Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 31.10.2014 № 696
редакция действует с 14.05.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2014 року N 696

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 12 травня 2015 року N 316

Додатково див. оголошення
 (Офіційне інтернет-представництво НБУ, 27 травня 2015 року)

На виконання статей 3, 6, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за дотриманням банками вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року N 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за N 852/19590 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.05.2015 р. N 316)

3. Унести до глави 3 розділу I Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

абзац третій пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"перевірок банків з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу)";

в абзаці першому пункту 3.4 слово "конфіденційності" замінити словами "обмеження доступу".

4. Службі фінансового моніторингу (Бережний О. М.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

 І. Б. Черкаський

 

Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. Пункт 1.2 розділу I після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"керівник банку - голова правління (ради директорів) банку / керівник відокремленого підрозділу банку / керівник філії іноземного банку або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

керівник Національного банку - Голова Національного банку, заступник Голови Національного банку, керівник структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, що здійснює нагляд за дотриманням банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, начальник територіального управління Національного банку або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1 слово "два" замінити словом "три";

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. До Плану включаються виїзні перевірки:

банків (крім відокремлених підрозділів банків), у яких спливає трирічний строк з дати останньої планової виїзної перевірки (або позапланової виїзної перевірки, якщо під час її проведення був охоплений весь перелік питань його діяльності у сфері фінансового моніторингу);

банків (крім відокремлених підрозділів банків), якщо з дня отримання ними банківської ліцензії минуло більше ніж 12 місяців, а виїзна перевірка їх ще не проводилася;

банків, перелік яких визначається за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму;

банків, за результатами попередньої перевірки яких було встановлено здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (щодо використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму);

банків, до яких чи власників істотної участі яких іноземними державами або міждержавними об'єднаннями чи міжнародними організаціями застосовано санкції;

банків, щодо яких Національний банк має інформацію, отриману від державних органів, що може свідчити про порушення ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу";

3) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Планові виїзні перевірки банків проводяться на підставі виданого інспекційній групі посвідчення на право проведення виїзної перевірки (далі - посвідчення), оформленому на бланку Національного банку та засвідченому підписом керівника Національного банку";

4) у пункті 2.11 цифри "14" замінити цифрами "20";

5) пункт 2.13 після слова "Керівник" доповнити словами "або заступник керівника";

6) у першому реченні пункту 2.14 слова "керівника інспекційної групи" замінити словами "керівника або заступника керівника інспекційної групи";

7) у пункті 2.20:

в абзаці першому:

у першому реченні після слів "(їх копії" доповнити словами "та/або витяги з них";

у другому реченні після слів "його копію" доповнити словами "витяг з нього";

друге речення абзацу третього після слів "Копії документів" доповнити словами "(витяги з них)";

абзац четвертий після слів "(його копію" доповнити словами "та/або витяг з нього";

8) пункт 2.21 викласти в такій редакції:

"2.21. Два примірники довідки про виїзну перевірку для ознайомлення та підписання керівником банку та відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) (щодо відокремленого підрозділу банку - у разі наявності відповідального працівника) подаються відповідальному працівникові (у разі тимчасової відсутності відповідального працівника - особі, що тимчасово виконує його обов'язки) під підпис на третьому примірнику довідки про виїзну перевірку, який зберігається в керівника або одного із членів інспекційної групи, або надсилаються до банку не пізніше третього робочого дня з дня закінчення виїзної перевірки з урахуванням вимог щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу, установлених Національним банком (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)";

9) пункт 2.22 викласти в такій редакції:

"2.22. Керівник банку та відповідальний працівник зобов'язані не пізніше ніж на третій робочий день з дати отримання банком двох примірників довідки про виїзну перевірку ознайомитись з одержаними примірниками, підписати їх та повернути підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку до Національного банку.

Банк має право надати пояснення щодо фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку (далі - пояснення до довідки про виїзну перевірку).

У разі наявності заперечень щодо фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку (далі - заперечення), керівник банку та відповідальний працівник підписують довідку про виїзну перевірку із позначкою "із запереченнями".

Заперечення та пояснення до довідки про виїзну перевірку викладаються письмово на окремому аркуші (окремих аркушах), підписуються керівником банку (підпис керівника банку скріплюється відбитком печатки банку) та відповідальним працівником.

Заперечення та пояснення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку";

10) пункт 2.23 викласти в такій редакції:

"2.23. Банк надсилає протягом строку, установленого в пункті 2.22 цього розділу, підписаний примірник довідки про виїзну перевірку, пояснення до довідки про виїзну перевірку та/або заперечення (за наявності) до Національного банку (територіального управління Національного банку, якщо керівником інспекційної групи був працівник територіального управління Національного банку) із супровідним листом, підписаним керівником банку, із забезпеченням гарантованої доставки та конфіденційності таких документів";

11) пункт 2.24 викласти в такій редакції:

"2.24. У разі порушення банком строків та/або порядку повернення примірника довідки про виїзну перевірку, надання заперечень, установлених пунктами 2.22, 2.23 цього розділу, довідка про виїзну перевірку вважається такою, що не має заперечень від банку. У цьому разі Національний банк надсилає копію довідки про виїзну перевірку спостережній (наглядовій) раді та правлінню банку (раді директорів) / керівникові філії іноземного банку з урахуванням вимог щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу, установлених Національним банком (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

Національний банк у випадку, визначеному в абзаці першому цього пункту, для подальшої роботи використовує третій примірник довідки про виїзну перевірку, що зберігається в Національному банку";

12) пункт 2.25 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.26 уважати пунктом 2.25.

3. У розділі IV:

1) у пункті 4.2:

абзаци перший, четвертий після слів "(їх копії" доповнити словами "та/або витяги з них";

речення третє абзацу п'ятого після слів "Копії документів" доповнити словами "(витяги з них)";

абзац шостий після слів "(його копію" доповнити словами "та/або витяг з нього";

2) в абзаці першому пункту 4.4 слова "листа та" виключити, після слова "акта" доповнити словами "супровідним листом", а слова "інформації з обмеженим доступом" замінити словами "обмеження доступу".

 

Керівник Служби
Фінансового моніторингу

О. М. Бережний

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Опрос