Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 27.09.2017 № 94
действует с 30.09.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2017 року N 94

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних і наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами) (далі - Правила N 129), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.):

1) протягом п'яти робочих днів із дня набрання чинності цією постановою довести до відома банків технічні умови подання форми статистичної звітності N 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою" (далі - форма N 601);

2) забезпечити технічне супроводження подання форми N 601.

3. Банкам України:

1) забезпечувати подання форми N 601 у порядку, визначеному Національним банком України в технічних умовах;

2) здійснювати подання форми N 601 станом на 01 жовтня 2017 року, 01 листопада 2017 року, 01 грудня 2017 року, 01 січня 2018 року, 01 лютого 2018 року, 01 березня 2018 року в тестовому режимі;

3) починаючи зі звітності станом на 01 квітня 2018 року забезпечувати подання форми N 601 згідно з вимогами Правил N 129.

4. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної
служби статистики України

І. Є. Вернер

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила):

1) після форми N 600 "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" доповнити додаток новою формою статистичної звітності N 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт
про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою

станом на ______

___________________________________
(найменування банку)

___________________________________
(місцезнаходження банку)

Частина 1. Інформація про боржника - фізичну особу

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народ-
ження

Серія, номер паспорта

Дата видачі паспорта

Освіта

Іденти-
фікацій-
ний код борж-
ника

Код регіону реєс-
трації

Адреса реєс-
трації

Рези-
дент-
ність

Країна реєстрації фізичної особи -
нерези-
дента

Місце роботи

Дохід

Сімейний стан

Кількість осіб, що перебу-
вають на утри-
манні

Код типу пов'язаної з банком особи

найме-
нування робото-
давця

код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) роботодавця

під-
твер-
дже-
ний дохід

не-
підтве-
рдже-
ний дохід

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Частина 2. Інформація про кредитну операцію боржника - фізичну особу

(у сотих частках одиниць валюти)

N з/п

Вид кредиту /
наданого фінан-
сового зобов'я-
зання

Номер договору

Дата укла-
дання договору

Кінцева дата пога-
шення

Загальна сума наданого фінан-
сового зобов'я-
зання

Код валюти

Процен-
тна ставка

Розмір плате-
жів за кредит-
ною опера-
цією

Періодичність сплати відповідно до умов кредитного договору

Заборго-
ваність за кредит-
ною опера-
цією

Прострочена заборгованість

Кількість днів простроченої заборгованості

Дата фактич-
ного пога-
шення

Приму-
сове стяг-
нення боргу

Клас борж-
ника

Вели чина кредит-
ного ризику

основ-
ного боргу

про-
центів

за основ-
ним боргом

за про-
центами

за основ-
ним боргом

за про-
центами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Частина 3. Інформація щодо забезпечення за кредитною операцією з боржником - фізичною особою

(у сотих частках одиниць валюти)

N з/п

Номер дого-
вору застави/ іпотеки, гарантії, поруки, грошо-
вого покриття

Номер кредит-
ного договору

Дата укла-
дання договору застави/ іпотеки, гарантії, поруки, грошо-
вого покриття

Вид забезпе-
чення

Код валюти забезпе-
чення

Вартість забезпе-
чення згідно з дого-
вором

Вартість забезпе-
чення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності

Дата останньої оцінки забезпе-
чення

Вид нерухо-
мого майна

Пош-
товий індекс місця розташу-
вання нерухо-
мого майна

Загальна площа нерухо-
мого майна

Сума поруки

Сума фінан-
сової поруки (гарантії)

Середній підтверд-
жений дохід особи, що надала фінансову поруку (гарантію)

Регу-
лярний непідтвер-
джений дохід особи, що надала фінансову поруку (гарантію)

Страху-
вання кредиту

Страху-
вання забезпе-
чення

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Частина 4. Інформація про боржника - юридичну особу

N з/п

Наймену-
вання

Ідентифі-
каційний код борж-
ника

Рези-
ден-
тність

Країна реєс-
трації юридичної особи -
нерези-
дента

Дата та номер держав-
ної реєс-
трації

Вид еконо-
мічної діяль-
ності

Період, за який визна-
чено вид еконо-
мічної діяль-
ності

Показники діяльності

Прина-
лежність боржника до групи юридич-
них осіб, які перебу-
вають під спільним контролем

Перелік юридичних осіб, які входять до групи юридичних осіб, які перебу-
вають під спільним контролем

Коди юридичних осіб (за ЄДРПОУ), які входять до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем

Статус участі борж-
ника в групі

SALES

EBIT

EBITDA

TOTAL NET DEBT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Показники діяльності групи, до якої належить боржник

Клас групи, визначеної на підставі консолі-
дованої/
комбіно-
ваної фінансової звітності

Приналеж-
ність боржника до групи пов'язаних контрагентів, що несуть спільний еконо-
мічний ризик

Перелік юридичних осіб, які входять до групи пов'язаних контрагентів, що несуть спільний еконо-
мічний ризик

Коди юридичних осіб (за ЄДРПОУ), які входять до групи пов'язаних осіб, які несуть спільний еконо-
мічний ризик

Показники діяльності групи, до якої належить боржник

Факт проходження аудиту фінансової звітності боржника або консолідованої/
комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник

Код типу пов'язаної з банком особи, якщо боржник є пов'язаною із банком особою

SALES

EBIT

EBITDA

TOTAL NET DEBT

SALES

EBIT

EBITDA

TOTAL NET DEBT

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Частина 5. Інформація щодо власників істотної участі боржника - юридичної особи

N з/п

Власники істотної участі - фізичні особи

Власники істотної участі - юридичні особи

прізвище, ім'я, по батькові

реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи

резидент-
ність

країна реєстрації фізичної особи -
нерези-
дента

частка у статутному капіталі боржника (10 і більше відсотків)

наймену-
вання

код юридичної особи за ЄДРПОУ

дата та номер державної реєстрації

резиден-
тність

країна реєстрації юридичної особи -
нерезидента

частка у статутному капіталі боржника (10 і більше відсотків)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Частина 6. Інформація про кредитну операцію боржника - юридичну особу

(у сотих частках одиниць валюти)

N з/ п

Вид кредиту/ наданого фінан-
сового зобов'я-
зання

Номер договору

Дата укла-
дання дого-
вору

Кінцева дата погашення кредиту /
наданого фінансо-
вого зобов'я-
зання

Загальна сума (ліміт кредитної лінії / овер-
драфту) наданого фінансо-
вого зобов'я-
зання

Код валюти

Розмір процент-
ної ставки

Розмір плате-
жів за кредит-
ною опера-
цією

Періодичність сплати (відповідно до умов кредитного договору)

Заборго-
ваність за кредит-
ною опера-
цією

Прострочена заборгованість

Кількість днів прострочки

Дата фактич-
ного пога-
шення

Інфор-
мація щодо здійс-
нених заходів із приму-
сового стяг-
нення боргу

Клас борж-
ника

Вели-
чина кредит-
ного ризику

основ-
ного боргу

про-
центів

за основ-
ним боргом

за процен-
тами

за основ-
ним боргом

за процен-
тами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Частина 7. Інформація щодо забезпечення за кредитною операцією з боржником - юридичною особою

(у сотих частках одиниць валюти)

N з/п

Номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття

Номер кредит-
ного дого-
вору

Дата укла-
дання договору застави/ іпотеки, гарантії, поруки, грошо-
вого покриття

Вид забезпе-
чення

Код валюти забезпе-
чення

Вартість забезпе-
чення згідно з дого-
вором

Вартість забезпе-
чення згідно з виснов-
ком суб'єкта оціночної діяльності

Дата останньої оцінки забезпе-
чення

Вид нерухо-
мого майна

Поштовий індекс місця розташу-
вання нерухо-
мого майна

Загальна площа нерухо-
мого майна

Сума поруки

Сума гарантії

Страху-
вання кредиту

Страху-
вання забезпе-
чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

_______________________
(ініціали, прізвище)

_______________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

_______________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 601

Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою

1. Форма розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 55 та частини першої статті 57 Закону України "Про Національний банк України", частини сьомої статті 62, частини другої статті 67, частин першої - третьої статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою отримання інформації, необхідної для оцінки та контролю за ризиками у банках, що виникають під час здійснення ними кредитних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності.

2. Інформація у формі N 601 надається про кредитні операції (крім операцій з банками та Національним банком України, операцій банку на ринку цінних паперів від свого імені), облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 2010 А, 2018 АП, 2020 А, 2027 А, 2028 АП, 2029 АП, 2030 А, 2037 А, 2038 АП, 2039 АП, 2060 А, 2062 А, 2063 А, 2067 А, 2068 АП, 2069 АП, 2071 А, 2077 А, 2078 АП, 2079 АП, 2082 А, 2083 А, 2087 А, 2088 АП, 2089 АП, 2102 А, 2103 А, 2107 А, 2108 АП, 2109 АП, 2112 А, 2113 А, 2117 А, 2118 АП, 2119 АП, 2122 А, 2123 А, 2127 А, 2128 АП, 2129 АП, 2132 А, 2133 А, 2137 А, 2138 АП, 2139 АП, 2202 А, 2203 А, 2207 А, 2208 АП, 2209 АП, 2211 А, 2217 А, 2218 АП, 2219 АП, 2220 А, 2227 А, 2228 АП, 2229 АП, 2232 А, 2233 А, 2237 А, 2238 АП, 2239 АП, 2600 А, 2607 АП, 2620 А, 2625 А, 2627 АП, 2650 А, 2655 А, 2657 АП, 3578 А, 3579 А, 9020 А, 9023 А, 9122 А, 9129 А. Інформація надається у сотих частках одиниць валюти операції.

3. Дані про кредитні операції з боржниками включаються до форми, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо одного боржника становить 50 тис. грн. і більше, та відображаються до повного погашення.

4. Належність боржників до пов'язаних із банком осіб визначається згідно зі статтею 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

5. Під час відображення інформації за кредитними операціями (факторинговими, гарантійними, з урахування векселів), за якими кошти надаються одній особі, а погашення заборгованості здійснюється іншою, боржником визнається та особа, яка має здійснювати погашення кредитної заборгованості. У разі здійснення операції з регресом боржником визнається та особа, яку визнав банк на підставі сформованого ним судження.

6. Якщо банк здійснює операції з одним боржником, який/яка за різними договорами одночасно є фізичною особою і суб'єктом підприємницької діяльності, то інформація щодо проведених операцій відображається за одним боржником у розрізі всіх договорів.

Інформація щодо кредитних операцій фізичної особи зазначається у частинах 1 - 3 форми.

