Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Украины от 18 апреля 2012 года N 215 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.10.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

____________

м. Київ

N ____________

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2012 року N 215

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням" від 18 листопада 2011 року N 4064-VI та пункту 5 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2012 року N 215 "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 961/21273, такі зміни:

1.1. Кваліфікаційні вимоги до підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації викласти у редакції, що додається.

1.2. Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи викласти у редакції, що додається.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О. Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В. В.

 

Міністр

П. Розенко

 

Положення
про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи

1. Експертна комісія Мінсоцполітики України є консультативно-дорадчим органом (далі - Комісія), утвореним наказом Мінсоцполітики з метою встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації (далі - підприємство-кандидат).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими та нормативно-технічними актами.

3. Комісія має право:

залучати спеціалістів, експертів, у тому числі технічних експертів, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств-кандидатів, громадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

одержувати в установленому порядку від підприємств-кандидатів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

перевіряти інформацію, подану Комісії, що передбачена у пункті 8 цього Положення.

4. Комісія за результатами перевірки має право переглядати рішення щодо включення підприємств-кандидатів до переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам, в разі встановлення факту невідповідності підприємства-кандидата кваліфікаційним вимогам.

5. Голова Комісії визначається наказом Мінсоцполітики.

6. Комісію очолює голова, який затверджує її персональний склад та організовує роботу Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова Комісії або його заступники.

Організовує проведення засідання секретар Комісії.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

8. Комісія для визначення відповідності підприємств-кандидатів усіх форм власності затвердженим кваліфікаційним вимогам розглядає такі документи:

заявку на встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам (за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення);

установчі документи (статут або інший документ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті), завірені керівником підприємства-кандидата;

перелік продукції підприємства-кандидата на виготовлення, поставку, ремонт та здійснення технічного обслуговування технічних та інших засобів реабілітації (у тому числі зі складного протезування та ортезування), планові обсяги її виготовлення, поставки (за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення), а також копії декларацій про відповідність;

інформацію про приміщення для виготовлення, поставки технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг із забезпечення цими засобами та послуг з їх ремонту (документи, що підтверджують право власності або право користування, а у разі суборенди - договір оренди, на підставі якого укладався цей договір суборенди);

інформацію про професійну підготовку фахівців підприємства-кандидата, завірені керівником підприємства-кандидата копії сертифікатів, свідоцтв, дипломів (за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення);

перелік та завірені копії титульних листів нормативної, технічної документації (технологічна документація, конструкторська документація) (за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення), технічний паспорт, гарантійний талон;

копія документів поданих Державній службі з лікарських засобів щодо свого місцезнаходження та перелік і опис відповідних виробів;

перелік обладнання, оснащення, приладів, інструментів та засобів вимірювальної техніки, що використовує чи буде використовувати підприємство-кандидат на виконання замовлення при виготовленні, поставці, ремонті та здійсненні технічного обслуговування продукції (за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення);

гарантійний лист підприємств-кандидатів щодо надання послуг у стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях за наявності медичних показань або за бажанням інваліда, дитини-інваліда та інших окремих категорій населення (для підприємств-кандидатів на виготовлення, поставку протезів, у тому числі складного протезування, крім протезів молочної залози).

Усі документи, що подаються на паперовому носії інформації, повинні бути підписані керівником підприємства-кандидата та завірені печаткою. Зазначені документи подаються також на електронному носії інформації.

9. Документи, зазначені в пункті 8 цього Положення, подаються секретарю Комісії. Комісія є постійно діючою та приймає документи від підприємств-кандидатів до 01 липня для включення до переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам на поточний бюджетний рік, а з 01 липня - на наступний бюджетний рік.

Строк розгляду документів та прийняття рішення не може перевищувати одного місяця з моменту їх надходження.

У разі якщо подані документи містять не повну інформацію або оформлені неналежним чином, Комісія після розгляду заявлених документів та з дня опублікування Протоколу, надає підприємству-кандидату 10 робочих днів для усунення відповідних недоліків.

10. За результатами розгляду матеріалів членами Комісії секретар Комісії доповідає на засіданні Комісії. За бажанням керівник підприємства-кандидата може взяти участь у засіданні Комісії.

11. За результатами засідання Комісії секретар Комісії оформляє протокол (за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення) стосовно рекомендацій щодо включення підприємств-кандидатів до переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам, або обґрунтованої відмови у включенні, який підписують голова Комісії (його заступник), секретар Комісії.

