Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер влияния

Национальный банк
Постановление от 19.08.2016 № 374
действует с 23.08.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2016 року N 374

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пункту 5 розділу II Закону України від 16 липня 2015 року N 629-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

1. У розділі I:

1) абзац перший пункту 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.3. Національний банк застосовує до філій іноземних банків заходи впливу, передбачені частиною першою (крім пунктів 2, 4, 9 у частині власника істотної участі та особи, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 Закону про банки, 10 і 12 у частині віднесення до категорії неплатоспроможних) статті 73 Закону про банки";

2) абзац другий пункту 4.3 глави 4 викласти в такій редакції:

"Національний банк відповідно до статті 39 Закону про банки має право вимагати позачергового скликання засідання ради банку в разі встановлення за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки недоліків у діяльності банку або в роботі правління банку/голови та/або членів правління банку, що вимагає прийняття рішення в межах повноважень ради банку, визначених законодавством України та статутом банку";

3) у главі 5:

у пункті 5.1:

абзац перший після слів "діяльністю банку" доповнити словами ", що є додатковим інструментом банківського нагляду,";

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"виявлення за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки фактів невиконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;

в абзаці п'ятому слова "що загрожує інтересам вкладників та кредиторів," виключити;

абзац другий пункту 5.6 викласти в такій редакції:

"Банк не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення Національного банку про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку зобов'язаний забезпечити куратора, зокрема:";

у пункті 5.7:

підпункт "а" після слова "банком" доповнити словом "будь-яких";

підпункти "б" та "в" викласти в такій редакції:

"б) отримувати інформацію, у тому числі в письмовій формі, та ознайомлюватися з документами (оригіналами та їх копіями) щодо проведення банком будь-яких операцій і визначення рівня ризиків, на які він може наражатися;

в) ініціювати в разі необхідності перед Національним банком установлення порядку виконання банком та його відокремленими підрозділами початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку і змісту платежів, обрання способів організації управління черговістю початкових платежів (використовуючи засоби системи автоматизації банку, внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи банку, автоматизоване робоче місце, призначене для управління початковими платежами банку, що надсилаються до СЕП)";

підпункт "д" після слова "пояснень" доповнити словами ", у тому числі письмових,";

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"ї) здійснювати контроль за дотриманням банком банківського законодавства, вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань фінансового моніторингу, станом виконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами, вкладниками та іншими кредиторами банку";

пункти 5.9 та 5.10 викласти в такій редакції:

"5.9. Куратор банку з метою ефективного виконання покладених на нього завдань за наявності обґрунтованих підстав має право отримувати інформацію від структурних підрозділів Національного банку та від вкладників та інших кредиторів банку, у тому числі необхідну для забезпечення контролю за станом виконання банком своїх зобов'язань.

Куратор банку оперативно інформує керівництво служби банківського нагляду щодо виявлення ознак здійснення банком ризикової діяльності, з подальшим інформуванням інших структурних підрозділів Національного банку в межах їх компетенції.

5.10. Куратор банку має право вимагати від банку (керівників банку), а банк (керівники банку) на вимогу куратора банку зобов'язаний (зобов'язані) надавати в письмовій формі інформацію та пояснення щодо діяльності банку, у тому числі щодо:

усунення порушень банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань фінансового моніторингу;

надання письмових пояснень з питань дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань фінансового моніторингу, виконання вимог та обмежень у діяльності банку, установлених Національним банком, а також щодо проведення банком будь-яких операцій.

Разом з інформацією надаються відповідні оригінали документів та їх копії (у тому числі виготовлених методом сканування або створення фотокопій) чи інших носіїв відповідної інформації. Інформація, що може свідчити про факти порушення банком законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, має бути засвідчена банком належним чином (засвідчується підписом керівника та відбитком печатки банку. Документ, що складається з двох і більше аркушів, прошнуровується та пронумеровується)".

2. У розділі II:

1) підпункт "є" пункту 1.3 глави 1 виключити;

2) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Національний банк має право прийняти рішення про потребу скликання загальних зборів учасників банку, засідання ради / правління банку";

пункт 2.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.10 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.9;

в абзаці другому пункту 2.2 слова "оцінюватися ризик та формуватися резерв" замінити словами "визначатися кредитний ризик";

в абзаці четвертому слова "акціонерів (учасників, інвесторів)" замінити словами "учасників, інвесторів";

перше речення пункту 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Банк протягом трьох робочих днів після проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради / правління банку подає до Національного банку, протокол загальних зборів / засідання ради / правління банку, підписаний головою та секретарем зборів / головою ради / правління банку та засвідчений відбитком печатки банку, разом з іншими документами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі розроблений (у разі необхідності) та схвалений план фінансового оздоровлення / програму капіталізації / план реорганізації / план заходів щодо усунення допущених банком порушень (далі - план заходів)";

пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"План заходів має складатися з урахуванням вимог глави 1 розділу IV цього Положення та передбачати конкретні заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану, зокрема, прогнозні значення економічних нормативів, динаміку балансових показників, графіки зменшення негативно класифікованих активів тощо";

пункти 2.6 та 2.8 викласти в такій редакції:

"2.6. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня отримання плану заходів розглядає його щодо ефективності та відповідності вимогам Національного банку. У разі наявності зауважень або пропозицій до наданого банком плану заходів банку надсилається лист за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку з обґрунтованими зауваженнями або пропозиціями.

Рішення про погодження плану заходів приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду".

"2.8. План заходів є завершеним у разі виконання банком прийнятих на себе зобов'язань щодо поліпшення фінансового стану банку та дотримання економічних нормативів, порядку формування і зберігання обов'язкових резервів, відповідності визначеного банком кредитного ризику вимогам нормативно-правових актів Національного банку";

пункт 2.9 після слів "установлених у рішенні" доповнити словами "Правління Національного банку або";

3) у главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Письмова угода як захід впливу може укладатися з банком, що допустив порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку (у тому числі значень економічних нормативів, лімітів валютної позиції) або здійснює ризикову діяльність, за умови подання ним прийнятного плану заходів для усунення виявлених порушень";

абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Банк, який порушив хоча б один із нормативів капіталу, установлених Національним банком, зобов'язаний подати до Національного банку план заходів щодо відновлення рівня регулятивного капіталу для укладення письмової угоди";

главу після пункту 3.3 доповнити новим пунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. Банк, який допустив порушення значень економічних нормативів, крім нормативів капіталу, та/або не забезпечив подання повного переліку пов'язаних з банком осіб та/або не подав / несвоєчасно подав до Національного банку план заходів щодо відновлення рівня регулятивного капіталу (далі - програма капіталізації) відповідно до пункту 3.3 глави 3 розділу II цього Положення, має право подати до Національного банку план заходів щодо усунення допущених порушень та приведення значень економічних нормативів у відповідність до вимог Національного банку (з установленням строків його виконання) та/або щодо визначення повного переліку пов'язаних з банком осіб для укладення письмової угоди про його виконання";

У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.13 уважати відповідно пунктами 3.5 - 3.14;

абзац шостий пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"прийняття рішення про обмеження розміру кредитів, що надаються пов'язаним з банком особам";

в абзаці одинадцятому слова "у розмірі:" виключити;

абзаци дванадцятий - чотирнадцятий виключити;

пункт 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10. Рішення про застосування заходу впливу у вигляді укладення письмової угоди з банком або про застосування до банку іншого заходу впливу приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду. Письмову угоду з банком від Національного банку підписує заступник Голови Національного банку, який згідно зі своїми функціональними обов'язками здійснює керівництво підрозділом Національного банку, що ініціював застосування до банку відповідного заходу впливу";

у пункті 3.12:

в абзаці другому цифри "3.7" замінити цифрами "3.8";

абзац третій після слова "приймає" доповнити словами "Правління Національного банку або";

у пункті 3.13 цифри "3.7" замінити цифрами "3.8";

4) у главі 4:

пункт 4.1 після слова "приймає" доповнити словами "Правління Національного банку або";

підпункт "г" пункту 4.2 виключити;

5) у пункті 5.1 глави 5:

в абзаці першому слова ", яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку" виключити;

у підпункті "а" слова "оцінюватися ризик та формуватися резерв" замінити словами "визначатися кредитний ризик";

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) розмір визначеного банком кредитного ризику на 15 і більше відсотків менший, ніж розмір кредитного ризику, що мав бути визначений згідно з нормативно-правовими актами Національного банку";

підпункти "в" - "ґ" виключити;

6) у главі 6:

пункти 6.1 та 6.2 викласти в такій редакції:

"6.1. Національний банк може прийняти рішення про збільшення обсягу резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.