Інформація щодо кредитних операцій фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності зазначається в частинах 4 (крім інформації зазначеної у колонках 10, 11, 24 - 30), 6, 7 форми.

7. Якщо умовами договору передбачено здійснення кредитної операції в кількох валютах, то інформація відображається в колонках 4, 5, 7, 8 (частини 2, 6) окремими рядками за кодами валют.

8. Якщо умовами договору з боржником за кредитною операцією визначено надання коштів у розрізі сум і строків, то в колонках 3 - 8, 10 - 17, 19, 20 (частини 2, 6) інформація щодо кожної такої суми (траншу) відображається окремими рядками.

9. Текстові поля (поля, що не складаються із суто числових значень і не підлягають проведенню над ними арифметичних дій) обмежені на максимальну кількість уведених символів у кількості 254.

10. Поля, у яких зазначається дата, мають таку структуру: РРРР-ММ-ДД (10 знаків),

де РРРР - рік,

ММ - місяць (01, 02, ..., 12),

ДД - число (01, 02, ...., 31).

11. Форма N 601 складається із семи частин.

12. Інформація в частині 2 подається в розрізі боржників - фізичних осіб, зазначених у частині 1 цієї форми. Інформація в частині 3 подається в розрізі боржників - фізичних осіб, номерів договорів, зазначених у частинах 1, 2 цієї форми.

Інформація в частинах 5, 6 подається в розрізі боржників - юридичних осіб, зазначених у частині 4 цієї форми. Інформація в частині 7 подається в розрізі боржників - юридичних осіб, номерів договорів, зазначених у частинах 4, 6 цієї форми.

13. Опис параметрів заповнення частини 1 форми N 601:

Частина 1. Інформація про боржника - фізичну особу

1) колонка 1 - зазначається порядковий номер запису;

2) колонка 2 - зазначається прізвище, ім'я, по батькові боржника;

3) колонка 3 - зазначається дата народження боржника.

Зазначається рік, місяць і число народження (без пробілів). Рік, місяць і число відокремлюються крапками;

4) колонка 4 - зазначається серія та номер паспорта боржника.

Якщо фізична особа має паспорт у формі картки, то зазначаються номер документа та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

5) колонка 5 - зазначається дата видачі паспорта боржника.

Якщо фізична особа має паспорт у формі картки, то зазначається дата її видачі;

6) колонка 6 - зазначається освіта боржника - 1 знак:

1 - початкова освіта;

2 - базова загальна середня освіта;

3 - повна загальна середня освіта;

4 - професійно-технічна освіта;

5 - вища освіта;

7) колонка 7 - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків боржника - фізичної особи (далі - РНОКПП).

Якщо фізична особа не має РНОКПП, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів). Якщо фізична особа має паспорт у формі картки, то зазначається номер документа та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські літери "СС" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта чи документа, що його замінює. Цей номер має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності;

8) колонка 8 - зазначається код регіону, у якому зареєстровано боржника, заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf).

Для боржника-нерезидента колонка 8 не заповнюється;

9) колонка 9 - зазначається адреса реєстрації боржника: назва району (для міст - обласних центрів район не зазначається), поштовий індекс, назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку, номер квартири.

Для боржника-нерезидента колонка 9 не заповнюється;

10) колонка 10 - зазначається код резидентності боржника відповідно до параметра К030 пункту 1 додатка 2 до цих Правил;

11) колонка 11 - зазначається код країни реєстрації фізичної особи - нерезидента.

Цифровий код країни реєстрації фізичної особи зазначається згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року N 471 "Про затвердження та скасування чинності національних стандартів України" (далі - Національний стандарт ДСТУ ISO 3166-1:2009) (kl_k040.dbf);

12) колонки 12, 13 - зазначається місце роботи боржника:

колонка 12 - зазначається повне найменування роботодавця - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

колонка 13 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) роботодавця.

Інформація про місце роботи боржника надається відповідно до даних, що містить довідка з місця роботи про доходи, якщо її немає, - згідно з анкетними даними;

13) колонки 14, 15 - зазначаються дані про дохід боржника (у копійках):

колонка 14 - зазначається середньомісячний підтверджений дохід боржника за останні шість місяців [підтверджений документами, виданими третьою особою (довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка (довідка) банку про рух коштів за рахунком) або банком-кредитором, який є роботодавцем боржника або здійснює обслуговування його рахунку];

колонка 15 - зазначається середньомісячний непідтверджений дохід боржника за останні шість місяців.

Інформація щодо середньомісячного доходу боржника надається під час укладання договору та оновлюється щороку в разі наявності інформації в банку за кредитами, за якими визначення розміру кредитного ризику здійснюється на індивідуальній основі;

14) колонка 16 - зазначається сімейний стан боржника - 1 знак:

1 - одружений/заміжня;

2 - неодружений/незаміжня;

15) колонка 17 - зазначається кількість осіб, які перебувають на утриманні боржника;

16) колонка 18 - зазначається код типу пов'язаної з банком особи, якщо боржник є пов'язаною з банком особою.

Код типу пов'язаної з банком особи зазначається відповідно до значень параметра К060 пункту 6 додатка 2 до цих Правил.

Якщо особі присвоєно кілька кодів типу пов'язаної з банком особи, то коди зазначаються з використанням розділового знака ",".

14. Опис параметрів заповнення частини 2 форми N 601:

Частина 2. Інформація про кредитну операцію боржника - фізичну особу

1) колонка 1 - зазначається порядковий номер запису;

2) колонка 2 - зазначається вид кредиту / наданого фінансового зобов'язання - 2 знаки:

01 - короткостроковий кредит у поточну діяльність;

02 - довгостроковий кредит у поточну діяльність;

03 - фінансовий лізинг (оренда);

04 - факторинг;

05 - кредит, що наданий за врахованими векселями;

06 - короткостроковий іпотечний кредит;

07 - довгостроковий іпотечний кредит;

08 - кредит овердрафт;

09 - кредитна лінія;

10 - гарантія;

11 - порука;

12 - аваль;

13 - акредитив;

14 - акцепт;

3) колонка 3 - зазначається номер основного договору / іншого первинного документа, згідно з яким у боржника виникає заборгованість перед банком та/або банк надає фінансові зобов'язання (не більше 50 знаків).

Якщо неможливо визначити номер договору, то в колонці 3 зазначається ідентифікатор (номер), який присвоює банк такому договору відповідно до порядку реєстрації договорів, визначеного в обліковій політиці банку.

Банк у звітності дотримується цього номера до повного погашення заборгованості боржника та/або припинення наданих банком фінансових зобов'язань щодо боржника;

4) колонка 4 - зазначається дата укладання основного договору. Якщо операція здійснена без укладання договору, то зазначається дата виникнення заборгованості.

Якщо умовами договору передбачено надання коштів / фінансових зобов'язань траншами, то зазначається дата виникнення заборгованості або фінансових зобов'язань стосовно кожного траншу окремими рядками;

5) колонка 5 - зазначається кінцева дата погашення заборгованості або дата припинення наданих банком фінансових зобов'язань згідно з умовами договору.

Якщо умовами договору передбачено надання коштів / фінансових зобов'язань траншами, то зазначається дата погашення заборгованості або дата припинення наданих банком фінансових зобов'язань стосовно кожного траншу окремими рядками.

Якщо умовами договору не визначено дати погашення заборгованості боржника або дати припинення наданих банком фінансових зобов'язань, то колонка 5 не заповнюється;

6) колонка 6 - зазначається загальна сума (ліміт кредитної лінії / овердрафту) наданого фінансового зобов'язання, що зазначена в договорі;

7) колонка 7 - зазначається цифровий код валюти або банківського металу, який визначається відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор іноземних валют);

8) колонка 8 - зазначається номінальна процентна ставка за кредитною операцією, яка передбачена умовами договору.

Якщо умовами договору боржником передбачено здійснення банком кредитної операції з використанням кількох валют, то зазначається номінальна процентна ставка, передбачена умовами договору, за кожним кодом валюти.

Якщо умовами договору передбачено здійснення банком кредитної операції за однією валютою під різні процентні ставки, то відображається середньозважена процентна ставка, розрахована за формулою середньої арифметичної зваженої, на звітну дату.

Якщо договором не передбачено нарахування процентів, то зазначається нуль;

9) колонка 9 - зазначається сума платежів за кредитом.

Зазначається сума платежів (усього) за кредитом на наступні (з дати видачі кредиту) 12 місяців, розрахована банком виходячи з умов кредитного договору [з урахуванням періодичних (погашення основної суми боргу, сплата відсотків) та інших платежів за кредитним договором, зокрема комісійних].

Інформація надається на дату укладання договору та оновлюється щомісяця за кредитами, визначення розміру кредитного ризику за якими здійснюється на індивідуальній основі;

10) колонки 10, 11 - зазначається періодичність здійснення платежів із погашення заборгованості:

колонка 10 - зазначається періодичність здійснення платежів із погашення основної заборгованості - 1 знак:

1 - щомісяця;

2 - щокварталу;

3 - раз у півроку;

4 - раз у рік;

5 - у кінці строку дії договору;

6 - за індивідуальним графіком;

колонка 11 - зазначається періодичність сплати відсотків відповідно до умов договору - 1 знак:

1 - щомісяця;

2 - щокварталу;

3 - раз у півроку;

4 - раз у рік;

5 - у кінці строку дії договору;

6 - за індивідуальним графіком;

11) колонка 12 - зазначається залишок заборгованості за кредитною операцією (строкова та прострочена, за основною сумою боргу та процентами), усього;

12) колонки 13, 14 - зазначається прострочена заборгованість за кредитною операцією (за основною сумою боргу та процентами):

колонка 13 - зазначається прострочена заборгованість за основним боргом;

колонка 14 - зазначається прострочена заборгованість за процентами;

13) колонки 15, 16 - зазначається кількість днів прострочення:

колонка 15 - зазначається кількість днів прострочення за основним боргом;

колонка 16 - зазначається кількість днів прострочення за процентами.

Кількість календарних днів прострочення погашення боргу визначається банком відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (зі змінами) (далі - Положення N 351);

14) колонка 17 - зазначається дата фактичного погашення кредиту (у разі повного дострокового погашення).

Інформація надається одноразово після повного погашення кредиту;

15) колонка 18 - зазначається інформація щодо здійснених заходів із примусового стягнення боргу (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні;

16) колонка 19 - зазначається клас боржника, визначений відповідно до Положення N 351;

17) колонка 20 - зазначається величина кредитного ризику боржника, яка розрахована відповідно до Положення N 351.

