Идет загрузка документа (198 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков

Национальный банк
Постановление, Перечень от 14.12.2016 № 411
редакция действует с 08.09.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 року N 411

Про затвердження Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 27 березня 2017 року N 27
,
від 10 жовтня 2017 року N 102
,
від 27 листопада 2018 року N 128
,
від 26 квітня 2019 року N 64
,
від 4 жовтня 2019 року N 119
,
від 4 вересня 2020 року N 130

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 67, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою сприяння фінансовій стабільності банків, у тому числі стабільності фінансової системи України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків (далі - Положення), що додається.

2. Національний банк України з дня набрання чинності цією постановою не розглядає клопотання і документи банків щодо надання стабілізаційних кредитів відповідно до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року N 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за N 540/17835 (зі змінами) (далі - Положення N 327).

3. Повернення банками стабілізаційних кредитів, наданих Національним банком України згідно з вимогами Положення N 327, та зміна умов кредитних договорів за такими кредитами здійснюються відповідно до норм Положення N 327 та умов кредитних договорів.

4. Національний банк України до набрання чинності пункту 7 постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (далі - постанова N 351) приймає в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором щодо екстреної підтримки ліквідності банку (далі - кредитний договір) майнові права за укладеними банком кредитними договорами за умови, що такі кредитні договори укладені не з пов'язаними з банком особами, а також:

1) заборгованість за кредитними договорами з юридичними особами, фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, виконання зобов'язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою (крім об'єктів незавершеного будівництва) класифікована за I та II категоріями якості відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 180 календарних днів, стан обслуговування боргу протягом останніх 180 календарних днів поспіль визначений як "високий" або "добрий";

2) заборгованість за кредитними договорами з фізичними особами (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів) класифікована за І та II категоріями якості відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.

5. До 02 січня 2017 року включно:

1) Національний банк України приймає як заставу майнові права за кредитними договорами, які одночасно відповідають вимогам, визначеним у додатку 1 Положення (розрахунок розміру кредитного ризику яких здійснюється в тестовому режимі відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови N 351) та пункті 4 цієї постанови;

2) обмеження, визначені підпунктом 1 пункту 55 розділу VII Положення, не поширюються на операції овернайт з банками, які мають фінансовий стан не нижче класу "Б" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.

6. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

(У тексті Положення слово "відсоток" у всіх відмінках і числах замінено словом "процент" у відповідних відмінках і числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року N 128)

(У тексті Положення посилання на додатки 2 - 6 замінено посиланнями відповідно на додатки 3 - 7 згідно з постановою Правління Національного банку України від 26 квітня 2019 року N 64)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 99 Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про заставу", "Про іпотеку", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) та визначає умови здійснення Національним банком екстреної підтримки ліквідності банків з метою сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності фінансової системи.

2. Національний банк здійснює екстрену підтримку ліквідності платоспроможних банків, які мають, за оцінкою Національного банку, вплив на стабільність фінансової системи, тимчасову потребу в підтриманні ліквідності для виконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами (крім пов'язаних із банком осіб) і вичерпали інші джерела підтримання ліквідності, у тому числі на міжбанківському кредитному ринку та за допомогою стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи.

3. Екстрена підтримка ліквідності банків є інструментом короткострокового покриття тимчасового дефіциту їх ліквідності, який не повинен застосовуватись як заміщення необхідної додаткової капіталізації банку або вирішення його структурних проблем.

4. Національний банк оцінює вплив банку на стабільність фінансової системи з урахуванням його кількісних та якісних параметрів діяльності, а також стану банківської та фінансової системи, макроекономічного середовища та наявності системних ризиків.

5. Екстрена підтримка ліквідності може надаватися банку за умови, що структура власності банку не визнана Національним банком непрозорою.

(пункт 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27)

6. Національний банк під час прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банку оцінює його фактичну та прогнозну платоспроможність, дотримання/недотримання плану капіталізації (за наявності програми капіталізації), а також ураховує результати аналізу бізнес-моделі банку (за наявності), проведеного відповідно до розпорядчих актів Національного банку з питань оцінки банків під час здійснення безвиїзного банківського нагляду.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

7. Національний банк здійснює екстрену підтримку ліквідності банку шляхом надання банку кредиту на умовах, визначених у цьому Положенні.

8. Кредит для екстреної підтримки ліквідності надається банкам для підтримки ліквідності з метою забезпечення виконання його зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами (крім пов'язаних із банком осіб).

9. Кредит для екстреної підтримки ліквідності банку надається на строк до 90 днів.

Національний банк має право прийняти рішення щодо продовження строку користування кредитом для екстреної підтримки ліквідності банку на строк до 90 днів.

10. Загальний строк користування кредитом для екстреної підтримки ліквідності банку з урахуванням усіх продовжень строку користування ним не може перевищувати одного року.

11. Кредит для екстреної підтримки ліквідності банку надається однією або кількома сумами (траншами).

Строк користування траншем не може перевищувати строку користування кредитом.

12. Процентна ставка за кожним траншем установлюється на рівні облікової ставки Національного банку, яка діє на день надання траншу, плюс два процентних пункти, і не змінюється до дати фактичного повернення цього траншу в повному обсязі, крім випадку продовження строку користування траншем.

У разі продовження строку користування траншем процентна ставка за ним установлюється на рівні облікової ставки Національного банку, яка діє на день укладення договору про продовження строку користування траншем, плюс два процентних пункти.

13. Проценти за користування кожним траншем нараховуються згідно з умовами кредитного договору щодо екстреної підтримки ліквідності банку (далі - кредитний договір), починаючи з дня надходження коштів траншу на рахунок банку і закінчуючи днем, який передує даті фактичного повернення траншу.

14. Проценти за користування кожним траншем сплачуються щомісяця та в останній день строку користування траншем.

15. Банк має право достроково повернути транші та сплатити проценти за користування ними (повністю або частково), письмово (із зазначенням терміну перерахування коштів) повідомивши про це Національний банк, але не пізніше ніж за один робочий день до дня такого дострокового повернення/сплати коштів.

Національний банк у разі настання в банку надійної ситуації з ліквідністю (за оцінкою Національного банку) має право звернутися до банку з пропозицією щодо дострокового повернення кредиту для екстреної підтримки ліквідності (повністю або частково), а банк зобов'язаний повернути кредит (повністю або частково) згідно із зазначеною пропозицією.

16. Порядок надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку складається з таких етапів:

1) надання банком до Національного банку клопотання про укладення генерального договору щодо екстреної підтримки ліквідності (далі - генеральний договір), розгляд клопотання Національним банком;

2) визначення майна/гарантій, що забезпечуватиме(уть) виконання зобов'язань за кредитним договором, та оцінка такого майна (за необхідності);

3) прийняття рішення про укладення генерального договору; укладення генерального договору;

4) прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку, укладення кредитного договору, договорів застави/іпотеки/поруки;

5) надання траншів.

17. Національний банк розпорядчим актом установлює технічний порядок, який визначає порядок взаємодії Національного банку і банків під час надання кредитів для екстреної підтримки ліквідності банків, зміни умов кредитного договору, контролю за виконанням умов кредитного договору і договорів застави/іпотеки/поруки.

II. Надання банком клопотання про укладення генерального договору та його розгляд Національним банком

18. Банк, який має намір укласти з Національним банком генеральний договір, подає до Національного банку клопотання про укладення генерального договору. Клопотання має бути підписане головою правління банку та зареєстроване в банку.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

19. Національний банк у разі відповідності діяльності банку вимогам, визначеним у пунктах 4, 5 розділу I цього Положення, протягом трьох робочих днів з дня отримання клопотання банку про укладення генерального договору письмово повідомляє банк про можливість подання ним документів, визначених у пункті 34 розділу IV цього Положення, а в разі невідповідності діяльності банку зазначеним вимогам повідомляє банк про залишення його клопотання без розгляду.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

Надання зазначеного повідомлення не призводить до виникнення в Національного банку будь-яких зобов'язань щодо укладення генерального договору та надання банку кредиту для екстреної підтримки його ліквідності.

III. Забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором

20. Національний банк має право приймати в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором майно та гарантії, перелік та порядок урахування яких визначено в додатку 1 "Перелік майна/гарантій, яке(і) є прийнятним(и) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності та порядок його врахування" до цього Положення (далі - додаток 1 до цього Положення).

(абзац перший пункту 20 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.04.2019 р. N 64)

Національний банк має право установлювати розпорядчим актом пріоритетність майна та гарантій, які приймаються Національним банком у забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором.

Національний банк має право відмовити в прийнятті в забезпечення виконання зобов'язань банку за кредитом для екстреної підтримки ліквідності:

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

1) майна та гарантій, які не відповідають вимогам цього Положення та додатка 2 "Вимоги до застави за кредитом для екстреної підтримки ліквідності" до цього Положення;

11) нерухомого майна, яке має ознаки, визначені в додатку 3 "Ознаки неприйнятності нерухомого майна для передавання в заставу Національному банку України" до цього Положення;

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128
,
підпункт 1 пункту 20 замінено двома підпунктами згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 26.04.2019 р. N 64)

2) майнових прав за укладеним банком кредитним договором з юридичною або фізичною особою, якщо Національний банк установить, що така юридична або фізична особа не спроможна забезпечити в повному обсязі виконання зобов'язань перед банком за кредитним договором у встановлений у ньому строк та/або ринкова вартість предмета(ів) іпотеки, який(і) забезпечує(ють) виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним банком-позичальником з юридичною особою та/або фізичною особою, є завищеною та/або якщо такий предмет іпотеки обтяжений будь-яким іншим зобов'язанням, за будь-яким іншим кредитним договором.

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

21. Майно, що пропонується в заставу/іпотеку Національному банку, не повинно бути обтяжене іншими зобов'язаннями.

Національний банк має право прийняти рішення щодо обов'язкового передавання в заставу разом з єдиним (цілісним) майновим комплексом корпоративних прав юридичної особи - власника єдиного (цілісного) майнового комплексу.

(пункт 21 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

22. Банк, який має намір надати в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором майно, визначене в рядках 7, 8 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, ініціює залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення огляду та/або незалежної оцінки майна та укладення тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна між банком, Національним банком та суб'єктом оціночної діяльності.

(пункт 22 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119
,
від 04.09.2020 р. N 130)

23. Звіт про оцінку майна має бути складений не раніше шестимісячного строку до дня його подання до Національного банку.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

24. Національний банк має право вимагати рецензування звіту про оцінку майна із залученням іншого суб'єкта оціночної діяльності.

25. Суб'єкт оціночної діяльності, який залучається для здійснення незалежної оцінки вартості / актуалізації оцінки заставленого майна повинен відповідати критеріям, установленим у додатку 4 "Критерії, яким має відповідати суб'єкт оціночної діяльності" до цього Положення (далі - додаток 4 до цього Положення).

(абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

Рецензування звіту про оцінку майна можуть виконувати:

1) суб'єкт оціночної діяльності, який відповідає критеріям, установленим у додатку 4 до цього Положення;

(абзац третій пункту 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

2) експертні ради, спеціально створені саморегульованими організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - членами саморегульованої організації;

3) оцінювачі, які працюють у Фонді державного майна України, а також інших органах державної влади, що можуть проводити роботи з рецензування, відповідно до законодавства України.

26. Достатність обсягу майна/гарантій, що надається(ються) в забезпечення виконання зобов'язань банку за кредитним договором, визначається з урахуванням суми заборгованості за кредитом та процентів за три місяці користування ним, а також коригуючих коефіцієнтів, визначених у таблицях додатка 1 до цього Положення.

(абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

Достатність обсягу майнових прав під час проведення вибіркового правового аналізу майнових прав відповідно до пункту 301 розділу III цього Положення визначається шляхом розповсюдження (екстраполяції) результатів такого вибіркового правового аналізу.

(пункт 26 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

Розмір коригуючих коефіцієнтів може бути змінений постановою Правління Національного банку в разі суттєвої зміни кон'юнктури ринку та/або розміру витрат, пов'язаних із реалізацією заставленого майна.

(пункт 26 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.04.2019 р. N 64)

27. Національний банк приймає в заставу/іпотеку:

1) майно, визначене в рядку 7 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, - за вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до вимог законодавства України незалежним суб'єктом оціночної діяльності;

(підпункт 1 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

2) майнові права за кредитними договорами, визначені в рядку 8 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, - за вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до вимог законодавства України незалежним суб'єктом оціночної діяльності, але не більше ринкової вартості (без податку на додану вартість) предметів іпотеки (крім об'єктів незавершеного будівництва), які забезпечують виконання зобов'язань за такими кредитними договорами, з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

(підпункт 2 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

(пункт 27 розділу ІІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27)

28. Національний банк за умови укладення договору поруки з власником істотної участі в банку / контролером (за його згодою) на суму кредиту та процентів за три місяці користування ним, приймає в заставу/іпотеку майно, визначене в рядках 7, 8 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, за вищим коригуючим коефіцієнтом.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

29. Національний банк приймає в заставу майнові права, визначені в рядках 9, 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, за балансовою вартістю кредитів, визначеною банком згідно з нормативно-правовим актом Національного банку з бухгалтерського обліку.

(пункт 29 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27,
від 04.10.2019 р. N 119
,
від 04.09.2020 р. N 130)

291. Національний банк приймає в заставу цінні папери, визначені в рядку 3 таблиці додатка 1 до цього Положення, за справедливою вартістю, визначеною згідно з розпорядчим актом Національного банку з питань оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 291 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27)

30. Національний банк здійснює перевірку майна, що пропонується банком або майновим поручителем у заставу/іпотеку Національному банку, на предмет наявності/відсутності обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та забезпечує внесення до цих реєстрів відповідних відомостей про обтяження або припинення обтяження заставленого майна.

301. Національний банк має право:

1) здійснювати вибірковий правовий аналіз майнових прав за кредитними договорами, визначених у рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення;

2) установлювати розпорядчим актом порядок проведення вибіркового правового аналізу майнових прав та розповсюдження (екстраполяції) його результатів.

Національний банк, якщо за результатами проведеного правового аналізу майнових прав за кредитними договорами, визначених у рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, виявить правові ризики, має право вимагати від банку вжиття заходів, передбачених абзацом першим пункту 33 розділу III цього Положення.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 301 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

31. Банк зобов'язаний протягом строку дії кредитного договору проводити актуалізацію оцінки вартості майна, визначеного в рядках 7, 8 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення та наданого банком у забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, до закінчення строку дії звіту про оцінку такого майна, а також на вимогу Національного банку.

(абзац перший пункту 31 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119
,
від 04.09.2020 р. N 130)

Національний банк протягом строку дії кредитного договору має право вимагати проведення актуалізації оцінки вартості майна, визначеного в рядках 7, 8 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, що забезпечує виконання зобов'язань за кредитним договором.

