Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг

Национальный банк
Постановление от 08.06.2017 № 50
редакция действует с 19.01.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 червня 2017 року N 50

Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 5 березня 2018 року N 23
,
від 8 серпня 2018 року N 91
,
від 15 січня 2020 року N 6

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 6 розділу I та частини п'ятої розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" та з метою впорядкування діяльності кредитних посередників банків у сфері споживчого кредитування Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування (далі - Положення), що додається.

2. Затвердити Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників (далі - Положення про ведення переліку), що додається.

3. Банкам протягом 30 днів із дня доведення до їх відома технічних умов ведення переліку кредитних посередників:

1) привести свою діяльність у сфері споживчого кредитування за участю кредитних посередників у відповідність до вимог Положення і Положення про ведення переліку;

2) надати Національному банку України інформацію в електронному вигляді про всі діючі між банком і кредитними посередниками посередницькі договори у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг.

4. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

6. Постанова набирає чинності з 10 червня 2017 року, але не раніше набрання чинності Законом України "Про споживче кредитування".

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про споживче кредитування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінпослуги) та встановлює організаційно-правові засади діяльності кредитних посередників з надання посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування в інтересах кредитодавців - банків, філій іноземних банків (далі - банки), а також порядок залучення банками посередників у сфері споживчого кредитування (далі - кредитні посередники).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про споживче кредитування", Законі про фінпослуги.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6,
від 15.01.2020 р. N 6)

II. Вимоги до банку, який укладає договір із кредитним посередником

3. Банк укладає договір із кредитним посередником, який відповідає вимогам, установленим цим Положенням.

4. Банк установлює посередницькі відносини у сфері споживчого кредитування з кредитним посередником на підставі договору, укладеного відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про споживче кредитування", Законом про фінпослуги та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - посередницький договір).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

Укладений між банком і кредитним посередником посередницький договір має обов'язково включати:

1) інформацію про належність кредитного посередника до кредитних брокерів чи кредитних агентів;

2) повний перелік завдань/повноважень, які банк передає кредитному брокеру / кредитному агенту;

3) умови, на яких здійснюється ідентифікація та верифікація споживача кредитним посередником згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - Національний банк) з питань фінансового моніторингу;

4) порядок розрахунку розміру та сплати банком винагороди (комісійного збору) чи іншої плати за послуги кредитного посередника [якщо така винагорода (комісійний збір) чи інша плата стягуватиметься на користь кредитного посередника];

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

5) інформацію про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера / кредитного агента. Якщо територію дії кредитного посередника в договорі не визначено, то вважається, що кредитний посередник діє в межах території України;

6) порядок урегулювання спорів між банком і кредитним посередником, які виникають під час здійснення кредитним посередником діяльності у сфері споживчого кредитування;

7) порядок здійснення банком контролю за діяльністю кредитного посередника;

8) порядок розрахунку розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних банку внаслідок неправомірних дій кредитного посередника у сфері споживчого кредитування;

9) порядок припинення дії посередницького договору, у тому числі в разі його дострокового розірвання.

5. Банк, що укладає посередницький договір, розробляє та затверджує рішенням уповноваженого органу внутрішньобанківське положення у сфері споживчого кредитування, яке обов'язково включає:

1) порядок та умови надання банком споживчого кредиту за участю кредитного посередника;

2) організацію роботи банку з кредитним посередником і припинення роботи з ним, у тому числі порядок укладення та розірвання посередницького договору;

3) порядок організації та проведення навчання та підвищення кваліфікації кредитних посередників і їх працівників;

4) порядок здійснення банком перевірки/контролю за відповідністю кредитного посередника вимогам, установленим у пунктах 9 та 91 розділу III цього Положення, під час укладення посередницького договору та протягом строку його дії;

(підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

5) перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному брокеру / кредитному агенту;

6) вимоги до кредитного посередника, що забезпечують технічну спроможність здійснення ним діяльності у сфері споживчого кредитування на належному рівні (наявність комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, комунікаційних засобів, захищеності електронних систем тощо);

7) порядок здійснення банком перевірки укладеного за участю кредитного посередника договору про споживчий кредит щодо його відповідності вимогам законодавства України та внутрішньобанківському положенню у сфері споживчого кредитування;

8) порядок передання кредитним посередником банку документів, інформації, кредитної справи споживача, необхідних для забезпечення виконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі щодо визначення банком розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

9) порядок здійснення банком контролю за дотриманням кредитним посередником вимог, установлених законодавством України щодо провадження діяльності у сфері споживчого кредитування, а також порядок реагування банком на порушення в діяльності кредитного посередника;

10) порядок урегулювання спорів із споживачами за договорами, укладеними із залученням кредитних посередників.

6. Відповідність внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування вимогам цього Положення та його дотримання банком є предметом оцінки Національним банком.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

Банк подає належним чином завірену копію внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування Національному банку на його запит, а також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки.

7. Банк зобов'язаний достроково припинити відносини з кредитним посередником (із розірванням укладеного з кредитним посередником посередницького договору), якщо:

1) установлено факти подання кредитним посередником недостовірної або неповної інформації, у тому числі щодо виконання вимог, установлених підпунктами 1, 3, 4 пункту 9 та підпунктом 1 пункту 91 розділу III цього Положення;

(підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

2) установлено факти, що свідчать про невідповідність осіб, зазначених в абзаці першому пункту 9 та в абзаці першому пункту 91 розділу III цього Положення, вимогам законодавства України у сфері споживчого кредитування та цього Положення.

(підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

3) підпункт 3 пункту 7 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

8. Банк розміщує у вільному доступі та забезпечує актуалізацію інформації про кредитного посередника, з яким укладено посередницький договір, на власній веб-сторінці із забезпеченням можливості її перегляду.

Зазначена інформація має містити:

1) фотографію фізичної особи - кредитного посередника, фізичної особи - підприємця - кредитного посередника;

(підпункт 1 пункту 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

2) підпункт 2 пункту 8 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

3) відомості про кредитного посередника:

повне найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний код для юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

прізвище, ім'я по батькові керівника юридичної особи - кредитного посередника;

адресу веб-сторінки кредитного посередника. У разі наявності веб-сторінки кредитного посередника розміщення інформації про веб-сторінку кредитного посередника є обов'язковим;

адресу для отримання поштових повідомлень;

номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку;

4) відомості про статус кредитного посередника (кредитний брокер / кредитний агент);

Абзац другий підпункту 4 пункту 8 виключено

(підпункт 4 пункту 8 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23
,
абзац другий підпункту 4 пункту 8 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.08.2018 р. N 91)

5) перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному брокеру / кредитному агенту.

Банк з метою виконання вимоги, установленої абзацом першим підпункту 5 пункту 8 розділу II цього Положення, якщо укладені між банком і окремими кредитними посередниками посередницькі договори містять однаковий обсяг переданих банком завдань/повноважень, має право віднести таких кредитних посередників до однієї групи, а також розмістити на власній веб-сторінці інформацію про склад відповідної групи кредитних посередників та про перелік завдань/повноважень, які банк передає цим кредитним посередникам;

(підпункт 5 пункту 8 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.08.2018 р. N 91)

6) відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера / кредитного агента;

7) запевнення банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим цим Положенням.

III. Вимоги до кредитного посередника

9. Фізична особа - кредитний посередник, фізична особа - підприємець - кредитний посередник, а також керівник (особа, яка виконує його обов'язки) юридичної особи, яка є кредитним посередником, повинні відповідати таким вимогам:

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

1) належати до резидентів України відповідно до Податкового кодексу України;

2) мати достатній рівень знань у сфері споживчого кредитування та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

(підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

3) мати повну цивільну дієздатність;

4) мати бездоганну ділову репутацію.

91. Працівники кредитних посередників, які здійснюють обслуговування споживачів, повинні відповідати таким вимогам:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати достатній рівень знань у сфері споживчого кредитування та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

(підпункт 2 пункту 91 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

(розділ III доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

10. Особи, зазначені в абзаці першому пункту 9 та в абзаці першому пункту 91 розділу III цього Положення, для отримання та підтримки на належному рівні знань у сфері споживчого кредитування відповідно до підпункту 2 пункту 9 та підпункту 2 пункту 91 розділу III цього Положення зобов'язані не рідше одного разу на рік проходити підготовку та постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації шляхом проходження організованого банком навчання з питань споживчого кредитування.

