Идет загрузка документа (158 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 октября 2011 года N 373

Национальный банк
Постановление от 18.08.2015 № 540
действует с 01.12.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2015 року N 540

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373

Відповідно до статей 7, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою складання фінансової звітності банками України відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) Правління Національного банку України постановляє:

1. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"2. Банки складають проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність з урахуванням Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2012 року N 510, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за N 2188/22500 (зі змінами)".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В. Л.

5. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

1. Пункт 1.9 глави 1 розділу I викласти в такій редакції:

"1.9 Фінансову неконсолідовану звітність підписують голова правління банку та головний бухгалтер банку (уповноважені ними особи), а консолідовану - голова правління та головний бухгалтер материнського банку (уповноважені особи), які згідно із законодавством України несуть відповідальність за достовірність даних фінансової звітності, строки її подання та оприлюднення".

2. Главу 5 розділу II викласти в такій редакції:

"5. Вимоги до структури та змісту приміток до фінансової звітності

1. Банк самостійно визначає склад та структуру приміток з урахуванням вимог МСФЗ. Примітки є невід'ємною складовою фінансової звітності банку.

Банк складає примітки до кожної суттєвої статті фінансової звітності на основі даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.

2. Банк у примітках надає загальну інформацію про банк, основні принципи облікової політики банку, зміни, що в ній відбулися протягом звітного періоду, їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності банку, іншу інформацію, розкриття якої передбачається МСФЗ.

3. Банк у примітках стисло викладає інформацію про методи оцінки, припущення та судження провідного управлінського персоналу, які були використані в процесі застосування облікової політики банку і мали суттєвий вплив на суми, що відображені у фінансовій звітності.

4. Банк повинен подавати примітки до фінансової звітності у впорядкованому вигляді. До кожної суттєвої статті, поданої у Звітах, банк повинен робити посилання на будь-яку пов'язану з нею інформацію у примітках.

5. Банк під час складання приміток до фінансової звітності може використовувати "Методичні рекомендації щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України".

3. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Порядок складання, подання та оприлюднення фінансової звітності банками";

2) главу 1 викласти в такій редакції:

"1. Порядок складання проміжної фінансової звітності банків

1. Банк складає проміжну фінансову звітність у комплекті скороченої фінансової звітності відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність". Комплект скороченої проміжної фінансової звітності має містити інформацію у розрізі всіх заголовків та проміжних підсумків, що були включені в останню річну фінансову звітність.

2. Проміжна скорочена фінансова звітність включає:

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс);

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів.

Пояснювальні примітки до проміжної скороченої фінансової звітності.

Зразки форм проміжної фінансової звітності наведені в додатку 1 до цієї Інструкції.

3. Банк до складу пояснювальних приміток до проміжної скороченої фінансової звітності обов'язково включає такі примітки:

"Інформація про банк";

"Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність";

"Основи подання проміжної скороченої фінансової звітності";

примітки до Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Баланс);

примітки до Проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Проміжного скороченого звіту про фінансові результати);

"Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію";

"Операційні сегменти";

"Операції з пов'язаними особами";

"Об'єднання компаній";

"Події після дати балансу".

У разі виникнення суттєвих змін після дати закінчення останнього річного звітного періоду банк включає до складу пояснювальних приміток до проміжної скороченої фінансової звітності такі примітки:

"Управління фінансовими ризиками";

"Потенційні зобов'язання банку";

"Справедлива вартість".

Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або викривлення може вплинути на рішення користувачів.

4. Банк має розкривати інформацію про банк та про економічне середовище, у якому він здійснював свою діяльність протягом періоду з дати закінчення останнього фінансового року до дати звітності, а також про вплив змін у його структурі. У складі інформації про зміни у власній структурі банк розкриває дані про придбання та/або відчуження дочірніх компаній, довгострокові інвестиції, проведені реструктуризації, припинення окремих видів діяльності. Банк має розкрити інформацію про будь-яке невиконання зобов'язань за залученими коштами або порушення умов відповідних договорів, які не були усунені до дати закінчення проміжного звітного періоду або за станом на цю дату.

5. У примітці "Основи подання проміжної скороченої фінансової звітності" банк зазначає про те, що проміжна скорочена звітність підготовлена відповідно до вимог МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність".

6. Банк у примітках до проміжної скороченої фінансової звітності має розкрити інформацію про:

зміни в припущеннях про безперервність діяльності;

зміни в обліковій політиці, що підлягають розкриттю згідно з МСБО "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки". Банк розкриває характер та вплив кожної зміни облікової політики, або підтверджує, що проміжна фінансова звітність підготовлена на основі таких самих положень облікової політики, що й остання річна фінансова звітність;

виправлення суттєвих помилок;

майбутні зміни в обліковій політиці. Банк самостійно відстежує зміни та удосконалення до МСФЗ, оцінює їх потенційний вплив на проміжну скорочену фінансову звітність банку;

інформацію про операції, які не є типовими. Банк розкриває характер і суми суттєвих операцій, що мають вплив на активи, зобов'язання, власний капітал, чистий прибуток або потоки грошових коштів;

зміни в облікових оцінках та судженнях управлінського персоналу. Банк розкриває характер і суми суттєвих змін в облікових оцінках.

7. Банк самостійно обирає склад приміток до Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Баланс) та Проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), ураховуючи таке:

банку не потрібно повторювати інформацію у скороченій проміжній фінансовій звітності або зазначати про несуттєві зміни до неї, якщо така інформація була розкрита в останній річній фінансовій звітності;

примітки до Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Баланс) та Проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) складаються, якщо дані статей проміжних скорочених звітів змінилися не менше ніж на 10 % порівняно з даними тих самих статей річної фінансової звітності;

банк складає примітки в разі несуттєвих змін, якщо за його оцінками пропуск інформації може вплинути на якість її подання у скороченій проміжній звітності;

банк обов'язково складає примітку до відповідних статей Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Баланс), за якими відображаються операції з борговими інструментами, акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком. Банк розкриває інформацію про операції, що пов'язані з випуском, зворотним викупом, погашенням боргових цінних паперів, акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, а також про виплату дивідендів за акціями;

банк (у разі наявності операцій) обов'язково складає примітку до відповідних статей Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Баланс), за якими розкривається інформація відповідно до МСФЗ 5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", якщо банк має діяльність, що припиняється за станом на кінець проміжного звітного періоду, або вид діяльності, що вибув у проміжному звітному періоді, або є необоротні активи ліквідаційної групи, класифіковані як утримувані для продажу за станом на кінець проміжного звітного періоду;

банк складає примітку про витрати на податок на прибуток, відстрочені податки та суттєві зміни ефективної ставки податку на прибуток за проміжний звітний період відповідно до вимог МСБО 12 "Податок на прибуток";

банк складає примітку, якщо відбулися суттєві зміни в балансовій вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Суттєвість визначається відповідно до власних облікових політик;

якщо відбулися суттєві зміни резервів протягом проміжного звітного періоду, то банк складає примітку руху резервів;

банк складає примітку про основні засоби та нематеріальні активи, якщо відбулися їх суттєві придбання та вибуття.

8. Якщо відповідно до МСФЗ 8 "Операційні сегменти" банк розкривав інформацію про сегменти в останній річній фінансовій звітності, то банк має розкрити цю інформацію у скороченій проміжній фінансовій звітності у примітці "Операційні сегменти".

9. Банк має розкрити інформацію про об'єднання бізнесу в примітці "Об'єднання компаній", якщо протягом звітного періоду відбувалися операції з об'єднання.

10. Банк розкриває інформацію про суттєві події, що відбулися після закінчення проміжного звітного періоду та не знайшли відображення в проміжній фінансовій звітності в примітці "Події після дати балансу" відповідно до МСБО 10 "Події після звітного періоду".

11. Банк розкриває інформацію про операції з пов'язаними особами в примітці "Операції з пов'язаними особами" відповідно до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони".

12. Банк має розкрити у пояснювальних примітках до скороченої проміжної фінансової звітності інформацію, якщо тільки вона є суттєвою, про:

зміни в умовних активах та зобов'язаннях, суттєві врегулювання розгляду судових справ, відновлення суми резервів з реорганізації, які мали місце з дати закінчення останнього річного звітного періоду;

інформацію, розкриття якої передбачено МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", якщо в проміжний звітний період відбулася зміна цілей та політики управління фінансовими ризиками банку або характеру та рівня ризиків з дати закінчення останнього річного періоду.

суттєві переведення фінансових активів з одного рівня ієрархії справедливої вартості на інший;

суттєві списання та відновлення, а також визнання та відновлення збитків від знецінення активів згідно з МСБО 36 "Зменшення корисності активів", якщо щорічна перевірка на знецінення активів з невизначеним строком корисного використання була проведена в проміжному звітному періоді;

Банк розкриває інформацію за зазначеними операціями в примітці "Основи подання проміжної скороченої фінансової звітності", якщо зміни були несуттєвими.

13. Банк може подавати повний комплект проміжної фінансової звітності згідно з МСБО 1 "Подання фінансової звітності".

14. Банк може уводити додаткові статті, якщо пропуск цих показників уводитиме в оману користувачів проміжної скороченої фінансової звітності.

15. Банк складає проміжну фінансову звітність (скорочену або повну) за такі періоди:

Звіт про фінансовий стан (Баланс) на кінець поточного проміжного періоду та порівняльний звіт про фінансовий стан (Баланс) на кінець попереднього фінансового року;

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за поточний проміжний період (за три місяці) і наростаючим підсумком з початку року до дати звітності та порівняльний Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за відповідні порівнювальні проміжні періоди (за три місяці і наростаючим підсумком з початку року до дати звітності) попереднього фінансового року. Банк подає статті доходів і витрат в єдиному Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) або у двох окремих звітах: Звіті про прибутки і збитки та Звіті про сукупний дохід так, як він подавав інформацію в останній річній фінансовій звітності.

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) наростаючим підсумком з початку року до дати звітності та порівняльний звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) наростаючим підсумком від початку року до дати звітності попереднього фінансового року;

Звіт про рух грошових коштів наростаючим підсумком з початку року до дати звітності та порівняльний Звіт про рух грошових коштів наростаючим підсумком з початку року до дати звітності попереднього фінансового року.

16. Банк складає проміжну фінансову звітність за I - III квартали звітного року. Проміжна фінансова звітність складається на підставі форми 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" (далі - файл 02);

3) в абзаці другому пункту 3.5 глави 3 слово та цифру "додаток 4" замінити словом та цифрою "додаток 2";

4) в абзаці четвертому пункту 6.1 глави 6 слова та цифру "до дати надання файла А4" замінити словами та цифрами "до 31-го березня поточного року включно";

5) у главі 7:

в абзаці другому пункту 7.1 слова "територіальним управлінням Національного банку в установлений ними термін" замінити словами "до Національного банку в установлений ним термін";

абзац перший пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"7.2. Файли 02 за лютий, березень додатково містять коригуючі обороти за звітний рік, у тому числі за результатами зовнішнього аудиту, з ознакою "9" та "0". У файл 02 за лютий, березень уключаються коригуючі обороти за звітний рік, які здійснювалися протягом лютого, березня поточного року";

абзац другий пункту 7.3 викласти в такій редакції:

"Банк надсилає файл 25 в обласному розрізі за філіями, що розташовані на території України, у розрізі країн - за філіями, що розташовані на території інших держав, до Центральної розрахункової палати 24 січня поточного року";

абзац третій виключити;

абзац перший у пункті 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4. Банк формує і надсилає до Центральної розрахункової палати файл А4 - 11 квітня поточного року, файл 81 - 12 квітня поточного року. Усі коригуючі проводки за звітний рік здійснюються банком до 31 березня поточного року включно";

абзац третій виключити;

6) у главі 8:

у пункті 8.1 слова "територіальним управлінням" виключити.

пункт 8.2 викласти в такій редакції:

"8.2. Банки подають проміжну скорочену фінансову звітність на паперових носіях Департаменту банківського нагляду в установлені ним строки, але не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним періодом, у складі:

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс);

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів;

Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності.

Банки подають проміжну скорочену фінансову звітність електронною поштою Департаменту банківського нагляду через Центральну розрахункову палату в установлені ним строки, але не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним періодом, у складі: Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс), Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Проміжний скорочений звіт про фінансові результати)";

пункт 8.4 викласти в такій редакції:

"8.4. Банк зобов'язаний оприлюднювати проміжну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства України.

Банк має право оприлюднювати проміжну консолідовану/неконсолідовану фінансову звітність у формі та обсягах, що відповідають вимогам МСБО 1 "Подання фінансових звітів" до повного комплекту фінансової звітності."

4. Додаток 1 викласти в такій редакції:

Звіт про фінансовий стан (Баланс)1/Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на ____________________
(число, місяць, рік)

____________
1 Банк у разі складання Консолідованого звіту про фінансовий стан або Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан зазначає про це в назві.