(абзац другий пункту 31 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119
,
від 04.09.2020 р. N 130)

Актуалізація оцінки вартості майна здійснюється на підставі тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна, що має бути укладений між банком, суб'єктом оціночної діяльності та Національним банком з урахуванням вимог цього Положення.

311. Банк / майновий поручитель протягом строку дії договору іпотеки зобов'язаний забезпечити страхування переданого в іпотеку майна, визначеного в рядку 7 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, страховою компанією, що відповідає критеріям, визначеним у додатку 5 "Критерії, яким має відповідати страхова компанія" до цього Положення, або вжити заходів, передбачених абзацом першим пункту 33 розділу III цього Положення.

(абзац перший пункту 311 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

Національний банк протягом строку дії договору іпотеки має право вимагати підтвердження відповідності страхової компанії встановленим критеріям та отримувати фінансову звітність страхової компанії на останню річну звітну дату, що передається до уповноваженого органу зі здійснення нагляду за страховими компаніями, копії договорів облігаторного перестрахування.

(абзац другий пункту 311 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

(розділ ІІІ доповнено пунктом 311 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

312. Банк до припинення застави за договором застави майнових прав зобов'язаний не здійснювати зарахування зустрічних вимог за кредитами боржників, майнові права за якими передані в заставу Національному банку, без письмового дозволу Національного банку.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 312 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.04.2019 р. N 64)

32. Національний банк має право прийняти рішення про виведення частини заставленого майна з-під застави за умови достатності обсягу заставленого майна, визначеного відповідно до пункту 26 розділу III цього Положення, та подання банком клопотання з відповідним обґрунтуванням.

33. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку у разі зменшення вартості майна/гарантій, що забезпечує(ють) виконання зобов'язань за кредитним договором, та/або невідповідності такого майна/гарантій вимогам, установленим у розділі III цього Положення та в додатках 1 та/або 2 до цього Положення, повернути в термін, визначений кредитним договором та/або генеральним договором, частину заборгованості за кредитом пропорційно розміру зменшення вартості майна/гарантій або поповнити чи замінити їх (за погодженням із Національним банком) майном/гарантіями, визначеним(ми) у додатку 1 до цього Положення, у розмірі, достатньому для задоволення вимог Національного банку за кредитним договором з урахуванням коригуючих коефіцієнтів.

(абзац перший пункту 33 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119)

Банк зобов'язаний у разі отримання коштів від фізичних осіб у погашення (повне або часткове) заборгованості за кредитами, майнові права за якими визначені в рядках 9, 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення (крім кредитів, наданих у формі відновлювальної кредитної лінії), перерахувати в термін, визначений кредитним договором та/або генеральним договором, у погашення основної суми боргу за кредитом для екстреної підтримки ліквідності кошти в сумі не менше ніж добуток суми, отриманої від фізичної особи в погашення заборгованості за кредитом, та відповідного коригуючого коефіцієнта, зазначеного в таблиці 4 додатка 1 до цього Положення.

(абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

Банк зобов'язаний у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних перерахувати у погашення основної суми боргу за кредитом для екстреної підтримки ліквідності кошти в сумі не менше ніж 100 процентів від суми, отриманої в погашення (повне або часткове) заборгованості за кредитами, майнові права за якими визначені в рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення.

(абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

(абзац другий пункту 33 розділу ІІІ замінено абзацами згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27)

IV. Прийняття рішення про укладення генерального договору, укладання генерального договору

34. Банк, який має намір укласти з Національним банком генеральний договір, за умови отримання ним письмового повідомлення Національного банку відповідно до пункту 19 розділу II цього Положення, подає до Національного банку документи, визначені в додатку 6 "Перелік документів, що подаються банком на етапі прийняття рішення про укладення генерального договору" до цього Положення (далі - додаток 6 до цього Положення).

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

35. Національний банк має право відмовити банку в укладенні генерального договору в разі:

1) невідповідності діяльності банку вимогам та умовам, визначеним у пунктах 3 - 5 розділу I цього Положення;

2) невідповідності поданих банком документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або подання банком неповного пакета документів чи виявлення факту надання недостовірної інформації;

3) ненадання або надання не в повному обсязі інформації та/або документів, зазначених у пункті 36 розділу IV цього Положення;

4) недостатності обсягу майна/гарантій, що пропонуються банком у забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності, для надання кредиту в обсязі, необхідному, за оцінкою Національного банку, для покриття прогнозного тимчасового дефіциту ліквідності банку (зокрема, з урахуванням песимістичного сценарію).

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

36. Національний банк має право вимагати від банку додаткової інформації та/або документів, необхідних для опрацювання питання щодо укладення генерального договору.

361. Національний банк на підставі документів, поданих банком відповідно до пункту 34 розділу IV цього Положення, проводить попередній правовий аналіз документів щодо майна/гарантій, запропонованих банком у забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, та попередній аналіз наявності ознак неприйнятності такого майна/гарантій для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором.

Національний банк повідомляє банк про результати проведеного аналізу.

(розділ ІV доповнено пунктом 361 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

37. Рішення про укладення чи відмову в укладенні генерального договору приймає Правління Національного банку.

38. Генеральний договір має містити загальні принципи та процедури екстреної підтримки ліквідності банку Національним банком.

Укладення генерального договору не веде до виникнення в Національного банку будь-яких зобов'язань щодо надання банку кредиту для екстреної підтримки ліквідності.

39. Генеральний договір діє протягом одного року з дня його укладення, але в будь-якому разі до повного виконання банком зобов'язань за генеральним договором та всіма кредитними договорами, які будуть невід'ємними частинами генерального договору, якщо такі кредитні договори будуть укладені.

40. Банк, який вважає ймовірним подання ним протягом найближчих 30 календарних днів клопотання про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності, має щотижня подавати Національному банку прогноз грошових потоків банку за формою, визначеною Національним банком (базовий та песимістичний сценарії), який має містити пояснення щодо прийнятих під час його побудови припущень.

(абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

Національний банк має право вимагати від банку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для аналізу прогнозу грошових потоків банку, а також щоденну або щотижневу інформацію про фактичні грошові потоки банку за формою, визначеною Національним банком.

V. Прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності, укладення кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки

41. Банк для розгляду Національним банком питання про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності має подати до Національного банку за умови укладення генерального договору та виникнення в банку фактичної потреби в такому кредиті документи, визначені в додатку 7 "Перелік документів, що подаються банком для прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності" до цього Положення (далі - додаток 7 до цього Положення).

Документи щодо майнових прав за укладеними банком кредитними договорами з юридичними та фізичними особами, передбачені пунктом 11 додатка 7 до цього Положення, що були попередньо надані банком Національному банку в пакеті документів, передбачених додатком 6 до цього Положення, якщо в них не було змін, повторно Національному банку не подаються (за винятком, документів, передбачених підпунктом 2 пункту 11 додатка 7 до цього Положення).

(пункт 41 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

42. Національний банк має право залишити без розгляду клопотання банку про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності і повернути банку відповідні документи в разі їх невідповідності вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або подання банком неповного пакета документів чи виявлення факту надання недостовірної інформації.

(пункт 42 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

43. Національний банк має право вимагати від банку додаткову інформацію та/або документи, які необхідні для опрацювання питання щодо надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку.

431. Національний банк, якщо банк надає в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором майнові права, передбачені в рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, та якщо в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є інформація про обтяження майнових прав за укладеними банком кредитними договорами, якої недостатньо для ідентифікації таких майнових прав, звертається на підставі наданого банком письмового дозволу до обтяжувачів таких майнових прав, із запитом про надання інформації/документів, необхідних для ідентифікації таких майнових прав.