(абзац перший пункту 10 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

Програма такого навчання має обов'язково включати ознайомлення, зокрема з:

1) законодавством, що регулює відносини у сфері споживчого кредитування, та законодавством про захист прав споживачів фінансових послуг;

(підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

2) визначеним банком порядком укладання кредитним посередником в інтересах банку договорів про споживчий кредит;

3) визначеним банком порядком проведення кредитним посередником ідентифікації та верифікації споживача;

4) методичними рекомендаціями банку щодо здійснення кредитним посередником обліку та передавання банку укладених кредитним посередником в інтересах банку договорів про споживчий кредит;

5) способами організації роботи кредитного посередника із банком та споживачем;

6) законодавством про захист персональних даних.

Банк здійснює контроль за рівнем знань осіб, зазначених в абзаці першому пункту 9 та в абзаці першому пункту 91 розділу III цього Положення, шляхом проведення тестування знань (із врученням відповідного сертифіката, свідоцтва тощо в разі успішного проходження тестування).

(абзац дев'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

11. Ділова репутація згідно з підпунктом 4 пункту 9 та підпунктом 1 пункту 91 розділу III цього Положення є бездоганною, якщо:

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

1) немає судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку, за злочини, передбачені розділами VI, VII, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України;

(підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

2) немає порушення (невиконання або неналежного виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;

3) належно виконуються обов'язки як платника податків і зборів [підтверджується довідкою уповноваженого органу про наявність або відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) (далі - довідка) за умови, що строк між датою видачі довідки та датою подання її до банку / кредитного посередника не перевищує 10 днів].

Фізична особа (або кредитний посередник, працівником якого є зазначена фізична особа), зазначена в абзаці першому пункту 9 та/або в абзаці першому пункту 91 розділу III цього Положення, яка діє в інтересах більше ніж одного банку, якщо довідка видана в паперовому вигляді, з метою підтвердження належного виконання вимоги абзацу першого підпункту 3 пункту 11 розділу III цього Положення пред'являє банку / кредитному посереднику оригінал довідки.

Уповноважений працівник банку / кредитного посередника з оригіналу довідки в паперовому вигляді робить копію довідки та засвідчує її своїм підписом.

Банк / кредитний посередник залишає засвідчену копію довідки на зберігання;

(підпункт 3 пункту 11 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

4) немає протягом останніх 24 календарних місяців випадків притягнення кредитного посередника до відповідальності за порушення вимог законів України "Про споживче кредитування" і "Про захист прав споживачів", за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та/або випадків ухвалення судових рішень щодо порушення кредитним посередником прав споживачів фінансових послуг;

(підпункт 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

5) не позбавлено права займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває;

6) не було звільнення за статтями 40 (пункти 7, 8 частини першої цієї статті), 41 (крім пунктів 4, 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

7) не було адміністративного стягнення за порушення вимог банківського законодавства України, законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (застосовується протягом одного року з дня настання такої події);

(підпункт 7 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

8) не було факту перебування кредитного посередника в стадії ліквідації (припинення діяльності в результаті ліквідації) або факту порушення проти нього справи про банкрутство.

(підпункт 8 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

111. Банк має право не здійснювати перевірку/контроль (далі - контроль) за дотриманням особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог пунктів 9 - 11 розділу III цього Положення, якщо одночасно виконуються такі умови:

1) кредитним посередником, з яким банк уклав посередницький договір, є інший банк (далі - банк - кредитний посередник);

2) банк - кредитний посередник забезпечує контроль за дотриманням особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог пунктів 9 - 11 розділу III цього Положення.

Контроль банком - кредитним посередником за дотриманням особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог, установлених пунктами 9 - 11 розділу III цього Положення, забезпечується шляхом:

установлення в укладеному між банком та банком - кредитним посередником посередницькому договорі умови про здійснення банком - кредитним посередником контролю за дотриманням особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог, установлених пунктами 9 - 11 розділу III цього Положення;

надання банком - кредитним посередником банку в довільній формі письмового запевнення про встановлення відповідності та виконання в повному обсязі особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог, установлених пунктами 9 - 11 розділу III цього Положення.

(розділ III доповнено пунктом 111 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

112. Банк має право не здійснювати контроль за дотриманням працівниками кредитного посередника, які здійснюють обслуговування споживачів, вимог щодо бездоганності ділової репутації, установлених підпунктом 1 пункту 91 та пунктом 11 розділу III цього Положення, якщо кредитний посередник забезпечує контроль за дотриманням його працівниками вимог щодо бездоганності ділової репутації.

