Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Программа курса "Информатика" 5 - 9 классы общеобразовательных учебных заведений (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.10.2015

Програма курсу
"Інформатика"
5 - 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів

Вступ

Програма "Інформатика" для 5 - 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

В основу побудови змісту навчання інформатики й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів покладено розвивально-компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання інформатики є:

1) сформовані стійкі навички алгоритмічного, структурного, логічного та критичного мислення та вміння застосовувати їх до вирішення різноманітних завдань як у навчанні, так і в життєвій діяльності;

2) сформовані на основі здобутих знань, вмінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, позитивної мотивації предметна інформаційно-комунікаційна компетентність (ІК-компетентність) та ключові компетентності, зокрема інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров'язбережувальна.

В основній школі інформатику починають вивчати як окремий навчальний предмет, зміст й вимоги до засвоєння якого є єдиними для всіх учнів. Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування схильності до поглибленого навчання інформатики здійснюється шляхом особистісно орієнтованому підходу та запровадженню курсів за вибором та факультативних занять за рахунок варіативної складової навчального плану.

Навчальна програма містить:

- пояснювальну записку, в якій визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано предметну ІК-компетентність та ключові компетентності, структуру навчальної програми та умови навчання інформатики, наведено розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми;

- зміст навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів.

Пояснювальна записка

Мета і завдання навчального курсу

Метою навчання курсу "Інформатика" є формування і розвиток предметної ІК-компетентності та ключових компетентностей, алгоритмічного, структурного, логічного та критичного мислення для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:

• створювати і опрацьовувати інформаційні моделі об'єктів в різних програмних середовищах;

• здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;

• алгоритмічно, структурно, логічно та критично мислити;

• висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв'язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

• використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв'язуванні навчальних, дослідницьких і практичних життєвих завдань;

• планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;

• безпечно працювати з інформаційними системами.

ІКТ розглядаються в курсі як об'єкт вивчення, і як засоби навчання.

Предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності

ІК-компетентність для даного курсу є ключовою, і одночасно предметною.

Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова - це здатність ефективно використовувати ІКТ у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності задля вирішення інформаційних задач. Формування ключової ІК-компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування ІКТ під час вивчення всіх предметів навчального плану, реалізації діяльнісного, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів.

Предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня застосовувати в конкретній життєвій та навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо добору відповідних ІКТ та їх використання для пошуку необхідних даних, їх аналізу, організації, перетворення, зберігання, передавання з дотриманням етичних і правових норм для вирішення завдань предметної галузі.

Предметна ІК-компетентність учнів виявляється у таких ознаках:

• розуміння наукових основ інформатики, фундаментальних понять і питань створення й опрацювання даних, принципів побудови й функціонування засобів інформаційних і комунікаційних технологій;

• розуміння ролі інформатики та ІКТ у сучасному інформаційному суспільстві;

• вміння аналізувати прості інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці, будувати інформаційні моделі реальних об'єктів і процесів;

• здатність раціонально використовувати комп'ютер, комп'ютерні засоби, мережні технології та програмні середовища для вирішення компетентнісних задач, які виникають в конкретній життєвій і навчальній ситуаціях та пов'язані з пошуком й опрацюванням даних, їх зберіганням, поданням і передаванням;

• здатність алгоритмічно, структурно, логічно та критично мислити при плануванні, організації діяльності, зокрема навчальної;

• здатність ефективно планувати і організовувати свою діяльність з використанням ІКТ;

• здатність спілкуватися та співпрацювати з використанням ІКТ для виконання різноманітних завдань, в тому числі комплексних;

• готовність дотримуватись правових і морально-етичних норм при роботі з даними і програмними продуктами;

• вміння безпечно працювати з комп'ютерним і комунікаційним обладнанням, використовувати засоби захисту даних.

Розвивальний компонент курсу інформатики

Під час вивчення інформатики в учнів має розвиватися алгоритмічне, структурне, логічне, критичне мислення, а також творчі здібності. В той час як розвиток логічного і критичного мислення, а також творчих здібностей не є завданням винятково курсу інформатики, а відбувається не меншою мірою під час вивчення інших дисциплін, розвитку алгоритмічного та структурного мислення на уроках інформатики слід приділяти першочергове значення.

Алгоритмічне мислення - це вміння:

• визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв'язання певної задачі;

• подавати алгоритми в певному формальному вигляді і виконувати їх;

• використовувати в алгоритмах алгоритмічні структури, тобто розгалуження і повторення;

• опрацьовувати величини, сталі й змінні;

• обирати оптимальний алгоритм розв'язання задачі.

Структурне мислення - це вміння:

• визначати параметри об'єктів та їх можливі значення;

• класифікувати явища та об'єкти;

• знаходити структурні та ієрархічні зв'язки між класами об'єктів, класифікувати зв'язки;

• розв'язувати задачі з обробки структур даних (передусім - формалізовувати вимоги щодо відбору даних за певними критеріями);

• подавати дані в табличному та графічному вигляді, інтерпретувати дані, подані графічно.

Слід зазначити, що алгоритмічне мислення має формуватися не лише під час вивчення основ алгоритмізації та програмування, а й під час виконання навчальних проектів, розв'язання компетентнісних задач та вивчення інших тем курсу. Зокрема, послідовні алгоритми, алгоритми з розгалуженнями та робота з величинами мають закріплюватися задачами з опрацювання даних в окремих клітинках електронних таблиць, а опрацювання наборів числових даних в електронних таблицях може бути пропедевтикою вивчення алгоритмічної структури повторення.

Структура навчальної програми

Курс "Інформатика" розрахований на 245 годин за рахунок інваріантної частини навчального плану (табл. 1).

Таблиця 1

Клас

Кількість годин на тиждень

Загальна кількість годин

5 клас

1

35

6 клас

1

35

7 клас

1

35

8 клас

2

70

9 клас

2

70

Всього

245

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти курс "Інформатика" будується за такими змістовими лініями:

• інформація, інформаційні процеси, системи, технології;

• комп'ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;

• телекомунікаційні технології;

• інформаційні технології створення та опрацювання інформаційних об'єктів;

• основи алгоритмізації та програмування.

Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Лінійність реалізується шляхом ознайомлення учнів з поняттями інформації, інформаційних процесів, систем і технологій, інформаційної моделі та комп'ютерним моделюванням, операційною системою й прикладними програмами захисту та архівування даних, графічним редактором, текстовим і табличним процесорами, засобами створення та опрацювання публікацій, редакторами презентацій й об'єктів мультимедіа, сервісами Інтернету, поняттям алгоритму, базовими структурами алгоритмів, навчальним середовищем виконання алгоритмів. Змістова лінія "Основи алгоритмізації та програмування" є наскрізною для всього курсу.

Концентричність охоплює ознайомлення учнів з поняттями інформатики і інформаційно-комунікаційними технологіями на різних рівнях складності, поступово доповнюючи і розширюючи їх зміст залежно від рівня сформованості загальнонавчальних навичок, вивченого навчального матеріалу з інших предметів і вікових особливостей розвитку учнів відповідних класів. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню предметної ІК-компетентності та ключових компетентностей і способів діяльності на більш високому рівні:

перший рівень (5 - 7 класи) - ознайомлення з базовими поняттями курсу, формування орієнтувальної основи дій щодо роботи з персональним комп'ютером, комп'ютерними мережами, інформаційними технологіями, навчальним середовищем виконання алгоритмів, формування предметної ІК-компетентності та ключових компетентностей під час виконання репродуктивних і проблемних завдань, зокрема індивідуальних навчальних проектів та компетентнісних задач (додаток 1), виконання яких передбачає використання однієї з інформаційних технологій або програмного середовища, формування базових навичок алгоритмічного, структурного, логічного та критичного мислення;

другий рівень (8 - 9 класи) - формування предметної ІК-компетентності та ключових компетентностей при виконанні репродуктивних, проблемних і евристичних (частково-пошукових) завдань, зокрема індивідуальних і групових проектів, компетентнісних задач (додаток 1), виконання яких передбачає використання кількох різних інформаційних технологій або програмних середовищ, подальший розвиток навичок алгоритмічного, структурного, логічного та критичного мислення, а також формування вміння застосовувати їх до розв'язання компетентнісних задач.

Зміст навчального предмета "Інформатика" містить фундаментальну складову, що реалізується шляхом вивчення основ науки "Інформатика", має прикладну спрямованість, що реалізується під час виконання учнями практичних завдань на комп'ютері у формі, яку добирає вчитель: вправ, практичних, контрольних чи тематичних робіт тощо, а також розв'язання передбачених навчальним планом компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів та застосування різних форм (індивідуальної, парної, групової й колективної) організації діяльності учнів та інноваційних методів навчання. Виконання учнями практичних завдань на комп'ютері є важливою складовою уроку інформатики. Їх мета може бути різною: формування позитивної мотивації та актуалізація знань; формування вмінь, навичок і здібностей; поточне оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

У 7, 8 і 9 класах програмою передбачено години на розв'язування компетентнісних задач, які є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики. Оцінювання компетентнісних задач є обов'язковим і для всіх учнів класу. Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8 класі - двох технологій або в двох середовищах, у 9 класі - кількох технологій або в кількох середовищах. При цьому компетентнісні задачі мають підбиратися так, щоб вони спонукали учнів до мислення, тобто містили розвивальний компонент, а набуті мисленнєві здібності мають закріплюватися та розвиватися під час розв'язання таких задач.

Навчальні індивідуальні та групові проекти орієнтовані на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну чи групову. В процесі виконання навчальних проектів досягається і навчальна мета (розширення і поглиблення теоретичної бази знань учнів, надання результатам практичної значущості, їх придатності до розв'язування повсякденних життєвих проблем, диференціація навчання відповідно до запитів, нахилів і здібностей учнів), і науково-дослідна. При виконанні роботи учні самостійно ознайомлюються з додатковою навчальною та науковою літературою, відомостями з інших джерел, зокрема з Інтернету, навчаються аналізувати й критично оцінювати їх.

Оцінювання навчальних індивідуальних і групових проектів є обов'язковим для всіх учнів класу.

Для оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод "Портфоліо". Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для внесення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки учня тощо.

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми

Зміст навчання інформатики структуровано за темами із визначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю та авторам підручників надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості у них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання. Запропонована кількість часу на вивчення кожної теми також є орієнтовною, вчитель може її змінювати. При цьому вчитель має забезпечити рівень навчальних досягнень учнів, зазначених у програмі з кожної теми.

У програмі передбачено резерв часу, який можна додатково використати на вивчення тем курсу, а також для проведення інтелектуальних конкурсів і творчих змагань тощо.

N
розділу

Назва розділу

Класи і кількість годин

 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Всього

1

Інформація, інформаційні процеси, системи, технології. Комп'ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

6

 

 

22

 

28

2

Інформаційні технології:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Створення та опрацювання текстових документів

5

 

 

 

8

13

 

2.2.

Створення та опрацювання графічних зображень

 

 

 

 

10

10

 

2.3.

Створення та опрацювання об'єктів мультимедіа

 

 

 

 

6

6

 

2.4.

Створення та опрацювання комп'ютерних презентацій

 

6

 

 

 

6

 

2.5

Створення та опрацювання електронних таблиць

 

 

8

8

6

22

3

Комп'ютерні мережі

4

7

4

 

6

21

4

Основи алгоритмізації та програмування. Моделювання

12

12

12

24

18

78

5

Розв'язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних та групових навчальних проектів

4

5

6

8

10

33

6

Резерв, повторення та узагальнення

4

5

5

8

6

28

 

Всього

35

35

35

70

70

245

У програмі конкретизовано зміст навчального матеріалу для кожного класу і подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів. Перелік вимог зорієнтує вчителя на досягнення мети навчання за кожною темою програми, полегшить планування мети і завдань навчання на уроках, надасть змогу виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.

5 клас

Інформаційні процеси. Комп'ютер як засіб реалізації інформаційних процесів.

6 год.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності і правил поведінки під час роботи у комп'ютерному класі.

Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Задачі шкільного навчального предмету "інформатика".

Складові комп'ютера, їх призначення

Об'єкти файлової системи (файли, папки, ярлики), операції над ними.

Учень (учениця)

має уявлення про:

• роль інформаційних технологій у житті сучасної людини;

• поняття "повідомлення", "дані", "інформація";

• задачі шкільного навчального предмету "інформатика";

описує:

• призначення процесору, пам'яті, пристроїв введення, виведення та зберігання даних;

знає та дотримується:

• правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп'ютерному класі;

наводить приклади та пояснює:

• призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з даними (комп'ютер, телефон, диктофон, факс, плеєр (програвач), калькулятор, фотокамера, кінокамера, ігрові приставки, навігатор та ін.);

• використання комп'ютерів у повсякденному житті та професійній діяльності людини;

називає:

• об'єкти файлової системи (файли, папки, ярлики);

• основні інформаційні процеси та пристрої для їх реалізації;

• складові комп'ютера: системний блок, процесор, миша, клавіатура, монітор, принтер;

• пристрої зберігання даних: накопичувач на жорстких магнітних дисках, пристрій для роботи з оптичними дисками, пристрої флеш-пам'яті;

наводить та коментує приклади:

• інформаційних процесів, зокрема у своїй навчальній діяльності;

розрізняє:

• види комп'ютерів за їх призначенням (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори тощо);

розуміє:

• призначення об'єктів файлової системи;

вміє:

• створювати файли і папки;

• копіювати, переміщувати та видаляти папки та файли.

Комп'ютерні мережеві технології.

4 год.

Локальна мережа, використання мережевих папок. Пошук інформації у мережі Інтернет. Безпечний Інтернет. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право. Критичний аналіз веб-ресурсів.

Учень (учениця)
має уявлення про:

• апаратне забезпечення локальних мереж;

• структуру локальних мереж;

• авторське право;

• небезпеки, пов'язані з використанням Інтернету;

• веб-ресурси, призначені для пошуку відомостей в Інтернеті;

• необхідність критичного ставлення до відомостей з Інтернету;

описує:

• алгоритм пошуку відомостей у мережі Інтернет;

• переваги локальних мереж у використанні ресурсів та для обміну даними;

знає та дотримується:

• правил безпечного користування послугами мережі Інтернет;

наводить приклади та пояснює:

• поняття пошукової фрази;

вміє:

• використовувати мережеві папки та диски;

• виконувати операції з файлами та папками у мережі;

• визначати ключові слова для пошуку відомостей в Інтернеті;

• використовувати пошукові системи;

• порівнювати відомості з різних сайтів.

Текстовий процесор.

5 год.

Повторення правил введення, редагування та форматування тексту (символів, абзаців), додавання малюнків із файлу та їх форматування. Додавання, редагування та форматування таблиць.

Підготовка документу до друку. Друкування документу.

Учень (учениця)

розрізняє:

• операції редагування та форматування тексту;

• основні об'єкти текстового документа (сторінки, абзаци, рядки, символи тощо);

описує:

• основні правила введення, редагування та форматування тексту;

називає властивості:

• символів (розмір, накреслення, шрифт, колір тощо);

• абзаців (міжрядковий інтервал, відступи, спосіб вирівнювання тощо);

• малюнків (висота, ширина, розміщення у документі, обтікання текстом, наявність меж тощо);

• таблиці (кількість стовпчиків, рядків, висота рядків, ширина стовпців, висота та ширина таблиці, розміщення у документі);

• сторінки (висота, ширини, розміри полів);

вміє:

• вводити, редагувати та форматувати текстові символи;

• редагувати та форматувати абзаци;

• додавати малюнки з файлу до текстового документу та форматувати їх;

• додавати таблиці, редагувати та форматувати їх;

• готувати документ до друку та роздруковувати.

Алгоритми і програми.

12 год.

Середовище виконання алгоритмів.

Лінійні алгоритми. Алгоритмічна структура розгалуження. Алгоритми з повтореннями. Цикли з умовою та цикли з лічильником.

Учень (учениця)

наводить приклади та пояснює поняття:

- "алгоритм";

- "виконавець алгоритму;

- "середовище виконання алгоритмів";

- "система команд виконавця алгоритмів";

описує:

• основні елементи середовища виконання алгоритмів;

визначає:

- тип алгоритму для розв'язання поставленої задачі;

- тип циклу для розв'язання поставленої задачі на алгоритм з повторенням;

наводить приклади:

- виконавців алгоритму;

називає:

- основні команди, з яких складаються алгоритми в певному середовищі виконання;

розрізняє:

- лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням та повторенням;

- цикли з умовою та цикли з лічильником;

вміє:

- складати лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням та повторенням для розв'язання поставленої задачі;

- записувати та запускати на виконання алгоритми в середовищі виконання алгоритмів;

- перевіряти відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі;

- коригувати алгоритм за необхідністю.

Проектна діяльність.

4 год.

Поняття та етапи проекту.

Постановка завдання, планування та виконання проекту. Публічна презентація проекту.

Учень (учениця)

має уявлення про:

• поняття проекту;

• проектну діяльність;

• джерела відомостей для проекту;

• етапи здійснення проектної діяльності;

обґрунтовує:

• вибір теми проекту;

вміє:

• складати план проекту;

• дотримуватися створеного плану;

• добирати дані для проекту;

• визначати і використовувати інструменти для реалізації проекту;

• підготувати комп'ютерну презентацію проекту;

• презентувати проект;

оцінює:

• результати власного проекту;

• результати інших проектів.

 

Резервний час.

4 год.

 

6 клас

Повторення вивченого у 5 класі.

2 год.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності і правил поведінки під час роботи в комп'ютерному класі. Повторення та актуалізація вивченого у 5 класі.

Учень (учениця)

знає та дотримується:

• правил поведінки та безпеки життєдіяльності у кабінетах обладнаних комп'ютерною технікою.

вміє:

• використовувати мережеві папки та диски;

• виконувати операції з файлами та папками у мережі;

• визначати ключові слова для пошуку відомостей в Інтернеті;

• використовувати пошукові системи;

• вводити, редагувати та форматувати текстові символи;

• редагувати та форматувати абзаци;

• додавати малюнки з файлу до текстового документу та форматувати їх.

Створення та використання комп'ютерних презентацій

6 год.

Види презентацій. Огляд програмного забезпечення для створення комп'ютерних презентацій.

Послідовність створення презентацій та вимоги для їх оформлення. Створення презентацій для супроводження виступів.

Налаштування показу презентацій. Створення графічних об'єктів засобами редактора презентацій. Ефекти анімації в презентаціях. Ефекти переміщення об'єктів, ефекти зміни слайдів.

Гіперпосилання і керуючі кнопки.

Учень (учениця)

має уявлення про:

• апаратне забезпечення необхідне для перегляду комп'ютерних презентацій;

• використання комп'ютерних презентацій у своїй навчальній діяльності та професійній діяльності людини;

• етапи створення презентації;

• правила компонування об'єктів презентації;

• дизайн (оформлення) слайдів;

• гіперпосилання і керуючі кнопки;

наводить приклади:

• можливого використання презентацій у своїй навчальній діяльності та повсякденному житті;

• різновиди програм для створення комп'ютерних презентацій;

знає та дотримується:

• послідовність створення презентацій, вимоги для їх оформлення;

вміє:

• налаштовувати показ презентації;

• додавати ефекти переміщення об'єктів;

• додавати ефекти змінення слайдів;

• встановлювати та змінювати значення властивостей ефектів анімації;

• створювати комп'ютерні презентації с гіперпосиланнями та керуючими кнопками.

Служби та ресурси Інтернету.

7 год.

Поштова служба Інтернету. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Операції над папками та листами. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання

Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою

Онлайнові перекладачі.

Соціальні мережі.

Навчальні веб-ресурси.

Учень (учениця)

має уявлення:

• принципи функціонування електронної пошти;

наводить приклади:

• адрес навчальних ресурсів;

• адрес поштових серверів;

• адрес онлайн-перекладачів;

розуміє:

• наслідки розміщення персональних даних у соціальних мережах;

описує:

• послідовність дій для створення електронної скриньки;

• можливості та обмеження електронної та традиційної пошти;

• небезпеки користування електронною поштою;

• можливості онлайн-навчання;

відтворює:

• алгоритм реєстрації на поштовому сервері;

• алгоритм реєстрації у соціальній мережі.

знає та дотримується:

• правил безпечного користування електронною скринькою;

вміє:

• створювати, відправляти та отримувати електронні листи;

• використовувати адресну книгу;

• використовувати списки розсилання;

• переміщувати повідомлення у відповідні папки;

• позначати отримані повідомлення як небезпечні або спам;

• здійснювати переклад за допомогою онлайн перекладачів;

• використовувати онлайн перекладачі для навчальних цілей;

• самостійно здобувати знання за допомогою навчальних веб-ресурсів

Алгоритми і програми.

12 год.

I. Подійно-орієнтоване програмування

Програмний об'єкт. Властивості об'єкта. Змінення значень властивостей об'єкта в програмі. Створення та редагування програмних об'єктів.

Поняття події. Обробник події.

II. Вкладені алгоритмічні структури

Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.

Учень (учениця)

має уявлення:

• про обробник події;

описує:

• поняття програмний об'єкт, його властивості та значення властивостей;

• поняття події;

• поняття вкладених алгоритмічних структур;

наводить приклади:

• програмних об'єктів;

• властивостей конкретних програмних об'єктів;

• значень властивостей програмних об'єктів;

• подій, пов'язаних із програмними об'єктами;

розрізняє:

• поняття властивості об'єкту та значення властивості об'єкту;

• типи задач, що вимагають використання алгоритмічних структур повторення та/або розгалуження;

• типи задач, що вимагають використання вкладених алгоритмічних структур;

вміє:

• розбивати задачу на підзадачі та розв'язувати їх (декомпозувати задачу);

• створювати та редагувати програмні об'єкти;

• змінювати значення властивостей об'єктів, у тому числі програмно;

• перевіряти результат роботи програми на відповідність умові задачі;

використовує:

• події, обробники подій для розв'язання завдань;

• вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження для розв'язання задач.

Проектна діяльність.

5 год.

Виконання навчальних проектів у малих групах з дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика".

Учень (учениця)

описує:

• поняття проект;

має уявлення:

• про значущість шкільних проектів;

• про ефективний розподіл праці при виконанні проекту у малих групах;

знає та дотримується:

• етапів створення проекту;

наводить приклади та пояснює:

• актуальних тем проектів та етапів їх розробки;

• використання розробленого проекту у повсякденному житті та навчальній діяльності;

обґрунтовує:

• власний вибір теми проекту;

вміє

• організовувати проектну діяльність у малих групах;

• шукати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела;

• аналізувати та систематизувати знайдену інформацію;

• презентувати результати проектної діяльності;

• оцінювати результати власної проектної діяльності та результати проектної діяльності інших учнів.

Повторення, узагальнення, резервний час.

3 год.

 

7 клас

Повторення вивченого у 6 класі.

2 год.

Інструктаж з БЖД і правил поведінки під час роботи в комп'ютерному класі. Повторення та актуалізація вивченого у 6 класі.

 

Персональне веб-середовище

4 год.

Хмарні технології.

Засоби зберігання даних та колективної роботи з документами в Інтернеті.

Учень (учениця)

має уявлення:

• про хмарні технології;

пояснює:

• способи колективної роботи з документами;

наводить приклади:

• хмарних служб;

• задач, що можуть бути вирішені з використання хмарних технологій;

вміє:

• використовувати хмарні технології для збереження даних різних типів;

• використовувати хмарні технології для надання спільного доступу до даних різних типів;

• брати участь у колективній роботі над документом з використанням хмарних технологій.

Табличний процесор

8 год.

Поняття електронної таблиці, її елементів. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

Типи даних. Введення, редагування й форматування числових і текстових даних, а також дат.

Адресація. Формули.

Редагування та форматування електронних таблиць.

Копіювання і переміщення вмісту клітинок. Відносні, абсолютні, мішані посилання.

Розв'язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора.

Підготовка до друку й друк електронних таблиць.

Учень (учениця)

пояснює:

• призначення електронних таблиць;

• відмінність між відносними, абсолютними та змішаними посиланнями;

• поняття клітинки, рядка, стовпця, діапазону, аркуша, книги;

наводить приклади:

• даних різних типів;

описує:

• структуру електронних таблиць;

• правила формування адреси клітинки та діапазону в електронній книзі;

• правила перетворення посилань під час копіювання формул;

вміє:

• вводити й редагувати дані, зокрема формули, в електронних таблицях;

• відкривати та зберігати електронні книги;

• виділяти клітинки й діапазони з заданими адресами;

• копіювати дані, зокрема формули;

• використовувати у формулах відносні, абсолютні, мішані посилання;

• розв'язувати засобами задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін, що вимагають використання 1 - 2 формул;

• форматувати об'єкти електронних таблиць;

• готувати документ до друку та роздруковувати його.

Алгоритми і програми

12 год.

Поняття моделі. Види моделей. Інформаційні моделі.

Поняття змінної та її значення. Надання значень змінним.

Створення програм з розгалуженням і повторенням з використанням змінних.

Створення інформаційних моделей та їх застосування до розв'язання задач.

Створення ігрових проектів.

Учень (учениця)

пояснює:

• поняття моделі;

• поняття комп'ютерної моделі;

• етапи створення комп'ютерних моделей;

розрізняє:

• види моделей;

розуміє:

• поняття змінної;

• мету моделювання та призначення конкретних моделей, зокрема створюваних власноруч;

наводить приклади:

• моделей, зокрема інформаційних;

описує:

• процес розв'язування задачі з використанням комп'ютерної моделі;

вміє:

• використовувати змінні для розв'язування задач;

• надавати значення змінним та змінювати їх у тому числі програмним шляхом;

• використовувати в конструкціях розгалуження та повторення умови зі змінними;

• створювати та застосовувати інформаційні моделі різних типів з використанням змінних.

Проектна діяльність.

6 год.

Створення та використання комп'ютерних моделей. Організація колективної роботи з використанням хмарних сервісів.

Учень (учениця)

пояснює:

• поняття проект;

має уявлення:

• про значущість шкільних проектів;

• про ефективний розподіл праці при виконанні проекту у малих групах;

знає та дотримується:

• етапів створення проекту;

наводить приклади та пояснює:

• актуальних тем проектів та етапів їх розробки;

• використання розробленого проекту у повсякденному житті та навчальній діяльності;

обґрунтовує:

• власний вибір теми проекту;

вміє

• організовувати проектну діяльність у групах та використовувати для колективної взаємодії хмарні сервіси;

• шукати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела;

• проектувати та створювати не складні комп'ютерні моделі;

• аналізувати та систематизувати знайдену інформацію;

• презентувати результати проектної діяльності;

• оцінювати результати власної проектної діяльності та результати проектної діяльності інших учнів.

Повторення, узагальнення, резервний час.

3 год.

 

8 клас

Правила поведінки в комп'ютерному класі. Повторення вивченого у 7 класі.

2 год.

 

Інформаційні системи.

10 год.

Опрацювання даних як інформаційний процес.

Кодування та декодування повідомлень. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду

Кодування символів.

Учень (учениця)

називає:

• одиниці вимірювання довжини двійкового коду;

• колірні схеми;

пояснює:

• правила кодування та декодування повідомлень;

• правила двійкового кодування повідомлень;

описує:

• загальну структуру таблиць кодів, наприклад, ASCII, Windows - 1251, Unicode;

порівнює:

• таблиці кодів символів;

розрізняє:

• одиниці вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт.

вміє:

• кодувати і декодувати повідомлення за певними правилами;

• визначати довжину двійкового коду даних різних типів;

• переходити при визначенні довжини коду повідомлення від одних одиниць вимірювання до інших.

Персональний комп'ютер, його основні складові. Процесор, пам'ять комп'ютера, зовнішні та внутрішні запам'ятовуючі пристрої, пристрої введення та виведення даних, пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання та їх призначення. Технічні характеристики складових персонального комп'ютера

Історія засобів опрацювання інформаційних об'єктів. Види сучасних комп'ютерів та їх застосування.

Поняття про інформаційні системи та технології. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.

Добір складових персонального комп'ютера в залежності від його призначення

Учень (учениця)

має уявлення:

• про взаємодію складових персонального комп'ютера;

пояснює:

• призначення складових персонального комп'ютера;

• відмінність між оперативним і постійним запам'ятовуючими пристроями;

• відмінність між зовнішніми та внутрішніми запам'ятовуючими пристроями;

• призначення пристроїв, що входять до складу мультимедійного обладнання;

• сутність форматування носіїв даних;

описує:

• типовий склад пристроїв персонального комп'ютера;

• основні характеристики запам'ятовуючих пристроїв;

• функціональне призначення, основні складові частини та основні характеристики процесорів;

• призначення та основні характеристики моніторів;

• основні характеристики принтерів;

• призначення та основні характеристики пристроїв мультимедіа;

• історію виникнення засобів опрацювання інформаційних об'єктів;

• види сучасних комп'ютерів і галузі їх застосування;

наводить приклади:

• пристроїв введення, виведення, зберігання та опрацювання даних;

• технічних характеристик складових комп'ютера;

класифікує:

• процесори;

• запам'ятовуючі пристрої;

• пристрої введення та виведення даних;

• сучасні комп'ютери;

уміє:

добирати складові персонального комп'ютера в залежності від його призначення.

Системне та службове програмне забезпечення.

12 год.

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи.

Системне програмне забезпечення

Поняття про операційну систему, її призначення. Класифікація операційних систем.

Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Драйвери.

Службове програмне забезпечення. Підготовка носіїв даних до використання, діагностика та обслуговування носіїв даних та системного програмного забезпечення. Службові програми перевірки дисків, дефрагментації, очищення дисків, відновлення системи.

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Операції над архівами.

Зловмисне програмне забезпечення і боротьба з ним. Основні дії для захисту персональних комп'ютерів від зловмисного програмного забезпечення. Антивірусне програмне забезпечення, налаштування основних параметрів

Учень (учениця)

описує:

• класифікацію та загальні характеристики програмного забезпечення;

• послідовність операцій при підготовці персонального комп'ютера до роботи;

• послідовність інсталяції і деінсталяції програм;

• послідовність операцій над об'єктами файлової системи з використанням меню Провідника, контекстного меню, дій з мишею та сполучення клавіш;

• вимоги до сумісності програмного забезпечення;

• призначення драйверів, як виду системного програмного забезпечення, необхідність сумісності драйверів і операційної системи;

• послідовність дій для забезпечення захисту комп'ютерів від зловмисного програмного забезпечення

має уявлення:

• про правила розміщення даних на носіях;

• про методи стиснення даних;

пояснює:

• призначення програмного забезпечення персонального комп'ютера;

• сутність підготовки носіїв даних до використання;

• необхідність і послідовність здійснення операцій по діагностиці та обслуговуванню носіїв даних і програмного забезпечення

• необхідність здійснення заходів протидії зловмисному програмному забезпеченню;

наводить приклади:

• програм, що відносяться до певного виду програмного забезпечення;

розрізняє:

• файли архівів;

• різні види ліцензій на програмне забезпечення;

класифікує:

• програмне забезпечення залежності від його призначення;

• операційні системи;

• архівні файли за їх розширенням імені;

• ліцензії на програмне забезпечення

уміє:

• добирати складові персонального комп'ютера та програмне забезпечення в залежності від призначення комп'ютера;

• створювати архівні файли різних типів;

• додавати дані до архівів, знаходити дані в архівах, вилучати дані з архівів; оновлювати архіви;

• здійснювати діагностику носіїв даних та системного програмного забезпечення.

Табличний процесор

8 год.

Автозаповнення та автозавершення.

Логічні, математичні та статистичні функції.

Зображення рядів даних. Побудова графіку функції.

Умовне форматування.

Розв'язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін, що вимагають графічного відображення даних і застосування функцій.

Учень (учениця)

пояснює:

• призначення засобів автозаповнення та автозавершення;

• призначення секторних, стовпчастих діаграм і графіків;

наводить приклади:

• логічних, математичних і статистичних функцій;

описує:

• призначення умовного форматування даних та спосіб його виконання;

вміє:

• вибирати тип діаграми, доречний для відображення тих чи інших даних;

• будувати секторні та стовпчасті діаграми, а також графіки;

• застосовувати засоби автозаповнення та автозавершення для автоматизації введення даних;

• будувати на заданому проміжку графік функції;

• застосовувати умовне форматування для унаочнення даних, що задовольняють певні умови.

Алгоритми і програми.

24 год.

І. Основи програмування

Мова програмування. Середовище програмування.

Створення найпростішої програми. Її виконання та налагодження.

Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом. Поняття елемента керування. Події, пов'язані з елементами керування, обробники цих подій. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень.

Поняття об'єкта в мові програмування, його властивостей і методів. Властивості і методи елементів керування.

Символьний та числові типи даних. Змінні. Введення і виведення даних.

Вирази. Умовний оператор. Реалізація алгоритмів із розгалуженнями засобами мови програмування.

Оператори циклу. Вкладені цикли. Реалізація алгоритмів із повтореннями засобами мови програмування.

II. Графіка

Малювання графічних примітивів. Графічне відображення даних.

Відтворення малюнків із файлів.

Учень (учениця)

пояснює:

• поняття мови програмування;

• поняття об'єкта у мові програмування, його властивостей і методів;

• поняття елемента керування;

• структуру програми;

обґрунтовує:

• обрані для розв'язання задачі типи даних;

розрізняє:

• типи даних;

називає:

• назви окремих частин та розділів програми;

• арифметичні операції;

• стандартні підпрограми, необхідні для запису арифметичних виразів та введення - виведення даних;

• команди присвоювання, введення та виведення даних;

• оператори присвоювання, введення та виведення даних;

визначає:

• типи даних необхідні для розв'язування поставленої задачі;

розуміє та пояснює:

• призначення середовища програмування;

• методи програмованої побудови графічних зображень;

наводить приклади:

• мов програмування;

• різних типів даних;

• простих та вкладених розгалужень;

• повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром;

• виконання повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром;

• вкладених циклів;

описує:

• процес розв'язування задачі;

розпізнає:

• скорочену і повну форму операторів розгалуження та вибору;

• послідовні та вкладені розгалуження;

• циклічні алгоритми з передумовою, з післяумовою, з параметром;

визначає:

• доцільність вибору певних алгоритмічних структур для розв'язання задачі;

використовує:

• можливості середовища програмування для створення та налагодження програм, зокрема з використанням операторів розгалуження та циклів;

вміє:

• створювати програмні проекти в середовищі програмування;

• використовувати послідовні та вкладені алгоритмічні конструкції в коді програм;

• створювати код процедур обробки подій, пов'язаних із елементами керування;

• ініціалізувати та використовувати засоби програмованої побудови графічних зображень;

• програмно відтворювати зображення, що зберігаються у файлах;

• використовувати засіб налагодження програм для їх покрокового виконання, перевірки значень змінних та виправлення помилок.

оцінює:

• відповідність результатів роботи програми поставленій задачі.

Проектна діяльність.

8 год.

 

Повторення, узагальнення, резервний час.

6 год.

 

9 клас

Правила поведінки в комп'ютерному класі. Повторення вивченого у 8 класі

2 год.

 

Комп'ютерна графіка

10 год.

Кодування графічних даних.

Поняття комп'ютерної графіки.

Растрові зображення, їх властивості. Формати файлів растрових зображень.

Векторні зображення, їх властивості. Формати файлів векторних зображень.

Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень.

Засоби векторного графічного редактора.

Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів.

Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

Групування і вирівнювання об'єктів. Багатошарові зображення, розміщення об'єктів у шарах.

Учень (учениця)

пояснює:

• кодування кольору в колірних схемах RGB, CMYK, HSB;

• поняття комп'ютерна графіка, растрове та векторне зображення;

• призначення векторного графічного редактора;

• формати файлів векторної та растрової графіки;

• особливості побудови векторних зображень;

• способи створення зображень із графічних примітивів;

порівнює:

• властивості векторних і растрових зображень;

вміє:

• створювати й редагувати векторні та растрові зображення;

• створювати об'єкти, що складаються з базових графічних примітивів; групувати та розгруповувати, обертати, відображати й масштабувати об'єкти;

• зафарбовувати об'єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки; додавати до графічних зображень текст та форматувати його;

• групувати і вирівнювати об'єкти; використовувати шари для створення зображень;

використовує:

• інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур;

• лінійки, сітку;

розв'язує задачі типу:

• відтворити наданий натюрморт засобами растрової графіки;

• відтворити наданий натюрморт засобами векторної графіки;

• створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки, маркери, заголовки, рамки, засобами графічного редактора за зразком;

• розробити та створити власні елементи інтерфейсу для веб-сайту;

• створити зображення класної кімнати у перспективі засобами графічного редактора.

Опрацювання об'єктів мультимедіа.

6 год.

Поняття мультимедіа. Формати аудіо- та відеофайлів.

Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відео форматів. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів.

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті. Публікування відеофайлів, зокрема в Інтернеті.

Учень (учениця)

пояснює:

• поняття мультимедіа;

розрізняє:

• формати аудіо- та відеофайлів;

пояснює:

• призначення програмного забезпечення опрацювання аудіо- та відеофайлів;

• призначення сервісів публікування відео файлів;

порівнює:

• формати аудіо- та відеофайлів;

• режими відображення відеоряду;

наводить приклади:

• програмного забезпечення опрацювання аудіо- та відеофайлів;

• сервісів публікування відеофайлів;

вміє:

• розробляти сценарій відеокліпу;

• імпортувати у відеокліп аудіо- та відеофрагменти із зовнішніх джерел;

• синхронізувати відеоряд з аудіорядом;

• налаштовувати часові параметри аудіо- та відеоряду;

• додавати відеоефекти до відеокліпу та налаштовувати переходи між його фрагментами;

• публікувати відеофайли в Інтернеті.

Текстовий процесор

8 год.

Створення, редагування та форматування списків.

Пошук та заміна символів.

Форматування з використанням стилів. Структура документа. Створення змісту документа з використанням його структури.

Гіперпосилання.

Спільна (послідовна) робота з документом. Рецензування.

Учень (учениця)

має уявлення:

• про структуру документу;

• про призначення засобів рецензування;

розуміє:

• правила стильового оформлення документів;

• призначення гіперпосилань у текстовому документі;

• призначення списків;

описує:

• призначення стилів;

• правила стильового оформлення документів;

вміє:

• створювати, редагувати та форматувати списки;

• застосовувати стилі до фрагментів тексту;

• створювати власні стилі символів, абзаців і списків;

• визначати структуру документа за допомогою засобів текстового процесора;

• створювати зміст документа з використанням автоматизованих засобів;

• здійснювати пошук та заміну символів;

• створювати гіперпосилання у текстовому документі;

• створювати примітки в документі;

• застосовувати режим рецензування для відображення власних та перегляду чужих правок у документі;

Табличний процесор.

6 год.

Сортування та фільтрування даних.

Обчислення підсумків.

Функції для роботи з масивами та базами даних.

