Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 08.06.2017 № 51
действует с 12.06.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 червня 2017 року N 51

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами) (далі - Інструкція N 122), що додаються.

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор) / російських рублях (незалежно від суми операції)";

2) підпункт 20 пункту 6 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"операцій юридичних осіб, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій за кордон, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного року не перевищує 2000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату перерахування);".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим.

3. Надання резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон на підставі документів, що надійшли до Національного банку України до 11 червня 2017 року (включно), здійснюється Національним банком України згідно з вимогами Інструкції N 122 без урахування змін, затверджених пунктом 1 цієї постанови.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з 12 червня 2017 року, крім підпункту 1 пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 16 червня 2017 року. Пункт 2 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

1. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

у підпункті 2 слова "нотаріально засвідчені" виключити;

підпункт 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4 - 10 уважати відповідно підпунктами 3 - 9;

у підпунктах 3 та 5 слова "нотаріально засвідчені" виключити;

підпункти 6 - 8 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 9 уважати підпунктом 6;

у другому реченні підпункту 6 слова "та відбитком його печатки" виключити;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Для отримання ліцензії(ій) протягом календарного року на здійснення інвестиції(ій) на суму понад 50000 доларів США (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) на користь однієї особи резидент, крім документів, визначених пунктом 2.1 глави 2 цієї Інструкції, зобов'язаний додатково подати до Національного банку:

1) інформацію/документи за підписом/засвідчені підписом заявника (уповноваженої ним особи), що має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) операції зі здійснення інвестиції. Така інформація/документи може/можуть бути оформлена/оформлені у вигляді бізнес-плану або іншим чином;

2) довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках (для заявників - юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців). Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка засвідчується підписом заявника (уповноваженої ним особи);

3) інформацію/відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи, нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (за наявності) та нерезидента, корпоративні права / цінні папери якого набуває заявник (за наявності). Така інформація має бути засвідчена підписом заявника (уповноваженої ним особи), містити схематичне зображення структури власності резидента/нерезидента (із зазначенням прямої та опосередкованої участі особи в процентному відношенні) і відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) резидента/нерезидента;

4) оригінал або копію звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності). Зазначена в заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкової вартості об'єкта інвестиції згідно із звітом про оцінку (актом оцінки), зазначеним у підпункті 4 пункту 2.2 глави 2 цієї Інструкції. Строк між датами оцінки ринкової вартості об'єкта інвестиції та укладенням резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об'єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Звіт про оцінку (акт оцінки) не вимагається в разі придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості;

5) для заявників - юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців: інформацію/документи (оригінали або копії) щодо визначення фінансового стану заявника, зокрема: фінансову звітність заявника на останню звітну дату, що складена відповідно до вимог законодавства України (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;

6) для заявників - фізичних осіб: документи (інформацію), що свідчать про наявність у заявника доходів у сумі, достатній для здійснення інвестиції. Такими документами (інформацією) можуть бути оригінали або копії декларацій про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідок (відомостей) контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції";

3) у першому реченні пункту 2.3 слова та цифри "у підпунктах 3, 4 та 6 пункту 2.1 цієї глави" замінити словами та цифрами "у підпунктах 3 та 5 пункту 2.1 глави 2 цієї Інструкції";

4) пункт 2.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк має право звертатися до органів державної влади, установ, уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операції зі здійснення інвестиції, об'єкта інвестиції, суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції тощо".

2. Пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.3. Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати.

Копії документів, що подаються заявником для отримання ліцензії, засвідчуються підписом заявника (уповноваженої ним особи) або нотаріально.

Інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, подається у вигляді роздруківки, засвідченої підписом фізичної особи (заявника)".

3. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) виявлення в поданих документах неповної, недостовірної (суперечливої) інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або нерезидента(ів)";

підпункт "г" доповнити словами "або перебування заявника в процесі припинення";

у підпункті "ґ" слово "іноземних" виключити;

доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:

"є) недостатня обґрунтованість економічної доцільності (сенсу) операції зі здійснення інвестиції та/або недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) цю(єї) операцію(ї);

ж) виявлення інформації про те, що учасником операції зі здійснення інвестиції за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що включена до переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або щодо якої застосовано міжнародні санкції та/або санкції в порядку, передбаченому Законом України "Про санкції", та/або санкції іноземних держав або міждержавних об'єднань.";

2) абзац перший пункту 4.2 після слів "відкликання ліцензії" доповнити словами "протягом строку її дії".

4. У додатку 1:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Мета інвестиції за кордон ____________________________________________________________
                                                                                                     [(у тому числі з найменуванням та адресою
_____________________________________________________________________________________
об'єкта інвестиції (іноземною та українською або російською мовами),
_____________________________________________________________________________________
реєстраційними (ідентифікаційними) характеристиками об'єкта інвестиції,
_____________________________________________________________________________________
реєстраційним (ідентифікаційним) номером (кодом) нерезидента - юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
корпоративні права / цінні папери якої набуває заявник, інформацією щодо
_____________________________________________________________________________________
нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (найменування / прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження / місце проживання, його реєстраційних даних тощо)]";

2) після пункту 5 доповнити додаток новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника/нерезидента(ів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   [найменування / прізвище, ім'я, по батькові, країна
_____________________________________________________________________________________
реєстрації / місця проживання кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника -
_____________________________________________________________________________________
юридичної особи, нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (за наявності) та нерезидента,
_____________________________________________________________________________________
корпоративні права / цінні папери якого набуває заявник (за наявності)]".

У зв'язку з цим пункти 6 та 7 уважати відповідно пунктами 7 та 8;

3) літери та слова "М. П. (за наявності)" виключити.

5. У додатку 2:

1) у пункті 2 слова ", реквізити рахунку" виключити;

2) у пункті 5 слова "повною назвою" замінити словом "найменуванням";

3) у пункті 7 слова "засвідчені в нотаріальному порядку копії документа" замінити словами "копії документів, засвідчені заявником (уповноваженою ним особою) або нотаріально,".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос