Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении Изменений в Регламент работы Заверительного центра Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 07.07.2015 № 441
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2015 року N 441

Про внесення Змін до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 21 листопада 2019 року N 137)

Відповідно до пункту 26 статті 7, статті 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 10 Закону України "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення правових засад діяльності Засвідчувального центру Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2014 року N 553, що додаються.

2. Департаменту інформаційної безпеки (Лук'янов Д. О.) після набрання чинності цією постановою довести її зміст до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

 

Голова

В. О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

В. П. Звєрєв

 

Зміни до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова та цифри "Правил реєстрації, засвідчення чинності відкритого ключа та акредитації центрів сертифікації ключів банків України в Засвідчувальному центрі Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2010 року N 284, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2010 року за N 1035/18330 (зі змінами)" виключити;

2) після пункту 1 доповнити розділ новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Суб'єктами правових відносин у сфері електронного цифрового підпису, що обумовлюються цим Регламентом, є центри сертифікації ключів, які здійснюють дії, пов'язані з проведенням процедур реєстрації/акредитації в Засвідчувальному центрі Національного банку України (далі - Засвідчувальний центр), чи зареєстровані/акредитовані в Засвідчувальному центрі (далі - Центри), Засвідчувальний центр та центральний засвідчувальний орган".

У зв'язку з цим пункти 2 - 12 уважати відповідно пунктами 3 - 13;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У цьому Регламенті терміни вживаються в такому значенні:

адміністратор безпеки Засвідчувального центру - відповідальна особа Засвідчувального центру, яка виконує функції служби захисту інформації;

адміністратор реєстрації Засвідчувального центру - відповідальна особа Засвідчувального центру, яка виконує функції служби реєстрації;

адміністратор сертифікації Засвідчувального центру - відповідальна особа Засвідчувального центру, яка виконує функції служби сертифікації;

база даних - база даних Засвідчувального центру, у якій зберігається реєстр Засвідчувального центру, інформаційно-довідкова, технологічна та інша службова інформація, потрібна для функціонування програмно-технічного комплексу Засвідчувального центру;

блокування посиленого сертифіката відкритого ключа (далі - сертифікат ключа) - процедура управління статусом сертифіката ключа, яка тимчасово зупиняє чинність сертифіката ключа;

ведення реєстру Засвідчувального центру - унесення (видалення, модифікація) інформації до реєстру Засвідчувального центру, її зберігання та резервування;

відповідальна особа Засвідчувального центру - працівник Національного банку України, функціональними обов'язками якого є виконання адміністративних/технічних/технологічних функцій Засвідчувального центру;

заявник Центру - уповноважений представник Центру в Засвідчувальному центрі, який на законних підставах звертається до Засвідчувального центру з метою організації та проведення реєстрації, акредитації, засвідчення чинності відкритого ключа Центру в Засвідчувальному центрі в установленому порядку, а також блокування, скасування, поновлення сертифікатів ключа Центру, зміни даних Центру, передавання документованої інформації в разі припинення діяльності Центру;

ключі Засвідчувального центру - власні криптографічні ключі Засвідчувального центру (особистий і відкритий) та криптографічні ключі (особистий і відкритий) послуги інтерактивного визначення статусу сертифіката ключа;

комплексна система захисту інформації Засвідчувального центру - сукупність інженерно-технічних, організаційних заходів та програмно-апаратних засобів, які забезпечують технічний та криптографічний захист інформації в програмно-технічному комплексі Засвідчувального центру;

поновлення сертифіката ключа - процедура управління статусом сертифіката ключа, що забезпечує поновлення чинності сертифіката ключа (якій передувала відповідна процедура блокування сертифіката ключа);

послуги електронного цифрового підпису для Центру від Засвідчувального центру - обслуговування сертифікатів ключів Центру (формування, розповсюдження, зберігання, скасування, блокування та поновлення), надання інформації щодо статусу сертифікатів ключів, консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

програмно-технічний комплекс Засвідчувального центру - сукупність технічного обладнання, програмного забезпечення та організаційних заходів, що використовується Національним банком України для забезпечення виконання функцій Засвідчувального центру;

регламентна процедура - реєстрація Центру або акредитація Центру, або формування сертифікатів ключа Центру, або зміна статусу сертифікатів ключа Центру, або зміна даних Центру, або процедура передавання документованої інформації в разі припинення діяльності Центру;

реєстр Засвідчувального центру - реєстр у Засвідчувальному центрі з унесеними до нього даними про Центри, Засвідчувальний центр, відповідальних осіб Засвідчувального центру (зокрема, сертифікатами ключів, інформацією про статус сертифікатів ключів);

системний адміністратор Засвідчувального центру - відповідальна особа Засвідчувального центру, що виконує функції служби системного адміністратора;

список відкликаних сертифікатів ключів Засвідчувального центру - перелік блокованих і скасованих сертифікатів ключів, що формується Засвідчувальним центром, захист якого забезпечується накладенням електронного цифрового підпису за допомогою власних особистих ключів Засвідчувального центру;

скасування сертифіката ключа - процедура управління статусом сертифіката ключа, яка зупиняє чинність сертифіката ключа;

строк чинності сертифіката ключа - проміжок часу між датою і часом початку та датою і часом закінчення чинності сертифіката ключа, що встановлюються під час формування сертифіката ключа;

строк чинності особистого ключа - строк, протягом якого використання особистого ключа є чинним.