Учень (учениця)

пояснює:

• призначення проміжних підсумків;

• призначення функцій для роботи з масивами та базами даних;

• відмінність між простими та розширеними фільтрами;

наводить приклади:

• функцій для роботи з масивами та базами даних;

описує:

• сутність операцій сортування та фільтрації даних;

• структуру розширених фільтрів;

вміє:

• інтерпретувати електронну таблицю як набір даних про однотипні об'єкти;

• сортувати набір записів про об'єкти за значеннями одного чи кількох параметрів;

• застосовувати проміжні підсумки для обчислення зведених значень для груп об'єктів;

• застосовувати прості та розширені фільтри для відбору об'єктів за умовами, що формулюються за допомогою не більш ніж двох логічних зв'язок;

• застосовувати функції для роботи з масивами та базами даних з метою видобування відомостей про об'єкти, що задовольняють певним критеріям, та обчислення підсумкових характеристик за значеннями параметрів таких об'єктів.

Алгоритми і програми.

18 год.

I. Масиви (12 год.)

Поняття одновимірного масиву. Введення й виведення значень елементів масивів.

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження підсумкових величин, зокрема для елементів, що задовольняють заданим умовам, а також пошук у масиві за певними критеріями.

Алгоритми впорядкування елементів масиву.

II. Рух об'єктів (6 год.)

Використання таймера, рух, моделювання гри.

Учень (учениця)

пояснює:

• організацію даних у вигляді масивів;

• принципи обробки табличних даних;

• призначення та спосіб дії програмного таймера;

описує:

• алгоритми впорядкування для заданого масиву;

• алгоритми знаходження підсумкових величин, зокрема для елементів, що задовольняють заданим умовам, а також пошуку у масиві за певними критеріями;

розпізнає:

• клас задач, що розв'язуються з використанням табличних величин;

пояснює:

• поняття масиву, елемента масиву, індексу та значення елемента;

вміє:

• оголошувати змінні табличного типу;

• створювати програми для введення й виведення елементів масивів;

• програмувати пошук заданого, мінімального та максимального значення в масиві;

• програмувати обчислення суми, арифметичної середньої та кількості елементів масиву;

• програмувати обробку лише тих елементів масиву, що задовольняють певним умовам;

• застосовувати алгоритми впорядкування для заданого масиву;

• використовувати програмний таймер для ініціювання подій у певні моменти часу;

• програмувати рух графічних об'єктів та керувати його швидкістю за допомогою таймера.

Створення та публікація веб-ресурсів.

6 год.

Інтернет-засоби для створення веб-ресурсів.

Поняття про мову гіпертекстової розмітки.

Правила зручного розміщення відомостей на веб-сайті.

Публікація веб-сайту в службі безкоштовного хостингу.

Учень (учениця)

пояснює:

• призначення мови гіпертекстової розмітки;

• співвідношення між елементами мови гіпертекстової розмітки та об'єктами, що відображуються на веб-сторінках;

• принцип хостингу сайтів;

пояснює:

• поняття сайту;

• поняття доменного імені;

• принцип дії сервісу доменних імен;

• поняття тегу, атрибута тегу;

• призначення та систаксис основних тегів мови гіпертекстової розмітки, таких як теги абзацу, розриву рядка, гіперпосилання, вставлення зображення;

• правила гармонійного та ергономічного розміщення інформації на веб-сторінці;

наводить приклади:

• інтернет-засобів для автоматизованого створення веб-сайтів;

• тегів мови гіпертекстової розмітки;

вміє:

• створювати веб-сайти з використанням автоматизованих інтернет-засобів;

• створювати, редагувати та форматувати наповнення веб-сторінок з використанням автоматизованих інтернет-засобів;

• редагувати та форматувати окремі об'єкти на веб-сторінках з використанням мови гіпертекстової розмітки;

• застосовувати правила зручного розміщення відомостей під час створення веб-сайтів;

• публікувати сайти в службі безкоштовного хостингу.

Проектна діяльність.

10 год.

Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика"

Виконує навчальний проект, що передбачає:

- визначення проблеми, теми та завдань проекту;

- розподіл ролей та планування колективної діяльності;

- добір засобів опрацювання даних;

- добір засобів подання результатів навчального проекту;

- розробка стратегії пошуку інформаційних матеріалів;

- пошук інформаційних матеріалів та їх аналіз;

- створення та опрацювання інформаційної моделі;

- аналіз результатів;

- підготовку матеріалів;

- використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи

- захист проекту.

Повторення, узагальнення, резервний час.

4 год

.

 

Приклади типів компетентнісних задач для перевірки рівня засвоєння знань учнями за темами програми

5 клас

Інформаційні процеси. Комп'ютер як засіб реалізації інформаційних процесів

• створити власну робочу папку;

• скопіювати файли з флеш-носія на ПК та навпаки;

• створити ярлик програми.

Комп'ютерні мережеві технології

• знайти відомості в Інтернеті, порівняти їх зміст на різних веб-ресурсах та сформулювати чітку відповідь на поставлене питання.

Текстовий процесор

• створити та відформатувати текстовий документ за зразком;

• розробити власний дизайн документу заданого призначення та створити його.

Алгоритми і програми

• розробити та запустити на виконання лінійний алгоритм малювання квадрата;

• розробити та запустити на виконання циклічний алгоритм малювання квадрата;

• розробити та запустити на виконання алгоритм, що завершується при виконанні певної умови;

• зберегти алгоритм у файлі та прочитати його з файла;

Проектна діяльність

• скласти план власної діяльності у вигляді текстового документу;

• виконати пункти плану у зазначені терміни;

• представити результати власної роботи.

6 клас

Створення та використання комп'ютерних презентацій

• створити презентацію для супроводження виступу або індивідуального перегляду;

• розв'язання навчальних задач з логічним навантаженням шляхом створення візуальних імітацій у середовищі редактору електронних презентацій.

Служби та ресурси Інтернету

• створити електронного листа за правилами етикету та надсилання його за певною адресою;

• перевірити наявність та отримати електронне повідомлення, зберегти файлові вкладення на комп'ютері;

• передбачити виникнення можливих небезпек при недотриманні правил безпечного користування електронною скринькою.

• визначити, чи був електронний лист перенаправлений з іншої адреси, користуючись служебними записами у ньому;

• здійснити переклад тексту з використанням онлайн-перекладачів.

• викласти дані в загальний доступ у соціальній мережі для групової роботи.

Алгоритми і програми

• відтворення руху комп'ютерного об'єкта площиною, у тому числі з обминанням перешкод;

• креслення геометричних фігур з повторюваними елементами;

• відтворення взаємодії декількох комп'ютерних об'єктів;

• створення нескладних комп'ютерних ігор, у яких об'єкти реагують на події.

Проектна діяльність

• самостійно обрати тему проекту;

• скласти план власної діяльності в складі групи у вигляді текстового документу;

• самостійно відшукати інформацію, необхідну для проекту;

• виконати пункти плану у зазначені терміни;

• коригувати свою роботу в залежності від роботи групи;

• представити результати власної роботи.

