Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.08.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

____________ N ______

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Кодексу України з процедур банкрутства та з метою вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року N 56), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційних технологій (Олександр Яблунівський) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

1. У розділі I:

1) підпункт 5 пункту 3 після слова "ліквідаторів" доповнити словами ", керуючих реалізацією, керуючих реструктуризацією";

2) у пункті 5 слова "господарської діяльності, незалежної професійної діяльності" замінити словами "господарської / підприємницької / інвестиційної / незалежної професійної / іншої діяльності";

3) розділ I після пункту 6 доповнити новим пунктом 61 такого змісту:

"61. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

Банк за наявності підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, відмовляє особі у відкритті рахунку.";

4) підпункт 5 пункту 8 виключити.

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Клієнт (крім фізичної особи, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) подає/надсилає до банку під час відкриття поточного рахунку перелік осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб - резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи (далі - перелік) / документи, що підтверджують їх повноваження, в паперовій/електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем) у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Перелік подається/надсилається клієнтом до банку у довільній формі або у формі, визначеній банком у свої внутрішніх документах, та має містити такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника(ів) рахунку та її (їх) власноручний(і) підпис(и). Власноручний(і) підпис(и) розпорядника(ів) рахунку клієнта може не зазначатися у переліку якщо розпорядження рахунком буде здійснюватися лише за допомогою систем дистанційного обслуговування. Перелік засвідчується підписом керівника (уповноваженої особи).

До банку подається/надсилається оновлений перелік розпорядників поточного рахунку та документи, що підтверджують їх повноваження, у разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб - резидентів) мають право розпоряджатись рахунком клієнта та підписувати розрахункові документи.

Операції за рахунками фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами.

Видаткові операції за рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

Під час здійснення операцій за рахунками фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, яка провадять незалежну професійну діяльність використовується зразок підпису власника рахунку / довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку / довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку.";

6) розділ I після пункту 9 доповнити двома новими пунктами 91 та 92 такого змісту:

"91. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). На розпорядженні клієнта, яке складається у формі окремого документа або є додатком до договору, має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника поточного/вкладного (депозитного) рахунку, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця.

Банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника поточного/вкладного (депозитного) рахунку на підставі документів, визначених законодавством України, незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу за законом, заповітом або розпорядженням.

92. Копії документів, які вимагає ця Інструкція для відкриття рахунків, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.

Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.";

7) перше речення абзацу першого пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Банк формує справу з юридичного оформлення рахунку із документів, які подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта.";

8) главу II після пункту 11 доповнити новим пунктом 111 такого змісту:

"111. Банк має право на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, під час відкриття рахунку фізичній особі використовувати інформацію про нього (ідентифікаційні дані), отриману за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі - система BankID) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID.";

9) у пункті 14:

в абзаці першому слова "клієнтам-резидентам" замінити словами "суб'єктам господарювання";

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб - підприємців / фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність для здійснення операцій, пов'язаних із власними потребами.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

10) абзац перший підпункту 3 пункту 16 викласти в такій редакції:

"3) повідомити державного виконавця, приватного виконавця про відкриття рахунку клієнту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, приватним виконавцем. ".

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Ідентифікація та верифікація клієнтів

18. Банками забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банк відкриває рахунок клієнту лише після здійснення його ідентифікації та верифікації банком.

19. Ідентифікація і верифікація клієнта - власника рахунку / представника власника рахунку / довіреної особи / розпорядника рахунку / особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється банком відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу).

20. Ідентифікація клієнта банку не є обов'язковою під час відкриття рахунку, якщо клієнт банку вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

21. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації і верифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку, договору рахунку умовного зберігання (ескроу) отримувати відомості, що містяться про суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), та установчі документи юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

22. Суб'єкт господарювання / банк-резидент зобов'язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та установчих документів юридичних осіб у порядку, визначеному договором банківського рахунку / договором про встановлення кореспондентських відносин.

Юридична особа - нерезидент, представництво юридичної особи - нерезидента в Україні зобов'язані повідомити банк про внесення змін до їх реєстраційних документів у порядку, визначеному договором банківського рахунку.

23. Банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати нового розпорядника рахунком, якщо в процесі обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком іншому представникові.

24. Банк під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи здійснює ідентифікацію та верифікацію особи / представника такої особи, яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

25. Ідентифікаційні дані, отримані банком під час здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, можуть використовуватися клієнтом під час отримання послуг, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку з питань функціонування системи BankID.".

3. У розділі III:

1) перше речення абзацу шостого пункту 37 після слова "ідентифікований" доповнити словами "та верифікований";

2) розділ III після пункту 37 доповнити новим пунктом 371 такого змісту:

"371. Банк може відкрити поточний рахунок суб'єкту господарювання, який не має рахунку в цьому банку, на підставі поданої його представником (фізичною особою, яка вже має в цьому банку рахунок, відкритий для власних потреб, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення цього рахунку) за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем заяви про відкриття поточного рахунку в електронній формі, підписаної кваліфікованим електронним підписом цього представника.";

3) пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі - резиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.";

4) в абзаці першому пункту 40 слова "та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу)" виключити;

5) розділ III після пункту 40 доповнити новим пунктом 401 такого змісту:

"401. Фізична особа - підприємець, яка вже має рахунки в цьому банку, відкриті їй як фізичній особі для власних потреб, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення цього рахунку, може відкрити поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності на підставі поданої за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем заяви про відкриття поточного рахунку в електронній формі, підписаної кваліфікованим електронним підписом.";

6) абзац другий пункту 48 виключити.

4. У розділі IV:

1) у другому реченні абзацу п'ятого пункту 53 цифри "37" замінити цифрами "38";

2) пункт 60 замінити двома новими пунктами 60 та 601 такого змісту:

"60. Банк відкриває поточний (спеціальний) рахунок юридичній особі для здійснення процедури санації на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керуючим санацією;

2) копії ухвали суду про введення процедури санації, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Поточний рахунок використовується для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

601. Банк відкриває поточний (спеціальний/окремий) рахунок арбітражному керуючому (керуючому реструктуризації, керуючому реалізацією) для проведення процедури реструктуризації боргів / погашення боргів боржника - фізичної особи / фізичної особи - підприємця на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керуючим реструктуризацією / керуючим реалізацією;

2) копії ухвали суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) та введення процедури реструктуризації боргів боржника / про визнання боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Ці рахунки використовуються для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Банк, в якому відкрито поточний рахунок для розрахунків з кредиторами зобов'язаний, у разі відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень, переказати кошти з такого рахунку на рахунок нового арбітражного керуючого, призначеного господарським судом для виконання повноважень керуючого реструктуризацією або керуючого реалізацією майна боржника.";

3) у пункті 61:

в абзаці другому цифри "37" замінити словами та цифрами "37 та 38"; абзац третій виключити.

5. У розділі V:

1) пункт 63 викласти в такій редакції:

"63. Банк відкриває поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) за зверненням їх законних представників - батьків (усиновлювачів) або опікунів у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, за умови пред'явлення законним представником малолітньої особи паспорта або іншого документа, що посвідчує особу законного представника та документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу - свідоцтва про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу - нерезидента. Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами України.

Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після здійснення банком ідентифікації та верифікації цих осіб.";

2) пункт 64 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок.

Неповнолітня особа розпоряджається коштами, унесеними на поточний рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.";

3) у пункті 66:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Довірена особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.";

абзац четвертий виключити;

4) абзац перший пункту 67 викласти в такій редакції:

"67. Фізична особа може відкрити поточний рахунок на користь третьої особи в такому порядку:";

абзац шостий виключити;

5) абзац перший пункту 70 викласти в такій редакції:

"70. Банк-резидент відкриває окремий поточний рахунок фізичній особі - нерезиденту - отримувачу доходів у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншою фізичною особою - нерезидентом і підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України.";

6) у пункті 71:

друге речення після слова "пред'явити" доповнити словами "паспорт або інший документ, що посвідчує особу та";

п'яте речення виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я особи, визнаної судом недієздатною, розпоряджаються її опікуни.";

7) у пункті 72:

друге речення після слова "пред'явити" доповнити словами "паспорт або інший документ, що посвідчує особу та";

п'яте речення виключити;

пункт доповнити новими абзацами такого змісту:

"Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається її піклувальник.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я, за письмовою згодою піклувальника, після здійснення банком ідентифікації та верифікації цієї особи.";

8) пункти 73 та 74 виключити.

