Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке определения системно важных банков

Национальный банк
Положение, Постановление от 25.12.2014 № 863
редакция действует с 31.01.2022

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2014 року N 863

Про затвердження Положення про порядок визначення системно важливих банків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 30 травня 2016 року N 335
,
від 28 лютого 2019 року N 46
,
від 19 червня 2019 року N 79
,
від 31 січня 2020 року N 14
,
від 11 січня 2022 року N 1

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок визначення системно важливих банків, що додається.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2015 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Положення про порядок визначення системно важливих банків

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та встановлює порядок визначення Національним банком України (далі - Національний банк) системно важливих банків в Україні.

2. Підходи, визначені цим Положенням, ґрунтуються на положеннях Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС та скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС, рекомендаціях Європейського банківського органу щодо критеріїв визначення умов застосування статті 131(3) Директиви 2013/36/ЄС (CRD) стосовно визначення інших системно важливих установ (O-SIIs) від 16 грудня 2014 року EBA/GL/2014/10.

3. Національний банк визначає системно важливі банки щороку за даними станом на 01 січня з-поміж банків, які здійснюють свою діяльність в Україні (крім банків, віднесених Національним банком до категорії неплатоспроможних).

4. Національний банк визначає системно важливі банки на підставі значення показника системної важливості банку, який розраховується за такими критеріями:

1) розмір банку;

2) ступінь фінансових взаємозв'язків;

3) напрями діяльності.

5. Критерії, зазначені у пункті 4 цього Положення, характеризуються індикаторами, наведеними в пунктах 6 - 8 цього Положення.

6. Критерій "розмір банку" характеризується індикатором "розмір активів банку".

7. Критерій "ступінь фінансових взаємозв'язків" характеризується такими індикаторами:

1) кошти, розміщені в банках-резидентах;

2) кошти, залучені від банків-резидентів;

3) зобов'язання нерезидентів перед банком;

4) зобов'язання банку перед нерезидентами.

8. Критерій "напрями діяльності" характеризується такими індикаторами:

1) кредити, надані клієнтам (крім кредитів, наданих банкам);

2) кошти на рахунках клієнтів (крім зобов'язань перед банками);

3) операції з використанням емітованих банком електронних платіжних засобів за звітний рік;

4) початкові платежі в системі електронних платежів за звітний рік;

5) гарантовані вклади фізичних осіб - вклади фізичних осіб, що гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" або державою відповідно до частини другої статті 57 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

9. Індикатори, зазначені у пункті 6, підпунктах 3, 4 пункту 7, підпунктах 1, 2 пункту 8 цього Положення, розраховуються Національним банком за даними файла 02X "Дані про обороти та залишки на рахунках", наведеного в додатку 6 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року N 120 (зі змінами) (далі - Правила N 120), станом на 01 число року, наступного за звітним, без урахування позабалансових активів та зобов'язань.

10. Індикатори, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 7, розраховуються Національним банком за даними файла 26X "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків", наведеного в додатку 6 до Правил N 120, станом на 01 число року, наступного за звітним.

11. Індикатори, зазначені у пункті 6, підпунктах 1, 3 пункту 7, підпункті 1 пункту 8 цього Положення, розраховуються Національним банком за балансовою вартістю активів, визначеною згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку, збільшеною на суму резервів, сформованих за такими активами.

12. Індикатори, зазначені у підпунктах 2, 4 пункту 7 та підпункті 2 пункту 8 цього Положення, розраховуються Національним банком за балансовою вартістю зобов'язань, визначеною згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку.

13. Індикатор, зазначений у підпункті 3 пункту 8 цього Положення, розраховується Національним банком за звітний рік за даними файла статистичної звітності 97X "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку", наведеного в додатку 6 до Правил N 120, про суму готівки, яка видана клієнтам банку у власній мережі банку та через платіжні пристрої інших банків, а також про суму безготівкових платежів клієнтів банку, здійснених з використанням емітованих банком електронних платіжних засобів.

14. Індикатор, зазначений у підпункті 4 пункту 8 цього Положення, розраховується Національним банком за звітний рік за даними програмно-технічного комплексу "Статистика та аналітика СЕП" про суму початкових платежів у системі електронних платежів.

15. Індикатор, зазначений у підпункті 5 пункту 8 цього Положення, розраховується Національним банком за даними Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 5 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 лютого 2017 року N 654) станом на 01 число року, наступного за звітним, та за даними файла 02X "Дані про обороти та залишки на рахунках", наведеного в додатку 6 до Правил N 120 станом на 01 число року, наступного за звітним.

16. Національний банк розраховує показник системної важливості банку під час першого та другого етапів згідно з додатками 1, 2 до цього Положення.

17. Національний банк розраховує показник системної важливості банку - учасника банківської групи за агрегованими даними статистичної звітності всіх банків - учасників банківської групи, крім розрахунку індикаторів, зазначених у пункті 6 та підпунктах 1, 2 пункту 7 цього Положення, які розраховуються за агрегованими даними статистичної звітності таких банків після вилучення внутрішньогрупових операцій між банками - учасниками банківської групи. Значення показника системної важливості банку, розраховане за агрегованими даними статистичної звітності, є єдиним для всіх банків - учасників банківської групи.

18. Національний банк визначає системно важливі банки у два етапи шляхом розрахунку показника системної важливості банку:

1) перший етап - визначення системно важливих банків шляхом розрахунку показника системної важливості банку за індикаторами, зазначеними у пунктах 6, 7, підпунктах 1 - 4 пункту 8 цього Положення, для всіх банків;

2) другий етап - визначення системно важливих банків шляхом розрахунку показника системної важливості банку за індикатором, зазначеним у підпункті 5 пункту 8 цього Положення, для банків, які не були визначені системно важливими на першому етапі.

19. Національний банк під час першого етапу визначає показник системної важливості банку за формулами, зазначеними в пунктах 1, 2 додатка 1 до цього Положення.

20. Національний банк визначає банк системно важливим, якщо показник системної важливості банку, розрахований за індикаторами, зазначеними в пунктах 6, 7, підпунктах 1 - 4 пункту 8 цього Положення, дорівнює або перевищує 275 базисних пунктів.

21. Національний банк під час другого етапу визначає показник системної важливості банку для банків, які не були визначені системно важливими на першому етапі, за формулами, зазначеними в пунктах 1, 2 додатка 2 до цього Положення.

22. Національний банк визначає банк системно важливим, якщо показник системної важливості банку, розрахований за індикатором, зазначеним у підпункті 5 пункту 8 цього Положення, дорівнює або перевищує 100 базисних пунктів.

23. Рішення про набуття банком статусу системно важливого банку приймає Правління Національного банку.

24. Національний банк оприлюднює перелік системно важливих банків на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом п'яти робочих днів після прийняття Правлінням Національного банку рішення, але не пізніше 01 липня.

25. Банк набуває/втрачає статус системно важливого банку з дня оприлюднення Національним банком переліку системно важливих банків.

 

Директор
Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова

 

Розрахунок показника системної важливості банку під час першого етапу

1. Національний банк здійснює розрахунок частки банку в загальному значенні відповідного індикатора по банківській системі за такою формулою:

Іj =

 Іб  
 Іс  

,

де Іj - частка j-ого індикатора банку в загальному значенні j-ого індикатора по банківській системі;

Іб - j-й індикатор банку;

Іс - j-й індикатор по банківській системі.

2. Національний банк здійснює розрахунок показника системної важливості банку за індикаторами за такою формулою:

,

де СВосн - показник системної важливості банку за індикаторами;

Іj - частка j-ого індикатора банку в загальному значенні j-ого індикатора по банківській системі, розрахована відповідно до пункту 1 додатка 1 до Положення про порядок визначення системно важливих банків;

wj - коефіцієнти зважування індикаторів, зазначені у колонці 4 таблиці:

Таблиця

.

3. До розрахунку індикатора "Загальні активи" (колонка 3 рядка 1 таблиці) включається балансова вартість активів, збільшена на суму сформованих резервів, відображена за балансовими рахунками таких груп:

1) банкноти та монети;

2) дорожні чеки;

3) банківські метали;

4) кошти на вимогу в Національному банку;

5) строкові вклади (депозити) у Національному банку;

6) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

7) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

8) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

9) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

10) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

11) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

12) кошти на вимогу в інших банках;

13) строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

14) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

15) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

16) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

17) кошти на вимогу інших банків (активні залишки);

18) дебіторська заборгованість за операціями з банками;

19) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

20) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

21) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

22) придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

23) кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

24) фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю;

25) іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

26) кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

27) кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

28) іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

29) іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

30) придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

31) кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

32) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю;

33) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

34) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

35) придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

36) кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

37) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

38) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

39) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

40) фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

41) іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

42) кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

43) кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

44) кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

45) кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

46) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

47) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

48) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

49) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

50) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

51) кошти на вимогу суб'єктів господарювання (активні залишки);

52) кошти на вимогу фізичних осіб (активні залишки);

53) кошти небанківських фінансових установ (активні залишки);

54) дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку;

55) транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку (активні залишки);

56) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

57) боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

58) похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

59) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

60) боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

61) похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування;

62) боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

63) запаси та необоротні активи, утримувані для продажу;

(підпункт 63 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

64) інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

65) інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу;

66) витрати майбутніх періодів;

67) дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку;

68) розрахунки за податками та обов'язковими платежами;

69) дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами;

70) дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку;

71) кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу;

72) інші нараховані доходи;

73) клірингові рахунки (активні залишки);

74) дебетові суми до з'ясування;

75) транзитні рахунки (активні залишки);

76) інвестиції в асоційовані компанії;

77) інвестиції в дочірні компанії;

78) нематеріальні активи;

79) капітальні інвестиції в нематеріальні активи;

80) гудвіл, що виник у результаті придбання;

81) основні засоби;

82) інвестиційна нерухомість;

83) капітальні інвестиції за основними засобами;

84) інші необоротні матеріальні активи;

85) капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду);

86) активи з права користування;

87) кошти банків у розрахунках;

(пункт 3 доповнено підпунктом 87 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

88) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

(пункт 3 доповнено підпунктом 88 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

89) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.

(пункт 3 доповнено підпунктом 89 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

4. До розрахунку індикатора "Кошти, розміщені в банках-резидентах" (колонка 3 рядка 2 таблиці) включається балансова вартість активів, збільшена на суму сформованих резервів, відображена за балансовими рахунками таких груп зі значенням "804 - Україна" довідника К040 "Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року N 471)", зазначеного в додатку 3 до Правил N 120 (далі - довідник К040):

1) кошти на вимогу в інших банках;

2) строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

3) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

4) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

5) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

6) кошти на вимогу інших банків (активні залишки);

7) кошти банків у розрахунках.

(пункт 4 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

5. До розрахунку індикатора "Кошти, залучені від банків-резидентів" (колонка 3 рядка 3 таблиці) включається балансова вартість коштів, залучених від банків-резидентів, відображена за балансовими рахунками таких груп зі значенням К040 "804 - Україна" довідника К040:

1) кошти на вимогу в інших банках (пасивні залишки);

2) кошти на вимогу інших банків;

3) строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

4) кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

5) кошти в розрахунках інших банків.

(пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

6. До розрахунку індикатора "Зобов'язання нерезидентів перед банком" (колонка 3 рядка 4 таблиці) включається балансова вартість активів, збільшена на суму сформованих резервів, відображена за балансовими рахунками таких груп зі значеннями довідника К040, крім значення "804 - Україна":

1) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

2) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

3) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

4) кошти в розрахунках інших банків;

(підпункт 4 пункту 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

5) підпункт 5 пункту 6 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

6) підпункт 6 пункту 6 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

7) кошти на вимогу в інших банках;

8) строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

9) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

10) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

11) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

12) кошти на вимогу інших банків (активні залишки);

13) дебіторська заборгованість за операціями з банками;

14) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

15) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

16) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

17) придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

18) кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

19) фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю;

20) іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

21) кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

22) кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

23) іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

24) іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

25) придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

26) кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

27) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю;

28) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

29) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

30) придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

31) кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

32) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

33) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

34) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

35) фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

36) іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

37) кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

38) кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

39) кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

40) кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

41) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

42) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

43) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

44) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

45) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

46) кошти на вимогу суб'єктів господарювання (активні залишки);

47) кошти на вимогу фізичних осіб (активні залишки);

48) кошти небанківських фінансових установ (активні залишки);

49) дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку;

50) транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку (активні залишки);

51) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

52) боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

53) похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

54) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

55) боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

56) похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування;

57) боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

58) інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

59) інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу;

60) витрати майбутніх періодів;

61) дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку;

62) дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами;

63) дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку;

64) кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу;

65) інші нараховані доходи;

66) клірингові рахунки (активні залишки);

67) дебетові суми до з'ясування;

68) транзитні рахунки (активні залишки);

69) інвестиції в асоційовані компанії;

70) інвестиції в дочірні компанії.

