Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении иностранной валюты в страховой деятельности

Национальный банк
Постановление от 01.11.2016 № 398
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 листопада 2016 року N 398

Про затвердження Змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 7, 15, 25, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11 та 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про страхування", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення порядку застосування іноземної валюти в страховій діяльності Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року N 254/4475 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

 
О. В. Максимчук

 

Зміни до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

1. У пункті 2:

1) абзац третій підпункту 2.1 виключити.

2) у підпункті 2.2:

абзац шостий після слів "відбитком печатки" доповнити словами "(за наявності)";

абзац сьомий виключити;

3) у підпункті 2.3:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова "(якщо вона укладена іноземною мовою, крім російської, подається переклад такої угоди українською мовою, засвідчений нотаріально)" виключити;

4) підпункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Для здійснення розрахунків за договорами про перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

Для цього страховики подають уповноваженим банкам один із трьох таких пакетів документів: договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс), а також підтвердження про прийняття ризику в перестрахування [ковер-нота (cover note)]; договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс), а також примірник звіту перед нерезидентом [бордеро (bordereau)] або інший документ згідно з договором про перестрахування, який оформляється страховиком; договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс), а також рахунок-фактуру [інвойс (invoice)]";

5) абзац третій підпункту 2.5 виключити;

6) абзац третій підпункту 2.6 виключити;

7) у підпункті 2.7:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Для цього страховики подають уповноваженим банкам довідку щодо договорів страхування життя, які використовувалися для розрахунку розміру резервів довгострокових зобов'язань для покриття відповідальності перед страхувальниками в іноземній валюті, засвідчену відбитком печатки (за наявності), підписами керівника, головного бухгалтера страховика та актуарія, а також відбитком печатки про її отримання Уповноваженим органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (додаток 3)";

абзаци третій - п'ятий виключити.

2. У підпункті 3.1 пункту 3:

абзац третій викласти в такій редакції: "процедурні правила (надаються одноразово)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"договір страхування (страховий сертифікат "Зелена картка") або відомості про договір страхування (страховий сертифікат "Зелена картка")".

3. У пункті 4:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами першим - п'ятнадцятим;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Для цього страхові брокери дають уповноваженим банкам договір про надання перестрахових брокерських послуг (брокерську угоду), у якому зазначається порядок здійснення розрахунків лише через відповідного страхового брокера, або договір комісії, або договір доручення, укладений між перестрахувальником чи перестраховиком-резидентом і страховим брокером";

абзаци третій - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами третім - дванадцятим;

в абзацах третьому та шостому слова "в абзацах четвертому - шостому" замінити словами "в абзаці другому".

4. У пункті 5 слова "засвідчену в нотаріальному порядку" виключити.

5. Абзац третій пункту 6 виключити.

6. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Уповноважений банк може здійснювати купівлю іноземної валюти та інші операції відповідно до вимог цього Положення на підставі оригіналів відповідних документів (у тому числі електронних документів) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.

Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом клієнта (підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та залишаються в уповноваженому банку на зберіганні в електронному архіві.

Копії документів у паперовій формі засвідчуються в нотаріальному порядку або клієнтом [підписом керівника або заступника керівника і відбитком печатки клієнта (за наявності)] і залишаються в уповноваженому банку на зберіганні".

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Уповноважені банки мають право вимагати від клієнтів перекладу на українську мову документів, які зазначені в цьому Положенні та укладені іноземною мовою. Переклад документів засвідчується в нотаріальному порядку або клієнтом банку [підписом керівника або його заступника та відбитком печатки клієнта (за наявності)].

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, які складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту".

8. У додатку 1 слова "разом із перекладом, який подається до уповноваженого банку, завірені печаткою страховика" виключити.

9. У додатку 2 слова "подаються разом з їх перекладом на українську мову (якщо документи складені іноземною мовою, крім російської)" виключити.

10. У тексті Положення та додатках до нього слова "орган, уповноважений здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю" у всіх відмінках замінити словами "Уповноважений орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос