Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 30.11.2017 № 122
действует с 08.12.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2017 року N 122

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою уточнення вимог щодо умов зберігання запасів готівки, що передається до уповноважених банків, Правління Національного банку України постановляє:

1. У пункті 3 постанови Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року N 408 "Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків" слова та цифри ", крім підпунктів 2 і 4 пункту 18 розділу II Положення, які набирають чинності з 01 грудня 2018 року" виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року N 408 (зі змінами), що додаються.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

1. У розділі I:

1) абзац другий підпункту 4 пункту 4 викласти в такій редакції:

 "Уповноважений банк зберігає запаси готівки, які передані йому на зберігання, у визначених ним сховищах та/або сейфах (далі - сховище) свого банку, що розташовані в регіоні з урахуванням логістичних можливостей обслуговування цього та сусідніх регіонів готівкою;";

2) пункт 15 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Уповноважений банк відповідає за збереження готівки під час її перевезень і має право застрахувати обсяги готівки, яка перевозиться власним підрозділом інкасації.

Уповноважений банк має право на договірній основі залучити до перевезення готівки підрозділ інкасації іншого банку або юридичної особи, яка отримала від Національного банку ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

2. У пункті 18 розділу II:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) забезпечити безпеку операцій із завантаження/розвантаження готівки з автотранспорту організаційно-технічними заходами (під час проведення вантажних робіт забезпечити захист периметра зони проведення вантажних робіт посиленою охороною, відсутність доступу сторонніх осіб до цієї зони та можливість зовнішнього спостереження за процесом завантаження/розвантаження цінностей з автотранспорту, використання технічних засобів охорони та інших заходів охорони) або наявність боксу інкасації;";

2) підпункт 4 виключити.

3. Пункти 20, 23 розділу III викласти в такій редакції:

"20. Державні облігації України мають перебувати у власності уповноваженого банку та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов'язаннями (у разі продовження строку дії договору про зберігання / зміни ліміту запасів готівки на зберіганні та надання в забезпечення зобов'язань тих самих державних облігацій України державні облігації України можуть бути заблоковані на користь Національного банку за відповідним договором).";

"23. Уповноважений банк у разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), які надані в забезпечення зобов'язань за договором про зберігання, нижче, ніж установлений розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України, не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні (додаток 12), надісланого засобами системи автоматизації, здійснює приведення обсягу заблокованих державних облігацій України у відповідність до ліміту запасів готівки на зберіганні згідно з вимогами пунктів 9, 10 розділу I цього Положення.".

4. У розділі IV:

1) пункт 26 після слова "подає" доповнити словами "засобами системи автоматизації";

2) пункти 27, 29 викласти в такій редакції:

"27. Національний банк відповідно до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні та на підставі заявки уповноваженого банку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання здійснює перевірку державних облігацій України, наданих уповноваженим банком:

1) на відповідність вимогам пунктів 20 - 22 розділу III цього Положення за допомогою відповідної системи автоматизації з урахуванням справедливої вартості державних облігацій України та коригуючих коефіцієнтів на день блокування державних облігацій України;

2) щодо наявності/відсутності в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження.

Національний банк повідомляє уповноважений банк про результати задоволення заявки шляхом надсилання засобами системи автоматизації повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання (додаток 3) (далі - повідомлення про задоволення заявки), в якому зазначаються обсяг, кількість та характеристика відібраних для блокування державних облігацій України.";

"29. Уповноважений банк у разі продовження строку дії договору про зберігання має здійснити заміну державних облігацій України, що є забезпеченням зобов'язань за договором про зберігання, і подати до Національного банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня завершення строку дії договору про зберігання за допомогою системи автоматизації заявку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання.

Уповноважений банк у разі продовження строку дії договору про зберігання та/або зміни ліміту запасів готівки на зберіганні має право надати в забезпечення зобов'язань за договором про зберігання ті самі державні облігації України, якщо вони відповідають вимогам пунктів 20 - 22 розділу III цього Положення. Водночас ураховується справедлива вартість державних облігацій України, коригуючі коефіцієнти на день заміни державних облігацій України, а державні облігації України не потребують розблокування/блокування та залишаються заблоковані.";

3) доповнити розділ після пункту 29 новим пунктом 291 такого змісту:

"291. Уповноважений банк у разі зміни ліміту запасів готівки на зберіганні / продовження строку дії договору повинен надати засобами системи автоматизації заявку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання (додаток 2) на заміну/збільшення/зменшення обсягу забезпечення зобов'язань за договором про зберігання за умови дотримання обсягу забезпечення зобов'язань, достатнього для задоволення вимог Національного банку в повному обсязі.

Національний банк здійснює заміну предмета забезпечення зобов'язань за договором про зберігання запасів відповідно до заявки уповноваженого банку. Збільшення/зменшення обсягу державних облігацій України здійснюється шляхом блокування в першу чергу наданих банком нових державних облігацій України та за їх рахунок збільшення обсягу забезпечення зобов'язань із подальшим розблокуванням державних облігацій України, що підлягають вивільненню. Розблокування державних облігацій України здійснюється наступного робочого дня за днем, з якого зменшено ліміт, або в перший робочий день продовженого строку дії договору.

Заміна/збільшення/зменшення обсягу забезпечення зобов'язань за договором про зберігання здійснюється за умови надання банком достатнього обсягу державних облігацій України для задоволення вимог Національного банку за цим договором.

Підставою для здійснення Національним банком та уповноваженим банком заходів щодо заміни/збільшення/зменшення обсягу забезпечення зобов'язань (державних облігацій України) є заявка банку на заміну/збільшення/зменшення обсягу забезпечення зобов'язань (державних облігацій України) за договором про зберігання запасів (далі - заявка банку) та повідомлення Національного банку про задоволення заявки на заміну/збільшення/зменшення забезпечення зобов'язань (державних облігацій України) за договором про зберігання (далі - повідомлення про заміну). Заявка банку та повідомлення про заміну подаються за допомогою системи автоматизації (додатки 2, 3).

Вивільнення державних облігацій України в повному обсязі у зв'язку з закінченням дії договору Національний банк здійснює в останній робочий день завершення строку дії договору (за умови відсутності залишків запасів готівки на зберіганні та повного виконання уповноваженим банком умов договору), шляхом направлення розпорядження про розблокування державних облігацій України та ініціювання вилучення з Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження державних облігацій України.";

4) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Уповноважений банк щомісячно на п'ятий робочий день наступного за звітним місяця звітує про залишки на рахунках бухгалтерського обліку державних облігацій України, які надані в забезпечення запасів готівки на зберіганні.".

5. У розділі VII:

1) пункт 48 викласти в такій редакції:

"48. Запаси готівки на зберіганні у сховищі зберігаються окремо від готівки операційної каси та інших цінностей уповноваженого банку (у касетах у стосах, на підлозі, піддонах, без касет - на стелажах, в окремих візках, шафах).";

2) перше речення пункту 52 викласти в такій редакції:

"52. За кожною окремою шафою, стелажем, візком, у яких розміщені банкноти та монети запасів готівки, за касетами в стосах, на підлозі, піддоні складається опис цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах) (додаток 8), із зазначенням у ньому дати і суми фактичного залишку.";

3) пункт 56 виключити.

6. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

у розділі I:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов'язань за цим Договором, реєстри дозволів, що формуються Замовником за місяць, додаткові договори та обмін листами з питань виконання цього Договору є невід'ємними частинами цього Договору.";

у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Виконавець здійснює зберігання запасів готівки Замовника у визначених Виконавцем своїх сховищах, розташованих у регіоні з урахуванням логістичних можливостей обслуговування цього та сусідніх регіонів готівкою, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень банків в Україні.";

абзац четвертий виключити;

у пункті 7:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується до державних облігацій України, що надані Виконавцем у забезпечення зобов'язань за цим Договором, встановлюється на день блокування/заміни державних облігацій України та не змінюється протягом строку дії Договору / до часу наступної заміни державних облігацій України.";

у пункті 16 розділу III слова "що засвідчується електронними цифровими підписами керівника та головного бухгалтера (або осіб, які виконують їх обов'язки)" замінити словами "що підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи";

пункти 27 - 29, 31, 35 - 37 розділу VI виключити;

пункт 54 розділу XII викласти в такій редакції:

"54. Цей Договір є автоматично продовженим на строк, установлений цим Договором, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 20 днів до закінчення строку його дії не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити його дію надалі та за умови виконання всіх вимог Положення та цього Договору. У разі необхідності строк продовження дії цього Договору може бути змінено за письмовою домовленістю Сторін. Кількість разів продовження дії цього Договору не обмежується.";

розділ XIV викласти в такій редакції:

"XIV. Місцезнаходження (поштові адреси), платіжні реквізити і підписи Сторін

Замовник

Виконавець

Національний банк України
Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
місцезнаходження Департаменту грошового обігу: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2-б;
код банку - 300001;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00032106;
рахунки Національного банку:
N________ для оплати за готівку;
N________ для відшкодування недостач, неплатіжних та/або підроблених банкнот;
N________ для перерахування надлишків готівки;
номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ - 35482448;
індивідуальний податковий номер - 000321026651.

 

________________________ (прізвище, ініціали)

________________________ (прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

2) додатки 2, 3 викласти в новій редакції, що додається;

3) додаток 9 виключити.

У зв'язку з цим додатки 10 - 12 уважати відповідно додатками 9 - 11.

У тексті Положення посилання на додатки 10 - 12 замінити відповідно посиланнями на додатки 9 - 11;

4) доповнити Положення новим додатком, виклавши його в редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

__________________________________
(найменування уповноваженого банку в регіоні)

Національний банк України

"___" ____________ ____ року
N ________

 

Заявка щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання

У забезпечення виконання зобов'язань за договором про зберігання N _______ від "___" ____________ ____ / додатковим договором N ________ від "___" ____________ ____ пропонуємо такі державні облігації України:

N з/п

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість* (валюта розміщення)

Справедлива вартість* (грн)

Дата погашення*

1

2

3

4

5

6

на загальну суму: __________ грн.

З них раніше надані відповідно до пункту 29 розділу IV Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків**:

N з/п

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість* (валюта розміщення)

Справедлива вартість* (грн)

Дата погашення*

Заявка (N, дата)

1

2

3

4

5

6

7

на загальну суму: __________ грн.

Уповноважена особа уповноваженого банку

_________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.

** Текст включається, якщо надається заявка на заміну забезпечення зобов'язань.

 

Національний банк України

 ___________________________________
(найменування уповноваженого банку в регіоні)

"___" ____________ ____ року
N ________

 

Повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання

Національний банк України в забезпечення виконання зобов'язань за договором про зберігання N _____ від "___" ____________ ____ _____ / додатковим договором N ________ від "___" ____________ ____ відібрав такі державні облігації України:

N з/п

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість (валюта розміщення)

Справедлива вартість (грн)

Дата погашення

1

2

3

4

5

6

на загальну суму: ___________ грн, у тому числі:**

раніше надані:

N з/п

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість* (валюта розміщення)

Справедлива вартість* (грн)

Дата погашення*

Заявка (N, дата)

1

2

3

4

5

6

7

державні облігації України додатково відібрані:

N з/п

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість* (валюта розміщення)

Справедлива вартість* (грн)

Дата погашення*

1

2

3

4

5

6

державні облігації України, які вивільняються:

N з/п

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість* (валюта розміщення)

Справедлива вартість* (грн)

Дата погашення*

Заявка (N, дата)

1

2

3

4

5

6

7

Уповноважена особа Національного банку України

_________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.

** Текст включається, якщо надається заявка на заміну забезпечення зобов'язань.".

 

Національний банк України
Департамент грошового обігу

__________________________________
 (найменування уповноваженого банку)

"___" ____________ ____ року
N ________

 

Повідомлення про приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні

Національний банк України повідомляє про необхідність приведення __________________________
                                                                                                                                                                                  (найменування банку)
(далі - Уповноважений банк) обсягу заблокованих державних облігацій України у відповідність до ліміту запасів готівки на зберіганні згідно з вимогами Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року N 408 (зі змінами) (далі - Положення), та договором про зберігання запасів готівки Національного банку України N _________ від "___" ____________ ____ року, що був укладений між Національним банком України та Уповноваженим банком (далі - Договір про зберігання).

Станом на "___" ____________ ____ року:

справедлива вартість заблокованих державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів становить ___________ (___________) гривень;

ліміт запасів готівки -___________ (___________) гривень;

розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України - ___________ %.

Таким чином, нестача обсягу забезпечення зобов'язань за Договором про зберігання становить ___________ гривень, що є більшим, ніж установлений граничний рівень зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України.

Додатково нагадуємо, що відповідно до пункту 23 розділу III Положення Уповноважений банк у разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), які надані в забезпечення зобов'язань за Договором про зберігання, нижче, ніж установлений розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України, не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Національного банку України, яке надсилається засобами системи автоматизації, здійснює приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні.

Крім того, відповідно до підпункту 2 пункту 17 розділу I Положення в разі неприведення Уповноваженим банком у відповідність до встановлених вимог обсягу державних облігацій України, що надані в забезпечення зобов'язань за Договором про зберігання, Національний банк України ініціює розірвання Договору про зберігання та вивезення запасів готівки.

Директор Департаменту грошового обігу

 
________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)".

____________

Опрос