Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода

Национальный банк
Постановление, Перечень, Правила от 01.03.2016 № 130
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2016 року N 130

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 10 травня 2017 року N 37
,
від 4 квітня 2018 року N 36

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 18 грудня 2018 року N 140)

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України, перелік яких додається.

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування цієї постанови довести її зміст до відома банків України, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

4. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

6. Постанова набирає чинності з 21 березня 2016 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. М. Жук

 

Правила
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

(У тексті Правил та додатку до них слова "Центральна розрахункова палата" у всіх відмінках замінено словами "Департамент інформаційних технологій" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 4 квітня 2018 року N 36)

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені згідно з вимогами статті 7 Закону України "Про Національний банк України" для забезпечення складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, виконання Національним банком України (далі - Національний банк) регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду.

2. Ці Правила визначають перелік форм статистичної звітності, періодичність їх складання, терміни і способи подання даних до Національного банку в умовах особливого періоду.

3. Вимоги цих Правил поширюються на банки України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, та інші фінансові установи, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, і є обов'язковими для виконання.

4. Для складання Національним банком грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації в умовах особливого періоду використовуються дані форм статистичної звітності банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, та інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій.

5. Форми статистичної звітності складаються з урахуванням норм бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації.

6. Термін "особливий період" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України", термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів".

II. Складання і подання форм статистичної звітності

7. Банки України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, складають статистичну звітність за формами, перелік та порядок подання яких наведено в додатку до цих Правил, і відповідно до зразків та пояснень щодо заповнення цих форм, наведених у додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами) (далі - Правила організації статистичної звітності).

(пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2018 р. N 36)

8. Для складання форм статистичної звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку, визначених у додатку 2 до Правил організації статистичної звітності, та дані про рух коштів.

9. Форми статистичної звітності, що складаються відповідно до цих Правил, підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм статистичної звітності, або особи, які виконують їх обов'язки, якщо інше не передбачено Правилами організації статистичної звітності.

Голова правління (керівник) і головний бухгалтер несуть відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність подання даних згідно із законодавством України, що діє в умовах особливого періоду. У разі неподання звіту голова правління до кінця звітного дня доповідає про це, а також про вжиті заходи щодо усунення допущених порушень Національному банку.

10. Дані форм статистичної звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць із збереженням підсумкових даних статистичної звітності.

11. Для складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації під час особливого періоду дані подаються банком електронною поштою у формі файлів за банк у цілому або за головну установу та відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, а за відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Департаменту інформаційних технологій Національного банку України (далі - Департамент інформаційних технологій) для подальшого їх надання підрозділам центрального апарату Національного банку України в строки, установлені в пункті 15 розділу II Правил організації статистичної звітності.

(абзац перший пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 04.04.2018 р. N 36)

Структура та формат файлів з набором економічних показників розробляються Департаментом інформаційних технологій і надсилаються банкам для використання в роботі.

12. Файли банків - юридичних осіб мають бути підписані електронним цифровим підписом особи, відповідальної за подання статистичної звітності до Національного банку. Перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою програмного забезпечення "Автоматизоване робоче місце обміну неплатіжною інформацією" (АРМ-НБУ-інформаційний).

(пункт 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.05.2017 р. N 37)

121. Інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку надсилають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи.

Зазначені установи подають дані в електронному вигляді, підписані електронно-цифровим підписом керівника або заступника керівника згідно з розподілом повноважень, в строки, визначені в додатку до Правил. Дані подаються у форматі XML через веб-портал Національного банку, який розміщено за адресою https://portal.bank.gov.ua.

(абзац другий пункту 121 розділу II із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 04.04.2018 р. N 36)

Департамент інформаційних технологій розробляє структуру та формат подання звітності і розміщує їх на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку для використання в роботі.

(розділ ІІ доповнено пунктом 121 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.05.2017 р. N 37)

13. Дата подання даних визначена в додатку до цих Правил.

14. Національний банк відповідно до прийнятих рішень в особливий період має право встановлювати інший порядок та інші строки надання інформації та переліку звітності.

15. У разі неможливості подання форм статистичної звітності електронною поштою або через веб-портал Національного банку форми подаються в установленому форматі на електронних носіях з електронним цифровим підписом Департаменту інформаційних технологій або на паперових носіях Департаменту статистики та звітності.

(пункт 15 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.05.2017 р. N 37)

16. Національний банк може встановлювати поріг суттєвості помилок окремих об'єктів обліку (суттєвих помилок).

17. Зміни до цих Правил вносяться в разі внесення відповідних змін до Правил організації статистичної звітності.

18. Банк - юридична особа / інша фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів у разі їх нездатності передавати кошти та інформацію головній установі.

У разі неможливості надання зведеної інформації банком - юридичною особою / іншою фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою.

Про зазначені випадки банки, інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, повідомляють Національний банк.

(пункт 18 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.05.2017 р. N 37)

19. Банки, які припиняють/зупиняють свою діяльність, складають статистичну звітність на дату припинення/зупинення діяльності.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб

 

Перелік та порядок подання форм статистичної звітності, що подаються до Національного банку України в умовах особливого періоду

N з/п

Назва форми статистичної звітності

Терміни подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду

Порядок подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду

1

2

3

4

1

N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Департаменту інформаційних технологій не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години

2

N 217 "Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб"

Щомісяця

Подається: банками - юридичними особами (зведені дані з урахуванням структурних підрозділів) електронною поштою Департаменту інформаційних технологій; небанківськими фінансовими установами (зведені дані з урахуванням структурних підрозділів), національним оператором поштового зв'язку у форматі XML через веб-портал Національного банку, у строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)

3

N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі
Департаменту інформаційних технологій не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним

4

N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Департаменту інформаційних технологій не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

5

N 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Департаменту інформаційних технологій не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

6

N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Департаменту інформаційних технологій не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

7

N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку"

Щомісяця

Подається* електронною поштою банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) та філіями іноземних банків в Україні підрозділу центрального апарату Національного банку України, який виконує функцію контролю за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування, протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду утримання.

____________
* Додатково подається за допомогою відповідного програмного забезпечення файл 20 "Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів" (щоденно) до 14 години наступного робочого дня банками - юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Департаменту інформаційних технологій

8

N 381A "Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України"

Щомісяця

Подається* електронною поштою банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) та філіями іноземних банків в Україні підрозділу центрального апарату Національного банку України, який виконує функцію контролю за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування, протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду утримання.

____________
* Додатково подається за допомогою відповідного програмного забезпечення файл 20 "Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів" (щоденно) до 14 години наступного робочого дня банками - юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Департаменту інформаційних технологій

9

N 391 "Звіт про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Департаменту інформаційних технологій не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

10

N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою"

Щодня

Подається в регіональному розрізі: уповноваженими банками - юридичними особами електронною поштою Департаменту інформаційних технологій, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку у форматі XML через веб-портал Національного банку до 12 години наступного робочого дня

11

N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів"

Щомісяця

Подається в регіональному розрізі: уповноваженими банками - юридичними особами електронною поштою Департаменту інформаційних технологій, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку у форматі XML через веб-портал Національного банку не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

12

N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти"

Щодня

Подається електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі
Департаменту інформаційних технологій до 13 години наступного робочого дня

13

N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти"

Щодня

Подається електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі
Департаменту інформаційних технологій до 14 години наступного робочого дня

14

N 748 "Звіт про касові обороти банку"

Щомісяця

Подається* електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі
Департаменту інформаційних технологій не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години.

____________
* Заміна файла здійснюється протягом чотирьох робочих днів.
Департамент інформаційних технологій завантажує дані звіту до сховища даних Національного банку на 10 робочий день до 16 години.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.05.2017 р. N 37)

 

Перелік
постанов Правління Національного банку України, що визнаються такими, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 21 квітня 2004 року N 177 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 червня 2004 року за N 749/9348.

2. Постанова Правління Національного банку України від 14 липня 2005 року N 255 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2005 року за N 848/11128.

3. Постанова Правління Національного банку України від 14 березня 2006 року N 84 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 березня 2006 року за N 304/12178.

4. Постанова Правління Національного банку України від 14 серпня 2006 року N 315 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2006 року за N 1020/12894.

5. Постанова Правління Національного банку України від 11 квітня 2007 року N 128 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2007 року за N 386/13653.

6. Постанова Правління Національного банку України від 03 вересня 2007 року N 314 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2007 року за N 1076/14343.

7. Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2008 року N 260 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2008 року за N 828/15519.

8. Постанова Правління Національного банку України від 28 лютого 2009 року N 101 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 року за N 446/16462.

9. Постанова Правління Національного банку України від 13 серпня 2009 року N 474 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за N 816/16832.

10. Постанова Правління Національного банку України від 23 лютого 2010 року N 96 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11 березня 2010 року за N 210/17505.

11. Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 2011 року N 64 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2011 року за N 440/19178.

12. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2012 року N 212 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за N 1010/21322.

13. Постанова Правління Національного банку України від 20 травня 2013 року N 180 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за N 890/23422.

14. Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 2015 року N 280 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб

Опрос