Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 18.12.2017 № 133
действует с 21.12.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2017 року N 133

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за N 377/8976 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 1.6 глави 1 викласти в такій редакції:

"Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що розміщені на банківському рахунку.";

2) пункт 2.22 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.22. Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження згідно зі статтею 1072 Цивільного кодексу України та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.";

3) главу 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6.7. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на кошти, що розміщені на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача за умови повідомлення банку про таке обтяження.";

4) абзац перший пункту 10.1 глави 10 викласти в такій редакції:

"10.1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що розміщені на його рахунку/ах, відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, установлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що розміщені на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.".

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Яблунівський О. М.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра фінансів
України

С. Марченко

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. Усенко-Чорна

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) абзац другий пункту 1.1 замінити трьома новими абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки):

поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму (далі - клієнти);

рахунків умовного зберігання (ескроу) у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам - резидентам та нерезидентам-інвесторам (далі - клієнти).";

2) у пункті 1.8:

абзац перший доповнити словами ", за договором рахунку умовного зберігання (ескроу) - рахунки умовного зберігання (ескроу)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх / видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.";

3) перше речення абзацу першого пункту 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Договір банківського рахунку, договір банківського вкладу та договір рахунку умовного зберігання (ескроу) укладаються в письмовій формі (паперовій або електронній).";

4) пункти 1.13, 1.14 викласти в такій редакції:

"1.13. Юридичні особи - нерезиденти (інвестори) можуть відкривати в банках України:

інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземних валютах;

рахунки умовного зберігання (ескроу) у національній та іноземних валютах.

1.14. Банк зобов'язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта - платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України.

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку / представник власника рахунку / особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов'язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.".

2. У главі 2:

1) у першому реченні абзацу другого пункту 2.3 слова "договору банківського вкладу або договору банківського рахунку" замінити словами "договору банківського вкладу, договору банківського рахунку або договору рахунку умовного зберігання (ескроу)";

2) у пункті 2.6 слова "або договору банківського рахунку" замінити словами ", договору банківського рахунку або договору рахунку умовного зберігання (ескроу)".

3. У главі 5:

1) у пункті 5.3:

підпункт "а" після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"перераховані з рахунку умовного зберігання (ескроу) нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;";

підпункт "б" після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"повернуті з власного рахунку умовного зберігання (ескроу);";

2) пункт 5.4 після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п'ятим такого змісту:

"перерахування на власний рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті з метою проведення розрахунків з нерезидентом-інвестором з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення іноземних інвестицій в Україну;".

4. У четвертому реченні абзацу другого пункту 6.2 глави 6 слова "ідентифікацію та верифікацію цих осіб" замінити словами "ідентифікацію малолітньої особи та ідентифікацію і верифікацію її представника.".

5. У главі 7:

1) у пункті 7.12:

в абзаці четвертому слова "з інвестиційного рахунку" замінити словами "з інвестиційного рахунку / рахунку умовного зберігання (ескроу)";

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"валюта, повернута з власного рахунку умовного зберігання (ескроу);";

2) підпункт "а" пункту 7.13 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"перерахування на власний рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті з метою проведення розрахунків з нерезидентом-інвестором з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення іноземних інвестицій в Україну;".

6. У главі 11:

1) абзац третій пункту 11.4 викласти в такій редакції:

"копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчена нотаріально;";

2) абзац шостий пункту 11.6 доповнити новим реченням такого змісту: "Представництво донорської установи замість перелічених в абзаці шостому пункту 11.6 глави 11 цієї Інструкції документів подає засвідчену уповноваженим органом державної влади України копію посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.".

7. Абзац четвертий пункту 12.2 глави 12 викласти в такій редакції:

"копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить постійне представництво / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчена нотаріально;".

8. В абзаці четвертому пункту 15.2 глави 15 слова "чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента" замінити словами " / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження".

