в банку, керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

держава Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або суб'єктів, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єктів, державна частка в статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів); територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети, та суб'єкти господарювання, власником істотної участі в яких вона є; публічна компанія у визначенні, наведеному в Положенні про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року N 328 (зі змінами), якщо така особа є контролером особи, відносно якої сформовано умовну групу;

10) колонка 11 - зазначається числове значення рівня пов'язаності особи з банком.

Рівень пов'язаності з банком визначається в межах умовної групи, у якій розкривається ланцюг володіння корпоративними правами пов'язаної з банком особи, та набуває таких значень починаючи:

з першого рівня для осіб, між якими з банком наявні прямі відносини, зокрема для осіб, які є контролерами банку, прямо володіють істотною участю в банку, або осіб, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку; осіб, у яких банк володіє істотною участю; керівників банку, керівника внутрішнього аудиту, керівників комітетів та членів комітетів банку;

з другого рівня для споріднених осіб, юридичних осіб, у яких керівниками або власниками істотної участі є фізичні особи, за якими встановлено перший рівень пов'язаності з банком, а також власників істотної участі в афілійованих особах, які не визначені за першим рівнем;

з третього та наступних рівнів - для інших пов'язаних осіб залежно від характеру взаємовідносин пов'язаної особи з банком.

У межах умовної групи кожний наступний рівень (2, 3, 4 та наступні) визначається залежно від ланцюга володіння корпоративними правами пов'язаної з банком особи.

У межах різних умовних груп для однієї особи можуть установлюватися різні рівні пов'язаності залежно від того, розкривається ланцюг володіння корпоративними правами за даною пов'язаною з банком особою, чи ця особа належить до ланцюга володіння корпоративними правами іншої пов'язаної з банком особи.

Якщо в межах умовної групи юридичної особи всі засновники/учасники є фізичними особами, то така юридична особа має один рівень, який визначається залежно від значення рівня пов'язаності такої особи з банком, наступний рівень, на якому визначаються засновники/учасники та керівники такої юридичної особи, та останній рівень, на якому розкривається інформація щодо осіб, асоційованих із цією фізичною особою (за наявності).

Інформація щодо асоційованої особи фізичної особи, визначеної в пунктах 1 - 6 частини першої статті 52 Закону про банки, розкривається на рівні, наступному за рівнем, установленим для такої фізичної особи.

У межах окремої умовної групи засновнику/власнику прямої істотної участі юридичної особи та фізичній особі, яка є керівником цієї юридичної особи, установлюється один рівень пов'язаності з банком.

Якщо фізична особа в межах однієї умовної групи є керівником однієї юридичної особи та засновником/учасником іншої юридичної особи, то інформація про таку особу зазначається на кожному з рівнів ланцюга володіння корпоративними правами.

Якщо особа одночасно є керівником та засновником/учасником юридичної особи, то інформація про таку фізичну особу зазначається за окремими рядками в одному рівні пов'язаності, що є наступним за рівнем пов'язаності такої юридичної особи;

11) колонка 12 - зазначається код, що відображає сутність зв'язку пов'язаної з банком особи з особою, через яку визнається пов'язаність з банком:

N
з/п

Код зв'язку пов'язаної особи

Назва

1

2

3

1

I. Для юридичних осіб код набуває таких значень:

2

01

контролер банку або юридичної особи, через яку визнається пов'язаність із банком

3

02

власник істотної участі в банку або в юридичній особі, через яку визнається пов'язаність із банком

4

03

особа, у якій банк є власником істотної участі, або особа, у якій власником істотної участі є особа, яка є власником істотної участі в банку

5

04

особа, у якій керівником є фізична особа, яка визнана пов'язаною з банком особою

6

05

особа, у якій власником істотної участі є пов'язана з банком особа, за винятком осіб, визначених за кодами "02", "03"

7

06

особа, через яку проводиться операція в інтересах пов'язаних із банком осіб та на яку пов'язані з банком особи здійснюють вплив через трудові, цивільні та інші відносини під час проведення такої операції

8

II. Для фізичних осіб, які є пов'язаними з банком особами, стосовно юридичної особи, через яку визнається пов'язаність із банком, код набуває таких значень:

9

07

контролер

10

08

власник істотної участі

11

09

особа, через яку здійснюється опосередковане володіння участю в банку іншою особою, яка є власником істотної участі в банку

12

10

власник істотної участі у спорідненій особі банку

13

11

власник істотної участі в афілійованій особі банку

14

12

керівник або член спостережної (наглядової) ради або ради директорів банку

15

13

керівник або член правління банку

16

14

інші керівники банку

17

15

особа є керівником, керівником служби внутрішнього аудиту, керівником або членом комітету юридичної особи, через яку визнається пов'язаність із банком

18

III. Для фізичних осіб, які є пов'язаними з банком особами, стосовно фізичної особи, через яку визнається пов'язаність із банком, код набуває таких значень:

19

16

особа є батьком/вітчимом

20

17

особа є матір'ю/мачухою

21

18

особа є сином/пасинком

22

19

особа є дочкою/падчеркою

23

20

особа є чоловіком

24

21

особа є дружиною

25

22

особа є братом

26

23

особа є сестрою

27

24

особа є дідом

28

25

особа є бабою

29

26

особа є батьком дружини

30

27

особа є матір'ю дружини

31

28

особа є батьком чоловіка

32

29

особа є матір'ю чоловіка

33

30

особа є сестрою чоловіка

34

31

особа є братом чоловіка

35

32

особа є сестрою дружини

36

33

особа є братом дружини

37

34

особа є чоловіком дочки

38

35

особа є дружиною сина

39

36

особа є онуком

40

37

особа є онукою

41

38

особа є чоловіком сестри

42

39

особа є дружиною брата

43

40

особа є опікуном або перебуває під опікою

44

41

особа, через яку проводиться операція в інтересах пов'язаних із банком осіб та на яку пов'язані з банком особи здійснюють вплив через трудові, цивільні та інші відносини під час проведення такої операції

45

IV. Для осіб, які не визначені за критеріями, зазначеними у кодах 01 - 41:

46

99

інші особи

Якщо одній особі в межах однієї умовної групи або одного рівня пов'язаності присвоєно одночасно кілька кодів сутності зв'язку, то інформація про таку особу зазначається за окремими рядками із зазначенням у кожному з них відповідного коду сутності зв'язку;

12) колонка 13 - зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, через яку визнається пов'язаність із банком.

Для особи, яка є банком-резидентом, найменування зазначається згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле NB).

Для особи, яка є банком-нерезидентом, найменування зазначається згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf (поле NAME).

У межах умовної групи особи, щодо якої встановлено прямі відносини з банком, особою, через яку визнається пов'язаність з банком, є банк;

13) колонка 14 - зазначається код/номер особи, через яку визнається пов'язаність із банком за параметром K020 - 10 знаків;

14) колонка 15 - зазначається код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера особи, через яку визнається пов'язаність із банком за параметром K021;

15) колонка 16 - зазначається частка у відсотках прямого володіння пов'язаної з банком особи в статутному капіталі особи, через яку визнається пов'язаність із банком.

Для фізичної особи, яка є асоційованою особою фізичної особи, зазначеної в пунктах 1 - 6 частини першої статті 52 Закону про банки, зазначається "0" (нуль).

Для фізичної особи, яка не є засновником/учасником юридичної особи, через яку визнається пов'язаність із банком, зазначається "0" (нуль);

16) колонка 17 - зазначається частка у відсотках опосередкованої участі на відповідному рівні пов'язаності в статутному капіталі пов'язаної з банком юридичної особи, щодо якої в межах умовної групи розкривається ланцюг володіння корпоративними правами:

фізичної особи;

держави Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або суб'єктів, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єктів, державна частка в статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів), територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародної фінансової установи, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети, та суб'єкти господарювання, власником істотної участі в яких вона є, а також публічної компанії.

Розмір частки опосередкованої участі особи у статутному капіталі пов'язаної з банком особи, для якої створена умовна група, розраховується з урахуванням рівня володіння корпоративними правами особи у ланцюгу володіння корпоративними правами пов'язаної з банком особи за формулою:

 

де РОУ - розмір опосередкованої участі в юридичній особі;

У - розмір участі особи в юридичній особі, у відсотках;

n - кількість рівнів володіння корпоративними правами юридичної особи.

Для фізичної особи, яка є асоційованою особою фізичної особи, зазначеної в пунктах 1 - 6 частини першої статті 52 Закону про банки, зазначається "0" (нуль).

Для осіб, які не визначені у поясненнях до колонки 17, зазначається "0" (нуль);

17) колонка 18 - зазначається частка у відсотках прямої або опосередкованої участі на відповідному рівні пов'язаності в статутному капіталі пов'язаної з банком особи, щодо якої в межах умовної групи розкривається ланцюг корпоративних прав:

фізичної особи;

держави Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або суб'єктів, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єктів, державна частка в статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів), територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародної фінансової установи, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети, та суб'єкти господарювання, власником істотної участі в яких вона є, а також публічної компанії.

Для осіб, які не визначені у поясненнях до колонки 18, зазначається "0" (нуль).";

38) у формі N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"Звіт про двадцять найбільших учасників банку

станом на __________ 20_ року

________________________
(найменування банку)

______________________
(місцезнаходження банку)

 

 

(копійки)

N
з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код (номер)

Країна

Код виду економічної діяльності учасника банку

Адреса юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи

Платіжні реквізити юридичної особи, паспортні дані фізичної особи

Кількість акцій (паїв) у статутному капіталі

Вартість акцій (паїв)

Відсоток у статутному капіталі

Загальний відсоток у статутному капіталі

код (номер)

ознака коду (номера)

пряма участь

опосередкована участь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)";

у поясненні щодо заповнення форми:

у третьому реченні пункту 2 цифри "5 і 6" замінити цифрами "6 і 7";

у пункті 3:

абзаци другий - десятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"Колонка 3 - зазначається код учасника банку за параметром K020 - 10 знаків.".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається ознака коду/номера учасника банку за параметром K021.".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

у першому реченні абзацу четвертого слово та цифру "Колонка 4" замінити словом та цифрою "Колонка 5";

в абзацах п'ятому, шостому слово та цифру "Колонка 5" у всіх відмінках замінити словом та цифрою "Колонка 6" у відповідних відмінках;

в абзаці сьомому цифру "9" замінити цифрами "10";

в абзаці восьмому цифри "10" та "9" замінити відповідно цифрами "11" та "10";

у першому реченні абзацу дев'ятого цифри "11" замінити цифрами "12";

в абзаці десятому цифри "12", "10" та "11" замінити відповідно цифрами "13", "11" та "12";

39) у таблицях форм N 747 та N 748 "Звіт про касові обороти банку" рядки 12, 35 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

12

33

Підкріплення операційної каси банку готівкою із запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

"

"

1

2

3

4

35

67

Вкладення із операційної каси банку готівки до запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

";

у поясненні щодо заповнення форм N 747, N 748:

у пункті 1:

в абзаці другому цифри "02 - 95", "84 - 95" замінити відповідно цифрами "02 - 97", "84 - 97";

абзаци тринадцятий - шістнадцятий замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:

"У разі наявності невідповідностей за символами 66 і 39 та невиконання умов логічного контролю, банк - юридична особа в день подання звіту має надавати повідомлення за декаду та за місяць через засоби програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" або як виняток засобами електронного зв'язку за погодженням із Департаментом грошового обігу.

У повідомленні про міжобласне передавання готівки між банком - юридичною особою та його відокремленими підрозділами (відділення/АТМ) мають зазначатися:

дані про міжобласне передавання готівки між банком - юридичною особою та його відокремленими підрозділами (відділення/АТМ) у розрізі регіонів та залишки готівки за балансовим рахунком 1007, які утворилися від цих операцій, на початок і кінець звітного періоду відповідно до протоколу приймання файла;

дані про суми недостач/надлишків коштів за операціями з передавання в межах одного банку, що відображаються за символами 66 і 39 у розрізі регіонів;

дані про інші чинники, що впливають на невідповідність між даними звіту за формами N 747, N 748 "Звіт про касові обороти банку" і даними балансу у розрізі регіонів.

Банк, який під час здійснення операцій з передавання готівки використовує рахунок 1811, на якому на кінець звітного періоду обліковується сума переданої готівки, разом зі звітом надсилає інформацію в регіональному розрізі щодо складових залишку готівки за цим рахунком за місцем проведення операцій до Департаменту грошового обігу через засоби програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" або як виняток засобами електронного зв'язку за погодженням із Департаментом грошового обігу.

Банк перевіряє відповідність між даними за символами 37 і 72 і даними повідомлень про суми передавання готівки, що надаються через засоби програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет".

Уповноважений банк, що здійснює зберігання запасів готівки Національного банку України, перевіряє відповідність між даними за символами 33 і 67 та даними операцій, щодо збільшення/зменшення запасів готівки Національного банку України в програмному комплексі САГО ПТЗ "Уповноважені банки.".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять п'ятим;

у другому реченні абзацу двадцять другого слова ", у тому числі відкритих із використанням платіжної системи НСМЕП" виключити;

після абзацу двадцять другого доповнити пункт новим абзацом двадцять третім такого змісту:

"Дані щодо забалансового символу 97 несуть інформаційне значення щодо всіх надходжень готівки до кас банків від небанківських фінансових установ, які відповідно до законодавства України мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем, та комерційних агентів банку.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять шостим;

у пункті 2:

в абзаці третьому слова та цифри "відеосалонів,", ", та наказом Державного комітету статистики України від 20 липня 2007 року N 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2007 року за N 894/14161" виключити;

в абзаці шостому:

доповнити абзац після цифр "34," цифрами "37,";

доповнити абзац цифрами ", 3719";

в абзаці дев'ятому цифри ", 2635" виключити;

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"Символ 33 (Підкріплення операційної каси банку готівкою із запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку) - надходження готівки до операційної каси уповноваженого банку із сховищ уповноваженого банку, яка є власністю Національного банку України [із запасів готівки Центрального сховища або інших відділів (управління) грошового обігу в регіонах].".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят шостий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят сьомим;

в абзаці тридцять третьому цифри ", 2635" виключити;

після абзацу сорок першого доповнити пункт новим абзацом сорок другим такого змісту:

"Символ 67 (Вкладення із операційної каси банку готівки до запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку) - вкладення готівки з операційної каси банку до сховища уповноваженого банку, яка стає власністю Національного банку України.".

У зв'язку з цим абзаци сорок другий - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами сорок третім - п'ятдесят восьмим;

в абзаці п'ятдесят третьому цифри "2635," виключити;

в абзаці п'ятдесят шостому:

у першому реченні цифри ", 2635" виключити;

друге речення виключити;

в абзаці п'ятдесят сьомому:

у першому реченні слова ", у тому числі відкритих з використанням платіжної системи НСМЕП" та цифри ", 2635" виключити;

друге речення виключити;

після абзацу п'ятдесят сьомого доповнити пункт новим абзацом п'ятдесят восьмим такого змісту:

"Дані за символами 94, 95 заповнюються банками та їх підрозділами, у яких відкрито рахунки фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів [не відображаються операції з переказу коштів між поточними рахунками, рахунками фізичних осіб, відкритих клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками, та вкладними (депозитними) рахунками груп 262, 263 балансу, які належать одній фізичній особі і здійснюються в межах банку - юридичної особи], на підставі позасистемного обліку безготівкових перерахувань грошових коштів за рахунками вкладників.".

У зв'язку з цим абзац п'ятдесят восьмий уважати абзацом п'ятдесят дев'ятим;

в абзаці п'ятдесят дев'ятому слово "Забалансований" виключити;

у пункті 3:

в абзаці першому слова "підрозділами грошового обігу в регіонах за місцем розташування банків - юридичних осіб" замінити словами "Департаментом грошового обігу за банками - юридичними особами в розрізі регіонів";

в абзаці третьому цифри ", 1009" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"декадні та місячні дані за символами 66 і 39, 36 і 71, 37 і 72 звіряються з даними програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" про прийняття надлишків готівки операційних кас банків (філій) і підкріплення з оборотної каси Національного банку з повідомленнями банків про самостійне передавання готівки до кас банків (філій) як у цьому регіоні, так і за його межами, а також про міжобласне передавання готівки між банком - юридичною особою та його відокремленими підрозділами (відділення/АТМ)";

в абзаці шостому цифри ", 1009" виключити;

у пункті 4:

в абзаці першому:

слова "підрозділом грошового обігу в регіоні" замінити словами "Департаментом грошового обігу";

доповнити абзац словами та цифрами "або виявлені за символами 39, 66, 37, 72, 33, 67";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У випадку виявлення у звіті за декаду помилки за символами звіту 39, 66, 37, 72, 33, 67, допущеної банком (його відокремленим підрозділом), філією (відділенням), що розташована в іншому регіоні, ніж банк - юридична особа, банком - юридичною особою надається повідомлення про виявлену помилку Департаменту грошового обігу. Повідомлення надається не пізніше наступного робочого дня після виявлення помилки.";

в абзаці п'ятому:

слова ", після перевірки даних звіту підрозділами грошового обігу в регіонах", "та наданого дозволу" виключити;

після слова "палати" доповнити словами "з дозволу Департаменту грошового обігу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі виявлення невідповідності даних звіту даним балансу, а також суттєвих змін у динаміці касових оборотів банку та даними за позабалансовими символами Департамент грошового обігу може надавати письмові запити щодо з'ясування причин та обставин таких випадків.";

40) у формі N 801 "Звіт про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України":

таблицю частини 3 викласти в такій редакції:

"Частина 3. Застава за кредитами Національного банку України, забезпеченням за якими є майнові права за кредитними договорами

(копійки)

N
з/п

Номер кредитного договору

Дата кредитного договору

Вид застави за параметром S031

Номер договору застави

Дата договору застави

Кредитний договір між банком та позичальником, майнові права за яким є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України

номер

дата укла-
дення

кінцева дата кредитного договору

код валюти кредиту

сума кредиту на дату оформлення договору застави

сума кредиту на звітну дату у валюті кредиту

скоригована балансова вартість кредиту на звітну дату

балансова вартість кредиту на звітну дату

вид позичаль-
ника

найменува-
ння позичаль-
ника

код (номер) позичаль-
ника банку

клас позичаль-
ника

клас позичаль-
ника на звітну дату

кількість днів прост-
рочки

періодичність та обсяг сплати боргу

відношення до непідконтроль-
них територій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майно, передане в заставу за кредитами позичальників, майнові права за якими є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України