Інші терміни в цьому Регламенті застосовуються в значеннях, наведених у Законі України "Про електронний цифровий підпис", інших нормативно-правових актах з питань застосування електронного цифрового підпису";

4) пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 - 13 уважати відповідно пунктами 4 - 12;

5) після пункту 4 доповнити розділ двома новими пунктами 5, 6 такого змісту:

"5. Банки, їх працівники та клієнти мають право отримувати послуги електронного цифрового підпису від:

Центру, створеного в банку згідно з внутрішніми документами банку (далі - Центр банку);

Центру, що є окремою юридичною особою.

6. Банк / окрема юридична особа для проведення реєстрації/акредитації Центру в Засвідчувальному центрі укладає з Національним банком України договір про надання Засвідчувальним центром послуг Центру (далі - договір про надання послуг) у двох примірниках - по одному для кожної зі сторін. Зразок договору для Центру банку наведено в додатку 1 до цього Регламенту, зразок договору для Центру, що є окремою юридичною особою, наведено в додатку 2 до цього Регламенту".

У зв'язку з цим пункти 5 - 12 уважати відповідно пунктами 7 - 14.

2. Абзац четвертий пункту 6 розділу II виключити.

3. Абзац четвертий пункту 5 розділу IV викласти в такій редакції: "зразок договору про надання послуг".

4. Пункт 2 розділу V викласти в такій редакції:

"2. Усі складові частини програмно-технічного комплексу Засвідчувального центру перебувають у межах контрольованих зон об'єктів Національного банку України, на яких вони розташовані".

5. Пункт 6 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту: "прийманням від Центру документованої інформації".

6. У розділі IX:

1) у пункті 17 слово "ідентифікаційних" виключити;

2) пункт 18 замінити трьома новими пунктами такого змісту:

"18. Центр протягом трьох робочих днів зобов'язаний подати заяву про внесення змін до даних Центру в разі зміни даних Центру, які внесені до реєстру Засвідчувального центру. Центр разом із заявою про внесення змін до даних Центру подає заяву про формування сертифіката ключа Центру в Засвідчувальному центрі, якщо дані, які змінюються, унесені до сертифіката ключа Центру. Разом із заявою Центр зобов'язаний подати документи, що підтверджують ці зміни. Строк розгляду заяви про внесення змін до даних Центру та супровідних документів становить не більше семи робочих днів від дати їх прийняття. Адміністратор реєстрації Засвідчувального центру зобов'язаний здійснити порівняння даних Центру, наведених у заяві про внесення змін до даних Центру, з даними, що містяться в копіях документів, які підтверджують ці зміни.

Засвідчувальний центр має право скасувати реєстрацію/акредитацію Центру в разі неотримання від Центру зазначеної заяви та супровідних документів у визначений строк.

19. Адміністратор реєстрації Засвідчувального центру зобов'язаний здійснити порівняння даних Центру, наведених у заяві про формування сертифіката ключа Центру в Засвідчувальному центрі, з даними, що містяться в копіях документів, які підтверджують ці зміни, якщо формування нового сертифіката ключа відбувається у зв'язку зі зміною даних Центру, які внесені до реєстру Засвідчувального центру.

20. Центр звертається до служби реєстрації Засвідчувального центру із заявою про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію/акредитацію Центру в Засвідчувальному центрі в разі пошкодження або втрати свідоцтва про реєстрацію/акредитацію Центру. Служба реєстрації Засвідчувального центру протягом 10 робочих днів від дати подання відповідної заяви зобов'язана повторно видати свідоцтво про реєстрацію/акредитацію Центру з проставлянням слова "Дублікат" у правому верхньому куті відповідного свідоцтва. Відомості про видачу дубліката вносяться до реєстру Засвідчувального центру".

7. Доповнити розділ X новим пунктом такого змісту:

"5. Центр уважається зареєстрованим із дати внесення до реєстру Засвідчувального центру таких даних: реквізитів, зазначених у заяві про реєстрацію Центру в Засвідчувальному центрі, дати прийняття та номера рішення про реєстрацію Центру, серії та номера свідоцтва про реєстрацію Центру. Зазначені дані вносяться до реєстру Засвідчувального центру не пізніше ніж наступного робочого дня після прийняття рішення про реєстрацію Центру".

8. У розділі XI:

1) після пункту 6 доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Центр уважається акредитованим із дати внесення до реєстру Засвідчувального центру таких даних: реквізитів, зазначених у заяві про акредитацію Центру в Засвідчувальному центрі, дати прийняття та номера рішення про акредитацію Центру, серії та номера свідоцтва про акредитацію Центру, строку його дії. Зазначені дані вносяться до реєстру Засвідчувального центру не пізніше ніж наступного робочого дня після прийняття рішення про акредитацію Центру".