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

 

 

 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

Кошти в інших банках

 

 

 

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

 

Цінні папери в портфелі банку на продаж

 

 

 

Цінні папери в портфелі банку до погашення

 

 

 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

 

 

 

Відстрочений податковий актив

 

 

 

Гудвіл

 

 

 

Основні засоби та нематеріальні активи

 

 

 

Інші фінансові активи

 

 

 

Інші активи

 

 

 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

 

 

 

Усього активів

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Кошти банків

 

 

 

Кошти клієнтів

 

 

 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

 

Інші залучені кошти

 

 

 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

 

Резерви за зобов'язаннями

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

Інші зобов'язання

 

 

 

Субординований борг

 

 

 

Зобов'язання групи вибуття

 

 

 

Усього зобов'язань

 

 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

 

 

 

Емісійні різниці

 

 

 

Незареєстрований статутний капітал

 

 

 

Інший додатковий капітал

 

 

 

Резервні та інші фонди банку

 

 

 

Резерви переоцінки

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

Неконтрольована частка3

 

 

 

Усього власного капіталу

 

 

 

Усього зобов'язань та власного капіталу

 

 

 

____________
2 Інформація про дочірні компанії надається в неконсолідованій (індивідуальній, окремій) фінансовій звітності.

3 Інформація про неконтрольовану частку надається у консолідованій фінансовій звітності.

Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління _______________________________
                                                          (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________________
         (прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер _____________________________
                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)4/ Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
за ____ рік / ___ квартал 20__ року

____________
4 Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід або Проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід зазначає про це в назві.

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи

 

 

 

Процентні витрати

 

 

 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

 

 

 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

 

 

 

Комісійні доходи

 

 

 

Комісійні витрати

 

 

 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

 

 

 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Результат від операцій з іноземною валютою

 

 

 

Результат від переоцінки іноземної валюти

 

 

 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

 

 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

 

 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

 

 

 

Інші операційні доходи

 

 

 

Адміністративні та інші операційні витрати

 

 

 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

 

 

 

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

 

 

Витрати на податок на прибуток

 

 

 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

 

 

 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

 

 

 

Прибуток/(збиток) за рік

 

 

 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

 

 

 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

 

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток

 

 

 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування

 

 

 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

 

 

 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності

 

 

 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

 

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток

 

 

 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування

 

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

 

 

 

Усього сукупного доходу за рік

 

 

 

Прибуток (збиток), що належить:

 

 

 

власникам банку

 

 

 

неконтрольованій частці

 

 

 

Усього сукупного доходу, що належить:

 

 

 

власникам банку

 

 

 

неконтрольованій частці

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

 

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

 

 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

 

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

 

 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:

 

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

 

 

 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління ________________________________
                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________________
         (прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер ______________________________
                                                               (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки5 /Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки
за ____ рік / ___ квартал 20__ року

____________
5 Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки або Проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки зазначає про це в назві.

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи

 

 

 

Процентні витрати

 

 

 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

 

 

 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

 

 

 

Комісійні доходи

 

 

 

Комісійні витрати

 

 

 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

 

 

 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Результат від операцій з іноземною валютою

 

 

 

Результат від переоцінки іноземної валюти

 

 

 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

 

 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

 

 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

 

 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

 

 

 

Інші операційні доходи

 

 

 

Адміністративні та інші операційні витрати

 

 

 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

 

 

 

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

 

 

Витрати на податок на прибуток

 

 

 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

 

 

 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

 

 

 

Прибуток/(збиток) за рік

 

 

 

Прибуток /(збиток), що належить:

 

 

власникам банку

 

 

 

неконтрольованій частці

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

 

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

 

 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

 

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

 

 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

 

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:

 

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

 

 

 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління ________________________________
                                                             (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________________
         (прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер ______________________________
                                                              (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід6/ Проміжний скорочений звіт про сукупний дохід
за ____ рік / ___ квартал 20__ року

____________
6 Банк у разі складання Консолідованого звіту про сукупний дохід або Проміжного скороченого звіту про сукупний дохід зазначає про це в назві.