6. У розділі VIII:

1) у назві розділу VIII слова "та особливості здійснення операцій за цими рахунками" виключити;

2) у пункті 96:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;";

у підпункті 2 слова "суб'єкту господарювання," виключити;

абзаци шостий, сьомий замінити одним абзацом шостим такого змісту:

"Відкриття вкладного (депозитного) рахунку клієнту, який вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється на підставі договору банківського вкладу. Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.";

3) розділ VIII після пункту 96 доповнити трьома новими пунктами 961 - 963 такого змісту:

"961. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку суб'єкту господарювання, що не має в цьому банку рахунків, може здійснюватися на підставі договору банківського вкладу, укладеного в електронній формі між його представником (фізичною особою, яка вже має в цьому банку рахунок, відкритий для власних потреб, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення цього рахунку) та банком, підписаного кваліфікованим електронним підписом цього представника.

962. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок фізичній особі - підприємцю, який не має рахунків в цьому банку на підставі договору банківською вкладу за умови пред'явлення клієнтом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

963. Фізична особа - підприємець, яка вже має рахунки в цьому банку, відкриті їй як фізичній особі для власних потреб, ідентифікована та верифікована банком та сформована справа з юридичного оформлення цього рахунку, може відкрити вкладний (депозитний) рахунок для здійснення підприємницької діяльності на підставі договору банківською вкладу, укладеного в електронній формі та підписаного кваліфікованим електронним підписом клієнта.";

4) у пункті 97 слова "юридичними особами" замінити словами "юридичними особами - резидентами";

5) пункти 98 - 102 виключити.

7. У розділі IX:

1) у назві розділу IX слова "та особливості здійснення операцій за цими рахунками" виключити;

2) абзац восьмий пункту 103 після слова "ідентифікована" доповнити словами "та верифікована";

3) абзац перший пункту 104 викласти в такій редакції:

"104. Банк відкриває вкладні (депозитні) рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) за зверненням їх законних представників [батьків (усиновлювачів) або опікунів] у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, а за зверненням інших осіб - у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків на користь третіх осіб.";

абзац третій виключити;

4) абзац сьомий пункту 107 виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим;

5) пункт 109 викласти в такій редакції:

"109. На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. Надання власником даних про свій вкладний (депозитний) рахунок іншій особі вважається наданням згоди власником рахунку на одержання грошових коштів від іншої особи.";

6) пункти 110 - 114 виключити.

8. У розділі X:

1) у назві розділу X слова "і використання коштів за цими рахунками" виключити;

2) пункт 117 після слова "ідентифікований" доповнити словами "та верифікований";

3) пункт 118 виключити.

9. У розділі XI:

1) у пункті 119:

перше та друге речення підпункту 1 замінити одним реченням такого змісту:

"1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та надати документи що підтверджують її повноваження.";

у підпункті 3 слова "суб'єкту господарювання," виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).";

абзац шостий після слова "ідентифікований" доповнити словами "та верифікований";

2) пункт 120 викласти в такій редакції:

"120. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі - підприємцю, який не має в цьому банку рахунків у такому порядку.

Фізична особа - підприємець має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7), підписану фізичною особою - підприємцем. ";

3) пункт 121 викласти в такій редакції:

"121. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі, яка не має рахунків у цьому банку, у порядку, визначеному в підпунктах 1 - 3 пункту 62 розділу V цієї Інструкції для відкриття фізичній особі поточного рахунку.

Фізична особа заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі на підставі довіреності за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Довірена особа - резидент має додатково пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.";

4) пункт 122 викласти в такій редакції:

"122. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі, яка вже має в цьому банку рахунок, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, у такому порядку.

Фізична особа має:

1) пред'явити уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2) заповнити заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).";

5) пункт 123 виключити.

10. У розділі XII:

1) підпункт 2 пункту 127 викласти в такій редакції:

"2) перелік.";

2) пункт 128 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

"5) альбом підписів.".

11. Підпункт 4 пункту 135 розділу XIII викласти в такій редакції:

"4) зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів (у тому числі поточних рахунків фізичних осіб - підприємців, які припинили свою підприємницьку діяльність, та на рахунку якого є залишок коштів). Банк у разі припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності закриває поточний рахунок фізичної особи - підприємця та відкриває поточний рахунок фізичній особі для власних потреб. Залишок коштів з рахунку фізичної особи - підприємця перераховуються на поточний рахунок фізичної особи для власних потреб.".

