Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений

Национальный банк
Постановление от 04.06.2015 № 357
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2015 року N 357

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22 грудня 2018 року N 149)

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб", з метою вдосконалення порядку створення та реєстрації банків, ліцензування їх діяльності Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941, зі змінами (далі - Положення), що додаються.

2. Особам, які в результаті застосування вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" від 02 березня 2015 року N 218-VIII (далі - Закон N 218) визнаються власниками істотної участі в банку, у строк до 08 липня 2015 року подати до Національного банку України документи, визначені статтею 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням таких вимог:

1) для наступного погодження набутої істотної участі в банку щодо юридичних і фізичних осіб подаються такі документи:

повідомлення про набуту істотну участь у банку згідно з додатком до цієї постанови (подається особою, зазначеною в абзаці восьмому пункту 13 глави 4 розділу II Положення);

документи, визначені цією постановою, - щодо самої особи та щодо всіх осіб, через яких особа володіє істотною участю в банку;

копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку України щодо розгляду пакета документів для погодження набуття істотної участі в банку;

2) для наступного погодження набутої істотної участі в банку щодо юридичних осіб подаються такі документи:

документи, визначені в підпунктах 1, 3, абзацах першому, четвертому, п'ятому підпункту 4, підпунктах 5, 6, 7 пункту 23 глави 1 розділу I та підпункті "а" пункту 1.6 глави 1 розділу II Положення;

анкета юридичної особи, наведена в додатку 2 до Положення, у якій розділ II "Інформація про наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в банку" не заповнюється;

анкета членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи, наведена в додатку 3 до Положення;

3) для наступного погодження набутої істотної участі в банку щодо фізичних осіб подаються такі документи:

документи, визначені в пункті 28 глави 1 розділу I та підпункті "б" пункту 1.6 глави 1 розділу II Положення;

анкета фізичної особи, наведена в додатку 4 до Положення, у якій розділ II "Інформація про наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в банку" не заповнюється;

4) розмір власних коштів (майна) фізичної особи визнається достатнім, якщо доходи фізичної особи, які могли бути джерелом коштів для набуття участі в банку, були на відповідну дату більшими, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір набутої участі становить у статутному капіталі банку.

Розмір регулятивного капіталу банку визначається станом на останню дату звітного місяця, що передує відповідній даті. Якщо регулятивний капітал банку менше, ніж його статутний капітал, то для оцінки достатності власних коштів (майна) фізичної особи використовується розмір статутного капіталу банку.

Для цілей застосування Закону N 218 оцінка розміру власних коштів юридичних осіб не здійснюється;

5) для оцінки фінансового стану юридичних і фізичних осіб відповідною датою є 01 квітня 2015 року;

6) анкети, визначені в підпунктах 1, 2 цього пункту, заповнюються станом на будь-яку дату поточного місяця, яка передує даті подання документів до Національного банку України;

7) особи, які в установленому порядку до набрання чинності цією постановою погодили набуття істотної участі в банку, документи, визначені цим пунктом, не подають.

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Повідомлення
про набуту істотну участь у банку

в ___________________________________________________________________________________
                                                       (повне офіційне найменування банку, його місцезнаходження)

Прошу погодити
_____________________________________________________________________________________
                                 (найменування юридичної особи та/або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
           яка прямо та/або опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами володіє істотною участю в банку
                                                                 із зазначенням контролера /у разі його наявності)
одноосібно/спільно набуту істотну участь у розмірі ___ відсотків статутного капіталу банку, що
   (зазначити потрібне)
становить _____________ гривень.

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписує заяву)
стверджую, що інформація, надана в повідомленні та документах, що до нього додаються, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні та документах, що до нього додаються, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10 днів із дня їх виникнення.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_____________________________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону, факсу).

Додатки:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                  (перелік документів, що додаються до повідомлення)

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Фізична особа ________________________________________________________________________
                                                                          (підпис, засвідчений нотаріально, ініціали, прізвище)

Дата ____________

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

 

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

1. Розділ I викласти в такій редакції:

"Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Вступні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон) з метою визначення порядку та умов реєстрації банків, погодження їх статутів і змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення професійної придатності та ділової репутації керівників банку, особливостей заснування державного банку, видачі банківської ліцензії, визначення вимог щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, порядку відкриття відокремлених підрозділів банків на території України, порядку відкриття дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території іншої держави, акредитацій філій, представництв іноземних банків на території України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 50 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

законодавство з питань фінансового моніторингу - Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення" та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти;

значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами від 10, але менше 50 відсотків статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

кваліфіковане щодо нерезидентів України бюро кредитних історій - найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій, яке поширює свою діяльність на країну, резидентом якої є особа;

кваліфіковані щодо резидентів України бюро кредитних історій: Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій і Міжнародне бюро кредитних історій;

Комісія Національного банку - Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем;

міжнародна фінансова установа - установа, з якою Уряд України уклав угоду про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети;

набуття участі в юридичній особі - пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб права володіння акціями (паями) юридичної особи або правами голосу акцій (паїв) юридичної особи. Збільшенням такої участі вважається набуття додаткової участі особою, що вже має участь у юридичній особі;

незалежний член ради - фізична особа, яка входить до складу ради банку та не є асоційованою особою члена правління або іншого керівника цього банку, представником споріднених або афілійованих осіб банку, акціонером або учасником банку або їх представником;

інвестиційний рівень кредитного рейтингу - довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings" і рівень "ВааЗ" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі. Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо:

вона створена за законодавством держави - члена Європейського Союзу, або

сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключено (допущено) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Положення;

уповноважений орган - орган банку (юридичної особи), який згідно із законом, статутом або внутрішніми положеннями має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій;

уповноважена особа - фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження);

фінансова звітність юридичної особи - нерезидента включає форму "Баланс" і форму звіту про доходи, що встановлені особистим законом цієї особи;

фінансова звітність юридичної особи - резидента включає форму 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан") і форму 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід") або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Термін "остаточний ключовий учасник" уживається в значенні, наведеному в нормативно-правовому акті Національного банку України щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку. Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі та інших законах України.

3. Банки, їх відокремлені підрозділи створюються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону, законів України "Про акціонерні товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про державну реєстрацію), законодавства України про кооперацію, інших актів законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

4. Документи, що подаються до Національного банку України (далі - Національний банк) відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою або перекладені на українську мову та не містити виправлень, неточностей.

Документи, що подаються до Національного банку юридичною особою, підписуються керівником та засвідчуються відбитком печатки такої юридичної особи (за наявності) або підписуються уповноваженою особою юридичної особи.

Документи, що подаються до Національного банку фізичною особою, підписуються самою фізичною особою або її представником. Довіреність на право підпису представником документів подається в оригіналі або в копії, що засвідчена нотаріально.

5. Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб і фізичних осіб - іноземців мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються юридичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються фізичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом фізичної особи або її представника, що засвідчується нотаріально.

Зазначені документи можуть бути складені іноземною мовою та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Аудиторський висновок аудитора/аудиторської фірми (далі - аудитор) іноземної держави, крім держав - членів Європейського Союзу, підлягає підтвердженню аудитором України відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

6. Уповноважена особа разом із документами, які подаються нею до Національного банку, одночасно подає документи (або їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують її повноваження. У довіреності на представництво фізичної особи або юридичної особи у відносинах з Національним банком з питань, визначених цим Положенням, зазначається обсяг повноважень представника щодо вчинення необхідних дій і підписання відповідних документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена нотаріально.

7. Національний банк на виконання вимог Закону має право вимагати від банку, його засновників, власників істотної участі в банку, осіб, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, осіб, які входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників банку, подання додаткових документів, що містять інформацію, потрібну для прийняття рішення про погодження статуту банку, змін до нього, погодження набуття/збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку, надання банківської ліцензії, визначення прозорості структури власності банку.

8. Юридичні та фізичні особи не мають права бути учасниками банку, якщо неможливо встановити ключових учасників в структурі їх власності (для юридичних осіб) та/або джерела коштів, за рахунок яких ці особи набувають участі в банку.

9. Банки зобов'язані сплатити Національному банку за послуги, що надаються згідно з цим Положенням, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання, та подати копії платіжних документів про внесення плати одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії платіжного документа про внесення плати за послугу, установлену Національним банком, є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

10. Документи, визначені цим Положенням, подаються до Національного банку.

Рішення, що передбачені цим Положенням, приймають Правління Національного банку, Комісія Національного банку, уповноважена особа Національного банку.

Листи з повідомленнями про прийняті рішення з питань, визначених у цьому Положенні, підписує уповноважена особа Національного банку.

11. За порушення вимог цього Положення до банків, їх керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

12. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння значний вплив на управління чи діяльність банку, зокрема, якщо така особа може використовувати права голосу від 10, але менше ніж 50 відсотків акцій (паїв) банку на загальних зборах на свій розсуд (окрім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).

13. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння вирішальний вплив на управління чи діяльність банку, зокрема, якщо така особа може використовувати права голосу від 50 відсотків акцій (паїв) банку на загальних зборах на свій розсуд (окрім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).

Глава 2. Визначення ділової репутації юридичних і фізичних осіб

14. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації юридичної особи є:

1) відсутність бездоганної ділової репутації в члена виконавчого органу чи наглядової (спостережної) ради юридичної особи;

2) відсутність бездоганної ділової репутації в особи, яка є контролером юридичної особи;

3) наявність фактів невиконання особою протягом останніх п'яти років узятих на себе зобов'язань щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;

4) неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;

5) неналежне виконання обов'язків як платника податків і зборів;

6) те, що особа була власником істотної участі в банку станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:

а) відкликання у банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону (застосовується протягом 10 років із дня прийняття рішення Національним банком про відкликання банківської ліцензії);

б) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 76 Закону або будь-яким іншим пунктом цієї частини, якщо в рішенні Національного банку також встановлено здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття рішення Національним банком);

в) віднесення банку до категорії проблемних або застосування до банку заходів впливу за порушення банківського законодавства, якщо відповідне рішення прийнято з мотивів здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

г) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 76 Закону (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

7) невжиття особою, яка є власником істотної участі в банку, своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку згідно з вимогою частини четвертої статті 58 Закону (застосовується протягом п'яти років із дня прийняття рішення Національним банком про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у якому зазначається про порушення особою вимог частини четвертої статті 58 Закону);

8) застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи (застосовується протягом дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

9) уключення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).

15. Ознакою відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є:

1) наявність судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку, за злочини, передбачені розділом VII, статтями 199, 200, 209, 2091, 212, 2121, 258, 2585, статтями 3661, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692 Кримінального кодексу України;

2) наявність фактів невиконання особою протягом останніх п'яти років узятих на себе зобов'язань щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;

3) неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;

4) неналежне виконання обов'язків як платника податків і зборів;

5) те, що особа:

(i) була власником істотної участі в банку станом на будь-яку дату, або

(ii) обіймала не менше шести місяців посади в органах управління та контролю банку або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, або

(iii) незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку станом на будь-яку дату мала право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -

протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:

а) відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону (застосовується протягом 10 років із дня прийняття рішення Національним банком про відкликання банківської ліцензії);

б) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 76 Закону або будь-яким іншим пунктом цієї частини, якщо в рішенні Національного банку також встановлено здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття рішення Національним банком);

в) застосування до банку заходів впливу за порушення банківського законодавства, якщо відповідне рішення прийнято з мотивів здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

г) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 76 Закону (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

6) невжиття особою, яка є власником істотної участі в банку, своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку згідно з вимогою частини четвертої статті 58 Закону (застосовується протягом п'яти років із дня прийняття рішення Національним банком про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у якому зазначається про порушення особою вимог частини четвертої статті 58 Закону);

7) застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи (застосовується протягом дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

8) уключення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);

9) звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу (протягом останніх п'яти років);

10) звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

11) позбавлення прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває;

12) те, що особу піддано адміністративному стягненню за порушення вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу (застосовується протягом одного року з дня настання такої події);

13) те, що особа була призначена після 01 червня 2015 року на посаду голови правління або головного бухгалтера банку (або посаду виконуючого обов'язки голови правління чи головного бухгалтера банку) та обіймала відповідну посаду протягом більше ніж трьох місяців із моменту призначення без отримання письмової згоди Національного банку на зайняття відповідної посади (застосовується з першого дня четвертого місяця після призначення особи на посаду, та протягом трьох років із дати звільнення особи з відповідної посади);

14) те, що особа була призначена після 01 червня 2015 року на посаду члена правління, ради банку (або посаду виконуючого обов'язки члена правління, ради банку) та обіймала цю посаду протягом більше ніж трьох місяців із моменту призначення без визначення відповідності її професійної придатності та ділової репутації (застосовується з першого дня четвертого місяця після призначення особи на посаду та протягом трьох років із дати звільнення особи з посади);

15) те, що особа була обрана (призначена) після 01 червня 2015 року на посаду керівника банку, у якому структура власності не відповідає установленим Національним банком вимогам щодо її прозорості, і обіймала цю посаду протягом принаймні одного року з моменту призначення [застосовується через шість місяців після обрання (призначення) особи на посаду та протягом трьох років із дати відкликання (звільнення) особи з посади].

Глава 3. Оцінка фінансового стану юридичних і фізичних осіб

Загальні положення

16. Особа має відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним цим Положенням.

17. Оцінка фінансового стану юридичних і фізичних осіб здійснюється в таких випадках:

1) погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, - щодо засновників такої юридичної особи;

2) погодження змін, що вносяться до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку, - щодо учасників банку, які здійснюють внески до статутного капіталу банку;

3) попереднього погодження набуття або збільшення істотної участі в банку - щодо осіб, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку;

4) оцінки структури власності банку щодо її прозорості - щодо 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку.

18. Для цілей цього Положення відповідна дата - це:

1) у випадку погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, - дата подання документів на розгляд Національного банку;

2) у випадку погодження змін, що вносяться до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку, - дата оплати акцій (паїв) банку за угодами, спрямованими на придбання акцій (паїв), або остання дата оплати, якщо оплата здійснюється в кілька етапів;

3) у випадку погодження набуття або збільшення істотної участі в банку - дата подання документів на розгляд Національного банку;

4) у випадку перевірки структури власності банку щодо її прозорості - дата, визначена Національним банком для банку (відповідного ключового учасника банку).

Оцінка фінансового стану юридичних осіб

19. Оцінка фінансового стану юридичної особи здійснюється у випадках, зазначених у пункті 17 глави 3 розділу I цього Положення:

1) для юридичних осіб - резидентів України - за останній завершений звітний рік станом на останню річну звітну дату, а також на останню звітну дату, що передує відповідній даті;

2) для юридичних осіб - нерезидентів - за останніх три завершених звітних роки станом на кожну річну звітну дату та на останню звітну дату, що передує відповідній даті;

3) для юридичних осіб, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу або є публічними компаніями, - за останній завершений звітний рік станом на останню річну звітну дату, що передує відповідній даті.

20. Фінансова звітність юридичних осіб - резидентів і нерезидентів (окрім юридичних осіб, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній) подається в складі:

1) річної бухгалтерської (фінансової) звітності за відповідну кількість років;

2) проміжної бухгалтерської (фінансової) звітності за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та відповідною датою. Якщо після закінчення останнього завершеного звітного періоду та відповідною датою минуло більше місяця, то зазначена звітність юридичних осіб - резидентів повинна також бути доповнена балансом і звітом про фінансові результати, складеними на останній календарний день місяця, який передує відповідній даті.

Фінансова звітність юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу і публічних компаній, подається в складі річної бухгалтерської (фінансової) звітності за останній завершений рік.

Фінансова звітність банків України не подається.

21. Фінансова звітність юридичних осіб - резидентів подається з відміткою органів статистики про її прийняття, має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) та відбитком печатки (за наявності).

Фінансова звітність юридичних осіб - нерезидентів подається за підписом уповноваженої особи нерезидента.

22. Фінансова звітність юридичних осіб подається на індивідуальній основі. Фінансова звітність банків, фінансових установ, юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній може подаватися на консолідованій основі.

23. Документами, що дають змогу здійснити оцінку та зробити висновок про задовільний фінансовий стан юридичної особи, є:

1) фінансова звітність, що відповідає вимогам цього Положення;

2) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв банку, що містять:

інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але не більше ніж за три останніх місяці і про залишки на рахунках станом на дату, що передує відповідній даті;

запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку;

3) висновок аудитора, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку держави місцезнаходження юридичної особи та/або міжнародним стандартам фінансової звітності;

4) інформація аудитора, що додається до аудиторського висновку, щодо:

наявності власних коштів у розмірі, необхідному для забезпечення виконання особою зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або набуття істотної участі в банку станом на останню звітну дату, яка передує відповідній даті, на підставі розрахунку розміру власних коштів юридичних осіб, крім банків і фінансових установ (додаток 5);

джерел походження власних коштів, за рахунок яких здійснюється виконання особою (крім банків, юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній) зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або набуття особою участі в банку;

відповідності розрахунку економічних нормативів банків та інших фінансових установ вимогам, установленим законодавством країни місцезнаходження банку, фінансової установи, на кожну звітну дату періоду, за який подається звітність;

оцінки фінансового стану та платоспроможності юридичної особи (крім банків, інших фінансових установ, юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній) на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості згідно з додатком 1 до цього Положення на кожну звітну дату періоду, за який подається звітність;

5) звіт відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу - для юридичної особи, що має інвестиційний рівень кредитного рейтингу, або лист такої юридичної особи, засвідчений підписом її уповноваженої особи, із інформацією про присвоєний кредитний рейтинг і посиланням на веб-сторінку відповідного агентства, на якій у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації;

6) копія сертифіката аудитора, який подав аудиторський висновок (не надається в разі здійснення підтвердження висновку аудитора іноземної держави згідно з пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення);

7) копія сертифіката аудитора України, який здійснив підтвердження висновку аудитора іноземної держави згідно з пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення.

24. Ознаками відсутності задовільного фінансового стану юридичної особи є:

1) порушення проти особи справи про визнання її неплатоспроможною;

2) перебування особи в стадії ліквідації;

3) відсутність достатньої кількості власних коштів в учасника банку для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку;

4) відсутність достатньої кількості власних коштів в особи для набуття істотної участі в банку;

5) відсутність достатньої кількості власних коштів в особи для набуття участі в банку, якщо внаслідок такого набуття особа включається до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників банку або збільшує свою участь у банку більше ніж на 2 відсотки;

6) наявність збитків в особи на будь-яку звітну дату періоду, за який подається звітність;

7) наявність прострочених зобов'язань перед банками;

8) наявність прострочених зобов'язань щодо сплати податків і зборів на будь-яку звітну дату періоду, за який подається звітність;

9) наявність порушень економічних нормативів, установлених законодавством України, на будь-яку звітну дату періоду, за яку подається звітність (для банків та інших фінансових установ);

10) невідповідність показників платоспроможності та фінансової стійкості юридичних осіб, крім банків та інших фінансових установ оптимальним значенням згідно з додатком 1 до цього Положення. Ці показники не перевіряються щодо юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній;

11) відсутність документів, що підтверджують джерела походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку, набуття істотної участі в банку, набуття участі в банку, якщо внаслідок такого набуття особа включається до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників банку або збільшує свою участь у банку більше ніж на 2 відсотки.

25. Якщо оцінка фінансового стану юридичної особи здійснюється відповідно до абзаців другого, третього пункту 17 глави 3 розділу I цього Положення, то розмір власних коштів юридичної особи визнається достатнім, якщо він є більшим, ніж ціна акцій банку, визначена відповідними договорами купівлі-продажу акцій (підписки на акції).

Якщо оцінка фінансового стану юридичної особи здійснюється відповідно до абзацу четвертого пункту 17 глави 3 розділу I цього Положення, то розмір власних коштів такої особи визнається достатнім, якщо він є більшим, ніж ціна набуття істотної участі в банку, зазначена в пункті 9 анкети юридичної особи (додаток 2).

Якщо оцінка фінансового стану юридичної особи здійснюється відповідно до абзацу п'ятого пункту 17 глави 3 розділу I цього Положення, то розмір власних коштів такої особи визнається достатнім, якщо він є більшим, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір набутої участі становить у статутному капіталі банку. Розмір регулятивного капіталу банку визначається станом на останню дату звітного місяця, що передує відповідній даті. Якщо регулятивний капітал банку менше, ніж його статутний капітал, то для оцінки достатності власних коштів такої особи використовується розмір статутного капіталу банку.

Оцінка фінансового стану фізичних осіб

26. Оцінка фінансового стану фізичної особи здійснюється у випадках, зазначених у пункті 17 глави 3 розділу I цього Положення.

27. Фінансовий стан фізичної особи має відповідати таким вимогам:

1) наявність достатньої кількості власних коштів і задовільного майнового стану;

2) немає прострочених зобов'язань перед банками;

3) немає прострочених зобов'язань щодо сплати податків і зборів;

4) наявність документів, що підтверджують джерела походження коштів.

28. Документами, що дають змогу здійснити оцінку та зробити висновок про задовільний майновий стан фізичної особи, є:

1) довідки банків, які обслуговують рахунки фізичної особи, що містять:

 інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але не більше ніж за шість останніх місяців і про залишки на рахунках станом на дату, що передує відповідній даті;

запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку;

2) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);

3) інформація контролюючого органу України, надана щодо податкових резидентів України, про:

суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації;

наявність або відсутність в особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату;

4) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України);

5) інформація уповноваженого органу іноземної країни, надана щодо нерезидентів, про:

суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації;

належне виконання обов'язків як платника податків станом на відповідну дату.

Якщо законодавством країни, податковим резидентом якої є фізична особа - нерезидент, не передбачена можливість особи отримати від уповноваженого органу іноземної країни інформації про суми отриманих доходів або про суми сплачених податків, або про стан виконання обов'язків як платника податків, то подається письмове запевнення особи про неможливість подання відповідної інформації;

6) інформація за підписом особи, що засвідчується нотаріально, про джерела походження власних коштів особи;

7) копії декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органа місцевого самоврядування, якщо особа входить до числа осіб, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (декларації подаються за роки, протягом яких на особу відповідним законом покладався обов'язок їх подання);

8) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів (доходів, майна) фізичної особи.

29. Фізична особа подає податкові декларації за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів. Якщо фізична особа відповідно до податкового законодавства не подавала податкової декларації за будь-який з років, що передують останньому звітному року перед відповідною датою, то для підтвердження достатності власних коштів подається інформація контролюючого органу про доходи, отримані у відповідному році, і сплачені з цих доходів податки. Зазначена інформація може міститися у витязі (відомостях) із інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів та утриманих податків або у довідці контролюючого органу за формою, установленою контролюючим органом.

30. Якщо оцінка фінансового стану фізичної особи здійснюється відповідно до абзаців другого, третього пункту 17 глави 3 розділу I цього Положення, то розмір власних коштів фізичної особи визнається достатнім, якщо він є більшим, ніж ціна акцій банку, визначена відповідними договорами купівлі-продажу акцій (підписки на акції).

Якщо оцінка фінансового стану фізичної особи здійснюється відповідно до абзацу четвертого пункту 17 глави 3 розділу I цього Положення, то розмір власних коштів (майна) фізичної особи визнається достатнім, якщо доходи фізичної особи, які можуть бути джерелом коштів для набуття істотної участі в банку, є більшими, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір істотної участі, що набувається, становить у статутному капіталі банку.

Якщо оцінка фінансового стану фізичної особи здійснюється відповідно до абзацу п'ятого пункту 17 глави 3 розділу I цього Положення, то розмір власних коштів (майна) фізичної особи визнається достатнім, якщо доходи фізичної особи, що могли бути джерелом коштів для набуття участі в банку, були більшими, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір набутої участі становить у статутному капіталі банку.

Розмір регулятивного капіталу банку визначається станом на останню дату звітного місяця, що передує відповідній даті. Якщо регулятивний капітал банку менше, ніж його статутний капітал, то для оцінки достатності власних коштів (майна) фізичної особи використовується розмір статутного капіталу банку.

31. Доходами, що можуть бути джерелом коштів для набуття участі в банку, визнаються фактично отримані фізичною особою грошові кошти і майно із джерел в Україні або за її межами, перелічені в статті 164 Податкового кодексу України, а також грошові кошти і майно, фактично отримані фізичною особою на інших законних підставах, які мають документальне підтвердження, за вирахуванням сум витрат, понесених фізичною особою для отримання цих доходів".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

в абзаці п'ятому пункту 1.3 слова "печатки товариства (для іноземної особи у разі її наявності)" замінити словами "печатки (в разі її наявності)";

в абзаці першому пункту 1.4 перше речення після слова "печаток" доповнити словами "(у разі їх наявності)";

підпункт "а" пункту 1.6 викласти в такій редакції:

"а) для юридичної особи (крім банків, зареєстрованих в Україні") у вигляді:

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр);

витягу з реєстру власників іменних цінних паперів щодо акціонерів акціонерного товариства (подається щодо акціонерних товариств);

витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, та містить інформацію про адресу юридичної особи, склад її учасників (акціонерів), керівника;

копій установчих документів, засвідчених нотаріально";

в абзаці другому підпункту "а" пункту 1.7 слова "керівника та відбитком печатки юридичної особи" замінити словами "уповноваженої особи та відбитком печатки в разі її наявності";

пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Документи для оцінки фінансового стану юридичних і фізичних осіб подаються у вигляді, визначеному в главі 3 розділу I цього Положення.";

в абзаці другому пункту 1.9 слова "в пункті 1.8 цієї глави" замінити словами "в главі 3 розділу I цього Положення.";

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Відомості про структуру власності юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються у вигляді, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку.

Відомості про структуру власності засновника (крім засновника-держави в особі органу виконавчої влади, а також міжнародної фінансової установи, що набуває істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються за формою, наведеною в додатку 2 (для засновника - юридичної особи) або додатку 4 (для засновника - фізичної особи) до цього Положення.

Відомості про асоційованих осіб засновника - фізичної особи та про юридичних осіб, у яких засновник - фізична особа є керівником та/або контролером, подаються за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.";

главу після пункту 1.10 доповнити новим пунктом 1.11 такого змісту:

1.11. Відомості про пов'язаних із банком осіб, що відповідають ознакам, передбаченим частиною першою статті 52 Закону, подаються за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо визначення пов'язаних із банком осіб".

У зв'язку з цим пункти 1.11 - 1.16 уважати відповідно пунктами 1.12 - 1.17;

2) пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Засновники/учасники юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, акумулюють кошти для формування статутного капіталу не нижче розміру, передбаченого статтею 31 Закону, на накопичувальному рахунку, що відкривається в Національному банку.

Уповноважена особа юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для відкриття накопичувального рахунку протягом п'яти робочих днів після дати подання документів для погодження статуту подає до Національного банку документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку щодо відкриття рахунків для формування статутного капіталу новостворюваного банку.

До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку, ці кошти можуть акумулюватися на рахунку в будь-якому банку України на підставі відповідного рішення зборів засновників.

Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами в безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі";

3) главу 4 викласти в такій редакції:

"4. Погодження набуття істотної участі в банку

Загальні положення

1. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі в банку таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами (далі в цій главі - особа) володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи прав голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний або вирішальний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана повідомити про свої наміри та подати пакет документів відповідно до вимог статті 34 Закону та цього Положення.

2. Пряме володіння істотною участю в банку настає, якщо особа володіє 10 і більше відсотками акцій (паїв) у статутному капіталі банку на праві власності.

3. Опосередковане володіння істотною участю в банку настає, зокрема, якщо:

1) особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою, передбаченою цим Положенням, становить 10 і більше відсотків;

2) особа прямо або через інших осіб здійснює контроль одного або декількох акціонерів (учасника) банку, яким належить 10 і більше відсотків акцій (паїв) у статутному капіталі банку;

3) особа має права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку згідно з довіреністю учасника або учасників банку (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного);

4) особа має незалежну від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку.

4. Національний банк погоджує спільне набуття істотної участі в банку:

1) асоційованим особам;

2) особам, пов'язаним угодою або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності;

3) іншим особам, які є групою осіб і мають намір спільно набути істотної участі в банку.

5. Національний банк має право визначати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність банку та/або юридичної особи в структурі власності банку.

Національний банк має право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання такою особою повідомлення про намір набуття істотної участі в банку та відповідного пакета документів до Національного банку.

6. Рішення відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II цього Положення приймає Комісія Національного банку.

Під час визначення наявності значного чи вирішального впливу особи на управління або діяльність банку незалежно від формального володіння враховується:

1) відповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком;

2) наявність інших власників істотної участі в банку;

3) здатність цієї особи будь-яким чином впливати на призначення керівників банку, зокрема, чи має особа представників у раді чи правлінні банку;

4) можливість особи брати участь у прийнятті рішень із основних напрямів діяльності банку (кредитної, інвестиційної або облікової політики банку) незалежно від того, чи обіймає ця особа керівну посаду або отримує (чи взагалі не отримує) винагороду чи іншу компенсацію за свою роботу;

5) інші обставини, які прямо або опосередковано свідчать про можливість особи здійснювати значний або вирішальний вплив на управління або діяльність банку.

Комісія Національного банку під час прийняття рішення про наявність значного чи вирішального впливу особи на управління або діяльність банку керується Законом, цим Положенням, нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку, а також іншими нормативно-правовими актами Національного банку, якими регулюється діяльність банків в Україні.

Розрахунок участі в банку

7. Розмір участі особи в банку розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в банку за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в банку.

8. Розмір опосередкованої участі особи в банку розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в банку за такою формулою:

РОУ =

Уп
__________   ·
100 %

У(п-1)
__________
100 %

· ... ·

У2
__________ ·
100 %

У1,

або

  

,

де РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в банку;

У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п - кількість рівнів володіння корпоративними правами банку;

П - знак множення;

і - номер рівня володіння корпоративними правами банку.

Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в банку наведений у нормативно-правовому акті Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в банку, визначений у цьому пункті, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль акціонерів (учасників) банку.

9. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) банку, то розмір опосередкованої участі такої особи в банку дорівнює розміру прямої участі в банку акціонера (учасника) банку, якого вона контролює.

10. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка набуває істотної участі в банку за довіреністю акціонерів (учасників) банку, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі банку акціонерів (учасників) банку, які видали такі довіреності.

11. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка незалежно від формального володіння має можливість значного впливу на управління чи діяльність банку, прирівнюється до 10 відсотків.

Цей пункт не застосовується для розрахунку розміру участі в банку остаточних ключових учасників в структурі власності банків відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

12. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка незалежно від формального володіння має можливість вирішального впливу на управління чи діяльність банку, прирівнюється до 100 відсотків.

Цей пункт не застосовується для розрахунку розміру участі в банку остаточних ключових учасників в структурі власності банків відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

Подання документів для погодження набуття істотної участі в банку

13. Для погодження набуття істотної участі в банку особа, яка буде кінцевим власником істотної участі в банку, подає:

1) повідомлення про намір набуття істотної участі в банку (далі - повідомлення про намір) (додаток 7);

2) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

3) дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством (подається копія дозволу, засвідчена нотаріально або Антимонопольним комітетом України);

4) документи, визначені пунктами 16 - 18 цієї глави, щодо самої особи, та в разі набуття опосередкованої істотної участі - щодо всіх осіб, через яких особа має намір набути істотної участі;

5) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору (або посвідченого підписами сторін проекту договору) купівлі-продажу корпоративних прав або іншого договору (правочину), у результаті виконання якого особа набуде істотної участі в банку (далі - договір про набуття істотної участі в банку);

6) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку щодо розгляду пакета документів для погодження набуття істотної участі в банку.

Кінцевим власником істотної участі є фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої не буде інших власників істотної участі в банку, визначених відповідно до пункту 3 цієї глави, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

Якщо кілька осіб мають намір набути/збільшити істотну участь у банку через одних і тих самих юридичних осіб, то документи щодо таких юридичних осіб можуть подаватися в одному примірнику одним із заявників. Інші особи мають письмово підтвердити свою згоду на те, що документи стосовно юридичних осіб подаються іншим заявником.

14. Повідомлення про намір підписується:

особисто фізичною особою, яка подає документи відповідно до цієї глави, підпис такої фізичної особи засвідчується нотаріально;

керівником юридичної особи, яка подає документи відповідно до цієї глави, та засвідчується відбитком печатки юридичної особи (за наявності).

Повідомлення про намір від імені держави або територіальної громади підписується уповноваженою особою відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування та засвідчується відбитком печатки такого органу.

У разі спільного набуття істотної участі одне повідомлення про намір підписується та подається всіма особами, які мають намір спільно набути істотної участі, або кожна з таких осіб підписує та подає повідомлення про намір окремо із зазначенням усіх осіб, спільно з якими планується набуття істотної участі в банку.

15. Особа, яка подає документи для погодження набуття істотної участі в банку, несе встановлену законодавством відповідальність за повноту та достовірність усіх відомостей і документів, які подаються нею або уповноваженою нею особою до Національного банку.

16. Юридична особа подає такі документи:

1) документи, що ідентифікують юридичну особу, визначені в підпункті "а" пункту 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

2) документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи, визначені в пункті 23 глави 1 розділу I цього Положення;

3) документи, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію юридичної особи, а саме:

анкету юридичної особи (додаток 2);

анкету членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи (додаток 3);

довідку про наявність або відсутність судимості фізичних осіб - членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи, видані компетентними органами країн проживання;

кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій.

17. Фізична особа подає такі документи:

1) документи, що ідентифікують фізичну особу, визначені в підпункті "б" пункту 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

2) документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий і майновий стан фізичної особи, визначені в пункті 28 глави 1 розділу I цього Положення;

3) документи, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію фізичної особи, а саме:

анкету фізичної особи (додаток 4);

довідку про наявність або відсутність судимості фізичної особи, видану компетентним органом країни проживання;

кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій.

18. Іноземна юридична особа та фізична особа - іноземець додатково подають документи, визначені статтею 34 Закону.

Іноземний банк також подає повідомлення центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю та відсутність проблем у діяльності іноземного банку (якщо намір придбати або збільшити істотну участь у банку має іноземний банк), а також згоду на придбання або збільшення істотної участі в банку на території України, якщо законодавство країни походження іноземного банку вимагає отримання зазначеної згоди.

19. Міжнародна фінансова установа, яка має намір набути істотну участь у банку, подає такі документи:

1) повідомлення про намір;

2) оригінал або нотаріально посвідчену копію рішення уповноваженого органу міжнародної фінансової установи про набуття істотної участі в банку;

3) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

4) оригінал або нотаріально посвідчену копію договору (проекту договору) про набуття істотної участі в банку;

5) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку щодо розгляду пакета документів для погодження набуття істотної участі в разі встановлення такої оплати Національним банком.

20. Від імені держави або територіальної громади, що має намір набути істотну участь у банку, відповідний державний орган влади або орган місцевого самоврядування подає такі документи:

1) повідомлення про намір;

2) оригінал або нотаріально посвідчену копію рішення такого органу про набуття істотної участі в банку;

3) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

4) оригінал або нотаріально посвідчену копію договору (проекту договору) про набуття істотної участі в банку.

21. Якщо міжнародна фінансова установа, держава або територіальна громада мають намір набути істотну участь опосередковано через інших осіб, то щодо таких осіб подаються документи, визначені в пунктах 15 - 17 глави 4 розділу II цього Положення.

22. Національний банк має право встановити винятки щодо необхідності подання окремих документів для погодження набуття істотної участі в банку для публічної компанії, осіб, які контролюються державою, територіальною громадою (у тому числі іноземними) або міжнародною фінансовою установою.

23. Національний банк має право встановити винятки щодо необхідності подання окремих документів для погодження набуття істотної участі в банку для осіб, структура власності яких включає інститути приватного інвестування (private investment vehicles), що повинні відповідати усім таким критеріям:

1) інститути мають бути створені згідно з іноземним законодавством як обмежені партнерства (limited partnerships) або подібні організаційні форми, які мають (i) одного або кількох членів/партнерів, що мають право здійснювати управління інститутом та які відповідають за боргами та зобов'язаннями такого інституту (генеральні або старші партнери); та (ii) одного або кількох членів/партнерів, що не мають управлінських повноважень і які не відповідають за боргами та зобов'язаннями інституту, крім випадків, визначених договором, що регулює діяльність інституту (обмежені або молодші партнери);

2) частки членів/партнерів в таких інститутах не підлягають вільному обігу на ринку;

3) діяльність компанії, що надає послуги з інвестиційного менеджменту, адміністративні та управлінські послуги інституту, підлягає регулюванню за законодавством країни, яка є членом Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), і така компанія отримала ліцензію (дозвіл) та/або була зареєстрована як надавач відповідних послуг.

Повідомлення про намір подають генеральні (старші) партнери інститутів приватного інвестування, і такі партнери вважатимуться власниками істотної участі в банку в разі її набуття.

24. Рішення про встановлення винятків у випадках, передбачених пунктами 22 та 23 глави 4 розділу II цього Положення, приймає Комісія Національного банку на запит особи, яка має намір набуття істотної участі в банку, за поданням структурного підрозділу Національного банку, що розглядає пакет документів для погодження набуття істотної участі в банку.

Структурний підрозділ Національного банку, що розглядає пакет документів для погодження набуття істотної участі в банку, має право відхилити запит на встановлення винятку.

25. Національний банк має право вимагати подання будь-яких інших документів і відомостей, а також надання пояснень, які вважає необхідними для прийняття рішення щодо погодження набуття істотної участі в банку.

26. У разі зміни відомостей, що надавалися Національному банку власниками істотної участі в банку, відповідна юридична або фізична особа повинна протягом 30 днів із дати настання таких змін повідомити про них Національний банк у встановленому цим пунктом порядку.

Цей пункт поширюється на зміни відомостей:

щодо фізичних осіб - власників істотної участі в банку - відомостей, які зазначаються в розділі I "Інформація про фізичну особу" та/або розділі III "Відносини фізичної особи з іншими особами" анкети фізичної особи (додаток 4);

щодо юридичних осіб - власників істотної участі в банку - відомостей, які зазначаються в розділі I "Інформація про юридичну особу" та/або розділі III "Відносини юридичної особи з іншими особами" анкети юридичної особи (додаток 2);

щодо членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи - власника істотної участі в банку - відомостей, які зазначаються в розділі I "Перелік членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи" та/або розділі IV "Відносини особи з банком" анкети членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи (додаток 3).