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Прибуток/(збиток) за рік

 

 

 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

 

 

 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

 

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток

 

 

 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування

 

 

 

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

 

 

 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності

 

 

 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

 

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток

 

 

 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування

 

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

 

 

 

Усього сукупного доходу за рік

 

 

 

Усього сукупного доходу, що належить:

 

 

 

власникам банку

 

 

 

неконтрольованій частці

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління ________________________________
                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________________
         (прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер _____________________________
                                                               (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)7/Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за ____ рік / ___ квартал 20__ року

____________
7 Банк у разі складання Консолідованого звіту про зміни у власному капіталі зазначає про це в назві.

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Належить власникам банку

Неконтрольована частка

Усього власного капіталу

статутний капітал

емісійні різниці та інший додатковий капітал

незареєстрований статутний капітал

резервні та інші фонди

резерви переоцінки

нерозподілений прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього сукупного доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибуток/(збиток) за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інший сукупний дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку до резервних та інших фондів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незареєстрований статутний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції з акціонерами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емісія акцій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номінальна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емісійний дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

купівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єднання компаній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіденди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього скупного доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибуток/(збиток) за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інший сукупний дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку до резервних та інших фондів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незареєстрований статутний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції з акціонерами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емісія акцій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номінальна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емісійний дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

купівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єднання компаній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіденди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління ________________________________
                                                             (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________________
          (прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер ______________________________
                                                              (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів/Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом8
за ____ рік/ ___ квартал 20__ року

____________
8 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів або Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів зазначає про це в назві.

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Процентні доходи, що отримані

 

 

 

Процентні витрати, що сплачені

 

 

 

Комісійні доходи, що отримані

 

 

 

Комісійні витрати, що сплачені

 

 

 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

 

 

 

Результат операцій з іноземною валютою

 

 

 

Інші отримані операційні доходи

 

 

 

Виплати на утримання персоналу, сплачені

 

 

 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

 

 

 

Податок на прибуток, сплачений

 

 

 

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях

 

 

 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності

 

 

 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

 

 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

 

 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів

 

 

 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів

 

 

 

Придбання асоційованих компаній

 

 

 

Надходження від реалізації асоційованих компаній

 

 

 

Придбання інвестиційної нерухомості

 

 

 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

 

 

 

Придбання основних засобів

 

 

 

Надходження від реалізації основних засобів

 

 

 

Придбання нематеріальних активів

 

 

 

Надходження від вибуття нематеріальних активів

 

 

 

Дивіденди, що отримані

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності

 

 

 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Емісія простих акцій

 

 

 

Емісія привілейованих акцій

 

 

 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

 

 

 

Викуп власних акцій

 

 

 

Продаж власних акцій

 

 

 

Отримання субординованого боргу

 

 

 

Погашення субординованого боргу

 

 

 

Отримання інших залучених коштів

 

 

 

Повернення інших залучених коштів

 

 

 

Додаткові внески в дочірню компанію

 

 

 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

 

 

 

Дивіденди, що виплачені

 

 

 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності

 

 

 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління ________________________________
                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________________
        (прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер ______________________________
                                                                (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів/Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом9
за ____ рік / ___ квартал 20__ року

____________
9 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів або Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів зазначає про це в назві.

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

 

 

Коригування:

 

 

 

Знос та амортизація

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів

 

 

 

Амортизація дисконту/(премії)

 

 

 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

 

 

 

Результат операцій з іноземною валютою

 

 

 

(Нараховані доходи)

 

 

 

Нараховані витрати

 

 

 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

 

 

 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності

 

 

 

Інший рух коштів, що не є грошовим

 

 

 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях

 

 

 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

 

 

 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток

 

 

 

Податок на прибуток, що сплачений

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності

 

 

 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

 

 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

 

 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів

 

 

 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів

 

 

 

Придбання асоційованих компаній

 

 

 

Надходження від реалізації асоційованих компаній

 

 

 

Придбання інвестиційної нерухомості

 

 

 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

 

 

 

Придбання основних засобів

 

 

 

Надходження від реалізації основних засобів

 

 

 

Придбання нематеріальних активів

 

 

 

Надходження від вибуття нематеріальних активів

 

 

 

Дивіденди, що отримані

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності

 

 

 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Емісія простих акцій

 

 

 

Емісія привілейованих акцій

 

 

 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

 

 

 

Викуп власних акцій

 

 

 

Продаж власних акцій

 

 

 

Отримання субординованого боргу

 

 

 

Погашення субординованого боргу

 

 

 

Отримання інших залучених коштів

 

 

 

Повернення інших залучених коштів

 

 

 

Додаткові внески в дочірню компанію

 

 

 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

 

 

 

Дивіденди, що виплачені

 

 

 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

 

 

 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності

 

 

 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління ________________________________
                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________________
           (прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер ______________________________
                                                                (підпис, ініціали, прізвище)

4. Додатки 2 і 3 виключити.

У зв'язку з цим додаток 4 уважати додатком 2.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

В. Л. Рашкован

Опрос