Якщо розрахунок кредитного ризику за кредитними операціями здійснюється на груповій основі, то величина кредитного ризику боржника розподіляється пропорційно обсягу його заборгованості перед банком на останню дату розрахунку кредитного ризику.

15. Опис параметрів заповнення частини 3 форми N 601:

Частина 3. Інформація щодо забезпечення за кредитною операцією з боржником - фізичною особою

1) колонка 1 - зазначається порядковий номер запису;

2) колонка 2 - зазначається номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття, що є забезпеченням за кредитним договором.

Банк у звітності дотримується цього номера до повного погашення заборгованості боржника та/або припинення строку дії наданих банком фінансових зобов'язань щодо боржника;

3) колонка 3 - зазначається номер кредитного договору, за яким майно, що надано в заставу/іпотеку, гарантія, порука, грошове покриття, надано як забезпечення виконання зобов'язань;

4) колонка 4 - зазначається дата укладання договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття;

5) колонка 5 - зазначається вид забезпечення за договором.

Код виду забезпечення зазначається відповідно до значень параметра S031 пункту 16 додатка 2 до цих Правил.

Якщо договір містить два та більше видів застави, то відображається інформація в розрізі кожного виду застави;

6) колонка 6 - зазначається цифровий код валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора іноземних валют;

7) колонка 7 - зазначається сума забезпечення за договором застави/іпотеки.

Якщо забезпечення надано за двома (або більше) кредитними операціями, у тому числі за договорами наступної застави, якщо першочергове право вимоги на предмет застави як заставодержателю належить банку, то за кожним видом забезпечення зазначається сума в частині, пропорційній розміру заборгованості за кожною кредитною операцією;

8) колонка 8 - зазначається вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності або оцінювачем майна - працівником банку, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, який не є пов'язаною з банком особою (афілійованою, спорідненою, асоційованою), відповідно до законодавства України (без урахування податку на додану вартість).

Якщо забезпечення надано за двома (або більше) кредитними операціями, у тому числі за договорами наступної застави, якщо першочергове право вимоги на предмет застави як заставодержателю належить банку, то за кожним видом забезпечення зазначається сума в частині, пропорційній розміру заборгованості за кожною кредитною операцією;

9) колонка 9 - зазначається дата останньої оцінки вартості забезпечення, зазначеної в колонці 8;

10) колонка 10 - зазначається вид нерухомого майна, що надано як забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором - 1 знак:

1 - квартира;

2 - земельна ділянка;

3 - індивідуальна забудова;

4 - інше;

11) колонка 11 - зазначається поштовий індекс місця розташування нерухомого майна, що надано як забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;

12) колонка 12 - зазначається загальна площа нерухомого майна (у квадратних метрах, гектарах), що надано як забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;

13) колонка 13 - зазначається сума поруки;

14) колонка 14 - зазначається сума фінансової поруки (гарантії);

15) колонка 15 - зазначається середній підтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію) за шість останніх місяців (згідно з довідкою з місця роботи, якщо її немає, то згідно з анкетними даними);

16) колонка 16 - зазначається регулярний непідтверджений дохід фізичної особи, що надала фінансову поруку (гарантію) за шість останніх місяців за даними банку (згідно з анкетними даними);

17) колонка 17 - зазначається факт страхування кредиту (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні;

18) колонка 18 - зазначається факт страхування забезпечення (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні.

16. Опис параметрів заповнення частини 4 форми N 601:

Частина 4. Інформація про боржника - юридичну особу

1) колонка 1 - зазначається порядковий номер запису;

2) колонка 2 - зазначається повне найменування боржника (відповідно до статуту);

3) колонка 3 - зазначається код боржника - юридичної особи за ЄДРПОУ.

Для нерезидентів - юридичних осіб зазначаються латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду - єдиний умовний код, який присвоює банк такому контрагенту для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де ММММММММ - умовний номер контрагента (наприклад, IN00000001);

4) колонка 4 - зазначається код резидентності боржника відповідно до параметра К030 пункту 1 додатка 2 до цих Правил;

5) колонка 5 - зазначається код країни реєстрації юридичної особи - нерезидента.

Цифровий код країни реєстрації юридичної особи зазначається згідно з Національним стандартом ДСТУ ISO 3166-1:2009 (kl_k040.dbf);

6) колонка 6 - зазначається дата та номер державної реєстрації юридичної особи;

7) колонка 7 - вид економічної діяльності (відповідно до значень параметра К110 пункту 4 додатка 2 до цих Правил), визначений відповідно до Положення N 351;

8) колонка 8 - період, за який визначено вид економічної діяльності (календарний рік).

Інформація надається за результатами аналізу річної фінансової звітності;

9) колонки 9 - 12 зазначаються фінансові показники діяльності боржника:

колонка 9 - показник сукупного обсягу реалізації (SALES);

колонка 10 - показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT);

колонка 11 - показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA);

колонка 12 - показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT).

Розрахунок фінансових показників здійснюється на підставі фінансової звітності. Для квартальної фінансової звітності розрахунок показників здійснюється після їх приведення до річного виміру за методом, який було обрано банком для визначення кредитного ризику відповідно до Положення N 351.

Для боржників - великих або середніх підприємств використовуються дані звітності додатка 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) форма N 1 (ф. 1), "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) форма N 2 (ф. 2) Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22/868 (зі змінами).

