Идет загрузка документа (131 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основных требованиях к сооружениям, а также условиях размещения на рынке строительных изделий (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.03.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів

Цей Закон встановлює основні вимоги до споруд, суттєвих характеристик будівельних виробів, а також їх декларування.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) будівельний виріб - окремий будівельний виріб або їх комплект, який призначений для застосування як невід'ємна частина споруди і забезпечує дотримання основних вимог до будівель та споруд, що виготовлений та наданий на ринок або введений в обіг виробником для подальшого використання за призначенням;

2) бюро з надання технічної інформації - юридична особа, яка надає інформацію про регламентні технічні умови і будівельні норми та іншу інформацію, визначену законодавством з питань споруд і будівельних виробів;

3) декларація експлуатаційних характеристик (показників) - складений виробником документ встановленої форми про гарантію відповідності будівельного виробу вимогам, встановленим законодавством;

4) життєвий цикл споруд - послідовні етапи створення і експлуатації споруд, починаючи з проектування і закінчуючи демонтажем;

5) життєвий цикл будівельного виробу - послідовні та взаємопов'язані етапи терміну служби будівельного виробу, починаючи з придбання сировинних матеріалів або їх видобуток з природних ресурсів і закінчуючи остаточною утилізацією.

6) звіт про технічну апробацію - документ встановленої форми за результатами технічної апробації будівельного виробу, наданий виробнику в установленому порядку для цілей отримання технічного свідоцтва та складення декларації експлуатаційних характеристик (показників);

7) клас будівельного виробу - діапазон рівнів, обмежений мінімальним і максимальним значеннями експлуатаційної характеристики (показника) будівельного виробу;

8) комплект - будівельний виріб, який перед застосуванням у споруді збирається з двох або більше окремих частин (компонентів) та надається на ринок або вводиться в обіг окремим виробником;

9) настанова - стандарт, прийнятий комісією з технічного регулювання, який може бути застосований для проведення технічної апробації та оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів певних типів;

10) призначений орган у сфері оцінки відповідності будівельних виробів - орган з оцінки стабільності технічних показників, який призначається відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", та надає сертифікат стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу;

11) основні вимоги до споруд - визначені цим Законом вимоги, дотримання яких під час проектування та будівництва забезпечує придатність для використання споруд за призначенням протягом строку, передбаченого проектом будівництва;

12) оцінка стабільності експлуатаційних характеристик (показників) - результат процедур, проведення яких за обраною схемою підтверджує повторюваність досягнення експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу під час його виготовлення;

13) регламентний стандарт - національний стандарт, який у разі добровільного застосування надає презумпцію відповідності будівельного виробу основним вимогам до споруд, встановленим цим Законом;

14) регламентні технічні умови - регламентний стандарт або технічне свідоцтво, дотримання вимог яких підтверджує виконання вимог законодавства з питань споруд і будівельних виробів;

15) рівень будівельного виробу - кількісне відображення експлуатаційної характеристики (показника) будівельного виробу;

16) сертифікат стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу - документ, який підтверджує додержання виробником стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу;

17) серійне виробництво - виробництво будівельного виробу протягом певного часу без зміни технології його виготовлення;

18) спеціальна технічна документація - документація, яка підтверджує, що результати випробувань, одержані за допомогою використаних методів, є еквівалентними результатам, одержаним шляхом випробувань згідно з відповідним регламентним стандартом;

19) споруда - штучно створений об'ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має природні або штучні просторові межі, встановлений стаціонарно (нерухомо) відносно землі та призначений для досягнення певних цілей, в т. ч. будівлі, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

20) строк експлуатації будівельного виробу - час, протягом якого експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу забезпечують виконання основних вимог до споруд;

21) суттєва характеристика - характеристика будівельного виробу, яка забезпечує під час його використання додержання встановлених цим Законом основних вимог до споруд;

22) технічна апробація - визначення експлуатаційних характеристик (показників) суттєвих характеристик будівельного виробу для його використання за призначенням;

23) експлуатаційна характеристика (показник) - кількісне (за рівнем або класом) або описове відображення відповідної суттєвої характеристики будівельного виробу під час його використання за призначенням;

24) тип будівельного виробу - сукупність рівнів або класів характерних експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу, що відповідають його суттєвим характеристикам, і який виготовляється у конкретному виробничому процесі з використанням певної комбінації сировини або інших елементів.

2. Терміни "виробник", "введення в обіг", "знак відповідності технічним регламентам", "імпортер", "надання на ринку "продукція", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "уповноважений представник" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; термін "стандартизація" - у значенні, наведеному у Законі України "Про стандартизацію"; терміни "вилучення з обігу", "відкликання", "користувач" - у значенні, наведеному у Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "орган державного ринкового нагляду" - у значенні, наведеному у Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", термін "цивільний захист" - у значенні, наведеному у Кодексі цивільного захисту України.

Стаття 2. Законодавство про вимоги до споруд і будівельних виробів

1. Законодавство про вимоги до споруд і будівельних виробів складається з цього Закону, Кодексу цивільного захисту України, законів України "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобудування", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

Розділ II
СУБ'ЄКТИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ДЕКЛАРУВАННІ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Стаття 3. Суб'єкти, що беруть участь у декларуванні будівельних виробів

1. Суб'єктами, що беруть участь у декларуванні будівельних виробів, є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва;

комісія з технічного регулювання;

органи технічної апробації;

виробники будівельних виробів;

уповноважені представники;

імпортери;

розповсюджувачі;

призначені органи у сфері оцінки відповідності будівельних виробів;

Бюро з надання технічної інформації.

Стаття 4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва:

1) утворює комісію з технічного регулювання та призначає її голову;

2) затверджує:

положення про комісію з технічного регулювання;

положення про орган технічної апробації;

положення про призначений орган у сфері оцінки відповідності будівельних виробів;

перелік будівельних виробів, які підлягають декларуванню;

порядок надання статусу органу технічної апробації відповідно до визначеної сфери діяльності;

порядок надання статусу Бюро з надання технічної інформації;

порядок надання Бюро з надання технічної інформації за запитами заявників інформації;

порядок визначення типу будівельного виробу;

3) встановлює:

умови, за яких будівельні вироби не потребують перевірки або подальшого випробування за умови виконання основних вимог до споруд і можуть бути віднесені до певного класу або рівня;

форму звіту про технічну апробацію будівельного виробу;

форму сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу;

форму технічного свідоцтва;

форму декларації експлуатаційних характеристик (показників);

форму запиту виробника до органу технічної апробації;

4) визначає перелік регламентних стандартів (змін до них);

5) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва:

визначає сферу діяльності органу технічної апробації відповідно до переліку будівельних виробів, які підлягають декларуванню;

веде перелік виданих технічних свідоцтв, перелік органів технічної апробації з визначенням сфери їх діяльності і перелік Бюро з надання технічної інформації з їх оприлюдненням на своєму веб-сайті для забезпечення безоплатного доступу;

за поданням комісії з технічного регулювання уповноважує юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на проведення певних вимірювань, не пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері робіт, пов'язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови.

Стаття 6. Комісія з технічного регулювання

1. Комісія з технічного регулювання є юридичною особою публічного права, яка створюється у формі установи.

Комісія з технічного регулювання утворюється у складі двадцяти чотирьох членів, один з яких є її головою (обирається). Для організаційного забезпечення роботи Комісії з технічного регулювання утворюється секретаріат.

2. Комісія з технічного регулювання виконує визначені цим Законом функції у сфері стандартизації та технічної апробації будівельних виробів як колегіальний орган.

Здійснюючи свою діяльність комісія з технічного регулювання не має на меті отримання прибутку.

3. Голова комісії з технічного регулювання - керівник установи призначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, за пропозицією зборів кандидатів у члени цієї комісії.

Кандидат на посаду голови комісії з технічного регулювання обирається (та звільняється) рішенням зборів кандидатів у члени цієї комісії простою більшістю голосів присутніх. Збори є правоможними за умови участі у них не менше шістнадцяти кандидатів у члени комісії з технічного регулювання.

4. Головою комісії з технічного регулювання може бути призначений громадянин України з числа кандидатів у члени комісії від базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, який має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура), досвід управлінської роботи на керівних посадах за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років.

5. Голова комісії з технічного регулювання затверджує її склад та вносить зміни до нього за пропозиціями відповідних центральних органів виконавчої влади та зборів базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності.

6. Перелік кандидатів у члени комісії з технічного регулювання формується у такому складі: шість представників базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, шість представників технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, шість представників від саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту; представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я; представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища; представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту; два представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.

Кандидати у члени комісії з технічного регулювання від центральних органів виконавчої влади визначаються та відкликаються, а її члени відкликаються відповідними центральними органами виконавчої влади.

Кандидати у члени комісії з технічного регулювання від базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності обираються та відкликаються зборами представників відповідних організацій та комітетів, на яких повинні бути представлені понад 50 відсотків діючих базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності відповідно.

7. Члени комісії з технічного регулювання здійснюють свої функції на громадських засадах.

8. Організаційно-технічне забезпечення комісії з технічного регулювання здійснюється її секретаріатом. Працівники секретаріату комісії з технічного регулювання та її голова є штатними співробітниками цієї установи.

9. Комісія з технічного регулювання:

визначає схеми оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), які повинні застосовуватися для певних типів будівельних виробів, та їх суттєві характеристики, класи або рівні, вимоги до яких не охоплені регламентними стандартами;

продовжує строк експлуатації будівельного виробу на підставі очікуваного життєвого циклу споруд, протягом якого виробник забезпечує зберігання технічної документації і декларації експлуатаційних характеристик (показників) після надання будівельного виробу на ринку або введення його в обіг;

надає методичні рекомендації з метою проведення технічної апробації будівельного виробу визначеного типу;

приймає настанови, які можуть бути застосовані для проведення технічної апробації та оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів певних видів;

видає технічне свідоцтво після надання виробником звіту про технічну апробацію будівельних виробів певних типів;

оприлюднює в установленому комісією порядку на своєму офіційному веб-сайті копію декларації експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу за поданням виробника, яка доступна безкоштовно для користувачів будівельного виробу протягом не менш як 10 років з моменту надання його на ринку або введення в обіг;

інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, про підготовку, а також видачу технічних свідоцтв за встановленими процедурами, а також про орган технічної апробації у разі невиконання таким органом своїх функцій відповідно до встановлених процедур, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

здійснює на договірних засадах організаційно-методичне забезпечення діяльності органів технічної апробації;

забезпечує взаємодію органів технічної апробації між собою;

надає статус органу технічної апробації відповідно до визначеної сфери діяльності та статус Бюро з надання технічної інформації або позбавляє цього статусу;

виконує інші функції, передбачені положенням про комісію з технічного регулювання.

10. Основною формою роботи комісії з технічного регулювання як колегіального органу є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії.

Засідання комісії з технічного регулювання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини загального кількісного складу її членів.

Рішення комісії з технічного регулювання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної кількості присутніх на засіданні її членів. Голова та інші члени комісії мають по одному голосу кожен.

Стаття 7. Органи технічної апробації

1. До органів технічної апробації належать базові науково-технічні організації у будівництві, а також інші юридичні особи, незалежні від виробників, відповідно до положення про орган технічної апробації та порядку надання статусу органу технічної апробації відповідно до визначеної сфери діяльності.

2. Орган технічної апробації в межах сфери його діяльності проводить технічну апробацію будівельних виробів та видає виробнику звіт про технічну апробацію.

3. Орган технічної апробації у своїй діяльності є незалежним від заінтересованих осіб під час:

проведення ідентифікації можливих ризиків та переваг використання інноваційних будівельних виробів за відсутності достовірної інформації про їх експлуатаційних характеристик (показників) положення про орган технічної апробації;

положення про призначений орган у сфері оцінки відповідності будівельних виробів;

перелік будівельних виробів, які підлягають декларуванню;

порядок надання статусу органу технічної апробації відповідно до визначеної сфери діяльності;

у разі застосування в споруді, встановлення критеріїв ризиків;

надання технічної інформації, необхідної потенційним користувачам будівельних виробів (виробники, проектувальники, підрядники, виконавці спеціальних видів робіт);

встановлення методів оцінки (випробування або розрахунку).

4. Для забезпечення здійснення контролю за виробництвом на підприємстві (розуміння і оцінювання виробничого процесу певного будівельного виробу для визначення необхідних заходів, що гарантують стабільність експлуатаційних характеристик (показників) цього виробу протягом певного виробничого процесу) орган технічної апробації забезпечує наявність у своєму складі працівників із знаннями відповідного виробничого процесу.

5. Для проведення оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу орган технічної апробації забезпечує доступ до засобів і обладнання, необхідних для зазначених цілей.

6. Для загального управління (забезпечення послідовності, надійності, об'єктивності та простежуваності шляхом постійного використання належних методів управління) орган технічної апробації забезпечує:

ділову репутацію у сфері будівництва;

сформовану політику якості;

систему забезпечення конфіденційності інформації, документообігу, внутрішнього аудиту управлінської діяльності.

7. Орган технічної апробації оприлюднює на своєму сайті свою організаційну структуру та імена членів, які приймають рішення, протягом місяця після надання статусу органу технічної апробації та постійно оновлює їх.

8. Якщо орган технічної апробації не відповідає вимогам, зазначеним у цій статті, комісія з технічного регулювання, позбавляє його статусу органу технічної апробації.

Стаття 8. Виробники будівельних виробів

1. Виробник складає декларацію експлуатаційних характеристик (показників), що описує всі відповідні елементи, пов'язані з необхідною схемою оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), та здійснює його маркування знаком відповідності технічним регламентам (далі - знак відповідності).

2. Виробник зберігає технічну документацію та декларацію експлуатаційних характеристик (показників) не менш як 10 років з моменту надання на ринку або введення будівельного виробу в обіг чи протягом іншого періоду, визначеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, на підставі очікуваного строку експлуатації, визначеного технічною документацією.

3. Виробник забезпечує гарантію стабільності задекларованих технічних показників будівельного виробу в процесі виробництва.

4. Виробник з огляду на забезпечення точності, надійності та стабільності задекларованих експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу проводить випробування зразків, наданих на ринку або введених в обіг будівельних виробів, проводить дослідження, веде реєстр скарг щодо невідповідності задекларованих експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу та інформує про це імпортерів, розповсюджувачів та уповноважених представників.

5. Виробник під час серійного виробництва забезпечує наявність на будівельному виробі позначень його типу, партії або серійного номера чи будь-якого іншого елемента, що дає змогу ідентифікувати виріб, або, якщо розміри або природа будівельного виробу не дають можливість це зробити, інформація наводиться на упаковці або в документі, що супроводжує будівельний виріб.

6. Виробник зазначає на будівельному виробі або, якщо це неможливо, на його упаковці, або в супровідному документі власне найменування, торговельну марку будівельного виробу та контактну адресу. В адресі зазначаються реквізити, за якими можна звернутися до виробника.

7. Під час введення в обіг або надання на ринку будівельного виробу виробник гарантує його супроводження відповідними інструкціями та інформацією про безпечність, складеними відповідно до законодавства про мови, а також про розміщення на веб-сайтах декларації експлуатаційних характеристик (показників).

8. Виробник, який пересвідчується, що будівельний виріб, наявність якого на ринку він забезпечив, не відповідає декларації експлуатаційних характеристик (показників) або іншим вимогам цього Закону, вживає коригувальних заходів, щоб привести цей будівельний виріб у відповідність з декларацією експлуатаційних характеристик (показників), або вилучає чи відкликає його. У разі коли будівельний виріб представляє небезпеку, виробник інформує про це органи державного ринкового нагляду, зазначаючи деталі, зокрема невідповідність декларації експлуатаційних характеристик (показників) та вжиті коригувальні заходи.

9. Виробник, який отримав запит органу державного ринкового нагляду, надає цьому органу всю необхідну інформацію та складену відповідно до законодавства технічну документацію, що підтверджує відповідність будівельного виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників) та іншим вимогам цього Закону. Виробник на виконання його запиту дотримується вимог державного органу ринкового нагляду, здійснює заходи для усунення ризиків створення загрози у процесі будівництва і експлуатації споруд внаслідок надання на ринку або введення в обіг будівельного виробу.

Стаття 9. Уповноважені представники

1. Виробник може призначати уповноваженого представника за письмовим дорученням на право діяти від його імені.

2. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в договорі. Відповідно до договору уповноважений представник виконує такі завдання:

зберігає декларацію експлуатаційних характеристик (показників) і технічну документацію та подає їх органу державного ринкового нагляду протягом періоду, визначеного в частині другій статті 8 цього Закону (договором може бути передбачено і інші завдання уповноваженого представника);

подає у разі отримання запиту від органу державного ринкового нагляду необхідну інформацію, що підтверджує відповідність будівельного виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників) та іншим вимогам цього Закону;

дотримується вимог органу державного ринкового нагляду на його запит щодо заходу, вжитого для уникнення ризиків, що становить будівельний виріб.

Стаття 10. Імпортери і розповсюджувачі

1. Імпортер вводить в обіг, а розповсюджувач надає на ринок лише такий будівельний виріб, який відповідає вимогам цього Закону.

2. Імпортер перш ніж ввести в обіг будівельний виріб, забезпечує проведення виробником оцінки і перевірки стабільності експлуатаційних характеристик (показників). Імпортер забезпечує, щоб виробник склав технічну документацію, зазначену у частині першій статті 8 цього Закону, та декларацію експлуатаційних характеристик (показників) відповідно до статті 25 цього Закону. Він також забезпечує, щоб виріб мав маркування знаком відповідності та супроводжувався декларацією експлуатаційних характеристик (показників), сертифікатом стабільності експлуатаційних характеристик (показників), а також щоб виробник виконав вимоги, встановлені у частинах четвертій і п'ятій статті 8 цього Закону.

3. Перед наданням на ринок будівельного виробу розповсюджувач, а перед введенням його в обіг, імпортер пересвідчується у тому, що будівельний виріб має маркування знаком відповідності та супроводжується декларацією експлуатаційних характеристик (показників), відповідними інструкціями та інформацією про безпеку.

Якщо імпортер або розповсюджувач вважає, що будівельний виріб не відповідає декларації експлуатаційних характеристик (показників) та/або вимогам цього Закону, він може вводити цей виріб в обіг лише тоді, коли цей виріб буде приведено у відповідність з декларацією експлуатаційних характеристик (показників) та/або вимогами цього Закону.

Якщо зазначений будівельний виріб становить ризик:

імпортер інформує про це виробника або уповноваженого представника та органи державного ринкового нагляду;

розповсюджувач інформує про це виробника або уповноваженого представника, імпортера та органи державного ринкового нагляду.

4. Імпортер зазначає на будівельному виробі або, якщо це неможливо, на упаковці, або в супровідному документі своє найменування, торговельну марку та контактну адресу.

5. Імпортер відповідає за те, щоб за наявності на ринку будівельного виробу цей виріб супроводжувався інструкціями та інформацією про безпеку відповідно до законодавства про мови.

6. Імпортер або розповсюджувач забезпечує, щоб умови зберігання або транспортування не ставили під загрозу відповідність виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників) та іншим вимогам цього Закону під час перебування будівельного виробу у його володінні.

7. Імпортер для забезпечення точності, надійності та стабільності задекларованим експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу проводить випробування зразків будівельного виробу, наявного на ринку, його дослідження та веде реєстр скарг на невідповідність виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників), відкликань виробу, а також інформує розповсюджувача про такий моніторинг.

8. Імпортер або розповсюджувач, який пересвідчується, що будівельний виріб, який він надав на ринок або ввів в обіг, не відповідає декларації експлуатаційних характеристик (показників) та/або іншим вимогам цього Закону, вживає коригувальних заходів, щоб привести цей будівельний виріб у відповідність або забезпечує його вилучення або відкликання. Крім того, якщо виріб представляє небезпеку, імпортер інформує про це органи державного ринкового нагляду, зазначаючи деталі та вжиті коригувальні заходи.

9. На запит органу державного ринкового нагляду імпортер або розповсюджувач надає йому всю інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності будівельного виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників) та/або іншим вимогам цього Закону, складену відповідно до законодавства про мови. Імпортер дотримується вимог цього органу за його запитом щодо заходів, вжитих для усунення ризиків, що представляє будівельний виріб, який він надав на ринок або ввів в обіг.

10. На імпортера або розповсюджувача покладається зобов'язання виробника, визначені цим Законом, якщо він вводить в обіг будівельний виріб під власним найменуванням або під власною торговельною маркою чи змінює будівельний виріб, який уже введений в обіг таким чином, що це може вплинути на його відповідність декларації експлуатаційних характеристик (показників).

Стаття 11. Надання інформації про виробника, розповсюджувача та імпортера

1. Виробник, розповсюджувач та імпортер зберігають та, за запитом органів державного ринкового нагляду, подають протягом строку, визначеного в частині другій статті 8 цього Закону, інформацію (реквізити, місцезнаходження, контактну адресу) про будь-якого виробника, розповсюджувача та імпортера:

який їм поставив будівельний виріб;

якому вони поставили будівельний виріб.

Стаття 12. Призначені органи у сфері оцінки відповідності будівельних виробів

1. Призначений орган у сфері оцінки відповідності будівельних виробів видає сертифікат стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу на підставі відповідних схем згідно із статтею 32 цього Закону.

2. Для кожного типу будівельного виробу, щодо якого був визначений призначений орган у сфері оцінки відповідності будівельних виробів, та відповідно до визначених схем оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу такий орган забезпечує наявність у своєму розпорядженні:

необхідного персоналу, який володіє технічними знаннями і достатнім досвідом для виконання завдань у процесі оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу;

необхідних документально оформлених процедур для провадження своєї діяльності, ступеня складності певної технології виробництва, структури та характеру процесу виробництва будівельного виробу;

засобів, необхідних для виконання технічних і адміністративних завдань.

3. Персонал, відповідальний за провадження діяльності, щодо якої орган був призначений, повинен мати:

технічну і професійну підготовку, що охоплює всі завдання в процесі оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу;

знання вимог до оцінки, які вони виконують, і відповідні повноваження для провадження такої діяльності;

знання і розуміння регламентних стандартів, що застосовуються, і відповідних положень цього Закону.

Стаття 13. Бюро з надання технічної інформації

1. Бюро з надання технічної інформації безоплатно надає заявникові відповідно до запиту інформацію про органи технічної апробації, регламентні технічні умови і будівельні норми; та на договірних засадах іншу інформацію, визначену законодавством з питань будівель та споруд і будівельних виробів.

Розділ III
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СПОРУД ТА СУТТЄВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Стаття 14. Основні вимоги до споруд

1 Споруди, їх окремі частини повинні бути придатними для використання за призначенням відповідно до основних вимог до споруд.

Основні вимоги до споруд, визначені цим Законом, конкретизуються у будівельних нормах.

2. Основними вимогами до споруд є забезпечення:

механічного опору та стійкості;

пожежної безпеки;

відсутності загрози гігієні, здоров'ю або безпеці людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

безпеки і доступності в експлуатації;

захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації;

енергозбереження та утримання тепла;

збалансованого використання природних ресурсів.

Стаття 15. Забезпечення механічного опору та стійкості

1. Споруди повинні бути запроектовані та побудовані таким чином, щоб навантаження на них під час їх будівництва та експлуатації не призвело до:

руйнування всієї споруди або їх частин;

деформації, яка перевищує гранично допустимий ступінь, установлений у відповідних будівельних нормах;

пошкодження частин споруд, або кріплення, або встановленого обладнання внаслідок деформації несучих конструкцій;

випадкового пошкодження до ступеня, непропорційного первинній причині.

Стаття 16. Забезпечення пожежної безпеки

1. Споруди повинні бути запроектовані і побудовані таким чином, щоб протягом життєвого циклу у разі виникнення пожежі:

було забезпечено несучу здатність будівельних конструкцій протягом визначеного проміжку часу;

було обмежено виникнення та поширення вогню і диму всередині споруд;

було обмежено поширення вогню на сусідні споруди;

була можливість евакуації людей з споруд і проведення аварійно-рятувальних робіт;

було передбачено безпеку аварійно-рятувальних підрозділів під час виконання аварійно-рятувальних робіт.

