Идет загрузка документа (389 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента средств измерительной техники (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 01.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ____

Київ

Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 332 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 27, ст. 905), та були введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності таких засобів вимірювальної техніки вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту протягом строку дії, визначеного у сертифікаті відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, виданому в установленому порядку до набрання чинності Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Технічний регламент
засобів вимірювальної техніки

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ).

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на ЗВТ, зазначені у Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту для певних категорій ЗВТ, що стосуються лічильників води (додаток 3), лічильників газу та пристроїв перетворення об'єму (додаток 4), лічильників активної електричної енергії (додаток 5), теплолічильників (додаток 6), вимірювальних систем для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води (додаток 7), автоматичних зважувальних приладів (додаток 8), таксометрів (додаток 9), матеріальних мір (додаток 10), приладів для вимірювання розмірів (додаток 11) та аналізаторів відпрацьованих газів (додаток 12).

3. Цей Технічний регламент містить більш детальні вимоги щодо електромагнітного випромінення ЗВТ ніж Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання. При цьому вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо ЗВТ також повинні бути виконані.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) введення в експлуатацію - використання ЗВТ за призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;

2) введення в обіг - надання ЗВТ на ринку України в перший раз;

3) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення ЗВТ, який вже було надано споживачу (користувачу);

4) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання надання на ринку ЗВТ, що знаходиться в ланцюгу постачання ЗВТ;

5) виробник - будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє ЗВТ або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує ЗВТ під своїм найменуванням чи торговельною маркою або вводить його в експлуатацію для власних цілей;

6) вузол - апаратний пристрій, визначений в Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, що функціонує незалежно і утворює ЗВТ разом з іншими вузлами, з якими він сумісний, або із сумісним ЗВТ;

7) засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) - будь-який пристрій або система з функцією вимірювання, які визначено пунктом 2 цього Технічного регламенту;

8) знак відповідності технічним регламентам (далі - знак відповідності) - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що ЗВТ відповідає вимогам, які застосовуються до нього та визначені у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

9) імпортер - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України ЗВТ походженням з іншої країни;

10) ланцюг постачання ЗВТ - послідовність суб'єктів господарювання, які забезпечують постачання ЗВТ від виробника до споживача (користувача);

11) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання ЗВТ для розповсюдження, споживання або використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;

12) орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;

13) оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються ЗВТ, були виконані;

14) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання ЗВТ, яка надає ЗВТ на ринку України;

15) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти ЗВТ.

У цьому Технічному регламенті термін "національний стандарт" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію"; терміни "гармонізований європейський стандарт", "орган, що призначає", "презумпція відповідності", "суб'єкти господарювання", "уповноважений представник" - у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Застосовність до вузлів

5. У випадках, коли у Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту встановлено суттєві вимоги до вузлів, положення цього Технічного регламенту повинні застосовуватися до таких вузлів з відповідними змінами.

6. Вузли і ЗВТ можуть бути оцінені незалежно і окремо з метою встановлення відповідності.

Суттєві вимоги

7. ЗВТ повинен відповідати суттєвим вимогам, установленим у Додатку 1 до цього Технічного регламенту та у Додатках 3 - 12, що стосується даної категорії ЗВТ.

Надання на ринку та/або введення в експлуатацію

8. Надання на ринку та/або введення в експлуатацію на території України будь-якого ЗВТ, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено з причин, які випливають з цього Технічного регламенту.

9. ЗВТ можуть бути надані на ринку та/або введені в експлуатацію, тільки якщо вони відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

10. ЗВТ має задовольняти положенням, що регулюють його введення в експлуатацію з урахуванням місцевих кліматичних умов. Для цього необхідно вибрати відповідні верхню і нижню межі температури з таблиці 1 Додатка 1 до цього Технічного регламенту, і визначити умови вологості (з конденсацією або без конденсації), а також врахувати відкритість чи закритість передбачуваного місця використання.

11. Якщо для ЗВТ вказані різні класи точності:

1) у Додатках 3 - 12 під заголовком "Введення в експлуатацію" можуть зазначатися класи точності, які слід використовувати для певної сфери застосування ЗВТ;

2) в усіх інших випадках визначаються класи точності, які повинні використовуватися для певної сфери застосування ЗВТ в межах визначених класів точності, за умови, що використання всіх класів точності дозволяється на території України.

У випадках, зазначених у підпунктах 1) або 2) цього пункту можуть використовуватись ЗВТ більш високого класу точності, якщо власник ЗВТ робить такий вибір.

12. Показ та/або демонстрація ЗВТ, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок, показів чи демонстрації в інший спосіб є можливими за умови, якщо у видимому позначені буде чітко зазначено, що такі ЗВТ не можуть бути надані на ринку та/або введені в експлуатацію до приведення їх у відповідність вимогам цього Технічного регламенту.

ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Обов'язки виробників

13. Виробники під час введення ЗВТ в обіг та/або введення їх в експлуатацію, повинні гарантувати, що вони були розроблені і виготовлені відповідно до суттєвих вимог, визначених в Додатку 1 до цього Технічного регламенту та вимог, зазначених у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту.

14. Виробники повинні складати технічну документацію, зазначену у пунктах 46 - 50 цього Технічного регламенту, та виконати відповідну процедуру оцінки відповідності, наведену в пункті 45 цього Технічного регламенту, або забезпечити її виконання.

15. Якщо відповідність ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту було підтверджено встановленою процедурою оцінки відповідності, виробники зобов'язані скласти декларацію про відповідність (згідно з пунктами 51 - 54 цього Технічного регламенту) і нанести знак відповідності та додаткове метрологічне маркування (згідно з пунктами 55 - 61 цього Технічного регламенту).

16. Виробники повинні зберігати технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

17. Виробники повинні забезпечити, щоб процедури, які застосовуються в місцях серійного виробництва ЗВТ, підтримувалися у відповідності з цим Технічним регламентом. Зміни в конструкції ЗВТ або його характеристик, а також зміни в національних стандартах або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність ЗВТ, повинні належним чином бути враховані.

18. Коли доцільно з огляду на характеристики ЗВТ, виробники повинні виконати вибіркові випробування ЗВТ, що надані на ринку, розглядати та вести обліки скарг, невідповідних ЗВТ і відкликань ЗВТ, а також повинні інформувати розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

19. Виробники повинні забезпечувати, щоб на ЗВТ, які вони ввели в обіг, було нанесено позначення типу, номер партії або серійний номер, чи інший елемент, що дозволяє їх ідентифікацію, або ж, якщо розмір або характер ЗВТ не дозволяє нанесення цих даних - надавати необхідну інформацію, що супроводжує ЗВТ, а також на пакуванні, якщо таке є, у відповідності з пунктом 31 Додатка 1 до цього Технічного регламенту.

20. Виробники повинні зазначати на ЗВТ своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) і контактну поштову адресу або, якщо це неможливо - зазначити цю інформацію в документі, що супроводжує і на пакуванні, якщо воно є, відповідно до пункту 31 Додатка 1 до цього Технічного регламенту. Контактні дані повинні бути викладені відповідно до закону про порядок застосування мов.

21. Виробники повинні забезпечувати, щоб ЗВТ, який вони вводять в обіг, супроводжувався копією декларації про відповідність, а також інструкціями та інформацією відповідно до пункту 32 Додатка 1 до цього Технічного регламенту, які виконуються відповідно до закону про порядок застосування мов. Такі інструкції та інформація, а також будь-яке маркування, повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

22. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що ЗВТ, введений ними в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення цього ЗВТ у відповідність, його вилучення з обігу або відкликання (в разі потреби). Крім того, якщо ЗВТ становить ризик, виробники повинні негайно повідомити про це органи державного ринкового нагляду (далі - орган ринкового нагляду), надаючи детальну інформацію, зокрема, про невідповідність таких ЗВТ та всі вжиті коригувальні заходи.

23. Виробники зобов'язані на вмотивований запит органу ринкового нагляду, надавати йому всю інформацію і документацію у паперовій чи електронній формі, необхідну для доведення відповідності ЗВТ цьому Технічному регламенту. На вимогу зазначеного органу виробники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становить введений ними в обіг ЗВТ.

Обов'язки уповноважених представників

24. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов'язки, встановлені в пункті 13 цього Технічного регламенту і обов'язок складати технічну документацію, встановлений в пункті 14 цього Технічного регламенту, не повинні бути частиною одержаного уповноваженим представником доручення.

25. Уповноважений представник повинен виконувати завдання, визначені у дорученні, отриманому від виробника. Доручення повинно дозволяти уповноваженому представнику вчиняти щонайменше такі дії:

1) зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання її на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг;

2) на вмотивований запит органу ринкового нагляду надавати йому всю інформацію і документацію, необхідну для доведення відповідності ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту;

3) на вимогу органу ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять ЗВТ, на які поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов'язки імпортерів

26. Імпортери повинні вводити в обіг лише ті ЗВТ, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

27. Перед введенням в обіг ЗВТ та/або введенням його в експлуатацію, імпортери повинні пересвідчитися в тому, що відповідна процедура оцінки відповідності, встановлена в пункті 45 цього Технічного регламенту, була проведена виробником. Вони повинні також впевнитися в тому, що виробником складена технічна документація, на ЗВТ нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування та він супроводжується копією декларації про відповідність та іншими необхідними документами, а також що виробником виконані вимоги, встановлені у пунктах 19, 20 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що ЗВТ не відповідає суттєвим вимогам, встановленим в Додатку 1 та вимогам, зазначеним у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, він не повинен вводити такий ЗВТ в обіг або в експлуатацію до приведення ЗВТ у відповідність. Окрім того, якщо ЗВТ становить ризик, імпортер повинен повідомити про це виробника і органи ринкового нагляду.

28. Імпортери зобов'язані вказувати на ЗВТ своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) і контактну поштову адресу або ж, якщо це неможливо, зазначити цю інформацію в документі, що супроводжує ЗВТ і на пакуванні, якщо таке є, відповідно до пункту 31 Додатка 1 до цього Технічного регламенту. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

29. Імпортери зобов'язані забезпечувати супроводження ЗВТ інструкціями та інформацією відповідно до пункту 32 Додатка 1 до цього Технічного регламенту, складеними відповідно до закону про порядок застосування мов. Такі інструкції та інформація, а також будь-яке маркування, повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

30. Імпортери повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування ЗВТ, поки він перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу його відповідність суттєвим вимогам, встановленим в Додатку 1 та вимогам, зазначеним у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту.

31. Коли це доцільно з огляду на експлуатаційні властивості ЗВТ, імпортери повинні провести вибіркові випробування ЗВТ, наданих на ринку, розглядати та вести обліки скарг, невідповідних ЗВТ і відкликань ЗВТ, а також повинні інформувати розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

32. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що ЗВТ, введений ними в обіг, не відповідає цьому Технічному регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення цього ЗВТ у відповідність, його вилучення або відкликання (в разі потреби). Крім того, якщо ЗВТ становить ризик, імпортери повинні інформувати про це органи ринкового нагляду, надаючи детальні відомості, зокрема, про невідповідність ЗВТ вимогам Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

33. Імпортери повинні протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати копію декларації про відповідність для надання її на запити органів ринкового нагляду, а також гарантувати надання технічної документації цим органами за їх запитом.

34. На вмотивований запит органу ринкового нагляду імпортери повинні надавати йому всю інформацію і документацію (у паперовій чи електронній формі), необхідну для доведення відповідності ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу імпортери зобов'язані співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять ЗВТ, які вони ввели в обіг.

Обов'язки розповсюджувачів

35. Розповсюджувачі під час надання ЗВТ на ринку та/або введення його в експлуатацію, повинні діяти з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту.

36. Перед наданням ЗВТ на ринку та/або під час введення його в експлуатацію, розповсюджувачі повинні перевірити, що на ЗВТ нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, що ЗВТ супроводжується декларацією про відповідність та іншими необхідними документами, інструкціями та інформацією, відповідно пункту 32 Додатка 1 до цього Технічного регламенту, складеними відповідно до закону про порядок застосування мов, а також, що виробник і імпортер виконали вимоги, встановлені у пунктах 19, 20, 28 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що ЗВТ не відповідає суттєвим вимогам встановленим у Додатку 1 та вимогам, зазначеним у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, він не повинен надавати ЗВТ на ринку або вводити його в експлуатацію до приведення ЗВТ у відповідність. Окрім того, якщо ЗВТ становить ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробника або імпортера, а також органи ринкового нагляду.

37. Розповсюджувачі повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування ЗВТ, поки він перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу його відповідність суттєвим вимогам, установленим в Додатку 1 та вимогам, зазначеним у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту.

38. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що ЗВТ, який вони надали на ринку або ввели в експлуатацію, не відповідає цьому Технічному регламенту, зобов'язані вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення такого ЗВТ у відповідність, вилучення його з обігу або відкликання (в разі потреби). Крім того, якщо ЗВТ становить ризик, розповсюджувачі зобов'язані негайно повідомити про це органи ринкового нагляду, надаючи детальні відомості, зокрема, про невідповідність ЗВТ вимогам Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

39. На вмотивований запит органу ринкового нагляду розповсюджувачі повинні надавати йому всю інформацію і документацію (у паперовій чи електронній формі), необхідну для доведення відповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу розповсюджувачі зобов'язані співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять ЗВТ, які вони надали на ринку.

Випадки, в яких обов'язки виробників покладаються на імпортерів і розповсюджувачів

40. У разі, якщо імпортер або розповсюджувач вводить ЗВТ в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введений в обіг ЗВТ у такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність цьому Технічному регламенту, він вважається виробником та повинен виконувати обов'язки виробника, встановлені в пунктах 13 - 23 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

41. Суб'єкти господарювання повинні надавати органам ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дозволяє ідентифікувати:

1) будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм ЗВТ;

2) будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили ЗВТ.

Суб'єкти господарювання повинні бути в змозі надавати зазначену вище інформацію, протягом 10 років після отримання та/або постачання ЗВТ.

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗВТ

Презумпція відповідності ЗВТ

42. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ЗВТ суттєвим вимогам, установленим в Додатку 1 та вимогам, зазначеним у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

43. Відповідність ЗВТ національним стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам, надає презумпцію відповідності цих ЗВТ суттєвим вимогам, встановленим у Додатку 1 та вимогам, зазначеним у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, що охоплюються такими національними стандартами або їх частинами.

