Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью субъектов хозяйствования на рынке финансовых услуг (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 52, ст. 591; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82):

1) статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Заходи державного нагляду (контролю) на ринку фінансових послуг

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснює в межах своїх повноважень заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів) на ринках фінансових послуг (крім ринків цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг).

2. Суб'єктами господарювання щодо яких національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснюються заходи державного нагляду (контролю) є учасники ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійовані та споріднені особи.

3. Заходи державного нагляду (контролю) здійснюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", крім частини другої та п'ятої статті 4, частини першої статті 6, частини сьомої та абзацу четвертого і п'ятого частини дев'ятої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", які не поширюються на відносини, що виникають під час здійснення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів) на ринках фінансових послуг (крім ринків цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг).

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) з таких підстав:

1) судових рішень, рішень органів досудового розслідування про проведення заходу державного нагляду (контролю);

2) необхідності перевірки виконання суб'єктом господарювання заходів впливу, які застосовувалися національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до такого суб'єкта господарювання;

3) якщо за наслідками заходів державного нагляду (контролю) інших суб'єктів господарювання виявлено факти, які свідчать про порушення цим суб'єктом господарювання вимог законодавства про фінансові послуги;

4) якщо суб'єктом господарювання не подано в установлений термін або протягом установленого строку документів обов'язкової звітності та (або) іншої інформації, яка надається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до вимог законодавства про фінансові послуги;

5) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах звітності, в тому числі річної фінансової звітності, у документах, наданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії або отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або довідки про взяття на облік юридичної особи - суб'єкта господарювання, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, але має визначене законами та нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, право надавати фінансові послуги, інших документах, наданих суб'єктом господарювання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до законодавства про фінансові послуги;

6) якщо кількість скарг, які надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від споживачів фінансових послуг та містять ознаки порушення законодавства у сфері ринків фінансових послуг, у тому числі неналежне виконання суб'єктом господарювання своїх зобов'язань, більша за середній показник по відповідному ринку фінансових послуг. При розрахунку середнього показника береться період (рік, квартал), що передує прийняттю рішення про проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання;

7) реорганізації або ліквідації суб'єкта господарювання;

8) ненадання, несвоєчасного надання або відмови суб'єктом господарювання надати документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) та інформацію, перелічені у вимозі національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

9) наявності відомостей про відсутність суб'єкта господарювання за місцезнаходженням відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах;

10) дотримання суб'єктом господарювання на будь-яку дату вимог законодавства в частині формування та/або розміщення страхових резервів, інших гарантійних страхових резервних фондів, а також обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;

11) інші підстави, визначені законами України.

5. У разі якщо за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання виявлено порушення законодавства у сфері ринків фінансових послуг національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом 5 робочих днів з дня складення акта за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) приймає розпорядження щодо застосування до суб'єкта господарювання заходу впливу, визначеного частиною першої статті 40 цього Закону (крім заходу впливу про накладення штрафу (штрафної санкції)).

Розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо застосування заходу впливу складається у двох примірниках: один примірник не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття рішення щодо застосування до суб'єкта господарювання заходу впливу вручається або надсилається суб'єкту господарювання для виконання, а другий примірник залишається в національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Розпорядження щодо застосування заходу впливу вважається належним чином врученим, якщо воно надіслане за адресою місцезнаходження суб'єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручене суб'єкту господарювання чи уповноваженому представникові такого суб'єкта.";

2) пункт 9 частини першої статті 28 після слів "(крім споживачів фінансових послуг)" доповнити словами "їх споріднених та афілійованих осіб";

3) частину другу статті 39 доповнити реченням такого змісту: "Учасники ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх споріднені та афілійовані особи зобов'язані на вимогу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг своєчасно надавати достовірну інформацію та документи.";

4) статтю 42 викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення, вчинені на ринках фінансових послуг

1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою, іншими членами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також уповноваженими комісією посадовими особами після розгляду матеріалів, що засвідчують факт правопорушення.

2. Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 41 цього Закону, уповноваженою особою, яка його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи суб'єкта господарювання та документами, що стосуються справи, в день складення акта надається посадовій особі, яка має право накладати штраф.

3. Посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, визначені у частині першій цієї статті, приймають рішення про накладення штрафу протягом 5 робочих днів з дня складення акта. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою.

Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках: один примірник не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття рішення про накладення штрафу вручається або надсилається суб'єкту господарювання, а другий примірник залишається в національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Постанова про накладення штрафу вважається належним чином врученою, якщо вона надіслана за адресою місцезнаходження суб'єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена суб'єкту господарювання чи уповноваженому представникові такого суб'єкта.".

2. Статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2009 р., N 49, ст. 737; 2010 р., N 34, ст. 482; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 23, ст. 160; 2011 р., 2011 р., N 50, ст. 543; 2011 р., N 48 - 49, ст. 536; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 8, ст. 88; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2014 р., N 25, ст. 890; 2014 р., N 36, ст. 1189; 2015 р., N 7 - 8, N 9, ст. 55; 2015 р., N 11, ст. 75) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Частина друга та п'ята статті 4, частина перша статті 6, частина сьома та абзац четвертий і п'ятий частини дев'ятої статті 7 цього Закону не поширюються на відносини, що виникають під час здійснення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів) на ринках фінансових послуг (крім ринків цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг).".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг"

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг" розроблено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на виконання пункту 54.8 витягу з протоколу N 12 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 17.04.2015.

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законом України від 22.07.2014 N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання" внесені зміни до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), якими було поширено сферу дії Закону на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного контролю у сфері страхового нагляду та інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг. При цьому, на ринок банківських послуг положення Закону не поширюються.

Слід зазначити, що поширення сфери дії Закону на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного контролю у сфері страхового нагляду та інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, призводить не лише до виникнення правової колізії між Законом та спеціальними законами з питань регулювання ринків фінансових послуг, але і фактично унеможливлює державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринках фінансових послуг.

Зазначене зумовлено таким.

Перехід на здійснення нагляду на ринку фінансових послуг у відповідності до Закону, який полягає у виявленні та запобіганні порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання, а також забезпеченні інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища, повністю не враховує специфіки нагляду за діяльністю фінансових установ на ринку фінансових послуг, а саме: запобігання погіршенням показників платоспроможності.

Реалізація положень Закону порушує комплексний та єдиний підхід до регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг з боку Нацкомфінпослуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оскільки різні етапи регулювання діяльності на ринках фінансових послуг будуть здійснюватись одночасно за Законом та Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", між якими існують суперечності. При цьому, порядок ліцензування та деякі аспекти регулювання вже унормовано профільними законами у відповідності до фінансових ринків, які регулюються Нацкомфінпослуг, а саме: Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про кредитні спілки", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про фінансовий лізинг".

Відповідно до Закону документи та інформація, яка свідчить про порушення учасниками ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) законодавства про фінансові послуги, можуть бути отримані Нацкомфінпослуг лише за результатами проведення їх перевірки (інспекції). Отже, положення Закону унеможливлює здійснення пруденційного нагляду, який є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Здійснення пруденційного нагляду базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, а також шляхом аналізу звітних даних учасників ринку фінансових послуг, що надходять до Нацкомфінпослуг.

Неможливість здійснення пруденційного нагляду на ринку небанківських фінансових послуг суперечить програмі Кабінету Міністрів України і Адміністрації Президента щодо плану відновлення України на 2015 - 2017 роки, прийняття якої є обов'язковою умовою проведення міжнародної донорської конференції, і якою наголошено на необхідності забезпечення стабільного розвитку ринків фінансових послуг шляхом впровадження системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами.

Строки проведення перевірок відповідно до положень Закону є фактично невиконуваними, чим повністю нехтується специфіка та диференціація ринків, які регулюються Нацкофінпослуг, та статус Нацкомфінпослуг як колегіального органу.

Практично унеможливлюється здійснення Нацкомфінпослуг заходів реагування, в тому числі, за зверненнями (скаргами) громадян, як елементу захисту інтересів споживачів фінансових послуг, що тягне за собою невиконання положень Закону України "Про звернення громадян". Так, перехід на здійснення нагляду на ринках фінансових послуг у відповідності до Закону унеможливить вчасний та повною мірою розгляд скарг (звернень) і вжиття відповідних заходів впливу.

Також варто зазначити, що Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Нацкомфінпослуг наділена повноваженнями щодо здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону його дія поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Сфера запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення до сфери господарської діяльності не входить, оскільки не визначена в частині третій статті 19 Господарського кодексу України.

Зважаючи на зазначене, правила здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності шляхом проведення перевірок, які встановлені Законом, на процедури здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу розповсюджуватись не можуть.

Отже, перехід на здійснення нагляду на ринках фінансових послуг у відповідності до Закону значно зменшує ефективність роботи Нацкомфінпослуг. Крім вказаного, погіршується здатність регулятора до розв'язання конфліктів між споживачами фінансових послуг та фінансовими установами, які зловживають вимогами законодавства у сфері ринків фінансових послуг, та здатність регулятора ефективно захищати права споживачів.

Враховуючи наведене, зазначені проблеми можна розв'язати, якщо особливості державного нагляду (контролю) на ринках фінансових послуг будуть визначені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", що дасть змогу підвищити ефективність діяльності Нацкомфінпослуг.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг" (далі - проект Закону) розроблений з метою встановлення особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринках фінансових послуг та усунення колізії між Законом та Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Прийняття акта дозволить досягнути таких цілей:

забезпечити якісну та ефективну реалізацію наглядових (контролюючих) повноважень Нацкомфінпослуг та зменшити кількість порушень на ринках фінансових послуг;

встановити чіткий порядок проведення Нацкомфінпослуг перевірок діяльності об'єктів нагляду (учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб) та перелік підстав для здійснення позапланових перевірок;

встановити права і обов'язки інспекційної групи Нацкомфінпослуг та об'єкта нагляду при проведенні Нацкомфінпослуг перевірки;

підвищити захист інтересів споживачів фінансових послуг у зв'язку з наданням Нацкомфінпослуг можливості здійснювати ефективний нагляд на ринках фінансових послуг.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути залишення існуючого стану законодавства, що регулює питання державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринках фінансових послуг.

Однак, суперечності між нормами Закону та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та неврегульованість на рівні закону окремих питань щодо специфіки здійснення Нацкомфінпослуг нагляду (контролю) на ринках фінансових послуг знижує ефективність діяльності регулятора, а також не дозволяє забезпечити належний захист інтересів споживачів фінансових послуг, про що зазначено в розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу проекту акта.

Тому Нацкомфінпослуг обрала запропонований проект Закону як найкращий спосіб досягнення зазначених цілей.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом розв'язання проблеми є внесення змін:

до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", якими статтю 2 зазначеного Закону доповнено нормою що, частина друга та п'ята статті 4, частина перша статті 6, частина сьома та абзац четвертий і п'ятий частини дев'ятої статті 7 цього Закону не поширюються на відносини, що виникають під час здійснення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів) на ринках фінансових послуг (крім ринків цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг);

до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо врегулювання в цьому законі питань проведення заходів державного (нагляду) контролю, на які не поширюватиметься Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття акта дозволить Нацкофінпослуг здійснювати наглядові (контролюючі) повноваження, керуючись встановленими законом особливостями, які враховуватимуть статус Нацкомфінпослуг як колегіального органу, специфіку системи нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг, та розв'язати правову колізію між Законом та Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

У разі прийняття регуляторного акта будуть дотримані принципи державної регуляторної політики та досягнуті цілі, визначені в розділі 2 цього аналізу регуляторного впливу проекту акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта відсутній.

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг" позитивно позначиться на діяльності Нацкомфінпослуг у частині здійснення нею наглядових (контролюючих) повноважень, взаємодії Нацкомфінпослуг з об'єктами нагляду під час проведення їх перевірки, а також захисті прав споживачів фінансових послуг.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Усунення суперечностей між Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в питаннях здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю на ринках фінансових послуг.
Удосконалення державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг, покращення якості та ефективної діяльності Нацкомфінпослуг у сфері нагляду за ринками фінансових послуг.

Витрати відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Встановлення на законодавчому рівні норм щодо підстав для проведення Нацкомфінпослуг перевірок діяльності об'єктів нагляду на ринках фінансових послуг, врегулювання відносин між наглядовим органом та об'єктами нагляду під час проведення перевірок.
Забезпечення захисту прав об'єктів нагляду на ринках фінансових послуг під час проведення уповноваженими особами Нацкомфінпослуг перевірок.

Витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

Вигодою для громадян є посилення захисту прав споживачів фінансових послуг у зв'язку з удосконаленням державного нагляду (контролю) за наданням фінансових послуг: за виконанням об'єктами нагляду вимог законодавства про фінансові послуги, в тому числі пов'язаних з платоспроможністю фінансових установ, за належним виконанням ними своїх зобов'язань перед споживачами фінансових послуг та вжиття Нацкомфінпослуг заходів впливу в разі порушення законодавства та зобов'язань з боку об'єктів нагляду.

Витрати відсутні

Збільшення витрат коштів та часу юридичних осіб, пов'язаних із виконанням вимог акта, не передбачається.

Інформування суб'єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта здійснюватиметься шляхом розміщення його на офіційному сайті Нацкомфінпослуг та в офіційних виданнях засобів масової інформації.

7. Строк дії акта

Строк дії регуляторного акта - постійно з дня набрання чинності.

Обмеження строку дії регуляторного акта відсутнє.

8. Показники результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;

кількість актів перевірок, складених уповноваженими особами Нацкомфінпослуг за результатами перевірок;

кількість випадків порушення законодавства у сфері ринків фінансових послуг, виявлених за результатами перевірок.

Висновок щодо якісних показників акта можна буде зробити за результатами застосування його норм на практиці.

Дія регуляторного акта не пов'язана з надходженнями до державного та місцевого бюджетів.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом державного нагляду за діяльністю об'єктів нагляду (учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб) та додержанням ними законодавства у сфері фінансових послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня його оприлюднення.

Повторне відстеження буде проведено через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта не потребує додаткових організаційних заходів Нацкомфінпослуг і проводитиметься під час виконання Нацкомфінпослуг своїх завдань щодо здійснення регулювання та нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (м. Київ-001, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-79-20).

 

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

Опрос