Идет загрузка документа (123 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных требованиях к небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи, получившим (или получающим) право на осуществление валютных операций

Национальный банк
Постановление от 29.12.2015 № 962
действует с 01.01.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2015 року N 962

Про додаткові вимоги до небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку, що отримали (або отримують) право на здійснення валютних операцій

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.

2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку, що отримали генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія), до 01 липня 2016 року зобов'язані забезпечити приведення розміру власного капіталу у відповідність до вимог, установлених у пункті 1 глави 5 Положення.

3. Небанківська фінансова установа, яка має генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, до 01 липня 2016 року зобов'язана забезпечити відповідність приміщень та матеріально-технічної бази, які використовуються нею для здійснення валютних операцій, вимогам, установленим законодавством України, зокрема вимогам, установленим Національним банком України, та подати Національному банку України повідомлення про відповідність нормативно-правовим актам Національного банку України за формою, наведеною в додатку 2 до Положення.

Якщо після закінчення зазначеного в абзаці першому цього пункту терміну небанківська фінансова установа подала повідомлення щодо менше ніж п'яти структурних підрозділів, то Національний банк України має право відкликати в неї генеральну ліцензію.

4. Департаменту реєстраційних питань та ліцензування (Кириченко О. В.) разом із департаментами фінансового моніторингу (Береза І. В.) та інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.):

1) до 01 липня 2016 року створити реєстр приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах (далі - Реєстр);

2) забезпечити внесення до Реєстру інформації, наданої небанківськими фінансовими установами до 01 липня 2016 року, за формою, що наведена в додатку 2 до Положення, до 15 липня 2016 року, а відповідної інформації, наданої після 01 липня 2016 року, - протягом 10 робочих днів із дня надання такої інформації.

5. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

1. У главі 1:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку України (далі - Національний банк), що надається небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку та дає змогу здійснювати валютні операції, що не потребують індивідуальної ліцензії;

2) дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії;

3) дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку шляхом проставлення реєстраційного індексу на супровідному листі до пакета документів, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 або в абзацах шостому - дев'ятому пункту 3.6 глави 3 цього Положення;

4) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

5) кваліфікована фондова біржа - біржа, створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Положення;

6) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:

юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;

7) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

8) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

9) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка містить інформацію про ключових учасників і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;

10) небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до відповідного державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України;

11) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;

12) приміщення - частина внутрішнього об'єму нежитлового об'єкта нерухомого майна, обмежена будівельними елементами та/або огороджувальними будівельними конструкціями, з можливістю входу і виходу, що використовується небанківською фінансовою установою, національним поштовим оператором для здійснення валютних операцій;

13) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;

14) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;

15) структурні підрозділи - філії та інші відокремлені структурні підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи, пункти обміну іноземної валюти, каси небанківських фінансових установ, об'єкти поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку, в яких здійснюється надання фінансових послуг;

16) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність", Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті";

2) главу після пункту 1.3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.4. Небанківські фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або інші фінансові послуги, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валюті, зобов'язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень структурних підрозділів вимогам законодавства України, зокрема, нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ України".

У зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.8 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.9;

3) у пункті 1.5 слова "Державним комітетом статистики України" замінити словами "Державною службою статистики України";

4) у пункті 1.7 слова "Філії та інші відокремлені структурні підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи небанківських фінансових установ, об'єкти поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку (далі - структурні підрозділи)" замінити словами "Структурні підрозділи";

5) в абзаці третьому пункту 1.9 слова "мають право" замінити словом "зобов'язані";

6) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.10. Національний банк має право призупиняти надання небанківським установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій у разі негативних тенденцій на валютному ринку України, виявлених під час виконання Національним банком законодавчо закріпленої за ним функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України".

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

у підпункті "а" слова "один повний календарний рік" замінити словами "три повних календарних роки";

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) наявність власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в розмірі, не меншому, ніж установлено главою 5 цього Положення";

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"в) відповідність структури власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників із істотною участю в небанківській фінансовій установі вимогам глави 6 цього Положення;

г) наявність у небанківської фінансової установи не менше п'яти структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ України (для небанківських фінансових установ, які звертаються до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах)";

2) у пункті 2.2:

у підпункті "а" слова "або керівника небанківської фінансової установи," замінити словами "керівника небанківської фінансової установи";

у підпункті "б" слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" у всіх відмінках замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідних відмінках;

у підпункті "в" слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

підпункти "д" - "ж" викласти в такій редакції:

"д) баланс та звіт про фінансові результати за попередній звітний рік (за наявності);

е) баланс станом на кінець останнього дня кварталу, що передує зверненню небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії, та звіт про фінансові результати за цей квартал, якщо це не останній квартал звітного року;

є) висновок аудитора (аудиторської фірми), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти визначеної в підпунктах "д" та "е" пункту 2.2 глави 2 цього Положення річної та квартальної фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та/або міжнародним стандартам фінансової звітності;

ж) копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до відповідного реєстру, що ведеться державним органом, який здійснює регулювання діяльності небанківської фінансової установи";

пункт доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

"з) відомості про структуру власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників з істотною участю в небанківській фінансовій установі, подання яких вимагається главою 6 цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська фінансова установа звертається до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії, у порядку, визначеному главою 6 цього Положення;

и) повідомлення про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази небанківської фінансової установи, структурних підрозділів (для небанківських фінансових установ, які звертаються до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах) за формою, наведеною в додатку 2;

і) документ, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, укладений заявником на нежитлове приміщення не менше ніж на один рік), у якому заявник здійснюватиме валютні операції з додаванням акта про приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення із зазначенням його розміру (для небанківських фінансових установ, які звертаються до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах)".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим;

абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Копії документів, зазначені в підпунктах "б" - "ґ", "ж" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, мають бути засвідчені нотаріально або органом, який видав відповідний документ.

Документи, зазначені в підпунктах "д", "е" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, мають бути засвідчені підписами й відбитками печаток (за наявності) небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку та аудитора (аудиторської фірми).

Документи, зазначені в підпунктах "з" - "і" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, мають бути засвідчені підписами й відбитками печаток (за наявності) небанківської фінансової установи".

3. У главі 3:

1) в абзаці другому пункту 3.4 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" у всіх відмінках замінити словами "Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" у відповідних відмінках;

2) у пункті 3.6:

в абзаці першому слова "мають право" замінити словом "зобов'язані";

в абзацах четвертому, шостому слово "місцезнаходження" виключити;

в абзаці десятому слова "одинадцятого, дванадцятого" замінити словами "чотирнадцятого - шістнадцятого";

в абзаці п'ятнадцятому цифри та слова "3.7 цієї глави" замінити цифрами та словами "3.8 глави 3 цього Положення";

в абзаці шістнадцятому цифри та слова "3.8, 3.9 цієї глави" замінити відповідно цифрами та словами "3.9, 3.10 глави 3 цього Положення";

3) главу після пункту 3.6 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.7. Національний банк у разі втрати або пошкодження генеральної ліцензії видає її дублікат, який оформляється в порядку, визначеному для оформлення генеральної ліцензії. Дублікат генеральної ліцензії у верхньому правому кутку містить слово "Дублікат", його текст ідентичний тексту генеральної ліцензії.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснює оплату за надання дубліката генеральної ліцензії в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку".

У зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.10 уважати відповідно пунктами 3.8 - 3.11;

4) у пункті 3.8:

абзац перший підпункту "г" після слів "попереднього звітного року" доповнити словами "або кварталу";

пункт після підпункту "г" доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"ґ) структура власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників з істотною участю в небанківській фінансовій установі не відповідає вимогам законодавства України (зокрема, вимогам, установленим Національним банком у цьому Положенні);

д) установлення протягом останніх 12 календарних місяців фактів невідповідності приміщень і матеріально-технічної бази структурних підрозділів небанківської фінансової установи вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань проведення валютно-обмінних операцій і з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ. Зазначена підстава для відмови в наданні генеральної ліцензії застосовується, якщо протягом 12 календарних місяців невідповідність вимогам виявлена щодо принаймні:

п'яти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має не більше 300 структурних підрозділів;

десяти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має понад 300 структурних підрозділів".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий уважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Національний банк приймає рішення про відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії без урахування умов підпунктів "в" - "д" пункту 3.8 глави 3 цього Положення у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 3.6 глави 3 цього Положення";

5) у пункті 3.9:

у підпункті "в" цифри "1.8" замінити цифрами "1.9";

у підпункті "ґ" слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

підпункт "е" після слів "виявлення Національним банком" доповнити словом "систематичного";

підпункт "є" викласти в такій редакції:

"є) відсутності в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку власного капіталу в розмірі, визначеному главою 5 цього Положення";

пункт після підпункту "и" доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

"і) невідповідності структури власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників з істотною участю в небанківській фінансовій установі вимогам щодо її прозорості, установленим главою 6 цього Положення;

ї) включення небанківською фінансовою установою до повідомлення про відповідність нормативно-правовим актам Національного банку України (додаток 2) інформації про структурні підрозділи, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань проведення валютно-обмінних операцій і організації захисту приміщень небанківських фінансових установ. Зазначена підстава відкликання генеральної ліцензії застосовується, якщо протягом 12 останніх календарних місяців невідповідність вимогам виявлена щодо принаймні:

п'яти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має не більше 300 структурних підрозділів;

десяти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має понад 300 структурних підрозділів;

й) подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку заяви про відкликання генеральної ліцензії".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом вісімнадцятим;

6) в абзаці третьому пункту 3.10 слова "зазначеним у клопотанні про надання генеральної ліцензії" замінити словом "його".

4. У главі 4:

1) пункт 4.1 доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Небанківська фінансова установа, яка має генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, додатково до інформації, установленої абзацами першим - третім пункту 4.1 глави 4 цього Положення, та у визначений абзацом першим пункту 4.1 глави 4 цього Положення строк повідомляє Національний банк про відповідність приміщення (приміщень) та матеріально-технічної бази, які планується використовувати для здійснення валютних операцій, установленим Національним банком вимогам за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

Національний банк веде реєстр приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах.

До реєстру вноситься така інформація: найменування небанківської фінансової установи, адреса приміщення, щодо якого небанківською фінансовою установою подано повідомлення про відповідність, і дата отримання Національним банком такого повідомлення. Якщо за однією адресою розташовано кілька приміщень, то зазначається порядковий номер приміщення і короткий опис його місця розташування.

Інформація, включена до реєстру приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, є публічною інформацією і підлягає оприлюдненню Національним банком на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Забороняється здійснювати діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, у приміщеннях, не внесених до реєстру";

2) у пункті 4.2 після слів "наведеної в" доповнити словами та цифрами "пункті 4.1 глави 4 цього Положення та";

3) пункт 4.3 після слів "зміни місцезнаходження" доповнити словами "і початку, тимчасового припинення, відновлення, припинення здійснення валютних операцій за кожним видом фінансових послуг".

5. Доповнити Положення двома новими главами такого змісту:

"5. Вимоги до розміру власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку

1. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії повинні забезпечити наявність мінімального власного капіталу:

1) у сумі 5 мільйонів гривень - для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;

2) у сумі 30 мільйонів гривень - для здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають залучення фінансових активів від фізичних осіб;

3) у сумі 20 мільйонів гривень - для здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, якщо небанківська фінансова установа має не більше 100 структурних підрозділів.

Кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів небанківської установи на 50 одиниць потребує збільшення мінімального власного капіталу небанківської фінансової установи на 5 мільйонів гривень;

4) у сумі 15 мільйонів гривень - для надання інших фінансових послуг (крім зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 1 глави 5 цього Положення), визначених частиною першою статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2. Небанківська фінансова установа, що отримала генеральну ліцензію, якщо цим Положенням для неї не встановлені спеціальні вимоги, повинна протягом строку дії генеральної ліцензії:

1) забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 1 глави 5 цього Положення;

2) щороку до 15 лютого подавати Національному банку такі документи:

баланс та звіт про фінансові результати за попередній звітний рік;

висновок аудитора (аудиторської фірми), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та/або міжнародним стандартам фінансової звітності;

копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до відповідного реєстру, що ведеться державним органом, який здійснює регулювання діяльності небанківської фінансової установи.

3. Небанківська фінансова установа, що отримала генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, повинна протягом строку дії генеральної ліцензії:

1) забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 1 глави 5 цього Положення;

2) у разі потреби збільшення загальної кількості структурних підрозділів, що призведе до збільшення мінімального розміру власного капіталу, визначеного згідно з нормами підпункту 3 пункту 1 глави 5 цього Положення, подати Національному банку такі документи:

баланс та звіт про фінансові результати за попередній звітний квартал;

висновок аудитора (аудиторської фірми), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти квартальної фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та/або міжнародним стандартам фінансової звітності;

копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до відповідного реєстру, що ведеться державним органом, який здійснює регулювання діяльності небанківської фінансової установи.

6. Порядок подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи

1. Небанківська фінансова установа, яка отримала генеральну ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності (далі - документи про структуру власності):

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи, складене за формою, наведеною в додатку 9 до цього Положення (далі - повідомлення);

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 10 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 11 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);

4) схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи (далі - схема).

Інформація, зазначена в схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та про власників істотної участі.

Зразки заповнення відомостей про остаточних ключових учасників і власників істотної участі та складання схеми наведені в додатках 12 - 17 до цього Положення.

2. Зазначені в абзаці першому пункту 1 глави 6 цього Положення небанківські фінансові установи протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, у складі або розмірі участі остаточних ключових учасників у небанківській фінансовій установі) зобов'язані подати до Національного банку передбачені пунктом 1 глави 6 цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або нотаріально засвідченою копією договору купівлі-продажу (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни в складі відомостей про структуру власності.

У повідомленні, яке подається разом з документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

3. Документи про структуру власності підписує уповноважена особа небанківської фінансової установи.

4. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи.

5. Структура власності небанківської фінансової установи має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним главою 6 цього Положення.

Структура власності небанківської фінансової установи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності небанківської фінансової установи дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність небанківської фінансової установи;

усіх ключових учасників небанківської фінансової установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи;

характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище;

2) документи про структуру власності небанківської фінансової установи відповідають вимогам глави 6 цього Положення.

Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 5 глави 6 цього Положення, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 6 і 7 глави 6 цього Положення.

6. Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській фінансовій установі через наявність у структурі власності небанківської фінансової установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації тощо) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна.

7. За наявності в Національного банку підстав уважати, що заявлена структура власності небанківської фінансової установи не відповідає дійсності, зокрема, що будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, Національний банк має право запитати додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності небанківської фінансової установи, а також установити строк для надання таких документів.

Право Національного банку запитати додаткові документи щодо особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, не поширюється на осіб, участь яких у небанківській фінансовій установі не перевищує одного відсотка.

У разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності небанківської фінансової установи відповідає дійсності, Національний банк має право визнати таку структуру власності небанківської фінансової установи непрозорою.

8. Розмір участі особи в небанківській фінансовій установі розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі.

9. Розмір опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі за такою формулою:

  

де РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі;

У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п - кількість рівнів володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи;

П - знак множення;

і - номер рівня володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи.

Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі наведений у додатках 13, 16 до цього Положення.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, визначений у пункті 9 глави 6 цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль над акціонерами (учасниками) небанківської фінансової установи.

10. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) небанківської фінансової установи, то розмір опосередкованої участі такої особи в небанківській фінансовій установі дорівнює розміру прямої участі в небанківській фінансовій установі акціонера (учасника) небанківської фінансової установи, якого вона контролює.

11. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі особи, яка набуває істотної участі в небанківській фінансовій установі за довіреністю акціонерів (учасників) небанківської фінансової установи, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі небанківської фінансової установи акціонерів (учасників) небанківської фінансової установи, які видали такі довіреності.

12. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність небанківської фінансової установи, прирівнюється до 10 відсотків.

13. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі особи, яка незалежно від формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність небанківської фінансової установи, прирівнюється до 100 відсотків.

14. Норми пунктів 12, 13 глави 6 цього Положення не застосовуються для розрахунку розміру участі в небанківській фінансовій установі остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи відповідно до додатків 10, 13, 16 до цього Положення".

