Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возвращения незаконной государственной помощи, недопустимой для конкуренции (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                           2015 р. N

Київ

Про затвердження Порядку повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції

1. Цей Порядок визначає механізм повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції (далі - незаконна державна допомога).

2. Підставою для повернення незаконної державної допомоги є рішення про повернення незаконної державної допомоги, яке приймається Антимонопольним комітетом (далі - Уповноважений орган) за результатами розгляду справи про державну допомогу та надсилається надавачеві незаконної державної допомоги, органу Казначейства, який обслуговує надавача незаконної державної допомоги, Мінфіну (місцевому фінансовому органу) та отримувачу такої допомоги протягом трьох днів з дня його прийняття.

Рішення про повернення незаконної державної допомоги розміщується на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу протягом трьох днів з дня його прийняття.

3. Рішення Уповноваженого органу про повернення незаконної державної допомоги є обов'язковим для виконання надавачем та отримувачем такої допомоги, крім випадків:

рішення стосується незаконної державної допомоги, стосовно якої минув строк, встановлений частиною п'ятою статті 14 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (далі - Закон);

надання надавачем незаконної державної допомоги обґрунтованих пояснень про неможливість виконання рішення Уповноваженого органу про повернення незаконної державної допомоги у зв'язку з ліквідацією отримувача незаконної державної допомоги, що підтверджується записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. У рішенні Уповноваженого органу про повернення незаконної державної допомоги зазначаються:

підстави для визнання державної допомоги незаконною;

обсяги незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню;

надавачі незаконної державної допомоги;

отримувачі незаконної державної допомоги;

строки для її повернення;

заходи, які має вжити надавач незаконної державної допомоги з метою приведення акта законодавства чи акта індивідуальної дії на підставі якого було надано незаконну державну допомогу, у відповідність до вимог Закону (у разі встановлення Уповноваженим органом, що незаконна державна допомога надана на підставі акта законодавства чи акта індивідуальної дії, прийнятого без дотримання вимог Закону);

заходи, які має вжити отримувач незаконної державної допомоги для її повернення;

обсяг відсотків, нарахованих на обсяг незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню;

інша інформація, відповідно до вимог законодавства.

5. Надавач незаконної державної допомоги зобов'язаний вжити вичерпних заходів для забезпечення повернення державної допомоги її отримувачем та повідомити про їх вжиття Уповноваженому органу у визначений рішенням Уповноваженого органу строк, але не пізніше двох місяців з дня оприлюднення рішення про повернення незаконної державної допомоги.

6. Строк для повернення незаконної державної допомоги не може перевищувати чотирьох місяців з дня оприлюднення рішення про повернення незаконної державної допомоги.

7. Обсягом незаконної державної допомоги, який підлягає поверненню, є кінцева фінансова вигода, надана отримувачу державної допомоги в грошовій одиниці України - гривні.

У разі надання державної допомоги в іноземній валюті, обсяг її повернення обчислюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком на день повернення незаконної державної допомоги.

8. Під обсягом незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню, з урахуванням форм державної допомоги, визначених частиною першою статті 4 Закону, розуміється:

у разі надання субсидій, грантів, дотацій, гарантій - обсяг наданих бюджетних коштів;

у разі надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування - обсяг, який обчислюється як різниця між сумою податку (збору, обов'язкового платежу), фінансового зобов'язання суб'єкта господарювання, нарахованого відповідно до законодавства і фактичною сумою, отриманою від отримувача державної допомоги;

списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб'єктам господарювання - сума списаного боргу, включно із заборгованістю за надані державні послуги, штрафних санкцій, компенсація збитків суб'єктам господарювання та обсяг доходів, які надавач державної допомоги міг би отримати;

у разі надання кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами - обсяг наданих кредитів та коштів, отриманих як різниця між сумою нарахованих банками та фактично сплачених отримувачем відсотків за користування кредитом;

у разі надання, прямо чи опосередковано, суб'єктам господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових, продаж державного майна за цінами, нижче ринкових - обсяг коштів, який обчислюється як різниця між ринковою ціною і фактично сплаченою отримувачем ціною за поставку товарів, надання послуг, продажем державного майна;

у разі збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів - обсяг коштів, на який було збільшено обсяг державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів.

9. На обсяг незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню на підставі рішення Уповноваженого органу, також нараховуються відсотки починаючи з дня її надання і до повного її повернення, які встановлюються у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла у зазначений період.

