Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений и изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 25.04.1988 № 5803-XI
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Указ затверджено Законом Української РСР
 від 4 червня 1988 року N 6009-XI

Указ втратив чинність
 (у зв'язку з втратою чинності
Цивільним процесуальним
 кодексом України від 18 липня 1963 року
згідно з
 Цивільним процесуальним кодексом України
 від 18 березня 2004 року N 1618-IV)

Відповідно до Законів СРСР від 30 червня 1987 року "Про порядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, що ущемляють права громадян" і від 20 жовтня 1987 року "Про внесення змін до Закону СРСР "Про порядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, що ущемляють права громадян", Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 січня 1988 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з Законом СРСР "Про порядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, що ущемляють права громадян" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР такі доповнення і зміни:

1. Доповнити Кодекс главою 31-А такого змісту:

"Глава 31-А
СКАРГИ НА НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ЩО УЩЕМЛЯЮТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН

Стаття 2481. Право на звернення із скаргою в суд

Громадянин має право звернутися в суд із скаргою, якщо вважає що діями службової особи ущемлено його права.

У суд може бути оскаржено дії, одноособове здійснені службовими особами від свого імені або від імені органу, який вони представляють.

Стаття 2482. Дії службових осіб, які підлягають судовому оскарженню

До дій службових осіб, вчинених з порушенням закону, з перевищенням повноважень, що ущемляють права громадян, належать дії, в результаті яких:

громадянина незаконно позбавлено можливості повністю або частково здійснити право, надане йому законом чи іншим нормативним актом;

на громадянина незаконно покладено якийсь обов'язок.

Стаття 2483. Межі дії цієї глави

Не може бути оскаржено в суд відповідно до цієї глави дії службових осіб, щодо яких кримінально-процесуальним, цивільним процесуальним законодавством, законодавством про порядок розгляду трудових спорів, про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, про адміністративні правопорушення, індивідуальну трудову діяльність та іншим законодавством Союзу РСР і Української РСР передбачено інший порядок оскарження, а також дії, пов'язані з гарантуванням обороноздатності країни і державної безпеки.

Стаття 2484. Подання скарги

Скаргу на дії службової особи за розсудом громадянина може бути подано в суд після оскарження цих дій вищестоящим у порядку підлеглості службовій особі чи органу або безпосередньо в суд.

Скаргу на дії службової особи може бути подано в суд громадянином, його представником, а також за проханням громадянина - належно уповноваженим представником громадської організації, трудового колективу.

Скарга на дії службової особи подається в районний (міський) народний суд за місцем роботи службової особи, чиї дії оскаржуються.

Стаття 2485. Строки для звернення в суд із скаргою

Скаргу може бути подано в суд у місячний строк, обчислюваний з дня, коли громадянинові стало відомо про неправомірні щодо нього дії службової особи, або з дня одержання відмови у задоволенні скарги вищестоящими в порядку підлеглості службовою особою чи органом, або з дня закінчення встановленого законом строку для розгляду скарги.

Стаття 2486. Розгляд скарги

Розгляд скарги судом і виконання рішення суду здійснюються за правилами цивільного судочинства, з тими винятками і доповненнями, які встановлено цією главою, іншими законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР.

Скарга розглядається судом у десятиденний строк, як правило у відкритому засіданні, з участю громадянина, який подав скаргу, і службової особи, дії якої оскаржуються.

Якщо громадянин або службова особа, чиї дії оскаржуються, не можуть з'явитися в суд з поважних причин, справу може бути розглянуто, з участю представника громадянина, який подав скаргу, або представника службової особи.

Неявка в судове засідання з неповажних причин громадянина, який подав скаргу, або службової особи, дії якої оскаржуються, або їх представників не є перешкодою для розгляду скарги, проте суд може визнати явку громадянина, який подав скаргу, і службової особи, чиї дії оскаржуються, обов'язковою.

У судовому розгляді можуть брати участь представники громадських організацій і трудових колективів, а також службові особи вищестоящих у порядку підлеглості органів або їх представники.

Судом повинні бути досліджені матеріали вищестоящих у порядку підлеглості службових осіб чи органів, які визнали законними оскаржувані дії службової особи, а також може бути вислухано пояснення інших осіб, досліджено необхідні документи та інші докази.

Стаття 2487. Рішення суду по скарзі

За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.

Якщо суд визнає оскаржувані дії службової особи неправомірними, він постановляє рішення про обгрунтованість скарги і обов'язок відповідної службової особи усунути допущене порушення права громадянина.

Якщо суд встановить, що оскаржувані дії було вчинено відповідно до закону, в межах повноважень службової особи і право громадянина не було ущемлено, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.

Рішення суду по скарзі для усунення допущених порушень закону чи іншого нормативного акта надсилається службовій особі, дії якої було оскаржено, або вищестоящим у порядку підлеглості органу чи службовій особі.

Про заходи, вжиті для виконання рішення суду по скарзі, повідомляється суду і громадянинові не пізніше ніж у місячний строк з моменту постановлення рішення суду. В разі невиконання рішення суд вживає заходів, передбачених статтею 417 цього Кодексу.

Стаття 2488. Окрема ухвала суду

Якщо при розгляді скарги суд прийде до висновку, що було порушено встановлений порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян, мали місце тяганина, затиск критики, переслідування за неї, а також інші порушення законності, суд постановляє окрему ухвалу і надсилає її вищестоящим у порядку підлеглості службовій особі чи органу. Зазначені службова особа чи орган зобов'язані в місячний строк повідомити суду про заходи, вжиті по окремій ухвалі.

Якщо при розгляді скарги суд виявить ознаки злочину в діях службової чи іншої особи, він повідомляє про це прокурора або порушує кримінальну справу.

Стаття 2489. Оскарження і опротестування рішення суду

Рішення суду по скарзі може бути оскаржено і опротестовано за правилами цивільного судочинства.

Принесення протесту зупиняє виконання рішення.

Стаття 24810. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги

Витрати, пов'язані з розглядом скарги, може бути покладено судом на громадянина, якщо суд постановить рішення про відмову у задоволенні його скарги, або на службову особу, якщо встановить, що її дії є незаконними".

2. Пункт 10 статті 70 доповнити словами "крім випадків, зазначених у статті 24810 цього Кодексу".

3. Пункт 2 частини першої статті 236 замінити двома пунктами такого змісту:

"2) по скаргах на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень;

3) по скаргах на неправомірні дії службових осіб, що ущемляють права громадян, віднесені законом до компетенції судів".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.

4. У статті 324 слово і цифри "статтею 235" замінити словом і цифрами "статтями 235 і 2488".

5. Статтю 331 доповнити частиною другою такого змісту:

"Принесення протесту на рішення суду, прийняте по скарзі на неправомірні дії службової особи, що ущемляють права громадянина, зупиняє виконання рішення до закінчення провадження у порядку нагляду".

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
25 квітня 1988 року
N 5803-XI
 

  

Опрос