Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

____________

м. Київ

N ___

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Відповідно до статті 7 Закону України "Про природні монополії", статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про ринок природного газу" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року N 10 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за N 27/17322, та постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 січня 2015 року N 9 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 березня 2015 року за N 289/26734.

3. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Суб'єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови у тримісячний строк.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з постачання природного газу

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про природні монополії", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про ринок природного газу".

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з постачання природного газу.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

територія провадження господарської діяльності з постачання природного газу (далі - територія провадження ліцензованої діяльності) - адміністративна територія України, з урахуванням обмежень, встановлених для постачальників із спеціальними обов'язками;

постачальник природного газу (постачальник) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;

постачальник "останньої надії" - суб'єкт господарювання, визначений Кабінетом Міністрів України, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу;

постачальник природного газу із спеціальними обов'язками - суб'єкт господарювання, на якого відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки із постачання природного газу певній категорії споживачів;

спеціальні обов'язки - обов'язки, покладені Кабінетом Міністрів України на постачальника із спеціальними обов'язками, що можуть визначати для такого постачальника особливості щодо ціни купівлі-продажу природного газу, обов'язку постачати природний газ певним категоріям споживачів та/або на певній території, форми договорів купівлі-продажу чи постачання природного газу, тощо.

Термін "форс-мажорні обставини" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про ринок природного газу", "Про ціни і ціноутворення" та Правилах постачання природного газу.

1.4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання природного газу, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою, згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.5. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу (додаток 2);

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

3) опис документів, що додаються до заяви (додаток 3) у двох примірниках.

1.6. Заява на переоформлення ліцензії суб'єкта господарювання надається до органу ліцензування згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов.

II. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання природного газу

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних та кадрових вимог:

1) мати в наявності власний веб-сайт в мережі Internet, що має містити назву ліцензіата та його контактні дані (електронна пошта, телефон, тощо), що підтверджується роздруківками веб-сторінок з веб-сайту;

2) забезпечувати прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

3) особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, у процесі провадження ним діяльності з постачання природного газу, повинна мати вищу фінансову або економічну освіту, що має підтверджуватися дипломом про здобуття вищої освіти.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися Регулятору відповідно до вимог законодавства України;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися Регулятору відповідно до вимог законодавства України;

3) повідомляти Регулятора про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін протягом одного місяця з дня настання таких змін подати до Регулятора відповідне повідомлення у письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни;

5) надавати Регулятору достовірну звітність за ліцензованим видом діяльності та фінансову звітність в обсязі, порядку і строки, визначені відповідним нормативно-правовим актом Регулятора;

6) у разі планового або позапланового припинення у зв'язку з неможливістю використання матеріально - технічної бази, забезпечення постачання природного газу споживачам, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ліцензованої діяльності, ліцензіат не пізніше 10 робочих днів до дня настання таких обставин (у разі позапланового припинення - не пізніше трьох днів з настання таких обставин) зобов'язаний:

повідомити Регулятора про такі припинення у письмовому вигляді, надавши пояснення та документи, що підтверджують їх виникнення (зокрема висновок торгово-промислової палати, як доказ наявності форс-мажорних обставин, підтверджувальні документи органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади тощо);

повідомити відповідних споживачів про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження.

У разі відновлення провадження ліцензованої діяльності, ліцензіат має подати Регулятору відповідне повідомлення.

Постачальник, який передбачає свою нездатність продовжувати постачання природного газу своєму споживачу та/або в подальшому виконувати свої зобов'язання за договором постачання природного газу, у тому числі у разі виникнення форс-мажорних обставин, має завчасно (не пізніше ніж через три робочі дні після дня, коли йому стало відомо про відповідні обставини, які спричиняють його нездатність продовжувати постачання природного газу своїм споживачам) повідомити (з позначкою про вручення) про це споживача та проінформувати споживача про його право:

- обрати іншого постачальника або звернутися до постачальника "останньої надії", а також про наслідки, що можуть статися із-за відсутності у споживача постачальника;

- на відшкодування збитків, завданих у зв'язку з нездатністю діючого постачальника виконати свої зобов'язання за договором постачання природного газу;

7) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення Регулятором в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

8) виконувати рішення Регулятора, а також не створювати перешкоди представникам Регулятора для виконання ними службових обов'язків;

9) в установлений у рішенні про усунення порушень вимог Ліцензійних умов строк подати до Регулятора інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень;

10) здійснювати ліцензовану діяльність лише після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення Регулятора про видачу йому ліцензії;

11) надавати Регулятору документи та інформацію, необхідні для виконання ним своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені Регулятором;

12) внести плату за видачу ліцензії у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання від Регулятора повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії та зберігати протягом дії ліцензії документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з поштового відділення зв'язку);

13) у разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії протягом місяця подати до Регулятора заяву про переоформлення ліцензії та документи (їхні копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;

14) забезпечити ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з постачання природного газу і кожного з інших видів діяльності, та затвердження правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між різними видами господарської діяльності.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

1) виконувати вимоги та обов'язки, встановлені Правилами постачання природного газу;

2) здійснювати постачання природного газу споживачу за наявності укладеного з ним договору постачання природного газу;

3) здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам на підставі типового договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку;

4) здійснювати постачання природного газу за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених статтею 15 Закону України "Про ринок природного газу" та рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу";

5) укладати договори купівлі-продажу природного газу з власниками природного газу (оптовими продавцями, газодобувними підприємствами, тощо) в обсязі, достатньому для виконання договірних зобов'язань перед споживачами з урахуванням цих Ліцензійних умов;

6) виконувати Національний план дій та правила про безпеку постачання природного газу, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі;

7) створювати страховий запас природного газу в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

8) на вимогу споживача надавати інформацію щодо:

загальних умов постачання природного газу (у тому числі цін);

порядку плати за спожитий природний газ;

прав та обов'язків постачальника та споживача;

актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем;

наявних способів досудового вирішення спорів з постачальником тощо;

9) надавати споживачам послуги належної якості відповідно до умов укладених договорів, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

10) розміщувати на своєму веб-сайті у встановленому законодавством порядку чинну редакцію Правил постачання природного газу;

11) укладати із споживачами договори постачання природного газу за умови відсутності у споживача простроченої заборгованості за природний газ перед іншим постачальником природного газу;

12) дотримуватися вимог законодавства в частині провадження діяльності з постачання природного газу та взаємовідносин ліцензіата з суб'єктами ринку природного газу (у тому числі споживачами), зокрема визначеними такими нормативно-правовими актами:

Законом України "Про ринок природного газу";

Правилами постачання природного газу;

Кодексом газотранспортної системи;

Кодексом газорозподільних систем;

Кодексом газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу;

Типовим договором транспортування природного газу;

Типовим договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

Типовим договором постачання природного газу постачальником "останньої надії";

Типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам;

13) дотримуватися визначених законодавством, у тому числі Правилами постачання природного газу, строків та порядку розгляду звернень споживачів та запитів на отримання публічної інформації щодо ліцензованої діяльності;

14) зберігати договори, пов'язані з ліцензованою діяльністю, протягом трьох років після завершення строку їх дії.

2.4. Ліцензіат не має права:

порушувати встановлені законодавством обмеження щодо суміщення інших суміжних видів діяльності на ринку природного газу, зокрема із зберігання природного газу, транспортування природного газу, розподілу природного газу;

постачати природний газ споживачу без укладання з ним договору постачання природного газу або при недотриманні підстав для постачання природного газу споживачу, передбачених Правилами постачання природного газу;

прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим постачальникам природного газу у провадженні ними діяльності з постачання природного газу;

необґрунтовано відмовляти у складенні та підписанні актів приймання-передачі природного газу (крім побутових споживачів);

стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів);

використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також розголошувати цю інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги, чи в результаті чого без погодження із власним споживачем будуть розголошені його персональні дані.

2.5. Постачальник природного газу із спеціальними обов'язками повинен також дотримуватися таких вимог:

1) розмістити на власному веб-сайті діючу редакцію договору постачання природного газу та ціни на природний газ;

2) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять від споживачів як плата за спожитий природний газ та зазначити його номер у договорі постачання природного газу;

3) у разі, якщо за спеціальними обов'язками постачальник зобов'язаний постачати природний газ побутовим споживачам, він повинен створити та забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування власних побутових споживачів, що має передбачати єдиний багатоканальний номер телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдину електронну скриньку для прийому електронних повідомлень до кол-центру.