9. У главі 16:

1) у пункті 16.2:

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально.";

перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції:

"копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально.";

2) пункт 16.3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"повернуті з власного рахунку умовного зберігання (ескроу);";

3) пункт 16.4 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"перерахування коштів на власний рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий в уповноваженому банку України;";

4) пункт 16.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"повернуті з власного рахунку умовного зберігання (ескроу).";

5) пункт 16.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"перерахування коштів на власний рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті з метою проведення розрахунків з резидентом/нерезидентом-інвестором з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення іноземних інвестицій в Україну.";

6) перше речення абзацу п'ятого пункту 16.7 викласти в такій редакції:

"копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої нотаріально (для нерезидента-інвестора).";

7) абзаци восьмий, дев'ятий пункту 16.11 викласти в такій редакції:

"копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально.".

10. Пункт 20.1 глави 20 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Банк закриває поточні рахунки клієнтів, на кошти яких установлено обтяження майнових прав відповідно до умов договору, лише за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадків закриття рахунків клієнтів під час виконання банком Плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", яке може здійснюватися банком без отримання на це згоди обтяжувача.".

11. Інструкцію доповнити новою главою такого змісту:

"23. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків умовного зберігання (ескроу)

1. Юридична особа, яка не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у цьому банку в такому порядку.

Особа, яка від імені юридичної особи відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представник юридичної особи має також подати документи, що підтверджують його повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати такі документи:

заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 14). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 1 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу).

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

2. Фізична особа - підприємець, яка не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у цьому банку в такому порядку.

Фізична особа - підприємець має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 15), підписану фізичною особою - підприємцем.

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

3. Рахунок умовного зберігання (ескроу) може бути відкритий на ім'я фізичної особи - підприємця його представником у такому порядку.

Особа, яка від імені фізичної особи - підприємця відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представник фізичної особи - підприємця має також подати довіреність (копію довіреності), засвідчену в установленому законодавстві порядку. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 15), підписану представником фізичної особи - підприємця.

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 3 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу).

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

4. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 14 / додаток 15) та укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).

5. Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у такому порядку.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати такі документи:

заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 16);

копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат / посвідчення тощо);

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік у контролюючому органі;

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі Пенсійного фонду України.

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 5 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

6. Фізична особа - резидент, яка не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у такому порядку:

1) фізична особа - резидент пред'являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) фізична особа - резидент, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана зазначити про свій статус підприємця у заяві про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 16) у рядку "Додаткова інформація";

3) фізична особа - резидент, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;

4) уповноважений працівник банку на підставі отриманих документів здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - резидента, яка відкриває рахунок;

5) фізична особа - резидент заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 16);

6) між фізичною особою - резидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи - резидента може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) однією фізичною особою іншій фізичній особі (резиденту) на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6 глави 23 цієї Інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи - резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи та ідентифікацію фізичної особи - резидента - власника рахунку.

7. Фізична особа - резидент, яка вже має в цьому банку рахунок, та цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у такому порядку:

1) фізична особа - резидент має:

пред'явити уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

заповнити заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 16);

2) між фізичною особою - резидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

8. Нерезидент-інвестор, який не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у такому порядку.

Особа, яка від імені нерезидента-інвестора відкриває рахунок, має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документ, що підтверджує її повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати такі документи:

заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 14 або додаток 16);

копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагається;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається.

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 8 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу).

Між банком та особою, яка від імені нерезидента-інвестора відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) використовується нерезидентом-інвестором для перерахування коштів бенефіціарам у випадках, передбачених законодавством України. Особливості функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) нерезидентів-інвесторів можуть визначатися нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює питання здійснення іноземних інвестицій в Україну.

9. Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається банком клієнтам для здійснення операцій, передбачених законодавством України та договором рахунку умовного зберігання (ескроу). Використання рахунку умовного зберігання (ескроу) для цілей проведення валютних операцій здійснюється з дотриманням норм валютного законодавства України.