44. Виробник може використовувати будь-яке технічне рішення, що відповідає суттєвим вимогам, встановленим у Додатку 1 та вимогам, зазначеним у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту. Крім того, для отримання користі від використання презумпції відповідності, виробник повинен правильно застосовувати положення, викладені у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів, зазначених у пунктах 42, 43 цього Технічного регламенту.

Процедури оцінки відповідності

45. Оцінка відповідності ЗВТ застосовним суттєвим вимогам повинна виконуватися за вибором виробника шляхом застосування однієї із процедур оцінки відповідності, наведених у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту.

Процедури оцінки відповідності встановлені в Додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Технічна документація

46. Технічна документація повинна відображати конструкцію, процес виробництва та функціонування ЗВТ і дозволяти проводити оцінку його відповідності застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

47. Технічна документація повинна бути в достатній мірі деталізованою для забезпечення дотримання таких вимог:

1) визначення метрологічних характеристик;

2) відтворюваність метрологічних характеристик виготовлених ЗВТ за умов проведення належних регулювань з використанням призначених для цього засобів;

3) цілісність ЗВТ.

48. Технічна документація повинна наскільки це необхідно стосовно оцінки та ідентифікації типу та/або ЗВТ містити таку інформацію:

1) загальний опис ЗВТ;

2) технічний проект і виробничі креслення, схеми розміщення компонентів, вузлів, електричні схеми тощо;

3) виробничі операції, для забезпечення стабільного виготовлення ЗВТ;

4) за необхідності, описи електронних приладів з кресленнями, діаграмами, діаграмами передачі логічної та загальної інформації програмного забезпечення, що пояснюють їх характеристики і функціонування;

5) описи та пояснення, необхідні для розуміння інформації, викладеної у підпунктах 2), 3) і 4) пункту 48 цього Технічного регламенту, у тому числі функціонування ЗВТ;

6) список національних стандартів з переліку національних стандартів, що застосовані повністю або частково;

7) описи рішень, прийнятих з метою відповідності суттєвим вимогам, якщо національні стандарти з переліку національних стандартів, не були застосовані, у тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані;

8) результати конструкторських розрахунків, досліджень тощо;

9) за необхідності результати відповідних випробувань, для доведення того, що тип та/або ЗВТ відповідає:

- вимогам цього Технічного регламенту у заявлених нормованих робочих умовах та при встановлених впливах навколишнього середовища;

- показникам довговічності для лічильників газу, води, тепла, а також лічильників для рідин, крім води.

10) сертифікати перевірки типу або сертифікати експертизи проекту стосовно ЗВТ, які містять деталі, ідентичні тим, що в проектній документації.

49. Виробник визначає місце нанесення пломб і маркувань на ЗВТ.

50. Виробник повинен вказати застереження щодо сумісності з інтерфейсами та вузлами (в разі потреби).

Декларація про відповідність

51. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання суттєвих вимог, визначених у Додатку 1 та вимог, зазначених у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, було доведено.

52. Декларація про відповідність повинна складатися згідно з примірною структурою, встановленою в Додатку 13 до цього Технічного регламенту та містити відомості, визначені відповідними модулями оцінки відповідності, встановленими у Додатку 2 до цього Технічного регламенту, і постійно оновлюватися.

53. У разі, якщо на ЗВТ поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складання декларації про відповідність, повинна складатися єдина декларація про відповідність стосовно усіх таких технічних регламентів. У такій декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

54. Виробник, шляхом складання декларації про відповідність, бере на себе відповідальність за відповідність ЗВТ вимогам, встановленим у цьому Технічному регламенті.

Маркування відповідності

55. Відповідність ЗВТ цьому Технічному регламенту повинна засвідчуватися шляхом нанесення на нього знаку відповідності та додаткового метрологічного маркування, передбачених в пунктах 56 - 61 цього Технічного регламенту.

Загальні принципи маркування знаком відповідності та додаткового метрологічного маркування

56. Знак відповідності повинен наноситися лише виробником або його уповноваженим представником.

57. Виробник шляхом нанесення знака відповідності ним самим або його уповноваженим представником вказує на те, що він бере на себе відповідальність за відповідність ЗВТ усім вимогам, які застосовуються до зазначених ЗВТ та визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака відповідності.

58. Знак відповідності повинен бути єдиним маркуванням, що засвідчує відповідність ЗВТ вимогам, які застосовуються до зазначених ЗВТ та визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака відповідності.

59. Нанесення на ЗВТ інших маркувань, знаків або написів, які можуть вводити в оману третіх осіб щодо значення чи форми знака відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене на ЗВТ за умови, що це не вплине негативно на видимість, розбірливість та значення знака відповідності.

60. Додаткове метрологічне маркування повинно складатися з літери "М" і двох останніх цифр року його нанесення, оточене прямокутником. Висота прямокутника повинна дорівнювати висоті знака відповідності.

61. При нанесенні додаткового метрологічного маркування необхідно дотримуватися загальних принципів, установлених в пунктах 56 - 59 цього Технічного регламенту.

Правила і умови нанесення знаку відповідності та додаткового метрологічного маркування

62. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні бути помітними, розбірливими й незмивними, бути нанесені на ЗВТ або на табличку з технічними даними. У разі, якщо це є неможливим або не виправданим через характер ЗВТ, ці маркування повинні наноситися на супровідні документи та пакування, якщо таке є.

63. Якщо ЗВТ складається з набору пристроїв, що не є його вузлами, які функціонують разом, маркування знаком відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні наноситися на основний блок ЗВТ.

64. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні наноситися перед уведенням ЗВТ в обіг.

65. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування можуть наноситися під час виробництва, якщо це виправдано.

66. Додаткове метрологічне маркування повинно слідувати безпосередньо за знаком відповідності.

Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності (далі - призначений орган), якщо такий орган залучався на стадії контролю виробництва, як встановлено в Додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Ідентифікаційний номер призначеного органу повинен наноситися таким органом самостійно, або відповідно до його інструкцій, виробником чи його уповноваженим представником.

Ідентифікаційний номер залученого призначеного органу повинен бути незмивним або саморуйнуватися при його видаленні.

67. Знак відповідності, додаткове метрологічне маркування та ідентифікаційний номер призначеного органу можуть супроводжуватись будь-яким іншим знаком, що вказує на особливий ризик або використання.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

Призначення

68. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

Вимоги до призначених органів

69. Для отримання призначення орган з оцінки відповідності повинен відповідати загальним вимогам до призначених органів, визначених законом, а також спеціальним вимогам, установленим у пунктах 70 - 77 цього Технічного регламенту.

70. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об'єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об'єкті як споживач (користувач).

Орган з оцінки відповідності, який є членом об'єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, монтажі, використанні чи обслуговуванні ЗВТ, які він оцінює, може вважатися такою третьою стороною, за умови доведення незалежності цього органу і відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

71. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування ЗВТ, які вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних ЗВТ, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких ЗВТ в особистих цілях.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника і персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи збиранні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні ЗВТ, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності. Вони не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на здійснення якої вони призначаються чи призначені. Ця вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

Однак, зазначені вище вимоги не виключають можливості обміну технічною інформацією між виробником та призначеним органом в цілях оцінки відповідності.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об'єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності цих органів.

72. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні здійснювати діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб або груп осіб, заінтересованих в результатах цієї діяльності.

73. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатний виконувати всі завдання з оцінки відповідності, встановлені згідно з Додатком 2 до цього Технічного регламенту і стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи ці завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності або від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури з оцінки відповідності та кожної категорії ЗВТ або групи ЗВТ у рамках цієї категорії, щодо яких він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні:

1) персонал з технічними знаннями та достатнім і відповідним досвідом для виконання завдань з оцінки відповідності;

2) описи процедур, відповідно до яких здійснюється оцінка відповідності, що забезпечують прозорість та відтворюваність цих процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики (правила, методики, настанови тощо) та процедури, що дозволяють розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

3) процедури для здійснення діяльності з оцінки відповідності з належним врахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідних ЗВТ та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для виконання в належний спосіб технічних та адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також мати доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

74. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

1) ґрунтовну технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був призначений;

2) достатні знання вимог, що стосуються робіт з оцінки відповідності, які він виконує, та відповідні повноваження для їх проведення;

3) відповідні знання і розуміння суттєвих вимог, визначених у Додатку 1, та вимог, зазначених у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, національних стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу;

4) навички складання сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

75. Повинна бути гарантована неупередженість органів з оцінки відповідності, їх керівників, заступників керівників та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

76. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з Додатком 2 до цього Технічного регламенту, за винятком її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам або у випадках, передбачених у цьому Технічному регламенті та визначеними у ньому процедурами оцінки відповідності.

77. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган повинен брати участь у відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів, утвореної (утворених) згідно з пунктами 98, 99 цього Технічного регламенту, забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинен застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

78. У разі, якщо призначений орган залучає до виконання певних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника, або використовує ресурси дочірнього підприємства, він повинен пересвідчитися, у відповідності зазначеного субпідрядника або дочірнього підприємства вимогам, визначеним у пунктах 69 - 77 (крім участі у діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів) цього Технічного регламенту, і повідомити про це орган, що призначає.

79. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

80. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

81. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікацій залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконані ними відповідно до Додатка 2 до цього Технічного регламенту.

Акредитовані випробувальні лабораторії виробників

82. Акредитована випробувальна лабораторія виробника (далі - випробувальна лабораторія) може бути використана для здійснення діяльності з оцінки відповідності для підприємства, установи, організації, частиною яких вона є, з метою виконання процедур оцінки відповідності, встановлених у пунктах 7 - 13 (Модуль A2) і пунктах 30 - 35 (Модуль C2) Додатка 2 цього Технічного регламенту. Така випробувальна лабораторія повинна бути окремою і визначеною частиною підприємства та не повинна брати участі у розробленні, виробництві, постачанні, встановленні, використанні чи обслуговуванні ЗВТ, який вона оцінює.

83. Випробувальна лабораторія повинна відповідати таким вимогам:

1) бути акредитованою національним органом України з акредитації або національним органом з акредитації іншої держави;

2) випробувальна лабораторія і її персонал повинні мати визначене місце в організаційній структурі та використовувати такі методи звітування в межах підприємства, частиною якого є зазначена випробувальна лабораторія, які забезпечують їх неупередженість і демонструють цю неупередженість відповідному національному органу з акредитації;

3) випробувальна лабораторія та її персонал не повинні бути відповідальними за розроблення, виготовлення, постачання, встановлення, експлуатацію або обслуговування ЗВТ, які вони оцінюють, та не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка могла б суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно їх діяльності з оцінки відповідності;

4) випробувальна лабораторія повинна надавати свої послуги виключно підприємству, частиною якого вона є.

84. Випробувальна лабораторія не підлягає призначенню. Підприємство, частиною якого є випробувальна лабораторія, або національний орган України з акредитації повинні надавати органу, що призначає, за його запитом інформацію стосовно акредитації відповідної випробувальної лабораторії.

Обов'язки призначених органів стосовно їх діяльності

85. Призначені органи повинні проводити оцінку відповідності згідно із процедурами оцінки відповідності, визначеними в Додатку 2 до цього Технічного регламенту.

86. Оцінка відповідності повинна проводитися у пропорційний спосіб, без покладання зайвого навантаження на суб'єктів господарювання. Призначені органи повинні здійснювати свою діяльність з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідних ЗВТ та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи повинні дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності ЗВТ цьому Технічному регламенту.

87. У разі якщо призначений орган вважає, що виробником не були виконані суттєві вимоги, визначені в Додатку 1, та вимоги, зазначені у відповідних Додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту або у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів, чи інших технічних специфікаціях, призначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видавати документ про відповідність.

88. У разі якщо в ході проведення моніторингу відповідності після видачі документа про відповідність призначений орган виявить, що ЗВТ вже не відповідає вимогам, призначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі необхідності призупинити або скасувати документ про відповідність.

89. У разі якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган, залежно від обставин, повинен обмежити сферу, призупинити або скасувати документ про відповідність.

Розгляд апеляцій на рішення призначених органів

90. Особа, яка надає ЗВТ для проведення оцінки відповідності, має право подати призначеному органу апеляцію з вимогою переглянути будь-яке рішення, прийняте цим органом стосовно зазначеного ЗВТ.

91. Призначений орган розглядає апеляцію згідно з положеннями національних стандартів, що стосуються розгляду апеляцій органами з оцінки відповідності.

92. У разі незгоди заявника з рішенням призначеного органу, прийнятим за результатами розгляду апеляції, це рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляції апеляційній комісії, утвореній Мінекономрозвитку.

93. Подання апеляції призначеному органу та апеляційній комісії не обмежує права заявника на звернення до суду. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

94. Витрати на подання апеляції та проведення повторної оцінки відповідності здійснюються за рахунок заявника. У разі якщо результати повторної оцінки відповідності відрізняються від результатів попередньої, зазначені витрати заявника відшкодовуються призначеним органом, який одержав недостовірні результати попередньої оцінки відповідності.

Обов'язки призначених органів стосовно надання інформації

95. Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про:

1) будь-які відмови у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування сертифікатів відповідності;

2) будь-які обставини, що впливають на сферу та умови їх призначення;

3) будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ними від органів ринкового нагляду;

На запит органу, що призначає, призначені органи також повинні інформувати його про діяльність з оцінки відповідності, здійснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу здійснену діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду.

96. Призначені органи повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та здійснюють подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі ж самі ЗВТ, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит - також позитивних результатів оцінки відповідності.

97. Інформація, зазначена в пунктах 95 і 96 цього Технічного регламенту, надається призначеними органами не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття ними відповідних рішень, виникнення обставин або одержання запитів.

Координація призначених органів

98. Координацію та співпрацю між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з цим Технічним регламентом, стосовно введення в обіг та правильної експлуатації ЗВТ, здійснюється у формі секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів.

99. Призначені органи беруть участь у роботі секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНИХ ЗВТ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ТА КОНТРОЛЬ ЦИХ ЗВТ

100. Державний ринковий нагляд і контроль за відповідністю законодавчо регульованих ЗВТ вимогам технічних регламентів та контроль цих ЗВТ здійснюється відповідно до закону.

