Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.01.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

____________

м. Київ

N _______

Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

1. У главі 1:

у пункті 1.1 слово "звітності" замінити словами "та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку,".

у пункті 1.3 слова "і бухгалтерська" замінити словами ", бухгалтерська та інша".

2. У главі 2:

в абзаці першому пункту 2.1 слова "що фіксують та підтверджують" замінити словами "які містять відомості про";

перше речення пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.";

в абзаці першому пункту 2.4 слова "і місце" та "чи електронний" виключити;

доповнити пункт 2.6 новими абзацами другим та третім такого змісту:

"Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, то підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.";

в абзаці першому пункту 2.9 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

у пункті 2.10 слова "друкарських машинок, принтерів, засобів механізації" замінити словами "електронних засобів оброблення інформації";

в абзаці першому пункту 2.13 після слів "головного бухгалтера" доповнити словами "або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства,";

у пункті 2.17 слова "на обчислювальній установці" замінити словами "електронними та іншими засобами".

3. У главі 3:

у пункті 3.1:

слово ", машинограм" виключити;

слово "нагромадження" замінити словом "накопичення";

у пункті 3.5:

слова "(бухгалтерія, обчислювальна установка)" виключити;

слова "і статистичної звітності, декларацій" замінити словами "та іншої звітності";

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.";

у пункті 3.7 слова "бухгалтерських звітів, порядок складання яких" замінити словами "бухгалтерської звітності, порядок складання якої".

4. У главі 4:

у пункті 4.1 слово "звітів" замінити словом "звітності";

у пункті 4.2:

слово "звітах" замінити словом "звітності";

слова "коректурним способом, тобто" замінити словами "методом "червоного сторно", додаткових бухгалтерських проведень або коректурним способом, при якому".

5. У главі 5:

у пункті 5.2 слова "механізації та" виключити;

пункт 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги якого (якої) щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів та відомостей, є обов'язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.".

6. У главі 6:

доповнити пункт 6.6 після слів "виконавчої влади" словами ", що забезпечує формування державної політики";

пункт 6.7 доповнити словами "або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства";

пункт 6.8 доповнити словами "або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства";

у пункті 6.9 слово "фінансової" замінити словами "бухгалтерської та іншої";

у пункті 6.10 слова "звітів" та "державній податковій інспекції" замінити відповідно словами "звітності" та "територіальному органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску,".

7. У тексті положення:

слова "бухгалтерська звітність", "бухгалтерські звіти і баланси" у всіх відмінках замінити словами "бухгалтерська та інша звітність" у відповідних відмінках;

слово "бухгалтерія" у всіх відмінках замінити словами "бухгалтерська служба" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"

I. Визначення проблеми

Верховною Радою України прийнято Закон України від 03.11.2016 N 1724-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг" (далі - Закон N 1724), згідно з пунктом 3 розділу II "Прикінцеві положення" якого Кабінету Міністрів України доручено у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом (з 03.12.2016) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Крім цього, пунктом 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 03.11.2016 N 1724-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів від 07.12.2016 (протокол N 55) (реєстр. N 44587/1/1-16 від 07.12.2016), передбачено захід щодо перегляду та приведення нормативно-правових актів органами виконавчої влади у відповідність із Законом до 26.12.2016.

Законом N 1724 внесено зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", якими передбачено спрощення документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів. Зокрема, змінено термін "первинний документ", що дозволить вважати оплачений (акцептований) рахунок-фактуру (інвойс) підставою для відображення господарської операції в бухгалтерському обліку без обов'язкового складання акта приймання-передачі та виключено реквізит "місце складання".

Ураховуючи зазначене, та те, що відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, постає необхідність у приведенні нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність із законодавством шляхом внесення відповідних змін.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

____________
* питому вагу суб'єктів малого підприємництва вказати неможливо, оскільки проблема однаково впливає на всіх суб'єктів господарювання незалежно від рівня доходу.

Врегулювання зазначеного питання не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

чинного регуляторного акта, оскільки він не відповідає актам вищої юридичної сили.

II. Цілі державного регулювання

З метою виконання вимог Закону N 1724 та створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерством фінансів України підготовлено проект наказу "Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" (далі - проект наказу).

Проектом наказу пропонується внести зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 (далі - Положення), яке встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності, для приведення його норм у відповідність із законодавством та уточнення порядку документального оформлення деяких господарських операцій.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Прийняття проекту наказу шляхом внесення змін до Положення

Альтернатива 2

Викладення Положення у новій редакції

Альтернатива 3

Залишити Положення без змін

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прийняття проекту наказу шляхом внесення змін до Положення забезпечить державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що забезпечить спрощення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб'єктами господарювання, яке, у свою чергу, сприятиме покращенню позиції України в глобальному рейтингу ведення бізнесу Doing Business.

Відсутні

Альтернатива 2

Викладення Положення у новій редакції забезпечить державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відсутні

Альтернатива 3

Залишаючи Положення без змін, вигоди відсутні, оскільки норми регуляторного акта не узгоджуватимуться з нормами чинного законодавства.

Відсутні

3. Проект наказу не поширюється на сферу інтересів громадян

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

____________
* питому вагу суб'єктів малого підприємництва вказати неможливо, оскільки проблема однаково впливає на всіх суб'єктів господарювання незалежно від рівня доходу.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прийняття проекту наказу шляхом внесення змін до Положення забезпечить спрощення документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів, а також спрощення ведення бухгалтерського обліку, скорочення часу на оформлення господарських операцій, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Відсутні

Альтернатива 2

Викладення Положення у новій редакції забезпечить спрощення документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів, а також спрощення ведення бухгалтерського обліку, скорочення часу на оформлення господарських операцій, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Відсутні

Альтернатива 3

Залишаючи Положення без змін, вигоди відсутні, оскільки норми регуляторного акта не узгоджуватимуться з нормами чинного законодавства.

Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Прийняття проекту наказу шляхом внесення змін до Положення дозволить досягнути поставлених цілей в повній мірі, ураховуючи інтереси держави та суб'єктів господарювання.

Альтернатива 2

3

Викладення Положення в новій редакції не відповідає вимогам Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2015 N 34/5, оскільки зміни до Положення за обсягом не становлять більше половини тексту та істотно не впливають на його зміст.

Альтернатива 3

1

Залишення Положення без змін не дозволить досягти поставлених цілей, зокрема призведе до неузгодження з нормами чинного законодавства, що у свою чергу, не забезпечить виконання вимог Закону N 1724.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1. Забезпечить державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
2. Забезпечить спрощення документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів.

Відсутні

Є найоптимальнішим серед запропонованих альтернатив, оскільки дозволить максимально ефективно досягти поставлених цілей, ураховуючи інтереси держави та суб'єктів господарювання.

Альтернатива 2

1. Забезпечить державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
2. Забезпечить спрощення документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів.

Відсутні

Не є оптимальною альтернативою, оскільки не відповідає вимогам, встановленим порядком державної реєстрації нормативно-правових актів.

Альтернатива 3

Відсутні

На відміну від альтернатив 1 і 2, у разі не внесення змін до Положення, норми регуляторного акта не узгоджуватимуться з положеннями чинного законодавства.

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не буде досягнуто поставлених цілей.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Дозволяє максимально ефективно досягнути поставлених цілей забезпечення державного регулювання без витрат.

Проект наказу є підзаконним актом

Альтернатива 2

Відповідно до пункту 2.28 розділу II Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2015 N 34/5, у разі внесення до нормативно-правового акта (структурної одиниці) змін, що за обсягом становлять більше половини тексту або істотно впливають на зміст, акт (структурну одиницю) необхідно викласти в новій редакції.
Ураховуючи зазначене, дана альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам порядку державної реєстрації нормативно-правових актів.

Х

Альтернатива 3

На відміну від альтернатив 1 і 2, залишивши Положення без змін, норми регуляторного акта не узгоджуватимуться з нормами чинного законодавства.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Реалізація поставлених цілей державного регулювання забезпечується шляхом прийняття проекту наказу.

Заходами, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей, є:

погодження проекту наказу Міністерством внутрішніх справ України, Державною регуляторною службою України та Державною службою статистики України;

затвердження Міністерством фінансів України наказу та подання його до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

здійснення Міністерством юстиції України державної реєстрації наказу.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту наказу не призведе до додаткових витрат суб'єктів господарювання та органів виконавчої влади.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта є необмеженим, оскільки Закон України, на виконання положень якого розроблено проект наказу, має необмежений строк дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1. Додаткових надходжень до держбюджету та місцевих бюджетів не передбачається.

2. Дія проекту наказу поширюватиметься на підприємства, їх об'єднання та госпрозрахункові організації (крім банків) незалежно від форм власності, установи та організації, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету.

3. У зв'язку з прийняттям проекту наказу держава та суб'єкти господарювання не витрачатимуть додаткові кошти та час на реалізацію його норм, натомість буде скорочено час на ведення суб'єктами господарювання бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання оцінюється як середній. Проект акта розміщено на веб-сторінці Міністерства фінансів України для громадського обговорення та отримання пропозицій. Після прийняття регуляторний акт буде оприлюднений у засобах масової інформації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта (у разі його прийняття) здійснюватиметься з періодичністю, визначеною Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності акта буде проведено до набуття ним чинності за соціологічним методом шляхом збору та аналізу пропозицій та зауважень суб'єктів господарювання.

Повторне відстеження планується здійснити через рік шляхом аналізу соціологічних даних, але не пізніше ніж через два роки після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У разі встановлення за результатами відстеження неврегульованих та проблемних питань буде розглядатись можливість їх розв'язання шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра фінансів
України - керівник апарату

Є. Капінус

Опрос