Стаття 17. Забезпечення відсутності загрози гігієні, здоров'ю або безпеки людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище

1. Споруди повинні бути запроектовані та побудовані таким чином, щоб протягом усього їх життєвого циклу: вони не створювали загрози для здоров'я і життєдіяльності людини; не здійснювали впливу на навколишнє природне середовище вище припустимого рівня під час будівництва, експлуатації та знесення, зокрема внаслідок:

виділення токсичних газів, випаровувань і біологічно шкідливих чинників, викидів забруднюючих речовин, летких органічних сполук, парникових газів;

виникнення умов для появи джерел радіації та наявності небезпечних для людини рівнів радіоактивності, радіоактивного опромінення людей у приміщеннях споруд виробничого і невиробничого призначення;

скидання забруднюючих речовин, у яких концентрація шкідливих речовин перевищує нормативні показники, у ґрунтові, морські та поверхневі води або ґрунт;

несправності обладнання з відведення стічних вод, відведення димових газів, видалення твердих або рідких відходів;

утворення через підвищену вологість грибкових уражень, плісняви, іржі тощо у частинах споруд або на поверхнях конструкцій всередині споруд.

Стаття 18. Забезпечення безпеки і доступності в експлуатації

1. Споруди повинні бути запроектовані і побудовані таким чином, щоб не створювати неприпустимих ризиків настання нещасних випадків або виникнення пошкоджень під час експлуатації, таких як ковзання, падіння, зіткнення, опіки, ураження електричним струмом, травми від вибуху і руйнування окремих конструкцій.

2. Споруди повинні бути запроектовані і побудовані таким чином, щоб була забезпечена їх доступність і можливість користування ними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Стаття 19. Забезпечення захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації

1. Споруди повинні бути запроектовані і побудовані таким чином, щоб рівень шуму та вібрації, що утворюються в процесі експлуатації, не створював небезпеки для здоров'я та життєдіяльності людини і відповідав вимогам санітарного законодавства.

Стаття 20. Забезпечення енергозбереження та утримання тепла

1. Споруди і системи опалювання, охолодження, освітлення і вентиляції в них повинні бути запроектовані та побудовані таким чином, щоб було забезпечено створення сприятливих та безпечних умов для проживання та/або перебування людини, а витрати енергії під час їх експлуатації були раціональними з урахуванням кліматичних умов місця розташування споруд.

2. Споруди повинні бути енергозберігаючими з мінімальним використанням енергії під час будівництва, експлуатації і демонтажу.

Стаття 21. Забезпечення збалансованого використання природних ресурсів

1. Споруди повинні бути запроектовані, побудовані і демонтовані таким чином, щоб використання природних ресурсів на засадах сталого розвитку було раціональним та збалансованим і за можливості забезпечувало:

використання будівельних виробів, виготовлених з відходів промислового та будівельного виробництва, продуктів перероблення будівельного лому;

зберігання необхідних експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів та конструкцій протягом розрахункового строку експлуатації споруд;

вторинне використання будівельних виробів;

використання екологічно прийнятних сировинних і вторинних матеріалів в будівельних спорудах.

Стаття 22. Суттєві характеристики будівельних виробів

1. Суттєві характеристики будівельного виробу встановлюються у регламентних технічних умовах.

2. Основні вимоги до споруд забезпечуються шляхом дотримання суттєвих характеристик будівельного виробу у процесі його використання за призначенням.

Стаття 23. Установлення рівнів або класів будівельних виробів

1. Рівні або класи будівельних виробів установлюються у регламентних технічних умовах.

2. Комісія з технічного регулювання зазначає в технічному свідоцтві рівні або класи будівельного виробу в межах його застосування за призначенням.

3. У разі коли клас та/або рівень будівельного виробу у регламентному стандарті не визначений, він встановлюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва.

Розділ IV
ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОКАЗНИКІВ) ТА МАРКУВАННЯ

Стаття 24. Складення декларації експлуатаційних характеристик (показників)

1. Виробник складає та подає декларацію експлуатаційних характеристик (показників), до якої додаються інструкція про безпеку та інформація про речовини, що містяться у виробах за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, до надання на ринку або введення в обіг будівельного виробу, якщо на цей будівельний виріб поширюються регламентні технічні умови.

2. Виробник несе відповідальність за відповідність будівельного виробу задекларованим експлуатаційним характеристикам (показникам). За відсутності об'єктивних ознак невідповідності вважається, що декларація експлуатаційних характеристик (показників) є точною і достовірною.

3. Виробник може не складати декларацію експлуатаційних характеристик (показників) на будівельний виріб, на який поширюється дія регламентного стандарту, якщо:

будівельний виріб несерійного виробництва виготовлено індивідуально за спеціальним замовленням як невід'ємна складова споруди;

будівельний виріб виготовлено на будівельному майданчику з метою його застосування у конкретній споруді згідно з будівельними нормами;

будівельний виріб виготовлено способом, що забезпечує збереження об'єкта культурної спадщини шляхом реставрації споруди, що охороняється державою.

Стаття 25. Зміст декларації експлуатаційних характеристик (показників)

1. Декларація технічних показників відображає експлуатаційних характеристик (показників) щодо суттєвих характеристик будівельного виробу згідно з відповідними регламентними технічними умовами.

2. Декларація експлуатаційних характеристик (показників) містить таку інформацію:

тип будівельного виробу і сферу його застосування відповідно до регламентних технічних умов;

власне найменування виробника, торговельну марку будівельного виробу та контактну адресу;

дані, які забезпечують ідентифікацію будівельного виробу (номер серії або партії, індивідуальний номер (за наявності);

позначення схеми оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу;

позначення регламентного стандарту або технічного свідоцтва та дату набрання ними чинності;

номер та дату видачі сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу відповідно до застосованих схем (за наявності);

заявлені експлуатаційні характеристики (показники) будівельного виробу за рівнями чи класами, визначені в регламентних технічних умовах;

номер спеціальної технічної документації (за наявності), яка затверджується виробником, із зазначенням експлуатаційних характеристик (показників), яким відповідає будівельний виріб;

показники, які не задекларовано, позначені абревіатурою "ПНД" (експлуатаційні характеристики (показники), які не задекларовано);

код органу технічної апробації, визначений згідно з установленим порядком надання статусу органу експлуатаційні характеристики (показники) відповідно до визначеної сфери діяльності, коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та Державного класифікатора продукції та послуг;

дані про розміщення декларації експлуатаційних характеристик (показників) на веб-сайті.

4. Декларація експлуатаційних характеристик (показників) може містити додаткову інформацію за ініціативою заявника.

5. Декларація експлуатаційних характеристик (показників) складається відповідно до законодавства про мови.

Стаття 26. Надання декларації експлуатаційних характеристик (показників)

1. Декларація експлуатаційних характеристик (показників) зберігається у виробника або його уповноваженого представника.

2. Копія декларації експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу надається у паперовому вигляді та/або за допомогою електронних засобів.

Якщо партія того самого будівельного виробу надається одній юридичній або фізичній особі, вона супроводжується єдиною копією декларації експлуатаційних характеристик (показників) у паперовому вигляді (якщо заявник цього вимагає) та/або за допомогою електронних засобів.

3. Копія декларації експлуатаційних характеристик (показників) розміщується на веб-сайтах виробника та/або комісії з технічного регулювання і залишається доступною протягом строку, визначеного частиною другою статті 8 цього Закону.

4. Виробник зобов'язаний забезпечити супроводження будівельного виробу під час його надання на ринок або введення в обіг інформацією щодо пошуку декларації експлуатаційних характеристик (показників) заявником на веб-сайті.

5. На вимогу заявника виробник зобов'язаний додатково надати інформацію щодо пошуку декларації експлуатаційних характеристик (показників) на веб-сайті.

Стаття 27. Маркування будівельного виробу

1. Нанесення та застосування знака відповідності регулюється Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

2. Знак відповідності наноситься на той будівельний виріб, щодо якого виробник склав декларацію експлуатаційних характеристик (показників) (крім випадків, визначених частиною третьою статті 24 цього Закону).

3. Нанесений знак відповідності свідчить про те, що виробник несе відповідальність за відповідність будівельного виробу задекларованим експлуатаційних характеристик (показників), вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів, які передбачають його нанесення.

4. Поряд із знаком відповідності зазначаються дві останні цифри року, в якому цей знак було вперше нанесено, торговельна марка і контактна адреса виробника, дані, які забезпечують ідентифікацію типу будівельного виробу (номер серії або партії, індивідуальний номер (за наявності), номер декларації експлуатаційних характеристик (показників), посилання на застосовані регламентні технічні умови, ідентифікаційний номер залученого призначеного органу, а також вказівки щодо застосування за призначенням будівельного виробу згідно із застосованими регламентними технічними умовами.

6. Знак відповідності наноситься до надання на ринку або введення в обіг будівельного виробу. У разі настання ризику у процесі використання будівельного виробу поряд із знаком відповідності зазначається піктограма або будь-яка інша позначка.

Розділ V
РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Стаття 28. Регламентні стандарти

1. Регламентні стандарти розробляються відповідно до Закону України "Про стандартизацію".

2. У регламентних стандартах наводяться експлуатаційні характеристики (показники) будівельних виробів, які стосуються суттєвих характеристик, методи, методики та критерії оцінки їх стабільності, а також за доцільності - інші показники будівельних виробів. У регламентних стандартах визначаються вимоги до виробничого контролю на підприємстві з урахуванням його специфічних умов.

3. Регламентний стандарт включає технічні дані, необхідні для застосування визначеної схеми оцінки стабільності експлуатаційні характеристики (показники).

Стаття 29. Технічне свідоцтво

1. Технічне свідоцтво встановленої форми видається на будівельний виріб, який не охоплений або не повністю охоплений регламентним стандартом та для якого експлуатаційні характеристики (показники) не можуть бути повністю перевірені відповідно до регламентного стандарту у зв'язку з тим, що:

на будівельний виріб не поширюється дія регламентного стандарту;

регламентний стандарт не містить методів оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), які стосуються суттєвих характеристик цього будівельного виробу або якщо метод оцінки принаймні однієї суттєвої характеристики цього виробу, передбаченої регламентним стандартом, не може бути застосовано до цього будівельного виробу.

2. Технічне свідоцтво містить інформацію про загальний опис будівельного виробу, сферу його застосування; торговельну марку; власне найменування виробника; контактну адресу; перелік експлуатаційних характеристик (показників); код органу технічної апробації, визначений згідно із встановленим порядком надання статусу органу технічної апробації відповідно до визначеної сфери діяльності; посилання на методи, методики та критерії оцінки стабільності його експлуатаційних характеристик (показників); дату видачі технічного свідоцтва.

На будівельний виріб, на який поширюється дія регламентного стандарту, технічне свідоцтво не видається.

Стаття 30. Порядок отримання технічного свідоцтва

1. Технічне свідоцтво видається в разі дотримання таких вимог:

забезпечення прозорості видачі для заінтересованого виробника;

визначення строків придатності будівельного виробу для застосування;

врахування обставин щодо захисту комерційної таємниці та забезпечення конфіденційності.

Документообіг, що виникає під час отримання технічного свідоцтва, може здійснюватись в електронній формі з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

2. Одержання технічного свідоцтва здійснюється у такій послідовності:

1) виробник подає органу технічної апробації запит встановленої форми для отримання звіту про технічну апробацію.

2) після отримання запиту для отримання звіту про технічну апробацію орган технічної апробації протягом 5 робочих днів надсилає виробнику одне з таких повідомлень:

на будівельний виріб поширюється дія регламентного стандарту, у такому разі звіт про технічну апробацію не видається;

на будівельний виріб поширюється дія технічного свідоцтва, яке було надано попередньо іншому замовникові, і такий документ є підставою для видачі звіту про технічну апробацію;

на будівельний виріб не поширюється або частково не поширюється дія регламентних технічних умов, і орган технічної апробації повинен в установленому порядку розпочати роботи з проведення технічної апробації відповідно до цієї статті.

3) після отримання повідомлення від органу технічної апробації та підписання угоди про комерційну таємницю між виробником і органом технічної апробації протягом 10 робочих днів виробник надає органу технічної апробації технічну документацію, що містить опис будівельного виробу та відомості про сферу його застосування, а також детальну інформацію про здійснення контролю за його виготовленням на підприємстві.

4) протягом 15 календарних днів з дня надходження технічної документації від виробника орган технічної апробації укладає з ним договір про проведення технічної апробації будівельного виробу та надання звіту про технічну апробацію.

Істотними умовами договору є:

предмет договору;

склад робочої групи з виконання технічної апробації;

перелік послуг та їх загальна вартість;

строк дії договору.

5) протягом 15 календарних днів з дня укладення договору про проведення технічної апробації та надання звіту про технічну апробацію орган технічної апробації розробляє на його підставі відповідну програму робіт, про що повідомляє комісії з технічного регулювання.

6) протягом 15 календарних днів з дня надходження інформації комісія з технічного регулювання повідомляє центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, про заходи, вжиті органом технічної апробації, та складає і передає органу технічної апробації відповідні методичні рекомендації.

7) після виконання робіт, визначених згідно з укладеним договором, орган технічної апробації протягом встановленого договором строку подає виробнику звіт про технічну апробацію відповідно до цієї статті.

У разі зміни визначеного договором строку проведення технічної апробації орган технічної апробації повідомляє про це комісії з технічного регулювання.

8) виробник протягом одного місяця після надходження звіту про технічну апробацію подає його комісії з технічного регулювання для підготовки проекту технічного свідоцтва.

9) комісія з технічного регулювання на підставі звіту про технічну апробацію протягом 15 календарних днів з дня його надходження готує проект технічного свідоцтва (або обґрунтовану відмову) та надсилає його виробникові, який протягом 15 календарних днів з дня отримання проекту технічного свідоцтва (або обґрунтованої відмови) готує і подає свої пропозиції та/або зауваження до нього (за наявності).

Підставою для відмови у наданні технічного свідоцтва є звіт про технічну апробацію, яким визначено, що технічні показники, які стосуються суттєвих характеристик будівельного виробу, не забезпечують виконання основних вимог до споруд у процесі їх використання за призначенням.

10) протягом 15 календарних днів з дня надходження пропозицій та/або зауважень виробника комісія з технічного регулювання розглядає їх та:

доопрацьовує у разі потреби проект технічного свідоцтва;

повідомляє виробнику про врахування його пропозицій та/або зауважень.

11) комісія з технічного регулювання на підставі звіту про технічну апробацію і поданих згідно з частиною десятою цієї статті пропозицій та/або зауважень протягом 15 календарних днів з дня їх надходження доопрацьовує (у разі потреби) проект технічного свідоцтва, затверджує його і подає виробникові, а також надсилає копію технічного свідоцтва центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва.

Видача технічного свідоцтва здійснюється комісією з технічного регулювання на безоплатній основі.

Стаття 31. Звіт про технічну апробацію будівельного виробу

1. Орган технічної апробації надає виробникові звіт про технічну апробацію будівельного виробу за встановленою формою.

2. Звіт про технічну апробацію містить експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу, його суттєві характеристики та технічні дані, які необхідні для застосування обраної схеми оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників).

Стаття 32. Оцінка стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів

1. Оцінка стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу проводиться відповідно до однієї з таких схем:

1) схема 1+.

Виробник здійснює:

контроль за виробництвом на підприємстві;

випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган у сфері оцінки відповідності будівельних виробів приймає рішення щодо надання, зупинення або скасування дії сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу на основі оцінок, проведених цим органом шляхом:

перевірки будівельного виробу на підставі випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на основі відповідної спеціальної технічної документації;

початкової перевірки підприємства щодо виготовлення будівельного виробу та системи контролю його виробництва;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

випробування відібраних зразків будівельного виробу за програмою постійного нагляду;

2) схема 1.

Виробник здійснює:

контроль за виробництвом на підприємстві;

випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган приймає рішення щодо надання, зупинення або скасування дії сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу на основі оцінок, проведених цим органом шляхом:

перевірки будівельного виробу на підставі випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на основі відповідної спеціальної технічної документації;

початкової перевірки підприємства;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

3) схема 2+.

Виробник здійснює:

перевірку будівельного виробу на підставі випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на основі відповідної спеціальної технічної документації;

контроль за виробництвом на підприємстві;

випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган видає атестат системи контролю виробництва встановленої форми на основі:

початкової перевірки підприємства щодо виготовлення будівельного виробу та системи контролю його виробництва;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

4) схема 3.

Виробник здійснює контроль за виробництвом на підприємстві.

Призначена випробувальна лабораторія проводить випробування зразків, відібраних виробником, або табличних значень усталеного застосування, або на підставі відповідної спеціальної технічної документації;

5) схема 4.

Виробник здійснює:

перевірку будівельного виробу на підставі випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на основі відповідної спеціальної технічної документації;

контроль за виробництвом на підприємстві.

2. Схема оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу, яка встановлена для конкретного будівельного виробу, зазначається у технічному свідоцтві.

3. Якщо на будівельний виріб, який потребує технічної апробації, поширюється дія технічного свідоцтва, яке було надано попередньо іншому замовникові, не вимагається:

від призначених органів виконувати перше завдання, визначене для них за схемами 1+ та 1;

від призначених лабораторій виконувати завдання, визначене для них за схемою 3;

від виробників виконувати перше завдання, визначене для них за схемами 2+ та 4.

4. Призначений орган приймає рішення щодо зупинення або скасування дії сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу за схемами 1+, 1, 2+ відповідно до критеріїв оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) за методами та методиками, визначеними у технічному свідоцтві.

5. За результатами нагляду призначений орган зупиняє дію сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу у разі:

порушення вимог, що застосовуються до будівельного виробу під час проведення оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) цього виробу;

порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, позначення будівельного виробу, що узгоджені з призначеним органом під час проведення оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) цього виробу;

зміни технічної документації на будівельний виріб або на методи його випробувань без попереднього погодження призначеним органом;

зміни конструкції (складу), комплектності або технології виготовлення будівельного виробу без попереднього погодження призначеним органом.

Рішення призначеного органу щодо зупинення дії сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу приймається у разі, коли вжиттям коригувальних заходів, погоджених призначеним органом, виробник забезпечує усунення виявлених причин невідповідності та без проведення призначеним органом повторних випробувань підтвердження відповідності будівельного виробу критеріям оцінки стабільності його технічних показників за методами та методиками, визначеними у технічному свідоцтві.

6. У разі коли виробник не забезпечує усунення виявлених причин невідповідності будівельного виробу критеріям оцінки стабільності його технічних показників за методами та методиками, визначеними у технічному свідоцтві, сертифікат стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу скасовується.

7. Інформація про зупинення або скасування дії сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу у письмовій формі доводиться призначеним органом до відома виробника, органів державного ринкового нагляду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, та комісії з технічного регулювання.

8. Схема оцінки відповідності будівельного виробу, яка встановлена для конкретного будівельного виробу, зазначається у регламентному стандарті згідно з частиною першою цієї статті.

Розділ VI
СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ

Стаття 33. Використання спеціальної технічної документації

1. Під час визначення типу будівельного виробу виробник може не проводити його випробування, а розробити спеціальну технічну документацію, яка підтверджує, що:

1) будівельний виріб, який надається на ринку або вводиться виробником в обіг, відповідає за однією або кількома його суттєвими характеристиками певному рівню експлуатаційних характеристик (показників) без випробування чи обчислення згідно з умовами, встановленими відповідними регламентними технічними умовами або рішеннями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва;

2) будівельний виріб, на який поширюється дія регламентного стандарту та який надається на ринку або вводиться виробником в обіг, відповідає типові іншого будівельного виробу, виготовленого іншим виробником і вже перевіреного згідно з відповідним регламентним стандартом. У разі виконання зазначеної умови виробник має право задекларувати експлуатаційні характеристики (показники), що стосуються всіх або частини результатів випробувань цього виробу. Виробник може використовувати результати випробувань, одержані іншим виробником, тільки з дозволу іншого виробника, який відповідає за їх точність, достовірність і стабільність;

3) будівельний виріб, на який поширюється дія регламентних технічних умов і який надається на ринку або вводиться в обіг виробником, є комплектом, який:

було виготовлено з компонентів;

виробник збирає відповідно до точних інструкцій, наданих імпортером або розповсюджувачем такого комплекту чи його компонентів, що перевірив цей комплект або його компонент за однією або кількома його суттєвими характеристиками згідно з відповідними регламентними технічними умовами.

2. У разі виконання умов, визначених у частині першій цієї статті, виробник декларує технічні показники будівельного виробу.

3. Якщо будівельний виріб, який відповідає умовам, зазначеним у частині першій цієї статті, належить до сукупності будівельних виробів, для яких застосовується схема оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) 1+ або 1, відповідна спеціальна технічна документація, зазначена в частині першій цієї статті, підлягає розгляду призначеним органом.

Стаття 34. Інші спрощені процедури

1. У разі коли будівельний виріб виготовлений індивідуально або у несерійному виробництві за спеціальним замовленням і використовується як невід'ємна складова в окремій визначеній споруді та на який поширюється дія регламентного стандарту, замість частини схеми, яка стосується випробування цього будівельного виробу та визначена у такому регламентному стандарті, може застосовуватися спеціальна технічна документація, що свідчить про відповідність будівельного виробу визначеним вимогам та про еквівалентність використаних процедур зазначеним у регламентних стандартах процедурам.

2. Якщо будівельний виріб, який відповідає умовам, зазначеним у частині першій цієї статті, належить до сукупності будівельних виробів, для яких застосовується схема оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) 1+ або 1, відповідна спеціальна технічна документація, зазначена в частині першій цієї статті, підлягає перевірці призначеним органом.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 18 місяців з дня його опублікування, крім частин третьої, четвертої та п'ятої статті 26, які набирають чинності через 30 місяців з дня його опублікування.

2. Частини другу і третю статті 11 Закону України "Про будівельні норми" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41) виключити.

3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів"

I. Визначення проблеми

Закон України "Про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів" (далі - законопроект) розроблено на виконання статті 56 і пункту 2.23 Додатка III до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та пункту 127.5 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. N 213, а також з урахуванням положень Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Законопроект спрямований на імплементацію положень консолідованої версії Регламенту (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту і Ради, яким встановлено гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовано Директиву Ради 89/106/ЄЕС, та Регламенту (ЄС) N 568/2014 від 18 лютого 2014 року щодо внесення змін у Додаток V до Регламенту (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо оцінки та перевірки робочих характеристик будівельних виробів і Регламенту (ЄС) N 574/2014 від 21 лютого 2014 року щодо внесення змін у Додаток III до Регламенту (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту і Ради стосовно зразка складання декларації робочих характеристик будівельних виробів (далі - Регламенту).

У законопроекті враховано положення імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) N 1062/2013 від 30 жовтня 2013 року щодо формату Європейської технічної оцінки будівельної продукції та делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 157/2014 від 30 жовтня 2013 року щодо умов складання декларації про відповідність будівельних виробів для оприлюднення на веб-сайті.

Напрями розвитку будівельної нормативної бази ЄС було визначено Директивою Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. "Про зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів" (далі - Директива).

Визначені Директивою положення набули міжнародної ваги та широкого застосування за межами ЄС.

В Україні положення Директиви реалізовано постановами Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд" та від 01.03.2006 N 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування".

Вказаними постановами, зокрема, визначено основні вимоги до будівель та споруд, адаптовані до європейських вимог, процедури оцінки відповідності будівельних виробів, система технічної легалізації інноваційної продукції у будівництві. З прийняттям вищезазначених постанов Кабінетом Міністрів України упорядковано системний розвиток національної нормативної бази як гармонійної складової міжнародного нормативного простору у будівництві. Разом з тим у процесі впровадження європейськоорієнтованої системи технічного регулювання у будівельній галузі постала низка питань, що мають бути врегульовані на законодавчому рівні, зокрема:

- з втратою чинності на території ЄС Директиви та набрання чинності Регламенту виникла потреба відображення існуючої на сьогодні в ЄС організаційної структури системи технічної апробації у будівництві (перехід на декларативний принцип оцінки відповідності будівельних матеріалів та виробів), визначення її складових (орган технічної апробації, Бюро з надання технічної інформації, комісія з технічного регулювання) з метою зняття технічних бар'єрів у торгівлі з країнами ЄС та підвищення конкурентоспроможності національних виробників на західних ринках;

- встановлення основних вимог до споруд протягом усього життєвого циклу, до процедур технічної апробації будівельних виробів для їх розміщення на ринку, а також до суб'єктів, що беруть участь у процедурах технічної апробації та декларування у сфері будівництва з метою забезпечення безпеки споруд;

- встановлення механізму визначення суттєвих характеристик експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів стосовно основних вимог до споруд, вимог до регламентних технічних умов, які є національним стандартом або технічним свідоцтвом для підвищення ефективності заходів державного ринкового нагляду;

- визначення зобов'язань суб'єктів господарювання (виробників, імпортерів, уповноважених представників), що розміщують на ринку будівельні вироби;

- визначення умов складання виробником декларації експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу, а також унормування випадків, коли від складання декларації можна утриматись.