Формальна невідповідність

101. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються в разі, якщо орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

1) знак відповідності та/або додаткове метрологічне маркування було нанесено з порушеннями вимог цього Технічного регламенту;

2) не було нанесено знак відповідності та/або додаткове метрологічне маркування;

3) ідентифікаційний номер призначеного органу, якщо такий орган залучався на стадії контролю виробництва, нанесено з порушенням пунктів 62 - 67 цього Технічного регламенту або не нанесено;

4) не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність не супроводжує ЗВТ;

5) декларацію про відповідність складено з порушенням вимог цього Технічного регламенту;

6) органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;

7) інформація, зазначена у пункті 20 або пункті 28 цього Технічного регламенту відсутня, неправдива або неповна;

8) не виконано будь-які інші адміністративні вимоги, передбачені в пунктах 13 - 23 або пунктах 26 - 34 цього Технічного регламенту.

Таблиця відповідності

102. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/32/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів та положень цього Технічного регламенту наведена у додатку 14.

 

СУТТЄВІ ВИМОГИ

1. Засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) повинен забезпечувати високий рівень метрологічної достовірності, щоб будь-яка сторона була впевнена в результаті вимірювань, він повинен бути сконструйований і виготовлений з високим рівнем якості в частині вимірювальної технології та захищеності вимірювань.

Суттєві вимоги, яким повинні задовольняти ЗВТ, наведено нижче. Вони можуть бути доповнені, де необхідно, спеціальними вимогами з додатків 3 - 12 до цього Технічного регламенту, в яких більш докладно викладені деякі аспекти загальних вимог.

Прийняті для виконання вимог рішення повинні враховувати передбачене застосування ЗВТ і будь-яке передбачуване їх неправильне застосування.

ВИЗНАЧЕННЯ

Вимірювана величина

Конкретна величина, що є об'єктом вимірювання

Впливна величина

Величина, яка не є вимірюваною величиною, але впливає на результат вимірювання

Нормовані робочі умови

Значення вимірюваної величини і впливних величин, що утворюють нормальні робочі умови для ЗВТ

Перешкода

Впливна величина, що має значення в межах, встановлених відповідними вимогами, але поза встановлених нормованих робочих умов для ЗВТ. Впливна величина є перешкодою, якщо для цієї впливної величини не встановлені нормовані робочі умови.

Значення критичної зміни

Значення, за якого зміна результату вимірювання розглядається як небажана

Матеріальна міра

ЗВТ, призначений для постійного відтворення та/або зберігання під час його використання одного чи більше значень фізичної величини

Прямий продаж

Торговельна операція є прямим продажем, якщо:
- результат вимірювань служить основою для визначення суми оплати;
- принаймні одна зі сторін, що бере участь в операції, пов'язаній з вимірюваннями, є споживачем або будь-якою іншою стороною, що вимагає такого ж рівня захисту;
- усі сторони, залучені до операції, приймають результат вимірювань одночасно в одному і у тому ж місці.

Кліматичні умови

Умови, за яких може експлуатуватися ЗВТ.

Суб'єкт господарювання, що надає комунальні послуги

Суб'єкт господарювання, що надає комунальні послуги, розглядається як постачальник електроенергії, газу, тепла або води.

СУТТЄВІ ВИМОГИ

Допустимі похибки

2. За нормованих робочих умов і за відсутності перешкод, похибка вимірювання не повинна перевищувати значення максимально допустимої похибки (МДП), яке встановлено спеціальними вимогами додатків 3 - 12 до цього Технічного регламенту.

Якщо інше значення не встановлено в додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, МДП виражається як двостороннє значення відхилення від істинного значення вимірюваної величини.

3. За нормованих робочих умов і за наявності перешкоди вимоги до експлуатаційних характеристик мають бути такими, як встановлено застосовними вимогами додатків 3 - 12 до цього Технічного регламенту.

Якщо ЗВТ призначено для застосування в умовах постійного впливу електромагнітного поля, то допустиме значення експлуатаційних характеристик повинно бути в межах МДП під час випробувань на вплив випромінюваного амплітудно-модульованого електромагнітного поля.

4. Виробник повинен визначити кліматичні, механічні та електромагнітні умови, для яких призначене застосування ЗВТ, джерело живлення та інші впливні величини, які впливають на його точність, з урахуванням вимог, передбачених у застосовних додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту.

Кліматичні умови навколишнього середовища

5. Виробник повинен визначити найбільшу та найменшу границі температури з будь-яких значень, наведених в таблиці 1, якщо інше не зазначено в додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, і вказати, чи призначений ЗВТ для роботи в умовах вологості з конденсацією або без неї, а також у відкритому чи закритому місці.

Таблиця 1

Температурна межа

Границі температури

Найбільша границя

30° C

40° C

55° C

70° C

Найменша границя

5° C

-10° C

-25° C

-40° C

Зовнішні механічні умови

6. Зовнішні механічні умови класифікують за класами від M1 до M3 як описано нижче.

M1

До цього класу належать ЗВТ, що застосовують в місцях, які піддаються вібрації і ударам низького рівня, наприклад, ЗВТ, змонтовані на легких опорних конструкціях, що піддаються впливу незначних вібрацій і ударів, переданих поривами вітру, або поштовхами, пов'язаними з місцевими вибухами або забиванням паль, грюканням дверей тощо.

M2

До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях зі значним або високим рівнем вібрації і ударів, наприклад, від механізмів і машин, що проходять поруч, або близько розташованих важких машин, транспортерних стрічок тощо.

M3

До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях, де рівень вібрації і ударів високий або дуже високий, наприклад, для ЗВТ, встановлених безпосередньо на машинах, транспортерних стрічках тощо.

7. Наступні впливні величини враховують у відношенні до зовнішніх механічних умов:

- вібрація

- механічний удар.

Зовнішні електромагнітні умови

8. Зовнішні електромагнітні умови класифікують за класами E1, E2 або E3, як описано нижче, якщо вони не визначені іншим чином у застосовних додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту.

E1

До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними до перешкод, що можуть виникати в житлових, торгових і легких промислових будівлях

E2

До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними до перешкод, які можуть виникати в інших промислових будівлях

E3

До цього класу належать ЗВТ, які живляться від акумулятора автомобіля. Такі ЗВТ повинні відповідати вимогам E2 і таким додатковим вимогам:
- падіння напруги, викликане підключенням ланцюгів стартера-мотора двигуна внутрішнього згоряння;
- перехідні процеси через падіння навантаження при розрядженні акумулятора, відключеного при працюючому двигуні

9. Наступні впливні величини враховують у відношенні щодо зовнішніх електромагнітних умов:

- переривання напруги;

- короткочасні падіння напруги;

- перехідні процеси в силових та/або сигнальних ланцюгах;

- електростатичні розряди;

- радіочастотні електромагнітні поля;

- наведені радіочастотні електромагнітні поля на силових лініях та/або сигнальних ланцюгах;

- викиди напруги і струму в силових лініях та/або сигнальних ланцюгах.

Інші впливні величини

10. Інші впливні величини, які необхідно враховувати, при необхідності, такі:

- коливання напруги;

- коливання частоти напруги живлення;

- частотні електромагнітні поля джерела живлення;

- будь-яка інша величина, яка може вплинути значною мірою на точність ЗВТ.

Основні правила для випробувань і визначення похибок

11. При виконанні випробувань, передбачених цим Технічним регламентом, застосовують такі пункти:

Суттєві вимоги, зазначені в пунктах 2, 3 цього додатка, повинні бути перевірені для кожної відповідної впливної величини. Якщо не визначено іншим чином у відповідних додатках 3 - 12 до цього Технічного регламенту, то застосовуються ці суттєві вимоги, за умови, що застосовується кожна впливна величина, і її вплив оцінюється окремо, а всі інші впливні величини підтримуються відносно незмінними на рівні їх номінальних значень.

Метрологічні випробування повинні проводитися під час або після впливу впливної величини, залежно від того, яка умова відповідає нормальному робочому стану ЗВТ при впливі впливної величини.

Вологість навколишнього середовища

12. Відповідно до кліматичних робочих умов, для яких призначений ЗВТ, можуть бути проведені випробування на вплив вологого нагрівання (без конденсації) або вологого циклічного нагрівання (з конденсацією).

13. Випробування на вологе циклічне нагрівання проводяться, якщо конденсація є важливою або якщо проникнення пари буде прискорено за допомогою вентиляції. В умовах, де вологість без конденсації є визначальним фактором, вологе нагрівання є більш придатним.

Відтворюваність

14. Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини при зміні місця вимірювання або споживача (користувача), коли всі інші умови вимірювань залишаються незмінними. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною в порівнянні з МДП.

Повторюваність

15. Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини, виконаних в одних і тих же умовах вимірювань. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною в порівнянні з МДП.

Поріг реагування і чутливість

16. ЗВТ повинен бути досить чутливим і мати досить низький поріг реагування для виконання призначеного завдання вимірювання.

Довговічність

17. Конструкція ЗВТ повинна забезпечувати підтримку адекватної стабільності його метрологічних характеристик протягом встановленого виробником періоду часу за умови, що він правильно встановлений, обслуговується і застосовується згідно з інструкцією виробника та в умовах навколишнього середовища, для яких він призначений.

Надійність

18. Конструкція ЗВТ повинна зменшувати, наскільки можливо, вплив дефекту, який приводить до неточних результатів вимірювань, якщо тільки наявність такого дефекту не є очевидною.

Придатність

19. ЗВТ не повинен мати характеристик, що сприяють його застосуванню з метою обману, при цьому можливості ненавмисного неправильного застосування повинні бути мінімальними.

20. Для отримання правильних результатів ЗВТ повинен бути придатним для призначеного застосування з урахуванням реальних робочих умов і не повинен відповідати невиправданим вимогам споживача (користувача) для отримання правильного результату.

21. Похибки ЗВТ, результати вимірювання якого використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, при витратах або струмах поза контрольованого діапазону не повинні надмірно відхилятися.

22. Якщо ЗВТ створено для вимірювання значень, постійних у часі, то він має бути нечутливий до малих змін значення вимірюваної величини, або повинен реагувати відповідним чином.

23. Конструкція ЗВТ повинна бути міцною, і матеріали, з якого його виготовлено, повинні відповідати умовам, в яких ЗВТ, імовірно, застосовуватиметься.

24. Конструкція ЗВТ повинна сприяти здійсненню контролю завдань вимірювання після того, як його введено в обіг або введено в експлуатацію. За необхідності, для здійснення такого контролю, частиною ЗВТ повинні бути спеціальне обладнання або програмний продукт. Процедури випробувань повинні бути описані в керівництві з експлуатації.

Якщо ЗВТ має додаткове програмне забезпечення, яке підтримує і інші функції, крім вимірювальних, то програмне забезпечення, яке є в цьому випадку є критичним для метрологічних характеристик, має бути ідентифікованим і не повинно піддаватися неприпустимому впливу додаткового програмного забезпечення.

Захист від несанкціонованого втручання

25. Метрологічні характеристики ЗВТ не повинні піддаватися неприпустимим впливам приєднаного до нього іншого пристрою, будь-якої функції приєднаного пристрою або будь-якого дистанційного пристрою, який приєднаний до ЗВТ.

26. Компонент ЗВТ, який впливає на метрологічні характеристики, має бути сконструйований з урахуванням вимог безпеки. Передбачені заходи безпеки повинні забезпечувати підтвердження про несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ.

27. Програмне забезпечення, критичне для метрологічних характеристик, повинно бути ідентифіковане як таке і захищене.

Його ідентифікація повинна легко забезпечуватися ЗВТ.

Докази втручання повинні бути доступні протягом обґрунтованого періоду часу.

28. Дані вимірювань, програмне забезпечення, критичне для вимірювальних характеристик і важливих метрологічних параметрів, що зберігаються або передані, повинні бути належним чином захищені від випадкового або навмисного втручання.

29. Для ЗВТ, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, покази загальної поставленої кількості продукції або покази, з яких може бути визначено загальну кількість поставленого продукції, повне або часткове посилання на які служить основою для оплати, не повинні допускати переналаштування в період експлуатації.

Інформація, нанесена на ЗВТ або така, яка його супроводжує

30. На ЗВТ повинні наноситися такі написи:

1) зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг);

2) відомості про його характеристики точності.

А також, за необхідності:

3) дані про умови експлуатації;

4) границі вимірювань;

5) діапазон вимірювань;

6) ідентифікаційне маркування;

7) номер сертифіката перевірки типу або сертифіката експертизи проекту;

8) інформація про відповідність (або невідповідність) додаткових пристроїв, що забезпечують метрологічні результати, положенням цього Технічного регламенту.

31. Якщо ЗВТ занадто малий або дуже чутливий для того, щоб на нього було нанесено відповідну інформацію, то ця інформація повинна наноситися на пакування і супроводжувальну документацію, що вимагається відповідно до положень цього Технічного регламенту.

32. ЗВТ повинен супроводжуватися інформацією про його роботу, якщо тільки простота поводження з ним не робить це зайвим. Відомості мають бути легко зрозумілими і, за необхідності, включати в себе:

1) нормовані робочі умови:

2) класи за механічними і електромагнітними умовами;

3) верхню і нижню межі температури, із зазначенням,чи можлива конденсація, чи ні, даними про те, відкрите чи закрите приміщення;

4) інструкції з монтажу, обслуговування, ремонту та допустимого регулювання;

5) інструкції щодо правильного застосування і всі спеціальні умови застосування;

6) умови сумісності з інтерфейсами, компонентами, вузлами або іншими ЗВТ.

33. Допускається не надання окремого керівництва з експлуатації для групи однакових ЗВТ, що використовуються в одному і тому ж місці або для ЗВТ, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги.

34. Діапазон шкали вимірюваного значення, якщо це не обумовлено в додатках для певних категорій ЗВТ, повинна мати вигляд 1 х 10n; 2 х 10n або 5 х 10n, де n - будь-яке ціле число або нуль. Одиниця вимірювань або її позначення повинні вказуватися поруч із числовим значенням.

35. Матеріальна міра повинна бути промаркована номінальним значенням або мати шкалу з одиницею вимірювань, що використовується.

36. Застосовувані одиниці вимірювань і їх позначення повинні відповідати законодавству.

37. Всі маркування та написи, необхідні відповідно до вимог, повинні бути зрозумілими, не стиратися, однозначними і такими, що не переносяться.

Покази

38. Результат вимірювань повинен бути виведений на показувальне табло або роздрукований.

39. Будь-які покази повинні бути зрозумілими і однозначними, супроводжуватися таким маркуванням і написами, які дозволяють інформувати споживача (користувача) про значення результату вимірювання. У нормальних умовах застосування зазначений результат повинен легко читатися. Додаткові покази можуть використовуватися за умови, що вони не можуть бути помилково прийняті за метрологічно контрольовані покази.

40. При використанні паперової копії печатка або запис повинні бути чіткими і не стиратися.

41. ЗВТ, призначений для прямих продажів, має бути сконструйований таким чином, щоб результат вимірювань одночасно було надано обом сторонам, якщо ЗВТ правильно встановлено. За критичності для прямих продажів будь-який чек, що видається споживачеві (користувачеві) додатковим пристроєм, що не відповідає застосовним вимогам цього Технічного регламенту, повинен містити відповідну обмежувальну інформацію.

42. ЗВТ, призначений для застосування суб'єктом господарювання, що надає комунальні послуги, з дистанційною системою зчитування або без неї, має бути обладнаний метрологічно контрольованою системою індикації, доступною без спеціальних інструментів для споживача (користувача). Зчитувані з дисплея дані є результатом вимірювання, який служить основою для встановлення оплати.

Подальша обробка даних з метою проведення торговельної операції

43. ЗВТ, не призначений для застосування суб'єктом господарювання, що надає комунальні послуги, повинен реєструвати засобами тривалої дії результат вимірювань разом з інформацією, що дозволяє ідентифікувати конкретну торговельну операцію в разі, коли:

1) вимірювання не повторюється;

2) ЗВТ призначено для звичайного використання за відсутності однієї зі сторін операції.

44. Крім того, надійний доказ результату вимірювань та інформація про ідентифікацію операції повинні бути доступними за запитом в момент завершення вимірювань.

Оцінка відповідності

45. ЗВТ має бути сконструйований таким чином, аби дозволяти проведення оцінки його відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

 

Модулі оцінки відповідності

МОДУЛЬ A: ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА

1. Внутрішній контроль виробництва є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені в пунктах 2 - 4 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) задовольняють вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Технічна документація

2. Виробник розробляє технічну документацію згідно з пунктами 46 - 50 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ відповідним вимогам та повинна включати адекватний аналіз та оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

Виробництво

3. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ технічній документації, визначеній у пункті 2 цього додатка, та вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

4. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам (далі - знак відповідності) і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, на кожен окремий ЗВТ, що задовольняє вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного ЗВТ.

5. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ і зберігає її разом з технічною документацією для надання органам державного ринкового нагляду (далі - органи ринкового нагляду) протягом 10 років після введення ЗВТ. У декларації про відповідність повинен бути ідентифікований ЗВТ, для якого її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

Уповноважений представник

6. Обов'язки виробника, визначені в пунктах 4 і 5 цього додатка від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ A2: ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА З КОНТРОЛЬНИМИ ПЕРЕВІРКАМИ ЗВТ ЧЕРЕЗ ДОВІЛЬНІ ІНТЕРВАЛИ ЧАСУ

7. Внутрішній контроль виробництва з контрольними перевірками через довільні інтервали часу є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені в пунктах 8 - 12 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ задовольняють вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Технічна документація

8. Виробник розробляє технічну документацію згідно з описом, наведеним у пунктах 46 - 50 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ вимогам та повинна включати адекватний аналіз та оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

Виробництво

9. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ технічній документації, визначеній в пункті 8 цього додатка, та вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Перевірка ЗВТ

10. З метою перевірки якості внутрішніх перевірок ЗВТ за вибором виробника акредитована випробувальна лабораторія виробника (далі - випробувальна лабораторія) або призначений орган з оцінки відповідності (далі - призначений орган) здійснює перевірки ЗВТ або доручає їх проведення через довільні інтервали часу, визначені випробувальною лабораторією (призначеним органом), з урахуванням, зокрема, технологічної складності виготовлення ЗВТ та обсягів виробництва. Відповідний зразок готового ЗВТ, відібраний випробувальною лабораторією або призначеним органом на місці введення ЗВТ в обіг, повинен бути досліджений та підданий належним випробуванням, встановленим відповідними частинами національного стандарту з переліку національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ЗВТ (далі - перелік національних стандартів), та/або рівнозначним випробуванням, встановлених в інших відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту. У разі відсутності відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів обґрунтоване рішення про проведення належних випробувань приймається випробувальною лабораторією або відповідним призначеним органом.

У тих випадках, коли відповідна кількість ЗВТ з вибраних зразків не відповідає прийнятному рівню якості, випробувальна лабораторія або призначений орган повинен вжити належних заходів.

Якщо випробування проводилися призначеним органом, виробник повинен, під відповідальність цього призначеного органу, наносити його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ під час процесу виробництва.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

11. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, на кожний окремий ЗВТ, що задовольняє вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

12. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ і зберігає її разом з технічною документацією для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинен бути ідентифікований ЗВТ, для якого її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна додаватися до кожного ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

Уповноважений представник

13. Обов'язки виробника, визначені в пунктах 11, 12 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ B: ПЕРЕВІРКА ТИПУ

14. Перевірка типу є частиною процедури оцінки відповідності, в якій призначений орган досліджує технічний проект ЗВТ та підтверджує і засвідчує, що технічний проект цього ЗВТ відповідає вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного ЗВТ.

15. Перевірка типу може здійснюватися одним з таких способів:

1) дослідження зразка-представника комплектного ЗВТ, передбаченого до виробництва (виготовлений типовий зразок);

2) оцінка адекватності технічного проекту ЗВТ шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів, визначених в пункті 16 цього додатка, із дослідженням зразків одного або кількох критичних компонентів ЗВТ, передбаченого до виробництва (поєднання виготовленого типового зразка та проекту типу);

3) оцінка адекватності технічного проекту ЗВТ шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів, визначених в пункті 16 цього додатка, без дослідження зразка (проект типу).

Рішення про відповідний спосіб перевірки типу та необхідна кількість зразків приймається призначеним органом.

16. Виробник повинен подати заявку для перевірки типу до одного, обраного ним, призначеного органу.

Заявка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а також, у разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та місцезнаходження;

2) письмову заяву про те, що подібна заявка не була подана в інший призначений орган;

3) технічну документацію, згідно з описом, наведеним у пунктах 46 - 50 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

До заявки повинні, де це прийнятно, додаватися:

4) зразки-представники ЗВТ, запланованого до виробництва. Призначений орган може за необхідності затребувати додаткові зразки для виконання програми випробувань.

5) підтвердні документи для доведення адекватності рішення щодо технічного проекту. Ці підтвердні документи повинні зазначати всі використані документи, особливо, якщо відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів не були застосовані повністю. Підтвердні документи повинні містити, якщо необхідно, результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або від його імені та під його відповідальність - іншою випробувальною лабораторією.

17. Призначений орган повинен:

стосовно ЗВТ:

1) провести експертизу технічної документації та підтвердних документів для оцінки адекватності технічного проекту ЗВТ;

стосовно зразків:

2) перевірити чи зразок (зразки) було виготовлено відповідно до технічної документації, і визначити елементи, які були розроблені згідно з чинними положеннями відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів та елементи, які були розроблені згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями;

3) провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки того, що обрані виробником для застосування положення відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів були застосовані правильно;

4) провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки того, що у разі не застосування положень відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів, прийняті виробником рішення про застосування інших відповідних технічних специфікацій, відповідають відповідним суттєвим вимогам цього Технічного регламенту;

5) узгодити з виробником місце проведення досліджень та випробувань;

стосовно інших частин ЗВТ:

6) провести експертизу технічної документації і підтвердних документів з метою оцінки адекватності технічного проекту інших частин ЗВТ.

18. Призначений орган складає звіт про оцінку, в якому наводяться дані про проведену відповідно до пункту 17 цього додатка діяльність та її результати. Без шкоди для своїх обов'язків стосовно органу, що призначає, призначений орган може оприлюднювати зміст цього звіту (повністю або частково) лише за згодою виробника.

19. Якщо тип ЗВТ відповідає вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган видає виробнику сертифікат перевірки типу. У цьому сертифікаті зазначаються найменування і місцезнаходження виробника, висновки перевірки, умови чинності сертифіката (якщо такі є) та дані, необхідні для ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката перевірки типу можуть додаватися один або кілька додатків.

У сертифікаті перевірки типу та додатках до нього повинна міститися вся необхідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених ЗВТ затвердженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.

Зокрема, для забезпечення проведення оцінки відповідності виготовлених ЗВТ затвердженому типу на відтворюваність їх метрологічних характеристик під час їх належного регулювання із застосуванням відповідних технічних засобів, зміст сертифікату перевірки типу повинен включати:

1) метрологічні характеристики типу ЗВТ;

2) заходи, необхідні для забезпечення цілісності ЗВТ (пломби, ідентифікація програмного продукту тощо);

3) інформацію про інші елементи, необхідні для ідентифікації ЗВТ та візуальної перевірки їх відповідності типу;

4) у разі потреби, будь-яку особливу інформацію, необхідну для перевірки характеристик виготовлених ЗВТ;

5) стосовно вузлів - усі необхідну інформацію для забезпечення сумісності з іншими вузлами або ЗВТ.

Сертифікат перевірки типу видається на строк, що становить 10 років від дати його видачі та може бути подовжений на кожні наступні 10 років.

У разі, якщо тип не відповідає застосовним вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката перевірки типу та повідомляє про це заявника з наданням детальних причин своєї відмови.

20. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку техніки, які вказують на те, що затверджений тип може вже не відповідати застосовним вимогам цього Технічного регламенту, і повинен визначати, чи такі зміни потребують подальшого дослідження. Якщо це так, призначений орган повинен, відповідно, повідомити про це виробника.

21. Виробник повинен інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію, стосовно сертифіката перевірки типу про всі зміни затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність ЗВТ суттєвим вимогам цього Технічного регламенту або на умови чинності сертифіката. Такі зміни потребують додаткового затвердження у формі додатка до первинного сертифіката перевірки типу.

22. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати перевірки типу та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких цей призначений орган відмовив або які він призупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Орган, що призначає, органи ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів перевірки типу та/або додатків до них. Орган, що призначає та органи ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результатів досліджень, проведених призначеним органом.

Призначений орган зобов'язаний зберігати копію сертифіката перевірки типу, його додатків і доповнень, а також технічну документацію, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

23. Виробник повинен зберігати копію сертифіката перевірки типу, його додатків і доповнень разом з технічною документацією для надання на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

24. Уповноважений представник виробника може подати заявку згідно з пунктом 16 цього додатка, і виконувати обов'язки, визначені в пунктах 21 і 23 цього додатка, за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ C: ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА

25. Відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені в пунктах 26, 27, 28 цього додатка та гарантує і заявляє, що відповідні ЗВТ відповідають типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняють вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

26. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ затвердженому типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

27. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, на кожний окремий ЗВТ, що відповідає типові, описаному в сертифікаті перевірки типу та задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

28. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

Уповноважений представник

29. Обов'язки виробника, визначені у пунктах 27, 28 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ C2: ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА З КОНТРОЛЬНИМИ ПЕРЕВІРКАМИ ЗВТ ЧЕРЕЗ ДОВІЛЬНІ ІНТЕРВАЛИ ЧАСУ

30. Відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з контрольними перевірками ЗВТ через довільні інтервали часу є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені в пунктах 31 - 34 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ відповідають типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, і задовольняють вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

31. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Перевірки ЗВТ

32. Для перевірки якості внутрішнього контролю ЗВТ за вибором виробника випробувальна лабораторія або обраний ним призначений орган здійснюють перевірки ЗВТ (або доручають їх проведення) через довільні інтервали часу, визначені зазначеною лабораторією (призначеним органом), з урахуванням, зокрема, технологічної складності виготовлення ЗВТ та обсягів виробництва. Відповідний зразок готового ЗВТ, відібраний випробувальною лабораторією або призначеним органом на місці до введення ЗВТ в обіг, повинен бути досліджений та підданий застосовним випробуванням, визначеним відповідними частинами національних стандартів з переліку національних стандартів, та/або рівнозначним випробуванням, встановлених в інших відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ типові, описаному у сертифікаті перевірки типу, та відповідним вимогам цього Технічного регламенту.

У разі, якщо відібраний зразок ЗВТ не відповідає прийнятному рівню якості, випробувальна лабораторія або призначений орган повинен вжити належних заходів.

Застосовувана процедура відбору зразків повинна бути призначена для визначення того, чи здійснюється виробничий процес виготовлення ЗВТ в допустимих границях з точки зору забезпечення відповідності ЗВТ.

У разі, якщо випробування проводилися призначеним органом, виробник повинен, під відповідальність цього призначеного органу, наносити його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ під час процесу виробництва.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

33. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, на кожний окремий ЗВТ, що відповідають типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

34. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

Уповноважений представник

35. Обов'язки виробника, визначені в пунктах 33, 34 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови, визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ D: ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

36. Відповідність типові за результатами забезпечення якості виробничого процесу є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені в пунктах 37, 47 і 48 цього додатка та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ відповідають типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняють вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

37. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для виробництва, контролю готової продукції та випробувань відповідних ЗВТ, яка визначена в пунктах 38 - 42 цього додатка, та підлягає нагляду згідно з пунктами 43 - 46 цього додатка.

Система управління якістю

38. Виробник подає обраному призначеному органу заявку на оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних ЗВТ.

Заявка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та місцезнаходження;

2) письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного призначеного органу;

3) усю відповідну інформацію стосовно категорії ЗВТ, що розглядається;

4) документацію стосовно системи управління якістю;

5) технічну документацію затвердженого типу і копію сертифіката перевірки типу.

39. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ЗВТ типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Усі прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю, повинні бути задокументовані в систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація цієї системи управління якістю повинна дозволяти належну інтерпретацію програм якості, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

1) цілей у сфері якості і організаційної структури, обов'язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

2) відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів та системних дій, які будуть використовуватися;

3) досліджень та випробувань, які будуть проводитися перед, під час і після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

4) протоколів (записів) щодо якості, таких як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

5) засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

40. Призначений орган оцінює систему управління якістю з метою визначення, чи задовольняє вона вимогам, зазначеним у пункті 39 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність зазначеним вище вимогам тих елементів системи управління якістю, які відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна володіти досвідом у сфері систем управління якістю та мати принаймні одного члена з досвідом оцінювання ЗВТ у відповідній галузі та технології виготовлення ЗВТ, а також знаннями застосовних вимог цього Технічного регламенту. Проведення аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою оцінки.

Аудиторська група оцінює технічну документацію, зазначену в підпункті 5) пункту 38 цього додатка, а також перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги цього Технічного регламенту та проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності ЗВТ цим вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробника про своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

41. Виробник повинен виконувати обов'язки, обумовлені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її, аби вона лишалася адекватною і ефективною.

42. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган оцінює будь-які запропоновані зміни та приймає рішення, чи змінена система управління якістю буде продовжувати задовольняти вимоги, зазначені у пункті 39 цього додатка, чи необхідна переоцінка.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

43. Метою нагляду є одержання впевненості в тому, що виробником належним чином виконуються зобов'язання, обумовлені схваленою системою управління якістю.

44. Виробник повинен для цілей оцінки забезпечувати призначеному органу доступ до місць виробництва, перевіряння, проведення випробувань та зберігання ЗВТ і надавати йому необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію системи управління якістю;

2) протоколи (записи) щодо якості, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

45. Призначений орган повинен періодично проводити аудити з метою пересвідчення у тому, що виробником підтримується та застосовується система управління якістю, а також надавати виробнику звіт про такий аудит.

46. Крім того, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган, за необхідності, може з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю проводити випробування ЗВТ, або доручати їх проведення. Призначений орган повинен надати виробникові звіт про таке відвідування, а у разі, якщо були проведені випробування - протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

47. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 38 цього додатка - його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, що відповідає типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

48. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

49. Виробник повинен протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 38 цього додатка;

2) інформацію стосовно змін, зазначених у пункті 42 цього додатка, які схвалені призначеним органом;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 42, 45, 46 цього додатка.

50. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним схвалення систем управління якістю і повинен, періодично або за запитом, надавати органу, що призначає, список систем управління якістю, яким було відмовлено у схваленні, призупинено їх дію або іншим чином обмежено.

Уповноважений представник

51. Обов'язки виробника, визначені в пунктах 38, 42, 47, 48, 49 цього додатка, від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ D1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

52. Забезпечення якості виробничого процесу є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені в пунктах 53, 55, 65, 66 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ задовольняють вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Технічна документація

53. Виробник розробляє технічну документацію, у відповідності з пунктами 46 - 50 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ відповідним вимогам та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

54. Виробник повинен зберігати технічну документацію для надання на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Виробництво

55. Виробник повинен застосовувати зазначену в пунктах 56 - 60 цього додатка та схвалену систему управління якістю виробництва, контролю готової продукції та випробувань відповідних ЗВТ, і яка підлягає нагляду, визначеному в пунктах 61 - 64 цього додатка.

Система управління якістю

56. Виробник подає обраному призначеному органу заявку на оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних ЗВТ.

Заявка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та місцезнаходження;

2) письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного іншого призначеного органу;

3) усю відповідну інформацію щодо категорії ЗВТ, яка розглядається;

4) документацію стосовно системи управління якістю;

5) технічну документацію, зазначену у пункті 53 цього додатка.

57. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути задокументовані у систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація цієї системи управління якістю повинна забезпечувати належну інтерпретацію програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

1) цілей у сфері якості і організаційної структури, обов'язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

2) відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів та системних дій, які будуть використовуватися;

3) досліджень та випробувань, які будуть проводитися перед, під час і після виготовлення, а також періодичність їх проведення;

4) протоколів (записів) щодо якості, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

5) засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

58. Призначений орган оцінює системи управління якістю, з метою визначення того, чи задовольняє вона вимогам, зазначеним у пункті 57 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність зазначеним вище вимогам тих елементів системи управління якістю, які відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна володіти досвідом у сфері систем управління якістю та мати принаймні одного члена з досвідом оцінювання ЗВТ у відповідній галузі та технології виготовлення ЗВТ, а також знаннями застосовних вимог цього Технічного регламенту. Проведення аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою оцінки.

Аудиторська група оцінює технічну документацію, зазначену в пункті 53 цього додатка, а також перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги цього Технічного регламенту та проводити необхідні перевірки ЗВТ з метою забезпечення відповідності ЗВТ цим вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

59. Виробник повинен виконувати обов'язки, обумовлені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її, аби вона лишалася адекватною і ефективною.

60. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган оцінює будь-які запропоновані зміни та приймає рішення, чи змінена система управління якістю буде продовжувати задовольняти вимоги, зазначені у пункті 57 цього додатка, чи необхідна переоцінка.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

61. Метою нагляду є одержання впевненості в тому, що виробником належним чином виконуються зобов'язання, обумовлені схваленою системою управління якістю.

62. Виробник повинен для цілей оцінки забезпечувати призначеному органу доступ до місць виробництва, перевіряння, проведення випробувань та зберігання ЗВТ, а також надавати йому необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію системи управління якістю;

2) технічну документацію, зазначену у пункті 53 цього додатка;

3) протоколи (записи) щодо якості, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

63. Призначений орган повинен періодично проводити аудити з метою пересвідчення в тому, що виробником підтримується та застосовується система управління якістю та надавати виробнику звіт про такий аудит.

64. Крім того, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган може з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю, у разі необхідності, проводити випробування ЗВТ або доручати їх проведення. Призначений орган повинен надати виробнику звіт про таке відвідування, а у разі, якщо були проведені випробування - протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

65. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 56 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, що задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

66. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

67. Виробник повинен протягом періоду 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 56 цього додатка;

2) інформацію стосовно змін, зазначену у пункті 60 цього додатка, які схвалені призначеним органом;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 60, 63, 64 цього додатка.

68. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані схвалення систем управління якістю і повинен, періодично або за запитом, надавати органу, що призначає, список систем управління якістю, яким було відмовлено у схваленні, призупинено або іншим чином обмежено.

Уповноважений представник

69. Обов'язки виробника, визначені в пунктах 54, 56, 60, 65, 66, 67 цього додатка, від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ E: ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗВТ

70. Відповідність типові на основі забезпечення якості ЗВТ є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені в пунктах 71, 81, 82 цього додатка та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ відповідають типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, і задовольняють вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

71. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для контролю готової продукції та випробувань відповідних ЗВТ, яка визначена в пунктах 72 - 76 цього додатка, та підлягає нагляду, визначеному в пунктах 77 - 80 цього додатка.

Система управління якістю

72. Виробник подає обраному призначеному органу заявку на оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних ЗВТ.

Заявка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та місцезнаходження;

2) письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного іншого призначеного органу;

3) усю відповідну інформацію стосовно категорії ЗВТ, яка розглядається;

4) документацію стосовно системи управління якістю;

5) технічну документацію затвердженого типу і копію сертифіката перевірки типу.

73. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ЗВТ типові, описаному у сертифікаті перевірки типу і застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником повинні бути задокументовані у систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація системи управління якістю повинна забезпечувати належну інтерпретацію програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

1) цілей у сфері якості і організаційної структури, обов'язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

2) досліджень та випробувань, які будуть проводитися після виготовлення;

3) протоколів (записів) щодо якості, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу

4) засобів для моніторингу ефективності функціонування системи управління якістю.

74. Призначений орган оцінює систему управління якістю, з метою визначення, чи задовольняє вона вимогам, зазначеним у пункті 73 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність зазначеним вище вимогам тих елементів системи управління якістю, які відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна володіти досвідом у сфері систем управління якістю та мати принаймні одного члена з досвідом оцінювання ЗВТ у відповідній галузі та технології виготовлення ЗВТ, а також знаннями застосовних вимог цього Технічного регламенту. Проведення аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою їх оцінки.

Аудиторська група оцінює технічну документацію, зазначену в підпункті 5) пункту 72 цього додатка, а також перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги цього Технічного регламенту та проводити необхідні перевірки для забезпечення відповідності ЗВТ цим вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

75. Виробник зобов'язується виконувати обов'язки, обумовлені схваленою системою управління якістю та підтримувати її, аби вона лишалася адекватною і ефективною.

76. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган оцінює всі запропоновані зміни і приймає рішення, чи змінена система управління якістю буде продовжувати задовольняти вимоги, зазначені у пункті 73 цього додатка, чи необхідна переоцінка.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

77. Метою нагляду є одержання впевненості в тому, що виробником належним чином виконуються зобов'язання, що обумовлені схваленою системою управління якістю.

78. Виробник повинен для цілей оцінки забезпечувати призначеному органу доступ до місць виробництва, перевіряння, проведення випробувань та зберігання ЗВТ і надавати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію системи управління якістю;

2) протоколи (записи) щодо якості, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

79. Призначений орган зобов'язаний періодично проводити аудити з метою пересвідчення в тому, що виробником підтримується та застосовується система управління якістю та надавати виробнику звіт про такий аудит.

80. Крім того, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган може з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю, у разі необхідності, проводити випробування ЗВТ або доручати його проведення. Призначений орган повинен надати виробнику звіт про таке відвідування та, якщо були проведені випробування - протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

81. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 72 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, що відповідає типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

82. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

83. Виробник повинен протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 72 цього додатка;

2) інформацію стосовно змін, зазначену у пункті 76 цього додатка, які схвалені призначеним органом;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 76, 79 і 80 цього додатка.

84. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані схвалення системи управління якістю і періодично або за запитом, надавати органу, що призначає, список систем управління якістю, яким було відмовлено у схваленні, призупинено або іншим чином обмежено.

Уповноважений представник

85. Обов'язки виробника, визначені в пунктах 72, 76, 81, 82, 83 цього додатка, від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови, визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ E1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КОНТРОЛЮ ТА ВИПРОБУВАНЬ ГОТОВИХ ЗВТ

86. Забезпечення якості контролю та випробувань готових ЗВТ є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені в пунктах 87, 89, 99, 100 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ задовольняють вимоги цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Технічна документація

87. Виробник розробляє технічну документацію, у відповідності з пунктами 46 - 50 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ відповідним вимогам та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються, та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

88. Виробник повинен зберігати технічну документацію для надання її на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Виробництво

89. Виробник повинен застосовувати зазначену в пунктах 90 - 94 цього додатка та схвалену систему управління якістю для контролю готової продукції та випробувань відповідних ЗВТ і яка підлягає нагляду, визначеному в пунктах 95 - 98 цього додатка.

Система управління якістю

90. Виробник подає обраному призначеному органу заявку на оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних ЗВТ.

Заявка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та місцезнаходження;

2) письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного іншого призначеного органу;

3) усю відповідну інформацію стосовно категорії ЗВТ, яка розглядається;

4) документацію стосовно системи управління якістю;

5) технічну документацію, зазначену у пункті 87 цього додатка.

91. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні буди задокументовані у систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація цієї системи управління якістю повинна забезпечувати належну інтерпретацію програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

1) цілей у сфері якості і організаційної структури, обов'язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

2) досліджень та випробувань, які будуть проводитись після виготовлення;

3) протоколів (записів) щодо якості, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

4) засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

92. Призначений орган оцінює систему управління якістю з метою визначення, чи задовольняє вона вимогам, зазначеним у пункті 91 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність зазначеним вище вимогам тих елементів системи управління якістю, які відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна володіти досвідом у сфері систем управління якістю та мати принаймні одного члена з досвідом оцінювання ЗВТ у відповідній галузі та технології виготовлення ЗВТ, а також знаннями застосовних вимог цього Технічного регламенту. Проведення аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою їх оцінки.

Аудиторська група оцінює технічну документацію, зазначену в пункті 87 цього додатка, а також перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги цього Технічного регламенту та проводити необхідні перевірки для забезпечення відповідності ЗВТ цим вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

93. Виробник повинен виконувати обов'язки, обумовлені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її, аби вона лишалася адекватною і ефективною.

94. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган оцінює всі запропоновані зміни і приймає рішення, чи змінена система управління якістю буде продовжувати задовольняти вимоги, зазначені у пункті 91 цього додатка, чи необхідна переоцінка.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

95. Метою нагляду є одержання впевненості в тому, що виробником належним чином виконуються зобов'язання, що обумовлені схваленою системою управління якістю.

96. Виробник зобов'язаний для цілей оцінки, надавати призначеному органу доступ до місць виробництва, перевіряння, проведення випробувань та зберігання ЗВТ і повинен надавати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію системи управління якістю;

2) технічну документацію, зазначену у пункті 87 цього додатка;

3) протоколи (записи) щодо якості, наприклад, звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

97. Призначений орган зобов'язаний періодично виконує проводити аудити з метою пересвідчення в тому, що виробником підтримується та застосовується система управління якістю, та надавати виробнику звіт про такий аудит.

98. Крім того, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган може з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю, у разі необхідності, проводити випробування ЗВТ або доручати його проведення. Призначений орган повинен надати виробнику звіт про відвідування та, у разі, якщо були проведені випробування, протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

99. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 90 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, що задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

100. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання на органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

101. Виробник повинен 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 90 цього додатка;

2) інформацію стосовно змін, зазначену у пункті 94 цього додатка, які схвалені призначеним органом;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 94, 97 і 98 цього додатка.

102. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані схвалення систем управління якістю, періодично або за запитом надавати органу, що призначає, список систем управління якістю, яким було відмовлено у схваленні, призупинено або іншим чином обмежено.

Уповноважений представник

103. Обов'язки виробника, визначені в пунктах 88, 90, 94, 99, 100, 101 цього додатка, від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов'язків в дорученні.

МОДУЛЬ F: ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ НА ОСНОВІ ПЕРЕВІРКИ ЗВТ

104. Відповідність типові на основі перевірки ЗВТ є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені в пунктах 105, 109, 114, 115 цього додатка та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ, які підпадають під дію пункту 106 цього додатка, відповідають типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і задовольняють вимоги цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

105. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ затвердженому типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Перевірка

106. Обраний виробником призначений орган проводить відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) для перевірки відповідності ЗВТ типові, описаним в сертифікаті перевірки типу, та відповідним вимогам цього Технічного регламенту.