(розділ V доповнено пунктом 431 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128
,
пункт 431 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

44. Національний банк для прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності має право в разі потреби здійснити інспекційну перевірку банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань проведення інспекційних перевірок.

45. Рішення про надання чи відмову в наданні кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку приймає Правління Національного банку.

46. Національний банк має право відмовити банку в наданні кредиту для екстреної підтримки ліквідності в разі:

1) невідповідності банку та/або запитуваного ним кредиту вимогам та умовам, визначеним у розділі I цього Положення;

2) невиконання банком вимог цього Положення;

3) ненадання або надання не в повному обсязі інформації та/або документів, зазначених у пункті 43 розділу V цього Положення;

4) наявності порушеного обов'язку банку, майнового поручителя, поручителя за будь-яким укладеним із Національним банком кредитним договором або іншим договором, за яким Національний банк є кредитором банку, або договором застави, іпотеки, поруки, який забезпечує виконання зобов'язань банку за кредитним договором або іншим договором, за яким Національний банк є кредитором банку;

5) установлення факту виплати банком протягом трьох місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності, або в будь-який час після такого звернення коштів пов'язаним із банком особам;

6) якщо Національним банком буде встановлено, що надані банком пояснення причин виникнення в банку дефіциту ліквідності, обґрунтування щодо запитуваної суми кредиту, джерел його повернення, неможливості використання банком інших джерел підтримання ліквідності та/або інформація, зазначена банком у прогнозі грошових потоків, є необгрунтованими;

(підпункт 6 пункту 46 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

7) недостатності обсягу майна/гарантій, що пропонуються банком у забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності, для надання кредиту в обсязі, необхідному, за оцінкою Національного банку, для покриття прогнозного тимчасового дефіциту ліквідності банку (зокрема, з урахуванням песимістичного сценарію).

(пункт 46 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

47. Сума кредиту для екстреної підтримки ліквідності визначається на підставі прогнозного обсягу відпливу грошових коштів для виконання зобов'язань банку перед його вкладниками та іншими кредиторами (крім пов'язаних з банком осіб) протягом строку користування кредитом, зменшеного на прогнозний обсяг грошових надходжень банку за той самий період, з урахуванням необхідності дотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів у Національному банку.

Сума кредиту для екстреної підтримки ліквідності визначається з урахуванням необхідності забезпечення достатності обсягу майна/гарантій, яке(і) надаються в забезпечення виконання зобов'язань банку за кредитом, відповідно до вимог пункту 26 розділу III цього Положення.

Прогнозні обсяги відпливу грошових коштів та грошових надходжень протягом строку користування кредитом визначаються на підставі базового сценарію прогнозу грошових потоків банку.

48. Після прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку Національний банк укладає з банком кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки.

VI. Надання траншів

49. Банк може подавати Національному банку заяви на отримання траншів відповідно до умов укладених з Національним банком кредитного договору та генерального договору.

Разом із заявою на отримання траншу банк подає актуалізований станом на дату подання такої заяви прогноз грошових потоків банку (базовий та песимістичний сценарії) за формою, визначеною Національним банком, який має містити пояснення щодо прийнятих під час його побудови припущень, обґрунтування запитуваної суми траншу та строку користування ним і відображати джерела повернення кредиту.

50. Національний банк має право вимагати від банку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для опрацювання питання щодо надання траншу.

51. Транш надається в межах суми кредиту на строк, що не перевищує строку користування кредитом, за таких умов:

1) запитувана сума траншу не повинна перевищувати прогнозний обсяг відпливу грошових коштів для виконання зобов'язань банку перед його вкладниками та іншими кредиторами (крім пов'язаних із банком осіб) протягом двох найближчих тижневих інтервалів, зазначених у поданому банком базовому сценарії прогнозу грошових потоків, зменшений на прогнозний обсяг грошових надходжень банку за той самий період, з урахуванням необхідності дотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів у Національному банку;

2) банк забезпечує достатність обсягу майна/гарантій, наданого(их) у забезпечення виконання зобов'язань банку за кредитом для екстреної підтримки ліквідності банку, відповідно до вимог пункту 26 розділу III цього Положення, з урахуванням запитуваного траншу;

3) банк не має інших джерел підтримання ліквідності (у тому числі за рахунок залучення коштів на міжбанківському кредитному ринку та за допомогою стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи) в обсязі, достатньому для виконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами (крім пов'язаних з банком осіб), що має бути підтверджено банком у заяві на отримання траншу;

4) підпункт 4 пункту 51 розділу VI виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27)

5) структура власності банку не визнана Національним банком непрозорою.

52. Рішення про надання чи відмову в наданні траншу приймає уповноважена посадова особа Національного банку, яка відповідно до розпорядчих актів Національного банку наділена такими повноваженнями (далі - уповноважена особа). Рішення приймається з урахуванням рекомендацій Кредитного комітету Національного банку протягом трьох робочих днів з дня отримання Національним банком заяви банку на отримання траншу.

За рекомендацією Кредитного комітету питання про надання чи відмову в наданні банку траншу може бути внесене на розгляд Правління Національного банку. У такому випадку строк прийняття рішення про надання чи відмову в наданні траншу може бути подовжений до п'яти робочих днів після дня отримання Національним банком заяви банку на отримання траншу.

53. Національний банк має право відмовити банку в наданні траншу в разі:

1) наявності хоча б одного з фактів, визначених у пункті 71 розділу IX цього Положення;

2) невиконання банком будь-якої умови надання траншу, визначеної в пункті 51 розділу VI цього Положення;

3) ненадання або надання не в повному обсязі інформації та/або документів, зазначених у пунктах 49, 50 розділу VI цього Положення;

4) установлення факту виплати банком протягом трьох місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності, або в будь-який час після такого звернення коштів пов'язаним із банком особам;

5) якщо Національним банком буде встановлено, що надані банком обґрунтування та пояснення щодо запитуваної суми траншу, джерел повернення кредиту, неможливості використання банком інших джерел підтримання ліквідності та/або інформація, зазначена банком у прогнозі грошових потоків, є необгрунтованими. У такому випадку Національний банк може запропонувати банку скоригувати запитувану суму траншу та/або строк користування ним та подати до Національного банку оновлену заяву на отримання траншу.

54. Національний банк надає транш не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про надання траншу.

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову банку в наданні траншу не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє про це банк з обґрунтуванням причин відмови.

VII. Обмеження та вимоги щодо діяльності банків

55. Національний банк з метою зниження ризику ліквідності банку встановлює обмеження та вимоги щодо діяльності банку на строк дії кредитного договору, зокрема щодо:

1) обмеження здійснення активних операцій обсягом (у розрізі валют), що склався на дату прийняття рішення Правління Національного банку про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку. Таке обмеження не поширюється на операції за зобов'язаннями з кредитування, які виникли до дати прийняття рішення Правління Національного банку, операції овернайт з банками, клас яких визначений не нижче ніж другий відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями1, та операції з депозитними сертифікатами Національного банку;

____________
1 З урахуванням вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".

2) заборони здійснення активних операцій з пов'язаними з банком особами та особами, які пов'язані з ними юридичними та/або економічними взаємозв'язками, або мають спільні джерела доходів, або мають спільні джерела повернення кредитів. Таке обмеження не поширюється на операції з надання кредитів овердрафт працівникам банку за зарплатними проектами;

3) заборони здійснення інвестицій та придбання цінних паперів. Таке обмеження не поширюється на операції з придбання цінних паперів, що перейшли у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя;

4) заборони викупу акцій власної емісії, за винятком випадків, передбачених законодавством України щодо обов'язкового викупу банком акцій власної емісії;

5) заборони здійснення викупу або дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадку, коли таке погашення відбувається за погодженням з Національним банком, та випадків, передбачених договорами публічної оферти;

6) заборони розподілу капіталу в будь-якій іншій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу банку, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років і випадків, установлених законодавством України;

7) заборони виплати дивідендів акціонерам/учасникам банку, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;

8) заборони дострокового повернення коштів пов'язаним із банком особам (крім спрямування достроково повернених коштів на збільшення капіталу банку);

9) заборони виплати інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які не є складовою частиною основної та додаткової заробітної плати;

10) заборони придбання без погодження з Національним банком основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім тих, що перейшли у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя;

11) заборони укладання депозитних договорів, що передбачають авансову виплату процентів.

56. Національний банк має право встановлювати додаткові обмеження та вимоги щодо діяльності банку.

57. Національний банк на період користування банком кредитом для екстреної підтримки ліквідності запроваджує процедуру особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначає куратора.

VIII. Зміна умов кредитного договору

58. Зміна умов кредитного договору здійснюється шляхом унесення змін до нього на підставі клопотання банку, яке має містити обґрунтовані пояснення необхідності таких змін.

59. Клопотання про продовження строку користування кредитом/траншем має бути подано банком не пізніше ніж за 10 робочих днів до настання дати повернення кредиту/траншу та містити обґрунтовані пояснення причин, які призвели до неспроможності банку забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань перед Національним банком.

60. Банк разом з клопотанням про продовження строку користування кредитом має подати такі документи:

1) копію рішення уповноваженого органу управління банку (спостережної ради, правління) щодо звернення до Національного банку за продовженням строку користування кредитом для екстреної підтримки ліквідності банку (належним чином завірену);

2) актуалізований прогноз грошових потоків банку на наступні чотири місяці (базовий та песимістичний сценарії), підписаний головою правління банку. Банк разом з прогнозом грошових потоків має подати такі документи: пояснення, обґрунтування щодо запитуваного строку кредиту, джерел його повернення, припущень, прийнятих під час побудови прогнозу грошових потоків; документи, що підтверджують право власності на активи, вартість активів, величину грошових потоків афілійованих із банком осіб, якщо прогнозний обсяг надходжень від таких активів та/або потоків становить п'ять або більше процентів від загального прогнозного обсягу грошових надходжень банку за відповідний період;

(підпункт 2 пункту 60 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

3) документи, визначені в пунктах 5 - 11 додатка 7 до цього Положення (крім випадків, коли інформація щодо майна/гарантій, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитним договором, що міститься в документах, поданих банком Національному банку відповідно до пункту 41 розділу V цього Положення, залишається незмінною).

(пункт 60 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

61. Національний банк має право вимагати від банку іншу інформацію та/або документи, необхідні для опрацювання питання щодо зміни умов кредитного договору.

62. Національний банк для прийняття рішення про зміну умов кредитного договору має право в разі потреби здійснити інспекційну перевірку банку.

63. Рішення про зміну істотних умов кредитного договору, а саме суми кредиту та строку користування ним, процентної ставки за користування кредитом/траншем, структури забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором приймає Правління Національного банку.

64. Рішення про зміну інших умов кредитного договору можуть приймати уповноважені посадові особи Національного банку.

65. Національний банк має право прийняти рішення про відмову в зміні умов кредитного договору, якщо Національним банком буде встановлено, що надані банком пояснення причин, які призвели до необхідності зміни умов кредитного договору (у тому числі причини неспроможності забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань перед Національним банком), та/або інформація, зазначена банком у прогнозі грошових потоків, є необгрунтованими.

(пункт 65 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

IX. Контроль за виконанням умов кредитного договору та відповідальність

66. Банк зобов'язаний відповідно до форми, доведеної до його відома Національним банком, щомісячно відповідно до умов генерального договору та/або кредитного договору надавати Національному банку інформацію, підписану головою правління банку, про стан дотримання прогнозних показників грошових потоків та вимог кредитного договору, генерального договору, договорів застави/іпотеки/поруки, ужитих заходів щодо подолання дефіциту ліквідності та пошуку іншого джерела підтримання ліквідності банку, стан та вартість майна, що є забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності, дотримання встановлених на період користування кредитом обмежень та вимог.

(пункт 66 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

67. Банк протягом строку дії кредитного договору має щотижня подавати до Національного банку прогноз грошових потоків банку за формою, визначеною Національним банком (базовий та песимістичний сценарії), та щоденно - інформацію про фактичні грошові потоки банку за формою, визначеною Національним банком.

Національний банк має право вимагати від банку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для аналізу прогнозних та/або фактичних грошових потоків банку.

68. Національний банк протягом строку дії кредитного договору має право здійснювати інспекційну перевірку банку щодо відповідності майнових прав за укладеними банком кредитними договорами, які є предметом застави за кредитами Національного банку, вимогам, визначеним у рядках 8 - 10 таблиці додатка 2 до цього Положення. У разі необхідності перелік питань, який підлягає перевірці, може бути розширений.

(пункт 68 розділу IX із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27,
від 04.10.2019 р. N 119)

69. Голова правління банку протягом строку дії кредитного договору несе персональну відповідальність за надання достовірної інформації Національному банку, відповідність та достатність майна/гарантій, наданого(их) для забезпечення зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності, уключаючи достовірність даних щодо майнових прав за укладеними банком кредитними договорами з юридичними та фізичними особами.

70. Національний банк має право реалізувати своє переважне і безумовне право відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" шляхом списання в безспірному порядку заборгованості з рахунків банку, за якою настав строк погашення, та/або задовольнити вимоги Національного банку за кредитом у повному обсязі за рахунок відчуження заставленого майна, набуття його у власність або отримання коштів від погашення/стягнення за гарантією/порукою/предметом застави.

71. Національний банк має право вимагати дострокового виконання зобов'язань банку за кредитним договором та/або генеральним договором, за наявності хоча б одного з таких фактів:

1) невиконання банком умов кредитного договору та/або генерального договору;

2) невиконання банком умов будь-якого іншого укладеного з Національним банком кредитного або іншого договору, за яким Національний банк є кредитором банку;

3) невиконання банком та/або майновим поручителем та/або поручителем умов договору застави/іпотеки/поруки, що забезпечує виконання зобов'язань банку за кредитним або іншим договором, за яким Національний банк є кредитором банку (у тому числі за кредитним договором);

4) суттєве відхилення фактичних результатів діяльності банку від прогнозних показників згідно з прогнозом грошових потоків, яке свідчить про неспроможність банку виконати зобов'язання перед його вкладниками та іншими кредиторами, у тому числі перед Національним банком;

(підпункт 4 пункту 71 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

5) порушення банком установлених Національним банком обмежень та вимог щодо його діяльності;

6) виявлення факту надання банком та/або майновим поручителем та/або поручителем недостовірної інформації Національному банку, яка пов'язана з наданням кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку;

7) підпункт 7 пункту 71 розділу IX виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27)

8) структура власності банку визнана Національним банком непрозорою;

9) оспорювання дійсності кредитного договору та/або генерального договору або їх окремих положень банком або іншими особами;

10) оспорювання дійсності, припинення або визнання недійсними гарантій та/або договорів застави/іпотеки/поруки, що забезпечують виконання зобов'язань банка за кредитним договором та/або генеральним договором;

11) виявлення факту недійсності заяв та гарантій, наданих банком та/або майновим поручителем та/або поручителем під час укладення кредитного договору та/або генерального договору, договорів застави/іпотеки/поруки;

12) наявність незадоволених банком вимог, претензій або позовів третіх осіб, якщо сума окремої вимоги, претензії, позову перевищує 1 (один) процент від вартості активів банка, визначеної за даними його останньої наявної місячної звітності.

72. Списання простроченої заборгованості банку здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

73. Національний банк має право відповідно до статті 71 Закону України "Про Національний банк України" залишити заставлене майно за собою за справедливою вартістю.

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

Директор Департаменту
супроводження кредитів

Т. Ю. Лойченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

 

Перелік майна/гарантій, яке(і) є прийнятним(и) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності, та порядок його врахування

Таблиця 1

Перелік майна/гарантій, яке(і) є прийнятним(и) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності, та коригуючі коефіцієнти для окремих видів майна/гарантій

N
з/п

Вид застави

Коригуючий коефіцієнт

1

2

3

1

Гарантії Кабінету Міністрів України

0,9

2

Гарантії урядів країн

0,9

3

Облігації підприємств (крім цільових), облігації Державної іпотечної установи

0,9

4

Гарантії міжнародних фінансових установ

0,9

5

Гарантії банків-нерезидентів та/або фінансових установ - нерезидентів

0,8

6

Банківські метали

0,8

7

Нерухоме майно (крім об'єктів незавершеного будівництва)

Відповідно до таблиці 2 додатка 1

8

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з юридичними особами (крім банків, бюджетних установ), фізичними особами - підприємцями, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва

Відповідно до таблиці 3 додатка 1

9

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), виконання зобов'язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва

Відповідно до таблиці 4 додатка 1

10

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), крім майнових прав, визначених у рядку 9 таблиці 1

Відповідно до таблиці 4 додатка 1

Таблиця 2

Коригуючі коефіцієнти для нерухомого майна (крім об'єктів незавершеного будівництва), яке є прийнятним для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності

Таблиця 3

Коригуючі коефіцієнти для майнових прав за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з юридичними особами (крім банків, бюджетних установ), фізичними особами - підприємцями, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою (крім об'єктів незавершеного будівництва), які є прийнятними для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності

Таблиця 4

Коригуючі коефіцієнти для майнових прав за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців, які є прийнятними для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2017 р. N 27
,
у редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 26.04.2019 р. N 64
,
від 04.09.2020 р. N 130)

 

Вимоги до застави за кредитом для екстреної підтримки ліквідності

Таблиця

N
з/п

Вид застави

Вимоги до застави

1

2

3

1

Гарантії Кабінету Міністрів України

 

2

Гарантії урядів країн

Кредитний рейтинг не нижчий ніж "A-" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service та Fitch IBCA

3

Облігації підприємств (крім цільових), облігації Державної іпотечної установи

1. Розміщення облігацій здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України.
2. Облігації перебувають у власності банку.
3. Обіг облігацій обслуговується депозитарною системою відповідно до законодавства України

4

Гарантії міжнародних фінансових установ

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація

5

Гарантії банків-нерезидентів та/або фінансових установ - нерезидентів

Кредитний рейтинг не нижчий ніж "A" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service та Fitch IBCA

6

Банківські метали

1. У стандартних або мірних зливках.
2. Перебувають на відповідальному зберіганні в Національному банку

7

Нерухоме майно (крім об'єктів незавершеного будівництва)

Розташоване на території України, за винятком тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон), та населених пунктів, перелік яких затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (зі змінами) (далі - Розпорядження)

8

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з юридичними особами (крім банків, бюджетних установ), фізичними особами - підприємцями, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва

1. Кредитні договори укладені не з пов'язаними особами.
2. Кредитні договори укладені з особами, які зареєстровані не на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та не в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
3. Кредитні договори укладені банком не на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та не в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
4. Заставлене майно за кредитними договорами не перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
5. Заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 180 календарних днів.
6. Протягом останніх 180 календарних днів поспіль за кредитним договором клас юридичної особи (крім банку, бюджетної установи) був визначений банком не нижче п'ятого, клас фізичної особи - підприємця - не нижче першого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
7. Немає прострочення погашення боргу за діючими кредитними договорами боржника у банку-позичальнику (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).
8. Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з юридичною особою та/або фізичною особою - підприємцем, періодичність сплати боргу встановлено не рідше одного разу на місяць/квартал в обсязі, не меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань бухгалтерського обліку.
9. Немає інформації про прострочення погашення боргу за діючими кредитними договорами боржника в інших банках (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).
10. Валютою кредиту за кредитними договорами з фізичними особами - підприємцями є національна валюта України.
11. Валютою кредиту за кредитними договорами з юридичними особами є національна валюта України, долар США або євро

9

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), виконання зобов'язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва

1. Кредитні договори укладені не з пов'язаними особами.
2. Кредитні договори укладені з особами, які зареєстровані не на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та не в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
3. Кредитні договори укладені банком не на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та не в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
4. Заставлене майно за кредитними договорами не перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
5. Заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 180 календарних днів.
6. Протягом останніх 180 календарних днів поспіль за кредитним договором клас фізичної особи був визначений банком не нижче першого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
7. Немає прострочення погашення боргу більше семи днів за діючими кредитними договорами боржника у банку-позичальнику (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).
8. Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з фізичною особою, періодичність сплати боргу встановлено не рідше одного разу на місяць/квартал в обсязі, не меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань бухгалтерського обліку.
9. Немає інформації про прострочення погашення боргу більше семи днів за діючими кредитними договорами боржника в інших банках (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).
10. Валютою кредиту за кредитними договорами є національна валюта України

10

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), крім майнових прав, визначених у рядку 9 таблиці додатка 2 до цього Положення

1. Кредитні договори укладені не з пов'язаними особами.
2. Кредитні договори укладені з особами, які зареєстровані не на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
3. Кредитні договори укладені банком не на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та не в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
4. Заставлене майно за кредитними договорами (за наявності) не перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній
Законом, та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням.
5. Клас фізичної особи визначений не нижче першого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
6. Немає прострочення погашення боргу більше семи днів за діючими кредитними договорами боржника у банку-позичальнику (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).
7. Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з фізичною особою, періодичність сплати боргу встановлено не рідше одного разу на місяць/квартал в обсязі не меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань бухгалтерського обліку.
8. Немає інформації про прострочення погашення боргу більше семи днів за діючими кредитними договорами боржника в інших банках (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).
9. Валютою кредиту за кредитними договорами є національна валюта України

(Положення доповнено новим додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.04.2019 р. N 64,
у зв'язку з цим додатки 2 - 6 уважати відповідно додатками 3 - 7
,
додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

 

Ознаки неприйнятності нерухомого майна для передавання в заставу Національному банку України

1. Нерухоме майно, розташоване за межами обласних та районних центрів [крім єдиних (цілісних) майнових комплексів, об'єктів виробничої або складської нерухомості].

2. Нерухоме майно є земельною ділянкою без забудови, яка розташована поза межами адміністративної або житлової забудови міст Київ, Дніпро, Одеса, Харків і Львів.