10. Повернення незаконної державної допомоги разом з нарахованими відсотками за весь строк користування такою допомогою здійснюється у дохід загального фонду відповідного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів "Інші надходження".

11. З метою повернення незаконної державної допомоги, її отримувач у строк, що не перевищує чотирьох місяців з дня оприлюднення рішення Уповноваженого органу про повернення незаконної державної допомоги:

- перераховує, зазначений в такому рішенні, обсяг незаконної державної допомоги разом з нарахованими на цей обсяг відсотками за весь строк користування нею за рахунок власних (небюджетних) коштів у дохід загального фонду відповідного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів "Інші надходження";

- інформує про виконання такого рішення Уповноважений орган та надавача незаконної державної допомоги з поданням засвідчених в установленому порядку копій документів, які підтверджують таке перерахування.

12. У разі невиконання рішення про повернення незаконної державної допомоги, Уповноважений орган вживає заходів, передбачених частиною третьою статті 14 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Частиною першою статті 267 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони передбачено, що протягом трьох років з дати набрання чинності Угодою Україна має, зокрема, прийняти національне законодавство про державну допомогу.

Правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції встановлено Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (далі - Закон), який спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері державної допомоги.

На законодавчому рівні порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції встановлено у розділі 6 Закону.

Частиною другою статті 14 Закону встановлено, що порядок повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи наведене, існує потреба у врегулюванні зазначеного порядку актом Кабінету Міністрів України.

Беручи до уваги положення статі 264 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, під час врегулювання на підзаконному рівні порядку повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, до уваги має бути взято, зокрема, відповідну судову практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Європейського Союзу.

Вирішення цієї проблеми потребує розроблення відповідного нормативно-правового акта, а саме, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції".

Описана проблема стосується:

Антимонопольного комітету України (як Уповноваженого органу з питань державної допомоги);

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичних осіб, що діють від їх імені, уповноважених розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціювати та/або надавати державну допомогу - надавачів незаконної державної допомоги;

суб'єктів господарювання, які отримали незаконну державну допомогу.

2. Цілі державного регулювання

Здійснення державного контролю за допустимістю державної допомоги суб'єктам господарювання для конкуренції передбачає виникнення відносин між Уповноваженим органом, надавачами та отримувачами державної допомоги на різних етапах надання державної підтримки, зокрема, на стадії її планування, а також після її надання.

Відповідно до принципів, закріплених в Договорі про функціонування Європейського Союзу, Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, Законі України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", будь-яка державна допомога яка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності, є забороненою (крім низки передбачених Законом виключень).

В процесі здійснення державного контролю за державною допомогою, за рішенням Уповноваженого органу деяка допомога може бути визнана незаконною (несумісною з конкуренцією) та такою, що підлягає поверненню.

Для таких випадків Законом передбачено встановлення єдиного порядку дій Уповноваженого органу, надавачів незаконної державної допомоги та її одержувачів, спрямованого на забезпечення відновлення ситуації на ринку, яка існувала до надання незаконної державної допомоги.

Впровадження такого підходу захищає інтереси суспільства від спотворення конкуренції та неефективного функціонування товарних ринків внаслідок надання незаконної державної допомоги.

Запропонований регуляторний акт розроблено з метою впровадження правового регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України (як Уповноваженим органом з питань державної допомоги), надавачами незаконної державної допомоги та її отримувачами під час застосування процедури повернення незаконної державної допомоги.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розроблення регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей державного регулювання.

1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Залишення існуючої ситуації без змін не дозволить забезпечити виконання цілей державного регулювання. Цей спосіб зберігає неврегульованість порядку повернення незаконної державної допомоги на підзаконному рівні.

Відсутність чіткого порядку повернення незаконної державної допомоги матиме наслідком фактичну неможливість виконання рішень Уповноваженого органу щодо повернення незаконної державної допомоги, і як наслідок - зведе нанівець ефективність системи державного контролю державної допомоги суб'єктам господарювання. Тому від такої альтернативи необхідно відмовитись.

2. Скасування положень Закону, якими встановлюються інститут та порядок повернення незаконної державної допомоги на законодавчому рівні.

Запровадження зазначеної альтернативи є недоцільним. Такі зміни зведуть нанівець ефективність системи державного контролю державної допомоги суб'єктам господарювання, та суперечитимуть зобов'язанням України, взятим відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

3. Прийняття нового регуляторного акта.

Така альтернатива відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми, оскільки порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції на підзаконному рівні не врегульовано.