Особа повідомляє Національний банк про зміни зазначених відомостей шляхом подання до Національного банку:

повідомлення про зміни відомостей, що відбулися щодо власника істотної участі, у якому описуються зміни, які відбулись, із зазначенням дати настання таких змін і стислим описом підстав, за яких такі зміни відбулися, а також:

щодо фізичної особи - витягу з анкети фізичної особи (подаються розділи, у яких відбулися зміни, та в будь-якому разі розділ I "Інформація про фізичну особу" та розділ IV "Ділова репутація" анкети (додаток 4); або

щодо юридичної особи - витягу з анкети юридичної особи (подаються розділи, у яких відбулися зміни, та в будь-якому разі розділ I "Інформація про юридичну особу" та розділ IV "Ділова репутація" анкети (додаток 2); або

щодо членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи - власника істотної участі в банку - витягу з анкети членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи (подаються розділи, у яких відбулися зміни, та в будь-якому разі розділ I "Перелік членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи" та розділ IV "Відомості про ділову репутацію" анкети (додаток 3).

Цей пункт не поширюється на випадки, коли у зв'язку зі змінами, що відбулися, особа подає до Національного банку анкету фізичної особи, анкету юридичної особи або анкету членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи в складі пакета документів через намір набуття або збільшення істотної участі в банку.

Розгляд питання про погодження набуття істотної участі в банку

27. Національний банк розглядає пакет документів для погодження набуття істотної участі в банку (далі - пакет документів) протягом строку, визначеного статтею 34 Закону, з дня отримання всіх документів, визначених цією главою.

28. За письмовою заявою особи Національний банк може продовжити строк розгляду пакета документів.

Національний банк має право обмежити строк, на який продовжено розгляд пакета документів за цією заявою, про що повідомляє особу у формі листа.

29. За письмовою заявою особи Національний банк може повернути пакет документів без розгляду. У такому разі плата за розгляд документів особі не повертається.

30. За результатами розгляду пакета документів Національний банк приймає рішення про погодження або заборону набуття істотної участі в банку.

Національний банк погоджує особі набуття істотної участі за умов, визначених статтею 34 Закону та цим Положенням.

Національний банк має право заборонити особі набуття істотної участі в банку у випадках, передбачених статтею 34 Закону.

Рішення про погодження або заборону набуття істотної участі в банку приймає Комісія Національного банку.

31. Національний банк надсилає або надає під розписку особі або її уповноваженій особі копію рішення про погодження або заборону набуття істотної участі в банку відповідній особі.

32. Особа, якій Національний банк погодив набуття істотної участі в банку, зобов'язана повідомити про це банк протягом трьох робочих днів із дня отримання копії рішення Національного банку про погодження набуття істотної участі в банку".

3. У розділі III:

1) у главі 3:

в абзаці четвертому пункту 3.5 слова "(територіальне управління Національного банку)" виключити;

у пункті 3.7:

абзац п'ятий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"Копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, подається разом із копією рішення, виданого в порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту. Ця вимога не поширюється на документи про освіту, видані навчальними закладами держав - членів Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії і Ісландії;

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) інформації про кредитну історію (у разі наявності) від кваліфікованих бюро кредитних історій";

у пункті 3.8:

абзац другий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"Копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, подається разом із копією рішення, виданого в порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту. Ця вимога не поширюється на документи про освіту, видані навчальними закладами держав - членів Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії і Ісландії;

підпункт "ґ" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "д" - "и" уважати відповідно підпунктами "ґ" - "з";

підпункт "є" викласти в такій редакції:

"є) інформації про кредитну історію (у разі наявності) від кваліфікованих бюро кредитних історій";

пункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12. Національний банк у разі прийняття рішення про надання банківської ліцензії видає голові правління банку або уповноваженій особі (на підставі належним чином оформленої довіреності) банківську ліцензію".

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

абзац п'ятий підпункту "а" пункту 1.4 доповнити словами "(крім випадків відкриття відділення на базі філії, що ліквідовується)";

абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції:

"Одна особа, яка є керівником філії/відділення банку, має право виконувати обов'язки керівника філій/відділень, які розташовані в межах однієї області, за умови, якщо чисельність працівників таких відокремлених підрозділів не перевищує п'яти осіб";

2) пункт 2.5 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Національний банк здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо відомостей про філію/відділення, представництво банку та повідомляє про це банк".

6. У розділі VI:

1) у главі 2:

пункт 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15. Відомості щодо власників істотної участі в іноземному банку подаються за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку";

пункт 2.17 викласти в такій редакції:

"2.17. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію філії іноземного банку надсилає керівникові філії (із супровідним листом) банківську ліцензію, а також два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки підрозділу діловодства центрального апарату Національного банку положення про філію, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку, або видає зазначені документи керівникові філії або уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності";

2) пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.3. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію представництва іноземного банку (рішення приймає Комісія Національного банку) разом із відповідним повідомленням надсилає/видає керівникові представництва/уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки підрозділу діловодства центрального апарату Національного банку положення про представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку";

7. У розділі VII:

1) у главі 1:

підпункт "ґ" пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"ґ) документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий стан таких учасників банку:

юридичних осіб - власників істотної участі, що здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку, та юридичних осіб, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, - згідно з вимогами пункту 23 глави 3 розділу I цього Положення;

фізичних осіб - власників істотної участі, які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку, та фізичних осіб, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, - згідно з вимогами пункту 28 глави 3 розділу I цього Положення.

Фінансова звітність іноземних юридичних осіб і висновки аудиторів/аудиторських фірм, що складені за підсумками проведеної перевірки цієї фінансової звітності, не подаються, якщо ці документи попередньо подавалися до Національного банку учасниками банку/банком для погодження набуття/збільшення істотної участі в банку або погодження змін, що вносилися до статутів банків у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку, якщо немає потреби підтвердження наявності власного капіталу для придбання акцій банку за ці періоди";

в абзаці другому пункту 1.10 слова "управління справами територіального управління", "територіального управління" виключити;

у пункті 1.11:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"наявності фактів застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи, що є учасником банку або його контролером в разі, коли внаслідок збільшення статутного капіталу банку така особа набуває істотну участь у банку або збільшує набуту раніше істотну участь у банку понад граничні значення, установлені частиною першою статті 34 Закону";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"якщо структура власності банку не відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком";

підпункт 5 пункту 1.16 викласти в такій редакції:

"5) відомості про свою структуру власності за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку";

2) у главі 2:

у пункті 2.1 слово та цифри "пунктах 4.7 - 4.10" замінити словом та цифрами "пунктах 12 - 20";

у пункті 2.4 слово та цифри "пункту 1.4" замінити словом та цифрами "пунктах 4 - 6";

абзац перший пункту 2.6 доповнити словами та цифрами "у порядку, визначеному пунктом 23 глави 4 розділу II цього Положення";

3) пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.2. Уповноважений орган банку в разі зміни голови правління або головного бухгалтера банку, або членів виконавчого органу державного банку (або виконуючих їх обов'язки більше одного місяця), або непогодження Національним банком запропонованих кандидатур на ці посади не пізніше ніж через два тижні з часу звільнення або прийняття Національним банком відповідного рішення має прийняти рішення про кандидатів на ці посади (постійних або виконуючих їх обов'язки) і подати до Національного банку засвідчені підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку копію протоколу (протоколів) уповноваженого органу банку та/або копію наказу про звільнення попереднього голови правління або головного бухгалтера, або члена виконавчого органу державного банку і про призначення нових осіб на ці посади (або виконуючих їх обов'язки), а також відомості про кандидатів на ці посади (або виконуючих їх обов'язки) згідно з вимогами, визначеними в пункті 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, для їх погодження";

4) у главі 4:

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Національний банк здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо змін відомостей про філію/відділення, представництво банку (у тому числі щодо припинення їх діяльності, а також у разі тимчасового призупинення їх діяльності) та повідомляє про це банк";

абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу в строк, визначений статтею 23 Закону, із поданням копії відповідного рішення уповноваженого органу банку";

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Національний банк у разі виявлення під час проведення інспекційної перевірки банку невідповідності змін, визначених пунктом 4.1 цієї глави, законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії/відділення, представництва, повідомляє про це банк із вимогою усунути порушення";

5) пункт 5.5 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.5. Національний банк протягом трьох робочих днів після погодження змін або нової редакції положення про філію/представництво разом із відповідним повідомленням надсилає/видає керівникові філії/представництва два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки підрозділу діловодства центрального апарату Національного банку положення про філію/представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку та відбитком гербової печатки Національного банку";

6) у главі 7:

назву глави викласти в такій редакції:

"Глава 7. Спрощена процедура погодження змін, що вносяться до статуту банку";

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк, у якому діагностичне обстеження на вимогу Національного банку не проводилося, для погодження змін до статуту щодо збільшення свого статутного капіталу відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" додатково до документів, визначених у цьому пункті, зобов'язаний подати висновок аудитора про необхідність додаткової капіталізації";

у пункті 6 слова та цифру "пунктом 8 цієї глави" замінити словами та цифрами "главою 4 розділу II цього Положення";

пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 8;

7) доповнити розділ новою главою такого змісту:

"Глава 8. Спрощена процедура погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку

1. Документи для погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку подаються в порядку, визначеному главою 4 розділу II цього Положення, та з урахуванням особливостей, визначених цією главою.

2. Особа, яка має намір стати кінцевим власником істотної участі в банку, для погодження набуття істотної участі в банку подає такі документи:

1) повідомлення про намір набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку (далі в цій главі - повідомлення про намір). У повідомленні про намір зазначається спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, щодо якого подається пакет документів (продаж неплатоспроможного банку інвестору або створення та продаж інвестору перехідного банку з передаванням йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку);

2) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

3) дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством (подається копія дозволу, посвідчена нотаріально або Антимонопольним комітетом України);

4) документи, визначені в пунктах 3 - 5 глави 8 розділу VII цього Положення, - щодо самої особи та в разі набуття опосередкованої істотної участі - щодо всіх осіб, через яких особа має намір набути істотну участь;

5) копію заповненої потенційним інвестором картки потенційного інвестора за формою, визначеною нормативно-правовим актом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), невідкладно після подання інвестором цієї картки до Фонду.

6) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку щодо розгляду пакета документів для погодження набуття істотної участі, в разі встановлення такої оплати Національним банком.

3. Юридична особа подає такі документи:

1) документи, що ідентифікують юридичну особу, визначені в підпункті "а" пункту 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

2) документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи, визначені в пункті 23 глави 1 розділу I цього Положення;

3) довідку банку, якою підтверджується наявність на рахунку інвестора на відповідну дату суми коштів, яка є не меншою, ніж розмір цінової пропозиції потенційного інвестора, зазначений у картці потенційного інвестора (за вирахуванням сплаченого потенційним інвестором гарантійного внеску на рахунок Фонду);

4) документи, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію юридичної особи, а саме:

анкету юридичної особи (додаток 2), у якій розділ II "Інформація про наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в банку" не заповнюється;

анкету членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи (додаток 3);

письмове запевнення юридичної особи про відповідність її ділової репутації вимогам, установленим цим Положенням.

4. Фізична особа подає такі документи:

1) документи, що ідентифікують фізичну особу, визначені в підпункті "б" пункту 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

2) документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий і майновий стан фізичної особи, визначені в пункті 28 глави 1 розділу I цього Положення;

3) довідку банку, якою підтверджується наявність на рахунку інвестора суми коштів, яка є не меншою, ніж розмір цінової пропозиції потенційного інвестора, зазначеної в картці потенційного інвестора (за вирахуванням сплаченого потенційним інвестором гарантійного внеску на рахунок Фонду);

4) документи, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію фізичної особи, а саме:

анкету фізичної особи (додаток 4), у якій розділ II "Інформація про наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в банку" не заповнюється;

письмове запевнення фізичної особи про відповідність її ділової репутації вимогам, установленим цим Положенням.

5. Іноземна юридична особа та фізична особа - іноземець додатково подають документи, визначені в статті 34 Закону.

Іноземний банк подає також повідомлення центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю та відсутність проблем у діяльності іноземного банку (якщо намір придбати або збільшити істотну участь у банку має іноземний банк), а також згоду на придбання або збільшення істотної участі в банку на території України, якщо законодавство країни походження іноземного банку вимагає отримання зазначеної згоди.

6. Міжнародна фінансова установа, яка має намір набути істотну участь у банку, подає:

1) повідомлення про намір;

2) оригінал або нотаріально посвідчену копію рішення уповноваженого органу міжнародної фінансової установи про набуття істотної участі в банку;

3) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

4) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку стосовно розгляду пакета документів для погодження набуття істотної участі, у разі встановлення такої оплати Національним банком.

7. Від імені держави або територіальної громади, що має намір набути істотну участь у банку, відповідний державний орган влади або орган місцевого самоврядування подає:

1) повідомлення про намір;

2) оригінал або нотаріально посвідчену копію рішення такого органу про набуття істотної участі в банку;

3) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку).

8. Якщо міжнародна фінансова установа, держава або територіальна громада мають намір набути істотну участь опосередковано через інших осіб, щодо таких осіб подаються документи, визначені в пунктах 3 - 5 глави 8 розділу VII цього Положення.

9. Розмір власних коштів особи, яка має намір стати кінцевим власником істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку, повинен бути не меншим, ніж мінімальний розмір статутного капіталу банку на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, визначений частиною першою статті 31 Закону.

10. Розмір власних коштів потенційного інвестора (якщо він є особою іншою, ніж особа, визначена в пункті 9 глави 8 розділу VII цього Положення) повинен бути не меншим, ніж:

величина мінімального розміру статутного капіталу банку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру (станом на відповідну дату); і

розмір цінової пропозиції потенційного інвестора, який зазначений у картці потенційного інвестора.

11. Національний банк розглядає документи для погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку в разі визнання відповідного інвестора кваліфікованим щодо відповідного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Якщо інвестора не було визнано кваліфікованим щодо відповідного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, Національний банк повертає пакет документів для погодження набуття істотної участі без розгляду.

12. Національний банк розглядає пакет документів для погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення від Фонду про затвердження виконавчою дирекцією Фонду списку кваліфікованих інвесторів".

7. Додатки 2 - 5 до цього Положення викласти в редакції, що додається.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

 

Анкета юридичної особи
стосовно участі в
__________________________________________
(повне найменування банку)

I. Інформація про юридичну особу

1. Повне та скорочене найменування _____________________________________________________

2. Ідентифікаційні дані:

N з/п

Країна місцезнаходження

Адреса місцезнаходження

Ідентифікаційний номер

Особи, які мають право представляти особу без довіреності

Рейтингова оцінка (за наявності)

1

2

3

4

5

6

3. Відомості про державну реєстрацію юридичної особи та відносини з контролюючими державними органами:

N з/п

Дата державної реєстрації

Орган, що здійснив державну реєстрацію

Найменування іноземного державного контролюючого органу, що дає дозвіл на набуття (збільшення) участі в банку (для іноземців)

Державний орган, що здійснює нагляд за діяльністю юридичної особи (для осіб, які здійснюють регульовану діяльність)

1

2

3

4

5

4. Банківські рахунки юридичної особи (не заповнюється банками):

N з/п

Повне найменування банку, у якому юридична особа має рахунки

1

2

5. Інформація про розмір наявної участі юридичної особи в банку:

Пряма

Опосередкована, %

Сукупна, %

кількість акцій (паїв) банку

номінальна вартість акцій (паїв) банку

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

II. Інформація про наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в банку

6. Інформація про розмір участі, що набувається (збільшується):

Наміри щодо набуття/збільшення участі в банку

Майбутня участь особи в банку з урахуванням намірів щодо набуття/збільшення істотної участі

пряма

опосеред-
кована, %

сукупна, %

пряма

опосеред-
кована, %

сукупна, %

кількість акцій (паїв) банку

номінальна вартість акцій (паїв) банку

відсоток у статутному капіталі

кількість акцій (паїв) банку

номінальна вартість акцій (паїв) банку

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Набуття/збільшення істотної участі в банку відбуватиметься у спосіб (зазначити необхідне):

придбання акцій (паїв) банку на первинному ринку;

придбання акцій (паїв) банку на вторинному ринку;

набуття/збільшення істотної участі в банку опосередковано шляхом придбання корпоративних прав юридичних осіб у структурі власності банку;

набуття/збільшення істотної участі в банку у зв'язку з передаванням права голосу за довіреністю;

набуття опосередкованої істотної участі в банку у зв'язку із здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність банку незалежно від формального володіння.

8. Інформація про намір щодо придбання акцій (паїв) банку на первинному ринку:

N з/п

Кількість акцій (паїв) банку, які юридична особа має намір придбати, штук

Номінальна вартість однієї акції (одного паю), грн.

Загальна номінальна вартість акцій (паїв), які юридична особа має намір придбати, грн.

Ціна акцій (паїв), які юридична особа має намір придбати, грн.

Запланований термін здійснення оплати

1

2

3

4

5

6

9. Інформація про намір щодо придбання акцій (паїв) банку на вторинному ринку та/або стосовно правочинів щодо набуття (збільшення) опосередкованої участі в банку (крім набуття істотної участі в результаті передавання особі права голосу або незалежно від формального володіння):

N з/п

Найменування юридичної особи, корпоративні права якої придбаваються*

Сторони правочину

Тип правочину

Відсоток у статутному капіталі юридичної особи або банку, який придбавається

Загальна номінальна вартість акцій (часток, паїв), які придбаваються

Ціна акцій (часток, паїв), які придбаваються**

1

2

3

4

5

6

7

____________
* Якщо придбаваються акції (паї) банку на вторинному ринку, зазначається найменування банку.

** Може зазначатися ціна, яка попередньо погоджена сторонами відповідно до проекту договору купівлі-продажу акцій банку або корпоративних прав іншої юридичної особи в структурі власності банку або відповідно до іншого документа, який свідчить про наявність попередньої домовленості сторін щодо ціни, за яку набувається істотна участь у банку.

10. Інформація про намір щодо набуття опосередкованої істотної участі в банку за довіреністю:

N з/п

Особа, яка видаватиме довіреність

Розмір участь довірителя в банку, %

Кількість голосів у банку, щодо яких передається право голосу

Відсоток голосів у банку, щодо яких передається право голосу

Запланований термін дії довіреності

Інша інформація

1

2

3

4

5

6

7

11. Інформація про набуття опосередкованої істотної участі в банку у зв'язку із здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність банку незалежно від формального володіння:

Тип впливу (значний або вирішальний)

Опис обставин, у зв'язку з якими особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління або діяльність банку

1

2

12. Джерела походження коштів юридичної особи, за рахунок яких набуватиметься істотна участь у банку,
_____________________________________________________________________________________.
                                                         (прибуток, частина статутного капіталу, кошти фонду тощо)

III. Відносини юридичної особи з іншими особами

13. Перелік юридичних осіб, у тому числі банків, в яких юридична особа має істотну участь або є ключовим учасником:

N з/п

Найменування особи

Ідентифі-
каційний номер

Країна місцезна-
ходження

Адреса місцезна-
ходження

Розмір участі юридичної особи в такій особі, %

Опис відносин власності

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14. Інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в цій юридичній особі або є ключовими учасниками юридичної особи:

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія, N паспорта

Дата народ-
ження

Місце прожи-
вання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер платника податків

Відсоток участі у статутному капіталі

Опис відносин власності

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15. Інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в цій юридичній особі або є ключовими учасниками юридичної особи:

N з/п

Найменування особи

Країна місцезна-
ходження

Адреса місцезна-
ходження

Ідентифі-
каційний номер

Відсоток участі у статутному капіталі

Опис відносин власності

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IV. Ділова репутація

16. Інформація про кредити, одержані юридичною особою:

N з/п

Банк, який видав кредит

Номер кредитного договору

Дата кредитного договору

Сума та валюта кредиту

Термін погашення кредиту

Заборгованість за договором станом на дату заповнення анкети

Інформація про порушення юридичною особою умов кредитного договору

1

2

3

4

5

6

7

8

17. Чи є щодо юридичної особи ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок реєстрації та ліцензування банків [якщо таких ознак немає, то зазначається "Стверджую, що немає ознак відсутності бездоганної ділової репутації стосовно _______ (зазначається повне найменування юридичної особи)"; якщо такі ознаки є, то здійснюється опис ознаки (ознак) відсутності бездоганної ділової репутації].

18. Стверджую, що юридична особа _______ (зазначається повне найменування юридичної особи) належним чином виконує вимоги законодавства України або законодавства країни свого громадянства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Стверджую, що інформація, зазначена в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України її достовірності та повноти.

Примітка. Якщо немає змоги надати інформацію за відповідними пунктами анкети, то слід зазначити причину.

___________________
(дата підписання анкети)

_________________________
(підпис уповноваженої особи
юридичної особи)

______________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої
особи юридичної особи, її посада в
юридичній особі або реквізити
довіреності представника за довіреністю)

 

 

______________________________
(прізвище, ініціали та телефон
контактної особи)

 

Анкета
членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)

стосовно участі в ______________________________________________________________________
                                                                                                (повне найменування банку)

I. Перелік членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада в юридичній особі

Примітки

1

2

3

4

II. Загальна інформація про осіб

N з/п

Прізвище, ініціали

Громадянство

Дата і місце народження

Країна постійного місця проживання

Адреса постійного місця проживання

Документ, що посвідчує особу

Ідентифі-
каційний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

III. Відомості про трудову діяльність

N з/п

Прізвище, ініціали

Займані посади за останні п'ять років

найменування роботодавця

посада

строк перебування на посаді (з ___ до ___)

причина звільнення

1

2

3

4

5

6

IV. Відносини особи з банком та юридичною особою

N з/п

Прізвище, ініціали

Відомості про участь особи в банку

Відомості про намір особи набути або збільшити участь у банку

Відомості про пов'язаність особи із банком

1

2

3

4

5

V. Відомості про ділову репутацію

1. Чи є щодо будь-якого з членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок реєстрації та ліцензування банків [якщо таких ознак немає, то зазначається "Стверджую, що немає ознак відсутності бездоганної ділової репутації стосовно жодного з членів наглядової ради та виконавчого органу _____________________ (зазначається повне найменування юридичної особи)"; якщо такі ознаки є, зазначається кожна особа та опис ознаки (ознак) відсутності в неї бездоганної ділової репутації].

2. Стверджую, що кожен член наглядової ради та виконавчого органу _________________________ (зазначається повне найменування юридичної особи) належним чином виконує вимоги законодавства України або законодавства країни свого громадянства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України її достовірності та повноти.

_____________________
(дата підписання анкети)

________________________
(підпис уповноваженої особи
юридичної особи)

______________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої
особи юридичної особи, її посада в
юридичній особі або реквізити довіреності
представника за довіреністю)

 

 

______________________________
(прізвище, ініціали та телефон
контактної особи)

Опис параметрів заповнення анкети
членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи

1. Наглядова рада - рада, наглядова рада, спостережна рада юридичної особи або інший орган юридичної особи, який здійснює захист прав акціонерів (учасників) юридичної особи, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (за наявності такого органу в юридичній особі).

2. У колонці 1 кожної таблиці інформація про осіб розміщуються в такій послідовності: голова наглядової ради, заступники голови наглядової ради (за наявності), члени наглядової ради, голова виконавчого органу або одноосібний виконавчий орган, заступники голови виконавчого органу (за наявності), члени виконавчого органу. У межах кожної категорії особи розміщуються за алфавітом. Послідовність розміщення осіб у кожній таблиці має бути однаковою.

3. У колонці 2 таблиці I "Перелік членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи" інформація щодо громадян України - прізвище, ім'я та по батькові зазначається українською мовою, громадян інших країн та осіб без громадянства - повне ім'я згідно із документом, що посвідчує особу, українською мовою та в дужках англійською мовою. В інших таблицях зазначаються прізвище та ініціали особи українською мовою.

4. Якщо членом наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи є інша юридична особа, про це зазначається в колонці 4 "Примітки" таблиці I "Перелік членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи". У таблицях зазначаються фізична особа (фізичні особи), яка (які) уповноважені представляти таку юридичну особу - члена наглядової ради або виконавчого органу, та відповідні відомості щодо такої фізичної особи (таких фізичних осіб), а в колонці 3 "Посада в юридичній особі" таблиці 1 щодо фізичної особи - представника юридичної особи зазначається опис підстав, на яких така особа є уповноваженою.

5. У таблиці II "Загальна інформація про осіб":

у колонці 3 "Громадянство" зазначається громадянство фізичної особи. Якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі країни та рік, з якого особа є громадянином кожної з них. Якщо особа мала інше (інші) громадянство, зазначаються всі країни, громадянином яких була особа, та роки, протягом яких особа була громадянином відповідної країни;

у колонці 4 "Дата і місце народження" зазначаються країна та населений пункт;

у колонці 7 "Документ, що посвідчує особу" для громадянина України зазначаються номер, дата та орган видачі паспорта громадянина України, для громадянина іншої країни - тип документа, що посвідчує особу, його номер, дата та орган видачі;

у колонці 8 "Ідентифікаційний номер" для резидента України зазначається ідентифікаційний номер облікової картки платника податків, для нерезидента України - номер платника податків такої особи в країні резидентності (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк.

6. У колонці "Займані посади за останні п'ять років" таблиці III "Відомості про трудову діяльність" зазначається найменування юридичної особи, найменування посади; строк перебування на посаді (з ____________ до ____________, місяць та рік), причина звільнення; якщо трудовий стаж переривався більше, ніж на три місяці, то слід зазначити причину).

7. У таблиці IV "Відносини особи з банком та юридичною особою":

у колонці 3 "Відомості про участь особи в банку": якщо особа є власником істотної участі в банку або ключовим учасником у структурі власності банку, то зазначити про це; якщо особа має участь у банку, то зазначається розмір прямої, опосередкованої та сукупної участі особи в банку, розрахований відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення), перелік осіб, через яких особа має опосередковану участь у банку (за наявності опосередкованої участі); якщо особа не має участі в банку, то зазначається "Не має участі в банку";

у колонці 4 "Відомості про намір особи набути або збільшити участь у банку": якщо особа має намір набути або збільшити участь у банку, то зазначається розмір прямої, опосередкованої та сукупної участі в банку, яку особа має намір набути або збільшити, розрахований відповідно до Положення, а також перелік осіб, через яких особа має намір набути або збільшити опосередковану участь у банку (за наявності опосередкованої участі); якщо особа не має наміру набути або збільшити участь у банку, то зазначається "Не має наміру";

у колонці 5 "Відомості про пов'язаність особи із банком": якщо особа є пов'язаною із банком особою згідно зі статтею 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", то зазначається код типу пов'язаної з банком особи відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про визначення пов'язаних із банком осіб.

8. Якщо немає змоги надати інформацію за відповідними пунктами анкети, то слід зазначити причину.

 

Анкета фізичної особи
стосовно участі в
__________________________________________
(повне найменування банку)

I. Інформація про фізичну особу

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________

2. Ідентифікаційні дані:

N з/п

Громадянство

Країна постійного місця проживання

Адреса постійного місця проживання

Дата і місце народження

Ідентифі-
каційний номер

Документ, що посвідчує особу

1

2

3

4

5

6

7

3. Відомості про трудову діяльність:

N з/п

Повне найменування роботодавця

Посада

Строк роботи
(з ____________
до ____________)

Причина звільнення

1

2

3

4

5

4. Банківські рахунки фізичної особи:

N з/п

Повне найменування банку, у якому фізична особа має рахунки

1

2

5. Інформація про розмір наявної участі фізичної особи в банку:

N з/п

Пряма

Опосередкована, %

Сукупна, %

кількість акцій (паїв) банку

номінальна вартість акцій (паїв) банку

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

6. Чи є фізична особа пов'язаною з банком (якщо так, то зазначити код типу пов'язаності)? ________

II. Інформація про наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в банку

7. Інформація про розмір участі, що набувається (збільшується):

N з/п

Наміри щодо набуття (збільшення) участі в банку

Майбутня участь особи в банку з урахуванням намірів щодо набуття (збільшення) істотної участі

пряма

опосеред-
кована, %

сукупна, %

пряма

опосеред-
кована, %

сукупна, %

кількість акцій (паїв) банку

номінальна вартість акцій (паїв) банку

відсоток у статутному капіталі

кількість акцій (паїв) банку

номінальна вартість акцій (паїв) банку

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8. Набуття (збільшення) істотної участі в банку (зазначити необхідне) відбуватиметься у спосіб:

придбання акцій (паїв) банку на первинному ринку;

придбання акцій (паїв) банку на вторинному ринку;

набуття (збільшення) істотної участі в банку опосередковано шляхом придбання корпоративних прав юридичних осіб у структурі власності банку;

набуття (збільшення) істотної участі в банку у зв'язку з передаванням права голосу за довіреністю;

набуття опосередкованої істотної участі в банку у зв'язку із здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність банку незалежно від формального володіння.

9. Інформація про намір щодо придбання акцій (паїв) банку на первинному ринку:

N з/п

Кількість акцій (паїв) банку, які фізична особа має намір придбати, штук

Номінальна вартість однієї акції (одного паю), грн.

Загальна номінальна вартість акцій (паїв), які фізична особа має намір придбати, грн.

Ціна акцій (паїв), які фізична особа має намір придбати, грн.

Запланований термін здійснення оплати

1

2

3

4

5

6

10. Інформація про намір щодо придбання акцій (паїв) банку на вторинному ринку та/або стосовно правочинів щодо набуття (збільшення) опосередкованої участі в банку (крім набуття істотної участі в результаті передавання особі права голосу або незалежно від формального володіння):

N з/п

Найменування юридичної особи, корпоративні права якої придбаваються*

Сторони правочину

Тип правочину

Відсоток у статутному капіталі юридичної особи або банку, який придбавається

Загальна номінальна вартість акцій (часток, паїв), які придбаваються

Ціна акцій (часток, паїв), які придбаваються**

1

2

3

4

5

6

7

* Якщо придбаваються акції (паї) банку на вторинному ринку, то зазначається найменування банку.

** Може зазначатися ціна, яка попередньо погоджена сторонами відповідно до проекту договору купівлі-продажу акцій банку або корпоративних прав іншої юридичної особи в структурі власності банку або відповідно до іншого документа, який свідчить про наявність попередньої домовленості сторін щодо ціни, за яку набувається істотна участь у банку.

11. Інформація про набуття опосередкованої істотної участі в банку за довіреністю:

N з/п

Особа, яка видаватиме довіреність

Розмір участі довірителя в банку, %

Кількість голосів у банку, щодо яких передається право голосу

Відсоток голосів у банку, щодо яких передається право голосу

Запланований термін дії довіреності

Інша інформація

1

2

3

4

5

6

7

12. Інформація про набуття опосередкованої істотної участі в банку у зв'язку із здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність банку незалежно від формального володіння:

N з/п

Тип впливу (значний або вирішальний)

Опис обставин, у зв'язку з якими особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління або діяльність банку

1

2

3

13. Джерела походження коштів фізичної особи, за рахунок яких набуватиметься істотна участь у банку _________.

III. Відносини фізичної особи з іншими особами

14. Асоційовані особи фізичної особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові асоційованої особи

Зв'язок асоційованої особи з фізичною особою

Громадянство асоційованої особи

Ідентифі-
каційний номер

Документ, що посвідчує особу

Адреса постійного місця проживання

1

2

3

4

5

6

7

15. Перелік юридичних осіб, у тому числі банків, в яких фізична особа має істотну участь або є ключовим учасником:

N з/п

Найменування особи

Ідентифі-
каційний номер

Країна місцезна-
ходження

Адреса місцезна-
ходження

Розмір участі фізичної особи в такій особі, %

Опис відносин власності

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16. Перелік юридичних осіб, до складу органів управління яких входить фізична особа:

N з/п

Найменування особи

Ідентифікаційний номер

Країна місцезна-
ходження

Адреса місцезна-
ходження

Посада фізичної особи

1

2

3

4

5

6

17. Інформація про юридичних осіб, у яких асоційовані особи фізичної особи є власниками істотної участі або керівниками:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові асоційованої особи

Інформація про юридичну особу

Опис взаємозв'язку асоційованої особи фізичної та відповідної юридичної особи

найменування

ідентифі-
каційний номер

країна місцезна-
ходження

адреса місцезна-
ходження

1

2

3

4

5

6

7

18. Інформація щодо правовідносин, у яких фізична особа є поручителем (гарантом):

N з/п

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, поручителем (гарантом) якої є фізична особа

Зобов'язання, щодо якого фізична особа є поручителем (гарантом)

Правочин, на підставі якого виникли відносини поруки (гарантії)

Обсяг зобов'язань фізичної особи як поручителя (гаранта)

1

2

3

4

5

IV. Ділова репутація

19. Інформація про кредити, одержані фізичною особою:

N з/п

Банк, який видав кредит

Номер кредитного договору

Дата кредитного договору

Сума та валюта кредиту

Термін погашення кредиту

Заборго-
ваність за договором станом на дату анкети

Інформація про порушення фізичною особою умов кредитного договору

1

2

3

4

5

6

7

8

20. Чи є щодо фізичної особи ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок реєстрації та ліцензування банків [якщо таких ознак немає, то зазначається "Стверджую, що немає ознак відсутності бездоганної ділової репутації стосовно _______ (зазначається прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)"; якщо такі ознаки є, здійснюється опис ознаки (ознак) відсутності бездоганної ділової репутації].

21. Стверджую, що _______ (зазначається прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) належним чином виконує вимоги законодавства України або законодавства країни свого громадянства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України її достовірності та повноти.

Примітка. Якщо немає змоги надати інформацію за відповідними пунктами анкети, то слід зазначити причину.

______________________
(дата підписання анкети)

_________________________
(підпис уповноваженої особи
юридичної особи)

______________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої
особи юридичної особи, її посада
в юридичній особі або реквізити
довіреності представника за довіреністю)

 

 

______________________________
(прізвище, ініціали та телефон
контактної особи)

 

Розрахунок
розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи

1. Розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку (крім банків України) для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або набуття участі в банку (далі - розмір власних коштів) проводиться станом на перше число першого місяця кожного кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку або набуття участі в банку за даними її фінансової звітності та приміток до фінансової звітності.

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється на підставі індивідуальної фінансової звітності, якщо юридична особа - учасник банку не має дочірніх та асоційованих підприємств.

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється на підставі консолідованої фінансової звітності, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи - учасника банку та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, якщо юридична особа - учасник банку є материнським підприємством.

Для небанківської установи, зареєстрованої в Україні, розрахунок розміру власних коштів здійснюється за даними форми N 1 "Баланс" або за даними форми N 1-м "Баланс" (для суб'єкта малого підприємництва).

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється станом на перше число місяця, в якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку або набуття участі в банку за даними форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку", установленої Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами).

2. Розмір власних коштів розраховується за такою формулою:

К = ВК1 - РК - НА - НГК - ВКД - СК,

____________
1 Для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, власний капітал (ВК) дорівнює підсумку розділу I пасиву балансу.

де К - розмір власних коштів;

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

РК - резервний капітал;

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи);

НГК - внески до статутного капіталу в негрошовій формі, що не є необоротними активами;

ВКД - сума істотної участі в статутному капіталі іншого банку, що передбачена в пакеті документів про наміри щодо набуття або збільшення істотної участі юридичної особи - учасника банку, переданого на розгляд до Національного банку України, якщо термін розгляду цього пакета документів не закінчився;

СК - сума внесків до статутного капіталу юридичної особи - учасника банку, яка сплачена, але відповідні зміни, унесені до її установчих документів, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, не зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Під час розрахунку розміру власних коштів юридичної особи - учасника банку, що є материнським підприємством, для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або набуття участі в банку застосовується вищезазначена формула, крім того, власний капітал (ВК) додатково зменшується на суму активів, що виникають під час консолідації, а саме:

гудвіл;

нематеріальні активи;

курсові різниці.

Під час розрахунку розміру власних коштів іноземної юридичної особи із власного капіталу (ВК) вираховується сума недосформованого статутного капіталу і викуплених власних акцій, якщо згідно із законодавством країни його місцезнаходження під час розрахунку розміру власного капіталу (ВК) не передбачено таке зменшення.

Під час розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою, яка згідно із законодавством може бути учасником банку, вираховуються суми коштів, які згідно із законодавством та нормативно-правовими актами відповідного наглядового органу не можуть бути спрямовані до статутного капіталу іншої юридичної особи.

Під час розрахунку розміру власних коштів юридичної особи - учасника банку, що є небанківською фінансовою установою, яка згідно із законодавством може бути учасником банку, може враховуватися порядок розрахунку власних коштів, установлений відповідно до законів та нормативно-правових актів уповноваженим наглядовим органом (за умови подання опису порядку такого розрахунку та відповідних доказів, які підтверджені аудитором і дають змогу аргументувати підстави для застосування такого розрахунку).

3. Для розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу (К) банку України береться розмір регулятивного капіталу, визначений відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку регулювання діяльності банків України [у разі потреби скоригований (зменшений) згідно з результатами інспекційної перевірки] з урахуванням необхідності дотримання банком установлених Національним банком України економічних нормативів після здійснення такого внеску або набуття участі в банку.

4. Для розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу (К) іноземного банку береться сума регулятивного капіталу, визначена відповідно до вимог законодавства країни місцезнаходження банку з урахуванням необхідності дотримання банком установлених наглядовим органом країни місцезнаходження іноземного банку економічних нормативів після здійснення внеску до статутного капіталу банку або набуття участі в банку.

Водночас з таким розрахунком має подаватися висновок наглядового органу країни місцезнаходження іноземного банку, що підтверджує суму наявного регулятивного капіталу та суму регулятивного капіталу іноземного банку, необхідна для виконання ним економічних нормативів після внеску до статутного капіталу банку або набуття участі в банку.

5. Визначений відповідно до пунктів 1 - 4 цього розрахунку розмір власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або набуття участі в банку порівнюється із сумою фактично здійснених внесків до статутного капіталу банку або розміром набутої участі в банку.

6. На підставі порівняння аудитор готує висновок про достатність або нестачу розміру власних коштів/власного капіталу (К) юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або набуття участі в банку.

Висновок про достатність розміру власних коштів/власного капіталу (К) банків України та іноземних банків надається, якщо в результаті здійснення внеску до статутного капіталу банку та/або набуття участі в банку економічні нормативи як на індивідуальній, так і на консолідованій основі не порушуватимуться та розмір регулятивного капіталу не стане нижчим, ніж мінімальний розмір, установлений законодавством.

____________

Опрос