Постачальник має дотримуватися покладених на нього спеціальних обов'язків та не має права відмовити споживачам, для яких він визначений постачальником із спеціальними обов'язками в укладанні договору постачання природного газу, за умови дотримання ними порядку укладання договору.

2.6. Постачальник "останньої надії" повинен також дотримуватися таких вимог:

1) здійснювати постачання природного газу споживачу у порядку та за ціною, визначеними Правилами для постачальника "останньої надії", як частини Правил постачання природного газу;

2) здійснювати постачання природного газу на підставі типового договору, що затверджується Регулятором, та є публічним;

3) постачати природний газ споживачу протягом строку, який не може перевищувати 60 діб та триває до кінця календарного місяця, що настає за місяцем початку фактичного постачання природного газу споживачу постачальником "останньої надії";

4) вести окремий бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку господарської діяльності постачальника "останньої надії";

5) розміщувати на своєму веб-сайті щорічний звіт про господарську діяльність постачальника "останньої надії", який має містити інформацію про кількість споживачів постачальника "останньої надії", загальний обсяг поставленого природного газу та середню тривалість постачання;

6) розміщувати на своєму веб-сайті редакцію типового договору постачання природного газу постачальником "останньої надії" та ціну на природний газ, які є чинними для споживачів;

Постачальник "останньої надії" не має права відмовити споживачу при його зверненні в укладанні договору постачання природного газу, за умови дотримання споживачем порядку укладання такого договору.

2.7. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватися посадовими особами ліцензіата протягом усього строку провадження діяльності з постачання природного газу.

2.8. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з постачання природного газу виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Заступник начальника
управління ліцензування

Ю. Антонюк

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування Регулятору)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії: _____________________________________________________________________
                                                                         (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження,
                                                                                              посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                 (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання,
                                                                         серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ________________, факс _______________, електронна адреса ________________________
                                                                                       (за наявності)

Ідентифікаційний код: __________________________________________________________________
                                                                                                                         (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті): ________________________________________________________________
                                                                                                              (для фізичної особи - підприємця)

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                                             (N рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

Надана в заяві інформація - достовірна.

Бажаний спосіб одержання документів (необхідне підкреслити):

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання природного газу ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

____________________________________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

______________________
(підпис здобувача ліцензії)

 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Відомості
про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Наявність веб-сайту та центрів для обслуговування споживачів

Наявність офіційного веб-сайту

Наявність центрів для обслуговування споживачів

електронна адреса веб-сайту

чи передбачає веб-сайт розміщення інформації про права споживачів, ціни на природний газ і тарифи на його розподіл та транспортування
(так/ні)

єдиний багатоканальний номер телефону для стаціонарних та мобільних телефонів
(так/ні)

єдина електронна скринька для прийому електронних повідомлень до центру
(так/ні)

 

 

 

 

____________________________
(посада заявника)

_________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

___________________________
(підпис суб'єкта господарювання)

 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ОПИС
документів, що додаються до заяви N ___ від ____________

на провадження _______________________________________________________________________
                                                                                                        (вид господарської діяльності)
від __________________________________________________________________________________
                             (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
                                           серія, номер паспорта, ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця)

N
з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість документів
_____________________________________________________________________________________

Документи здав

____________
(підпис)

____________________________________________________
(ініціали та прізвище посадової особи заявника)

Документи перевірив та прийняв

____________
(підпис)

______________________________________
(ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)

"___" ____________ 20__ р.

 

_____ год. ______ хв.

М. П. (за наявності)

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування Регулятору)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Ліцензіат: _____________________________________________________________________________
                       (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання,
                                                                                  серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон _______________, факс ______________, електронна адреса __________________________
                                                                                 (за наявності)

Ідентифікаційний код: __________________________
                                                                 (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті): _________________________________________________________________
                                                                                                          (для фізичної особи - підприємця)

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:
_____________________________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: _______________________________________

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (зазначити підстави відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

_________________________
(посада заявника)

_________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

_________________________
(підпис суб'єкта господарювання)

 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

У зв'язку з введенням в дію 01.10.2015 Закону України "Про ринок природного газу" (далі - Закон про ринок газу), втратив чинність Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу".

