Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 10.06.2015 № 368
действует с 12.06.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 червня 2015 року N 368

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку створення та реєстрації банків, ліцензування їх діяльності Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Абзац п'ятий пункту 6 розділу I Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року N 328, після слів "участі в банку," доповнити словами "або однієї особи, яка володіє не менше ніж десятьма відсотками сукупної участі в банку,".

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

1. У главі 3 розділу I:

1) у пункті 25:

в абзаці першому слова "абзаців другого, третього" замінити словом та цифрами "підпунктів 1, 2";

в абзаці другому слова "абзацу четвертого" замінити словом та цифрою "підпункту 3";

у першому реченні абзацу третього слова "абзацу п'ятого" замінити словом та цифрою "підпункту 4";

2) у пункті 30:

в абзаці першому слова "абзаців другого, третього" замінити словом та цифрами "підпунктів 1, 2";

в абзаці другому слова "абзацу четвертого" замінити словом та цифрою "підпункту 3";

в абзаці третьому слова "абзацу п'ятого" замінити словом та цифрою "підпункту 4".

2. У главі 4 розділу II:

1) назву глави викласти в такій редакції:

"Глава 4. Погодження набуття істотної участі в банку";

2) підпункт 4 пункту 19 та підпункт 4 пункту 20 викласти в такій редакції:

"4) договір про набуття істотної участі в банку";

3) у пункті 21 слово та цифри "пунктах 15 - 17" замінити словом та цифрами "пунктах 16 - 18".

3. В абзаці третьому підпункту "в" пункту 3.8 глави 3 розділу III слово та цифри "пункту 1.4" замінити словами та цифрами "пунктів 4, 5 глави 1".

4. У розділі VI:

1) в абзаці другому пункту 1.2 глави 1 слово та цифри "пункту 1.5" замінити словами та цифрами "пункту 6 глави 1";

2) у главі 2:

у пункті 2.1 слово та цифри "пункту 1.4" замінити словами та цифрами "пунктів 4, 5 глави 1";

в абзаці третьому пункту 2.11 слова "(його територіальне управління)" виключити;

в абзаці третьому пункту 2.12 слово та цифри "пунктом 1.14" замінити словами та цифрами "пунктом 24 глави 1";

у пункті 2.14 слова та цифри "підпунктом "б" пункту 4.7" замінити словами та цифрами "підпунктом 3 пункту 16";

3) у пункті 3.1 глави 3 слово та цифри "пункту 1.4" замінити словами та цифрами "пунктів 4, 5 глави 1".

5. У главі 2 розділу VII:

1) у пункті 2.1 слово та цифри "пунктах 12 - 20" замінити словом та цифрами "пунктах 13 - 21";

2) в абзаці першому пункту 2.6 слово та цифри "пунктом 23" замінити словом та цифрами "пунктом 26".

6. У додатку 4 до Положення слова "(підпис уповноваженої особи юридичної особи)" замінити словами "(підпис фізичної особи або її представника)", а слова "(прізвище та ініціали уповноваженої особи юридичної особи, її посада в юридичній особі або реквізити довіреності представника за довіреністю)" - словами "(прізвище та ініціали фізичної особи або її представника, реквізити довіреності представника за довіреністю)".

7. У додатку 5 до Положення:

1) у назві слова "/власного капіталу" виключити;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи (крім банків України) проводиться станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті [пункт 18 глави 3 розділу I Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення)] за даними її фінансової звітності та приміток до фінансової звітності.

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється на підставі індивідуальної фінансової звітності, а для банків, фінансових установ, юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній може здійснюватися на підставі консолідованої фінансової звітності (пункт 22 глави 3 розділу I Положення).

Для небанківської установи, зареєстрованої в Україні, розрахунок розміру власних коштів здійснюється за даними форми N 1 "Баланс" або за даними форми N 1-м "Баланс" (для суб'єкта малого підприємництва)";

3) абзаци десятий - шістнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Якщо власні кошти юридичної особи розраховуються на підставі консолідованої фінансової звітності, то власний капітал такої особи (ВК) додатково зменшується на суму активів, що виникають під час консолідації, а саме:

гудвіл;

нематеріальні активи;

курсові різниці.

Для розрахунку розміру власних коштів іноземної юридичної особи із власного капіталу (ВК) вираховується сума недосформованого статутного капіталу і викуплених власних акцій, якщо згідно із законодавством країни її місцезнаходження під час розрахунку розміру власного капіталу (ВК) не передбачено таке зменшення.

Для розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою, яка згідно із законодавством може бути учасником банку або власником істотної участі в банку, вираховуються суми коштів, які згідно із законодавством та нормативно-правовими актами відповідного наглядового органу не можуть бути спрямовані до статутного капіталу іншої юридичної особи.

Для розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою, яка згідно із законодавством може бути учасником банку або власником істотної участі в банку, може враховуватися порядок розрахунку власних коштів, установлений відповідно до законів та нормативно-правових актів уповноваженим наглядовим органом (за умови подання опису порядку такого розрахунку та відповідних доказів, які підтверджені аудитором і дають змогу аргументувати підстави для застосування такого розрахунку)";

4) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Водночас з таким розрахунком має подаватися висновок наглядового органу країни місцезнаходження іноземного банку, що підтверджує суму наявного регулятивного капіталу та суму регулятивного капіталу іноземного банку, необхідну для виконання ним економічних нормативів після внеску до статутного капіталу банку або набуття участі в банку. Зазначений висновок не подається, якщо іноземний банк має інвестиційний рівень кредитного рейтингу";

5) пункти 5 і 6 виключити.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

Опрос