3. Єдиний (цілісний) майновий комплекс, який за результатами його річної фінансової звітності має збиток від операційної діяльності [код рядка 2195 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форми N 2 або код рядка 2195 Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форми N 2-к, визначених у додатках 1 та 2 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами)] або має дохід за рахунок активів, що не входять до складу єдиного (цілісного) майнового комплексу.

4. Виробнича або складська нерухомість, експлуатація якої не приносить дохід.

5. Спеціалізоване нерухоме майно, ознаки якого визначені Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 [крім випадків його застави у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу].

6. Об'єкти нерухомого майна, щодо яких встановлено невідповідність фактичних характеристик об'єкта даним, зазначеним у правовстановлюючій, технічній, обліковій документації.

7. Об'єкти нерухомого майна, які територіально розміщуються в середині майнових комплексів та не мають незалежних інженерних комунікацій (енерго-, водо-, газо-, теплопостачання та каналізації), а також під'їзних шляхів.

8. Об'єкти нерухомого майна, технічний стан яких відповідно до Національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 "Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану", прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02 липня 2016 року N 213, характеризується як не придатний до нормальної експлуатації або аварійний.".

9. Інше нерухоме майно за наявності обґрунтованих підстав вважати неприйнятним для передавання в заставу Національному банку України.

(Положення доповнено новим додатком 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128,
у зв'язку з цим додаток
3 уважати додатком 4)

 

Критерії, яким має відповідати суб'єкт оціночної діяльності

1. Інформація про суб'єкт оціночної діяльності включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

2. Суб'єкт оціночної діяльності має чинний сертифікат за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки нерухомого майна/єдиних (цілісних) майнових комплексів (разом з корпоративними правами) та майнових прав за кредитними договорами.

3. Досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п'ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки нерухомого майна/єдиних (цілісних) майнових комплексів (разом з корпоративними правами) та майнових прав за кредитними договорами з метою передавання його в заставу/іпотеку.

4. У штатному складі суб'єкта оціночної діяльності є підрозділ оцінки або консультаційних послуг у сфері нерухомості та майнових прав і не менше ніж чотири оцінювачі, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та включені до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності. Оцінювачі повинні мати досвід практичної діяльності в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності не менше ніж півроку, а в оцінці нерухомого майна / єдиних (цілісних) майнових комплексів (разом з корпоративними правами) та майнових прав за кредитними договорами з метою передавання в заставу/іпотеку - не менше ніж два роки до дня початку оцінки.

5. Про суб'єкт оціночної діяльності та оцінювачів (які виконують оцінку) на веб-сайті Фонду державного майна України (адреса сайта - http://www.spfu.gov.ua/) немає інформації щодо наявності впродовж трьох останніх років, що передують даті оцінки майна:

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

1) порушень оцінювачами і суб'єктом оціночної діяльності нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) рішень судів за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб'єктом оціночної діяльності;

3) фактів порушення оцінювачами або суб'єктом оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, установлених законодавством України;

4) рецензій на звіти про оцінку майна, майнових прав (далі - звіт про оцінку майна), що класифікуються як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та/або непрофесійними і не можуть бути використані.

Абзац шостий пункту 5 виключено

6. Суб'єкт оціночної діяльності є таким, що не відповідає визначеним вище критеріям, якщо:

1) Національний банк України упродовж трьох останніх років, що передують даті оцінки майна, має рецензію або інформацію про рецензію на звіт про оцінку майна, який класифікується таким, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та/або непрофесійним і не може бути використаним;

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

2) до Національного банку України після отримання (або під час отримання) інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності надійшла рецензія або інформація про рецензію на звіт про оцінку майна, який класифікується таким, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та/або непрофесійним і не може бути використаним.

 

Критерії, яким має відповідати страхова компанія

N з/п

Категорія

Критерії

1

2

3

1

Відповідність діяльності законодавству

1. Немає фактів порушення страховою компанією вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" протягом останніх двох років.
2. Немає рішень
уповноваженого органу зі здійснення нагляду за страховими компаніями про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення страхової діяльності хоча б за одним із основних видів страхування протягом останніх двох років (основним видом страхування є вид, частка страхових платежів за яким дорівнює або перевищує 10 процентів загального обсягу страхових платежів)

2

Перестрахування

Наявність діючого облігаторного перестрахувального покриття ризиків у провідних міжнародних перестраховиках, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: "BB" - "A.M.Best", "Baa3" - "Moody's Investors Service", "BBB-" - "Standard & Poor's", "BBB-" - "Fitch Ratings"

3

Проведення операцій зі страхування інвестиційно-кредитних та фінансових ризиків

Частка страхових платежів за страхування кредитів та платежів відповідальності позичальника за непогашення кредиту, інвестицій та фінансових ризиків не перевищує п'яти процентів загального обсягу страхових платежів за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку України

4

Страхування в компанії, яка не є пов'язаною з банком особою

Страхова компанія не є пов'язаною з банком особою

5

Рентабельність діяльності

Обсяг збитку страхової компанії за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку України, не перевищує 25 процентів капіталу страхової компанії

6

Частка платежів, переданих на перестрахування

Обсяг страхових платежів, що передані в перестрахування, за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку України, не перевищує 75 процентів загального обсягу отриманих страхових платежів

(Положення доповнено додатком 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128
,
додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

 

Перелік документів, що подаються банком на етапі прийняття рішення про укладення генерального договору

1. Повідомлення-підтвердження гаранта щодо можливості надання гарантії для забезпечення виконання банком зобов'язань за кредитним договором (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонується гарантія, передбачена рядками 1, 2, 4, 5 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

2. Підтвердження банку, засвідчене підписом керівника (особи, яка виконує його обов'язки), щодо наявності не обтяжених зобов'язаннями банківських металів (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонується майно, передбачене рядком 6 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

3. Документи, що підтверджують право власності/вимоги банку або майнового поручителя на майно/майнові права, що пропонуються як предмет застави/іпотеки за кредитним договором, та інші документи, необхідні для правового аналізу забезпечення виконання зобов'язань за кредитом.

4. Акт огляду майна або звіт про оцінку вартості майна, підготовлений суб'єктом оціночної діяльності відповідно до умов тристороннього договору, укладеного між банком, суб'єктом оціночної діяльності та Національним банком з урахуванням вимог розділу III цього Положення, або акт огляду майна, підготовлений банком (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонується майно, передбачене в рядку 7 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

5. Документи, які підтверджують відповідність суб'єкта оціночної діяльності встановленим Національним банком критеріям (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонується майно, передбачене в рядках 7, 8 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

6. Реєстр (на паперовому носії та в електронному вигляді) укладених банком кредитних договорів з юридичними та/або фізичними особами (далі - боржники), майнові права за якими пропонуються в заставу Національному банку, із супровідним листом, підписаним головою правління банку, що містить запевнення про відповідність майнових прав вимогам, визначеним у рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені в рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення). Реєстр в електронному вигляді, підписаний кваліфікованим електронним підписом, може подаватися засобами програмного комплексу АРМ-НБУ-інформаційний без потреби додаткового подання реєстру на паперовому носії.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

7. Засвідчені підписом уповноваженої особи банку копії документів щодо майнових прав за укладеними банком кредитними договорами з боржниками (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені рядками 8 (за всіма боржниками), 9, 10 (за переліком боржників, зазначеним у запиті Національного банку) таблиці 1 додатка 1 до цього Положення):

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

1) документів, що містяться в кредитних справах боржників, згідно з переліком, наведеним у нормативно-правовому акті Національного банку з питань визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

2) документів, що свідчать про обтяження банком заставленого майна, про те, що немає інших обтяжень цього майна, та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України (станом на дату подання банком документів до Національного банку).

