Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении Режима ценового регулирования стоимости услуг по идентификации и регистрации животных (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ ____ N _____

Київ

Про встановлення Режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин

На виконання статті 51 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Режим цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

РЕЖИМ
цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин

Загальні питання

1. Режим цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин - сукупність складових, що визначають механізм (порядок) формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин (далі - Послуги).

2. Об'єкти Послуг визначаються згідно із статтею 4 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

3. На суму вартості Послуг нараховується податок на додану вартість у порядку і розмірах, що визначені Податковим кодексом України.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

Формування вартості Послуг

5. Формування вартості Послуг здійснюється на підставі виробничої програми, економічно обґрунтованих планових витрат, визначених з урахуванням вимог чинного законодавства України, на підставі галузевих норм, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), прогнозованого індексу цін, державної статистичної звітності.

Планування витрат, що входять до планової собівартості, здійснюються з урахуванням витрат з операційної діяльності, пов'язаних з ідентифікацією та реєстрацією тварин.

До планової собівартості Послуг відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248 (зі змінами), включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі

витрати.

До складу витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, які не включаються до планової собівартості Послуг, включаються:

адміністративні витрати;

витрати на збут;

інші операційні витрати.

6. До складу прямих матеріальних витрат входить вартість матеріалів, які використовуються під час надання Послуг, у тому числу витрати на закупівлю бирок для ідентифікації тварин, засобів для їх кріплення, бланків реєстраційних та ідентифікаційних документів на тварин та книг обліку тварин та інші прямі матеріальні витрати.

7. До складу прямих витрат на оплату праці входять:

витрати на оплату праці, які визначаються виходячи з чисельності і тарифно-кваліфікаційного складу спеціалістів, що здійснюють ідентифікацію та реєстрацію тварин, та безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами надання Послуг і встановлених годинних тарифних ставок і окладів;

витрати на додаткову заробітну плату, які визначаються розмірами виплачуваних доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплати відпусток;

інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

відрахування на соціальні заходи;

інші прямі витрати на оплату праці.

8. Інші прямі витрати включають всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат:

оренда приміщень, обладнання, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

зв'язок (абонплата та інші обов'язкові платежі);

транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали;

програмне забезпечення;

банківські послуги;

витрати на відрядження;

інші прямі витрати.

Ці витрати приймаються на рівні фактичних витрат за попередні три роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді відповідно до укладених договорів.

9. До складу загальновиробничих витрат включаються:

витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління; витрати на оплату службових відряджень персоналу тощо);

амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;

амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації надання Послуг, поліпшенням якості Послуг, витрати матеріалів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління; витрати на здійснення контролю за технологічними процесами та якістю Послуг);

витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

інші витрати (внутрішнє переміщення матеріалів та засобів ідентифікації тварин; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей; оплата простоїв тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління наданням Послуг, що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління наданням Послуг, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості наданих Послуг у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

10. До складу адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням:

витрати на утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу, що визначається відповідно до чисельності, затвердженої штатним розкладом, прийнятих ставок та окладів з урахуванням доплат і премій (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, відрахування на обов'язкові соціальні заходи);

організаційні, представницькі та інші витрати;

винагороди за професійні послуги (аудиторські);

витрати на службові відрядження;

амортизація основних засобів;

податки і збори крім тих, що включаються у виробничі витрати;

витрати на рекламу, інформаційні послуги;

інші витрати загальногосподарського призначення (на підготовку і перепідготовку кадрів, охорону праці, передплату періодичних професійних видань, господарські потреби, кур'єрські послуги, ремонт, оновлення та технічне обслуговування основних засобів, консультативні послуги, придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, забезпечення спецодягом, утримання приміщення тощо).

11. Витрати на збут включають витрати, пов'язані з наданням Послуг:

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

витрати на оплату послуг осіб, що надають Послуги;

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом Послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування засобів для ідентифікації тварин і матеріалів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням засобів для ідентифікації тварин і матеріалів відповідно до умов договору поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

витрати на страхування засобів для ідентифікації тварин і матеріалів, що зберігаються на складі підприємства;

витрати на транспортування засобів для ідентифікації тварин і матеріалів між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

інші витрати, пов'язані із збутом Послуг.