Протокол Комісії протягом 5 робочих днів з моменту підписання публікується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики. За попереднім запитом підприємства-кандидата витяг з протоколу надсилається на його електронну адресу.

12. Відповідність кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів, що здійснювали виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації не менше одного року встановлюється строком на три роки.

Підприємства-кандидати, які вперше подають заявку на визначення відповідності кваліфікаційним вимогам або стосовно, яких Комісією протягом останніх трьох років виносилося рішення щодо відмови у включенні до переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам, встановлюється строком на один рік.

У разі якщо протягом терміну, на який прийнято рішення, у підприємства, що відповідає кваліфікаційним вимогам, закінчується термін дозвільних чи договірних документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, підприємство не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну повинно надати підтвердження про продовження дії документів чи укладення/отримання нових.

13. Комісія може розглянути питання та прийняти рішення щодо виключення підприємства з переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам, у разі надходження інформації від Фонду соціального захисту інвалідів чи інших джерел щодо:

невиконання або неналежного виконання умов договорів із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та послугами з їх післягарантійного ремонту за індивідуальним замовленням відповідно до інформації Фонду соціального захисту інвалідів;

надання недостовірних даних Комісії, передбачених у пункті 8 цього Положення;

ненадання підприємством, що відповідає кваліфікаційним вимогам, підтвердження про продовження дії чи укладення/отримання нових дозвільних чи договірних документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам.

Члени Комісії несуть персональну відповідальність за об'єктивність і законність прийнятих рішень.

Керівник підприємства-кандидата несе відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

Кваліфікаційні вимоги
до підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації

1. Наявність установчих документів (статуту або іншого документа, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті).

2. Наявність приміщень для виготовлення, поставки технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг із забезпечення цими засобами та послуг з їх ремонту.

3. Наявність кваліфікованих фахівців (для протезно-ортопедичних виробів, крім протезів молочної залози, згідно з СОУ 33.1-03187683-001:2005 "Послуги протезно-ортопедичні. Класифікація і загальні вимоги" (зі змінами).

4. Наявність спеціального матеріально-технічного оснащення, включно з технологічним обладнанням і спеціальними інструментами, передбаченими технічною та технологічною документацією.

5. Наявність нормативної та технічної документації, що регламентує виготовлення заявлених видів технічних та інших засобів реабілітації. Подання до Державної служби з лікарських засобів інформації щодо свого місцезнаходження та перелік і опис відповідних виробів, наявність декларацій про відповідність.

6. Наявність технічного паспорта (інструкції з експлуатації) та гарантійного талона на сервісне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації.

7. Гарантування надання послуг у стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях за наявності медичних показань або за бажанням інваліда, дитини-інваліда та інших окремих категорій населення (вимога для підприємств-кандидатів на виготовлення та поставку протезів, у тому числі складного протезування, крім протезів молочної залози).

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2012 року N 215"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтею 26 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" передбачено безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за індивідуальною заявкою інваліда, послугами з післягарантійного ремонту здійснюється у вигляді грошової допомоги інвалідам для оплати вартості виданих виробів та наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали зазначені заявки та відповідають кваліфікаційним вимогам, які визначені центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

З метою визначення підприємств, що будуть здійснювати забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації за їх індивідуальними заявками Міністерство соціальної політики було спрощено кваліфікаційні вимоги до зазначених підприємств. Зокрема наявність установчих документів; переліку продукції підприємства-кандидата на виготовлення, поставку, ремонт та здійснення технічного обслуговування технічних та інших засобів реабілітації (у тому числі зі складного протезування та ортезування), планові обсяги її виготовлення, поставки; приміщень для виготовлення, поставки технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг із забезпечення цими засобами та послуг з їх ремонту; інформації про професійну підготовку фахівців підприємства-кандидата, завірені копії сертифікатів, свідоцтв, дипломів; переліку та завірених копій титульних листів нормативної, технічної документації; копії декларації про відповідність та документів поданих Державній службі з лікарських засобів щодо свого місцезнаходження та перелік і опис відповідних виробів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів"); переліку обладнання, оснащення, приладів, інструментів та засобів вимірювальної техніки, що використовує чи буде використовувати підприємство-кандидат на виконання замовлення при виготовленні, поставці, ремонті та здійсненні технічного обслуговування продукції; гарантійного листа підприємств-кандидатів щодо надання послуг у стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях (для підприємств-кандидатів на виготовлення, поставку протезів, у тому числі складного протезування, крім протезів молочної залози).