12. У розділі XIV:

1) підпункт 2 пункту 142 викласти в такій редакції:

"2) на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи (за заявою ліквідатора, керуючого санацією);";

2) пункт 145 викласти в такій редакції:

"145. Банк закриває поточний рахунок юридичної особи - резидента, фізичної особи - підприємця (за умови відсутності залишку коштів на рахунку) на підставі інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи/підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.";

3) пункт 146 викласти в такій редакції:

"146. Поточний рахунок юридичної особи - резидента закривається клієнтом / юридичною особою - правонаступником у разі припинення юридичної особи - резидента внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення за умови подання ним таких документів:

1) заяви про закриття поточного рахунку;

2) копії рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи - резидента, засвідченої в установленому порядку.";

4) пункт 147 викласти в такій редакції:

"147. Для проведення ліквідаційної процедури в разі припинення юридичної особи - резидента внаслідок її ліквідації використовується один поточний рахунок юридичної особи - резидента, що ліквідовується, визначений ліквідатором. До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи - резидента, засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Ліквідатор здійснює закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи - резидента, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи - резидента, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи - резидента, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку. ".

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

О. Яблунівський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів"

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів" (далі - Проект) підготовлено на виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс), який набрав чинності 21 квітня 2019 року та вводиться в дію з 21 жовтня 2019 року.

Відповідно до норм статті 50 Кодексу керуючий санацією під час здійснення процедури санації боржника - юридичної особи зобов'язаний відкрити спеціальний рахунок для проведення процедури санації та розрахунків з кредиторами.

Також Кодексом запроваджено процедури реструктуризації боргів та погашення боргів боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця), під час яких арбітражний керуючий (керуючий реструктуризацією / керуючий реалізацією майна боржника) має відкрити у банку спеціальний/окремий рахунок (підпункт 3 пункту 2 статті 114, пункт 1 статті 133 Кодексу).

Крім того, Кодексом передбачено, що з дня введення його в дію Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" втрачає чинність.

Ураховуючи вимоги Кодексу та з метою вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків Проектом пропонується унести зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року N 56) (далі - Інструкція N 492) та врегулювати такі питання:

встановлення порядку:

1) відкриття банками спеціального рахунку для здійснення керуючим санацією процедури санації боржника - юридичної особи;

2) відкриття банками спеціального/окремого рахунку для здійснення арбітражним керуючим процедури реструктуризації боргів/погашення боргів боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця);

3) відкриття рахунків суб'єктам господарювання, що не мають рахунків у цьому банку, на підставі поданих його представником (фізичною особою, яка вже має в цьому банку рахунок, відкритий для власних потреб, ідентифіковану та верифіковану банком і сформовану справу з юридичного оформлення цього рахунку) за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем заяви про відкриття поточного рахунку в електронній формі, підписаної кваліфікованим електронним підписом цього представника;

4) закриття банками поточних рахунків фізичної особи - підприємця, який припинив підприємницьку діяльність (якщо на його рахунку немає залишку коштів);

5) здійснення банком зміни рахунків клієнта - фізичної особи, яка припинила свою підприємницьку діяльність та має залишок коштів на рахунках;

виключення переліку операцій за вкладними (депозитними) рахунками клієнтів;

визначення вимог до оформлення переліку осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб - резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи;

визначення зобов'язань юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні повідомляти банк про внесення змін до їх реєстраційних документів.

Також уносяться інші зміни до Інструкції N 492 щодо вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банку.

II. Визначення цілей державного регулювання

Цілями розроблення Проекту є приведення норм Інструкції N 492 у відповідність до вимог Кодексу та вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків.

III. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Відповідно до законодавства України порядок відкриття банками рахунків клієнтів визначається Національним банком України. Ураховуючи це, альтернативних способів досягнення поставлених цілей немає.

IV. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Після затвердження Правлінням Національного банку України Проекту та взяття його на облік Юридичним департаментом Національного банку України цей регуляторний акт буде розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та доведений до відома банків засобами електронної пошти Національного банку України для використання в роботі.

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей регуляторного акта, оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання банками, які здійснюють відкриття та ведення рахунків клієнтів.

Зовнішніми чинниками, що потенційно можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, є зміни в законодавчих актах України.

Питання невиконання або неналежного виконання вимог запропонованого регуляторного акта регулюється нормативно-правовими актами Національного банку України.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта є можливим із застосуванням методу аналізу позитивних та можливих негативних наслідків дії акта в простій формі.

VII. Обґрунтування запропонованого строку чинності запропонованого акта

Запропонований до розгляду регуляторний акт набиратиме чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта планується вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа, беручи до уваги звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід банків та їх клієнтів, а також відповідні публікації в засобах масової інформації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національний банк України проводить базове, повторне та періодичне відстеження результативності власних регуляторних актів у порядку, визначеному Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного банку України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 471.

Відстеження результативності Проекту здійснюватиметься в межах відстеження результативності основного регуляторного акта.

 

Голова

Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

Опрос