Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверок плательщиков налогов по вопросам полноты начисления и уплаты налогов при осуществлении контролируемых операций (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

Відповідно до підпункту 39.5.2.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

I. Загальні положення

1.1. Проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій (далі - перевірка контрольованих операцій) є формою податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".

1.2. Перевірка контрольованих операцій проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 Кодексу та цим Порядком.

1.3. Перевірка контрольованих операцій проводиться за наявності підстав, визначених підпунктами 39.5.2.1 підпункту 39.5.2 підпункту 39.5 статті 39 та 78.1.14 - 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

1.4. Перевірка контрольованих операцій є документальною позаплановою перевіркою.

1.5. Тривалість перевірки контрольованих операцій не повинна перевищувати 18 місяців.

1.6. Кожні шість місяців проведення перевірки контрольованих операцій контролюючий орган, яким проводиться така перевірка, надає платнику податків інформацію в довільній формі про поточний стан проведення перевірки, в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.

II. Прийняття рішення про проведення перевірки контрольованих операцій

2.1. За наявності підстав, визначених підпунктами 39.5.2.1 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 та 78.1.14 - 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, керівник контролюючого органу приймає рішення про проведення перевірки контрольованих операцій відповідно до вимог підпункту 78.4 статті 78 Кодексу.

2.2. Рішення про доцільність проведення перевірки контрольованих операцій, прийняте керівником територіального органу погоджується з ДФС України шляхом направлення інформаційного повідомлення з обґрунтуванням підстав для проведення перевірки.

Орган державної фіскальної служби, на обліку в якому перебуває платник податків, направляє інформаційне повідомлення щодо погодження з ДФС України через Міжрегіональне головне управління ДФС України - Центральний офіс з обслуговування великих платників (далі - Центральний офіс), територіальний орган державної фіскальної служби в області, м. Києві, в підпорядкуванні якого він перебуває.

Погодження або вмотивоване заперечення надається ДФС України протягом семи робочих днів з дати отримання інформаційного повідомлення.

Наказ про проведення перевірки контрольованих операцій видається територіальним органом державної фіскальної служби після отримання від ДФС України відповідного погодження.

2.3. За рішенням ДФС України до участі в перевірках контрольованих операцій можуть бути залучені посадові особи ДФС України та/або інших територіальних органів.

За рішенням Центрального офісу, територіальних органів державної фіскальної служби в областях, м. Києві, яким підпорядковується орган державної фіскальної служби, на обліку в якому перебувають платники податків щодо яких прийнято рішення про проведення перевірки контрольованих операцій, до участі в перевірках можуть бути залучені посадові особи цих контролюючих органів, та/або посадові особи інших територіальних органів державної фіскальної служби, підпорядкованих цим контролюючим органам.

III. Отримання від платників податків документів для проведення перевірки контрольованих операцій

3.1. Платник податків зобов'язаний надати посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, всі документи, що належать або пов'язані із предметом перевірки, протягом 10 днів з дати початку перевірки.

3.2. Під час проведення перевірки посадові особи контролюючого органу мають право отримувати від платника податків додаткові документи, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, відповідність умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", повноту нарахування і сплати податків під час проведення контрольованих операцій.

Такі документи надаються платником податків на усний запит посадових осіб, які проводять перевірку, в узгоджений з платником податків строк.

3.3. У разі ненадання документів посадовим особам контролюючого органу на усний запит в узгоджений строк, платнику податків направляється письмовий запит в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу. Зазначені у письмовому запиті документи надаються платником податків протягом 15 днів з дати отримання запиту контролюючого органу.

IV. Продовження строку проведення перевірки контрольованих операцій

4.1. За наявності підстав, встановлених підпунктом 39.5.2.9 підпункту 39.5.2 підпункту 39.5 статті 39 Кодексу, перевірка контрольованих операцій за рішенням керівника (заступника керівника) ДФС України може бути продовжена на строк, що не перевищує 12 місяців.

4.2. Для прийняття рішення про продовження строку перевірки контрольованих операцій не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення терміну перевірки контрольованих операцій на розгляд керівника (заступника керівника) ДФС України подається службова записка структурного підрозділу ДФС України, до функціональних повноважень якого віднесено організацію та проведення перевірок контрольованих операцій.