8. Інформація (на паперовому носії та в електронному вигляді) щодо портфеля аналогічних за характеристиками кредитів станом на перше число кожного з останніх 12 календарних місяців, що містить відомості щодо кількості кредитів, загальної суми заборгованості за ними, загальної суми кредитних лімітів з урахуванням зобов'язань з кредитування, загальної суми сформованих резервів, суми простроченої заборгованості з розподілом за кількістю днів прострочення (1 - 7 днів, 8 - 30 днів, 31 - 90 днів, 91 - 180 днів, 181 - 365 днів, більше 365 днів), матриці міграції або коефіцієнтів переходу заборгованості до іншої категорії за кількістю днів прострочення (без прострочення, 1 - 7 днів, 8 - 30 днів, 31 - 90 днів, 91 - 180 днів, 181 - 365 днів, більше 365 днів), загальної суми списаної за попередній місяць заборгованості (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонуються майнові права, визначені в рядках 9, 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

Зазначена інформація в електронному вигляді, підписана кваліфікованим електронним підписом, може надаватися засобами програмного комплексу АРМ-НБУ-інформаційний без потреби додаткового надання такої інформації на паперовому носії.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

9. Реєстр (в електронному вигляді) кредитних договорів, укладених банком з боржниками, майнові права за якими передані банком у заставу та за якими в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна недостатньо інформації для ідентифікації таких майнових прав.

(Положення доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

 

Перелік документів, що подаються банком для прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності

1. Клопотання про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку, підписане головою правління банку та зареєстроване в банку, що містить суму кредиту, строк користування ним, вид та обсяг майна/гарантії, яке(і) пропонуються для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом, пояснення банку причин виникнення в банку дефіциту ліквідності та обґрунтування щодо неможливості використання банком інших джерел підтримання ліквідності (у тому числі на міжбанківському кредитному ринку та за допомогою стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи).

2. Прогноз грошових потоків банку на наступні чотири місяці (базовий та песимістичний сценарій), побудований з урахуванням обмежень та вимог щодо діяльності банку, визначених розділом VII Положення та підписаний головою правління банку.

3. Документи, пояснення, обґрунтування щодо запитуваної суми кредиту, строку користування ним, джерел повернення кредиту, припущень, прийнятих під час побудови прогнозу грошових потоків; документи, що підтверджують право власності на активи, вартість активів, величину грошових потоків афілійованих із банком осіб, якщо прогнозний обсяг надходжень від таких активів та/або потоків становить п'ять або більше процентів від загального прогнозного обсягу грошових надходжень банку за відповідний період.

4. Копія рішення уповноваженого органу управління банку (спостережної ради, правління) щодо звернення до Національного банку за отриманням кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку та передавання в заставу майна (належним чином засвідчена).

5. Документи, що підтверджують право власності/вимоги банку або майнового поручителя на майно/майнові права, що пропонуються як предмет застави/іпотеки за кредитним договором, та інші документи, необхідні для правового аналізу забезпечення виконання зобов'язань за кредитом.

6. Повідомлення-підтвердження від Державної скарбниці України, засвідчене підписом керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Державної скарбниці України, про перебування банківських металів банку-позичальника на відповідальному зберіганні в Національному банку (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонується майно, визначене в рядку 6 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

7. Звіт про оцінку вартості майна, визначеного в рядку 7 таблиці 1 додатка 1 до Положення, підготовлений відповідно до умов тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна, укладеного між банком, суб'єктом оціночної діяльності та Національним банком з урахуванням вимог розділу III Положення, або в разі попереднього подання банком звіту про оцінку вартості майна в пакеті документів, передбачених додатком 6 до цього Положення, та за умови, що строк дії такого звіту не закінчився, а Національний банк не вимагає актуалізації такого звіту через суттєву зміну ринкових умов, - письмове запевнення банку / майнового поручителя про те, що з дня останньої оцінки не було змін у стані та/або технічних характеристиках майна, які б могли зменшити оцінку його вартості (якщо в іпотеку Національному банку пропонується майно, передбачене рядком 7 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

8. Документи, що підтверджують відповідність страхової компанії, яка здійснюватиме страхування майна, що забезпечуватиме виконання зобов'язань за кредитним договором, установленим Національним банком критеріям (вимогам) до страховиків (якщо в іпотеку Національному банку пропонується майно, передбачене рядком 7 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

9. Звіт про оцінку вартості майна, визначеного рядком 8 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, підготовлений відповідно до умов тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна, укладеного між банком, суб'єктом оціночної діяльності та Національним банком з урахуванням вимог розділу III цього Положення.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

10. Реєстр (на паперовому носії та в електронному вигляді) укладених банком кредитних договорів з юридичними та/або фізичними особами (далі - боржники), майнові права за якими пропонуються в заставу Національного банку, із супровідним листом, підписаним головою правління банку, що містить запевнення про відповідність майнових прав вимогам, визначеним у рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені в рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення). Реєстр в електронному вигляді, підписаний кваліфікованим електронним підписом, може подаватися засобами програмного комплексу АРМ-НБУ-інформаційний без потреби додаткового подання реєстру на паперовому носії.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

11. Засвідчені підписом уповноваженої особи банку копії документів щодо майнових прав за укладеними банком кредитними договорами з боржниками (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені рядками 8 (за всіма боржниками), 9, 10 (за переліком боржників, зазначеним у запиті Національного банку) таблиці 1 додатка 1 до цього Положення):

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

1) документів, що містяться в кредитних справах боржників, згідно з переліком, наведеним у нормативно-правовому акті Національного банку з питань визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

2) документів, що свідчать про обтяження банком заставленого майна, про те, що немає інших обтяжень цього майна, та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України (станом на дату подання банком документів до Національного банку).

12. Інформація (на паперовому носії та в електронному вигляді) щодо портфеля аналогічних за характеристиками кредитів станом на перше число кожного з останніх 12 календарних місяців, що містить відомості щодо кількості кредитів, загальної суми заборгованості за ними, загальної суми кредитних лімітів з урахуванням зобов'язань з кредитування, загальної суми сформованих резервів, суми простроченої заборгованості з розподілом за кількістю днів прострочення (1 -7 днів, 8 - 30 днів, 31 - 90 днів, 91 - 180 днів, 181 - 365 днів, більше 365 днів), матриці міграції або коефіцієнтів переходу заборгованості до іншої категорії за кількістю днів прострочення (без прострочення, 1 - 7 днів, 8 - 30 днів, 31 - 90 днів, 91 - 180 днів, 181 - 365 днів, більше 365 днів), загальної суми списаної за попередній місяць заборгованості (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонується майно, передбачене в рядках 9, 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення).

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

Зазначена інформація в електронному вигляді, підписана кваліфікованим електронним підписом, може надаватися засобами програмного комплексу АРМ-НБУ-інформаційний без потреби додаткового надання такої інформації на паперовому носії.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2020 р. N 130)

13. Письмовий дозвіл банку на надання обтяжувачами майнових прав за кредитними договорами, укладеними банком з боржниками, Національному банку інформації/документів, необхідних для ідентифікації таких майнових прав (якщо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені в рядках 8 - 10 таблиці 1 додатка 1 до цього Положення, та в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є інформація про обтяження майнових прав за укладеними банком кредитними договорами, якої недостатньо для ідентифікації таких майнових прав).

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.10.2019 р. N 119,
від 04.09.2020 р. N 130)

(Положення доповнено додатком 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.11.2018 р. N 128)

____________

Опрос