Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы

Национальный банк
Постановление от 18.02.2016 № 90
действует с 24.02.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 року N 90

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.):

внести протягом місяця після набрання чинності цією постановою зміни до відповідного програмно-технологічного забезпечення та Системи автоматизації процесів банківської та фінансово-господарської діяльності Національного банку України (далі - САП НБУ);

провести протягом двох тижнів після доопрацювання програмно-технологічного забезпечення та САП НБУ тестові випробування з метою ефективного функціонування доопрацьованого програмно-технологічного забезпечення.

3. Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів (Супрун А. В.) протягом місяця після набрання чинності цією постановою внести зміни до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2015 року N 859.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 04 квітня 2016 року.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

1. У пункті 2 глави 1 розділу I:

1) у підпунктах 11, 13, 14, 22, 23 слова "державних облігацій України" у всіх відмінках замінити словами "цінних паперів" у відповідних відмінках;

2) у підпункті 17 слова "комп'ютеризована дворівнева (Національний банк і банки) система" замінити словами "підсистема програмно-технологічного забезпечення СертЛайн";

2. У розділі II:

1) у главі 3:

доповнити главу після пункту 22 новим пунктом 221 такого змісту:

"221. Національний банк може надати банку кредит овернайт та/або кредит рефінансування на погашення раніше отриманого кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування під заставу державних облігацій України та/або депозитних сертифікатів, якщо банк подав заявку на одержання кредиту овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, проведення якого припадає на строк погашення кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування. Банк погашає частину кредитів, для остаточного погашення яких планується отримати новий кредит овернайт та/або кредит рефінансування без одночасного часткового вивільнення заставлених активів (майна).

Кількість разів одержання банком кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування на погашення раніше отриманих кредитів не обмежується.

Банк може отримати кредит овернайт та/або кредит рефінансування на погашення раніше отриманого кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування в сумі, більшій або, яка дорівнює залишку кредитів, строк погашення яких настав за умови надання банком достатнього обсягу заставлених активів (майна), за рахунок якого Національний банк має право задовольнити свої вимоги за кредитом у повному обсязі.

Банк сплачує нараховані проценти за кредитом, що погашається в день його погашення";

пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. Для нарахування процентів строк користування кредитом овернайт та кредитом рефінансування починається з дня надходження коштів на рахунок банку (у випадку надання кредиту на погашення раніше отриманого кредиту - з дня проведення такої операції) і закінчується в день, який передує даті повернення коштів";

пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Національний банк за наданими кредитами рефінансування здійснює контроль та перевірку заставлених активів (майна), а саме їх знецінення відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку. Національний банк вимагає від банків приведення обсягу заставлених активів (майна) у відповідність до суми залишку заборгованості за кредитом рефінансування і процентів за користування ним або часткового дострокового погашення кредиту рефінансування пропорційно обсягу зменшення справедливої вартості заставлених активів (майна) у разі знецінення обсягу заставлених активів (майна) більше розміру граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна)";

2) у главі 4:

абзац перший пункту 25 доповнити словами "або облігацій міжнародних фінансових організацій";

у пункті 27:

абзац перший викласти в такій редакції:

"27. Державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій та депозитні сертифікати, які беруться в заставу за кредитом овернайт, мають перебувати у власності банку та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань перед Національним банком за операціями з рефінансування та операціями прямого репо, строк виконання яких, у тому числі і достроковий, припадає на день надання кредиту овернайт";

в абзаці другому слова "державних облігацій України" замінити словами "цінних паперів";

пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Кредит овернайт надається за умови блокування державних облігацій України/облігацій міжнародних фінансових організацій банків-власників на рахунках у цінних паперах у відповідних депозитарних установах у системі депозитарного обліку депозитарію Національному банку/Центрального депозитарію цінних паперів, депозитних сертифікатів у системі програмно-технологічного забезпечення СертЛайн";

3) у главі 5:

пункт 46 після слів "коду випуску цінних паперів" доповнити словами "або депозитних сертифікатів";

доповнити главу після пункту 50 новими пунктами 501 - 503 такого змісту:

"501. Національний банк може здійснити заміну або збільшення/зменшення предмета застави за кредитом рефінансування на такий самий або інший вид активу (майна), що зазначався в повідомленні про оголошення проведення тендера з підтримання ліквідності банків, відповідно до якого було надано кредит рефінансування. Заміна або збільшення/зменшення заставлених активів здійснюється шляхом блокування в першу чергу наданих банком нових активів (майна) та за їх рахунок збільшення обсягу застави з подальшим розблокуванням активів (майна), що підлягають вивільненню з-під застави.

502. Заміна або зменшення предмета застави за кредитом рефінансування здійснюється за умови надання банком у заставу достатнього обсягу заставлених активів (майна) за справедливою вартістю для задоволення вимог Національного банку за цим кредитом.

503. Підставою для здійснення Національним банком заходів щодо заміни або збільшення/зменшення предмета застави (майна) є заявка банку на заміну (збільшення/зменшення) заставлених активів (майна) за кредитом рефінансування та повідомлення Національного банку про задоволення заявки на заміну (збільшення/зменшення) заставлених активів (майна) за кредитом рефінансування, які є невід'ємними частинами генерального кредитного договору".

3. У розділі III:

1) у главі 6:

у пункті 52:

перше речення після слів "державними облігаціями України" доповнити словами "або облігаціями міжнародних фінансових організацій";

у другому реченні слова "державні облігації України" замінити словами "цінні папери";

у пункті 53 слова "державними облігаціями України" замінити словами "цінними паперами";

у пункті 55 слова "державних облігацій України" замінити словами "цінних паперів";

2) у пункті 56 глави 7:

в абзаці першому слова "державних облігацій України" замінити словами "цінних паперів";

абзац третій викласти в такій редакції:

"За операцією прямого репо ціною купівлі Національним банком цінних паперів є їх справедлива вартість з урахуванням коригуючих коефіцієнтів. Ціна зворотної купівлі (викупу) банком цінних паперів залежить від ціни, визначеної в першій частині операції прямого репо та процентного доходу, що розраховується за процентною ставкою, яка залежить від строку операції прямого репо, дохідності за державними облігаціями України, облікової ставки Національного банку, процентних ставок за кредитами на міжбанківському ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами рефінансування під заставу державних облігацій України, які діяли у відповідному періоді".

4. У главі 9 розділу IV:

1) абзац п'ятий пункту 71 виключити;

2) абзац другий пункту 75 викласти в такій редакції:

"Національний банк у разі неперерахування банком у день задоволення заявки на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів, коштів за придбані депозитні сертифікати надсилає банку лист-повідомлення про недопущення неперерахування коштів за задоволеною заявкою, а в разі повторного протягом трьох наступних місяців неперерахування коштів накладає штраф у розмірі 0,1 % від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявки банку, але не вище ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу банку. Якщо перерахування коштів банком за депозитними сертифікатами не відбулося з причин технічного характеру, які виникли в Національному банку, то зазначені в цьому абзаці заходи Національний банк до банку не застосовує".

3) у другому реченні пункту 76 слова "яку Національний банк надає власнику депозитного сертифіката" замінити словами "яка надається відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань обліку та проведення операцій з депозитними сертифікатами".

5. У главі 13 розділу VI:

1) в абзаці першому пункту 95 слова "граничний рівень" замінити словами "розмір граничного рівня";

2) у пункті 99:

абзац перший викласти в такій редакції:

"99. Національний банк, якщо немає (недостатньо) коштів на кореспондентському рахунку банку, то вживає заходів щодо задоволення в повному обсязі своїх вимог за операціями з рефінансування/прямого репо відповідно до вимог законодавства України (у тому числі статті 73 Закону України "Про Національний банк України"), укладених генеральних договорів, у тому числі здійснює відчуження активів (майна), що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задовольняє свої вимоги за рахунок реалізації заставлених активів (майна), набуття їх у власність або отримання коштів від їх погашення, у тому числі дострокового";

в абзаці третьому слова "та/або переведення у власність" замінити словами "та/або переведення у власність, та/або отримання коштів від погашення".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос