Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении Изменений в Порядок казначейского обслуживания местных бюджетов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Внести Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 N 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за N 1569/21881, що додаються.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є. Ю.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. Друге речення абзацу третього пункту 1.3 розділу 1 викласти у такій редакції:

"Для цілей цього наказу орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів віднесено до місцевих фінансових органів. Якщо виконавчий орган ради не створено згідно із законом, сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу.".

2. У розділі 2:

2.1. У пункті 2.2:

у абзаці одинадцятому слова "та надання середньострокових позик місцевим бюджетам" виключити;

абзац п'ятнадцятий доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством".

2.2. Пункт 2.6 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим та третім у такій редакції:

"У разі застосування системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" між розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових носіях.".

2.3. Пункт 2.7 викласти у такій редакції:

"2.7. До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів при поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах "КПКВК" та "Код програмної класифікації видатків та кредитування" проставляють (у відповідному відмінку) код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у зазначених рядках і графах проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).".

3. У розділі 3:

3.1. У абзаці четвертому пункту 3.4 слова "та місцевих бюджетів коштів, що передаються з місцевих бюджетів" замінити словами "реверсної дотації"; слова "та рішенням відповідної ради про місцеві бюджети" виключити.

3.2. Абзаци другий - п'ятий пункту 3.7 замінити новим абзацом у такій редакції:

"Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів у Головних управліннях Казначейства відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.".

У зв'язку із цим абзац шостий уважати відповідно абзацом третім.

3.3. Доповнити пунктом 3.13 у такій редакції:

"3.13. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Головних управліннях Казначейства на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.

При перерахуванні до місцевих бюджетів платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, в полі розрахункового документа "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.

Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету.".

3.4. Доповнити пунктом 3.14 у такій редакції:

"3.14. Для зарахування надходжень до місцевих бюджетів в іноземній валюті місцеві фінансові органи відкривають рахунки в установах банків державного сектору за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Протягом трьох днів після зарахування коштів (крім власних надходжень) місцеві фінансові органи здійснюють операції із конвертації іноземної валюти в національну валюту та її зарахування на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства для зарахування надходжень місцевих бюджетів.".

У зв'язку з цим пункт 3.13 уважати відповідно пунктом 3.15.

4. Доповнити пункт 4.21 розділу 4 новим абзацом четвертим у такій редакції:

"Виключення з мережі установи (підприємства, організації) у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування проводиться лише після передавання установі-правонаступнику (підприємству, організації) або установі (підприємству, організації), яка змінила підпорядкування, планових показників, обсягів виділених коштів, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.".

5. У пункті 6.3 розділу 6:

у абзаці п'ятому слова "Якщо зазначені зміни викликані змінами у підпорядкуванні та/або розташуванні підвідомчих установ, то" замінити словами "У разі внесення змін до мережі (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства в зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці),";

доповнити новими абзацами у такій редакції:

"У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники бюджетних коштів разом з довідкою про зміни до кошторису надають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін.

У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ головний розпорядник подає реєстри змін до мережі без реєстрів змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведеного плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведеного плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду, а також змінених розподілів показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. Перенесення показників зазначених документів здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.".

6. В абзаці третьому пункту 8.1 розділу 8 слово "зарахування" замінити словом "перерахування".

7. Доповнити пункт 10.4 розділу 10 новими абзацами третім та четвертим у такій редакції:

"Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) має право в будь-який час до списання платежу з його рахунку відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства надається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису на розрахункових документах.".

8. У розділі 11:

8.1. У пунктах 11.1 та 11.2 після слів "розпорядник бюджетних коштів" у всіх відмінках доповнити словами "одержувач бюджетних коштів" у відповідних відмінках.

8.2. Доповнити новим пунктом 11.3 у такій редакції:

"11.3. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) складається довідка про операції в іноземній валюті, форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662, яка подається на паперових та електронних носіях до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в іноземній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів).".

9. Доповнити пункт 12.3 розділу 12 новими абзацами другим та третім у такій редакції:

"На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, призначених для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків.

Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки.".

10. У розділі 14:

10.1. Пункт 14.1 після слів "Перерахування міжбюджетних трансфертів" доповнити словами "з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвенції, стабілізаційна та додаткові дотації), реверсної дотації, а також перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами".

10.2. Абзац третій пункту 14.2 замінити двома новими абзацами у такій редакції:

"Реверсна дотація до державного бюджету з місцевих бюджетів перераховується органами Казначейства щодекадно рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету з рахунків загального фонду місцевих бюджетів на підставі меморіальних документів, сформованих територіальними органами Казначейства.

У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

Фінансовими органами розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для перерахування реверсної дотації органам Казначейства не подаються.".

10.3. Абзац четвертий пункту 14.4 доповнити словами "якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого надані субвенції".

10.4. Доповнити новим пунктом 14.5 у такій редакції:

"14.5. В окремих випадках, встановлених законодавством, за міжбюджетними трансфертами проводяться взаємні розрахунки (казначейські клірингові розрахунки) на підставі спільних протокольних рішень, договорів.".

11. У пункті 16.1 розділу 16:

в абзаці першому слова "середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України," виключити;

абзац другий після слів "місцевих рад" доповнити словами "сільськими головами, якщо за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради, згідно із законодавством, не створений".

12. У тексті Порядку слова та знаки "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" в усіх відмінках замінити словами та знаками "(після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках.

13. У додатках 3 та 4 зноску "* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби, розпорядники бюджетних коштів при заповненні форми мережі (реєстру змін до мережі) у рядках "Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)" проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" виключити.

14. У додатках 5, 6 та 19 зноску "* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів у графі проставляється код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" виключити.

15. Додатки 7, 15, 19, 22 та 27 викласти у новій редакції.

 

Директор Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
(посада)
________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" ____________ 20__ року

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)         ________

___________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн.)

Показ-
ники*

Рівень розпоряд-
ника бюджет-
них коштів

Код програм-
ної класи-
фікації видатків та кредиту-
вання (КПКВК)

Разом за спеціаль-
ним фон-
дом

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**

Інші надход-
ження

разом

у т. ч. за підгрупами

разом

у т. ч. за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

_____________        ____________________________________________     _________________    _______________________________     _______________________
  (код території)                (найменування розпорядника бюджетних коштів)            (код розпорядника        (найменування органу Казначейства)         (код органу Казначейства)
                                                                                                                                                     бюджетних коштів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів

____________
* Показники розписуються за кодами економічної класифікації видатків та кодами класифікації кредитування.

** Плануються за наявності підстави.

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового управління/відділу)

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________
               (код бюджету)
_________________________
              (назва бюджету)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
(посада)
________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" ____________ 20__ року

РЕЄСТР ЗМІН N _______ від ____________
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20__ рік

(згідно з довідкою N ______ від ____________)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)       ________

___________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн.)

Показ-
ники*

Рівень розпоряд-
ника бюджет-
них коштів

Код програм-
ної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання
(
КПКВК)

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+")

разом

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

інші джерела власних надходжень бюджетних установ**

інші надход-
ження

разом

у т. ч. за підгрупами

разом

у т. ч. за підгрупами

 

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________        ____________________________________________     _________________    _______________________________     _______________________
  (код території)               (найменування розпорядника бюджетних коштів)             (код розпорядника       (найменування органу Казначейства)     (код органу Казначейства)
                                                                                                                                                    бюджетних коштів)

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів

____________
* Показники розписуються за кодами економічної класифікації видатків та кодами класифікації кредитування.

** Плануються за наявності підстави.

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового управління/відділу)

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________________________________________
              (найменування органу Державної казначейської служби)
_________________________________________________
                                   (назва бюджету, код бюджету)

РОЗПОДІЛ ВИДІЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ

з рахунку N _______________
від "___" ____________ 20__ року N _____

_________________________________________________________________
                        (найменування розпорядника бюджетних коштів)

КВК ____________

Код коштів ______

Код тери-
торії

Код за ЄДРПОУ

Код розпорядника бюджетних коштів

Найменування розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

КЕКВ

N рахунку розпорядника бюджетних коштів

Сума, грн

Примітка*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

________________________________________________________________________________________________
(назва територіальної одиниці)

Разом щодо територіальної одиниці

 

 

 

 

 

 

у т. ч. в розрізі розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) щодо КПКВК та КЕКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

____________
* Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.

 

ЗРАЗОК

  

Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державною казначейською службою України.

 

_________________________________________
  (найменування органу Державної казначейської служби)
__________________________
                            (код)

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів за доходами

за ___ ____________ 20__ року
(число, місяць)

Група символів

Символ

Код класифікації доходів бюджету

Надійшло (грн. коп.)

за день

наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Начальник

________________
(підпис)

________________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Роз'яснення щодо порядку заповнення форми
Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами

Перша колонка:

1-а група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету;

2-а група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету;

3-я група символів - надходження, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами;

4-а група символів - надходження, що підлягають розподілу між рівнями бюджетів;

5-а група символів - надходження, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу;

6-а група символів - власні надходження бюджетних установ у натуральній формі та іноземній валюті.

Друга колонка:

1 - 6-а групи символів - символи видів доходів.

Третя колонка:

Коди згідно з класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами).

Четверта колонка:

1 - 6-а групи символів - суми надходжень за день за відповідними аналітичними рахунками з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження за день за кожною 1 - 6-ю групою символів.

П'ята колонка:

Дані колонки 5 Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами за попередній операційний день плюс дані колонки 4 за день складання Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами.

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про внесення Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 375 "Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України" Міністерство фінансів України визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку.

Проектом регуляторного акта передбачено визначення та врегулювання деяких процедур порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою та головним завданням прийняття зазначеного проекту акту є удосконалення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення цілей державного регулювання є збереження існуючого стану, розробка нового нормативного акта або розробка проекту регуляторного акта щодо внесення змін до існуючого Порядку.

1) Збереження існуючого стану

Збереження існуючого стану неможливо, оскільки наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року N 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881, регламентовано не всі організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби, розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів.

2) Розробка проекту регуляторного акта щодо внесення змін до існуючого Порядку

Доцільно, оскільки зміни, які вносяться, дозволять удосконалити процедури казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Актом пропонується впровадження положень, спрямованих на реалізацію цілей державного регулювання.

Цим актом регулюються питання розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Норми, що запроваджуються, можуть бути переглянутими під впливом зовнішніх факторів, а саме, з розвитком інформаційних технологій або змін у законодавстві.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Після прийняття зазначеного проекту наказу немає необхідності вносити зміни до інших нормативно-правових актів чи приймати нові.

Прийняття проекту наказу забезпечить визначення деяких процедур порядку обслуговування місцевих бюджетів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття проекту наказу дозволить Міністерству фінансів України, Державній казначейській службі України забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України, Закону про Державний бюджет.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Дозволить удосконалити процедури використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів на виконання програм та заходів, повноваження на здійснення яких делегує головний розпорядник / розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Відсутні

Громадяни

Відсутні

Відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії не обмежений, оскільки нормативно-правові акти вищого рівня, на виконання яких розроблено проект наказу, мають необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не зміниться.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на понад 10500 одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

Розмір коштів та час, які витрачатимуть суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акта, не збільшиться, оскільки виконання вимог акта не змінює існуючі вимоги.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Проект наказу з метою громадського обговорення оприлюднений на веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторним акта шляхом соціологічних опитувань.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

____________

Опрос