6.2. Національний банк застосовує цей захід впливу до банків, що не дотримуються вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку формування та використання банками резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та регулювання діяльності банків";

пункт 6.3 виключити;

7) у главі 7:

пункт 7.1 після слова "зупинення" доповнити словами "чи припинення";

пункт 7.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.3 - 7.20 уважати відповідно пунктами 7.2 - 7.19;

у пункті 7.3:

абзац перший після слова "операцій" доповнити словами ", у тому числі обмеження операцій з пов'язаними з банком особами";

абзаци третій, дев'ятий, дванадцятий та сімнадцятий викласти в такій редакції:

"недостатності надходжень банку для підтримання на потрібному рівні регулятивного капіталу, у тому числі для покриття кредитного ризику згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку";

"якщо розмір визначеного банком кредитного ризику на 10 і більше відсотків менший, ніж розмір кредитного ризику, що мав бути визначений згідно з нормативно-правовими актами Національного банку";

"надання недостовірної інформації (у тому числі про структуру власності) та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, ненадання або несвоєчасне їх надання, у тому числі інформації щодо підстав зменшення загального розміру кредитного ризику на суму забезпечення кредиту безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям, під час розрахунку нормативів максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) та/або максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)";

"недотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів протягом трьох періодів утримання обов'язкових резервів поспіль або більше п'яти порушень протягом 12 періодів утримання обов'язкових резервів";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"недотримання банком вимог статті 52 Закону про банки в частині здійснення операцій з пов'язаними особами";

у пункті 7.4:

в абзаці другому слова та цифру "до 5 процентних пунктів" замінити словами та цифрами "на 50 відсотків";

абзац п'ятий після слова "прийняття" доповнити словами "Правлінням Національного банку або";

у пункті 7.5:

в абзаці першому слова "оцінюватися ризик та формуватися резерв" замінити словами "визначатися кредитний ризик";

в абзаці другому цифри "3.6" замінити цифрами "3.7";

абзац третій викласти в такій редакції:

"та/або заборони на здійснення банком активних операцій з пов'язаними з банком особами,";

у першому реченні підпункту "і" пункту 7.12 слова "наданих банком кредитів в іноземній валюті (насамперед пролонгованих і прострочених)" замінити словами "заборгованості клієнтів в іноземній валюті (насамперед за договорами, до яких унесені зміни щодо збільшення строків користування кредитами, та договорами, заборгованість за якими не погашена в строки, визначені в договорах)";

8) пункт 8.1 глави 8 викласти в такій редакції:

"8.1. Національний банк має право прийняти рішення про заборону надавати бланкові кредити банку:

якщо обсяг негативно класифікованих активів банку перевищує 10 відсотків суми активів, за якими має визначатися розмір кредитного ризику згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

у разі здійснення банком ризикової діяльності;

у разі визначення банком кредитного ризику в розмірі, меншому, ніж розмір кредитного ризику, що мав бути визначений згідно з нормативно-правовими актами Національного банку";

9) у главі 9:

у пункті 9.1:

перше речення абзацу першого після слів "власників істотної участі в банку" доповнити словами та цифрами "осіб, які набули або збільшили істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 Закону про банки,";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"надання недостовірної інформації, неподання інформації, оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень з питань діяльності банку, у тому числі щодо пов'язаних із банком осіб та/або операцій банку з такими особами, на письмову вимогу уповноваженої посадової особи Національного банку або уповноважених Національним банком осіб на проведення перевірки";

пункт 9.2 викласти в такій редакції:

"9.2. Національний банк накладає на власників істотної участі в банку штраф за невиконання прийнятих на себе зобов'язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в рамках ужиття заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у відповідність до вимог законодавства";

главу після пункту 9.2 доповнити новим пунктом 9.3 такого змісту:

"9.3. Національний банк накладає на особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку (або на будь-яку з осіб у структурі власності банку, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у банку) з порушенням вимог статті 34 Закону про банки щодо порядку набуття або збільшення істотної участі в банку, штраф у розмірі, визначеному пунктом 9 частини першої статті 73 Закону про банки".

У зв'язку з цим пункти 9.3 - 9.29 уважати відповідно пунктами 9.4 - 9.30;

пункт 9.4 викласти в такій редакції:

"9.4. Штраф за невиконання / неналежне виконання вимог куратора банку, у тому числі таке, що перешкоджає повністю або частково здійсненню повноважень, покладених на нього Національним банком, накладається на банк у розмірі, визначеному пунктом 9 частини першої статті 73 Закону про банки, зокрема за:

ненадання на письмовий запит куратора банку інформації (оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень) з питань дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, виконання вимог і обмежень у діяльності банку, установлених Національним банком, проведення банком будь-яких операцій;

неповідомлення в письмовому вигляді куратора банку про проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради / правління банку, комітетів банку, нарад керівництва, переговорів з інвесторами або відмову куратору банку в участі в таких зборах, нарадах, переговорах";

у пункті 9.5 слово та цифри "9.2 або 9.3" замінити цифрами "9.2 - 9.4";

в абзаці першому пункту 9.7 слова "документів (копій документів) та письмових пояснень з питань діяльності банку" замінити словами "оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень з питань діяльності банку, у тому числі щодо пов'язаних із банком осіб та/або операцій банку з такими особами";

у пункті 9.8:

в абзаці другому цифри "0,01" замінити цифрами "0,05";

абзац третій викласти в такій редакції:

"за друге і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим;

пункт 9.9 викласти в такій редакції:

"9.9. Штраф за надання недостовірної або ненадання / несвоєчасне надання інформації про структуру власності накладається на банк:

за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за друге і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

пункт 9.11 викласти в такій редакції:

"9.11. Штраф за порушення банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів накладається на банк:

за перше порушення протягом 12 останніх періодів утримання обов'язкових резервів - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання обов'язкових резервів, в якому допущено порушення, плюс три процентних пункти від суми недорезервованих банком коштів у цей період, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за кожне наступне порушення протягом 12 останніх періодів утримання обов'язкових резервів - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання обов'язкових резервів, в якому допущено порушення, плюс п'ять процентних пунктів від суми недорезервованих банком коштів у цей період, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за порушення граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку протягом визначеної кількості періодів утримання поспіль за умови дотримання нормативів обов'язкового резервування за період утримання - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання обов'язкових резервів, в якому допущено порушення, плюс три процентних пункти від суми недорезервованих банком коштів починаючи з дня, з якого допущено перевищення встановленої граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

У разі допущення банком порушень порядку формування та зберігання обов'язкових резервів, зазначених в абзаці другому або третьому пункту 9.11 глави 9 розділу II цього Положення, з одночасним порушенням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку, зазначених в абзаці четвертому пункту 9.11 глави 9 розділу II цього Положення, на банк накладається штраф у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання обов'язкових резервів, в якому допущено порушення, плюс п'ять процентних пунктів від суми недорезервованих банком коштів у цей період, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку";

абзац перший пункту 9.13 викласти в такій редакції:

"9.13. Штраф за порушення нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9), інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) і загальної суми інвестування (Н12), накладається на банк окремо за кожним нормативом і за кожний випадок порушення в розмірі:";

абзац десятий пункту 9.20 виключити;

главу після пункту 9.20 доповнити новим пунктом 9.21 такого змісту:

"9.21. Штраф у розмірі до одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку накладається Національним банком за здійснення банком ризикової діяльності".

У зв'язку з цим пункти 9.21 - 9.30 уважати відповідно пунктами 9.22 - 9.31;

у пункті 9.26 слова "- юридичну особу" замінити словами та цифрами ", особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 Закону про банки";

у пункті 9.29 слова "Банк / власник істотної участі" замінити словами "Банк / власник істотної участі, особа, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 Закону про банки,";

пункт 9.30 виключити;

У зв'язку з цим пункт 9.31 уважати пунктом 9.30;

10) у главі 10:

у назві глави слова "придбаних акцій (паїв)" виключити;

у пункті 10.1:

у підпункті "а" слова "ризикової діяльності банку, яка загрожує інтересам вкладників і кредиторів" замінити словами "банком ризикової діяльності";

підпункти "б" та "г" викласти в такій редакції:

"б) втрата бездоганної ділової репутації власника істотної участі. Якщо власником істотної участі є юридична особа, то заборона права голосу означає заборону уповноваженим органам та уповноваженим особам такої юридичної особи приймати будь-які рішення, що пов'язані з використанням права голосу за акціями (паями) банку, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі";

"г) надання власником істотної участі недостовірної інформації в складі пакета документів, поданого для погодження набуття або збільшення істотної участі, а також іншої недостовірної інформації (у тому числі про структуру власності) або звітності, а також неподання або несвоєчасне їх подання";

главу після пункту 10.1 доповнити новим пунктом 10.2 такого змісту:

"10.2. Тимчасова заборона права голосу застосовується Національним банком до:

1) власника прямої істотної участі в банку - належних йому участі акцій (паїв) банку, а за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі в банку - щодо придбаних власником істотної участі акцій (паїв) банку;

2) власника опосередкованої істотної участі в банку - щодо акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку".

У зв'язку з цим пункти 10.2 - 10.4 уважати відповідно пунктами 10.3 - 10.5;

пункти 10.3 - 10.5 викласти в такій редакції:

"10.3. Рішення про тимчасову, до усунення порушення, заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу та призначення довіреної особи приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду за результатами безвиїзного нагляду та/або інспекційної перевірки.

Тимчасова заборона права голосу може застосовуватися додатково до інших заходів впливу, передбачених частиною першою статті 73 Закону про банки.

У рішенні про застосування тимчасової заборони права голосу визначається кількість та тип (клас) акцій, на використання права голосу за якими накладається заборона.

Національний банк відповідно до вимог статті 73 Закону про банки визначає довірену особу, якій передаються право голосу щодо відповідних акцій (паїв) і право будь-яким чином брати участь в управлінні банком. Довірена особа має відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку щодо бездоганної ділової репутації.

Комітет з питань нагляду має право надавати довіреній особі обов'язкові до виконання доручення щодо реалізації права голосу, а також установити граничний строк, протягом якого порушення має бути усунуто із визначенням заходів, які необхідно вжити для усунення порушення.

Комітет з питань нагляду за необхідності може внести зміни до рішення про тимчасову заборону права голосу в частині призначення довіреної особи, заходів, які необхідно вжити для усунення порушення, строку усунення порушення.

10.4. Рішення про тимчасову заборону права голосу та призначення довіреної особи вручається під підпис:

власнику істотної участі банку (його уповноваженому представнику) або голові правління банку (особі, яка виконує обов'язки голови правління банку);

довіреній особі.

Копія рішення також надсилається раді та правлінню банку.

Власник істотної участі, керівник банку зобов'язані забезпечувати виконання рішення про заборону права голосу.

10.5. Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду приймає рішення про відновлення права голосу власника істотної участі на підставі висновку відповідного структурного підрозділу Національного банку про усунення порушення";

11) у главі 11:

у пункті 11.1:

у підпункті "г" слова ", або підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами" виключити;

підпункт "ґ" доповнити словами ", у тому числі щодо пов'язаних з банком осіб та/або операцій банку з такими особами";

підпункт "е" викласти в такій редакції:

"е) надання недостовірної інформації, ненадання інформації, оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень з питань діяльності банку, у тому числі щодо пов'язаних із банком осіб та/або операцій банку з такими особами, на письмову вимогу уповноваженої посадової особи Національного банку або уповноважених Національним банком осіб на проведення перевірки";

у пункті 11.3:

абзац перший після слова "приймається" доповнити словами "Правлінням Національного банку або";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Посадові особи, які відсторонюються від посади, можуть запрошуватися на засідання Правління Національного банку або Комітету з питань нагляду";

12) у главі 12:

у пункті 12.2:

у підпункті 2 слова "та/або ліквідності" замінити словами ", ліквідності, кредитного ризику";

у підпункті 3:

після слів "ненадання банком інформації," доповнити словом "оригіналів";

після слів "письмових пояснень" доповнити словами ", у тому числі щодо пов'язаних з банком осіб та/або операцій банку з такими особами,";

у підпункті 7:

після слова "розпорядження" доповнити словом "(рішення)";

слова "придбаних акцій (паїв)" виключити;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"19) недотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів протягом більше ніж три періоди утримання обов'язкових резервів поспіль (крім обсягу, який має щоденно зберігатися на початок операційного дня на кореспондентському рахунку в Національному банку);

20) установлення факту укладання банком угод (договорів) з пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, що призвело до невиконання банком хоча б одного з економічних нормативів або отримання збитку / збиткової діяльності";

пункт 12.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо банк було віднесено до категорії проблемних на підставі визнання його структури власності непрозорою, то банк подає план заходів щодо приведення структури власності у відповідність до вимог щодо її прозорості в рамках заходів, які він уживає з метою приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України";

у пункті 12.9 слова "формування в повному обсязі резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями" замінити словами "відповідності визначеного банком кредитного ризику, вимогам нормативно-правових актів Національного банку".

 

Директор Департаменту
методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. заступника Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Опрос