Зазначений порядок має бути розроблено з урахуванням відповідних джерел права Європейського союзу, що сприятиме впровадженню ефективної системи державного контролю державної допомоги суб'єктам господарювання, і як наслідок - виконанню зобов'язань України, взятих відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, внаслідок прийняття відповідного регуляторного акта, буде врегульовано відносини, які виникають між Антимонопольним комітетом України (як Уповноваженого органу з питань державної допомоги), надавачів незаконної державної допомоги та її отримувачів під час застосування процедури повернення незаконної державної допомоги.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проект акта розроблено відповідно до пункту 8 частини другої статті 8 та частини другої статті 14 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

У проекті акта пропонується, зокрема, визначити:

- мету повернення незаконної державної допомоги;

- підстави для повернення незаконної державної допомоги;

- вимоги до рішення Уповноваженого органу щодо повернення незаконної державної допомоги;

- спосіб визначення обсягу незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню;

- наслідки невиконання рішення Уповноваженого органу щодо повернення незаконної державної допомоги.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію акта може вплинути зміна правових засад здійснення контролю за допустимістю державної допомоги суб'єктам господарювання для конкуренції, встановлених Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання". Зокрема, зміна порядку повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції, встановленого Законом, призведе до необхідності внесення змін до акта або його скасування.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється Антимонопольним комітетом України.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод і витрат

Для оцінки результативності проекту не вбачається можливим визначити показники результативності у кількісній формі. Основні положення проекту спрямовані на вдосконалення нормативного регулювання порядку повернення незаконної державної допомоги на підзаконному рівні, а також на захист інтересів суспільства від негативних наслідків, які можуть породжувати спотворення ринкових відносин, в наслідок надання незаконної державної допомоги.

Проектом постанови пропонується впровадити правове регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України (як Уповноваженим органом з питань державної допомоги), надавачами незаконної державної допомоги та її отримувачами під час застосування процедури повернення незаконної державної допомоги.

Крім того, прийняття акта сприятиме виконанню Україною зобов'язань, взятих відповідно до частини першої статті 267 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо прийняття національного законодавства про державну допомогу.

Вигодою суб'єктів господарювання - конкурентів отримувачів незаконної державної допомоги є відновлення ситуації на ринку, яка існувала до надання незаконної державної допомоги, шляхом позбавлення отримувачів такої допомоги переваг, які могли поставити їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що могло призвести або призвело до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

У зв'язку з прийняттям регуляторного акта очікується, що суб'єкти господарювання - отримувачі незаконної державної допомоги понесуть додаткові витрати, пов'язані з необхідністю повернення не лише незаконної державної допомоги у повному обсязі, а й відсотків, які нараховуються на обсяг такої допомоги, починаючи з дня її надання і до повного її повернення, які встановлюються у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у зазначений період.

7. Строк дії регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт розроблено відповідно до пункту 8 частини другої статті 8 та частини другої статті 14 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання". Положення зазначеного Закону наберуть чинності у повному обсязі з 02.08.2017. Термін дії Закону не обмежено.

Враховуючи наведене, датою набрання чинності акта пропонується встановити дату набрання чинності Законом; термін дії - безстроковий.

8. Показники результативності регуляторного акта

Для оцінки результативності регуляторного акта не вбачається можливим визначити показники результативності у кількісній формі. Основні положення проекту спрямовані на впровадження правового регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України (як Уповноваженим органом з питань державної допомоги), надавачами незаконної державної допомоги та її отримувачами під час застосування процедури повернення незаконної державної допомоги.

Визначення орієнтовного розміру втрат та вигод для суспільства, пов'язаних з застосуванням проекту акта є неможливим, оскільки залежить від частоти, характеру та фактичних обставин застосування акта починаючи з 02.08.2017.

Якісним показником результативності запропонованого регуляторного акта можна визначити обсяги повернутої державні незаконної державної допомоги разом з нарахованими відсотками за весь строк користування такою допомогою.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта Комітетом буде здійснюватись базове відстеження результативності до набрання чинності цього акта. Базове відстеження буде проведено шляхом аналізу зауважень та пропозицій, що надходитимуть від суб'єктів господарювання стосовно прийняття проекту постанови. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу прийнятих Уповноваженим органом з питань державної допомоги рішень про повернення незаконної державної допомоги, а також результатів їх виконання. Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом конкурентної політики Антимонопольного комітету України (03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, тел. 251-62-25, дод. 64-30).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

Опрос