6. У додатку 1:

1) в абзаці першому слова  "яка (який) розташована (розташований) _____________________________________________________," виключити;
                                                     (місцезнаходження)

2) в абзаці шостому слова "в підпунктах "б" - "ж" замінити словами "в підпунктах "б" - "і".

7. Доповнити Положення після додатка 1 новим додатком 2, що додається.

У зв'язку з цим додатки 2 - 7 уважати відповідно додатками 3 - 8.

У тексті Положення посилання на додатки 2 - 7 уважати відповідно посиланнями на додатки 3 - 8.

8. У додатку 3:

1) в абзаці першому слово "місцезнаходження" виключити;

2) в абзацах другому, п'ятому цифри "1.8" замінити цифрами "1.9".

9. У пункті 1 додатка 6 цифри "3.8" замінити цифрами "3.9".

10. В абзаці другому додатка 7 цифри "3.8" замінити цифрами "3.9";

11. Таблицю додатка 8 доповнити новим рядком такого змісту:

"

15

Дата зміни стану (початку, тимчасового припинення, відновлення, припинення) здійснення валютних операцій за кожним видом фінансових послуг

 

".

12. Доповнити Положення новими додатками 9 - 17, що додаються.

 

Директор
Департаменту методології

Н. В. Іваненко

 

Повідомлення про відповідність нормативно-правовим актам Національного банку України

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

Небанківська фінансова установа ________________________________________________________
                                                                                                                             (найменування)

в особі керівника ______________________________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

підтверджує відповідність приміщень і матеріально-технічної бази структурних підрозділів - філій та інших відокремлених структурних підрозділів, невідокремлених структурних підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, кас, в яких здійснюється надання фінансових послуг (далі - структурні підрозділи), що розташовані за адресами1:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
вимогам законодавства України, зокрема:

1. Вимогам нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок проведення валютно-обмінних операцій, у тому числі щодо:

наявності та реєстрації в органі державної фіскальної служби реєстраторів розрахункових операцій (РРО);

наявності документів, що підтверджують право власності на приміщення, в яких розташовані структурні підрозділи, або документів, що підтверджують право оренди цих приміщень на строк не менше ніж один рік.

____________
1 Якщо за однією адресою розташовано кілька приміщень, то зазначається порядковий номер приміщення і короткий опис його місця розташування [наприклад, приміщення N 2 на другому поверсі торговельно-розважального комплексу за адресою (номер будинку, вулиця, місто)].

2. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту та технічного облаштування приміщень небанківських фінансових установ України, у тому числі щодо:

технічної укріпленості приміщень;

охорони приміщень;

обладнання приміщень системами тривожної сигналізації;

установлення відеоспостереження;

захисту робочих місць касирів;

облаштування клієнтської зони (приміщень для перерахування клієнтами банкнот і монет);

облаштування сховищ цінностей та передсховищ.

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цим повідомленням тягне за собою застосування Національним банком України до небанківської фінансової установи заходів впливу, передбачених законодавством України з питань ліцензування валютних операцій. З усіх питань, що стосуються наведеної вище

інформації, прошу звертатися до ________________________________________________________.
                                                                                                               (прізвище, адреса, номер телефону)

 

Керівник небанківської фінансової установи

 

_______________________
(посада)

 

 

_______________________
(посада

___________________
(ініціали та прізвище)

(М. П.)

 

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи, код за ЄДРПОУ;
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження)

подає Національному банку України такі документи про структуру власності:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи.

2. Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі.

3. Схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи.

Подані документи відображають структуру власності небанківської фінансової установи станом на ____________ 20__ року.
(зазначити дату)

Документи подаються __________________________________________________________________
(зазначити підставу подання: у зв'язку зі зверненням до
_____________________________________________________________________________________
Національного банку України з клопотанням про надання генеральної ліцензії, щорічне
_____________________________________________________________________________________
подання або подання у зв'язку зі змінами відомостей. У разі подання документів у зв'язку зі
____________________________________________________________________________________ .  змінами відомостей про структуру власності в повідомленні зазначаються зміни, що відбулися)

________________________
(посада уповноваженої особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи

станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської фінансової установи)

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

2

3

 

 

 

________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали
виконавця)

________________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиць 1 і 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи. Особи повинні бути зазначені в таблиці 1 згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в небанківській фінансовій установі (колонка 8 таблиці 1).

2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в небанківській фінансовій установі.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, який розраховується відповідно до вимог глави 6 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначається взаємозв'язок особи з небанківською фінансовою установою:

1) якщо особа має тільки пряму участь у небанківській фінансовій установі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи;

2) якщо особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в небанківській фінансовій установі.

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі

станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської фінансової установи)

N

з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали
виконавця)

________________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиці

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з небанківською фінансовою установою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, а також:

1) якщо особа має пряму участь у небанківській фінансовій установі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи, та наводиться її частка в статутному капіталі небанківської фінансової установи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність небанківської фінансової установи / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй права голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлено таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 6, наводяться дата їх видачі і строк дії.

У колонці зазначається сукупний відсоток участі особи в небанківській фінансовій установі та наводиться опис непрямої участі.

 

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Небанківська фінансова установа"

станом на ____________ 20__ року

(зразок)

  

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи в ПАТ "Небанківська фінансова установа"

станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 10 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 12 до цього Положення)

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

 

 

 

 

 

пряма

опосередкована

сукупна

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

33

33

Через Юридичну особу 3 (55 %), ТОВ "Юридична особа 2", якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 3 та ТОВ "Юридична особа 2"

2

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

17

17

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 в ПрАТ "Юридична особа 6". Є власником істотної участі як контролер ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

3

Фізична особа 3

ФО

Так

Російська Федерація, інша інформація про особу

-

14,1075

14,1075

Через Юридичну особу 3 (45 %) та ТОВ "Юридична особа 2"

4

Публічна компанія 1 (Company 1)

ПК

Так

Велика Британія, інша інформація про особу

12,2

-

12,2

Акціонер небанківської фінансової установи

5

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

11,65

11,65

Через ТОВ "Юридична особа 1" (100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 2" (5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 18

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,3

10,3

Представник за довіреністю Фізичної особи 16 та Фізичної особи 15

7

Фізична особа 8

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

9,33

9,33

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (49 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 в ПрАТ "Юридична особа 6".
Через ТОВ "Юридична особа 5" (50 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 5", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 4

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 16 (Individual 16)

ФО

Ні

США, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської фінансової установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 15 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

10

Фізична особа 15 (Individual 15)

ФО

Ні

Республіка Кіпр, інша інформація про особу

5,1

-

5,1

Акціонер небанківської фінансової установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 16 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

11

Фізична особа 12

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

3,72

3,72

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (35 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (11 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

12

Фізична особа 11

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,5

2,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (25 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

13

Фізична особа 13

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,28

2,28

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (19 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (19 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

14

Фізична особа 6

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

1,54

-

1,54

Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6

15

Фізична особа 14 (Individual 14)

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

0,5

0,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (1 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (20 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

16

Фізична особа 5 (Individual 5)

ФО

Ні

Федеративна Республіка Німеччина, інша інформація про особу

0,46

-

0,46

Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 6 є чоловіком Фізичної особи 5

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичні особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Фізична особа 2

33

2

Фізична особа 9

17

3

Фізична особа 3

45 • 0,95 • 0,33 = 14,1075

4

Фізична особа 1

10 + 5 • 0,33 = 11,65

5

Фізична особа 18

5,1 + 5,2 = 10,6

6

Фізична особа 8

49 • 0,17 + 50 • 0,2 • 0,1=9,33

7

Фізична особа 12

35 • 0,1 + 11 • 0,2 • 0,1 = 3,72

8

Фізична особа 11

25 • 0,1 = 2,5

9

Фізична особа 13

1,9 + 19 • 0,2 • 0,1 = 2,28

10

Фізична особа 14

0,1 + 20 • 0,2 • 0,1 = 0,5

________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

 

____________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали виконавця)

________________________
(телефон виконавця)

 

 

 

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі в ПАТ "Небанківська фінансова установа"

станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиці додатка 11 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 12 до цього Положення)

Таблиця

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ "Юридична особа 2"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

2

ПрАТ "Юридична особа 6"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

3

Публічна компанія 1 (Public company 1)

ЮО

П

Велика Британія, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 12,2 % акцій небанківської фінансової установи

4

ТОВ "Юридична особа 1"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

5

ПрАТ "Юридична особа 4"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

6

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

О

Велика Британія, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

7

Фізична особа 1

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 1" (частка 100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 3" (частка 55 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер (контролер) ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

10

Фізична особа 3

ФО

О

Російська Федерація, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 3" (частка 45 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

11

Фізична особа 18

ФО

О (ПГ)

Україна, інша інформація про особу

Має право голосу на загальних зборах акціонерів небанківської фінансової установи за дорученням акціонерів небанківської фінансової установи: Фізичної особи 15, якій належить 5,1 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2015 року, термін дії - до 01 січня 2016 року); Фізичної особи 16, якій належить 5,2 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2015 року, термін дії - до 01 січня 2016 року)

________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали
виконавця)

________________________
(телефон виконавця)

 

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Небанківська фінансова установа"

станом на ____________ 20__ року

(зразок)

  

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи ПАТ "Небанківська фінансова установа"

станом на ___________ 20__ року

(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 10 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 15 до цього Положення)

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Федеральний уряд Німеччини

Д

Так

Інша інформація про особу

-

31,9

31,9

Через Юридичну особу 4 (80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 4

2

Міжнародна фінансова установа

МФУ

Так

Інша інформація про особу

12

6,39

18,39

Акціонер небанківської фінансової установи. Через Юридичну особу 4 (49 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

3

Фізична особа 5

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,78

10,78

Через Юридичну особу 3 (49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

4

Фізична особа 7

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

7,7

7,7

Через Юридичну особу 3 (35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

5

Фізична особа 10

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

7,5

-

7,5

Акціонер небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

6,29

6,29

Через Юридичну особу 2 (37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

7

Фізична особа 3

ФО

Так

Ізраїль, інша інформація про особу

-

5,78

5,78

Через Юридичну особу 2 (34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

5,5

-

5,5

Акціонер небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 4

ФО

Так

США, інша інформація про особу

-

4,93

4,93

Через Юридичну особу 2 (29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

10

Фізична особа 6

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

3,52

3,52

Через Юридичну особу 3 (16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

11

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

2,3

-

2,3

Акціонер небанківської фінансової установи

Розрахунок участі (опосередкованої) особи в небанківській фінансовій установі у відсотках (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Федеральний уряд Німеччини

31,9

2

Фізична особа 5

49 • 0,22 = 10,78

3

Міжнародна фінансова установа

20 • 0,319 = 6,39

4

Фізична особа 7

35 • 0,22 = 7,7

5

Фізична особа 2

37 • 0,17 = 6,29

6

Фізична особа 3

34 • 0,17 = 5,78

7

Фізична особа 4

29 • 0,17 = 4,93

8

Фізична особа 6

16 • 0,22 = 3,52

________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали
виконавця)

________________________
(телефон виконавця)

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі ПАТ "Небанківська фінансова установа"

станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиці додатка 11 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 15 до цього Положення)

Таблиця

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

1

Юридична особа 4 (Company 4)

ЮО

О

Німеччина, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

2

Міжнародна фінансова установа

МФ

П, О

Інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 25,52 % акцій небанківської фінансової установи

3

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

П

Кіпр, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

4

Юридична особа 2 (Company 2)

ЮО

П

Нідерланди, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

5

Федеральний уряд Німеччини

Д

О

Інша інформація про особу

Акціонер (контролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 1

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 10 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в розмірі 13 % (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10)

7

Фізична особа 10

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 1 є власником істотної участі в розмірі 13 % у небанківській фінансовій установі (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1)

8

Фізична особа 5

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 4

ФО

О

США, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

10

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

11

Фізична особа 3

ФО

О

Ізраїль, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

12

Фізична особа 7

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Спільно з Фізичною особою 6 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

13

Фізична особа 6

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Спільно з Фізичною особою 7 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 в Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

14

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Власник істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 - Фізична особа 11 - обраний членом Наглядової ради небанківської фінансової установи.
(Примітка. Ця ознака наявності значного впливу на діяльність небанківської фінансової установи зазначається на схемі лише у випадку відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі)

________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали
виконавця)

________________________
(телефон виконавця)

____________

Опрос