З набранням чинності Законом передбачається удосконалення процедури оцінки відповідності будівельних матеріалів та виробів, водночас вимоги до будівельних виробів не будуть змінені. На сьогодні існуюча законодавча база встановлює вимоги до будівельних виробів, наближені до європейських (національна нормативна база у галузі будівництва на 20 % складається з гармонізованих європейських нормативних документів, переважно щодо будівельних виробів), тому виробнику, який при виготовленні будівельної продукції керується існуючою нормативною базою, непотрібно додаткових вкладень на дообладнання виробництва з набранням чинності Закону.

В зв'язку зі значним спадом виробництва за останні п'ять років, наявні на сьогодні потужності з виготовлення основних типів будівельних виробів в Україні завантажено в середньому на 30 - 40 відсотків, що також свідчить про можливість нарощування темпів виробництва без додаткових вкладень (див. таблицю далі по тексту).

Виробництво основних промислових матеріалів будівельного призначення в натуральному виразі по Україні за 2011 - 2015 роки1

____________
1 Визначено на основі даних Мінрегіону щодо кількості звернень виробників з метою отримання Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування (з 2006 по 2016 роки Мінрегіоном видано 324 Технічні свідоцтва придатності будівельних виробів для застосування).

Виробництво основних видів промислової продукції (найменування)

 

Абсолютний приріст (зниження /-/)

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

у %

2011 рік - 2015 рік

2011 рік - 2015 рік

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, тис. тон

87,9

81,2

78,3

55,6

43,0

-44,9

-51,1

Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні, млн. т

10,6

9,8

9,9

8,6

8,5

-2,1

-19,8

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам'яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), тис. м

2355

2081

2154

2191

-2

-

-

Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних зв'язувальних речовин, які містять азбест, тис. т

478

396

358

202

-2

-

-

Вапно негашене, гашене та гідравлічне, тис. т

4488

4415

3892

3107

2632

-1856

-41,3

Гіпс і ангідрит, млн. т

2,3

2,2

2,2

1,5

1,1

-1,2

-52,2

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис. т

5299

4891

4654

3903

-2

-

-

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис. т

3332

3290

3038

3047

-2

-

-

Плитки та плити, керамічні, млн. м2

60,5

62,2

57,3

50,6

44,9

-15,6

-25,8

Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, готових для використання), тис. т

1910

1953

1759

1601

1368

-542

-28,4

Листи профільовані (ребристі) холодноформовані або оброблені у холодному стані, зі сталі нелегованої, тис. т

265

231

183

127

105

-160

-60,4

Шлаковата, вата мінеральна силікатна та вати мінеральні подібні (включно суміші), у блоках, листах чи рулонах, тис. т

137

139

155

175

-2

-

-

Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, тис. м2

2921

2642

3310

2583

2322

-599

-20,5

Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, гравій, млн. т

77,7

81,5

83,3

72,9

59,5

-18,2

-23,4

____________
1 за даними Держстату України;

2 дані в зазначених одиницях виміру відсутні.

Після набрання чинності Законом очікується проведення близько 30 технічних апробацій експлуатаційних характеристик (показників) суттєвих характеристик будівельного виробу для його використання за призначенням щорічно.12

З метою відображення існуючої на сьогодні в ЄС організаційної структури системи технічної апробації у будівництві у відповідності з Регламентом, законопроектом передбачено утворення комісії з технічного регулювання (юридичної особи публічного права), яка виконуватиме функції у сфері стандартизації та технічної апробації будівельних виробів і не матиме на меті отримання прибутку.

Комісія з технічного регулювання утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва та реєструється в Єдиному державному реєстрі (первинна реєстрація - безкоштовна). Члени комісії з технічного регулювання здійснюють свої функції на громадських засадах. Членам комісії з технічного регулювання відшкодовуються витрати, понесені у зв'язку з виконанням ними повноважень відповідно до цього Закону та положення про комісію з технічного регулювання, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва. Організаційно-технічне забезпечення комісії з технічного регулювання здійснюється її секретаріатом. Працівники секретаріату є штатними співробітниками цієї установи.

Джерела фінансування комісії з технічного регулювання: кошти, отримані від органів технічної апробації за надану їм методичну допомогу (частина сім статті 30 законопроекту), що буде визначено договором, укладеним між комісією з технічного регулювання та органом технічної апробації.

Відповідно до положень Регламенту організаційна структура системи технічної апробації у будівництві включає в себе таких учасників, які в Україні не потребують новоутворення і будуть діяти на базі існуючих установ:

- органи технічної апробації - організації, які здійснюють в установленому порядку технічну апробацію будівельних виробів (утворюються шляхом надання функцій організаціям з числа базових науково-технічних організацій у будівництві). Органи технічної апробації повинні відповідати таким вимогам: забезпечувати наявність у своєму складі працівників із знаннями процесу здійснення контролю за виробництвом на підприємстві, забезпечувати доступ до засобів і обладнання, необхідних для проведення оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу, забезпечувати ділову репутацію у сфері будівництва, забезпечувати сформовану політику якості та систему забезпечення конфіденційності інформації, документообігу, внутрішнього аудиту управлінської діяльності.

Джерела фінансування органів технічної апробації: кошти, отримані від виробників будівельних виробів за проведення технічної апробації будівельних виробів (частина п'ять статті 30 законопроекту), що буде визначено договором, укладеним між виробником та органом технічної апробації;

- призначені органи у сфері оцінки відповідності будівельних виробів - органи з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), які призначаються органом, що призначає, та надають сертифікати стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів (призначення органів здійснюється на підставі положення про ці органи, яке приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.

Джерела фінансування призначених органів: кошти, отримані за видачу сертифікатів стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів (частина один статті 12 законопроекту)), що буде визначено договором, укладеним між виробником та призначеним органом.

- Бюро з надання технічної інформації - діюча науково-технічна організація, яка надає інформацію про регламентні технічні умови і будівельні норми та іншу інформацію, визначену законодавством з питань споруд і будівельних виробів (утворюється шляхом надання повноважень існуючим будівельним вищим навчальним закладам прогнозовано III - IV рівня акредитації).

Джерела фінансування бюро з надання технічної інформації: кошти вищих навчальних закладів, отримані в результаті власної господарської діяльності. При поданні заявок на надання статусу "бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів", вищі навчальні заклади підтверджують свою готовність утримувати бюро з надання технічної інформації (приблизно 2 штатні одиниці) за рахунок власних коштів.

Функції учасників процесу технічної апробації мають бути уточнені відповідними нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону.

Прийняття такого Закону дозволить здійснити перехід на існуючий у ЄС декларативний принцип оцінки відповідності будівельних матеріалів та виробів, забезпечити безпеку споруд, комплексно врегулювати суспільні відносини суб'єктів господарювання (виробників, імпортерів, уповноважених представників) у процесі проведення технічної апробації будівельних виробів та здійснення декларування, створити умови добросовісної конкуренції на ринку будівельних виробів, усунути технічні бар'єри у торгівлі між Україною та ЄС, а також посилити захист прав споживачів, зокрема шляхом підвищення рівня поінформованості про якість і безпеку споруд, будівельних виробів.

Прийняття запропонованого законопроекту відповідає національним інтересам та прискорить євроінтеграційні процеси в Україні.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб'єкти господарювання,

так

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

так

-

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є захист життя та здоров'я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману.

Законопроект встановлює основні вимоги до споруд протягом усього життєвого циклу і до процедур технічної апробації будівельних виробів з метою їх розміщення на ринку, а також до суб'єктів, що беруть участь у процедурах технічної апробації та декларування у сфері будівництва.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не забезпечується досягнення цілей щодо проведення дерегуляції господарської діяльності як одного з пріоритетних напрямів державної політики;
не впроваджуються прогресивні вимоги до будівель та споруд протягом усього життєвого циклу і до процедур технічної апробації будівельних виробів, а також до відповідних суб'єктів господарювання

Прийняття проекту акта

Забезпечує досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;
повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;
встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно - правових актів з одного питання;
підвищується ефективність правового регулювання щодо вибору технічних рішень у будівництві

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Адміністрування регулювання близько 20 тисяч гривень в рік, які витрачаються на оплату праці співробітника Мінрегіону

Прийняття проекту акта

Відтворення в Україні існуючої на сьогодні в Європейському Союзі організаційної структури системи технічної апробації у будівництві;
Створення сприятливих умов для нарощування темпів виробництва будівельної продукції в Україні;
Усунення бар'єрів у торгівлі вітчизняними товарами на європейських ринках (збільшення експорту будівельної продукції);
Введення додаткової вимоги до споруд щодо раціонального використання ресурсів

Адміністрування регулювання близько 20 тисяч гривень в рік, які витрачаються на оплату праці співробітника Мінрегіону

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

відсутні

Прийняття проекту акта

Підвищення надійності та безпеки експлуатації будівель та споруд;
Підвищення якості будівельних виробів;
Збільшення можливостей щодо вибору проектних рішень при будівництві об'єктів;
Поширення дії нормативної бази у будівництві на весь життєвий цикл будівель та споруд (на сьогодні нормативна база не розповсюджується на завершені об'єкти будівництва, які експлуатуються);
Введення додаткової вимоги до споруд щодо раціонального використання ресурсів

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі та Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць1

120

185

19

324

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

37

57

6

100

____________
1 За даними Мінрегіону відповідно до кількості звернень виробників з метою отримання Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування.

2 За інформацією базових науково-технічних організацій у будівництві, ведучих науково-дослідних інститутів, що була направлена до Мінрегіону офіційними листами.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

На сьогодні один суб'єкт господарювання в середньому витрачає близько 90 тис. гривень на підтвердження придатності одного нового будівельного виробу для застосування

Прийняття проекту акта

Можливість широкого вибору прогресивних технічних рішень при проектуванні об'єктів будівництва;
Спрощення процедур підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування;
Зменшення витрат на проведення випробувань будівельної продукції;
Підвищення конкурентоспроможності продукції національних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках

Прогнозується зменшення витрат на одного суб'єкта господарювання за рахунок виключення з процедури отримання адміністративних послуг.
На сьогодні на отримання адміністративних послуг один суб'єкт господарювання витрачає в середньому 20 тисяч гривень на рік).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

З огляду на альтернативу - залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати відсутні

Прийняття проекту акта

відсутні

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта1

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних, фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

60800,00

304000,00

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

911,23

4556,15

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

2545,43

12727,15

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

1000,00

5000,00

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

3500,00

17500,00

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

68756,66

343783,30

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

305

305

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

20970781,32

104853906,50

____________
1 За інформацією базових науково-технічних організацій у будівництві, ведучих науково-дослідних інститутів, що була направлена до Мінрегіону офіційними листами.

2 З набранням чинності Закону не вимагатиметься отримання адміністративних послуг. На сьогодні на отримання адміністративних послуг один суб'єкт господарювання витрачає в середньому 20 тисяч гривень на рік).

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно дозволить запровадити комплексно врегулювати суспільні відносини суб'єктів господарювання у процесі проведення технічної апробації будівельних виробів та здійснення декларування, а також посилити захист прав споживачів, зокрема шляхом підвищення рівня поінформованості про якість і безпеку будівель та споруд, будівельних виробів

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода полягає у виконанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Громадяни та суб'єкти господарювання зможуть реалізувати права замовника щодо вибору оптимального рішення при будівництві об'єкта, буде посилено захист прав споживачів, зокрема шляхом підвищення рівня поінформованості про якість і безпеку будівель та споруд, будівельних виробів

У разі прийняття проекту акта, ні держава, ні громадяни чи суб'єкти господарювання не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат

У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання та зникає неврегульованість проблеми, що виникла, у чинному законодавстві

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб'єктів господарювання відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для держави, громадян та суб'єктів господарювання відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей визначених завданнями Кабінету Міністрів України на 2016 рік

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Прийняття проекту акта

прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети стосовно можливості вибору оптимального проектного рішення при будівництві об'єкта, що грунтується на параметричному методі регулювання, який визначає цілі, функціональні вимоги та критерії, із забезпеченням безпеки, функціональності та якості об'єкта нормування

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб'єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених новел, істотна відмінність регулювання, що пропонується з наявним регулюванням

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Розв'язати визначеної проблеми пропонується у такий спосіб:

а) дії органів державної влади - відобразити наявну в ЄС організаційну структуру системи технічної апробації у будівництві, відповідно визначити її складові (орган технічної апробації, Бюро з надання технічної інформації, комісія з технічного регулювання);

встановити механізм визначення суттєвих характеристик експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів стосовно основних вимог до споруд, вимоги до регламентних технічних умов, які є національним стандартом або технічним свідоцтвом;

затвердити положення про комісію з технічного регулювання та про орган технічної апробації;

визначити зобов'язання суб'єктів господарювання (виробників, імпортерів, уповноважених представників), що розміщують на ринку будівельні вироби;

б) дії суб'єктів господарювання - складання декларації експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу (далі - декларація) згідно з регламентними технічними умовами або спеціальною технічною документацією.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація законопроекту не передбачає додаткових фінансових витрат з боку державних органів та, відповідно, додаткових видатків бюджету. Бюджетні витрати згідно з нижченаведеною таблицею, передбачені на адміністрування регулювання, існують на сьогодні і витрачаються на адміністрування регулювання відповідно до чинного законодавства з питання підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування (постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1764 та від 01.03.2006 N 240).

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Мінрегіон.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./люд. год

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання1

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

2

30,04

2

18

2162,88

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

6

30,04

2

18

6488,64

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

8

30,04

0,2

3

144,19

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

8

30,04

0,2

3

144,19

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

8

30,04

0,2

3

144,19

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

10

30,04

2

18

10814,40

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

X

X

X

X

19898,49

Сумарно за п'ять років

X

X

X

XX

99492,45

____________
1 Органи технічної апробації (орієнтовно 10 штук), органи оцінки стабільності технічних показників (орієнтовно 5 штук), бюро з надання технічної інформації (орієнтовно 3 штуки).

Реалізація законопроекту передбачає зменшення витрат суб'єктів великого та середнього підприємництва шляхом виключення витрат на отримання адміністративних послуг (в середньому 20 тисяч гривень на рік на одного суб'єкта господарювання).

Набрання чинності Законом сприятиме розв'язанню таких нагальних питань:

1) підвищення надійності та безпеки експлуатації споруд;

2) підвищення якості будівельних виробів;

3) збільшення можливостей щодо вибору проектних рішень при будівництві об'єктів;

4) раціонального використання ресурсів та енергоефективності;

5) наближення національної нормативно-правової бази в галузі будівництва до нормативно правової бази Європейського Союзу;

6) збільшення темпів виробництва будівельної продукції в Україні;

7) усунення бар'єрів у торгівлі вітчизняними товарами на європейських ринках;

8) збільшення експорту вітчизняної будівельної продукції;

9) підвищення конкурентоспроможності продукції національних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках;

10) спрощення процедур підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, оскільки він регулює відносини, які мають перманентний характер.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Термін набрання чинності регуляторним актом - відповідно до законодавства становить 18 місяців після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не прогнозується;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - суб'єкти підприємницької діяльності, які розміщують на ринку будівельні вироби;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - середній;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - вище середнього;

кількість розміщених на офіційному веб-сайті Комісії з технічного регулювання копій декларацій експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу;

кількість наданих Комісією з технічного регулювання технічних свідоцтв на основі звітів про технічну апробацію будівельного виробу;

кількість виданих призначеними органами сертифікатів стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу.

Законопроект розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону за адресою: http://www.minregion.gov.ua/

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта уповноваженим органом виконавчої влади буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта, шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних про кількість виданих призначеним органом сертифікатів стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу, Комісією з технічного регулювання - технічних свідоцтв та органом технічної апробації - звітів про технічну апробацію будівельного виробу;

повторне відстеження результативності - через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

Опрос