Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О представлении банками Украины информации

Национальный банк
Постановление от 01.04.2016 № 226
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2016 року N 226

Про надання банками України інформації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 23 грудня 2016 року N 414
,
 від 31 березня 2017 року N 28

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 31 серпня 2017 року N 85)

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Банкам України надсилати до Національного банку України в електронному вигляді інформацію про показники діяльності за формами, зразки яких додаються (додатки 1 - 3), для розміщення на сторінках Офіційного інтернет-представництва:

щокварталу (I - III квартали), а також за звітний рік - до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом. Інформація за квартал складається на підставі даних файла А4 і пояснень до форм. За звітний рік інформація складається на підставі даних файла 02 і пояснень до форм;

до 25 квітня надавати уточнену інформацію за звітний рік з урахуванням річних коригуючих проводок, у тому числі за результатами зовнішнього аудиту, складену на підставі файла А4 і пояснень до форм.

(пункт 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.12.2016 р. N 414)

2. Абзац сьомий пункту 8.2 глави 8 розділу III Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 10 листопада 2011 року N 1288/20026 (зі змінами), виключити.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В. Л.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Показники фінансової діяльності
за ___ квартал 20__ року

(тис. грн.)

 

Назва показника

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

АКТИВИ

2

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

3

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку

 

 

4

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

5

Кошти в інших банках, у т. ч.:

 

 

6

в іноземній валюті

 

 

7

резерви під знецінення коштів в інших банках

 

 

8

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

 

 

9

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

 

 

10

в іноземній валюті

 

 

11

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

 

 

12

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

 

 

13

в іноземній валюті

 

 

14

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

 

 

15

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

 

 

16

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

17

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:

 

 

18

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

 

19

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

 

 

20

Інвестиційна нерухомість

 

 

21

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

 

 

22

Відстрочений податковий актив

 

 

23

Основні засоби та нематеріальні активи

 

 

24

Інші фінансові активи, у т. ч.:

 

 

25

резерви під інші фінансові активи

 

 

26

Інші активи, у т. ч.:

 

 

27

резерви під інші активи

 

 

28

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

 

 

29

Усього активів, у т. ч.:

 

 

30

в іноземній валюті

 

 

31

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

32

Кошти, отримані від Національного банку України

 

 

33

Кошти банків, у т. ч.:

 

 

34

в іноземній валюті

 

 

35

Кошти клієнтів, у т. ч.:

 

 

36

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

 

 

37

в іноземній валюті

 

 

38

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

 

 

39

в іноземній валюті

 

 

40

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

 

 

41

в іноземній валюті

 

 

42

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

 

 

43

в іноземній валюті

 

 

44

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

45

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

 

 

46

в іноземній валюті

 

 

47

Інші залучені кошти

 

 

48

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

 

 

49

Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

50

Резерви за зобов'язаннями

 

 

51

Інші фінансові зобов'язання

 

 

52

Інші зобов'язання

 

 

53

Субординований борг

 

 

54

Зобов'язання групи вибуття

 

 

55

Усього зобов'язань, у т. ч.:

 

 

56

в іноземній валюті

 

 

57

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

58

Статутний капітал

 

 

59

Емісійні різниці

 

 

60

Незареєстрований статутний капітал

 

 

61

Інший додатковий капітал

 

 

62

Резервні та інші фонди банку

 

 

63

Резерви переоцінки

 

 

64

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

65

Усього власного капіталу

 

 

66

Усього зобов'язань та власного капіталу

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

Керівник _____________________________
                                   (підпис, ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер ____________________
                                                 (підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

 

Показники про фінансові результати
за ___ квартал 20__ року

(тис. грн.)

Рядок

Назва показника

Звітний період

Попередній період

за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

1

Процентні доходи, у т. ч.:

 

 

2

доходи від операцій з юридичними особами

 

 

3

доходи від операцій з фізичними особами

 

 

4

Процентні витрати, у т. ч.:

 

 

5

витрати від операцій з юридичними особами

 

 

6

витрати від операцій з фізичними особами

 

 

7

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

 

 

8

Комісійні доходи

 

 

9

Комісійні витрати

 

 

10

Чистий комісійний дохід (Чисті комісійні витрати)

 

 

11

Торговий результат, у тому числі:

 

 

12

результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

 

 

13

результат від операцій з хеджування справедливої вартості

 

 

14

результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

 

 

15

результат від операцій з іноземною валютою

 

 

16

результат від переоцінки іноземної валюти

 

 

17

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

18

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

 

19

Інші операційні доходи

 

 

20

Всього доходів

 

 

21

Відрахування до резервів:

 

 

22

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та коштів в інших банках

 

 

23

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

 

 

24

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

 

 

25

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

26

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

 

27

Адміністративні та інші операційні витрати, у тому числі:

 

 

28

заробітна плата персоналу

 

 

29

нарахування на фонд заробітної плати

 

 

30

інші витрати на персонал

 

 

31

витрати на утримання основних засобів

 

 

32

експлуатаційні та господарські витрати

 

 

33

витрати на телекомунікації

 

 

34

витрати на рекламу і маркетинг

 

 

35

витрати на оренду

 

 

36

інші адміністративні та операційні витрати

 

 

37

Всього витрат

 

 

38

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

 

39

Витрати на податок на прибуток

 

 

40

Прибуток/(збиток) після оподаткування

 

 

41

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

42

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

43

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

 

 

44

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

 

 

45

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

 

 

46

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

 

 

47

Інший сукупний дохід після оподаткування

 

 

48

Усього сукупного доходу

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

Керівник _____________________________
                                   (підпис, ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер ____________________
                                                 (підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

 

Окремі показники діяльності банку

за ___ рік / ___ квартал 20__ року

(тис. грн.)

"__" ____________ 20__ року

Керівник __________________________
                                  (підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _________________
                                         (підпис, ініціали, прізвище)

1. У рядках 1 - 2.1 зазначаються дані відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, яким установлено порядок визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

2. У рядку 3 зазначаються дані з форми N 321 (місячна) "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)", визначеної в додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами), за секторами нефінансових корпорацій (S.11) та домашніх господарств (S.141 - роботодавці та S.142 - самостійно зайняті працівники) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року N 378, за видами економічної діяльності [сільське господарство (розріз 01 секція ("A"), промисловість (секції "B" - "E"), будівництво (секція "F")], відповідно до Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами).

3. У рядку 4 зазначаються дані, розраховані з використанням даних файла А4 / за рік із використанням даних файла 02 (у разі подання 30 січня) та файла А4 (у разі подання 25 квітня).

(додаток 3 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 23.12.2016 р. N 414
,
від 31.03.2017 р. N 28)

____________

Опрос