7 клас

Персональне веб-середовище

• спільно виконати домашнє завдання з використанням хмарних сервісів;

• задати питання і отримати відповідь учителя за допомогою використання документів загального доступу.

Табличний процесор

• відформатувати таблицю за зразком;

• створити таблицю обчислення даних за чеком у крамниці, включаючи ціни, кількість та ПДВ товарів;

• реалізувати автоматичний розрахунок за математичними, фізичними, хімічними формулами тощо;

• створити таблицю відстаней, що подолані автомобілем, що рухається з постійною швидкістю, через рівні проміжки часу;

• відтворити задану числову послідовность за допомогою формул;

• підготувати таблицю до друку;

Алгоритми і програми

• створити програму розрахунку за формулою;

• створити програму знаходження кореня лінійного та квадратного рівняння.

• створити модель рівномірного прямолінійного руху об'єкта.

• створити комп'ютерну модель руху об'єкта площиною з перешкодами та вибором шляху;

• створити комп'ютерну модель процесу взаємодії двох чи більше об'єктів;

• створити нескладну комп'ютерну гру з використанням змінних.

Проектна діяльність

• самостійно обрати тему проекту;

• скласти план діяльності групи у вигляді текстового документу;

• організувати збирання даних за проектом у спільному документі в хмарі;

• допомогти членам групи виконати пункти плану у зазначені терміни;

• коригувати свою роботу в залежності від роботи групи;

• оцінити власну роботу і роботу групи;

• представити результати роботи у складі групи.

8 клас

Інформаційні системи

• закодувати та декодувати текстові повідомлення за допомогою кодової таблиці;

• закодувати та декодувати монохромні та кольорові зображення за наданими правилами;

• визначити тип наданого пристрою;

• зробити висновок про сферу можливого застосування комп'ютера із заданими характеристиками.

Системне та службове програмне забезпечення

• зберегти та відкрити свої робочі й особисті файли з використанням визначеної структури папок;

• інсталювати програму з інсталяційного пакету;

• перевірити комп'ютер на наявність зловмісних програм, використовуючі відповідні засоби;

• провести дефрагментацію дисків комп'ютера;

• запобігти зайвому витрачанню дискового простору за рахунок архівації файлів;

• підключити новий пристрій з автоматичним встановленням драйверу для нього.

Табличний процесор

• створити та відформатувати таблицю за зразком і заповнити її даними з використанням автозаповнення;

• провести розрахунок за математичною формулою, що містить тригонометричні функції;

• провести розрахунок за формулою, що вимагає перевірення умови;

• створити таблицю розрахунків для касового чека, з урахуванням кількості, ціни, ПДВ та знижки по кожному з товарів.

• графічно відобразити дані соцопитування, використавши оптимальні типи діаграм;

• побудувати графік функції на заданому проміжку.

Алгоритми і програми

• створити програмний проект у середовищі програмування, зберегти його й відкрити для подальшої роботи;

• скомпілювати/підготувати проект для виконання поза середовищем розробки;

• розробити ефективний інтерфейс програми;

• розробити ефективний алгоритм програми, використовуючи розбиття задачі на підзадачі (декомпозицію)

• відлагодити програму, використовуючи засоби середовища програмування: точки зупинки, покрокове виконання тощо.

• створити програмний проект знаходження коренів квадратного рівняння із перевіркою дискримінанту на від'ємність;

• створити програмний проект, що будує графік лінійної та квадратичної функції.

Проектна діяльність

• самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її вибір;

• скласти план діяльності групи у текстовому документі в хмарі;

• поставити задачі для членів групи за обраними ролями;

• допомогти членам групи виконати пункти плану у зазначені терміни;

• коригувати роботу в групі;

• оцінити власну роботу і роботу групи;

• представити результати роботи групи.

9 клас

Комп'ютерна графіка

• відтворити наданий натюрморт засобами растрової графіки;

• відтворити наданий натюрморт засобами векторної графіки;

• створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки, маркери, заголовки, рамки, засобами графічного редактора за зразком;

• розробити та створити власні елементи інтерфейсу для веб-сайту;

• створити зображення класної кімнати у перспективі засобами графічного редактора.

Опрацювання об'єктів мультимедіа.

• переглянути відеоролик;

• прослухати аудіоролик;

• створити відеокліп з наданих фрагментів;

• створити відеокліп на обрану тему, відео- та аудіоматеріали знайти чи створити самостійно.

Текстовий процесор

• відформатувати наявний документ за допомогою стилів символів та абзаців;

• створити та відформатувати власний документ з використанням стилів символів та абзаців;

• створити автоматичний зміст для наданого документа, відформатувати за необхідністю;

• створити систему навігації документом за допомогою змісту, списку ілюстрацій, гіперпосилань;

• спільно створити та відредагувати документ з використанням хмарного сервісу;

• зв'язати документи з локальними та онлайновими ресурсами за допомогою гіперпосилань.

Табличний процесор.

• відсортувати надану велику таблицю (не менше 200 рядків) за наданими правилами;

• відібрати дані з великої таблиці за наданими критеріями;

• отримати необхідні дані з великої таблиці, використовуючи самостійно розроблені правила сортування та критерії фільтрації;

• організувати автоматичний пошук та відображення необхідних даних з великої таблиці.

Алгоритми і програми.

• обчислити кількість елементів масиву/таблиці, які відповідають заданим критеріям;

• обчислити поелементну суму двох масивів: заробітної платні та премії;

• реалізувати алгоритм з гри "Сапер", визначивши для кожного елементу таблиці кількість сусідніх елементів з мінами;

• створити програмний проект простої бази даних "Учні" з даними про прізвище, ім'я, вік та середній бал; забезпечити виведення даних про учнів із зазначеними критеріями,

• створити комп'ютерну гру з двома об'єктами, одним з яких керує людина, а іншим - комп'ютер;

• створити програмний проект, що візуально моделює фізичний процес дифузії двох ідеальних газів з молекулами різного кольору.

Створення та публікація веб-ресурсів.

• створити веб-сайт на задану тематику;

• внести зміни до оформлення сайту;

• внести зміни до текстового та графічного змісту сайту.

Проектна діяльність.

• самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її актуальність та соціальну значущість;

• обрати інформаційні технології реалізації проекту та обґрунтувати їх вибір

• скласти план діяльності групи у текстовому документі в хмарі;

• поставити задачі для членів групи за обраними ролями;

• допомогти членам групи виконати пункти плану у зазначені терміни;

• коригувати роботу в групі;

• оцінити власну роботу і роботу групи;

• представити результати роботи групи.

____________

Опрос