Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Национальной группе по вопросам создания, развития и функционирования единой системы Раннего вмешательства для детей в Украине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Положення про Національну групу з питань створення, розвитку та функціонування єдиної системи Раннього втручання для дітей в Україні

На виконання пункту 8 розділу "Забезпечення прав дітей" Національної стратегії у сфері прав людини, затверджено Указом Президента України N 501/2015, пункту 3 заходів, які передбачено Міністерству охорони здоров'я України, затверджено Постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 року N 96-VIII, підпункту 1 пункту 2 Плану заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини", затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 N 881-р, та з метою запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, інвалідизації дитячого населення наказую:

1. Затвердити Положення про Національну групу зі створення єдиної комплексної міжвідомчої системи Раннього втручання, що додається.

2. Затвердити склад Національної групи зі створення єдиної комплексної міжвідомчої системи Раннього втручання, що додається.

3. Організацію діяльності Національної групи зі створення єдиної комплексної міжвідомчої системи Раннього втручання покласти на Управління організації медичної допомоги матерям та дітям Медичного департаменту Міністерства охорони здоров'я України.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Квіташвілі

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну групу з питань створення, розвитку та функціонування єдиної системи Раннього втручання для дітей в Україні

1. Національна група з питань створення, розвитку та функціонування єдиної системи Раннього втручання для дітей в Україні (далі - Національна група) є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою впровадження та розвитку єдиної комплексної міжвідомчої системи Раннього втручання для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, ризиком їх виникнення та сімей, що виховують таких дітей.

Основними завданнями єдиної комплексної міжвідомчої системи раннього втручання (ЄКМ СРВ) є попередження інвалідизації та інституалізації дітей з порушеннями психофізичного розвитку та ризиком їх виникнення, організація дієвої системи підтримки та підвищення якості життя сімей, які виховують цих дітей.

2. Національна група здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3. Національна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та цим Положенням.

4. Національна група виконує наступні функції:

- розробляє заходи щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення прав дітей, в тому числі з порушеннями психофізичного розвитку та дітей з інвалідністю;

- сприяє створенню якісних міжвідомчих послуг раннього втручання, спрямованих на розвиток дітей та підтримку сімей; визначає систему взаємодії з послугами, які вже існують;

- розробляє ефективні механізми міжвідомчої взаємодії, а також партнерства з недержавними, в тому числі батьківським організаціями;

- аналізує стан і проблеми впровадження та розвитку ЄКМ СРВ та розробляє відповідні пропозиції;

- готує проекти нормативно-правових актів щодо шляхів та механізмів створення, впровадження та організації функціонування єдиної комплексної міжвідомчої системи Раннього втручання;

- готує пропозиції та рекомендації щодо напрямків підвищення ефективності функціонування єдиної комплексної міжвідомчої системи Раннього втручання;

- готує пропозиції щодо підтримки центральними та місцевими органами виконавчої влади створення регіональних моделей раннього втручання у відповідності до міжнародних стандартів та з урахуванням існуючих регіональних потреб та ресурсів;

- залучає міжнародних та національних експертів, в тому числі з представників Національних академій медичних наук України, Національних академій педагогічних наук України та інших наукових інститутів до розробки єдиної комплексної міжвідомчої системи Раннього втручання;

- узагальнює і розповсюджує серед центральних і місцевих органів виконавчої влади передовий досвід діяльності щодо впровадження та розвитку єдиної комплексної міжвідомчої системи Раннього втручання для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, ризиком їх виникнення та сімей, що виховують цих дітей.

5. До складу Національної групи входять представники офісу Уповноваженого Президента з прав дитини, офісу Уповноваженого Президента з прав людей з інвалідністю, Міністерства охорони здоров'я України, Мінсоцполітики, Міносвіти, Національної академії медичних наук України, практикуючі лікарі, психологи, соціальні працівники та представники батьківських та інших громадських організацій. Склад Національної групи та Положення про неї затверджуються наказом Міністерства охорони здоров'я України.

6. Національна група відповідно до покладених на неї завдань має право:

- залучати в установленому порядку до роботи групи представників органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, міжнародних експертів;

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів та наукових установ інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

7. До складу Національної групи входить не менше 10 та не більше 16 осіб.

8. Голова Національної групи керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що потребують розгляду та обговорення на засіданнях ради, порядок підготовки висновків, рекомендацій та пропозиції щодо їх реалізації, та надають доручення секретареві та членам групи.

9. У разі відсутності голови, за його дорученням обов'язки голови Національної групи виконує один із заступників голови.

10. Секретар Національної групи забезпечує організацію її роботи: формує порядок денний засідання, здійснює їх підготовку, у тому числі необхідних для розгляду матеріалів та протоколу засідання. У разі його відсутності, за дорученням голови Національної групи обов'язки секретаря виконує один із її членів.

11. Засідання є правомочним у разі присутності простої більшості членів Національної групи. Допускається дистанційна участь членів Національної групи з використанням засобів телеконференції.

Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів (або їх представників). У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Національної групи.

14. Рішення, а також вмотивовані висновки та пропозиції Національної групи носять рекомендаційний характер.

15. Рішення оформлюється протоколом, який підписує голова та члени Національної групи та у п'ятиденний строк протокол засідання Національної групи надсилається її членам.

16. За рішенням Національної групи до участі в роботі групи на громадських засадах можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників).

17. У разі необхідності Національна група може утворювати робочі групи для формування пропозицій щодо створення, розвитку та функціонування єдиної системи Раннього втручання для дітей в Україні.

18. Засідання Національної групи скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. До засідання групи її членам надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

19. Результати роботи Національної групи висвітлюються на офіційному веб-сайті МОЗ України, а також за необхідності - в інших засобах масової інформації.

20. Контроль за виконанням рішень Національної групи здійснюють голова та його заступники.

21. Організаційний супровід роботи Національної групи покладається на Управління материнства та дитинства Медичного департаменту Міністерства охорони здоров'я України.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

Опрос