Дослідження і випробування для перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам проводяться, за вибором виробника, або шляхом досліджень і випробувань кожного ЗВТ, як зазначено у пунктах 107 і 108 цього додатка, або шляхом досліджень та випробувань ЗВТ на основі статистичної перевірки відповідності, як зазначено у пунктах 109 - 113 цього додатка.

Перевірка відповідності шляхом досліджень та випробувань кожного ЗВТ

107. Усі ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені, а також піддані встановленим у відповідному (відповідних) національному (національних) стандарті (стандартах) з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим в інших відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ затвердженому типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

У разі відсутності такого національного стандарту, рішення щодо проведення відповідних випробувань приймається відповідним призначеним органом.

108. Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень і випробувань та поставити свій ідентифікаційний номер на кожному затвердженому ЗВТ або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Статистична перевірка відповідності

109. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували однорідність кожної виробленої партії, та надавати свої ЗВТ для перевірки у формі однорідних партій.

110. Зразок ЗВТ відбирається випадковим чином з кожної партії, згідно з вимогами пункту 111 цього додатка. Всі відібрані ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідному (відповідних) національному (національних) стандарті (стандартах) з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установлених в інших відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ типові, описаному у сертифікаті перевірки типу та застосовним вимогам цього Технічного регламенту, а також визначення стосовно прийняття чи відхилення зазначеної партії ЗВТ. У разі відсутності такого національного стандарту з переліку національних стандартів, рішення щодо проведення належних випробувань приймається відповідним призначеним органом.

111. Статистична процедура повинна відповідати таким вимогам:

Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках якості ЗВТ. Система відбору зразків повинна забезпечувати:

1) рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 %, з невідповідністю менше ніж 1 %;

2) граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 %, з показником невідповідності менше ніж 7 %.

112. У разі прийняття партії, усі ЗВТ такої партії вважаються затвердженими, за винятком тих ЗВТ з вибірки, які не витримали випробування.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень і випробувань, та повинен поставити свій ідентифікаційний номер на кожному затвердженому ЗВТ або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органами ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

113. У разі, якщо партію не прийнято, призначений орган повинен вжити відповідних заходів для запобігання введенню цієї партії в обіг. У випадку частого повторювання неприйняття партій, призначений орган може призупинити статистичну перевірку відповідності та вжити належних заходів.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

114. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 106 цього додатка, ідентифікаційний номер цього призначеного органу на кожному окремому ЗВТ, що відповідає затвердженому типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, і задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

115. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляд протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

За згодою призначеного органу, зазначеного в пункті 106 цього додатка, та під його відповідальність, ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ може також наноситися виробником.

116. За згодою призначеного органу та під його відповідальність, виробником може наноситися ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ під час виробничого процесу.

Уповноважений представник

117. Обов'язки виробника від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов'язків у в дорученні. Уповноважений представник не може виконувати зобов'язання виробника, встановлені в пунктах 105, 109 цього додатка.

МОДУЛЬ F1: ВІДПОВІДНІСТЬ НА ОСНОВІ ПЕРЕВІРКИ ЗВТ

118. Відповідність на основі перевірки ЗВТ є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені в пунктах 119, 120, 124, 129, 130 цього додатка та забезпечує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ, які підпадають під дію пункту 121 цього додатка, відповідають вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Технічна документація

119. Виробник розробляє технічну документацію у відповідності з пунктами 46 - 50 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ відповідним вимогам та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

Виробник повинен зберігати технічну документацію для надання її на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років введення ЗВТ в обіг.

Виробництво

120. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

Перевірка

121. Обраний виробником призначений орган проводить відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) для перевірки відповідності ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Дослідження і випробування з метою перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам проводяться, за вибором виробника, або шляхом досліджень і випробувань кожного ЗВТ, як зазначено у пунктах 122, 123 цього додатка, або ж шляхом досліджень та випробувань ЗВТ на основі статистичної перевірки відповідності, як зазначено у пунктах 124 - 128 цього додатка.

Перевірка відповідності шляхом досліджень та випробувань кожного ЗВТ

122. Всі ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим в інших відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки ЗВТ вимогам, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

У разі відсутності такого національного стандарту, рішення щодо проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.

123. Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань та поставити свій ідентифікаційний номер на кожному затвердженому ЗВТ або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Статистична перевірка відповідності

124. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес забезпечував однорідність кожної виробленої партії та надавати свої ЗВТ для перевірки у формі однорідних партій.

125. Зразок ЗВТ відбирається випадковим чином з кожної партії, згідно з вимогами пункту 127 цього додатка.

126. Усі відібрані ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробуванням та/або ж рівнозначним випробуванням, установленим в інших відповідних технічних специфікаціях з метою перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту, а також визначення того, приймається чи відхиляється зазначена партія ЗВТ. У разі відсутності такого національного стандарту з переліку національних стандартів рішення щодо проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.

127. Статистична процедура повинна відповідати таким вимогам:

Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках якості ЗВТ. Система відбору зразків повинна забезпечувати:

1) рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 %, з невідповідністю менше ніж 1 %;

2) граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 %, з показником менше ніж 7 %.

128. У разі прийняття партії, усі ЗВТ зазначеної партії вважаються затвердженими, за винятком тих ЗВТ з вибірки, які не витримали випробування.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань і поставити свій ідентифікаційний номер на кожному затвердженому ЗВТ або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

У разі, якщо партію не прийнято, призначений орган повинен вжити відповідних заходів для запобігання введенню цієї партії в обіг. У випадку частого повторювання неприйняття партій, призначений орган може призупинити статистичну перевірку відповідності та вжити належних заходів.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

129. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 121 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожному окремому ЗВТ, який задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

130. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

За згодою призначеного органу, зазначеного в пунктах 122, 123 цього додатка та під його відповідальність, ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ може наноситися також виробником.

131. За згодою призначеного органу та під його відповідальність, виробником може наноситися ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ під час виробничого процесу.

Уповноважений представник

132. Обов'язки виробника від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов'язків в дорученні. Уповноважений представник не може виконувати обов'язки виробника, встановлені в першому абзаці пункту 119 цього додатка, пунктах 120, 124 цього додатка.

МОДУЛЬ G: ВІДПОВІДНІСТЬ НА ОСНОВІ ПЕРЕВІРКИ ОКРЕМОЇ ОДИНИЦІ

133. Відповідність на основі перевірки окремої одиниці є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені в пунктах 134, 135, 137, 138 цього додатка та забезпечує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідний ЗВТ, який підпадає під дію пункту 136 цього додатка, відповідає вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного ЗВТ.

Технічна документація

134. Виробник розробляє технічну документацію, згідно з пунктами 46 - 50 цього Технічного регламенту та забезпечує надання її призначеному органу, зазначеному у пункті 136 цього додатка. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ відповідним вимогам та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

Виробник повинен зберігати технічну документацію для надання на запити органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Виробництво

135. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовленого ЗВТ застосовним вимогами цього Технічного регламенту.

Перевірка

136. Обраний виробником призначений орган проводить відповідні дослідження та встановлені в відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробування та/або проводяться рівнозначні випробування, встановлені в інших відповідних технічних специфікаціях (або доручає їх проведення), для перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту. У разі відсутності такого національного стандарту з переліку національних стандартів, рішення про проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань і поставити свій ідентифікаційний номер на затверджений ЗВТ, або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

137. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 136 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожному окремому ЗВТ, що задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

138. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися із ЗВТ.

Уповноважений представник

139. Обов'язки виробника, визначені у пунктах 134, 137, 138 цього додатка від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови, визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ H: ВІДПОВІДНІСТЬ НА ОСНОВІ ЦІЛКОВИТОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

140. Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені в пунктах 141, 151, 152 цього додатка та забезпечує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ задовольняють вимоги цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

141. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю щодо проектування, виробництва та контролю готової продукції, а також випробувань відповідних ЗВТ, яка зазначена в пунктах 142 - 146 цього додатка та підлягає нагляду, як зазначено в пунктах 147 - 150 цього додатка.

Система управління якістю

142. Виробник подає обраному призначеному органу заявку на оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних ЗВТ.

Заявка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та місцезнаходження;

2) технічну документацію, описану в пунктах 46 - 50 цього Технічного регламенту, стосовно модифікації кожної категорії ЗВТ, запланованих до виробництва. Документація повинна давати можливість оцінки відповідності ЗВТ відповідним вимогам і повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ;

3) документацію стосовно системи управління якістю;

4) письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного іншого призначеного органу.

143. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути задокументовані у систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Ця документація системи управління якістю повинна забезпечувати належну інтерпретацію програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна, зокрема, містити належний опис:

1) цілей у сфері якості і організаційної структури, обов'язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

2) технічних специфікацій на проектування, у тому числі національних стандартів, які будуть застосовані, а у разі, якщо відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів не будуть застосовані повністю, засобів, що будуть використані для забезпечення відповідності ЗВТ суттєвим вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ, шляхом застосування інших відповідних технічних специфікацій;

3) методів контролю та перевірки проектування, процесів і системних дій, що будуть використовуватись при проектуванні ЗВТ, що відносяться до категорії ЗВТ, які підпадають під дію цього Технічного регламенту;

4) відповідного виробництва, методів контролю та забезпечення якості, процесів та системних дій, які будуть використовуватися;

5) досліджень та випробувань, що будуть виконуватися перед, під час і після виготовлення, а також періодичність їх проведення;

6) протоколів (записів) щодо якості, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

7) засобів моніторингу для досягнення необхідної якості проектування і якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

144. Призначений орган оцінює систему управління якістю, з метою визначення того, чи задовольняє вона вимогам, зазначеним у пункті 143 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність зазначеним вище вимогам тих елементів системи управління якістю, які відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна володіти досвідом у сфері систем управління якістю та мати принаймні одного члена з досвідом оцінювання ЗВТ у відповідній галузі та технології виготовлення ЗВТ, а також знаннями застосовних вимог цього Технічного регламенту. Проведення аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою їх оцінки.

Аудиторська група оцінює технічну документацію, зазначену в підпункті 2) пункту 142 цього додатка, а також перевіряє здатність виробника визначати застосовні вимоги цього Технічного регламенту та виконувати необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності ЗВТ цим вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику або його уповноваженому представнику своє рішення. Повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

145. Виробник повинен виконувати обов'язки, обумовлені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її, аби вона лишалася адекватною і ефективною.

146. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган оцінює всі запропоновані зміни та приймає рішення, чи змінена система управління якістю буде продовжувати задовольняти вимоги, зазначені у пункті 143 цього додатка, чи необхідна переоцінка.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

147. Метою нагляду є одержання впевненості в тому, що виробником належним чином виконуються зобов'язання, обумовлені схваленою системою управління якістю.

148. Виробник повинен для цілей оцінки забезпечувати призначеному органу доступ до місць проектування, виробництва, перевіряння, проведення випробувань та зберігання ЗВТ, а також надавати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію системи управління якістю;

2) протоколи (записи) щодо якості, передбачені системою управління якістю в частині проектування, такі як результати аналізів, розрахунків, випробувань;

3) протоколи (записи) щодо якості, передбачені системою управління якістю в частині виробництва, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

149. Призначений орган повинен періодично проводити аудити з метою одержання впевненості в тому, що виробником підтримується та застосовується система управління якістю та надавати виробнику звіт про аудит.

150. Крім того, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган може, з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю та у разі необхідності, проводити випробування ЗВТ (або доручати їх проведення). Призначений орган повинен надавати виробнику звіт про відвідування та, у разі, якщо були проведені випробування - протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

151. Виробник наносить знак відповідності та додаткове метрологічне маркування, встановлене в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 142 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, що задовольняє застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

152. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ і зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікацію ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

153. Виробник повинен протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) технічну документацію, зазначену у пункті 142 цього додатка;

2) документацію щодо системи управління якістю, зазначену у пункті 142 цього додатка;

3) інформацію стосовно змін, зазначену у пункті 146 цього додатка, які схвалені призначеним органом;

4) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 146, 149, 150 цього додатка.

154. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані схвалення систем управління якістю та повинен, періодично або за запитом, надавати органу, що призначає, список систем управління якістю, яким було відмовлено у схваленні, призупинено їх дію, або іншим чином обмежено.

Уповноважений представник

155. Обов'язки виробника, визначені в пунктах 142, 146, 151, 152, 153 цього додатка від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ H1: ВІДПОВІДНІСТЬ НА ОСНОВІ ЦІЛКОВИТОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ З ЕКСПЕРТИЗОЮ ПРОЕКТУ

156. Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені в пунктах 157, 174, 175 цього додатка, а також забезпечує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ задовольняють вимоги цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

157. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для проектування, виробництва і контролю готової продукції та випробувань відповідних ЗВТ, як зазначено в пунктах 158 - 163 цього додатка, і яка підлягає нагляду, як зазначено в пунктах 170 - 173 цього додатка.

Адекватність технічного проекту ЗВТ перевіряється згідно з пунктами 164 - 169 цього додатка.

Система управління якістю

158. Виробник подає обраному призначеному органу заявку на оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних ЗВТ.

Заявка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а також у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та місцезнаходження;

2) усю відповідну інформацію щодо категорії ЗВТ, яка розглядається;

3) документацію стосовно системи управління якістю;

4) письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного іншого призначеного органу.

159. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути задокументовані у систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Ця документація системи управління якістю повинна забезпечувати належну інтерпретацію програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна, зокрема, містити належний опис:

1) цілей у сфері якості і організаційної структури, обов'язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

2) технічних специфікацій на проектування, у тому числі національних стандартів з переліку національних стандартів, які будуть застосовані, а у разі, якщо відповідні стандарти не будуть застосовані повністю - засобів, що будуть використані для забезпечення відповідності ЗВТ суттєвим вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ шляхом використання інших відповідних технічних специфікацій;

3) методів контролю та перевірки проектування, процесів і системних дій, що будуть застосовуватися при проектуванні ЗВТ, які відносяться до категорії ЗВТ, яка підпадає під дію цього Технічного регламенту;

4) відповідного виробництва, методів контролю та забезпечення якості, процесів та систематичних дій, які будуть використовуватись;

5) досліджень та випробувань, що будуть проводитися перед, під час і після виготовлення, а також періодичність їх проведення;

6) протоколів (записів) щодо якості, таких як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу

7) засобів моніторингу для досягнення необхідної якості проектування і продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

160. Призначений орган оцінює систему управління якістю для визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 159 цього додатка. Він повинен припускати відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, які відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна володіти досвідом у сфері систем управління якістю та мати принаймні одного члена з досвідом оцінювання ЗВТ у відповідній галузі та технології виготовлення ЗВТ, а також знаннями застосовних вимог цього Технічного регламенту. Аудит повинен включати відвідування підприємств виробника з метою їх оцінки.

Призначений орган повинен повідомити про своє рішення виробнику або його уповноваженому представнику. Повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

161. Виробник зобов'язаний виконувати обов'язки, обумовлені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її, аби вона лишалася адекватною і ефективною.

162. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган оцінює всі запропоновані зміни та приймає рішення, чи змінена система управління якістю буде продовжувати задовольняти вимоги, зазначені у пункті 159 цього додатка, чи необхідна переоцінка.

Призначений орган повинен повідомляти виробнику або його уповноваженому представнику своє рішення. Повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

163. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає про видані або скасовані схвалення систем управління якістю і повинен, періодично або за запитом, надавати йому список систем управління якості, яким було відмовлено у схваленні, призупинено їх дію або іншим чином обмежено.

Експертиза проекту

164. Виробник подає обраному призначеному органу, зазначеному у пункті 158 цього додатка, заявку на експертизу проекту.

165. Заявка повинна давати можливість розуміння конструкції, виготовлення та функціонування ЗВТ, а також оцінювати його відповідність вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного ЗВТ.

Вона повинна містити:

1) назву та місцезнаходження виробника;

2) письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного іншого призначеного органу;

3) технічну документацію, як описано у пунктах 46 - 50 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ відповідним вимогам та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). Технічна документація повинна, наскільки це стосується такої оцінки, охоплювати проектування та функціонування ЗВТ.

4) підтвердні докази адекватності технічного проекту. В цих підтвердних доказах повинні зазначатися всі використані документи, особливо у разі, якщо відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів не були застосовані повністю, і повинні міститися, якщо необхідно, результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або від його імені та під його відповідальність іншою випробувальною лабораторією.

166. Призначений орган проводить експертизу заявки і, якщо проект задовольняє вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного ЗВТ, видає виробнику сертифікат експертизи проекту. В цьому сертифікаті зазначаються найменування і місцезнаходження виробника, висновки експертизи, умови (якщо є) щодо його чинності та дані, необхідні для ідентифікації затвердженого проекту. До сертифіката експертизи проекту можуть додаватися один чи більше додатків.

У сертифікаті експертизи проекту та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених ЗВТ дослідженому проекту, та здійснювати контроль під час експлуатації. Зазначена інформація повинна давати змогу оцінювання відповідності виготовлених ЗВТ дослідженому проекту стосовно відтворюваності їх метрологічних параметрів під час їх належного регулювання із застосуванням відповідних технічних засобів та містити:

1) метрологічні характеристики проекту ЗВТ;

2) опис заходів, необхідних для забезпечення цілісності ЗВТ (пломби, ідентифікація програмного продукту тощо);

3) інформацію про інші елементи, необхідні для ідентифікації ЗВТ та візуальної перевірки його відповідності проекту;

4) у разі потреби, будь-яку особливу інформацію, необхідну для перевірки характеристик виготовлених ЗВТ;

5) стосовно вузлів - усю інформацію, необхідну для забезпечення сумісності з іншими вузлами або ЗВТ.

Призначений орган складає звіт про виконане оцінювання та зберігає його для надання на запит органа, що призначає. Без шкоди для своїх обов'язків стосовно органу, що призначає, призначений орган може оприлюднювати зміст цього звіту (повністю або частково) лише за згодою виробника.

Сертифікат експертизи проекту видається на строк, що становить 10 років від дати його видачі та може бути подовжений на кожні наступні 10 років.

У разі, якщо проект не відповідає застосовним вимогам цього технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи проекту та повідомляє про це заявника з наданням докладного обґрунтування своєї відмови.

167. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку техніки, які вказують на те, що затверджений проект може вже не відповідати застосовним вимогам цього Технічного регламенту, та повинен визначати, чи такі зміни потребують подальшого дослідження. Якщо це так, то призначений орган повинен повідомити про це, відповідно, виробника.

Виробник повинен інформувати призначений орган, який видав сертифікат експертизи проекту, про всі зміни до затвердженого проекту, що можуть вплинути на відповідність ЗВТ суттєвим вимогам цього Технічного регламенту або на умови чинності цього сертифіката. Такі зміни потребують додаткового затвердження призначеним органом, який видав сертифікат експертизи проекту, у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи проекту.

168. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи проекту та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік сертифікатів експертизи проекту та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких цей призначений орган відмовив або призупинив їх дію чи встановив щодо них інші обмеження.

Орган, що призначає, органи ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитом одержувати копію сертифікатів експертизи проекту та/або доповнень до них. Орган, що призначає, та органи ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результатів досліджень, проведених призначеним органом.

Призначений орган зберігає копію сертифіката експертизи проекту, додатків і доповнень до нього, а також технічну документацію, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

169. Виробник зберігає копію сертифіката експертизи проекту, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

170. Метою нагляду є одержання впевненості в тому, що виробником належним чином виконуються зобов'язання, обумовлені схваленою системою управління якістю.

171. Виробник повинен для цілей оцінки забезпечувати призначеному органу доступ до місць проектування, виробництва, перевіряння, проведення випробувань та зберігання ЗВТ і надавати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію системи управління якістю;

2) протоколи (записи) щодо якості, передбачені системою управління якістю в частині проектування, такі як результати аналізів, розрахунків, випробувань тощо;

3) протоколи (записи) щодо якості, передбачені системою управління якістю в частині виробництва, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо.

172. Призначений орган повинен періодично проводити аудити з метою одержання впевненості в тому, що виробником підтримується та застосовується система управління якістю та надавати виробнику звіт про аудит.

173. Крім того, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган може, з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю та у разі необхідності, проводити випробування ЗВТ (або доручати їх проведення). Призначений орган повинен надавати виробнику звіт про відвідування та, у разі, якщо були проведені випробування - протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

174. Виробник наносить знак відповідності та додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 158 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, що відповідає застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

175. Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ і та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено та наведений номер сертифіката експертизи проекту.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитом.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

176. Виробник повинен протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) документацію, щодо системи управління якістю, як зазначено у пункті 158 цього додатка;

2) інформацію стосовно змін, зазначену у пункті 162 цього додатка, які схвалені призначеним органом;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 162, 172, 173 цього додатка.

Уповноважений представник

Уповноважений представник виробника може подати заявку, про яку йдеться у пунктах 164, 165 цього додатка і виконувати обов'язки виробника, визначені у пунктах 158, 162, 167, 169, 174, 175, 176 цього додатка, від його імені та під його відповідальність, за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

 

ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ

1. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують до лічильників води, призначених для вимірювання об'єму чистої холодної або гарячої води для побутових потреб та комерційного обліку.

Визначення

Лічильник води - засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), призначений для вимірювання, запам'ятовування і відображення, за відповідних умов вимірювання, об'єму води, що проходить через вимірювальний перетворювач.

Мінімальна витрата (Q1) - найменше значення витрати, при якому лічильник води забезпечує покази, що задовольняють вимогам відносно максимально допустимих похибок (МДП).

Перехідна витрата (Q2) - значення витрати між номінальним і мінімальним значеннями витрати, при якому діапазон витрати підрозділяється на дві ділянки: "верхню ділянку" і "нижню ділянку". Кожна ділянка характеризується своєю МДП.

Номінальна витрата (Q3) - найбільше значення витрати, при якому лічильник води задовільно працює за нормальних умов експлуатації, тобто при сталих або переривчастих умовах потоку.

Максимальна витрата (Q4) - найбільше значення витрати, при якому лічильник води задовільно працює без погіршення характеристик протягом короткого періоду часу.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

Нормовані робочі умови

2. Виробник зазначає нормовані робочі умови ЗВТ, зокрема:

1) Діапазон вимірювання витрати води.

Значення діапазону витрати повинні відповідати таким умовам:

Q3 / Q1 і 10

Q2 / Q1 і 1,6

Q4 / Q3 і 1,25

2) Діапазон температури води.

Значення діапазону температури повинні відповідати таким умовам:

від 0,1° C до принаймні 30° C, або

від 30° C до принаймні 90° C.

Лічильник води може бути такої конструкції, яка забезпечує роботу в обох діапазонах.

3) відносний діапазон тиску води - від 0,3 бар до 10 бар для Q3.

4) для джерела живлення: номінальне значення напруги змінного струму та/або граничні значення напруги живлення постійного струму

Максимально допустима похибка

3. МДП (за модулем), для значень об'єму, вимірюваних за значень витрати між перехідною (Q2) (включно) і максимальною (Q4) становить:

2 % - для води за температури Ј30° C;

3 % - для води за температури >30° C.

Лічильник води не повинен надавати перевагу жодній із сторін, використовуючи значення МДП чи систематичним чином.

4. МДП (за модулем) для значень об'єму, вимірюваних за значень витрат від мінімальної (Q1) до перехідної (Q2) (включно) складає 5 % за будь-якої температури води.

Лічильник води не повинен надавати перевагу жодній із сторін, використовуючи значення МДП чи систематичним чином.

Допустимий вплив перешкод

5. Стійкість до електромагнітних завад.

Наслідки впливу електромагнітних завад на лічильник води мають бути такими: зміна результату вимірювання не перевищує значення критичної зміни, встановленого в абзацах сьомому - дев'ятому цього пункту, або зареєстрований результат вимірювання не може інтерпретуватися як достовірний результат, наприклад, миттєва зміна не може інтерпретуватися, запам'ятовуватися або передаватися як результат вимірювання.

Після припинення дії електромагнітних завад лічильник води повинен:

відновлювати свою роботу з похибкою не більше МДП (за модулем);

зберігати всі вимірювальні функції;

забезпечувати відновлення всієї вимірювальної інформації, наявної безпосередньо перед впливом завади.

Значення критичної зміни дорівнює найменшому з двох наступних значень:

значенню, що відповідає добутку половини значення МДП у верхній ділянці на виміряний об'єм,

значенню, що відповідає добутку значення МДП на отримане за одну хвилину за максимальної витрати значення об'єму.

6. Довговічність.

Після проведення відповідного випробування з урахуванням періоду часу, визначеного виробником, повинні задовольнятися такі критерії:

1) відхилення результату вимірювань після випробування на довговічність відносно первинного результату вимірювань не повинно перевищувати:

3 % виміряного об'єму між Q1 (включно) і Q2 (виключно);

1,5 % виміряного об'єму між Q2 (включно) і Q4 (включно).

2) похибка зареєстрованого значення об'єму після випробування на довговічність не повинна виходити за границі:

±6 % виміряного об'єму між Q1 (включно) і Q2 (виключно);

±2,5 % виміряного об'єму між Q2 (включно) і Q4 (включно) для лічильників води, призначених для вимірювання кількості води з температурою від 0,1° C до 30° C;

±3,5 % виміряного об'єму між Q2 (включно) і Q4 (включно) для лічильників води, призначених для вимірювання кількості води з температурою від 30° C до 90° C.

Придатність до експлуатації

7. Лічильник води повинен функціонувати при встановленні в будь-якому положенні, якщо на маркуванні чітко не вказано інше.

8. Виробник повинен вказувати, чи дозволяє конструкція лічильника води вимірювати зворотний потік. У цьому випадку, об'єм такого потоку повинен або відніматися від накопиченого об'єму, або реєструватися окремо. Та ж МДП застосовується як до прямого, так і до зворотного потоку.

Лічильники води, в яких не передбачено вимірювання зворотного потоку, повинні або запобігати зворотному потоку, або витримувати випадковий зворотний потік без будь-яких пошкоджень чи змін метрологічних характеристик.

Одиниці вимірювань

9. Об'єм, що вимірюється повинен відображатися в кубічних метрах.

Введення в експлуатацію

10. Суб'єкт господарювання, що надає комунальні послуги, або уповноважена особа, яка має право встановлювати лічильник води, гарантує визначення вимог, викладених у підпунктах 1), 2) і 3) пункту 2 цього додатка, з метою забезпечення придатності лічильника для точних вимірювань споживання води, передбаченого або прогнозованого.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

11. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту:

B + F або B + D або H1.

 

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ТА ПРИСТРОЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ'ЄМУ

1. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують до лічильників газу та пристроїв перетворення об'єму, визначених нижче, які призначені для побутових потреб та комерційного обліку.

Визначення

Лічильник газу - засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), призначений для вимірювання, запам'ятовування та відображення кількості газу (в одиницях об'єму або маси), що проходить через нього.

Пристрій перетворення - пристрій, приєднаний до лічильника газу, який автоматично перетворює кількість газу, виміряну за фактичних умов вимірювання, у кількість газу за стандартних умов.

Мінімальна витрата (Qmin) - найменше значення витрати, при якому лічильник газу забезпечує покази, що задовольняють вимогам відносно максимально допустимої похибки (МДП).

Максимальна витрата (Qmax) - найбільше значення витрати, при якому лічильник газу забезпечує покази, що задовольняють вимогам відносно МДП.

Перехідна витрата (Qt) - значення витрати між найбільшим і найменшим значеннями витрат, за яких діапазон витрати поділяється на дві ділянки: "верхню ділянку" і "нижню ділянку". Кожна ділянка характеризується своєю МДП.

Перевантажувальна витрата (Qr) - найбільше значення витрати, при якому лічильник працює без погіршення характеристик протягом короткого періоду часу.

Стандартні умови - певні умови, до яких приводиться виміряна кількість газу.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
до лічильників газу

Нормовані робочі умови

2. Виробник повинен вказувати такі нормовані робочі умови лічильника газу:

1) Діапазон вимірювання витрати газу, який відповідає, принаймні, умовам:

Клас

Qmax / Qmin

Qmax / Qt

Qr / Qmax

1,5

і150

і10

1,2

1,0

і20

і5

1,2

2) Діапазон температури газу, який має бути у межах, як мінімум, 40° C.

3) Характеристики, обумовлені властивостями палива/газу.