У зв'язку з цим пункт 7 уважати пунктом 8;

2) доповнити розділ новим пунктом 9 такого змісту:

"9. Центр, якому було відмовлено в акредитації у зв'язку з поданням недостовірної інформації або акредитацію якого було скасовано, не може бути акредитований протягом року від дати прийняття рішення про відмову в акредитації або про скасування акредитації Центру".

9. Розділ XII викласти в такій редакції:

"XII. Скасування реєстрації/акредитації та припинення діяльності Центру

1. Засвідчувальний центр у разі виявлення порушень вимог, за які цим Регламентом, іншими нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством у сфері електронного цифрового підпису передбачено скасування реєстрації/акредитації Центру, зобов'язаний прийняти рішення про скасування реєстрації/акредитації Центру.

2. Центр припиняє діяльність за таких підстав: скасування реєстрації Центру, прийняття Центром рішення про припинення своєї діяльності, ліквідація юридичної особи, що створила Центр, наявність відповідного рішення суду, яке набрало законної сили.

3. Центр зобов'язаний повідомити підписувачів та Засвідчувальний центр про рішення щодо припинення своєї діяльності протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Ліквідатор зобов'язаний повідомити підписувачів та Засвідчувальний центр про початок процедури ліквідації юридичної особи, що створила Центр, протягом п'яти робочих днів після свого призначення.

Центр зобов'язаний повідомити підписувачів та Засвідчувальний центр про наявність рішення суду про припинення діяльності Центру, не пізніше ніж наступного робочого дня після набрання законної сили цим рішенням суду.

Центр/ліквідатор зобов'язаний повідомити підписувачів про підстави припинення своєї діяльності шляхом оприлюднення відповідної інформації на інформаційному ресурсі Центру. Центр/ліквідатор зобов'язаний надіслати повідомлення Засвідчувальному центру про підстави припинення своєї діяльності в письмовому вигляді та/або засобами електронної пошти на адресу, зазначену на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру.

4. Засвідчувальний центр зобов'язаний оприлюднити інформацію про припинення діяльності Центру після прийняття рішення про скасування реєстрації Центру, одержання від Центру повідомлення про рішення щодо припинення своєї діяльності або одержання від ліквідатора повідомлення про початок процедури ліквідації юридичної особи, що створила Центр, або одержання відповідного повідомлення про рішення суду, що набрало законної сили. Оприлюднення здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про скасування реєстрації Центру чи одержання відповідного повідомлення.

Засвідчувальний центр зобов'язаний оприлюднити інформацію про рішення щодо скасування акредитації Центру протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення шляхом:

розміщення інформації про це рішення на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру;

направлення Центру повідомлення про це рішення із зазначенням підстав скасування.

5. Зареєстрований Центр не має права формувати нові сертифікати відкритих ключів після оприлюднення на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру інформації про наявність підстав для припинення його діяльності.

Акредитований Центр не має права формувати нові сертифікати ключів після оприлюднення на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру інформації про рішення щодо скасування його акредитації чи наявності підстав для припинення його діяльності.

6. Датою скасування акредитації Центру є дата, що наступає через три місяці після оприлюднення на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру інформації про наявність підстав для скасування акредитації. Підставою для скасування акредитації Центру є рішення Засвідчувального центру щодо скасування акредитації Центру.

7. Датою припинення діяльності Центру є дата, що наступає через три місяці після оприлюднення на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру інформації про підстави для припинення діяльності Центру.

У разі припинення діяльності Центру на підставі рішення суду датою припинення діяльності Центру є дата набрання законної сили цим рішенням, якщо інша дата не визначена в самому рішенні суду.

8. Адміністратор сертифікації Засвідчувального центру в день, визначений як дата скасування реєстрації Центру, зобов'язаний змінити статус зареєстрованого Центру на "анульований". Засвідчувальний центр після скасування реєстрації Центру вносить його до списку Центрів, що припинили діяльність.

Адміністратор сертифікації Засвідчувального центру в день, визначений як дата скасування акредитації Центру, зобов'язаний змінити статус акредитованого Центру на "зареєстрований".

Засвідчувальний центр у день, визначений як дата припинення діяльності Центру, вносить його до списку Центрів, що припинили діяльність.

9. Засвідчувальний центр у день, визначений як дата скасування реєстрації/акредитації чи припинення діяльності Центру, зобов'язаний скасувати сертифікати ключів Центру, анулювати свідоцтво про реєстрацію/акредитацію Центру, внести відповідні зміни до реєстру Засвідчувального центру та поширити інформацію про зміну статусу сертифікатів ключів Центру і зміну статусу Центру в порядку, установленому цим Регламентом.

10. Центр після скасування його акредитації має право подати до Засвідчувального центру відкритий ключ Центру для засвідчення його чинності в установленому порядку. Центру після засвідчення чинності його відкритого ключа у Засвідчувальному центрі функціонує як зареєстрований Центр.

Засвідчувальний центр у разі неподання Центром свого відкритого ключа для засвідчення його чинності протягом трьох місяців із дати скасування акредитації Центру вносить Центр до списку Центрів, що припинили діяльність.