Наявність обтяження

Сума погашення за кредитним договором, що надійшла від позичальника до банку

назва

коротка технічна характеристика

кількісна характеристика (площа, інша величина)

найменування заставодавця

код (номер) заставодавця

заставна вартість майна за договором застави

ринкова вартість майна

забезпеченість кредиту

область

район

населений пункт

назва вулиці, номер будинку, номер квартири

стан майна

дата останньої перевірки стану майна банком

стан майна на дату останньої перевірки

дата закінчення договору страхування майна

 

кредит

відсотки

пеня

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

у поясненні щодо заповнення форми:

у пункті 4:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо до кредитного договору між банком та Національним банком України укладені додаткові угоди, то дані в розрізі додаткових угод у колонках 4 - 7 не відображаються";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) колонка 6 - зазначається прогнозна сума відсотків за кредитним договором між банком та Національним банком України. Період, за який обраховується прогнозна сума відсотків (колонка 6), становить три місяці починаючи від дати, станом на яку подається форма N 801;";

у пункті 5:

підпункт 8 доповнити новим реченням такого змісту

"У випадку відображення цінних паперів як забезпечення, перед назвою цінного папера зазначається його міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN);";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) колонка 8 - зазначається коротка технічна характеристика предмета застави. Якщо забезпеченням за кредитним договором є цінні папери, то зазначається інформація про котирування таких цінних паперів на ринку цінних паперів, саме: "котирується" або "не котирується;";

підпункт 10 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо забезпеченням за кредитним договором є цінні папери, то зазначається кількість таких цінних паперів;";

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) колонка 11 - зазначається код заставодавця/іпотекодавця за параметром K020 - 10 знаків;";

підпункт 22 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо забезпеченням за кредитним договором є цінні папери, то зазначається їх заставна вартість, визначена умовами договору застави, укладеного між банком та Національним банком України;";

у пункті 6:

у підпункті 1:

в абзаці другому цифри "7 - 17" замінити цифрами "7 - 22";

в абзаці третьому цифри "18 - 31" замінити цифрами "23 - 39";

в абзаці четвертому цифри "24 - 27" замінити цифрами "31 - 34";

в абзаці п'ятому цифри "32 - 34" замінити цифрами "40 - 42";

абзаци шостий, сьомий виключити;

доповнити підпункт п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Інформація про заборгованість та погашення за кредитними договорами між банком та позичальниками, майнові права за якими є забезпеченням за кредитами, наданими Національним банком, у частині 3 звіту відображається станом на звітну дату із урахуванням такого:

якщо немає забезпечення за кредитом (договори без забезпечення), то заповнюються колонки 1 - 22 та 39 - 42;

за наявності одного об'єкта забезпечення за кредитом інформація відображається двома рядками, у першому рядку заповнюються колонки 1 - 22 та 39 - 42, у другому - колонки 1 - 39;

за наявності двох об'єктів забезпечення за кредитом інформація відображається трьома рядками, у першому рядку заповнюються колонки 1 - 22 та 39 - 42, у другому - колонки 1 - 39, у третьому - колонки 1 - 39.

Якщо протягом звітного періоду відбувалося погашення заборгованості за кредитним договором, який є закритим на звітну дату, то інформація відображається в колонках 1 - 11, 15 - 22 та 39 - 42 частини 3 звіту, у колонках 12 - 14 - нульове значення;";

після підпункту 13 доповнити пункт двома новими підпунктами 131, 132 такого змісту:

"131) колонка 13 - зазначається балансова вартість кредиту, що скоригована на суму сформованого резерву, дисконту та/або премії, у гривневому еквіваленті;

132) колонка 14 - зазначається балансова вартість кредиту без коригування на суму сформованого резерву, дисконту та/або премії, у гривневому еквіваленті;";

в абзаці першому підпункту 14 цифри "13" замінити цифрами "15";

у підпункті 15 цифри "14" замінити цифрами "16";

підпункти 16, 17 викласти в такій редакції:

"16) колонка 17 - зазначається код позичальника за параметром K020 -10 знаків;

17) колонка 18 - зазначається "Клас позичальника" (параметр S080) на дату оформлення договору застави (колонка 6). У випадку оформлення договору застави до 03 січня 2017 року зазначається "Код категорії якості кредиту;";

у підпункті 18:

цифри "17" замінити цифрами "19";

слова "категорія якості активу" замінити словами "Клас позичальника";

після підпункту 18 доповнити пункт трьома новими підпунктами 181, 182, 183 такого змісту:

"181) колонка 20 - зазначається максимальна кількість днів невиконання (прострочення) зобов'язань за кредитом на звітну дату;

182) колонка 21 - зазначається ознака щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу по відношенню до доходів, визнаних банком відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку:

10 - сплата встановлена щомісяця та виконується в обсязі, меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком;

11 - сплата встановлена щомісяця та виконується в обсязі, не меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком;

30 - сплата встановлена щокварталу та виконується в обсязі, меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком;

31 - сплата встановлена щокварталу та виконується в обсязі, не меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком;

99 - інше;

183) колонка 22 - зазначається ознака щодо відношення кредиту до тимчасово окупованої території України та до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та до населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (далі - непідконтрольні території), визначених Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року N 1276-р) відповідно:

0 - немає відношення до непідконтрольної території;

1 - особа-позичальник зареєстрована на непідконтрольній території;

2 - кредит між банком та позичальником, укладений на непідконтрольній території;

3 - заставлене майно за кредитом між банком та позичальником перебуває на непідконтрольній території;";

у підпункті 19 цифри "18" замінити цифрами "23";

у підпункті 20 цифри "19" замінити цифрами "24";

у підпункті 21 цифри "20" замінити цифрами "25";

у підпункті 22 цифри "21" замінити цифрами "26";

підпункт 23 викласти в такій редакції:

"23) колонка 27 - зазначається код заставодавця/іпотекодавця за параметром K020 - 10 знаків;";