12. До інших операційних витрат включаються:

витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

втрати від знецінення запасів;

нестачі й втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пеня, неустойка;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

інші витрати операційної діяльності.

Розрахунок вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин

13. Вартість Послуг (Вп) визначаються за формулою:

Вп = (Сп + Вод) х

100 + Нр
________
100

,

де Сп - планова собівартість Послуг.

Планова собівартість Послуг (Сп) визначається за формулою:

Сп = Пмв + Пвоп + Іпв + Зв,

де Пмв - прямі матеріальні витрати;

Пвоп - прямі витрати на оплату праці;

Іпв - інші прямі витрати;

Зв - загальновиробничі витрати;

Вод - витрати, пов'язані з операційною діяльністю.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю (Вод), визначаються за формулою:

Вод = Ав + Вз + Іов,

де Ав - адміністративні витрати;

Вз - витрати на збут;

Іов - інші операційні витрати;

Нр - норма рентабельності, визначена відповідно до законодавства.

Планова собівартість Послуг розраховується згідно з пунктами 6 - 9 цього Порядку.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, розраховуються згідно з пунктами 10 - 12 цього Порядку.

Коригування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин

14. У разі зміни індивідуальних складових витрат (ставок податків, зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії, матеріальні та паливно-енергетичні ресурси тощо), що входять до складу планової собівартості Послуг та/або витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, запроваджується коригування вартості Послуг.

15. Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження механізму коригування вартості Послуг.

16. Скоригована вартість Послуг (СВп) визначається шляхом додавання вартості змінених і незмінених складових і визначається за формулою:

СВп = (ССп + СВод) х

100 + Нр
________
100

,

де ССп - скоригована планова собівартість Послуг;

СВод - скориговані витрати, пов'язані з операційною діяльністю;

Нр - норма рентабельності, визначена відповідно до законодавства.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" (далі - проект постанови) розроблено на виконання частини четвертої статті 51 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", що передбачає встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та прикінцевих положень Закону.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є встановлення порядку регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Проект постанови забезпечить здійснення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України";

Закон України "Про племінну справу у тваринництві";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

наказ Мінагрополітики України від 17 вересня 2003 року N 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрований у Мін'юсті 09 жовтня 2003 року за N 909/8230;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року N 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрований у Мін'юсті 06 квітня 2005 року за N 362/10642;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року N 497 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней", зареєстрований у Мін'юсті 26 січня 2005 року за N 103/10383;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року N 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрований у Мін'юсті 26 січня 2005 року за N 102/10382.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

Надання послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин здійснюється за рахунок власників тварин - замовників послуг або за кошти третіх осіб. Власники тварин - фізичні особи мають право на відшкодування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок коштів державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України для отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, прийняття якого забезпечить захист інтересів виробників тваринницької продукції під час формування послуг з ідентифікації тварин шляхом обмеження рівня рентабельності таких послуг та затвердження виключного переліку витрат, які можуть бути віднесені на собівартість таких послуг, а також дозволить вірогідно розрахувати потребу у коштах з державного бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Після прийняття проекту постанови буде забезпечено здійснення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг.

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Я. В. Краснопольський

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

1. Проблеми, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законом України від 15 липня 2015 року N 616 "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (далі - Закон) внесено зміни в Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", зокрема, в частині фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок державного бюджету.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" (далі - проект постанови) розроблено на виконання абзацу п'ятого статті 51 Закону, що передбачає встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та прикінцевих положень Закону.

Прийняття даної постанови забезпечить узгодження інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави:

захист інтересів виробників тваринницької продукції під час формування послуг з ідентифікації тварин шляхом обмеження рівня рентабельності таких послуг та затвердження виключного переліку витрат, які можуть бути віднесені на собівартість таких послуг;

вірогідний розрахунок потреби у коштах з державного бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин.

2. Визначення цілей державного регулювання

Завданням прийняття постанови є:

встановлення єдиного порядку формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин;

надання можливості оперативного та ефективного контролю за правильністю формування вартості послуг з ідентифікації, реєстрації тварин;

уникнення довільного зростання вартості послуг регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що особливо актуально у зв'язку з виділенням коштів з державного бюджету на відшкодування власникам тварин - фізичним особам витрат, пов'язаних з ідентифікацією та реєстрацією тварин.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

В даному випадку вбачається за можливе визначити такі альтернативні способи цінового регулювання:

1) калькулювання собівартості послуг по процесорним методом - головним недоліком цього способу є те, що собівартість послуг буде постійно змінюватися в залежності від витрат періоду, що, в свою чергу, створить незручності для виробників тваринницької продукції в плануванні сплати за послуги з ідентифікації тварин;

2) прийняття проекту постанови, який передбачає метод калькулювання виробничої собівартості послуг на підставі показників минулого року (який передує плановому року) із можливістю внесення оперативних змін, у разі виникнення економічних передумов.

Проект постанови забезпечить здійснення формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до розрахунку вартості відповідних послуг.

4. Опис механізмів для розв'язання проблем, відповідні заходи

У разі прийняття проекту постанови буде створений єдиний механізм формування вартості послуг, що враховує затрати часу на підготовку та надання послуг відповідно до встановлених норм; вартість одиниці часу роботи працівників; нарахування на заробітну плату; вартість матеріалів і обладнання, які необхідні для надання послуг; накладні витрати на поточний рік; податок на додану вартість, а також для розвитку матеріально технічної бази адміністратора Єдиного державного реєстру тварин передбачено включати витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у міру вибуття за фізичним та моральним зносом.

Даний проект постанови має високий ступінь ефективності, оскільки беззаперечно призведе до вдосконалення цінової політики в галузі тваринництва та забезпечити контроль за додержанням дисципліни формування вартості послуг.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Законів України "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" створить правову основу для впорядкування надання послуг адміністратором Єдиного державного реєстру тварин, і, відповідно, для виконання основних завдань, покладених на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Встановлення Кабінетом Міністрів України режиму цінового регулювання дозволить вірогідно розраховувати потребу у коштах з державного бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин.

6. Очікувані результати прийняття акта

Позитивні результати: Процес формування вартості послуг набуває належного правового підґрунтя, уніфікованості, знімаються основні перешкоди на шляху узгодження вартості таких послуг.

Негативні результати: відсутні.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Зростає ефективність контролю за додержанням дисципліни цін на послуги з ідентифікації та реєстрації тварин;
дозволить вірогідно розраховувати потребу у коштах з державного бюджету на відшкодування вартості цієї послуги власникам тварин

не передбачено

Суб'єкти господарювання

Уникнуть необґрунтованого підвищення вартості послуги ідентифікації та реєстрації тварин

Громадяни

Уникнуть необґрунтованого підвищення вартості послуги ідентифікації та реєстрації тварин

7. Обґрунтування строку дії акта

Враховуючи безперервність функціонування системи ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин, проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та буде залежати від змін у законодавстві України. Одночасно механізм формування вартості послуг, передбачений проектом постанови, враховує коригування вартості послуг на індекс зміни цін індивідуальної складової витрат, що робить процес формування вартості послуг залежним і відповідним змінам економічної ситуації в країні та знімає необхідність щорічного додаткового коригування постанови Кабінету Міністрів України.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є зменшення кількості звернень та скарг фізичних та юридичних осіб - власників тварин на необґрунтовану або завищену вартість послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, також кількість ідентифікованих тварин, а також кількість власників тварин, що отримали державне відшкодування вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається.

Рівень поінформованості власників тварин щодо запровадження регуляторного акта - середній через оприлюднення на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Департаментом тваринництва Мінагрополітики України.

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься:

базове - після набрання ним чинності і проведення аналізу темпів ідентифікації тварин (але не пізніше дня проведення повторного відстеження);

повторне - через рік після набрання чинності регуляторним актом, шляхом аналізу виключно статистичних даних;

періодичне - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Наукові установи для здійснення відстеження не залучатимуться.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Я. В. Краснопольський

Опрос