(абзац перший пункту 112 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.08.2018 р. N 91)

Контроль кредитним посередником за дотриманням його працівниками, які здійснюють обслуговування споживачів, вимог щодо бездоганності ділової репутації, установлених підпунктом 1 пункту 91 та пунктом 11 розділу III цього Положення, здійснюється шляхом:

(абзац другий пункту 112 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.08.2018 р. N 91)

установлення в укладеному між банком та кредитним посередником посередницькому договорі умови про здійснення кредитним посередником контролю за дотриманням його працівниками, які здійснюють обслуговування споживачів, вимог, установлених підпунктом 1 пункту 91 та пунктом 11 розділу III цього Положення;

(абзац третій пункту 112 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.08.2018 р. N 91)

надання кредитним посередником банку в довільній формі письмового запевнення про встановлення відповідності та виконання в повному обсязі його працівниками, які здійснюють обслуговування споживачів, вимог підпункту 1 пункту 91 та пункту 11 розділу III цього Положення.

(абзац четвертий пункту 112 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.08.2018 р. N 91)

(розділ III доповнено пунктом 112 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

12. Кредитний посередник зобов'язаний дотримуватися вимог внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування та посередницького договору.

IV. Включення кредитних посередників до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг

(назва розділу у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

13. Кредитний посередник має право розпочати діяльність із надання посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування в інтересах банку після оприлюднення банком інформації про кредитного посередника на своїй веб-сторінці.

Обов'язок щодо повідомлення кредитного посередника про оприлюднення банком інформації про кредитного посередника на своїй веб-сторінці покладається на банк.

14. Банк оприлюднює інформацію про кредитного посередника на своїй веб-сторінці протягом одного робочого дня з дня одержання від Національного банку повідомлення (відповіді) про включення кредитного посередника до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі - Перелік).

(пункт 14 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

15. Банк забезпечує подання до Національного банку відомостей, необхідних для включення кредитних посередників до Переліку.

16. Банк зобов'язаний сформувати запит до Національного банку про виключення з Переліку відомостей про кредитного посередника та про укладений з ним посередницький договір у зв'язку із:

1) достроковим розірванням або закінченням строку дії посередницького договору;

2) нездійсненням кредитним посередником діяльності з надання послуг у сфері споживчого кредитування протягом одного року з дня його включення до Переліку.

Банк має право повторно подати до Національного банку відомості, необхідні для включення кредитного посередника до Переліку, у порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань надання банками Національному банку інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників;

3) смертю фізичної особи, фізичної особи - підприємця - кредитного посередника, припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - кредитного посередника або ухваленням рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або померлою;

(підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.01.2020 р. N 6)

4) припиненням юридичної особи - кредитного посередника.

Банк зобов'язаний сформувати зазначений в абзаці першому пункту 16 розділу IV цього Положення запит протягом п'яти робочих днів із дня настання події, визначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 16 розділу IV цього Положення, або з дня отримання банком інформації (документів), що підтверджує(ють) настання такої події.

Національний банк на підставі сформованого банком запиту виключає з Переліку відомості про кредитного посередника та про укладений між банком та кредитним посередником посередницький договір і надає банку повідомлення (відповідь).

(пункт 16 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

17. Банк протягом одного робочого дня з дня одержання від Національного банку повідомлення (відповіді), яке (яка) підтверджує виключення з Переліку відомостей про кредитного посередника та укладений з ним посередницький договір:

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

1) втрачає право надавати споживчий кредит за участю зазначеного кредитного посередника та повідомляє про це кредитного посередника;

2) виключає інформацію про зазначеного кредитного посередника з власної веб-сторінки.

V. Відповідальність за порушення у сфері кредитного посередництва

18. Банк здійснює контроль за відповідністю діяльності кредитного посередника вимогам законодавства України у сфері споживчого кредитування. Відповідальність за дії або бездіяльність кредитного посередника під час надання споживачам споживчих кредитів покладається на банк.

19. Відповідальність за своєчасність та достовірність подання до Національного банку відомостей, що підлягають включенню/виключенню до/з Переліку, покладається на банк.

20. Національний банк у разі порушення вимог цього Положення має право застосувати до банку, його посадових осіб заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про споживче кредитування" та визначає порядок надання інформації банками, філіями іноземних банків (далі - банки) Національному банку України (далі - Національний банк) про укладені між банками та кредитними посередниками договори у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі - посередницькі договори) та ведення Національним банком переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі - Перелік).

2. У цьому Положенні Перелік - це автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які здійснюють посередницьку діяльність в інтересах банків-кредитодавців у сфері споживчого кредитування (далі - кредитні посередники), відомостей про укладені банками з цими особами посередницькі договори та обліку змін інформації про кредитних посередників та посередницькі договори.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України.

II. Вимоги до Переліку

3. Національний банк здійснює:

1) розробку власних програмно-технічних засобів ведення Переліку;

2) розробку технічних умов ведення Переліку;

3) функції адміністратора бази даних;

4) аналіз даних, що надходять від банків, їх зберігання, розподіл прав доступу до даних тощо;

5) ведення бази Переліку;

6) визначення порядку доступу до Переліку.

4. Ведення Переліку передбачає:

1) збирання та облік інформації про укладені банками посередницькі договори і кредитних посередників, з якими такі договори укладені;

2) включення відомостей до Переліку та їх виключення.

5. Перелік формується шляхом унесення до нього даних про кредитних посередників та укладені з ними посередницькі договори і присвоєння таким записам унікальних номерів (далі - номери запису в Переліку).

6. У Переліку містяться:

1) номер запису в Переліку;

2) відомості про кредитного посередника:

повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) фізичної особи - підприємця, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) фізичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

адреса для отримання поштових повідомлень;

номери телефонів контактних осіб;

прізвище, ім'я та по батькові керівника кредитного посередника - юридичної особи;

дата запису про включення відомостей до Переліку, дата та номер запису про внесення змін до нього;

3) відомості про посередницький договір:

код банку, з яким укладений посередницький договір;

дата укладення посередницького договору;

номер посередницького договору;

дата початку дії посередницького договору;

дата закінчення дії посередницького договору;

прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які підписали посередницький договір від імені сторін;

перелік посередницьких послуг відповідно до абзацу другого частини першої статті 6 розділу I Закону України "Про споживче кредитування", які здійснюватимуться кредитним посередником в інтересах банку-кредитодавця за посередницьким договором;

(абзац восьмий підпункту 3 пункту 6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

відомості щодо внесення змін до посередницького договору;

4) відомості про статус кредитного посередника відповідно до абзацу першого частини першої статті 6 Закону України "Про споживче кредитування" - кредитний брокер або кредитний агент.

(підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

7. Національний банк розміщує Перелік на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

III. Порядок надання банками до Національного банку інформації про кредитних посередників та укладені посередницькі договори, умови включення до Переліку / виключення з Переліку інформації про кредитних посередників та укладені посередницькі договори

8. Інформаційний обмін між банками і Національним банком щодо ведення Переліку здійснюється в електронному вигляді в порядку, визначеному Національним банком у технічних умовах ведення Переліку.

Національний банк надсилає банкам технічні умови ведення Переліку засобами електронної пошти Національного банку.

9. Банк зобов'язаний сформувати запит до Національного банку, реквізити якого визначено в додатку до цього Положення, протягом п'яти робочих днів із дня:

1) укладення посередницького договору;

2) унесення змін до відомостей про посередницький договір, які наведені в підпункті 3 пункту 6 розділу II цього Положення;

3) розірвання посередницького договору;

4) закінчення строку дії посередницького договору;

5) унесення змін до відомості про кредитного посередника та про його статус, які наведені в підпунктах 2, 4 пункту 6 розділу II цього Положення;

6) настання події, визначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 16 розділу IV Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року N 50, або отримання банком інформації (документів), що підтверджує(ють) настання такої події.

Один запит може містити дані про один посередницький договір і про одного кредитного посередника.

(пункт 9 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

10. Національний банк після отримання запиту від банку здійснює перевірку правильності заповнення всіх реквізитів запиту та повнотою наданих даних. За результатами перевірки за кожним запитом Національний банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із наступного робочого дня після дня отримання запиту від банку, надає банку повідомлення (відповідь) на цей запит.

Національний банк визначає вимоги щодо формування повідомлення (відповіді) у технічних умовах ведення Переліку.

(пункт 10 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

11. Банк за наявності помилок у запиті протягом п'яти робочих днів із дня надання Національним банком повідомлення (відповіді) про помилку надає Національному банку виправлений запит.