11. Центр/ліквідатор у разі припинення діяльності зобов'язаний передати документовану інформацію на зберігання Засвідчувальному центру відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та законодавства у сфері електронного цифрового підпису".

10. У пункті 5 розділу XVIII:

в абзаці другому слова "ідентифікаційні дані" замінити словами "повна назва";

в абзаці третьому слово "ідентифікаційні" виключити;

в абзаці восьмому слова "відповідність ідентифікаційних даних Центру, заявника Центру" замінити словами "відповідність назви Центру, даних заявника Центру, що посвідчують його особу".

11. В абзаці другому пункту 5 розділу XXI слово "ідентифікаційні" виключити.

12. Пункт 2 розділу XXIV викласти в такій редакції:

"2. Засвідчувальний центр надає послугу з постачання передачі сигналів точного часу Центрам. Центри повинні синхронізувати час із серверами надання точного часу Національного банку України".

13. У тексті Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України:

слова "реєстраційні дані Центру" та слова "реєстраційні дані зареєстрованого/акредитованого Центру" у всіх відмінках замінити словами "дані Центру" у відповідних відмінках.

14. У додатках до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України:

слова "реєстраційні дані" та слова "ідентифікаційні дані" у всіх відмінках замінити словом "дані" у відповідних відмінках;

слова "Начальникові Управління Національного банку України в/у __________________________ області (Центральної розрахункової палати Національного банку України)" замінити словами "Керівникові Засвідчувального центру Національного банку України".

15. Доповнити Регламент роботи Засвідчувального центру Національного банку України новими додатками 1, 2, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 1 - 9 уважати відповідно додатками 3 - 11.

У тексті Регламенту посилання на додатки 1 - 9 замінити відповідно посиланнями на додатки 3 - 11.

 

Директор Департаменту
інформаційної безпеки

Д. О. Лук'янов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

Договір N ______
про надання Засвідчувальним центром Національного банку України послуг центру сертифікації ключів банку України (зразок)

м. ____________

                                                       ______________
                                                                          (дата)

Національний банк України в особі _______________________________________________________
                                                                                                                                                   (посада)

____________________________________________________________________ (далі - Виконавець),
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________ від ___ ________ 20__ N _____,
                                                                              (назва документа)

та ______________________________________ в особі _______________________________________
                               (найменування юридичної особи)                                                                         (посада)

______________________________________________________________________ (далі - Замовник),
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________ від ___ ________ 20__ N _____,
                                                                                (назва документа)

(далі - Сторони) уклали цей договір (далі - Договір) про таке.

I. Предмет Договору

1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику таких послуг:

1) реєстрація центру сертифікації ключів ____________________________________________________
                                                                                                                             (назва центру сертифікації ключів Замовника)

(далі - Центр) Замовника в Засвідчувальному центрі Національного банку України (далі - Засвідчувальний центр) та формування посилених сертифікатів відкритих ключів (далі - сертифікат ключа) Центру Замовника;

2) акредитація Центру Замовника в Засвідчувальному центрі та формування сертифікатів ключів Центру Замовника;

3) обслуговування сертифікатів ключів Центру Замовника, надання інформації щодо статусу сертифікатів ключів, консультації з питань, пов'язаних з використанням електронного цифрового підпису, унесення змін до реєстраційних даних Центру Замовника.

II. Вартість послуг, порядок проведення розрахунків

1. Вартість послуг за Договором визначається Тарифами на послуги, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами) (далі - Тарифи).

2. Замовник здійснює оплату послуг, передбачених підпунктами 1, 2 пункту 0 розділу I цього Договору, протягом ___ робочих днів з дати підписання уповноваженими особами обох Сторін акта про надання послуг.

Виконавець надає Замовнику акт про надання послуг з підписами уповноважених осіб та відбитком печатки Виконавця протягом трьох робочих днів після реєстрації/акредитації Центру Замовника в Засвідчувальному центрі. Замовник не пізніше трьох робочих днів після отримання від Виконавця акта про надання послуг зобов'язаний оформити його і надіслати один примірник акта на адресу Виконавця.

В акті про надання послуг міститься інформація про вартість послуг та номер і дату укладення Договору (останнього додаткового договору до Договору).

3. Замовник здійснює оплату послуг, передбачених підпунктом 3 пункту 0 розділу 0 цього Договору, щомісяця починаючи з дати формування сертифікатів ключів Центру Замовника. Оплата за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання Договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

Виконавець щомісяця до ____ числа засобами електронної пошти Національного банку України надсилає Замовнику акт про надання послуг та засобами системи електронних платежів дебетово-інформаційний запит.

Виконавець надсилає Замовнику акт про надання послуг з підписами уповноважених осіб та відбитком печатки Виконавця засобами поштового зв'язку у двох примірниках для подальшого їх оформлення. Замовник не пізніше трьох робочих днів після отримання від Виконавця акта про надання послуг зобов'язаний оформити його і надіслати один примірник акта на адресу Виконавця.

Замовник зобов'язаний здійснити оплату за отриманим актом про надання послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

4. Виконавець надсилає електронне розрахункове повідомлення до структурного підрозділу Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, у якому створено Центр Замовника, для списання суми згідно з актом/розрахунком у разі ненадходження від Замовника оплати за надані Виконавцем послуги протягом місяця з дати, визначеної пунктами 2, 3 цього розділу як кінцева дата оплати послуг.