у підпункті 24 цифри "23" замінити цифрами "28";

після підпункту 24 доповнити пункт двома новими підпунктами 241, 242 такого змісту;

"241) колонка 29 - зазначається ринкова вартість майна за договором застави без ПДВ;

242) колонка 30 - зазначається ознака щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником вартістю об'єктів застави, визначених договором іпотеки:

0 - зобов'язання за кредитним договором не забезпечені в повному обсязі;

1 - зобов'язання за кредитним договором забезпечені в повному обсязі. Зобов'язання за кредитним договором є забезпеченими в повному обсязі, якщо ринкова вартість іпотеки (без податку на додану вартість) з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, дорівнює або перевищує суму балансової вартості кредиту, без її коригування на суму сформованого резерву, дисконту та/або премії;";

у підпункті 25 цифри "24" замінити цифрами "31";

у підпункті 26 цифри "25" замінити цифрами "32";

у підпункті 27 цифри "26" замінити цифрами "33";

у підпункті 28 цифри "27" замінити цифрами "34";

у підпункті 29 цифри "28" замінити цифрами "35";

у підпункті 30 цифри "29" замінити цифрами "36";

у підпункті 31 цифри "30" замінити цифрами "37";

у підпункті 32 цифри "31" замінити цифрами "38";

після підпункту 32 доповнити пункт новим підпунктом 321 такого змісту:

"321) колонка 39 - зазначається наявність обтяження на майнові права за кредитним договором позичальника або на предмет застави за договором застави/іпотеки:

0 - обтяження немає;

1 - наявне обтяження на майнові права;

2 - наявне обтяження на предмет застави.

У колонці не відображається обтяження, яке виконано Національним банком України на майнові права, та обтяження, яке виконано банком на предмет застави за договором застави/іпотеки";

у підпункті 33 цифри "32" замінити цифрами "40";

у підпункті 34 цифри "33" замінити цифрами "41";

у підпункті 35 цифри "34" замінити цифрами "42";

підпункти 36 - 38 виключити;

41) у поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами":

абзаци четвертий - дев'ятий пункту 16 розділу II замінити одним новим абзацом такого змісту:

"Колонка 15 - зазначається код суб'єкта за параметром K020 - 10 знаків.".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом п'ятим;

у таблиці "Коди операцій та їх застосування (до пункту 6 розділу I Пояснення до форми N 1 - ПБ)":

колонку 4 рядка 10.1.4.4 після слова "резидентами" доповнити словами "у суб'єктів господарювання та";

доповнити таблицю після рядка 13.1.7 новим рядком 13.1.8 такого змісту:

"

1

2

3

4

13.1.8

Розміщення коштів фізичними особами - резидентами на власному рахунку за кордоном

8477

Грошові перекази фізичних осіб - резидентів на власні рахунки за кордоном або повернення коштів в Україну. Якщо мета переказу - подальший розрахунок з нерезидентом за товари та послуги або інвестиційне вкладення, то такі операції класифікуються згідно з метою переказу

";

42) пункт 4 розділу I пояснення щодо заповнення форми N 2-ПБ "Звіт про фінансові операції з нерезидентами" викласти в такій редакції:

"4. Операції у звіті відображаються в тому періоді, у якому вони були проведені за рахунками, відкритими за межами України.";

43) у тексті пояснення щодо заповнення форми N 900 "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці" слова "Звіт з праці" у всіх відмінках замінити словами "Звіт із праці" у відповідних відмінках.

3. У додатку 2 до Правил:

1) пункт 8 виключити;

2) пункти 9, 11, 13 викласти в такій редакції:

"9. Ідентифікаційний / реєстраційний код / номер (K020)

Значення параметра визначається для суб'єктів:

1) для суб'єкта - юридичної особи резидента (крім банку) зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2) для суб'єкта - фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

3) для суб'єкта, який є банком-резидентом, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB). Якщо код містить менше 10 знаків, то цей код доповнюється до 10 знаків нулями зліва;

4) для суб'єкта, який є банком-нерезидентом, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf.

Якщо суб'єкт - юридична особа / фізична особа не має коду за ЄДРПОУ / реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

1) для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів), які доповнюються до 10 знаків нулями зліва;

2) для нерезидентів - фізичних осіб - латинська літера "I" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера, - латинська літера - "I" та серія і номер паспорта або документа, що його замінює. Якщо номер містить менше 9 знаків, то між літерою "I" та номером до 10 знаків зазначаються нулі;

3) для нерезидентів - юридичних осіб - латинська літера "I" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду, - латинська літера "I" та єдиний умовний код, який присвоює банк такому суб'єкту для цілей складання статистичної звітності. Якщо код містить менше 9 знаків, між літерою "I" та кодом до 10 знаків зазначаються нулі.

Для неповнолітніх дітей, які не отримали паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначається серія та номер їх свідоцтва про народження, які доповнюються до 10 знаків нулями зліва. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: TTTTTTTTTT, де T - літера або цифра.

Якщо рахунок відкритий для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання або в банку немає інформації щодо наявності коду за ЄДРПОУ - юридичної особи резидента або реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи резидента, які не є клієнтами банку, то банк має присвоїти резиденту умовний внутрішній код. Цей код має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності, містити 10 знаків і мати таку структуру: NNNNNNNNNN (наприклад, 0000000001).

Якщо в банку немає інформації щодо наявності ідентифікаційного коду / ідентифікаційного номера суб'єкта-нерезидента, то банк має присвоїти нерезиденту умовний внутрішній код. Цей умовний код має починатися з літери "I", містити 10 знаків, мати таку структуру: INNNNNNNNN (наприклад, 1000000001) і бути єдиним для цілей складання статистичної звітності.";

"11. Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013 (R110) Складова R011 застосовується для розподілу рахунків за фінансовими інструментами в частині основних рахунків та відповідних рахунків з обліку неамортизованої премії/дисконту, переоцінки вартості, нарахованих доходів/витрат, резервів, або додаткового розподілу за іншими критеріями, визначеними показниками форм статистичної звітності, що подаються до Національного банку України.

Складова R013 застосовується для додаткового розподілу аналітичного рахунку за визначеним критерієм для розрахунку показників економічних нормативів або додаткового розподілу за іншими критеріями, визначеними показниками форм статистичної звітності, що подаються до Національного банку України.

Значення параметра R110 у розрізі складових R011 і R013 та зміни до нього доводяться Національним банком України окремим повідомленням. ";

"13. Кінцевий строк погашення (S240)

Параметр відображає строк, що залишився до погашення фінансового інструменту згідно з умовами договору. Якщо договором передбачено строки (графік) поступового повернення коштів, то визначені договором частини такого активу/зобов'язання відображаються за відповідними строками, що залишилися до погашення згідно з графіком. Параметр має значення:

1) 1 - на вимогу або овердрафт;

2) 2 - овернайт або на 1 день;

3) I - від 2 до 31 дня;

4) J - від 32 до 365 (366) днів;

5) K - від 366 (367) до 2 років;

6) L - від 2 до 5 років;

7) M - понад 5 років;

8) Z - строк погашення згідно з договором минув.";

3) пункт 16 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"42) 73 - "Майнові права на кредитний договір.";

4) пункт 22 викласти в такій редакції: "22. Номер рахунку (R020)

Параметр має значення номера рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89.";

5) доповнити додаток новими пунктами такого змісту:

"30. Початковий строк погашення (узагальнений) (S181)

Значення параметра:

1) 0 - для рахунків, для яких параметр S181 не застосовується;

2) 1 - короткострокові, якщо початковий строк погашення не перевищує 365 (366) днів уключно;

3) 2 - довгострокові, якщо початковий строк погашення становить 366 (367) дні, або більше.

31. Код мети переказу іноземної валюти (F044)

Значення параметра:

1) 20 - участь у капіталі;

2) 21 - імпорт товарів (продукції, робіт, послуг) на умовах оплати по факту поставки, у тому числі імпорт товару на умовах кредитування (відстрочки платежу за поставлений товар та під процент), крім операцій, що відображені з кодом 25;

3) 23 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від нерезидента - юридичної або фізичної особи (не банку);

4) 24 - погашення банком кредиту, отриманого від банку-нерезидента;

5) 25 - імпорт товарів (продукції, робіт, послуг) без їх увезення на митну територію України;

6) 26 - надання кредиту нерезиденту;

7) 27 - розміщення депозиту в нерезидента;

8) 28 - конвертація однієї іноземної валюти в іншу, у тому числі за нетингом таких операцій;

9) 29 - інвестиції (крім операцій, які відображені з кодом 20);

10) 30 - повернення депозиту;

11) 31 - за іншими операціями;

12) 32 - доходи від інвестицій (крім операцій, які відображені з кодом 46);

13) 33 - користування кредитами, депозитами (вкладами), у тому числі проценти за відстрочку платежу за поставлений товар та проценти за договорами фінансового лізингу, якщо сума процентів за такими договорами сплачується окремою сумою;

14) 34 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від банку;

15) 35 - погашення банком кредиту, отриманого від юридичної або фізичної особи (не банку);

16) 36 - повернення іноземної валюти нерезидентам у зв'язку з невиконанням резидентами своїх зобов'язань за експортними операціями (невикористання коштів);

17) 37 - розрахунки з платіжними системами, перекази за дорученням небанківських фінансових установ, що здійснюють перекази фізичних осіб, перекази за дорученням національного оператора поштового зв'язку України за поштовий обмін;

18) 38 - приватні перекази, членські внески, оплата фізичними особами товарів власного споживання, платежі фізичних осіб за проживання в готелі, за навчання, за лікування, заробітна плата, аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати;

19) 39 - роялті;

20) 40 - утримання представництва;

21) 41 - податки, збори, мито, розрахунки за квотою;

22) 42 - державне фінансування;

23) 43 - відшкодування збитків, неустойки (штрафи, пені), платежі за судовими рішеннями;

24) 44 - перераховано іноземної валюти за операціями з купівлі банківських металів;

25) 45 - імпорт товарів (продукції, робіт, послуг) на умовах попередньої оплати, крім операцій, що відображені з кодом 25;

26) 46 - повернення дивідендів.

32. Довідник індикаторів ризикових фінансових операцій (F027)

Значення параметра:

1) 00 - індикаторів немає;

2) 11 - обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта;

3) 12 - здійснення переказу коштів в іноземній валюті фізичною особою на суму, що перевищує еквівалент 150000 гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції (крім операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іншої держави; оплати витрат на транспортування хворих; оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); оплати витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу; переказу коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні; переказу пенсій, аліментів; переказу коштів на суму, яка не перевищує 50000 доларів США, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, що здійснюється на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів, а також з метою оплати витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів);

4) 21 - вид продукції / роботи / послуги / активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав) не є характерним для звичайної діяльності клієнта;

5) 22 - невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента;

6) 23 - фінансові операції, економічної доцільності (сенсу) за якими немає та/або не міститься очевидної законної мети;

7) 24 - невідповідність між вартістю продукції / роботи / послуги / активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині / рахунку-фактурі / актах виконаних робіт і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а, якщо їх немає, то однорідної продукції / роботи / послуги / активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав);

8) 25 - фінансові операції з перерахування коштів за межі України з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати), пов'язані з наявними ризиками невиконання нерезидентом зобов'язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором, зокрема наявність порушень нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України тощо;

9) 31 - за договором відбувається/здійснюється перерахування коштів за межі України на користь третьої сторони;

10) 32 - фінансові операції за договором здійснюються: з використанням векселів; поручителем на підставі договорів поруки; на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги у зобов'язанні; стороною, що набула зобов'язання в результаті переведення боргу; з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог;

11) 33 - наявність угод / додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн;

12) 34 - сплата штрафних санкцій, у тому числі за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків;

13) 41 - умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема щодо наявності непрозорої структури власності;

14) 42 - учасник фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; території, на якій відбуваються військові дії; державі (на території), яка відповідає критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зазначеним у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 977-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України";

15) 43 - банк контрагента за фінансовою операцією, уключений Національним банком України до переліку іноземних банків, які використовуються клієнтами банків України для здійснення фінансових операцій, що містять / можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій;

16) 51 - виконання зобов'язань за імпортними договорами (контрактами) щодо оплати фактично поставленої продукції на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено до 01 січня календарного року, який передує моменту здійснення / наміру здійснення фінансової операції;

17) 61 - фінансова операція з повернення іноземному інвестору дивідендів;

18) 71 - фінансова операція з перерахування клієнтом - постійним представництвом юридичної особи - нерезидента на рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво;

19) 72 - фінансова операція з повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу корпоративних прав / цінних паперів;

20) 80 - наявність двох або більше індикаторів;

21) 81 - наявність інших ознак ризикової фінансової операції (на розсуд банку) та передумов щодо ймовірного здійснення уповноваженим банком (клієнтами) ризикової діяльності.