(пункт 11 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

12. Національний банк повідомляє банк про включення інформації про кредитного посередника та посередницький договір до Переліку шляхом формування повідомлення (відповіді) з номером запису в Переліку, якщо у запиті помилок немає.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

Банк має обов'язково зазначати цей номер запису у запиті, що міститиме інформацію про зміни до реквізитів кредитного посередника та/або зміни до посередницького договору, який був включений до Переліку, відомості про його розірвання або закінчення строку дії.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

13. Кредитний посередник має право розпочати надання посередницьких послуг у сфері споживного кредитування в інтересах банку-кредитодавця тільки після його включення до Переліку, отримання банком повідомлення (відповіді) від Національного банку з номером запису в Переліку та оприлюднення банком-кредитодавцем інформації про кредитного посередника на своїй веб-сторінці відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань установлення вимог до кредитних посередників та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

Банк має зазначити в посередницькому договорі положення абзацу першого пункту 13 розділу III цього Положення щодо моменту набуття кредитним посередником права на надання посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування в інтересах банку-кредитодавця.

14. Національний банк має право виключити з Переліку відомості про кредитного посередника та про укладений між банком і кредитним посередником посередницький договір у випадках, установлених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку, який установлює вимоги до кредитних посередників та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.

Національний банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із наступного робочого дня після дати настання випадку, зазначеного в абзаці першому пункту 14 розділу III цього Положення, повідомляє банк про виключення відомостей з Переліку шляхом надання повідомлення (відповіді) банку.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

15. Банк забезпечує достовірність і своєчасність подання відомостей, що включаються до Переліку, а також інформації для виключення відомостей з Переліку.

16. Національний банк у разі порушення вимог цього Положення має право застосувати до банку, його посадових осіб заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Реквізити запиту

N
з/п

Зміст реквізиту

Примітки

1

2

3

1

Загальні відомості про банк, що надсилає запит, та про запит

2

Номер запису в переліку кредитних посередників

Заповнюється банком обов'язково в разі формування запиту на внесення змін до посередницького договору та/або до реквізитів кредитного посередника або в разі формування запиту про розірвання посередницького договору

3

Прізвище, ім'я, по батькові керівника банку

 

4

Прізвище, ім'я, по батькові виконавця

 

5

Номер контактного телефону

 

6

Відомості про посередницький договір, укладений банком із кредитним посередником про надання посередницьких послуг

7

Дата укладення посередницького договору

 

8

Номер посередницького договору

 

9

Дата початку дії посередницького договору

 

10

Дата закінчення дії посередницького договору

 

11

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір від імені банку

 

12

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір від імені кредитного посередника

 

13

Види діяльності кредитних посередників, які здійснюватимуться кредитним посередником у сфері споживчого кредитування в інтересах банку-кредитодавця

Зазначаються такі види діяльності кредитних посередників:

14

збір та опрацювання документів споживача для отримання споживчого кредиту

15

ідентифікація та верифікація споживача

16

підготовка та підписання від імені кредитодавця договору про споживчий кредит

17

консультування

18

надання інформаційних та інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні

19

Коментар до відомостей про посередницький договір

У разі формування запиту про розірвання посередницького договору зазначається причина розірвання посередницького договору

20

Загальні відомості про кредитного посередника, з яким укладено договір

21

Повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

 

22

Статус кредитного посередника

Зазначається належність кредитного посередника до кредитного брокера або кредитного агента

23

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

24

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника)

 

25

Місцезнаходження кредитного посередника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

26

Код країни

Зазначається цифровий код країни згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426 (зі змінами)

27

Поштовий індекс

 

28

Назва населеного пункту

 

29

Вулиця1

 

30

Будинок1

 

31

Корпус (споруда)1

 

32

Офіс1

 

33

Адреса для отримання поштових повідомлень та номери телефону (факсу)

34

Код країни

Зазначається цифровий код країни згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426 (зі змінами)

35

Поштовий індекс

 

36

Назва населеного пункту

 

37

Вулиця1

 

38

Будинок1

 

39

Корпус (споруда)1

 

40

Офіс1

 

41

Номер телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту

 

42

Номер факсу1 із зазначенням коду країни та коду населеного пункту

 

43

Коментар до інформації про адресу

 

____________
1 Заповнюється за наявності відповідної інформації.

(додаток у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2018 р. N 23)

 

Реквізити квитанції

Додаток 2 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 березня 2018 року N 23)

____________

Опрос