У реквізиті "Призначення платежу" електронного розрахункового повідомлення Виконавець, зокрема, зазначає номер, дату договору, за яким має здійснюватися договірне списання.

5. У разі внесення Національним банком України змін до Тарифів розмір оплати змінюється з дня набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

III. Права та обов'язки Сторін

1. Виконавець зобов'язується:

надавати Центру Замовника послуги, визначені Договором, якісно та своєчасно;

використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

установлювати під час формування сертифіката ключа Центру Замовника належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа Центру Замовника;

приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифіката ключа Центру Замовника;

перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифіката ключа Центру Замовника та зберігати документи, на підставі яких було скасовано, блоковано та поновлено сертифікат ключа Центру Замовника;

своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікат ключа Центру Замовника у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

здійснювати заміну фрази-пароля для блокування сертифікатів ключа Центру Замовника за письмовим зверненням Центру Замовника;

оприлюднювати на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру відкриту інформацію, перелік якої наведено в Регламенті роботи Засвідчувального центру;

цілодобово забезпечувати можливість вільного доступу Центру Замовника, клієнтів Центру Замовника з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до інформаційного ресурсу Засвідчувального центру;

надавати Центру Замовника консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

забезпечувати відповідно до законодавства захист даних, отриманих від Замовника, а також відомостей щодо предмета Договору, його виконання тощо;

приймати оплату послуг на умовах, установлених Договором.

2. Виконавець має право:

вимагати від Замовника дотримуватися вимог, установлених для Центру Замовника Договором, нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису, а також усунення виявлених порушень;

не приймати запит на формування сертифіката ключа Центру Замовника, якщо формат запиту не відповідає вимогам, визначеним законодавством України, з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для проведення регламентних процедур, безпосередньо у заявника Центру Замовника;

надавати за згодою Центру Замовника вільний доступ до сертифікатів ключів Центру Замовника користувачам послуг електронного цифрового підпису;

вести аудіозапис розмов Виконавця з відповідальними особами Замовника, Центру Замовника (зокрема для підтвердження факту використання ними голосової автентифікації);

вимагати від Замовника відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода була завдана Виконавцю з вини Замовника, Центру Замовника;

скасувати сертифікат ключа Центру Замовника в разі виникнення обставин, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

надсилати електронне розрахункове повідомлення до структурного підрозділу Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, у якому створено Центр Замовника, про списання коштів у разі ненадходження від Замовника оплати за надані Виконавцем послуги в сумі та в строки, передбачені цим Договором.

3. Замовник зобов'язується:

своєчасно надавати Засвідчувальному центру всі необхідні дані для проведення регламентних процедур;

використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

генерувати запит на формування сертифіката ключа Центру Замовника та використовувати формати даних, структури, протоколи, об'єктні ідентифікатори криптографічних алгоритмів відповідно до вимог законодавства України, з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

використовувати сертифікат ключа Центру Замовника виключно за призначенням, визначеним у сертифікаті ключа, та додержуватися інших обмежень щодо використання цього сертифіката ключа;

використовувати та зберігати особистий ключ та фразу-пароль для голосової автентифікації у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з ними сторонніх осіб;

використовувати особистий ключ Центру Замовника для формування списку відкликаних сертифікатів ключів Центру Замовника та сертифікатів ключів підписувачів, які є клієнтами цього Центру Замовника;

негайно інформувати Засвідчувальний центр про факти компрометації особистого ключа Центру Замовника, втрати особистого ключа Центру Замовника чи контролю за особистим ключем Центру Замовника;

негайно інформувати Засвідчувальний центр про виявлену неточність чи зміну відомостей, зазначених у сертифікаті ключа Центру Замовника;

негайно припинити використання особистого ключа Центру Замовника після подання заяви про блокування/скасування відповідного йому сертифіката ключа Центру Замовника;

не використовувати особистий ключ Центру Замовника в разі його втрати чи втрати контролю за ним чи компрометації чи втрати чинності відповідного йому сертифіката ключа Центру Замовника;

своєчасно здійснювати оплату за надані послуги на умовах Договору;

протягом місяця після підписання цього Договору ініціювати внесення змін до Договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України, передбачивши право Виконавця здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку Замовника в разі:

надходження електронного розрахункового повідомлення від структурного підрозділу Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, у якому створено Центр Замовника, відповідно до зобов'язань Замовника, що обумовлені в розділі II цього Договору;

ненадходження від Замовника оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в Договорі.

4. Замовник має право:

своєчасно отримувати якісні послуги, визначені в Договорі;

ознайомлюватися з відкритою інформацією щодо діяльності Засвідчувального центру та надання Виконавцем послуг;

використовувати особистий ключ Центру Замовника для формування сертифікатів ключів відповідальних осіб Центру Замовника та послуги інтерактивного визначення статусу сертифіката ключа;

вимагати скасування, блокування або поновлення своїх сертифікатів ключа;

отримувати від Засвідчувального центру консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

подавати заяви, скарги, претензії;

оскаржувати дії чи бездіяльність Виконавця в судовому порядку;

вимагати від Виконавця відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода була завдана Центру Замовника з вини Виконавця.

5. Інші права та обов'язки Сторін визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису.

IV. Відповідальність Сторін

1. Замовник несе відповідальність за діяльність Центру Замовника.

2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу завдані збитки.

3. У разі порушення строків надання послуг Виконавець на вимогу Замовника виплачує пеню протягом 10 робочих днів після отримання цієї вимоги в розмірі ____________ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від вартості ненаданих вчасно послуг за весь строк прострочення.

4. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в Договорі, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі ____________ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання своїх договірних зобов'язань.

V. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором на період надзвичайних обставин (якщо таке невиконання стало наслідком пожежі, стихійного лиха, війни тощо). У цьому разі строк виконання зобов'язань за Договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 0 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий відповідним компетентним органом.

VI. Порядок унесення змін до договору та розірвання договору

1. Усі зміни до Договору (крім змін, передбачених пунктом 0 розділу 0 цього Договору) вносяться в період його дії письмово, а саме: укладається додатковий договір, що стає невід'ємною частиною Договору і набирає чинності з дня його підписання уповноваженими особами Сторін.

2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції іншій Стороні офіційним листом.

3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, зобов'язана протягом 30 календарних днів після одержання пропозиції письмово повідомити іншу Сторону про результати її розгляду.

4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі 0 цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, протягом 15 робочих днів після їх зміни зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6. Дострокове розірвання Договору можливе за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковим договором, що є невід'ємною частиною Договору, або за рішенням суду, або у випадку скасування Засвідчувальним центром реєстрації/акредитації Центру Замовника.

7. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок невиконання чи неналежного виконання Замовником своїх договірних зобов'язань Виконавець не відшкодовує йому понесених витрат.

VII. Порядок розв'язання спорів

1. Усі спори за Договором, які не врегульовані Сторонами самостійно, передаються на розгляд до суду.

VIII. Строк дії договору

1. Строк дії Договору становить ________________ років з дати його підписання уповноваженими особами Сторін.

Дія Договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

2. Строк дії Договору може бути змінений за згодою Сторін шляхом унесення змін до нього.

3. Якщо немає письмової заяви однієї зі Сторін, підписаної її уповноваженим представником, про припинення або зміну Договору за один місяць до закінчення строку його дії, він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

IX. Інші умови

1. Відносини, що виникають під час укладення або в процесі виконання умов Договору і не врегульовані ним, регулюються законодавством України.

2. Договір укладено у двох примірниках українською мовою - по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням Договору, відповідальними представниками є:

від Виконавця:

 

 

____________
(посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(телефон)

від Замовника:

 

 

____________
(посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(телефон)

X. Місцезнаходження (поштові адреси), платіжні реквізити і підписи сторін

Замовник:

 

Виконавець:

 

Від Замовника

Від Виконавця

________________________________________
(посада)

________________________________________
(посада)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.

 

Директор Департаменту
інформаційної безпеки

Д. О. Лук'янов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

Договір N _____
про надання Засвідчувальним центром Національного банку України послуг центру сертифікації ключів, що є окремою юридичною особою (зразок)

м. ____________

                                                      _______________
                                                                          (дата)

Національний банк України в особі _______________________________________________________
                                                                                  (посада)

____________________________________________________________________ (далі - Виконавець),
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________ від ___ ________ 20___ N ___,
                                                                              (назва документа)

та _____________________________________ в особі ________________________________________
                           (найменування юридичної особи)                                                                                (посада)

______________________________________________________________________ (далі - Замовник),
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________ від ___ ________ 20___ N _______,
                                                                           (назва документа)

(далі - Сторони) уклали цей договір (далі - Договір) про таке.

I. Предмет Договору

1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику таких послуг:

1) реєстрація центру сертифікації ключів ____________________________________________________
                                                                                                                     (назва центру сертифікації ключів Замовника)

(далі - Центр) Замовника в Засвідчувальному центрі Національного банку України (далі - Засвідчувальний центр) та формування посилених сертифікатів відкритих ключів (далі - сертифікат ключа) Центру Замовника;

2) акредитація Центру Замовника в Засвідчувальному центрі та формування сертифікатів ключів Центру Замовника;

3) обслуговування сертифікатів ключів Центру Замовника, надання інформації щодо статусу сертифікатів ключів, консультації з питань, пов'язаних з використанням електронного цифрового підпису, унесення змін до реєстраційних даних Центру Замовника.

II. Вартість послуг, порядок проведення розрахунків

1. Вартість послуг за Договором визначається Тарифами на послуги, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України", зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами) (далі - Тарифи).

2. Замовник здійснює оплату послуг, передбачених підпунктами 1, 2 пункту 0 розділу I цього Договору, протягом ___ робочих днів з дати підписання уповноваженими особами обох Сторін акта про надання послуг.

