Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент согласования Минприроды Украины предоставления недр в пользование (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування

Відповідно до пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, пункту 6 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 594, абзацу сьомого підпункту 61 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, для упорядкування процедури погодження Міністерством екології та природних ресурсів України надання надр у користування

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 липня 2011 року N 262, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 липня 2011 року за N 932/19670, що додаються.

2. Юридичному департаменту (Артюшенко Ю. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

С. І. Курикін

 

ЗМІНИ
до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування

У пункті 4:

абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції:

"заява для отримання погодження Мінприроди України на оформлення спеціального дозволу на право користування надрами встановленого зразка (додаток 1)";

доповнити пункт новими абзацами четвертим - одинадцятим такого змісту:

"перелік документів, що додаються до заяви;

програма робіт;

пояснювальна записка;

оглядова карта з позначеним місцем розташування ділянки надр (кольорова; масштаб не менш як 1:200000);

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр (кольоровий; масштаб не менш як 1:200000);

у випадку видобування - завірені заявником копії протоколів Державної комісії по запасах корисних копалин (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі;

у випадку, коли реалізація запланованої діяльності передбачатиме відкриту розробку родовища - викопіювання з кадастрової карти (плану) на топографічній основі та ортофотооснові з нанесеними межами площі ділянки надр (кольорове);

у випадку продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами для видобування корисних копалин, що було розпочато - завірена заявником копія висновку державної екологічної експертизи щодо проекту розробки родовища та інформація про виконання передбачених згідно з цим висновком заходів щодо забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів";

абзац п'ятий пункту 4 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"Суб'єкт господарювання подає документи, передбачені пунктом 4 цього Регламенту, в оригіналі або в належним чином завірених копіях. Подані документи повинні бути оформлені в окрему справу, прошиті, пронумеровані, скріплені підписом та печаткою керівника суб'єкта господарювання";

абзац другий пункту 10 виключити;

пункт 13 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Під час прийняття рішення щодо погодження надання надр у користування, Мінприроди України може взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. У разі необхідності отримання додаткової інформації (уточнення наявної інформації) Мінприроди України має право звертатись із відповідними запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, та отримувати від них інформацію, документи, матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань. В даному випадку строк надання Мінприроди України підтвердження (або повернення документів на доопрацювання) починає обліковуватись з моменту отримання такої інформації";

абзац шостий пункту 14 виключити;

пункт 14 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"У разі повернення документів суб'єкту господарювання на доопрацювання, у рішенні Мінприроди України зазначається вичерпний перелік обставин, що стали причиною для повернення документів.";

пункт 14 доповнити абзацом восьми такого змісту:

"У разі виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих суб'єктом господарювання та/або виявлення (отримання) нових відомостей щодо суб'єкта господарювання (об'єкта, на який отримано погодження), Мінприроди України може прийняти рішення відкликати (внести зміни) у раніше прийняте рішення";

у пункті 19 слова "пропозиціями щодо підтвердження запропонованого Держгеонадрами України переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на аукціон, або обґрунтованими пропозиціями щодо повернення пакета документів на доопрацювання" замінити словами "Екологічною карткою";

додаток 1 до Регламенту викласти у такій редакції:

ЗАЯВА
для отримання погодження Мінприроди України на оформлення спеціального дозволу на користування надрами

Заявник ______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)

______________________________________________________________________________________
(телефон, факс, адреса електронної пошти)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 615 від 30.05.2011 року "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" прошу надати погодження на оформлення спеціального дозволу (продовження терміну дії спеціального дозволу) на користування надрами з метою:

______________________________________________________________________________________
(вид діяльності на об'єкті)

______________________________________________________________________________________
(вид корисних копалин згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення")

На території ___________________________________________________________________________
                 (назва і місце знаходження об'єкта)

Географічні координати кутових точок ділянки надр: _________________________________________
______________________________________________________________________________________
Загальна площа ділянки надр: ____________________________________________________________

Обґрунтування необхідності проведення зазначеної діяльності на об'єкті:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис заявника

_______________________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року.

М. П.";

 

додаток 2 до Регламенту викласти у такій редакції:

ЕКОЛОГІЧНА КАРТКА

Назва об'єкта, на користування яким надається спеціальний дозвіл, місцезнаходження родовища, визначення виду корисних копалин згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", мета та вид користування надрами

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1. Родовище частково/повністю __________________________________________________________
                                                                                                                     (знаходиться/не знаходиться)

в межах територій чи об'єктів природно-заповідного фонду, земель, зарезервованих для заповідання або земель іншого природоохоронного призначення _________________________________________
______________________________________________________________________________________

З адміністрацією території чи об'єкта природно-заповідного фонду погоджено

______________________________________________________________________________________
(дата)

2. Родовище частково/повністю __________________________________________________________
                                                                                                                          (знаходиться/не знаходиться)

у водному об'єкті, його водоохоронній, прибережній захисній смузі, басейні та заплаві малої річки ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (дати повну назву водного об'єкта)
______________________________________________________________________________________
                                               (вказати на необхідність отримання дозволу на спеціальне водокористування)

При експлуатації родовищ мінеральної води, лікувальних грязей - наявність санітарних зон (1, 2, 3) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Мета використання мінеральної сировини _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Перелік еколого-небезпечних компонентів (для діючих підприємств), які видобуваються при експлуатації родовища чи виникають в процесі технологічної переробки ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Геохімічна та радіаційно-гігієнічна оцінка родовища:

мінеральної речовини, що видобувається _________________________________________________;
                                                                                                                                                      (наявність/відсутність)
породи розкривної ____________________________________________________________________; продукції, що виготовляється ____________________________________________________________

6. Заходи щодо рекультивації порушених земель: передбачено рекультивувати (за проектом) ______________________________________________________________________________________

7. Гідрогеологічні умови родовища ________________________________________________________
                                                                                                                             (наявність підземної води

______________________________________________________________________________________
в кар'єрі; надходження поверхневих вод, атмосферних опадів

______________________________________________________________________________________
3/добу); умови видалення кар'єрних вод (куди, як, метод

______________________________________________________________________________________
очищення або використання в технологічному циклі); загроза

______________________________________________________________________________________
проникнення до підземних вод шкідливих та небезпечних речовин;

______________________________________________________________________________________
наявність дозволу на скид забруднюючих речовин)

_______________
(посада)

___________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Картка заповнюється і підписується відповідальною посадовою особою Інспекції, уповноваженою керівником, затверджується керівником Інспекції та скріплюється печаткою."

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу підготовки
та експертизи нормативно-правових
актів Юридичного департаменту

Ю. А. Артюшенко

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено з метою забезпечення єдиних, сучасних, науково обґрунтованих вимог до процедури отримання суб'єктами господарювання, що планують здійснювати діяльність у сфері надрокористування, погодження Мінприроди України надання надр у користування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта підготовлено з метою впровадження практичних рекомендацій щодо удосконалення державного управління екологізацією в сучасних умовах на основі розвитку екологічної функції держави.

Основним завданням проекту є зменшення контролюючого тиску на суб'єктів господарювання у сфері надрокористування і вдосконалення діяльності Мінприроди щодо надання погоджень надання надр у користування.

3. Правові аспекти

Конституція України;

Кодекс України про надра;

Указ Президента України від 13.04.2011 N 454 "Про Положення про Державну екологічну інспекцію";

Указ Президента України" від 06.04.2011 N 391/2011 "Про Положення про Державну службу геології та надр України";

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32;

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615;

Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами від 30.05.2011 N 594.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною екологічною інспекцією України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У цьому проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою забезпечення громадського обговорення проект акта розміщено на офіційному сайті Міністерства.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття цього регуляторного акта передбачає наступні впливи у вищенаведених сферах:

Інтереси держави - вдосконалення правового регулювання під час отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди України надання надр у користування, що підвищить контроль за станом навколишнього природного середовища.

Інтереси суб'єктів господарювання - визначення чіткої процедури отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди України надання надр у користування, а також зменшення тиску з боку контролюючих органів у сфері надрокористування.

Інтереси громадян - поліпшення стану навколишнього природного середовища.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного наказу забезпечить вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері надрокористування, що забезпечить більш чітке розуміння вимог законодавства при тлумаченні та застосуванні та, в свою чергу, зменшить контролюючий тиск на суб'єктів господарювання і вдосконалить діяльність Мінприроди щодо надання погоджень надання надр у користування.

 

В. о. Міністра екології
та природних ресурсів України

С. І. Курикін

___ _________ 2015 року

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонуються розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект наказу розроблено з метою забезпечення єдиних, сучасних, науково-обґрунтованих вимог до процедури отримання суб'єктами господарювання, що планують здійснювати діяльність у сфері надрокористування, погодження Мінприроди надання надр у користування.

Потребують вирішення ряд завдань, зокрема щодо: спрощення ведення господарської діяльності, скорочення погоджувальних процедур, зменшення впливу державних органів на діяльність суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом скасування кількості документів, які подаються з метою отримання погодження Мінприроди надання надр у користування, підвищення рівня захисту прав суб'єктів господарювання.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект акта підготовлено з метою впровадження практичних рекомендацій щодо удосконалення державного управління в сфері охорони природних ресурсів в сучасних умовах на основі розвитку екологічної функції держави.

Основним завданням проекту є зменшення контролюючого тиску на суб'єктів господарювання у сфері надрокористування і вдосконалення діяльності Мінприроди з питань погоджень надання надр у користування.

Метою запровадження змін є вдосконалення правового регулювання під час отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди надання надр у користування, що підвищить контроль за станом навколишнього природного середовища, та визначення чіткої процедури отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди надання надр у користування, а також зменшення тиску з боку контролюючих органів у сфері надрокористування.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найбільш ефективним, оскільки такий спосіб забезпечить єдині, сучасні, науково обґрунтовані вимоги до процедури отримання суб'єктами господарювання, що планують здійснювати діяльність у сфері надрокористування, погодження Мінприроди надання надр у користування, що в свою чергу забезпечить зменшення контролюючого тиску на суб'єктів господарювання у сфері надрокористування і вдосконалення діяльності Мінприроди з питань погоджень надання надр у користування.

Альтернативою такого способу державного регулювання є залишення ситуації без змін, що призведе до негативних наслідків, неможливості нормативно-правового врегулювання порушеного питання.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом цього регуляторного акта передбачається вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері надрокористування, що забезпечить більш чітке розуміння вимог законодавства при тлумаченні та застосуванні та, в свою чергу, зменшить контролюючий тиск на суб'єктів господарювання і вдосконалить діяльність Мінприроди з питань погоджень надання надр у користування.

Основним завданням проекту є вдосконалення правового регулювання під час отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди надання надр у користування, що підвищить контроль за станом навколишнього природного середовища, та визначення чіткої процедури отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди надання надр у користування.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Мінприроди.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб'єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого акта буде вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері надрокористування, що забезпечить більш чітке розуміння вимог законодавства при тлумаченні та застосуванні та, в свою чергу, зменшить контролюючий тиск на суб'єктів господарювання і вдосконалить діяльність Мінприроди з питань погоджень надання надр у користування.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечить вдосконалення правового регулювання під час отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди надання надр у користування, що підвищить контроль за станом навколишнього природного середовища.

Не передбачено

Суб'єкти господарювання

Визначення чіткої процедури отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди надання надр у користування, а також зменшення тиску з боку контролюючих органів у сфері надрокористування.

Не передбачено

Громадяни

Зменшення негативного впливу на стан навколишнього природного середовища.

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

вдосконалення правового регулювання взаємодії під час отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди надання надр у користування;

визначення чіткої процедури отримання суб'єктами господарювання погоджень Мінприроди надання надр у користування;

забезпечення єдиних, сучасних, науково обґрунтованих вимог до процедури отримання суб'єктами господарювання, що планують здійснювати діяльність у сфері надрокористування, погодження Мінприроди надання надр у користування.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з основних положень акта - високий рівень, оскільки проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта буде порівняно зі значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання.

 

В. о. Міністра екології
та природних ресурсів України

С. І. Курикін

___ ____________ 2015 року

 

Опрос