Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга

Национальный банк
Постановление от 25.05.2017 № 42
действует с 31.05.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2017 року N 42

Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року N 417 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра
фінансів України

О. Маркарова

 

Зміни
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

підпункт 1 виключити;

у підпункті 2 слова "заходів, установлених" замінити словами "ризик-орієнтованих заходів, які здійснюються на постійній основі та установлені";

у підпункті 3 слова "(зокрема квартал, півріччя)" виключити;

після підпункту 16 доповнити пункт новим підпунктом 161 такого змісту:

"161) оцінка фінансового стану - узагальнення та аналіз банками інформації/документів з метою забезпечення встановлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансові операції на відповідні суми;";

підпункти 26, 27 виключити;

після підпункту 31 доповнити пункт новим підпунктом 311 такого змісту:

"311) ризик-орієнтований підхід - це визначена банком система з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та вжиття ним відповідних заходів у спосіб та обсяги, які забезпечують ефективну мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;";

підпункт 36 після слів "оцінки фінансового стану" доповнити словами ", з'ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму";

підпункт 38 виключити;

2) абзац другий пункту 5 виключити.

2. У розділі II:

1) у підпункті 5 пункту 23:

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"порядок з'ясування мети і характеру майбутніх ділових відносин з клієнтами та документального підтвердження отриманих результатів;".

У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий уважати відповідно абзацами третім - десятим;

в абзаці третьому слова "на підставі показників, що характеризують фінансовий стан клієнта" виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"порядок вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі порядок проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів на постійній основі;";

2) у пункті 24:

у підпункті 1 слова "та оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму щодо банку (у цілому) і в розрізі його відокремлених підрозділів або регіонів як на території України, так і за її межами (у разі їх наявності)" виключити;

у підпункті 2:

в абзаці першому слова "(окремо для оцінки ризиків клієнтів та ризику використання послуг банку)" виключити;

абзац третій виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) порядок визначення (виявлення) та здійснення оцінки ризику, його переоцінки, моніторингу ризиків клієнтів, що передбачає звітність (порядок доведення результатів, які зазначаються у звітності, до відома відповідального працівника банку та керівника виконавчого органу банку / керівника філії іноземного банку);".

3. У розділі III:

1) підпункт 4 пункту 27 виключити;

2) у пункті 30 слова ", аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму" виключити;

3) пункти 31, 32, 34 та 35 викласти в такій редакції:

"31. Здійснення оцінки ризику передбачає встановлення рівня ризику клієнта з урахуванням таких основних складових ризику: ризику за типом клієнта, ризику послуги, яку клієнт отримує від банку, та географічного ризику.

Рівень ризику клієнта переоцінюється на постійній основі за результатами проведеного банком моніторингу ризику клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ним фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та їх регулярності. В анкеті клієнта відображаються всі рівні його ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.

Шкала для класифікації рівнів ризику клієнта має обов'язково містити високий та неприйнятно високий (підкатегорія високого ризику, який є максимально високим ризиком, що не може бути прийнятий банком відповідно до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу) рівні ризику.

Банк установлює рівень ризику клієнтам з урахуванням відповідних критеріїв ризиків, визначених у Програмі управління комплаєнс-ризиком згідно із Законом, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та цим Положенням.

Банк установлює високий рівень ризику клієнтам, визначеним Законом, а також у разі встановлення:

1) негативного рівня репутації клієнта - у день встановлення негативного рівня репутації клієнта;

2) факту невідповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта - у день реєстрації таких фінансових операцій у реєстрі фінансових операцій;

3) неможливості з'ясування факту відповідності/невідповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану; з'ясування суті і мети фінансової(их) операції(ій) за результатами заходів, ужитих відповідно до пункту 75 розділу VI цього Положення, - не пізніше останнього робочого дня строку, передбаченого пунктом 75 розділу VI цього Положення;

4) виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації клієнта, у тому числі на період поглибленої перевірки такого клієнта, - у день виникнення таких сумнівів та/або надання клієнтом такої інформації.

32. Оцінка ризиків клієнтів має здійснюватися за методикою оцінки ризиків, передбаченою Програмою управління комплаєнс-ризиком.".

"34. Виконавчий орган банку / керівник філії іноземного банку зобов'язані/ий не рідше одного разу на місяць здійснювати розгляд:

1) результатів аналізу фінансових операцій клієнтів, щодо яких виникає підозра, та затвердження застережних заходів з метою мінімізації ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

2) питань за результатами відмови від проведення фінансових операцій та/або обслуговування клієнтів, у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику;

3) проблемних питань, що виникають під час проведення ідентифікації та вивчення клієнтів;

4) змін в законодавстві з питань фінансового моніторингу, заходів, що повинні бути здійснені банком - юридичною особою / філією іноземного банку, і строків оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу з урахуванням зазначених змін;

5) результатів аналізу впровадження нових банківських продуктів та пов'язані з ними комплаєнс-ризики фінансового моніторингу;

6) проблемних питань, що виникають під час проходження навчання працівниками банку - юридичної особи / філії іноземного банку з питань фінансового моніторингу;

7) проблемних питань, що пов'язані з установленням ділових відносин та обслуговуванням публічних осіб та осіб близьких або пов'язаних з публічними особами;

8) інших питань, що виникають під час здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Виконавчий орган банку - юридичної особи / керівник філії іноземного банку має право делегувати розгляд питань, зазначених у підпунктах 1 - 8 пункту 34 розділу III цього Положення, спеціально створеному окремому комітету або комітету, що вже діє в банку / філії іноземного банку (далі - Комітет).

Повноваження Комітету, порядок формування та прийняття рішень визначаються в положенні про комітет.

Питання, зазначені в підпунктах 1 - 8 пункту 34 розділу III цього Положення, мають розглядатися на засіданнях Комітету не рідше одного разу на місяць.

Головою окремого комітету може бути керівник виконавчого органу банку - юридичної особи / керівник філії іноземного банку або відповідальний працівник.

Склад і чисельність Комітету формуються та затверджуються наказом банку. До складу Комітету повинні входити керівник / його заступник виконавчого органу банку - юридичної особи / філії іноземного банку, відповідальний працівник, секретар Комітету, керівники / їх заступники підрозділів фронт-офісу, бек-офісу, юридичної служби банку - юридичної особи / філії іноземного банку, підрозділу з управління ризиками. До складу Комітету також можуть входити керівники інших підрозділів банку в разі розгляду питань, що належать до їх компетенції.

Голова та члени Комітету мають право запрошувати до участі в засіданні Комітету керівників і працівників інших підрозділів банку - юридичної особи / філії іноземного банку, якщо питання, що розглядаються на засіданні Комітету, належать до їх компетенції.

35. Результати розгляду питань, зазначених у підпунктах 1 - 8 пункту 34 розділу III цього Положення, оформляються у формі протоколу не пізніше 10 робочих днів після проведення засідання виконавчого органу банку/Комітету / розгляду питань керівником філії іноземного банку, у якому зазначаються:

1) дата та номер протоколу;

2) особи, присутні під час розгляду питань (для банку - юридичної особи);

3) порядок денний та доповідачі (для банку - юридичної особи);

4) результати голосування з питань порядку денного (для банку - юридичної особи);

5) суть прийнятих рішень, наданих доручень, рекомендацій та пропозицій з кожного розглянутого питання, строки їх виконання, підрозділи (працівники) банку / філії іноземного банку, відповідальні за виконання цих рішень, доручень, рекомендацій та пропозицій, та особи, які здійснюють контроль за їх виконанням.

Протокол засідання підписує керівник виконавчого органу банку / голова Комітету / секретар Комітету / керівник філії іноземного банку.

Оригінали всіх протоколів зберігаються не менше ніж п'ять років із дати їх складання.".

4. У розділі V:

1) абзац перший пункту 50 викласти в такій редакції:

"50. Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму, під час вивчення клієнта, а також у строки, передбачені для проведення уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V цього Положення), зобов'язаний у разі виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами з'ясувати джерела походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), підтвердити документально джерела походження їх активів, прав на такі активи.";

2) у пункті 51 слова "та щодо" замінити словами ", а також, що свідчать про";

3) абзац восьмий підпункту 4 пункту 55 після слів "вжиті заходи" доповнити словами "та отримані результати";

4) підпункт 1 пункту 62 виключити;

5) пункт 64 після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:

"11) з'ясувати мету і характер майбутніх ділових відносин клієнта (крім клієнтів, які здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, та клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V цього Положення);";

6) пункт 65 викласти в такій редакції:

"65. Банк здійснює оцінку фінансового стану клієнтів під час ідентифікації, вивчення клієнта та в процесі їх обслуговування.

Банк проводить уточнення оцінки фінансового стану клієнтів на постійній основі відповідно до виявлених ризиків.";

7) пункт 66 виключити;

8) пункт 67 викласти в такій редакції:

"67. Банк під час реалізації Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку зобов'язаний формувати та вести електронні анкети клієнтів (крім клієнтів, які здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону). Перелік інформації, що має міститися в анкетах клієнтів, наведений у додатках 2 - 7 до цього Положення.";

9) в абзаці першому пункту 69 слова "у тому числі результати оцінки фінансового стану клієнта, щоквартального аналізу його фінансових операцій," виключити;

10) пункт 72 викласти в такій редакції:

"72. Банк зобов'язаний на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня, або можуть іншим чином наражати банк на здійснення (залучення до здійснення) ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та/або діянь, передбачених Кримінальним кодексом України.

Банк за результатами аналізу має забезпечити оперативне та своєчасне виявлення випадків проведення (спроб проведення) фінансових операцій, передбачених абзацом першим пункту 72 розділу V цього Положення, та забезпечити за такими фінансовими операціями:

1) здійснення посилених заходів щодо перевірки клієнта відповідно до виявлених ризиків;

2) проведення уточнення оцінки фінансового стану клієнта на підставі додатково отриманих документів, у тому числі офіційних документів, інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), з'ясування джерел походження коштів (активів) клієнта;

3) упровадження заходів для попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, у тому числі шляхом відмови в обслуговуванні (підтриманні ділових відносин).

Банк самостійно з урахуванням ризик-орієнтованих підходів визначає перелік необхідної інформації [у тому числі інформації, яка є публічною (відкритою), та/або додаткових документів, у тому числі офіційних документів, що мають використовуватися для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, за умови, що обсяг інформації за такими документами є достатнім для проведення відповідної ефективної оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, а також належного аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (оцінці фінансового стану)].

Банк з урахуванням ризик-орієнтованих підходів має здійснити документально підтверджену перевірку джерел походження коштів (активів) клієнта на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою). Результат такої перевірки має бути достатнім для визначення наявності/відсутності реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

Для здійснення такої перевірки джерелом походження коштів фізичної особи / фізичної особи - підприємця може бути: заробітна плата, дохід, отриманий за реалізацію продукції, надані послуги, продаж майна, отримання спадку, отримання страхової суми за договором страхування, виграш у лотерею, набуття права на скарб, інші виплати відповідно до умов цивільно-правового правочину (договору).

Банк для з'ясування джерел походження власних коштів фізичної особи може витребувати, зокрема, документи, визначені пунктом 50 розділу V цього Положення. Якщо фізична особа відповідно до податкового законодавства не подавала податкової декларації за будь-який з років, що передують останньому звітному року перед відповідною датою (датою здійснення аналізу), то для підтвердження достатності власних коштів фізичної особи банком може бути використана надана клієнтом / представником клієнта інформація, одержана ним в установленому законодавством порядку від відповідного державного органу, про доходи, отримані у відповідному році, і сплачені з цих доходів податки.".

5. Підпункт 5 пункту 73 розділу VI викласти в такій редакції:

"5) не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним місяцем, щодо фінансових операцій (сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій), що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу, які виявлені за результатами аналізу відповідності фінансових операцій клієнтів їх фінансовому стану та/або змісту діяльності, моніторингу ризиків клієнтів та інших регулярних/періодичних процедур аналізу операцій клієнтів банку, що передбачені Правилами фінансового моніторингу банку;".

6. Пункт 98 розділу VII викласти в такій редакції:

"98. Відповідальний працівник банку в разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості відправлення до спеціально уповноваженого органу в установленому порядку відповідних файлів інформаційного обміну за допомогою електронної пошти Національного банку, самостійно забезпечує негайне подання на змінних носіях (CD, DVD, Flash-носії) сформованих та зашифрованих АРМ-НБУ файлів разом із супровідним листом на адресу спеціально уповноваженого органу. Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.

Відповідальний працівник банку звертається до спеціально уповноваженого органу та узгоджує засіб отримання від спеціально уповноваженого органу відповідних файлів інформаційного обміну.".

7. Абзац третій пункту 113 розділу VIII викласти в такій редакції:

"У такому листі/файлі-листі зазначається інформація про час і дату отримання рішення або доручення, виконання рішення або доручення в частині зупинення, поновлення, забезпечення моніторингу фінансових операцій, залишок коштів на час зупинення фінансових операцій на рахунку, а також наявності факту накладення арешту на рахунки клієнта (із зазначенням відомостей про відповідні документи та наданням їх копій).".

8. У розділі IX:

1) пункти 123, 125 викласти в такій редакції:

"123. Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму очолює відповідальний працівник банку - юридичної особи / філії іноземного банку. Відповідальний працівник банку - юридичної особи за посадою є членом правління банку. Відповідальним працівником банку - юридичної особи не може бути голова правління банку / керівник філії іноземного банку, головний бухгалтер банку / філії іноземного банку та його заступники, керівник структурного підрозділу банку / філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам. Кандидатура відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку має бути погоджена Національним банком у встановленому порядку.".

"125. Банк має право призначити відповідальним працівником банку особу, яка відповідає вимогам статті 42 Закону про банки, нормативно-правового акта Національного банку, яким визначаються вимоги до ділової репутації та професійної придатності керівників банку, а також таким кваліфікаційним вимогам:

1) має стаж роботи на посаді відповідального працівника банку не менше одного року або стаж роботи в банківській системі на посаді в структурному підрозділі банку із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж три роки та виконував функції із зазначених питань;

2) знає законодавство України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері, а також володіє навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу.";

2) абзац перший пункту 128 викласти в такій редакції:

"128. Банк до подання Національному банку документів для погодження кандидатури відповідального працівника банку повинен з'ясувати, перевірити та прийняти рішення про відповідність кандидата на посаду відповідального працівника банку кваліфікаційним вимогам, передбаченим пунктом 125 розділу IX цього Положення, з урахуванням інформації (у тому числі наданої кандидатом) про допущені внаслідок дії або бездіяльності кандидата на посаду відповідального працівника банку факти порушення банком законодавства України щодо банківської діяльності та/або з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (у разі їх наявності протягом останніх п'яти років), а саме:";

3) підпункт 1 пункту 130 викласти в такій редакції:

"1) копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені банком або нотаріально;";

4) пункти 134, 136 та 138 викласти в такій редакції:

"134. Кандидатура відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку погоджується Національним банком після розгляду його кандидатури Комітетом Національного банку з урахуванням результатів тестування щодо знання вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, та результатів співбесіди, проведених у визначеному Національним банком порядку, а також іншої наявної інформації, що може впливати на прийняття Національним банком рішення (у тому числі інформації, що стосується роботи кандидата в інших банках).

Погодження кандидатури відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку здійснюється одночасно з погодженням Національним банком його кандидатури на посаду члена правління банку (крім випадків, коли на момент подання банком пакета документів, передбаченого пунктом 130 розділу IX цього Положення, Національний банк вже підтвердив відповідність ділової репутації та професійної придатності особи як члена правління цього банку). У такому разі погодження кандидатури оформляється єдиним рішенням Комітету Національного банку.".

"136. У разі отримання від Національного банку рішення про непогодження кандидатури відповідального працівника банку банк у місячний строк із дня прийняття рішення Комітетом Національного банку про відмову відповідно до вимог цього Положення подає Департаменту пакет документів, передбачений пунктом 130 розділу IX цього Положення, необхідний для погодження іншої кандидатури.".

"138. У разі відсутності (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням, відстороненням від посади згідно з рішенням Національного банку, відстороненням від роботи в передбачених законодавством України випадках) відповідального працівника банку строком до чотирьох місяців керівник виконавчого органу банку / керівник філії іноземного банку в установленому установчими документами банку / положенням про філію іноземного банку порядку призначає працівника, який виконуватиме обов'язки тимчасово відсутнього (відстороненого) відповідального працівника банку.