Виконавець надає Замовнику акт про надання послуг з підписами уповноважених осіб та відбитком печатки Виконавця протягом трьох робочих днів після реєстрації/акредитації Центру Замовника в Засвідчувальному центрі. Замовник не пізніше трьох робочих днів після отримання від Виконавця акта про надання послуг зобов'язаний оформити його і надіслати один примірник акта на адресу Виконавця.

В акті про надання послуг міститься інформація про вартість послуг та номер і дату укладення Договору (останнього додаткового договору до Договору).

3. Замовник здійснює оплату послуг, передбачених підпунктом 3 пункту 0 розділу I цього Договору, щомісяця починаючи з дати формування сертифікатів ключа Центру Замовника. Оплата за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання Договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

Виконавець щомісяця до ____ числа засобами електронної пошти Національного банку України надсилає Замовнику акт про надання послуг, якщо Замовник підключений до системи електронної пошти Національного банку України.

Виконавець надсилає Замовнику акт про надання послуг з підписами уповноважених осіб та відбитком печатки Виконавця засобами поштового зв'язку у двох примірниках для подальшого їх оформлення. Замовник не пізніше трьох робочих днів після отримання від Виконавця акта про надання послуг зобов'язаний оформити його і надіслати один примірник акта на адресу Виконавця.

Замовник зобов'язаний здійснити оплату за актом про надання послуг (у тому числі пені) до третього числа наступного місяця.

4. Виконавець без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, що обслуговує банківський рахунок Центру Замовника, для списання суми згідно з актом/розрахунком у разі ненадходження від Замовника оплати за надані Виконавцем послуги протягом місяця з дати, визначеної пунктами 2, 3 цього розділу як кінцева дата оплати послуг.

У реквізиті "Призначення платежу" платіжної вимоги Виконавець, зокрема, зазначає номер, дату додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку Центру Замовника, яким передбачено право Виконавця здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку Центру Замовника.

5. У разі внесення Національним банком України змін до Тарифів розмір оплати змінюється з дня набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

III. Права та обов'язки Сторін

1. Виконавець зобов'язується:

надавати Центру Замовника послуги, визначені Договором, якісно та своєчасно;

використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

установлювати під час формування сертифікатів ключа Центру Замовника належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа Центру Замовника;

приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключа Центру Замовника;

перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключа Центру Замовника та зберігати документи, на підставі яких було скасовано, блоковано та поновлено сертифікати ключа Центру Замовника;

своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати ключа Центру Замовника у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

здійснювати заміну фрази-пароля для блокування сертифікатів ключа Центру Замовника за письмовим зверненням Центру Замовника;

оприлюднювати на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру відкриту інформацію, перелік якої наведено в Регламенті роботи Засвідчувального центру;

цілодобово забезпечувати можливість вільного доступу користувачів послуг електронного цифрового підпису з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до інформаційного ресурсу Засвідчувального центру;

надавати Центру Замовника консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

забезпечувати відповідно до законодавства захист даних, отриманих від Замовника, а також відомостей щодо предмета Договору, його виконання тощо; приймати оплату послуг на умовах, установлених Договором.

2. Виконавець має право:

вимагати від Замовника дотримуватися вимог, установлених для Центру Замовника Договором, нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису, а також усунення виявлених порушень;

не приймати запит на формування сертифікатів ключа Центру Замовника, якщо формат запиту не відповідає вимогам, визначеним законодавством України, з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для проведення регламентних процедур, безпосередньо у заявника Центру Замовника;

надавати за згодою Центру Замовника вільний доступ до сертифікатів ключа Центру Замовника користувачам послуг електронного цифрового підпису;

вести аудіозапис розмов Виконавця з відповідальними особами Замовника, Центру Замовника (зокрема для підтвердження факту використання ними голосової автентифікації);

вимагати від Замовника відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода була завдана Виконавцю з вини Центру Замовника;

скасувати сертифікат ключа Центру Замовника в разі виникнення обставин, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

надсилати платіжну вимогу до банку, що обслуговує банківський рахунок Центру Замовника, про списання коштів у сумі, передбаченій Договором, у разі ненадходження від Замовника оплати за надані Виконавцем послуги в строки, передбачені Договором;

розірвати в односторонньому порядку цей Договір у разі неукладення між Замовником та банком, який обслуговує банківський рахунок Центру Замовника, додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку Центру Замовника, яким передбачено право Виконавця здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку Центру Замовника.