33. Довідник ознак консолідації операцій (F089)

Значення параметра:

1) 1 - консолідована;

2) 2 - неконсолідована.

34. Код операції (F091)

Значення параметра:

1) 3 - куплено іноземну валюту та банківські метали;

2) 4 - продано іноземну валюту та банківські метали;

3) 5 - списано з рахунку;

4) 6 - зараховано на рахунок;

5) 7 - списано для обов'язкового продажу іноземної валюти.

35. Коди ознак ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (K021)

Значення параметра:

1) 1 - ознака коду юридичної особи (крім банку та бюджетної організації) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2) 2 - ознака реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - резидента;

3) 3 - ознака коду банку-резидента визначеного згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB);

4) 4 - ознака коду банку-нерезидента визначеного згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf;

5) 6 - ознака реєстраційного номера резидента - фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті;

6) 7 - ознака ідентифікаційного номера нерезидента - фізичної особи, який вона має у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни;

7) 8 - ознака ідентифікаційного коду нерезидента - юридичної особи, який вона має відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи;

8) 9 - ознака умовного коду/номера у випадку, якщо немає інформації щодо наявності ідентифікаційного коду/ідентифікаційного номера нерезидента;

9) A - ознака реєстраційного номера неповнолітньої дитини, який зазначається як серія та номер свідоцтва про народження;

10) B - ознака ідентифікаційного номера нерезидента - фізичної особи, якщо немає ідентифікаційного номера;

11) C - ознака умовного ідентифікаційного коду нерезидента - юридичної особи, якщо немає ідентифікаційного коду;

12) D - ознака умовного ідентифікаційного коду до часу формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) юридичної особи;

13) E - ознака умовного коду/номера у випадку, якщо немає інформації щодо наявності ідентифікаційного коду/реєстраційного номера резидента;

14) G - ознака коду юридичної особи - бюджетної організації за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

36. Код умов валютної операції (D100)

Значення параметра:

1) 00 - операція клієнта / операція з надходження коштів;

2) 01 - валютна операція банку на умовах "тод";

3) 02 - валютна операція банку на умовах "том";

4) 03 - валютна операція банку на умовах "спот";

5) 04 - валютна операція банку на умовах "форвард";

6) 05 - валютна операція банку на умовах "своп".

37. Коди підстав для купівлі / мети продажу іноземної валюти (F092)

Значення параметра:

1) 101 - купівля для розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями, крім тих, що зазначені з параметром 106 (пункт 1 глави 1 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами) (далі - Положення N 281);

2) 106 - купівля для розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (послуг) без увезення на територію України (пункт 2 глави 1 розділу II Положення N 281);

3) 107 - купівля для переказування коштів міжнародним організаціям за участь в міжнародних заходах (постійні представництва нерезидентів) (пункт 4 глави 1 розділу II Положення N 281);

4) 108 - купівля на відрядження за межі України (резиденти) (абзац четвертий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

5) 109 - купівля на експлуатаційні витрати для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України (резиденти) (абзац п'ятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

6) 110 - купівля для перерахування страхових виплат особам, які виїхали на постійне місце проживання за межі України (абзац шостий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

7) 111 - купівля для перерахування пенсій відповідно до міжнародних угод про здійснення платежів соціального характеру (абзац сьомий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

8) 112 - купівля для здійснення та виплати міжнародних поштових переказів, оплата міжнародних поштових відправлень з післяплатою (абзац восьмий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

9) 113 - купівля для оплати видачі охоронних документів на використання об'єктів промислової власності та підтвердження їх чинності (абзац десятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

10) 114 - купівля для оплати за використання творів зарубіжних авторів та інших прав інтелектуальної власності (абзац одинадцятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

11) 115 - купівля для повернення благодійної допомоги (абзац дванадцятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

12) 116 - купівля для оплати відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних країн, сплата мита, митних зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн (абзац тринадцятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

13) 117 - купівля для переказування коштів міжнародним організаціям за участь на території України заходів під їх егідою (резиденти) (абзац чотирнадцятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

14) 118 - купівля згідно з постановою виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (підпункт "д" пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

15) 119 - купівля для сплати вступного або членського внеску до міжнародної організації або іншої юридичної особи-нерезидента (підпункт "е" пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

16) 120 - купівля для повернення коштів у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів (підпункт "є" пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

17) 121 - купівля на виконання рішень, передбачених Законом України "Про виконавче провадження" (абзац двадцять п'ятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

18) 122 - купівля за позовами в іноземній валюті до суду або господарського суду в Україні (абзац двадцять шостий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

19) 123 - купівля за укладеними трудовими договорами (контрактами) з нерезидентами (резиденти) (абзац двадцять сьомий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

20) 124 - купівля на відрядження за межі України (постійні представництва нерезидентів) (абзац четвертий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

21) 125 - купівля на експлуатаційні витрати для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України (постійні представництва нерезидентів) (абзац п'ятий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

22) 126 - сплата мита, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн (постійні представництва нерезидентів) (абзац сьомий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

23) 127 - купівля для переказування коштів міжнародним організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (постійні представництва нерезидентів) (абзац восьмий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

24) 128 - купівля за укладеними трудовими договорами (контрактами) з нерезидентами (постійні представництва нерезидентів) (абзац дев'ятий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

25) 129 - купівля для перерахування на рахунок представництва юридичної особи - нерезидента в межах залишку на рахунку типу "П" (абзац десятий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

26) 130 - відрядження за межі України (офіційні представництва) (абзац четвертий пункту 3 глави 2 розділу II Положення N 281);