У разі тимчасової відсутності відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку понад чотири місяці погодження кандидатури на посаду відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку з Національним банком здійснюється відповідно до вимог розділу IX цього Положення. Передбачений пунктом 130 розділу IX цього Положення пакет документів має бути поданий до Національного банку не пізніше ніж протягом двох тижнів із дня закінчення зазначеного строку.";

5) після пункту 138 доповнити розділ новим пунктом 1381 такого змісту:

"1381. Банк - юридична особа / філія іноземного банку після звільнення з посади відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку, отримання вимоги Національного банку про заміну відповідального працівника банку зобов'язаний(а) наступного робочого дня прийняти рішення про тимчасове покладання на визначену ним особу обов'язків відповідального працівника та в місячний строк із дня звільнення / отримання вимоги з посади відповідального працівника подати Департаменту пакет документів, передбачений пунктом 130 розділу IX цього Положення, для погодження Національним банком кандидатури на посаду відповідального працівника.";

6) пункт 139 викласти в такій редакції:

"139. Працівник, щодо якого банк приймає рішення про тимчасове покладання обов'язків відповідального працівника банку, повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційній вимозі, передбаченій у підпункті 2 пункту 125 розділу IX цього Положення, та мати достатній досвід для тимчасового виконання зазначених обов'язків.

На особу, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника банку, покладаються всі обов'язки та надаються всі права відповідального працівника банку, передбачені Законом, цим Положенням і внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу.

Банк має перевірити інформацію про особу, на яку планується тимчасово покласти обов'язки відповідального працівника банку, щодо наявності в неї бездоганної ділової репутації та відповідності кваліфікаційній вимозі, передбаченій у підпункті 2 пункту 125 розділу IX цього Положення, а також здійснити заходи, зазначені в пункті 128 розділу IX цього Положення.

Банк проводить таку перевірку на підставі представлених особою оригіналів документів або їх належним чином засвідчених копій, а також у разі потреби на підставі інформації, одержаної від органів державної влади, банків, фінансових установ, інших юридичних осіб, і за результатами проведених заходів щодо збору інформації про кандидата з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

За результатами перевірки банк складає висновок про відповідність працівника, на якого планується тимчасово покласти обов'язки відповідального працівника банку, передбаченим пунктом 139 розділу IX цього Положення вимогам, який підписується керівником банку. Такий висновок разом із поданими цим працівником документами або їх копіями повинні зберігатися в банку.";

7) абзац перший пункту 143 виключити.

9. Додатки 2 - 7 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

Анкета клієнта - юридичної особи - резидента має містити такі відомості:

1. Повне та скорочене найменування (у разі наявності).

2. Організаційно-правова форма.

3. Форма власності.

4. Місцезнаходження.

5. Кількість працівників.

6. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

7. Дата державної реєстрації.

8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

9. Номери контактних телефонів і факсів.

10. Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи).

11. Адреса електронної пошти.

12. Дата відкриття першого рахунку.

13. Результат і дата оцінки репутації клієнта*.

14. Рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму**.

15. Дата первинного заповнення анкети.

16. Дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта.

17. Дата внесення до анкети останніх змін.

18. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом).

19. Відомості про виконавчий орган.

20. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю.

21. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*.

22. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки*.

23. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 18, 20 та 21 додатка 2 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами*.

24. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства.

25. Розмір статутного капіталу.

26. Вид (види) господарської (економічної) діяльності.

27. Зміст діяльності.

28. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії).

29. Послуги банку (продукти), якими користується клієнт.

30. Рахунки, що відкриті в банку.

31. Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, його код, номер рахунку)***.

32. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема:

1) у вигляді фінансової допомоги;

2) від продажу цінних паперів;

3) від продажу або відступлення права грошової вимоги;

4) у вигляді позики;

5) від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

33. Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта змісту його діяльності (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають змісту діяльності клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення клієнтом)*.

34. Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів)*.

____________
* Інформація може не заповнюватися щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

** Інформація міститься окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.

*** Заповнюється в разі наявності такої інформації.

 

Анкета клієнта - юридичної особи - нерезидента має містити такі відомості:

1. Повне та скорочене найменування (у разі наявності).

2. Форма власності.

3. Країна реєстрації.

4. Дата реєстрації.

5. Орган реєстрації.

6. Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру.

7. Місцезнаходження.

8. Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи).

9. Кількість працівників.

10. Номери контактних телефонів і факсів.

11. Адреса електронної пошти.

12. Дата відкриття першого рахунку.

13. Результат і дата оцінки репутації клієнта*.

14. Рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму**.

15. Дата первинного заповнення анкети.

16. Дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта.

17. Дата внесення до анкети останніх змін.

18. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом).

19. Відомості про виконавчий орган.

20. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю.

21. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*.

22. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки*.

23. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 18, 20 та 21 додатка 3 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами*.

24. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.

25. Розмір статутного капіталу.

26. Вид (види) господарської (економічної) діяльності.

27. Зміст діяльності.

28. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії).

29. Послуги банку (продукти), якими користується клієнт.

30. Рахунки, що відкриті в банку.

31. Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, його код, номер рахунку)***.

32. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався), зокрема:

1) у вигляді фінансової допомоги;

2) від продажу цінних паперів;

3) від продажу або відступлення права грошової вимоги;

4) у вигляді позики;

5) від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

33. Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта змісту його діяльності (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають змісту діяльності клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення клієнтом)*.

34. Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів)*.

____________
* Інформація може не заповнюватися щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

** Інформація міститься окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.

*** Заповнюється в разі наявності такої інформації.

 

Анкета клієнта - представництва юридичної особи - нерезидента має містити такі відомості:

1. Повне та скорочене найменування (у разі наявності).

2. Місцезнаходження.

3. Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності).

4. Вид (види) господарської (економічної) діяльності.

5. Зміст діяльності.

6. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії).

7. Послуги банку (продукти), якими користується клієнт.

8. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном.

9. Номери контактних телефонів і факсів.

10. Адреса електронної пошти.

11. Дата відкриття першого рахунку.

12. Рахунки, що відкриті в банку.

13. Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, його код, номер рахунку).

14. Результат і дата оцінки репутації клієнта*.

15. Рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму**.

16. Дата первинного заповнення анкети.

17. Дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта.

18. Дата внесення до анкети останніх змін.

19. Повне та скорочене найменування (у разі наявності) юридичної особи - нерезидента.

20. Організаційно-правова форма юридичної особи - нерезидента.

21. Форма власності юридичної особи - нерезидента.

22. Країна реєстрації юридичної особи - нерезидента.

23. Дата реєстрації юридичної особи - нерезидента.

24. Орган реєстрації юридичної особи - нерезидента.

25. Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру.

26. Місцезнаходження юридичної особи - нерезидента.

27. Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи) юридичної особи - нерезидента.

28. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном юридичної особи - нерезидента.

29. Номери контактних телефонів і факсів юридичної особи - нерезидента.

30. Адреса електронної пошти юридичної особи - нерезидента.

31. Відомості про виконавчий орган юридичної особи - нерезидента.

32. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи - нерезидента.

33. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи - нерезидента*.

34. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки юридичної особи - нерезидента*.

35. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 8, 28, 32 та 33 додатка 4 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами*.

36. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.

37. Розмір статутного капіталу юридичної особи - нерезидента.

38. Вид (види) господарської (економічної) діяльності юридичної особи - нерезидента.

39. Зміст діяльності юридичної особи - нерезидента.

40. Джерела надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався).

41. Оцінка відповідності здійснених фінансових операцій клієнта змісту його діяльності та діяльності юридичної особи - нерезидента (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають змісту діяльності юридичної особи - нерезидента, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення)*.

42. Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів)*.

____________
* Інформація може не заповнюватися щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

** Інформація міститься окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням встановлення/зміни.

 

Анкета клієнта - фізичної особи має містити такі відомості:

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності).

2. Дата народження.

3. Місце народження (за наявності).

4. Громадянство (для нерезидентів).

5. Місце проживання або перебування.

6. Відомості про документ, що посвідчує особу.

7. Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів).

8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

9. Місце роботи, посада.

10. Номери контактного телефону та факсу (за наявності).

