Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 17.11.2014 № 723
действует с 18.12.2014

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2014 року N 723

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через місяць з дня її офіційного опублікування, крім абзаців третього, четвертого підпункту 2 пункту 2, абзаців четвертого - шостого, десятого підпункту 1 та абзацу четвертого підпунктів 2, 3, 4 пункту 3 Змін, які набирають чинності з 10 січня 2015 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 2 розділу II:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1), що отримав банківську ліцензію після 11 липня 2014 року, має становити 500 мільйонів гривень";

главу після пункту 2.1 доповнити новим пунктом 2.2 такого змісту:

"2.2. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1), що отримав банківську ліцензію до 11 липня 2014 року, має становити:

120 мільйонів гривень - до 10 липня 2017 року;

150 мільйонів гривень - з 11 липня 2017 року;

200 мільйонів гривень - з 11 липня 2018 року;

250 мільйонів гривень - з 11 липня 2019 року;

300 мільйонів гривень - з 11 липня 2020 року;

350 мільйонів гривень - з 11 липня 2021 року;

400 мільйонів гривень - з 11 липня 2022 року;

450 мільйонів гривень - з 11 липня 2023 року;

500 мільйонів гривень - з 11 липня 2024 року".

У зв'язку з цим пункт 2.2 уважати пунктом 2.3.

2. У розділі III:

1) в абзаці другому пункту 1.1 глави 1 слова "банк або банк, до якого приєднується (з яким зливається)" замінити словом "або";

2) у главі 2:

в абзаці другому пункту 2.1 слово "банків" замінити словами "банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем";

в абзаці другому підпункту "з" пункту 2.2 слова "(радою директорів)" та "спостережною (наглядовою)" виключити;

в абзаці четвертому пункту 2.3 слова "(ради директорів)" замінити словом "(дирекції)";

3) у главі 5:

у пункті 5.10:

слова "У разі зміни переліку пов'язаних з Інвестором осіб банк-боржник протягом п'яти робочих днів" замінити словами "Банк-боржник у разі зміни переліку пов'язаних з Інвестором осіб";

слово "список" замінити словами та цифрами "до 10 числа наступного за місяцем, в якому відбулися зміни, оновлений список";

в абзаці першому пункту 5.11:

слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами та цифрами "до 10 числа місяця";

абзац доповнити словами "за попередній місяць".

3. У розділі VI:

1) у главі 1:

в абзаці третьому пункту 1.3:

після слів "керівники відокремлених підрозділів банку" доповнити словами "(крім керівників відокремлених підрозділів банку, які не впливають на визначення кредитної, інвестиційної та облікової політики та не беруть участі в прийнятті рішень з основних напрямів діяльності банку)";

слова "(ради директорів)", "спостережної (наглядової)" та "тарифний комітет" виключити;

слово "служби" замінити словом "підрозділу";

у підпункті "б" пункту 1.10 слово "служби" замінити словом "підрозділу";

пункт 1.11 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"ґ) контролери споріднених осіб банку;

д) контролери афілійованих осіб банку";

в абзаці третьому підпункту "а" пункту 1.12 слова "(ради директорів)" замінити словом "(дирекції)";

2) у главі 2:

підпункт "а" пункту 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"кошти банків у розрахунках";

у пункті 2.6 слова "(радою директорів)" виключити;

3) у главі 3:

підпункт "а" пункту 3.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"кошти банків у розрахунках";

у пункті 3.6 слова "(радою директорів)" виключити;

4) у главі 4:

пункт 4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"кошти банків у розрахунках";

у пункті 4.6 слова "(радою директорів)" виключити;

5) пункт 5.3 глави 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"кошти банків у розрахунках".

4. У главі 1 розділу VII:

у пункті 1.2 слова та цифри "становить 120 млн. гривень і більше" замінити словами та цифрами "відповідає вимогам пунктів 2.1, 2.2 глави 2 розділу II цієї Інструкції";

у підпункті "б" пункту 1.4 слова та цифри "становить не менше ніж 240 млн. гривень" замінити словами та цифрами "відповідає подвійному мінімальному розміру регулятивного капіталу банку (Н1), передбаченому пунктами 2.1, 2.2 глави 2 розділу II цієї Інструкції".

5. Розділ VIII доповнити новою главою такого змісту:

"Глава 4. Особливості нагляду за діяльністю банку, що втратив статус перехідного банку

4.1. До банку, що втратив статус перехідного банку, який був створений відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не застосовуються заходи впливу протягом шести місяців із дня втрати ним такого статусу за:

порушення економічних нормативів кредитного ризику та інвестування, лімітів відкритої валютної позиції, які пов'язані з активами і зобов'язаннями, отриманими від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

наявність частки негативно класифікованих активів у розмірі 10 відсотків і більше від активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися резерв на покриття збитків, пов'язаної з активами, отриманими від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

наявність у банку збитків, які спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат, пов'язаних з активами, отриманими від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

порушення порядку формування та зберігання обов'язкових резервів за зобов'язаннями, що були отримані від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

4.2. Банк зобов'язаний розробити План заходів щодо забезпечення відповідності своєї діяльності вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку (далі - План заходів).

План заходів затверджується радою банку.

Строк виконання розробленого Плану заходів не має перевищувати шість місяців із дня втрати банком статусу перехідного.

4.3. Банк зобов'язаний подати План заходів територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) протягом 10 робочих днів із дня втрати ним статусу перехідного.

4.4. Національний банк у разі наявності зауважень або доповнень до поданого банком Плану заходів, надсилає лист банку за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку з обґрунтованими зауваженнями.

Банк зобов'язаний протягом 10 робочих днів із дня отримання листа Національного банку подати доопрацьований План заходів".

6. У пункті 4.2 глави 4 розділу IX:

в абзаці першому слова "даних для розрахунку економічних нормативів встановлюються" замінити словами "даних, що використовуються для розрахунку економічних нормативів (далі - звітність), установлюються";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо банк допустив помилку під час подання звітності, виправлення якої вплине на значення таких показників, як економічні нормативи, ліміти відкритої валютної позиції, та/або допустив помилку щодо ідентифікаційних даних чи віднесення/невіднесення осіб до інсайдерів банку, то банк має право виправити зазначені помилки на підставі відповідного дозволу Національного банку на виправлення помилки";

абзац п'ятий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки виявлено, що дані звітності банку містять помилки, які не були виправлені банком у строки, установлені Правилами, що впливають на такі показники фінансового стану банку, як значення економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції, а їх виправлення призведе до невиконання хоча б одного з цих показників (які до виправлення помилки були виконані), або банк не відніс особу до інсайдерів банку, то такі помилки є суттєвими, а звітність - недостовірною.

Якщо за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки виявлено, що дані звітності банку (крім форми N 1Д "Баланс банку") містять помилки (крім випадку невіднесення банком особи до інсайдерів банку), які не були виправлені банком у строки, установлені Правилами, та виправлення яких не впливає на дотримання значень економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції, то такі помилки є перекрученням даних звітності".

7. Додаток до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні виключити.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Опрос