Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведений о лицензировании вида хозяйственной деятельности, документах разрешительного характера и декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                         2018 р. N

Київ

Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та частини першої статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, що додається.

2. Органам ліцензування та дозвільним органам з 1 жовтня до 31 грудня 2018 року забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, а також зареєстровані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

3. Міністерству юстиції вжити до 1 жовтня 2018 року заходів для забезпечення внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про діючі ліцензії, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

ПОРЯДОК
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - відомості).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

Інші терміни вживаються у такому значенні:

користувач - посадова особа органу ліцензування або дозвільного органу, до посадових обов'язків якої належить забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування, дозвільної системи, реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація) та отримала ідентифікатор доступу;

технічний адміністратор - визначене Мін'юстом державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру.

3. Доступ користувача до Єдиного державного реєстру для внесення відомостей надається технічним адміністратором у порядку, встановленому Мін'юстом.

4. Відомості до Єдиного державного реєстру вносяться державною мовою.

5. Користувач є відповідальним за достовірність відомостей, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

II. Відомості, що вносяться до Єдиного державного реєстру

До Єдиного державного реєстру вносяться такі відомості:

1) про ліцензування виду господарської діяльності суб'єкта господарювання:

заява про видачу ліцензії;

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;

дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії;

відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;

дата і номер рішення органу ліцензування про:

залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);

розширення виду господарської діяльності ліцензіата;

звуження виду господарської діяльності ліцензіата;

переоформлення ліцензії;

анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності (із зазначенням підстав такого анулювання);

відомості про орган ліцензування (найменування та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування;

копії документів, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування (разом із конвертами);

копії судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

копії розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

копії матеріалів (документів) перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

копії судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідних листів або документів, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;

інші копії документів, встановлені законом;

2) про документи дозвільного характеру:

дата прийняття заяви про видачу документа дозвільного характеру;

об'єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

назва виданого документа дозвільного характеру;

дата і номер рішення про:

видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для відмови);

переоформлення документа дозвільного характеру;

анулювання документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав для такого анулювання);

поновлення дії документа дозвільного характеру (у тому числі безпідставно анульованого);

подовження строку дії документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії документа);

дата видачі документа дозвільного характеру;

дата і номер судового рішення про визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;

відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для видачі документів дозвільного характеру;

3) про декларації:

дата реєстрації декларації;

місце провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, що можуть провадитись на підставі декларації;

перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, що можуть провадитись на підставі декларації;

відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру.

III. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації

1. Користувачем до Єдиного державного реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього вносяться:

1) у день їх отримання:

копії документів, подані до органів ліцензування та іншу інформацію про ліцензування виду господарської діяльності;

заяви, подані до дозвільних органів, та іншу інформацію про документи дозвільного характеру;

2) у день їх прийняття:

рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

3) протягом п'яти робочих днів з дня отримання - відомості про декларації;

4) протягом трьох днів з дня закінчення строку дії документів дозвільного характеру - відомості щодо продовження строку дії документів дозвільного характеру, виданих суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції.

2. У разі скасування ліцензування виду господарської діяльності, користувач у місячний строк вносить запис до Єдиного державного реєстру про скасування ліцензування такого виду господарської діяльності та визнання ліцензії недійсною.

3. Відомості до Єдиного державного реєстру вносяться користувачем безоплатно.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства"

Мета: запровадження механізму внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (далі - проект постанови) розроблено на виконання вимог законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (пункт 4 частини другої статті 6), "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (абзац четвертий частини першої статті 41, стаття 6).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Абзацом сьомим підпункту 3, підпунктом 4 пункту 22 розділу VI та абзацом четвертим підпункту 4 пункту 34 розділу VI Закону України від 26.11.2015 N 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон N 835) внесено зміни до:

1) Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в частині:

- визначення Кабінетом Міністрів України порядку видачі документів дозвільного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру записів про переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру (частина перша статті 41);

- встановлення обсягів та строків внесення інформації дозвільними органами до Єдиного державного реєстру (стаття 6);

2) Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" в частині визначення Кабінетом Міністрів України порядку внесення органом ліцензування до Єдиного державного реєстру прийнятих ним рішень, документів та інших відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, необхідних для ведення цього реєстру (пункт 4 частини другої статті 6).

На виконання згаданих вимог законів розроблено проект постанови.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується запровадити механізм внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі акти законодавства:

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Проект акта за предметом правового регулювання не матиме відповідного впливу.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує обговорення з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України та Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує правової експертизи з Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови сприятиме запровадженню механізму внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів

Опрос