11. Адреса електронної пошти (за наявності).

12. Дата відкриття першого рахунку / здійснення операції без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах.

13. Результат та дата оцінки репутації клієнта.

14. Рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму*.

15. Дата первинного заповнення анкети.

16. Дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта.

17. Дата внесення до анкети останніх змін.

18. Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта.

19. Ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта.

20. Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності).

21. Вид підприємницької діяльності (за наявності).

22. Види незалежної професійної діяльності (за наявності)**.

23. Види послуг, якими користується клієнт.

24. Рахунки клієнта, що відкриті в банку.

25. Інформація про належність клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних із публічними особами.

26. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 18 та 19 додатка 5 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

27. Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема:

1) сукупний середньомісячний дохід;

2) у вигляді фінансової допомоги;

3) від продажу цінних паперів;

4) від продажу або відступлення права грошової вимоги;

5) у вигляді позики;

6) від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

28. Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів).

____________
* Інформація міститься окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.

** Для клієнтів - фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

 

Анкета клієнта - фізичної особи - підприємця має містити такі відомості:

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності).

2. Дата народження.

3. Місце народження (за наявності).

4. Громадянство.

5. Місце проживання або місце перебування.

6. Відомості про документ, що посвідчує особу.

7. Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів).

8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

9. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10. Номери контактного телефону та факсу.

11. Адреса електронної пошти.

12. Дата відкриття першого рахунку / здійснення операції без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах.

13. Результат та дата оцінки репутації клієнта.

14. Рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму*.

15. Дата первинного заповнення анкети.

16. Дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта.

17. Дата внесення до анкети останніх змін.

18. Вид (види) підприємницької діяльності.

19. Зміст діяльності.

20. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії).

21. Ідентифікаційні дані представника клієнта.

22. Види послуг, якими користується клієнт.

23. Рахунки клієнта, що відкриті в банку.

24. Рахунки клієнта, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку).

25. Інформація про належність клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

26. Інформація про належність представника клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

27. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта, зокрема:

1) сукупний середньомісячний дохід;

2) у вигляді фінансової допомоги;

3) від продажу цінних паперів;

4) від продажу або відступлення права грошової вимоги;

5) у вигляді позики;

6) від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

28. Оцінка відповідності здійснених фінансових операцій клієнта змісту його діяльності (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають змісту діяльності клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення клієнтом).

29. Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів).

____________
* Інформація міститься окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.

 

Анкета клієнта - фінансової установи - нерезидента - кореспондента має містити такі відомості:

1. Повне та скорочене найменування.

2. Форма власності.

3. Країна реєстрації.

4. Дата реєстрації.

5. Орган реєстрації.

6. Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського реєстру.

7. Банківський ідентифікаційний код (BIC).

8. Вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій.

9. Номер ліцензії.

10. Дата видачі ліцензії.

11. Фінансові операції, що можуть здійснюватися фінансовою установою.

12. Місцезнаходження.

13. Номери контактних телефонів і факсів.

14. Адреса електронної пошти.

15. Результат та дата оцінки репутації*.

16. Рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму**.

17. Дата встановлення кореспондентських відносин.

18. Дата первинного заповнення анкети.

19. Дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта.

20. Дата внесених до анкети останніх змін.

21. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном.

22. Відомості про виконавчий орган.

23. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління.

24. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*.

25. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки*.

26. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 21, 23 та 24 додатка 7 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами*.

27. Розмір статутного капіталу.

28. Інформація про відокремлені структурні підрозділи (у разі їх наявності).

29. Спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами.

30. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.

31. Джерела надходження коштів на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався).

32. Оцінка відповідності фінансових операцій кореспондента послугам, які зазвичай надаються ним через рахунок (рахунки), відкритий (відкриті) у банку / філії іноземного банку (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають послугам, які зазвичай надаються кореспондентом своїм клієнтам через рахунки, відкриті в банку / філії іноземного банку, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення)*.

33. Інформація щодо повноважень клієнта - фінансової установи - нерезидента - кореспондента у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

____________
* Інформація може не заповнюватися щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

** Інформація міститься окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.".

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Національного
банку України

К. В. Рожкова

Опрос