Також, встановлено положення про експертну комісію Мінсоцполітики до підприємств, які будуть здійснювати виготовлення, забезпечення, поставку та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, яким чітко визначений регламент роботи комісії Мінсоцполітики та вдосконалено механізм визначення підприємств усіх форм власності на відповідність вищевказаним кваліфікаційним вимогам.

З огляду на викладене та з метою визначення підприємств усіх форм власності, які будуть здійснювати виготовлення, забезпечення, поставку та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації розроблено проект наказу Мінсоцполітики "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2012 року N 215".

2. Визначення цілі державного регулювання

Ціллю розроблення запропонованого регуляторного акту (далі - акт) є спрощення кваліфікаційних вимог до підприємств усіх форм власності, що будуть здійснювати виготовлення, забезпечення, поставку та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, та перевірка їх на відповідність цим вимогам.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація щодо переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб: збереження чинних норм наказу. Цей спосіб є недоцільним, так як кваліфікаційні вимоги до підприємств-кандидатів потребують спрощення та удосконалення, а також встановлення чітких повноважень експертної комісії Мінсоцполітики, та механізму визначення підприємств-кандидатів на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Другий альтернативний спосіб: запропонований проект наказу "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2012 року N 215". Цей спосіб є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить визначити єдині вимоги та механізм відбору підприємств усіх форм власності, що будуть здійснювати виготовлення, забезпечення, поставку та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації.

4. Описання механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Актом пропонується затвердити:

кваліфікаційні вимоги до підприємств-кандидатів, усіх форм власності, на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації на відповідність кваліфікаційним вимогам;

положення про Експертну комісію Мінсоцполітики до підприємств-кандидатів, усіх форм власності, на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації на відповідність кваліфікаційним вимогам.

З метою проведення перевірки підприємств-виконавців на відповідність Кваліфікаційним вимогам експертна комісія Мінсоцполітики підприємств-кандидатів, усіх форм власності, що будуть здійснювати виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації на відповідність кваліфікаційним вимогам, шляхом відкритого конкурсу між всіма підприємствами-кандидатами, які претендують на постачання та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття акту дозволить Міністерству соціальної політики України визначати підприємств усіх форм власності, що здійснюють виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації на відповідність кваліфікаційним вимогам.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не потребує

Сприятиме виконанню чинного законодавства та дозволить окремим категоріям населення, які мають пільги на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації самостійно вибирати підприємства, які будуть відповідати кваліфікаційним вимогам.

 

Громадяни

Додаткових витрат не потребує

Підвищення якості технічних та інших засобів реабілітації для забезпечення окремих категорій населення, що мають відповідно до чинного законодавства пільги на забезпечення цими засобами.

Суб'єкти підприємницької діяльності

Додаткових витрат не потребує

Збільшення обсягів доходів підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації. Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" на реалізацію напрямку по забезпеченню окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації передбачено 817,4 млн. грн., що на 249 млн. грн. більше ніж у минулому році (568,4 млн. грн.).

7. Строк дії регуляторного акта

Регуляторний акт приймається на невизначений строк і буде чинним протягом всього часу доки він не втратить чинність, або не будуть внесенні зміни до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

8. Визначення показників результативності акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних дією акту - додаткових надходжень до державного бюджету не передбачається, так як запропоновані норми проекту наказу не встановлюють додаткових стягнень у вигляді мита та податків, інших відрахувань до державного бюджету від суб'єктів господарювання;

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта - всі підприємства усіх форм власності, що здійснюють виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації на відповідність кваліфікаційним вимогам;

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - не передбачається додаткових витрат, коштів та часу суб'єктів господарювання при реалізації норм проекту наказу, а також документи, які будуть подавати підприємці-кандидати до Комісії та отримання рішення Комісії є безкоштовно;

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній рівень, так як проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

Підвищення якості технічних та інших засобів реабілітації підприємствами усіх форм власності.

Реалізація права окремих категорій населення, які відповідно до чинного законодавства мають пільги на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження буде здійснюватися після набрання чинності цього регуляторного акту, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснене через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, шляхом аналізу статистичних даних в порівняні з базовим відстеженням. Відстеження регуляторного акту буде здійснюватись Мінсоцполітики по показниках результативності цього регуляторного акту.

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Шевченко

Опрос