За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції:

1) із зарахування банком отриманих від власника рахунку та/або від третіх осіб коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), перераховуються бенефіціару(ам) / видаються готівкою бенефіціару(ам) у випадках, передбачених законодавством України, або повертаються власнику рахунку відповідно до умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу);

2) пов'язані зі зверненням стягнення на майнові права на кошти, що зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги власника рахунку чи бенефіціара(ів) до банку на підставі договору рахунку умовного зберігання (ескроу) (у випадках, установлених статтею 10766 Цивільного кодексу України);

3) зі сплати винагороди банку за послуги, пов'язані з обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійсненням операцій за ним, якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

10. Банк зобов'язаний установити особу бенефіціара(ів) (або інших осіб, які відповідно до законодавства України мають право на отримання коштів), яка(і) звернулася(ися) до банку з метою отримання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) та перевірити наявність у цих осіб права на одержання коштів, що розміщені на рахунку умовного зберігання (ескроу), у порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

11. Банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу) або в інших випадках, установлених договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

Банк за наявності коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу), який закривається в разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу), повертає ці кошти власнику рахунку або перераховує їх бенефіціару(ам) чи зазначеній(им) бенефіціаром(ами) особі(ам), якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).".

12. Інструкцію доповнити трьома новими додатками такого змісту:

Заява
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

Найменування банку ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Найменування клієнта банку,
що відкриває рахунок, _______________________
                                                       (повне і точне найменування
__________________________________________
                                    юридичної особи)

Код за Єдиним державним
реєстром підприємств та
організацій України або
реєстраційний
(обліковий) номер
платника податків
__________________
__________________


Просимо відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у ____________________________________.
                                                                                                                                                                      (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.

Додаткова інформація1 __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Керівник (посада)
"___" ____________ 20__ р.

(підпис, прізвище, ініціали) 

М. П.2

 


_____________________________________________________________________________________
                                                                        Відмітки банку

Відкрити рахунок умовного зберігання
(ескроу) дозволяю

Керівник                                           (підпис)
                    (уповноважена керівником особа)

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
_________________________________________
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20__ р.

 

 

N балансового
рахунку

N особового
рахунку

 

 


 

Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                                                            (підпис)


____________
1 Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2 Використання печатки юридичною особою не є обов'язковим.

 

Заява
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

Найменування банку ____________________________________________________________________

Особа-підприємець,
яка відкриває рахунок, ___________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

Реєстраційний номер облікової
картки платника податків

 


 


Код економічної діяльності1 _______________________________________________________________

Назва виду економічної діяльності1 _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у ____________________________________ для
                                                                                                                                                                     (вид валюти)
здійснення підприємницької діяльності.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Додаткова інформація ___________________________________________________________________.

"___" ____________ 20__ р.

_____________________________
(підпис власника рахунку)


_______________________________________________________________________________________
                                                                                          Відмітки банку

Відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) дозволяю

Керівник                                           (підпис)
                    (уповноважена керівником особа)

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20__ р.

 

 

N балансового
рахунку

N особового
рахунку

 

 


 

Головний бухгалтер
(інша уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                                                   (підпис)


____________
1 Заповнюється клієнтом згідно з національним класифікатором України.

 

Заява
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

Найменування банку ____________________________________________________________________

Особа, яка відкриває рахунок, ____________________________________________________________
                                                                                            [прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності)]
______________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової
картки платника податків1

 


 


Прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у ______________________________________
                                                                                                                                                                (вид валюти)
на моє ім'я / на ім'я _____________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої відкривається рахунок).

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою згідно з довіреністю.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:
_____________________________________________________________________________________.

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

Додаткова інформація ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

________________________________
(підпис власника рахунку / довіреної особи)


______________________________________________________________________________________
                                                                       Відмітки банку

Відкрити рахунок
умовного зберігання
(ескроу) у _____________
                         (вид валюти)
дозволяю

Документи на оформлення
відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник                                           (підпис)
               (уповноважена керівником особа)

 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20__ р.

 

 

N балансового
рахунку

N особового
рахунку

 

 


 

Головний бухгалтер
(інша уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                                               (підпис)


____________
1 Заповнюється, якщо фізична особа, яка відкриває рахунок, є резидентом України.

За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).".

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

О. М. Яблунівський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Опрос