27) 131 - купівля для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (офіційні представництва) (абзац п'ятий пункту 3 глави 2 розділу II Положення N 281);

28) 132 - купівля для перерахування на рахунки відповідного органу іноземної країни та юридичної особи - нерезидента в межах залишку на рахунку типу "Н" (абзац шостий пункту 3 глави 2 розділу II Положення N 281);

29) 133 - купівля фізичними особами - резидентами з метою переказу за межі України (абзац перший пункту 4 глави 2 розділу II Положення N 281);

30) 134 - купівля фізичними особами - нерезидентами з метою переказу за межі України (абзац перший пункту 5 глави 2 розділу II Положення N 281);

31) 135 - купівля для виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами позик) із суб'єктами ринку (абзац перший пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

32) 136 - купівля для виконання гарантованих державою зобов'язань за кредитами (позиками), або виконання зобов'язань за кредитами (позиками), залученими державою (абзац п'ятий пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

33) 137 - купівля для виконання негарантованих державою зобов'язань за кредитними договорами (договорами позик) із нерезидентами (підпункт "а" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

34) 138 - купівля для виконання зобов'язань резидентів за комерційними (товарними) кредитами (підпункт "б" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

35) 139 - купівля для виконання зобов'язань резидентами за операціями, які мають ознаку кредитування (лізинг, факторинг) (підпункт "в" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

36) 140 - купівля для виконання резидентом-гарантом (поручителем) зобов'язань за боржника-резидента перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (у тому числі кредитним договором / договором позики в іноземній валюті) (підпункт "г" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

37) 141 - купівля для виконання резидентом-гарантом (поручителем) зобов'язань за боржника-резидента перед уповноваженим банком за кредитним договором в іноземній валюті (підпункт "г" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

38) 42 - купівля для виконання зобов'язань резидента-боржника щодо відшкодування коштів гаранту (поручителю) - нерезиденту за перераховану ним кредитору іноземну валюту для погашення заборгованості цього боржника-резидента (підпункт "ґ" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

39) 143 - купівля для відшкодування заставодавцю-нерезиденту за виконані ним зобов'язання за договором застави (підпункт "д" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

40) 144 - купівля для сплати нерезиденту комісійних винагород, неустойки тощо за договорами та/або іншими документами, якими передбачено виконання резидентом таких зобов'язань в іноземній валюті (підпункт "е" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

41) 145 - купівля для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями резидента - банкрута (підпункт "є" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

42) 146 - купівля за операціями із задоволення резидентом - повіреним вимог нерезидента-кредитора після реалізації предмета застави за гривні в разі невиконання резидентом-боржником своїх зобов'язань (підпункт "ж" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

43) 147 - купівля для повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції та доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від іноземної інвестиції (підпункт "а" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

44) 148 - купівля для повернення іноземному інвестору дивідендів (підпункт "б" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

45) 149 - купівля для виконання зобов'язань за операціями з ОВДП (підпункт "в" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

46) 150 - купівля для повернення за кордон інвестору коштів з відкритого в уповноваженому банку рахунку для здійснення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи (підпункт "г" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

47) 151 - купівля за операціями щодо повернення інвестиційного вкладу (підпункт "ґ" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

48) 152 - купівля для повернення за кордон на рахунок іноземного інвестора коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України (підпункт "д" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

49) 153 - купівля для повернення іноземному інвестору процентів, нарахованих на залишок коштів на його інвестиційному рахунку (підпункт "е" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

50) 154 - купівля для оплати авалістом-резидентом векселя, виданого, акцептованого або індосованого резидентом для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом) (підпункт "а" пункту 3 глави 3 розділу II Положення N 281);

51) 155 - купівля для виконання резидентом, який видав, акцептував або індосував вексель для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом), зобов'язань перед нерезидентом або уповноваженим банком, який здійснив аваль цього векселя (підпункт "б" пункту 3 глави 3 розділу II Положення N 281);

52) 156 - купівля відповідно до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за N 254/4475 (зі змінами) (пункт 1 глави 4 розділу II Положення N 281);

53) 157 - купівля з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів за дорученням цих банків-нерезидентів згідно з вимогами Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 231/2671 (зі змінами) (пункт 2 глави 4 розділу II Положення N 281);

54) 158 - купівля Державним казначейством України для здійснення розпорядниками бюджетних коштів, переведеними на казначейське обслуговування, видатків, пов'язаних з міжнародною діяльністю (пункт 3 глави 4 розділу II Положення N 281);

55) 159 - купівля для здійснення валютної операції власником індивідуальної ліцензії (дозволу) Національного банку України (пункт 4 глави 4 розділу II Положення N 281);

56) 160 - купівля авіакомпаніями-резидентами для оплати послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден (пункт 5 глави 4 розділу II Положення N 281);

57) 161 - купівля для розрахунків з нерезидентом за договором комісії, доручення, агентським договором (пункт 7 глави 4 розділу II Положення N 281);

58) 162 - купівля для переказування гарантійного забезпечення на користь нерезидента для взяття участі в тендері (пункт 8 глави 4 розділу II Положення N 281);

59) 163 - купівля інвестором (представництвом іноземного інвестора) за угодою про розподіл продукції (пункт 9 глави 4 розділу II Положення N 281);

60) 164 - купівля за власними операціями банку (у тому числі купівля валюти з метою збільшення валютної позиції банку);

61) 211 - продаж валютної виручки;

62) 212 - продано інвестиційні кошти;

63) 213 - продано кредит, виданий банком клієнту;

64) 214 - продаж іноземної валюти раніше купленої на міжбанківському валютному ринку, яка не була використана за призначенням, у тому числі повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;

65) 215 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);

66) 216 - продано з іншою метою;

67) 218 - продано кредитні кошти, отримані банком від нерезидента;

68) 219 - продано кредитні кошти, отримані клієнтом банку від нерезидента;

69) 220 - продаж іноземної валюти, яка не купувалася на міжбанківському валютному ринку, була перерахована нерезиденту і повернулась у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;

70) 237 - продаж надходжень за переказами на користь фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

71) 238 - продаж для повернення вкладів / погашення ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті, здійснене в національній валюті.".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб

Опрос