Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.08.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі

Відповідно до статті 18 та частини другої статті 32 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку від 11 серпня 2011 року N 393 "Про затвердження Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2011 року за N 1046/19784;

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 12 травня 2015 року N 258 "Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 травня 2015 року за N 626/27071.

3. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності через 2 місяці з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ПОРЯДОК
реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про телекомунікації", інших нормативно-правових актів та встановлює порядок реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі (далі - реєстрація абонентів).

2. Дія цього Порядку поширюється на відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій та абонентами телекомунікаційних послуг при реєстрації абонентів.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

особистий кабінет - розділ веб-сайта оператора, провайдера телекомунікацій, який використовується для реєстрації абонента та інформаційної взаємодії між оператором, провайдером телекомунікацій та абонентом;

шаблон заяви (далі - шаблон) - форма заяви, оприлюднена на веб-сайті оператора, провайдера телекомунікацій.

Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, наведені в Законах України "Про телекомунікації", "Про захист персональних даних", "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг", Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295, інших актах законодавства.

II. Реєстрація абонентів

1. Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, в тому числі знеособлено, має право зареєструватись в оператора, провайдера телекомунікацій шляхом подання заяви про реєстрацію.

Повернення невикористаних коштів з особового рахунку абонента у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг та користування персональним номером, перенесення абонентського номера здійснюється за умови реєстрації абонента у оператора, провайдера телекомунікацій.

Зазначена в абзаці другому цього пункту вимога щодо повернення невикористаних коштів з особового рахунку абонента у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг не поширюється на повернення невикористаних коштів, що здійснюється з використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів.

2. Заява про реєстрацію може бути подана за вибором абонента як в електронній, так і паперовій формі. Такі заяви мають однакову юридичну силу.

Заява про реєстрацію повинна містити згоду абонента (уповноваженої ним особи) про обробку його персональних даних, а також такі відомості:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), та абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги;

для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ, абонентський номер чи мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги.

3. Абонент або уповноважена ним особа подає заяву в паперовій формі особисто оператору, провайдеру телекомунікацій або уповноваженій ним особі (далі - оператор, провайдер телекомунікацій).

Зразок заповненої заяви розміщується на веб-сайтах операторів, провайдерів телекомунікацій.

Заява в паперовій формі заповнюється державною мовою та підписується абонентом або уповноваженою ним особою.

Датою надходження заяви в паперовій формі вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції оператором, провайдером телекомунікацій.

При поданні заяви у письмовій формі особисто фізичною особою, пред'являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.

У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

При поданні заяви в письмовій формі абонент повинен надати активну ідентифікаційну телекомунікаційну картку (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо), за якою він отримує відповідні послуги. У разі якщо телекомунікаційні послуги надаються без використання ідентифікаційної телекомунікаційної картки, надається кінцеве обладнання, за допомогою якого він отримує відповідні послуги.

4. Заява про реєстрацію в електронній формі подається до відповідного оператора, провайдера телекомунікацій через особистий кабінет шляхом заповнення шаблону, на який накладено електронний цифровий підпис абонента - фізичної особи або уповноваженої особи абонента - юридичної особи чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації "Bank ID".

Використання електронного цифрового підпису здійснюється відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Заява про реєстрацію в електронній формі заповнюється державною мовою.

Під час подання заяви про реєстрацію в особистому кабінеті абонент проходить ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису.

Оператор, провайдер телекомунікацій перевіряє надходження заяв про реєстрацію не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня) та невідкладно реєструє їх за допомогою інформаційних систем відповідного оператора, провайдера телекомунікацій в порядку черговості надходження після проведення перевірки:

дійсності електронного цифрового підпису, накладеного на заяву про реєстрацію, та чинності відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання електронного цифрового підпису (чинність посиленого сертифіката ключа підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів);

підтвердження електронного цифрового підпису абонента або його уповноваженого представника відповідно до умов, встановлених статтею 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис";

додавання або логічного поєднання з заявою про реєстрацію в електронній формі позначки часу, сформованої в результаті отримання від акредитованого центру сертифікації ключів послуги фіксування часу.

Процедура ідентифікації особи за допомогою альтернативних засобів ідентифікації особи регулюється нормативно-правовими актами, якими регулюється порядок функціонування відповідних систем.

Програмно-апаратний комплекс та технічні засоби оператора, провайдера телекомунікацій, що використовуються для подання заяви про реєстрацію в електронній формі відповідно до цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації, а також унеможливлювати несанкціоноване знищення, блокування, порушення цілісності та режиму доступу до інформації, яка обробляється та передається.

При поданні заяви в електронній формі абонент повинен підтвердити користування активною ідентифікаційною телекомунікаційною карткою (SIM-картка, USIM-картка, R UIM-картка тощо), за якою він отримує відповідні послуги, шляхом зазначення у заяві одноразового паролю надісланого оператором, провайдером телекомунікацій на абонентський номер, за яким отримуються телекомунікаційні послуги.

5. Відповідальність за ідентифікацію абонента, у тому числі дистанційну, під час його реєстрації несе оператор, провайдер телекомунікацій.

6. Оператор, провайдер телекомунікацій протягом одного робочого дня після отримання заяви від абонента про реєстрацію вносить його дані до бази даних та повідомляє про це абонента шляхом надсилання текстових чи електронних повідомлень.

7. У випадку зміни даних, наданих при реєстрації, абонент має право подати оператору, провайдеру телекомунікацій заяву, яка повинна містити дані, зазначені у пункті 2 цього розділу.

8. Запис про реєстрацію абонента зберігається у відповідній базі даних оператора протягом всього строку дії договору про надання телекомунікаційних послуг між абонентом та оператором, провайдером телекомунікацій, а також протягом строку позовної давності, визначеного законодавством, у разі розірвання зазначеного договору.

9. При реєстрації абонента забороняється вимагати інші документи та дані, крім тих, що визначені пунктами 2 - 4 цього розділу.

10. Відмова оператора, провайдера телекомунікацій у реєстрації абонента при дотриманні вимог пунктів 2 - 4 цього розділу не допускається.

11. Реєстрація абонента здійснюється безоплатно.

12. Під час реєстрації абонента в оператора, провайдера телекомунікацій забороняється без згоди абонента змінювати умови укладеного між ними договору про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі змінювати умови надання телекомунікаційних послуг, скорочувати чи змінювати їх перелік, тарифи, тарифні плани на послуги, умови і порядок оплати послуг, перетворювати внесені на особовий рахунок абонента кошти в бонуси, бали тощо.

III. Захист інформації про абонента та надання інформації абоненту щодо телекомунікаційних послуг

1. Захист персональних даних абонента здійснюється згідно із Законом України "Про захист персональних даних".

Оператор, провайдер телекомунікацій повинен відповідно до законодавства повідомляти абонента про його права та забезпечувати збереження відомостей, отриманих при реєстрації абонента.

2. Абонент після надання згоди на обробку його даних має право на отримання від оператора, провайдера телекомунікацій інформації щодо облікових даних про себе та про надані йому телекомунікаційні послуги (виключно з дати, коли така реєстрація була проведена), інші передбачені законодавством права.

3. Інформація про абонента, отримана під час проведення його реєстрації, може бути розміщена в телефонних довідниках, у тому числі електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб, лише за наявності згоди абонента на опублікування такої інформації.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін

Опрос