4.3. Рішення керівника (заступника керівника) ДФС України про продовження строку перевірки контрольованих операцій оформлюється резолюцією на службовій записці структурного підрозділу ДФС України, до функціональних повноважень якого віднесено організацію та проведення перевірок контрольованих операцій.

4.4. У разі проведення перевірки контрольованих операцій за наказом територіального органу державної фіскальної служби, пропозиції щодо продовження терміну перевірки із зазначенням підстав та причин (обставин) необхідності такого продовження, готуються та направляються до ДФС України в порядку, визначеному підпунктами 2.2 та 2.3 розділу II цього Порядку з урахуванням терміну, встановленого у підпункті 4.2 цього розділу.

Інформація про прийняте рішення (погодження або відмову) направляється ДФС України до територіальних органів протягом семи робочих днів з дати отримання відповідного листа з пропозицією щодо продовження терміну від Центрального офісу, територіальних органів державної фіскальної служби в областях, м. Києві.

4.5. Відповідно до рішення про продовження строку перевірки контрольованих операцій контролюючим органом, яким було призначено таку перевірку, видається відповідний наказ.

Наказ про продовження перевірки видається у ході проведення перевірки для недопущення перерви між датою закінчення перевірки та датою продовження перевірки, зазначеною у відповідному наказі контролюючого органу.

4.6. Продовження проведення перевірки контрольованих операцій розпочинається у перший робочий день за останнім робочим днем основного строку перевірки.

4.6. Копія наказу контролюючого органу про продовження перевірки контрольованих операцій не пізніше наступного робочого дня після його видання вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

V. Складення акта (довідки) про результати перевірки контрольованих операцій

5.1. Якщо за результатами перевірки контрольованих операцій виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки", що призвело до заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

5.2. Акт (довідка) про результати перевірки контрольованих операцій (далі - акт (довідка) складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі, який проводив перевірку.

Строк складення акта (довідки) зараховується до строку проведення перевірки.

5.3. Акт (довідка) протягом двох робочих днів з дати його складення (реєстрації) вручається для підписання посадовим особам платника податків або його представникам, або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його представників від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому в акті відмови від підпису зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його представників зі змістом акта (довідки), обов'язками, правами і відповідальністю платника податків.

Один примірник акта (довідки) про результати перевірки з відповідними додатками у день його підписання чи відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його представнику.

5.4. У разі відмови платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) чи неможливості його вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його представників за місцезнаходженням такий акт (довідка) надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У таких випадках контролюючим органом складається відповідний акт.

5.5. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення контролюючому органу, який проводив перевірку, протягом 30 днів з дня отримання акта (довідки), які у випадку їх подання є невід'ємною частиною (додатком) акта (довідки) перевірки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податків зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податків виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта (довідки) про результати перевірки, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду.

Таке повідомлення надсилається платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 Кодексу, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті (довідці) висновки, факти та дані, відносно яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції контролюючого органу стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підбивається підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими посадовими особами контролюючого органу, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником контролюючого органу, посадові особи якого проводили перевірку.

Висновок у день його затвердження реєструється в єдиному Спеціальному журналі реєстрації висновків контролюючого органу.

Зазначений висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів перевірки та залишається в контролюючому органі.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Видання проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій" зумовлено набранням 1 січня 2015 року чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 72-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням" (далі - Закон N 72).

Законом N 72 статтю 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) викладено в новій редакції.

Зокрема, пп. 39.5.2.2 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу визначено, що порядок проведення перевірки контрольованих операцій встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Водночас Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. N 236, встановлено, що Голова Державної фіскальної служби України вносить на розгляд Міністра фінансів України проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України. У зв'язку з цим порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій підлягає затвердженню Міністерством фінансів України.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій, що забезпечить дотримання вимог пп. 39.5.2.2 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу забезпечить виконання положень пп. 39.5.2.2 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу та надасть поетапну практичну допомогу територіальним органам ДФС у організації та проведенні перевірок платників з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог
пп. 39.5.2.2 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Виконання вимог
пп. 39.5.2.2 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу

Витрати, пов'язані із запровадженням проекту наказу, у платників податків відсутні

7. Строки дії акта

Під час дії положень пп. 39.5.2.2 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту наказу відповідатиме реалізації єдиної політики у сфері трансфертного ціноутворення.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційному порталі Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України з метою ознайомлення із запропонованими положеннями суб'єктів господарювання.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, та їх аналіз.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

 

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

Опрос