Згідно із статтею 6 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" діяльність, пов'язана з постачанням за регульованим та нерегульованим тарифами природного газу провадилася за умови отримання відповідної ліцензії.

Натомість, положеннями Закону про ринок газу не передбачене ліцензування діяльності з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифами.

При цьому статтею 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" визначено види діяльності, які підлягають ліцензуванню, зокрема, діяльність з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ (крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом).

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону про ринок газу до компетенції Регулятора на ринку природного газу належить видача ліцензій на право провадження видів діяльності на ринку природного газу, що підлягають ліцензування з урахуванням положень статті 9 цього Закону.

Відповідно до статті 9 Закону про ринок газу господарська діяльність на ринку природного газу, пов'язана, зокрема з постачанням природного газу, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку природного газу, пов'язаної, зокрема, з постачанням природного газу, затверджуються Регулятором після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

У зв'язку з вищезазначеним, виникають суперечності у регулюванні відносин на ринку природного газу. З метою встановлення вичерпного переліку умов, яким має відповідати здобувач ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, а також вимог до провадження ліцензіатами господарської діяльності з постачання природного газу та на виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу" НКРЕКП розробила проект постанови "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу" (далі - Проект постанови).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у визнанні такими, що втратили чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.01.2010 N 10 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 27/17322, та постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12.01.2015 N 9 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 березня 2015 р. за N 289/26734.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття Проекту постанови є виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу", уникнення суперечностей в регулюванні відносин у сфері постачання природного газу та встановлення чітких та однозначних вимог до провадження діяльності з постачання природного газу.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити стабільність та прозорість процедури ліцензування господарської діяльності з постачання природного газу.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Не відповідає вимогам чинного законодавства України

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи, запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не буде відповідати принципам державної регуляторної політики

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства забезпечує досягнення цілей державного регулювання

1. Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики
2. Відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про ринок природного газу"
3.
Забезпечує досягнення ефективного та збалансованого державного регулювання

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв'язати шляхом затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

Даний проект постанови підлягає державній реєстрації та оприлюдненню в засобах масової інформації.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами відстеження діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаних з господарською діяльністю з постачання природного газу.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить:

- удосконалення нормативно-правової бази НКРЕКП, що регулює відносини на ринку постачання природного газу, виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу";

- встановлення вичерпного переліку умов, яким має відповідати здобувач ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

- сприятиме надійному забезпеченню потреб споживачів у природному газі та дозволить уникнути суперечностей в регулюванні відносин на ринку постачання природного газу.

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання вимог регуляторного акта, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта суб'єктами господарювання.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких негативних наслідків.

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватись в межах компетенції органами ліцензування.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

 

Вигоди

Втрати

Держава

Встановлення вичерпних вимог до суб'єктів господарювання, що унеможливить зловживання з боку органів ліцензування.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Забезпечення передбачуваного підходу до державного регулювання ліцензованої діяльності, встановлення чітких та однозначних вимог до провадження такої діяльності

Відсутні

Громадяни

Проект акта не зачіпає інтереси громадян

Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

З дати набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу" термін її дії необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постанови НКРЕКП "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) Розміром надходжень до Державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів - реалізація регуляторного акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

2) кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які провадять (мають намір провадити) діяльність з постачання природного газу.

Станом на 01.10.2015 року кількість суб'єктів господарської діяльності що здійснюють діяльність з постачання природного газу становить - 40;

3) розміром коштів і часом, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або споживачами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному сайті НКРЕКП.

Комісія у межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 77 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набрання ним чинності під час надходження пропозицій і зауважень суб'єктів господарювання до положень регуляторного акта та їх аналізу. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до проекту постанови, отримані НКРЕКП.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності регуляторним актом, шляхом аналізу звернень суб'єктів господарювання до центрального апарату НКРЕКП стосовно прийнятої постанови.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати один раз на три роки, з дня виконання заходів повторного відстеження, з метою подальшого удосконалення законодавства з питань ліцензування господарської діяльності з постачання природного газу.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу був підготовлений Управлінням ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

21 жовтня 2015 року

 

Опрос