7. До розрахунку індикатора "Зобов'язання банку перед нерезидентами" (колонка 3 рядка 5 таблиці) включається балансова вартість зобов'язань, відображена за балансовими рахунками таких груп зі значеннями довідника К040, крім значення "804 - Україна":

1) кошти на вимогу в інших банках (пасивні залишки);

2) кошти на вимогу інших банків;

3) строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

4) кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

5) кредиторська заборгованість за операціями з банками;

6) кошти на вимогу суб'єктів господарювання (пасивні залишки);

7) строкові кошти суб'єктів господарювання;

8) кошти на вимогу фізичних осіб (пасивні залишки);

9) строкові кошти фізичних осіб;

10) кошти небанківських фінансових установ (пасивні залишки);

11) кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

(підпункт 11 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

12) кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку;

13) транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку (пасивні залишки);

14) цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

15) цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

16) ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

(підпункт 16 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

17) похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

18) похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування;

19) зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком;

20) фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

21) доходи майбутніх періодів;

22) кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку;

23) розрахунки з акціонерами (власниками);

24) кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами;

25) кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку;

26) субординований борг банку;

27) інші нараховані витрати;

28) капітальний інструмент з умовами списання/конверсії;

29) банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання;

30) клірингові рахунки (пасивні залишки);

31) кредитові суми до з'ясування;

32) транзитні рахунки;

33) кошти в розрахунках інших банків;

(пункт 7 доповнено підпунктом 33 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

34) кошти в розрахунках суб'єктів господарювання;

(пункт 7 доповнено підпунктом 34 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

35) кошти в розрахунках фізичних осіб;

(пункт 7 доповнено підпунктом 35 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

36) кошти в розрахунках небанківських фінансових установ;

(пункт 7 доповнено підпунктом 36 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

37) ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

(пункт 7 доповнено підпунктом 37 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

8. До розрахунку індикатора "Кредити, надані клієнтам (крім кредитів, наданих банкам)" (колонка 3 рядка 6 таблиці) включається балансова вартість активів, збільшена на суму сформованих резервів, відображена за балансовими рахунками таких груп:

1) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

2) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

3) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

4) придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

5) кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

6) фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю;

7) іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

8) кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

9) кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

10) іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

11) іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

12) придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

13) кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

14) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю;

15) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

16) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

17) придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

18) кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

19) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

20) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

21) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

22) фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

23) іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

24) кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

25) кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

26) кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

27) кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

28) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

29) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

30) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

31) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

32) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

33) кошти на вимогу суб'єктів господарювання (активні залишки);

34) кошти на вимогу фізичних осіб (активні залишки);

35) кошти небанківських фінансових установ (активні залишки);

36) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

(пункт 8 доповнено підпунктом 36 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

37) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.

(пункт 8 доповнено підпунктом 37 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

9. До розрахунку індикатора "Кошти на рахунках клієнтів (крім зобов'язань перед банками)" (колонка 3 рядка 7 таблиці) включається балансова вартість зобов'язань, відображена за балансовими рахунками таких груп:

1) кошти Державного бюджету України;

2) бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України;

3) кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України;

4) кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

5) кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

6) кошти позабюджетних фондів;

7) кошти державного та місцевого бюджетів для виплат;

8) кошти на вимогу суб'єктів господарювання (пасивні залишки);

9) строкові кошти суб'єктів господарювання;

10) кошти на вимогу фізичних осіб (пасивні залишки);

11) строкові кошти фізичних осіб;

12) кошти небанківських фінансових установ (пасивні залишки);

13) кошти в розрахунках суб'єктів господарювання;

(пункт 9 доповнено підпунктом 13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

14) кошти в розрахунках фізичних осіб;

(пункт 9 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

15) кошти в розрахунках небанківських фінансових установ;

(пункт 9 доповнено підпунктом 15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.01.2020 р. N 14)

16) кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму.

(пункт 9 доповнено підпунктом 16 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.01.2022 р. N 1)

 

Розрахунок показника системної важливості банку під час другого етапу

1. Національний банк здійснює розрахунок частки гарантованих вкладів фізичних осіб банку в сумі гарантованих вкладів фізичних осіб по банківській системі за такою формулою:

В =

  Вб  
  Вс 

,

де В - частка гарантованих вкладів фізичних осіб банку у сумі гарантованих вкладів фізичних осіб по банківській системі;

Вб - сума гарантованих вкладів фізичних осіб банку;

Вс - сума гарантованих вкладів фізичних осіб по банківській системі, розрахована за агрегованими даними по банківській системі.

2. Національний банк здійснює розрахунок показника системної важливості банку за індикатором, зазначеним у підпункті 5 пункту 8 Положення про порядок визначення системно важливих банків (далі - Положення), за такою формулою:

СВд = В * 10000,

де СВд - показник системної важливості банку, розрахований за індикатором, зазначеним у підпункті 5 пункту 8 Положення;

В - частка гарантованих вкладів фізичних осіб банку у сумі гарантованих вкладів фізичних осіб по банківській системі, розрахована відповідно до пункту 1 додатка 2 до Положення.

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.05.2016 р. N 335,
від 28.02.2019 р. N 46
,
у редакції постанови Правління
Національного банку України від 19.06.2019 р. N 79)

____________

Опрос