Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине

Национальный банк
Постановление от 11.01.2017 № 3
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2017 року N 3

Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 25 вересня 2018 року N 103)

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 790/19528 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

1. У розділі I:

1) абзац четвертий пункту 6 викласти в такій редакції:

"Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) протягом операційного часу (у післяопераційний час) без будь-яких обмежень безкоштовно обмінювати фізичним та юридичним особам не придатні до обігу платіжні банкноти та монети національної валюти на придатні. Також підлягають безкоштовному обміну на придатні до обігу платіжні банкноти та монети національної валюти без будь-яких обмежень банкноти і монети, що вилучаються Національним банком з обігу, а також банкноти, прийняті від правоохоронних органів, що оброблені спеціальними хімічними реактивами під час проведення слідчо-оперативних заходів. Банк (філія, відділення) зобов'язаний також здійснювати на вимогу клієнта обмін банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів. Такий обмін, якщо справжність та платіжність банкнот (монет) не викликає сумніву, банк (філія, відділення) здійснює безпосередньо під час приймання готівки без відображення в бухгалтерському обліку";

2) пункти 8 - 10, 13 викласти в такій редакції:

"8. Банк під час здійснення касових операцій має забезпечувати:

визначення справжності та платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти;

обов'язкове приймання банкнот і монет на вимогу клієнта, у тому числі таких, що вилучаються з обігу Національним банком, крім операцій, зупинення яких вимагається законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

своєчасне повне оприбутковування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до каси банку, та її зарахування на зазначені клієнтами рахунки;

своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) національної та іноземної валюти, у тому числі під час здійснення сплати платежів;

документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку, у тому числі готівки, що видана працівникам банку для роботи в післяопераційний час та її повернення;

своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку, належний внутрішній контроль за касовими операціями;

здавання готівки національної валюти до відділів (управління) грошового обігу в регіоні (Центрального сховища) згідно з договорами про касове обслуговування з дотриманням вимог цієї Інструкції;

задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності - отримання підкріплення готівкою в відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні відповідно до договорів про касове обслуговування з дотриманням вимог цієї Інструкції, придбання її в інших банках;

систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній та іноземній валюті;

ідентифікацію і верифікацію клієнтів (представників клієнтів) відповідно до вимог законодавства України.

9. Банк на підставі цієї Інструкції та з урахуванням переліку касових операцій зобов'язаний розробити і затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, у яких слід визначити порядок:

роботи операційної каси в операційний та післяопераційний час;

приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей в операційній касі, у тому числі із застосуванням АТМ-систем;

внутрішнього переміщення готівки і цінностей між працівниками банку (філії, відділення);

роботи каси перерахування та формування готівки для касового обслуговування власних клієнтів;

зведення залишків готівки та інших цінностей в операційній касі;

контролю за касовими операціями;

підкріплення готівкою власних філій (відділень) і приймання від них готівки;

визначення відповідальних осіб сховища (їх кількість та посади), організація їх роботи;

забезпечення схоронності готівки та інших цінностей банку;

обліку та зберігання печаток і штампів, індикаторних пломб; роботи з іншими цінностями, що зберігаються у сховищі (пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція тощо);

проведення ревізії готівки та інших цінностей, що зберігаються в операційній касі та платіжних пристроях (строки проведення та види ревізій, оформлення результатів ревізії);

роботи із застосуванням електронних платіжних засобів через операційну касу;

роботи з банкоматами, платіжними терміналами, ПТКС та іншими платіжними пристроями (далі - платіжні пристрої);

надання клієнтам банку (філій, відділень) в оренду індивідуальних сейфів для цінностей та зберігання індивідуальних сейфів, приймання від клієнтів цінностей на відповідальне зберігання;

відкривання і закривання сховищ та сейфів, що використовуються як сховища, і сховищ для індивідуальних сейфів та здавання їх під охорону та прийняття з-під охорони, а також зберігання ключів (дублікатів ключів) від них та індивідуальних сейфів, металевих шаф, візків, які призначені для зберігання готівки та інших цінностей;

обміну клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів та вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) і надсилання їх на дослідження;

приймання інкасаторських сумок із готівковою виручкою; управління якістю касових операцій з урахуванням стрес-сценаріїв;

урегулювання спорів між банком (філією, відділенням) і клієнтом з питань касового обслуговування.

Банк (філія, відділення) зобов'язаний за зверненням клієнта врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання, які виникають та/або пов'язані з касовими операціями, у тому числі здійсненими через платіжні пристрої.

10. Банк зобов'язаний забезпечити зберігання готівки та інших цінностей лише у власних сховищах банку (філії, відділення), сейфах, що використовуються як сховище, депозитних системах та АТМ-сейфах, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку з організації захисту приміщень банків в Україні.

Протягом робочого часу готівка та інші цінності операційної каси банку (філії, відділення) зберігаються в сховищі, АТМ-системах та у сейфах, візках, металевих шафах, ящиках столів, що розташовані на робочих місцях працівників банку";

"13. Банк наказом призначає відповідальних осіб сховища (у складі не менше двох осіб), на яких покладаються обов'язки щодо зберігання цінностей у сховищі та/або сейфах, що використовуються як сховища, та виконання операцій з ними. У разі зберігання у сховищі/сейфі, депозитних системах та АТМ-сейфах банку (філії, відділення) залишків цінностей, обсяг яких не перевищує 20 мінімальних заробітних плат протягом шести місяців, банк має право призначати відповідальними особами сховища одного працівника. Стаж роботи в банківській системі працівників, які входять до складу відповідальних осіб банку або філії, становить не менше ніж один рік, а відділень банку - не менше ніж шість місяців";

3) розділ доповнити новим пунктом такого змісту:

"15. Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) розмістити в доступному для огляду клієнтами місці таку інформацію:

режим роботи операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу та в післяопераційний час;

перелік операцій, які здійснює операційна каса в операційний та післяопераційний час;

зразки заповнення реквізитів касових документів;

витяг з наказу (розпорядження) про встановлення тарифів за касове обслуговування фізичних осіб, юридичних осіб у національній та іноземній валюті;

матеріали (плакати, буклети тощо) з описами банкнот (монет) національної валюти, що перебувають в обігу, уводяться в обіг та/або вилучаються з обігу;

повідомлення про те, якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку (філії, відділення) під контролем працівника банку (філії, відділення), то претензії від клієнта щодо відшкодування банком недостачі не приймаються (повідомлення розміщується на видному місці в операційній касі банку (філії, відділення);

перелік номіналів банкнот гривні, на приймання та видачу яких налаштовані платіжні пристрої;

з проблемних питань, які виникають від повідомлення про права інвалідів I та II груп на позачергове обслуговування, а також інших осіб, яким відповідно до законодавства України надано таке право;

контактна інформація банку (філії, відділення), за якою клієнт мав би можливість ознайомитися про час касового обслуговування тощо".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

пункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. Відділи (управління) грошового обігу в регіоні (Центральне сховище) надсилають акти про розбіжності, складені ними, у зв'язку з виявленими під час оброблення готівки в упаковці банків (філій, відділень) недостачами (у тому числі неплатіжні, підроблені, навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення, забруднені спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, пошкоджені під час надзвичайного режиму) банкнот (монет) національної валюти банкам (філіям), у пачках (мішечках) яких, у тому числі їх відділень, виявлено недостачі, разом з пакувальним матеріалом (накладка, бандероль з усіх корінців та упаковка пачки, ярлик і пломба від мішечка) для відшкодування протягом трьох робочих днів із дня отримання акта.

Відділ (управління) грошового обігу в регіоні (Центральне сховище) на підставі звіту про розбіжності, сформованого за допомогою автоматизованої системи оброблення банкнот (BPS-200, BPS-1000, BPS-M7), складає акт про розбіжності, один примірник якого надсилає до банку (філії). До одного примірника акта про розбіжності для пачки, сформованої банком (філією, відділенням) ручним способом, додаються накладка, бандероль з усіх корінців та упаковка пачки, а для пачки, сформованої банком (філією, відділенням) за допомогою автоматизованої системи, - накладка, бандероль з одного корінця та упаковка пачки. Банк (філія) самостійно визначає джерела відшкодування сум недостач.

Сума надлишку, установленого відділом (управлінням) грошового обігу в регіоні (Центральним сховищем) під час перерахування готівки в упаковці банку (філії, відділення), оформляється актом про розбіжності і повертається відповідному (відповідній) банку (філії). Один примірник акта про розбіжності разом із пакувальним матеріалом надсилається банку (філії)";

пункт 1.12 викласти в такій редакції:

"1.12. Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) здійснювати вивезення готівки, у тому числі не придатної до обігу, до відділу (управління) грошового обігу в регіоні (Центрального сховища), лише в упаковці свого банку (філії, відділення)";

абзац другий пункту 1.13 викласти в такій редакції:

"Банк (філія, відділення) здає до відділу (управління) грошового обігу в регіоні (Центрального сховища) пачки банкнот з корінців, сформованих тільки одним касиром за однією датою";

пункт 1.15 викласти в такій редакції:

"1.15 Операції з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, виконуються банками і відділами (управліннями) грошового обігу в регіоні (Центральним сховищем) відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі";

2) пункт 2.4 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.4. У разі виявлення недостачі зразків банкнот банк (філія) сплачує відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні відшкодування в сумі, що дорівнює номіналу зразка банкноти";

3) у главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Банк (філія), крім ліквідаторів банків (уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку), має право самостійно передавати готівку своїм філіям (банку), відділенням або іншим банкам (філіям, відділенням) незалежно від їх місця розташування на території України";

пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перевезення готівки між банками (підрозділами банків різних юридичних осіб) здійснюється тільки підрозділом інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банку або юридичної особи, яка надає банкам послуги з інкасації на підставі отриманої від Національного банку ліцензії";

абзац другий пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"Договори про передавання відділеннями готівки укладаються між банками - юридичними особами в порядку, передбаченому законодавством України";

4) у главі 4:

абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Відділи (управління) грошового обігу в регіоні (Центральне сховище) приймають від банку (філії, відділення) готівку національної валюти за умови дотримання таких вимог:";

пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) під час приймання готівки від фізичних і юридичних осіб, а також перед обробленням банкнот автоматизованим способом візуально перевірити банкноти та вилучити такі, що мають ознаки пошкодження, за якими вони підлягають дослідженню, для передавання в установленому порядку до уповноважених підрозділів Національного банку для проведення досліджень";

абзац перший пункту 4.9 викласти в такій редакції:

"4.9. Кожні 10 корінців банкнот формуються в пачку по 1000 аркушів одного номіналу і зразка, яка споряджається верхньою та нижньою накладками з картону. На верхній накладці пачки, сформованої вручну або на автоматизованих системах оброблення банкнот, крім реквізитів, які визначені пунктом 4.5 глави 4 розділу II цієї Інструкції, після реквізиту "номінал" у нижньому лівому куті проставляється реквізит "зразка _______ року", "зразка до 2003 року", або "зразків 2003 - 2007 років випуску", або "зразків 2014 та наступних років випуску". У верхньому правому куті бандеролей та накладки пачки не придатних до обігу банкнот проставляється штамп "зношені", "значно зношені" або "з дефектами виробника";

пункт 4.12 викласти в такій редакції:

"4.12. Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) здавати до відділів (управлінь) грошового обігу в регіоні (Центрального сховища) пачки зношених банкнот, упаковані в термоусадкову плівку чи поліетиленові пакети".

3. У розділі IV:

1) у главі 1:

абзац третій пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"У грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка, незалежно від суми мають зазначатися дані паспорта громадянина України - отримувача (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), найменування документа, серія (за наявності), номер і дата його видачі, найменування установи, що його видала [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство]";

пункти 1.8 та 1.11 викласти в такій редакції:

"1.8. Проведення ідентифікації і верифікації клієнтів (представників клієнтів), які здійснюють касові операції без відкриття рахунку, здійснюється відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

"1.11. У заявах на переказ готівки для нарахування податків, зборів та інших платежів до бюджету і фондів соціального страхування в додаткових реквізитах банк зазначає код бюджетної класифікації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство], для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті, для штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху - серію та номер протоколу про адміністративне правопорушення";

пункт 1.17 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк (філія, відділення) має право налаштовувати термінали самообслуговування таким чином, щоб клієнт перед здійсненням касової операції мав змогу обирати на екрані термінала шляхи отримання квитанції в електронному вигляді, яка є підтвердженням касової операції, зокрема, смс-повідомлення, електронна пошта клієнта та/або інші шляхи дистанційного каналу обслуговування, які передбачені технологією налаштування термінала самообслуговування та внутрішніми інструкціями банку (філії, відділення)";

2) абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 викласти в такій редакції:

"належність пред'явленого паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) отримувачу, відповідність даних паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) тим даним, що зазначені в касовому документі [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство]";

3) у главі 4:

абзац четвертий пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"Банк (філія, відділення) один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження та в разі потреби інші документи (заява пред'явника, акт про пошкодження готівки) разом із сумнівними банкнотами (монетами) передає для дослідження";

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, здійснюють відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище та Департамент грошового обігу (далі - установи). Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти (монети) безпосередньо до відповідного відділу (управління) грошового обігу в регіоні, яке, якщо немає змоги прийняти відповідне рішення, то надсилає їх до управління грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу для дослідження фахівцями управління організації виготовлення і захисту грошей та бланків цінних паперів Департаменту грошового обігу.

Управління організації виготовлення і захисту грошей та бланків цінних паперів Департаменту грошового обігу проводить дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти безпосередньо до управління грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу";

абзац третій пункту 4.6 викласти в такій редакції:

"сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти до управління грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу";

абзац сьомий пункту 4.7 викласти в такій редакції:

"Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з сумнівними щодо справжності банкнотами іноземної валюти до управління грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу здійснюється спецзв'язком (після належного додаткового упакування)";

абзац п'ятий пункту 4.9 викласти в такій редакції:

"відправлення протягом п'яти робочих днів банку (філії, відділенню) справжніх банкнот іноземної валюти незалежно від ступеня їх зношеності здійснює управління грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу (у разі потреби пересилання через інші установи Національного банку строк продовжується, але не може перевищувати 30 робочих днів)".

4. Додатки 16 та 21 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

Правила заповнення реквізитів касових документів

N
з/п

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

1

2

3

1

Номер

Банк (філія, відділення), що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа

9

Дата здійснення операції

У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її до банку. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування. У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової операції. Дата здійснення операції в документі зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР"

3

Платник

Зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки. Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунку або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство]. За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ідентифікація та верифікація клієнтів здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначаються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з оприбуткування готівки, зданої інкасаторами, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про здавання готівки цей реквізит не заповнюється

4

Отримувач

У касових документах на видачу готівки фізичній особі зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі - найменування юридичної особи та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.
У касових документах на переказ готівки зазначаються найменування юридичної

 

 

особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.
За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з видачі готівки через інкасаторів, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про отримання ними готівки цей реквізит не заповнюється

5

Код отримувача

У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, зазначаються: для юридичної особи - код платника податків; фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті)

6

Банк отримувача

Зазначаються найменування та місцезнаходження банку отримувача

7

Банк платника

Зазначаються найменування та місцезнаходження банку платника

8

Код банку отримувача

Зазначається реквізит банку отримувача, визначений і включений до довідника банківських установ України

9

Назва валюти

Зазначається літерний код валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення операцій з іноземною валютою

10

Дебет/Кредит

Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями

11

Сума цифрами

Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті

12

Еквівалент у гривнях

Зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою сума в гривнях, що розраховується в установленому порядку

13

Загальна сума

Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн.". Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок". Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному порядку

14

Призначення платежу

У разі видачі готівки з операційної каси зазначається, на які цілі вона видається, під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою". За операціями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. За операціями на сплату платежів за штрафами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зазначається серія та номер протоколу про адміністративне правопорушення (код бюджетної класифікації 21081300).
За операціями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готівки"

15

Підстава

Зазначаються номер і дата розпорядчого документа або реєстру, протоколу САБ, у яких зафіксовано здійснені касові операції

16

Пред'явлений документ

У грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми зазначаються найменування пред'явленого документа (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) серія (за наявності), номер і дата його видачі, найменування установи, що видала документ [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство]. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку зазначаються назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер (крім операцій з видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку)

17

Підпис платника/отримувача

Платник/отримувач ставить підпис власноручно або електронний цифровий підпис.

