Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций

Национальный банк
Постановление от 14.12.2017 № 130
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2017 року N 130

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою нормативного врегулювання проведення Національним банком України окремих валютних операцій України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за N 897/9496 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3 слова та цифри "від 29.01.2003 N 36 "Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 90/7411 (зі змінами)," виключити;

2) у пункті 1.5:

в абзаці другому слова "періодичні внески для" замінити словами "періодичні внески для участі цього резидента та/або";

в абзаці четвертому слова "суб'єктів господарювання - резидентів України за кордоном" замінити словами "за кордоном фізичних осіб";

після абзацу десятого доповнити пункт новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"задоволення резидентом-позичальником зворотної вимоги нерезидента-гаранта (поручителя), який перерахував іноземну валюту уповноваженому банку-кредитору, в межах суми, яку цей гарант (поручитель) сплатив відповідно до договору гарантії (поруки) за зобов'язаннями такого резидента-позичальника, передбаченими відповідним кредитним договором з уповноваженим банком-кредитором.".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова та цифри "та постанови Правління Національного банку України "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями" від 30.12.2003 N 597, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2004 за N 159/8758," виключити.

2. У пункті 2.3 глави 2:

1) підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) обґрунтування потреби переказування коштів за межі України з копіями підтвердних документів [договорів (угод), контрактів, розрахунків], засвідчених належним чином, та інших документів, що подаються залежно від суті операції;";

2) підпункт "г" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "ґ", "д" уважати відповідно підпунктами "г", "ґ";

3) абзац перший підпункту "г" доповнити словами "або копії цих документів, засвідчені належним чином";

4) абзац перший підпункту "ґ" після слів "валютної операції" доповнити словами "та вивчення учасників операції [зокрема, з'ясування структури власності, встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факту їх відсутності]";

5) доповнити пункт новим підпунктом "д" такого змісту:

"д) довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках (для заявників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка підписується заявником (уповноваженою ним особою).".

3. Друге та третє речення пункту 3.2 глави 3 викласти в такій редакції: "Національний банк має право звертатися до заявника, державних органів, установ, відомств, уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операції, суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції. Національний банк зупиняє розгляд документів заявника для видачі ліцензії та поновлює їх розгляд після отримання запитуваних інформації, документів та висновків.".

4. У главі 4:

1) у пункті 4.9:

в абзаці другому слова та цифри "пунктах 2.1, 2.2, 2.3 глави 2" замінити словом та цифрою "главі 2";

абзац третій викласти в такій редакції:

"отримання/виявлення Національним банком документів, які свідчать про подання заявником неповної/недостовірної/суперечливої інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони валютної операції, та/або документів, які були нечинні (недійсні) на дату їх подання;";

в абзаці восьмому цифри "3.4" замінити цифрами "3.2";

після абзацу дев'ятого доповнити пункт шістьма новими абзацами такого змісту:

"операції, що зазначені в поданих заявником до Національного банку документах, не потребують отримання ліцензії;

порушення проти заявника справи про банкрутство або перебування заявника в процесі припинення;

недостатня обґрунтованість економічної доцільності (сенсу) операції з переказування іноземної валюти за кордон та/або недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) цю(єї) операцію(ї);

подання документів заявником, який є особою, яка переховується від органів досудового розслідування / слідства / суду / органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади);

виявлення інформації про те, що учасником операції або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що включена до переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або щодо якої застосовано міжнародні санкції та/або санкції в порядку, передбаченому Законом України "Про санкції", та/або санкції інших іноземних держав або міждержавних об'єднань;

виявлення протягом року, що передує даті надходження пакета документів, установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) заявником вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до заявника застосовано заходи впливу або штрафні санкції за порушення вищезазначеного законодавства України.";

2) пункти 4.11, 4.12 викласти в такій редакції:

"4.11. Дублікат ліцензії (змін до ліцензії), у разі втрати або пошкодження ліцензії (змін до ліцензії), видається відповідно до законодавства України.

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається власнику ліцензії лише протягом її дії та після оплати послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування.

4.12. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

письмова відмова резидента від проведення операції;

порушення умов ліцензії, вимог законодавства України;

виявлення Національним банком документів, які свідчать про подання власником ліцензії неповної/недостовірної/суперечливої інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони валютної операції, та/або документів, які були нечинні (недійсні) на дату їх подання;

порушення проти заявника справи про банкрутство або перебування заявника в процесі припинення;

ліквідація юридичної особи та скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця згідно із законодавством України.";

3) у пункті 4.14:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "Національний банк не повідомляє власника ліцензії про анулювання ліцензії в разі його ліквідації/скасування державної реєстрації.";

абзац другий виключити.

5. У додатках до Положення:

1) додатки 1 - 4 викласти в новій редакції:

Заява
про видачу фізичній особі - резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) ________________________________________________________________

3. Місце проживання __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України.

5. Сума переказу ______________________________________________________________________
                                                                                        (сума цифрами та словами, назва валюти)

6. Найменування уповноваженого банку України і реквізити рахунку, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України,
_____________________________________________________________________________________

7. Найменування та країна місцезнаходження нерезидента - одержувача коштів _________________
_____________________________________________________________________________________.

8. Найменування, країна місцезнаходження іноземної фінансової установи і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта, _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

9. Виконавець ________________________________________________________________________.
                                                          (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)

"___" ____________ 200_ р.

 

____________________________
         (підпис, ініціали, прізвище)

 


 

Заява

про видачу суб'єкту господарювання - резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України для:
_____________________________________________________________________________________

1. На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України.

2. Суб'єкт господарювання - резидент: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                [(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        та місцезнаходження (місце проживання)]

3. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті): ____________________________________________________________________________

4. Найменування та місцезнаходження контролюючого органу, у якому суб'єкт господарювання - резидент перебуває на обліку:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Найменування (прізвище, ім'я) та країна місцезнаходження нерезидента - одержувача коштів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Мета переказу: ______________________________________________________________________

7. Джерела походження іноземної валюти, яка переказується:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (власні або бюджетні)

8. Сума переказу, вид іноземної валюти, яка переказується:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (сума цифрами та словами)

9. Найменування уповноваженого банку України і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі України:
_____________________________________________________________________________________

10. Найменування та країна місцезнаходження іноземної фінансової установи і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Інформація про розмір переказаних вступних або членських внесків зазначеній у заяві юридичній особі - нерезиденту протягом одного календарного року або відсутність таких переказів
_____________________________________________________________________________________.

12. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
[прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країна її (їх) постійного місця проживання та дата народження]

13. Виконавець _______________________________________________________________________
                                                             (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)

"___" ____________ 200_ р.

 

Керівник
(фізична особа - заявник)

 
____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)


 

Індивідуальна ліцензія N ____
на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів

Національний банк України дозволяє _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (повне найменування уповноваженого банку)
відповідно до контракту (угоди) з ________________________________________________________
                                                                                                                       [найменування та країна місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                       банку-нерезидента (іноземної компанії), номер та дата контракту (угоди)]
перерахувати іноземну валюту в сумі _____________________________________________________
                                                                                                                                      (сума цифрами та словами)
для оплати банківських металів __________________________________________________________
                                                                                                                                (вага, проба, вид металу)
з метою ______________________________________________________________________________.
                                                                                             (мета купівлі банківських металів)

Ця ліцензія діє з дати видачі до ___________________________________.
                                                                                                           (дата)

Якщо після завершення всіх розрахунків за операцією з купівлі банківських металів за вищезазначеним контрактом (угодою) залишається невикористаною частина перерахованих за індивідуальною ліцензією коштів, то їх залишок підлягає поверненню на кореспондентський рахунок банку в 10-денний строк, але загальний строк повернення цих коштів - не більше ніж 180 днів із дати їх перерахування.

Голова Національного банку України
або уповноважена ним особа

 
____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П.


 

Індивідуальна ліцензія N ____
на переказування іноземної валюти за межі України

1. Національний банк України відповідно до підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє здійснити переказування за межі України іноземної валюти для:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2. Резиденту: _________________________________________________________________________
                                                           [повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________.
(місце проживання) резидента, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]

3. З рахунку: __________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування уповноваженого банку,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                           з якого переказується іноземна валюта)

4. Одержувач: ________________________________________________________________________.
                                                                                         (найменування та країна місцезнаходження)

5. Рахунок одержувача: ________________________________________________________________
                                                                                                                 (реквізити рахунку, на який
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                             переказується іноземна валюта)

6. Фінансова установа одержувача: _______________________________________________________.
                                                                                             (найменування та країна місцезнаходження іноземного банку)

7. Сума іноземної валюти: ______________________________________________________________.
                                                                                                                 (сума цифрами та словами, назва валюти)

8. Підстава для переказування: __________________________________________________________.

Ця ліцензія діє з дати видачі до __________________________________________________________.
                                                                                                                                             (дата)

Голова Національного банку України
або уповноважена ним особа

____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П.


";

2) у додатку 5 слова "повна назва" замінити словами "повне найменування";

3) у додатку 6 слова "(назва та місцезнаходження власника ліцензії)", "повна назва" замінити відповідно словами "(найменування та місцезнаходження власника ліцензії) або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання власника ліцензії)", "повне найменування";

4) у додатку 7 слова "повна назва" замінити словами "повне найменування";

5) у додатку 8:

слова "назва", "повна назва" замінити відповідно словами "найменування", "повне найменування";

речення "Власник індивідуальної ліцензії після отримання цього розпорядження в 10-денний строк зобов'язаний повернути оригінал індивідуальної ліцензії від _________ N ______ до Національного банку України." виключити.

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос