Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке наложения административных штрафов

Национальный банк
Постановление от 30.04.2015 № 301
действует с 07.05.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 квітня 2015 року N 301

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з прийняттям Законів України "Про прокуратуру" (N 1697-VII), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (N 1702-VII), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" (N 218-VIII) Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 62/6350 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Положення
про порядок накладення адміністративних штрафів

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

абзац перший після слів "їх заступники" доповнити словами "(далі - Уповноважені особи)";

в абзаці другому слово "посадових" замінити словом "Уповноважених";

в абзаці третьому слова "Зазначені посадові особи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть" замінити словами "Уповноважені особи мають право";

2) у пункті 1.5 слова "посадова особа, уповноважена вирішувати справу" замінити словами "Уповноважена особа".

2. У главі 2:

1) у пункті 2.3:

в абзаці першому:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) пов'язаних з банком осіб";

підпункт "ґ" доповнити словами "філій іноземних банків";

після підпункту "ґ" доповнити абзац новим підпунктом "д" такого змісту:

"д) на посадових осіб небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів) (далі - фінансові установи)".

У зв'язку з цим підпункти "д" - "і" уважати відповідно підпунктами "е" - "ї";

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

"Термін "пов'язана з банком особа" вживається у значенні, визначеному Законом";

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. До посадових осіб банків, філій іноземних банків, на яких накладаються штрафи, належать:

а) голова, його заступники та члени ради банку;

б) керівник філії іноземного банку;

в) голова, його заступники та члени правління (ради директорів) банку;

г) головний бухгалтер банку, його заступники;

ґ) керівник відокремленого підрозділу;

д) посадові особи банку, відповідальні за здійснення сукупності чи окремих заходів з фінансового моніторингу";

3) пункт 2.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.12 уважати відповідно пунктами 2.5 - 2.11;

4) у підпункті "б" пункту 2.7 слово "посадову" виключити, а слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

5) у пункті 2.8:

в абзаці першому слово "посадовою" виключити;

в абзаці другому слова "одним і тим самим органом (посадовою особою)" замінити словами "однією і тією самою посадовою особою".

3. У підпункті "ґ" пункту 3.4 цифри "2.10" замінити цифрами "2.9".

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

слово та цифру " (додаток 1)" виключити;

доповнити пункт словами та цифрою "за формою, визначеною в додатку 1 до цього Положення";

2) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Уповноваженими посадовими особами Національного банку, які мають складати протоколи про адміністративні правопорушення, є:

1) керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та їх заступники, а також керівники та їх заступники відповідних підрозділів територіальних управлінь, які забезпечують виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю;

2) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює інспекційні перевірки банків або інших осіб, що відповідно до Закону можуть бути об'єктами перевірки Національного банку;

3) керівник інспекційної групи, який здійснює перевірку банку, фінансової установи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) керівник робочої групи або уповноважений працівник, який виконує обов'язки керівника робочої групи, який здійснює виїзні перевірки щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України, перевірки пунктів обміну іноземної валюти на території України;

5) керівник робочої групи, який здійснює перевірку щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків вимог законодавства України, яке регулює діяльність платіжних систем та переказ коштів в Україні";

3) пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, адреси свідків і потерпілих (якщо вони є), пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення її прав і обов'язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, то про це також зазначається в протоколі.

До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для вирішення справи";

4) доповнити главу після пункту 4.3 п'ятьма новими пунктами такого змісту:

"4.4. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, підписати протокол або відмовитись від його підписання.

4.5. Уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління в разі складення протоколу на місці вчинення адміністративного правопорушення в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, складає протокол про адміністративне правопорушення в двох примірниках, підписує кожен із примірників та пропонує їх підписати особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та/або надати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу.

У разі наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним, уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління вносить до першого примірника протоколу відповідний запис.

4.6. Уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління в разі виявлення адміністративного правопорушення під час виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю без виїзду до фактичного місцезнаходження об'єктів нагляду (оверсайта), контролю або відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на місці вчинення адміністративного правопорушення:

1) повідомляє особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, про місце, дату та час, коли така особа має з'явитися до Національного банку для надання нею пояснень, що стосуються виявленого правопорушення;

2) складає, підписує два примірники протоколу про адміністративне правопорушення та надсилає другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо така особа не з'явилась до Національного банку у зазначені в повідомленні дату та час для надання пояснень, що стосуються виявленого правопорушення.

4.7. Повідомлення, зазначене в підпункті 1 пункту 4.6 цього Положення, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу особи та на адресу свідків і потерпілих (якщо вони є) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Національного банку.

Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є посадовою особою юридичної особи, то повідомлення у той самий строк надсилається лише на адресу такої юридичної особи. Юридична особа, яка отримала повідомлення, зобов'язана негайно забезпечити його вручення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Повідомлення посадовій особі банку, яка притягається до адміністративної відповідальності, надсилається лише на електронну адресу банку з використанням системи електронної пошти Національного банку не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня, коли така особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Національного банку. Банк зобов'язаний забезпечити негайне вручення повідомлення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4.8. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення:

1) вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, під розписку у випадку, зазначеному в пункті 4.5 цього Положення;

2) надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або на адресу юридичної особи, якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є її посадовою особою у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 4.6 цього Положення".

У зв'язку з цим пункти 4.4, 4.5 уважати відповідно пунктами 4.9, 4.10;

5) у пункті 4.9 слова "посадовій особі Національного банку, уповноваженій розглядати справу про адміністративне правопорушення" замінити словами "Уповноваженій особі".

5. У главі 5:

1) пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Справа про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушеннями, зазначеними в пункті 4.9 цього Положення, розглядається за місцем його вчинення в 15-денний строк із дня одержання Уповноваженою особою протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Відомості про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення повідомляються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, у порядку та строки, зазначені в пункті 4.7 цього Положення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або за відсутності цієї особи, коли є дані про її повідомлення про місце і час розгляду справи в установленому порядку";

2) у пункті 5.5 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення", а слова "слідства або дізнання" замінити словом "розслідування";

3) четверте речення абзацу другого пункту 5.8 виключити;

4) пункт 5.10 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5.11 уважати пунктом 5.10.

6. У главі 6:

1) у пункті 6.1:

в абзаці першому слово "посадова" замінити словом "Уповноважена";

в абзаці четвертому слова "уповноваженою посадовою" замінити словом "Уповноваженою";

2) в абзаці другому пункту 6.2 слова "слідства чи дізнання" замінити словом "розслідування".

7. У главі 7:

1) у пункті 7.1 слово "прокурором" виключити;

2) у другому реченні пункту 7.3 слово "прокурора" виключити;

3) пункт 7.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.5 - 7.9 уважати відповідно пунктами 7.4 - 7.8;

4) абзац другий пункту 7.4 виключити;

5) пункт 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5. Скарга на постанову за справою про адміністративне правопорушення розглядається посадовою особою у 10-денний строк із дня її надходження";

6) у пункті 7.6:

в абзаці першому слова "або подання прокурора" виключити;

у підпункті "г" абзацу першого слово та цифри "статтями 1665, 1666" замінити словами та цифрами "статтями 16314, 1665, 1666 (частини третя, четверта), 16620";

7) у пункті 7.7:

в абзаці першому слова "або поданням прокурора" виключити;

абзац другий виключити.

8. У главі 8:

1) в абзаці другому пункту 8.2 слова "або внесення на неї подання прокурора", "або подання" виключити;

2) пункт 8.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8.5 - 8.11 уважати відповідно пунктами 8.4 - 8.10;

3) у другому реченні пункту 8.5 слова "або протесту" виключити;

4) в абзаці першому пункту 8.8 слова "або внесення на неї подання прокурором", "або протесту" виключити.

9. У тексті додатка 2 слова "або внесення на неї подання прокурором", "або протесту" виключити.

10. У тексті додатка 3 слова "слідства чи дізнання" замінити словом "розслідування".

11. У тексті додатка 5 слова "або подання прокурора" виключити, а слова "Орган (посадова особа)" замінити словами "Посадова особа".

 

Директор Юридичного департаменту

В. В. Новіков

Опрос