 

 

На прибутково-видатковому касовому ордері [для банків (філій, відділень)], прибутковому касовому ордері та видатковому касовому ордері (для Національного банку України) підписи платника/отримувача не ставляться, якщо вони оформлені на загальну суму виконаних касових операцій, а також є підпис платника/отримувача на первинному документі, на підставі якого оформлено касовий документ. Крім квитанцій на реалізовані за готівку пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію. За операціями з видачі/приймання готівки через інкасаторів вони проставляють підпис про передавання/приймання цінностей у Супровідному касовому ордері до сумки, Описі цінностей в національній/іноземній валюті, що перевозяться, Супровідній відомості до сумки з готівкою. Підписи інкасаторів на прибутково-видатковому ордері не вимагається

18

Підписи банку

Посадові особи, визначені банком, ставлять підпис власноручно

19

Додаткові реквізити

20

Код платника

У разі внесення готівки як сплати податків і зборів до бюджету платник зазначає код/номер, а саме: юридична особа - код платника податків; фізична особа - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта(або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство]. Зазначається в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

21

Код бюджетної класифікації

Зазначається платником у разі здійснення платежів податків, зборів та інших платежів до бюджету

22

Період платежу

Зазначається, за який період здійснюється платіж

23

Дата валютування

Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів від дати складання касового документа (дата складання документа не враховується)

24

Кількість сумок

У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок з готівкою

25

Інші додаткові реквізити

Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, у тому числі контактна інформація про клієнта, а саме, місце проживання чи перебування, номер телефону тощо, який здійснює переказ готівки без відкриття рахунку, банк визначає самостійно

". 

 

____________________________________________________________________________________
                                                                            [найменування банку (філії, відділення)]
_________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

Код банку ___________
"___" ____________ ____ року

 

 

Управління грошового обігу по
м. Києву і Київській області
Департаменту грошового обігу
Національного банку України
Контрактова площа, 2-б, м. Київ,
04070

Опис N
банкнот іноземної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку N

N
з/п

Джерело надходження банкноти*

Дата пред'явлення сумнівної банкноти

Найменування валюти

Рік

Номінал

Серійний номер (інші реквізити, що містяться на банкноті)

Результат дослідження в Департаменті грошового обігу

висновок (справжня, підроблена)

N і дата акта про дослідження

1

2

3

4

5

6

7

В

9

Усього ___________________ (________________________________________) за кожною валютою.
(цифрами) (словами)

____________
* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи.

____________________
(посада відповідальної
особи банку)

__________________
(підпис)

________________
(прізвище,
ініціали)

Керівник підрозділу, у якому
проводилися дослідження

____________________
(посада відповідальної
особи банку)

__________________
(підпис)

________________
(прізвище,
ініціали)

__________ ______________
   (підпис)      (прізвище, ініціали)

____________________
(посада відповідальної
особи банку)

__________________
(підпис)

________________
(прізвище,
ініціали)

Експерт (фахівець)

М. П.

 

 

__________ ______________
       (підпис)        (прізвище, ініціали)

(зворотний бік)

Здали (інкасатори):

Прийняли (матеріально відповідальні особи):

___________
(посада)

____________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали)

___________
(посада)

____________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали)

___________
(посада)

____________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали)

___________
(посада)

____________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали)

___________
(посада)

____________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали)

___________
(посада)

____________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали)

 

Результати перерахування банкнот іноземної валюти в Управлінні грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу Національного банку України

N
з/п

Найменування валюти

Номінал

Кількість банкнот (шт.)

Сума в абсолютних одиницях валюти

цифрами

словами

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

".

____________

Опрос