Для боржників - малих підприємств використовуються дані звітності додатка 1 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": "Баланс" форма N 1-м (ф. 1-м), "Звіт про фінансові результати" форма N 2-м (ф. 2-м) та додатка 2 "Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": "Баланс" форма N 1-мс (ф. 1-мс), "Звіт про фінансові результати" форма N 2-мс (ф. 2-мс) Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (зі змінами).

Алгоритм розрахунку фінансових показників для великого або середнього підприємства:

показник сукупного обсягу реалізації (SALES): ф. 2 р. 2000 + р. 2010 гр. 3;

показник фінансового результату від операційної діяльності (ЕВІТ): ф. 2 р. 2190 - р. 2195 гр. 3;

показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA): ф. 2 р. 2190 - р. 2195 + р. 2515 гр. 3;

показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT): ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4.

Алгоритм розрахунку фінансових показників для малого підприємства:

показник сукупного обсягу реалізації (SALES): ф. 2-м (2-мс) р. 2000 гр. 3;

показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT): ф. 2-м (2-мс) р. 2000 - р. 2050 гр. 3;

показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA): розрахунок не здійснюється;

показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT): ф. 1-м (ф. 1-мс) р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4;

10) колонка 13 - зазначається приналежність боржника до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні;

11) колонка 14 - зазначається перелік юридичних осіб, які входять до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем, яка визначена банком для оцінки кредитного ризику відповідно до вимог Положення N 351.

Зазначається повне найменування юридичних осіб, які належать до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем.

Інформація надається про:

материнську компанію / контролера;

учасника групи, яким надано гарантію, фінансова звітність якого свідчить, що він генерує грошові потоки групи або володіє/розпоряджається активами групи (якщо він не є материнською компанією / контролером);

юридичних осіб (резидентів і нерезидентів), які здійснюють свою діяльність в Україні;

12) колонка 15 - зазначаються коди за ЄДРПОУ юридичних осіб (зазначених у колонці 14), що належать до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем.

Для нерезидентів зазначаються:

латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду - єдиний умовний код, який присвоює банк такому контрагенту для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM де MMMMMMMM - умовний номер контрагента (наприклад, IN00000001);

цифровий код країни - місця реєстрації нерезидента згідно з Національним стандартом ДСТУ ISO 3166-1:2009 (kl_k040.dbf).

Як роздільник між категоріями використовувати знак ",";

13) колонка 16 - зазначається статус участі боржника в групі (материнська компанія чи учасник) - 1 знак:

1 - материнська компанія;

2 - учасник;

14) колонки 17 - 20 - зазначаються показники діяльності групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем, до якої належить боржник (відповідно до опису заповнення колонок 9 - 12);

Розрахунок показників здійснюється на підставі річної фінансової звітності;

15) колонка 21 - зазначається клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності, відповідно до вимог Положення N 351;

16) колонка 22 - зазначається факт приналежності боржника до групи пов'язаних контрагентів, які несуть спільний економічний ризик (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні;

17) колонка 23 - зазначається перелік юридичних осіб, які належать до групи пов'язаних контрагентів, які згідно з вимогами глави 1 розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик.

Зазначаються повні найменування юридичних осіб, які належать до групи пов'язаних контрагентів;

18) колонка 24 - зазначаються коди за ЄДРПОУ юридичних осіб (зазначених у колонці 23), які належать до групи пов'язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик.

Для нерезидентів зазначаються:

латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду - єдиний умовний код, який присвоює банк такому контрагенту для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де MMMMMMMM - умовний номер контрагента (наприклад, IN00000001);

цифровий код країни місця реєстрації нерезидента згідно з Національним стандартом ДСТУ ISO 3166-1:2009 (kl_k040.dbf).

Як роздільник між категоріями використовувати знак ",";

19) колонки 25 - 28 - зазначаються показники діяльності групи пов'язаних контрагентів, які несуть спільний економічний ризик, до якої належить боржник (відповідно до опису заповнення колонок 9 - 12).

Розрахунок показників здійснюється на підставі річної фінансової звітності;

20) колонка 29 - зазначається факт проходження аудиту річної фінансової звітності боржника (якщо боржник не належить до груп, зазначених у цієї частині) або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник, за якими здійснюється розрахунок показників (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні;

21) колонка 30 - зазначається код типу пов'язаної з банком особи, якщо боржник є пов'язаною з банком особою.

Код типу пов'язаної з банком особи зазначається відповідно до значень параметра К060 пункту 6 додатка 2 до цих Правил.

Якщо особі присвоєно кілька кодів типу пов'язаної з банком особи, то коди зазначаються з використанням розділового знака ",".

17. Опис параметрів заповнення частини 5 форми N 601:

Частина 5. Інформація щодо власників істотної участі боржника - юридичної особи

1) колонка 1 - зазначається порядковий номер запису;

2) колонки 2 - 6 - зазначається інформація щодо власника істотної участі - фізичної особи;

колонка 2 - зазначається прізвище, ім'я, по батькові.

Якщо немає у власника істотної участі по батькові, то зазначається "-";

колонка 3 - зазначається РНОКПП власника істотної участі - фізичної особи.

Якщо фізична особа не має РНОКПП, то зазначається:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта (без пробілів). Якщо фізична особа має паспорт у формі картки, то зазначається номер документа та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера, то латинські літери "СС" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта чи документа, що його замінює. Цей номер має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності;

колонка 4 - зазначається код резидентності боржника відповідно до параметра К030 пункту 1 додатка 2 до цих Правил;

колонка 5 - для нерезидентів - фізичних осіб зазначається код країни реєстрації (3 знаки). Цифровий код країни реєстрації фізичної особи зазначається згідно з Національним стандартом ДСТУ ISO 3166-1:2009 (kl_k040.dbf);

колонка 6 - зазначається частка власника істотної участі в статутному капіталі боржника - юридичної особи (10 і більше відсотків);

3) колонки 7 - 12 - зазначається інформація щодо власника істотної участі - юридичної особи;

колонка 7 - зазначається повне найменування власника істотної участі (відповідно до статуту);

колонка 8 - зазначається код власника істотної участі за ЄДРПОУ.

Для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду, то єдиний умовний код, який присвоює банк такому контрагенту для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де MMMMMMMM - умовний номер контрагента (наприклад, IN00000001);

колонка 9 - зазначається дата та номер державної реєстрації власника істотної участі;

колонка 10 - зазначається код резидентності боржника відповідно до параметра К030 пункту 1 додатка 2 до цих Правил;

колонка 11 - для нерезидентів - юридичних осіб зазначається код країни реєстрації (3 знаки). Цифровий код країни реєстрації юридичної особи зазначається згідно з Національним стандартом ДСТУ ISO 3166-1:2009 (kl_k040.dbf);

колонка 12 - зазначається частка власника істотної участі в статутному капіталі боржника - юридичної особи (10 і більше відсотків).

18. Опис параметрів заповнення частини 6 форми N 601:

Частина 6. Інформація про кредитну операцію боржника - юридичну особу

1) колонка 1 - зазначається порядковий номер запису;

2) колонка 2 - зазначається вид кредиту / наданого фінансового зобов'язання - 2 знаки:

01 - короткостроковий кредит у поточну діяльність;

02 - довгостроковий кредит у поточну діяльність;

03 - фінансовий лізинг (оренда);

04 - факторинг;

05 - кредит, що наданий за врахованими векселями;

06 - короткостроковий іпотечний кредит;

07 - довгостроковий іпотечний кредит;

08 - кредит овердрафт;

09 - кредитна лінія;

10 - гарантія;

11 - порука;

12 - аваль;

13 - акредитив;

14 - акцепт;

15 - кредит, наданий на реалізацію інвестиційного проекту;

3) колонка 3 - зазначається номер основного договору / іншого первинного документа, згідно з яким у боржника виникає заборгованість перед банком та/або банк надає фінансове зобов'язання (не більше 50 знаків).

Якщо неможливо визначити номер договору, то в колонці 3 зазначається ідентифікатор (номер), який присвоює банк такому договору відповідно до порядку реєстрації договорів, визначеного в обліковій політиці банку.

Банк у звітності дотримується цього номера до повного погашення заборгованості боржника та/або припинення строку дії наданих банком фінансових зобов'язань щодо боржника;

4) колонка 4 - зазначається дата укладання договору. Якщо операція здійснена без укладання договору, то зазначається дата виникнення заборгованості.

Якщо умовами договору передбачено надання коштів / фінансових зобов'язань траншами, то зазначається дата виникнення заборгованості або фінансових зобов'язань стосовно кожного траншу окремими рядками;

5) колонка 5 - зазначається кінцева дата погашення кредиту / дії наданого фінансового зобов'язання згідно з договором.

Якщо умовами договору передбачено надання коштів / фінансових зобов'язань траншами, то зазначається дата погашення заборгованості або дата припинення наданих банком фінансових зобов'язань стосовно кожного траншу окремими рядками.

Якщо умовами договору не визначено дати погашення заборгованості боржника або дати припинення наданих банком фінансових зобов'язань, то колонка 5 не заповнюється;

6) колонка 6 - зазначається загальна сума (ліміт кредитної лінії/овердрафту) / наданого фінансового зобов'язання, що зазначена в договорі;

7) колонка 7 - зазначається цифровий код валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора іноземних валют;

8) колонка 8 - зазначається номінальна процентна ставка за кредитною операцією, яка передбачена умовами договору.

Якщо умовами договору з боржником передбачено здійснення банком кредитної операції з використанням кількох валют, то зазначається номінальна процентна ставка, передбачена умовами договору, за кожним кодом валюти.

Якщо умовами договору передбачено здійснення банком кредитної операції за однією валютою під різні процентні ставки, то відображається середньозважена процентна ставка, розрахована за формулою середньої арифметичної зваженої, на звітну дату.

Якщо договором не передбачено нарахування процентів, то зазначається нуль;

9) колонка 9 - зазначається сума платежів за кредитом.

Зазначається сума платежів (усього) за кредитом на наступні (з дати видачі кредиту) 12 місяців, розрахована банком виходячи з умов кредитного договору [з урахуванням періодичних (погашення основної суми боргу, сплата відсотків) та інших платежів за кредитним договором, зокрема комісійних].