3. Замовник зобов'язується:

своєчасно надавати Засвідчувальному центру всі необхідні дані для проведення регламентних процедур;

використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

генерувати запит на формування сертифікатів ключа Центру Замовника та використовувати формати даних і об'єктні ідентифікатори криптографічних алгоритмів відповідно до вимог, визначених законодавством України, з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

використовувати сертифікати ключа Центру Замовника виключно за призначенням, визначеним у сертифікатах ключа, та додержуватися інших обмежень щодо використання цих сертифікатів ключа;

використовувати та зберігати особистий ключ та фразу-пароль для голосової автентифікації у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з ними сторонніх осіб;

використовувати особистий ключ Центру Замовника для формування списку відкликаних сертифікатів ключів Центру Замовника та сертифікатів ключів підписувачів, які є клієнтами цього Центру Замовника;

негайно інформувати Засвідчувальний центр про факти компрометації особистого ключа Центру Замовника, втрати особистого ключа Центру Замовника чи контролю за особистим ключем Центру Замовника;

негайно інформувати Засвідчувальний центр про виявлену неточність чи зміну відомостей, зазначених у сертифікатах ключа Центру Замовника;

негайно припинити використання особистого ключа Центру Замовника після подання заяви про блокування/скасування відповідного йому сертифіката ключа Центру Замовника;

не використовувати особистий ключ Центру Замовника в разі його компрометації чи втрати чинності відповідного йому сертифіката ключа Центру Замовника;

своєчасно здійснювати оплату за надані послуги на умовах Договору;

протягом місяця після підписання цього Договору забезпечити укладення з обслуговуючим банком додаткового договору до договору про обслуговування поточного рахунку Центру Замовника, яким передбачити право Виконавця ініціювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку Центру Замовника та надати копію цього додаткового договору Виконавцю;

протягом місяця після переходу Центру Замовника на обслуговування до іншого банку надати Виконавцю копію додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку Центру Замовника, яким передбачено право Виконавця здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку Центру Замовника.

4. Замовник має право:

своєчасно отримувати якісні послуги, визначені в Договорі;

знайомитися з відкритою інформацією щодо діяльності Засвідчувального центру та надання Виконавцем послуг;

використовувати особистий ключ Центру Замовника для формування сертифікатів ключів відповідальних осіб Центру Замовника та послуги інтерактивного визначення статусу сертифіката ключа;

вимагати скасування, блокування або поновлення своїх сертифікатів ключа;

отримувати від Засвідчувального центру консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

подавати заяви, скарги, претензії;

оскаржувати дії чи бездіяльність Виконавця в судовому порядку;

вимагати від Виконавця відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода була завдана Центру Замовника з вини Виконавця.

5. Інші права та обов'язки Сторін визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису.

IV. Відповідальність Сторін

1. Замовник несе відповідальність за діяльність Центру Замовника.

2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу завдані збитки.

3. У разі порушення строків надання послуг Виконавець на вимогу Замовника виплачує пеню протягом 10 робочих днів після отримання цієї вимоги в розмірі _________ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від вартості ненаданих вчасно послуг за весь строк прострочення.

4. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в Договорі, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі _________ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання своїх договірних зобов'язань.

V. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором на період надзвичайних обставин (якщо таке невиконання стало наслідком пожежі, стихійного лиха, війни тощо). У цьому разі строк виконання зобов'язань за Договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий відповідним компетентним органом.

VI. Порядок унесення змін до договору та розірвання договору

1. Усі зміни до Договору (крім змін, передбачених пунктом 5 розділу II цього Договору) вносяться в період його дії письмово, а саме: укладається додатковий договір, що стає невід'ємною частиною Договору і набирає чинності з дня його підписання уповноваженими особами Сторін.

2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції іншій Стороні офіційним листом.

3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, зобов'язана у двадцятиденний строк після одержання пропозиції письмово повідомити іншу Сторону про результати її розгляду.

4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі X цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, протягом 15 днів після їх зміни зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6. Дострокове розірвання Договору можливе за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковим договором, що є невід'ємною частиною Договору, або за рішенням суду, або у випадку скасування Засвідчувальним центром реєстрації/акредитації Центру Замовника.

7. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок невиконання чи неналежного виконання Замовником своїх договірних зобов'язань Виконавець не відшкодовує йому понесених витрат.

8. Виконавець розриває Договір в односторонньому порядку, якщо протягом місяця після підписання Договору чи після переходу Центру Замовника на обслуговування до іншого банку Замовник не надав Виконавцю копію додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку Центру Замовника, у якому передбачено право Виконавця здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку Центру Замовника.

VII. Порядок розв'язання спорів

1. Усі спори за Договором, які не врегульовані Сторонами самостійно, передаються на розгляд до суду.

VIII. Строк дії договору

1. Строк дії Договору становить ________________ років з дати його підписання уповноваженими особами Сторін.

Дія Договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

2. Строк дії Договору може бути змінений за згодою Сторін шляхом унесення змін до нього.

3. Якщо немає письмової заяви однієї зі Сторін, підписаної її уповноваженим представником, про припинення або зміну Договору за один місяць до закінчення строку його дії, він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

IX. Інші умови

1. Відносини, що виникають під час укладення або в процесі виконання умов Договору і не врегульовані ним, регулюються законодавством України.

2. Договір укладено у двох примірниках українською мовою - по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням Договору, відповідальними представниками є:

від Виконавця:

 

 

____________
(посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(телефон)

від Замовника:

 

 

____________
(посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(телефон)

X. Місцезнаходження (поштові адреси), платіжні реквізити і підписи сторін

Замовник:

 

Виконавець:

 

Від Замовника

Від Виконавця

________________________________________
(посада)

________________________________________
(посада)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.

 

Директор Департаменту
інформаційної безпеки

Д. О. Лук'янов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Опрос