Інформація надається на дату укладання договору та оновлюється щомісяця за кредитами, визначення розміру кредитного ризику за якими здійснюється на індивідуальній основі;

10) колонки 10, 11 - зазначається періодичність здійснення платежів із погашення заборгованості:

колонка 10 - зазначається періодичність здійснення платежів із погашення основної заборгованості - 1 знак:

1 - щомісяця;

2 - щокварталу;

3 - раз у півроку;

4 - раз у рік;

5 - у кінці строку дії договору;

6 - за індивідуальним графіком;

колонка 11 - зазначається періодичність сплати відсотків відповідно до умов договору - 1 знак:

1 - щомісяця;

2 - щокварталу;

3 - раз у півроку;

4 - раз у рік;

5 - у кінці строку дії договору;

6 - за індивідуальним графіком;

11) колонка 12 - зазначається залишок заборгованості за кредитною операцією (строкова та прострочена, за основною сумою боргу та процентами), усього;

12) колонки 13, 14 - зазначається прострочена заборгованість за кредитною операцією (прострочена заборгованість за основною сумою боргу та процентами):

колонка 13 - прострочена заборгованість за основним боргом;

колонка 14 - прострочена заборгованість за процентами;

13) колонки 15, 16 - зазначається кількість днів прострочення:

колонка 15 - кількість днів прострочення за основним боргом;

колонка 16 - кількість днів прострочення за процентами.

Кількість календарних днів прострочення погашення боргу визначається банком відповідно до Положення N 351;

14) колонка 17 - зазначається дата фактичного погашення кредиту (у разі повного дострокового погашення).

Інформація надається одноразово після повного погашення;

15) колонка 18 - зазначається інформація щодо здійснених заходів із примусового стягнення боргу (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні;

16) колонка 19 - зазначається клас боржника, визначений відповідно до Положення N 351;

17) колонка 20 - зазначається величина кредитного ризику боржника, визначена відповідно до Положення N 351.

Якщо розрахунок розміру кредитного ризику за кредитними операціями здійснюється банком на груповій основі, то величина кредитного ризику щодо окремого боржника визначається пропорційно обсягу його заборгованості перед банком на останню дату визначення кредитного ризику за групою кредитів.

19. Опис параметрів заповнення частини 7 форми N 601:

Частина 7. Інформація щодо забезпечення за кредитною операцією з боржником - юридичною особою

1) колонка 1 - зазначається порядковий номер запису;

2) колонка 2 - зазначається номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття, що є забезпеченням за кредитним договором.

Банк у звітності дотримується цього номера до повного погашення заборгованості боржника та/або припинення наданих банком фінансових зобов'язань щодо боржника;

3) колонка 3 - зазначається номер кредитного договору, за яким майно, що надано в заставу/іпотеку, гарантія, порука, грошове покриття, надано як забезпечення виконання зобов'язань;

4) колонка 4 - зазначається дата укладання договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття;

5) колонка 5 - зазначається вид забезпечення за договором.

Код виду забезпечення зазначається відповідно до значень параметра S031 пункту 16 додатка 2 до цих Правил.

Якщо договір містить два та більше видів застав, то відображається інформація щодо кожного виду застави;

6) колонка 6 - зазначається цифровий код валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора іноземних валют;

7) колонка 7 - зазначається сума забезпечення за договором застави/іпотеки.

Якщо забезпечення надано за двома (або більше) кредитними операціями, у тому числі за договорами наступної застави, якщо першочергове право вимоги на предмет застави як заставодержателю належить банку, то за кожним видом забезпечення зазначається сума в частині, пропорційній розміру заборгованості за кожною кредитною операцією;

8) колонка 8 - зазначається вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності або оцінювачем майна - працівником банку, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, який не є пов'язаною з банком особою (афілійованою, спорідненою, асоційованою), відповідно до законодавства України (без урахування податку на додану вартість).

Якщо забезпечення надано за двома (або більше) кредитними операціями, у тому числі за договорами наступної застави, якщо першочергове право вимоги на предмет застави як заставодержателю належить банку, то за кожним видом забезпечення зазначається сума в частині, пропорційній розміру заборгованості за кожною кредитною операцією;

9) колонка 9 - зазначається дата останньої оцінки вартості забезпечення, зазначеної в колонці 8;

10) колонка 10 - зазначається вид нерухомого майна, що надано як забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, - 1 знак:

1 - квартира;

2 - земельна ділянка;

3 - індивідуальна забудова;

4 - інше;

11) колонка 11 - зазначається поштовий індекс місця розташування нерухомого майна, що надано як забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором.

Якщо об'єкт договору має кілька поштових індексів, то зазначається один поштовий індекс;

12) колонка 12 - зазначається загальна площа нерухомого майна (у квадратних метрах, гектарах), що надано як забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;

13) колонка 13 - зазначається сума поруки;

14) колонка 14 - зазначається сума гарантії;

15) колонка 15 - зазначається факт страхування кредиту (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні;

16) колонка 16 - зазначається факт страхування забезпечення (так/ні) - 1 знак:

1 - так;

2 - ні";

2) підпункт 17 пункту 13 пояснень щодо заповнення форми N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" викласти в такій редакції:

"17) колонка 17 - зазначається код активної банківської операції в частині реструктуризації / заміни активу відповідно до Положення N 351:

"4" - реструктуризована без заміни активу;

"5" - заміна активу внаслідок реструктуризації;

"6" - заміна активу, не пов'язана з реструктуризацією.

За наданими банком фінансовими зобов'язаннями, а також активними банківськими операціями, які не є реструктуризованими / за якими не замінено актив, у колонці 17 проставляється нуль;".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Національного
банку України

Д. Р. Сологуб

Опрос