Конструкція лічильника газу повинна відповідати вимогам стосовно діапазону витрати газів і вхідного тиску газу. Виробник повинен, зокрема, зазначати:

"сімейство" або групу газів;

максимальний робочий тиск.

4) Мінімальний діапазон температури 50° C для навколишнього середовища.

5) Номінальне значення напруги живлення для змінного струму та/або діапазон напруги живлення для постійного струму.

Максимально допустимі похибки

3. МДП лічильнику газу, що відображає об'єм або масу за нормованих робочих умов наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Клас

1,5

1,0

Qmin Ј Q < Qt

3 %

2 %

Qt Ј Q Ј Qmax

1,5 %

1 %

Лічильник газу не повинен надавати перевагу жодній із сторін використовувати значення МПД чи систематичним чином.

4. Для лічильника газу із вбудованим температурним пристроєм перетворення, який відображає тільки перетворене значення об'єму, МДП лічильника збільшується на 0,5 % в діапазоні значень температури 30° C, що розташований симетрично навколо вказаного виробником та обраного із діапазону від 15° C до 25° C значення температури. За межами діапазону 30° C допускається додаткове збільшення на 0,5 % на кожному інтервалі у 10° C.

Допустимий вплив перешкод

5. Стійкість до електромагнітних завад.

Наслідки впливу електромагнітних завад на лічильник газу або пристрій перетворення об'єму мають бути такими: зміна результату вимірювання не перевищує значення критичної зміни, встановленого в абзацах 8, 9 цього пункту, або зареєстрований результат вимірювання не може інтерпретуватися як достовірний результат, наприклад, миттєва зміна не може інтерпретуватися, запам'ятовуватися або передаватися як результат вимірювання.

Після припинення дії електромагнітних завад лічильник газу повинен:

відновлювати свою роботу з похибкою не більше МДП;

зберігати всі вимірювальні функції;

забезпечувати відновлення всієї вимірювальної інформації, наявної безпосередньо перед впливом завади.

Значення критичної зміни дорівнює найменшому з двох наступних значень:

значенню, що відповідає добутку половини значення МДП у верхній ділянці на виміряний об'єм;

значенню, що відповідає добутку значення МДП на отримане за одну хвилину за максимальної витрати значення об'єму.

6. Вплив збурень потоку до і після лічильника.

При дотриманні умов монтажу, визначених виробником, вплив від збурення потоку не повинен перевищувати однієї третини МДП.

Довговічність

7. Після проведення відповідного випробування з урахуванням періоду часу, визначеного виробником, повинні задовольнятися критерії, що наведені в пунктах 8, 9 цього додатка.

8. Лічильники класу точності 1,5:

відхилення результату вимірювань після випробування на довговічність відносно до первинного результату вимірювань для витрати в діапазоні від Qt до Qmax не повинно становити більш, ніж 2 %;

похибка зареєстрованого значення після випробування на довговічність не повинна перевищувати подвоєного значення МДП, зазначеного у пунктах 3 або 4 цього додатка.

9. Лічильники класу точності 1,0:

відхилення результату вимірювань після випробування на довговічність відносно до первинного результату вимірювань не повинно перевищувати однієї третини значення МДП, зазначеного у пунктах 3 або 4 цього додатка.

похибка зареєстрованого значення після випробування на довговічність не повинна перевищувати значення МДП, зазначеного у пунктах 3 або 4 цього додатка.

Придатність до експлуатації

10. Лічильник газу, що живиться від мережі змінного або постійного струму, комплектується аварійним джерелом живлення або іншими засобами, що забезпечують збереження всіх вимірювальних функцій у разі пошкодження основного джерела живлення.

11. Строк служби основного джерела живлення лічильника становить не менше п'яти років. Після закінчення 90 % строку його служби повинно з'являтися відповідне попередження.

Відліковий пристрій повинен мати достатню кількість розрядів одиниць, що забезпечує неможливість повернення показів до первинного (нульового) значення після проходження через лічильник газу протягом 8000 годин за Qmax.

12. Лічильник газу повинен функціонувати при встановленні в будь-якому положенні, зазначеному виробником в інструкції з експлуатації.

13. Лічильник газу повинен бути оснащений пристроєм контролю, за допомогою якого можна провести випробування в належний час.

14. Лічильник газу повинен задовольняти вимогам щодо МДП для будь-якого напрямку потоку або тільки для одного, чітко зазначеного, напрямку.

Одиниці вимірювань

15. Вимірювана величина відображається в кубічних метрах або в кілограмах.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
до пристроїв перетворення об'єму

16. Пристрій перетворення об'єму являє собою вузол, в разі його приєднання до сумісного ЗВТ.

Для пристрою перетворення об'єму застосовують ті ж суттєві вимоги, що і для лічильника газу. Додатково застосовують такі вимоги:

Стандартні умови для перетворюваних величин

17. Виробник зазначає стандартні умови для перетворюваних величин.

Максимально допустимі похибки

18. Вимоги до МДП:

0,5 % за температури навколишнього середовища (20 ± 3) °C, відносної вологості (60 ± 15) %, номінальних значеннях напруги живлення;

0,7 % для пристроїв перетворення температури за нормованих робочих умов;

1 % для інших пристроїв перетворення за номінальних робочих умов.

Примітка.

Похибка лічильників газу до уваги не береться.

Пристрій перетворення об'єму не повинен надавати перевагу жодній із сторін, використовуючи значення МДП чи систематичним чином.

Придатність до експлуатації

19. Електронний пристрій перетворення повинен виявляти стан, коли він працює поза робочим діапазоном (діапазонами), що встановлений виробником для параметрів, які важливі для точності вимірювань. У такому випадку, пристрій перетворення повинен зупиняти інтегрування перетворюваної величини і підсумовувати окремо перетворювану величину для періоду, коли такий пристрій працював поза межами робочого діапазону (діапазонів).

20. Електронний пристрій перетворення повинен мати можливість відображати всі необхідні дані вимірювання без додаткового обладнання.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ І ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

21. Під час вимірювання для побутових потреб дозволяється застосовувати будь-які лічильники газу класів точності 1,5 і 1,0, у яких співвідношення Qmax / Qmin дорівнює або більше за 150.

22. Під час вимірювання для комерційного обліку дозволяється застосовувати будь-які лічильники класу точності 1,5.

23. Стосовно вимог, викладених у підпунктах 2) та 3) пункту 2 цього додатка, необхідно гарантувати, що властивості мають бути визначені суб'єктом господарювання, що надає комунальні послуги, або уповноваженою особою, яка має право встановлювати лічильник, для того, аби лічильник був придатний для точних вимірювань споживання, передбаченого або прогнозованого.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

24. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту:

B + F або B + D або H1.

 

ЛІЧИЛЬНИКИ АКТИВНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

1. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують до лічильників активної електричної енергії, які призначені для побутових потреб та комерційного обліку.

Примітка.

В залежності від застосовуваного способу вимірювання, лічильники електричної енергії можуть бути використані в поєднанні із зовнішніми вимірювальними трансформаторами. Однак, цей додаток охоплює лише лічильники електроенергії, а не вимірювальні трансформатори.

Визначення

Лічильник активної електричної енергії - пристрій, який вимірює активну електричну енергію, споживану в ланцюзі.

I - сила струму, що проходить через лічильник;

In - номінальна сила струму лічильника електричної енергії трансформаторного підключення;

Ist - найменша заявлена величина I, при якій лічильник реєструє активну електричну енергію за коефіцієнта потужності, який дорівнює одиниці (для багатофазних лічильників із рівномірним навантаженням);

Imin - величина I, вище якої похибка знаходиться у межах максимально допустимої похибки (МДП) (для багатофазних лічильників із рівномірним навантаженням);

Itr - величина I, вище якої похибка знаходиться у межах найменшої МДП відповідно до класу лічильника;

Imax - максимальна величина I, для якої похибка знаходиться у межах МДП;

U - електрична напруга живлення;

Un - номінальна напруга;

F - частота напруги живлення;

fn - номінальна частота;

PF - коефіцієнт потужності = cosj = косинус різниці фази j між I та U

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

Точність

2. Виробник повинен зазначити клас точності лічильника. Класи точності визначено так: Клас A, B і C.

Нормовані робочі умови

3. Виробник повинен вказувати нормовані робочі умови лічильника, зокрема:

Значення fn, Un, In, Ist, Imin, Itr та Imax, які застосовані до лічильника. Для вибраних значень струму лічильник повинен відповідати умовам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

 

Клас A

Клас B

Клас C

Для лічильників прямого підключення

Ist

Ј 0,05 · Itr

Ј 0,04 · Itr

Ј 0,04 · Itr

Imin

Ј 0,5 · Itr

Ј 0,5 · Itr

Ј 0,3 · Itr

Imax

і 50 · Itr

і 50 · Itr

і 50 · Itr

Для лічильників трансформаторного підключення

Ist

Ј 0,06 · Itr

Ј 0,04 · Itr

Ј 0,02 · Itr

Imin

Ј 0,4 · Itr

Ј 0,2 · Itr(1)

Ј 0,2 · Itr

In

20 · Itr

20 · Itr

20 · Itr

Imax

і 1,2 · In

і 1,2 · In

і 1,2 · In

____________
(1) Для електромеханічних лічильників класу B застосовується Imin Ј 0,4 Itr.

Діапазони напруги, частоти і коефіцієнта потужності, в межах яких лічильник повинен задовольняти вимогам МДП, наведені в таблиці 2. Ці діапазони повинні включати типові показники електроенергії, що поставляється розподільчими системами.

Діапазони напруги і частоти повинні бути, принаймні:

0,9 · Un Ј U Ј 1,1 · Un

0,98 · fn Ј f Ј 1,02 · f n,

а діапазон коефіцієнту потужності принаймні від cosj = 0,5 (індуктивний) до cosj = 0,8 (ємнісний).

Максимально допустима похибка

4. Оцінку впливу різних вимірювальних і впливових величин (a, b, c, ...) проводять окремо. Всі інші вимірювані і впливні величини перебувають відносно постійними, зі своїми номінальними значеннями. Похибка вимірювання, яка не повинна перевищувати МДП, наведена у таблиці 2 цього додатка, обчислюється таким чином:

похибка вимірювання дорівнює кореню квадратному від суми (a2 + b2 + c2...);

якщо лічильник працює в режимі змінюваного навантаження, похибки у відсотках не повинні перевищувати меж, зазначених у таблиці 2.

Таблиця 2

МДП у відсотках за номінальних робочих умов і певному навантажені та робочої температури

 

Робоча температура

Робоча температура

Робоча температура

Робоча температура

 

від 5° C до 30° C

Від мінус 10° C до 5° C
або
від 30° C до 40° C

Від мінус 25° C до мінус 10° C
або
від 40° C до 55° C

Від мінус 40° C до мінус 25° C
або
від 55° C до 70° C

Клас лічильника

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Однофазний лічильник; багатофазний лічильник, якщо із рівномірним навантаженням

Imin Ј I < Itr

3,5

2

1

5

2,5

1,3

7

3,5

1,7

9

4

2

Itr Ј I Ј Imax

3,5

2

0,7

4,5

2,5

1

7

3,5

1,3

9

4

1,5

Однофазний лічильник; багатофазний лічильник, якщо із рівномірним навантаженням

Itr Ј I Ј Imax,
див. виключення нижче

4

2,5

1

5

3

1,3

7

4

1,7

9

4,5

2

Для електромеханічних багатофазних лічильників діапазон сили струму для однофазного навантаження обмежено 5Itr Ј I Ј Imax

Якщо лічильник працює в інших діапазонах температури, застосовуються відповідні значення МДП.

Лічильник не повинен надавати перевагу жодній із сторін, використовуючи значення МДП.

Допустимий вплив перешкод

5. Загальні положення.

Оскільки лічильники електричної енергії безпосередньо підключаються до джерела живлення і оскільки сила струму джерела живлення є однією з вимірюваних величин, то використовуються спеціальні електромагнітні умови для лічильників електричної енергії.

Лічильник повинен відповідати електромагнітним умовам E2 та додатковим вимогам пунктів 6 та 7 цього додатка.

Електромагнітні умови і допустимий вплив перешкод відображають ситуацію, що існують перешкоди, які впливають тривалий час, які не впливають на точність лічильника вище значень критичної зміни, та перешкоди перехідного характеру, які можуть бути причиною тимчасового погіршення або втрати працездатності лічильника, але після припинення впливу яких лічильник б відновлював свою працездатність та точність якого б не перевищувала значень критичної зміни.

Якщо є передбачуваний високий ризик впливу блискавки або мережа живлення переважним чином схильна до перевантажень, то метрологічні характеристики лічильника повинні бути захищені.

6. Вплив довготривалих перешкод.

Таблиця 3

Значення критичної зміни для довготривалих перешкод

Перешкода

Значення критичної зміни у відсотках для лічильників класу

A

B

C

Зворотня послідовність фаз

1,5

1,5

0,3

Різниця напруг (лише для багатофазних лічильників)

4

2

1

Вміст гармонік в струмових ланцюгах(1)

1

0,8

0,5

Постійний струм і гармоніки в струмовому ланцюзі(1)

6

3

1,5

Швидкоплинні перехідні процеси

6

4

2

Магнітні поля; ВЧ (випромінювана РЧ) електромагнітне поле; перешкоди, створювані радіочастотними полями; несприйнятливість до електромагнітних хвиль

3

2

1

____________
(1) У випадку електромеханічних лічильників електроенергії, не визначають значення критичної зміни для вмісту гармонік у струмових ланцюгах та для постійного струму і гармонік в струмовому ланцюзі.

7. Допустимий вплив перехідних електромагнітних процесів.

1) Вплив електромагнітної завади на лічильник електричної енергії повинен бути таким, щоб під час й безпосередньо після впливу завади будь-який пристрій виведення даних, призначений для визначення точності лічильника, не генерував імпульсів або сигналів, що відповідають енергії, більшій за значення критичної зміни, а за певний час після впливу завади лічильник повинен:

відновлювати свою роботу з похибкою не більшою за МДП;

зберігати всі вимірювальні функції;

забезпечувати збереження всієї вимірювальної інформації, наявної безпосередньо перед впливом завади;

не відображати значення зміни енергії, що реєструється, більш, ніж значення критичної зміни.

Значення критичної зміни, в кіловат-годинах, дорівнює m · Un · Imax · 10-6 (де m - число вимірювальних елементів лічильника, Un - у вольтах і Imax - в амперах).

2) Для струму перевантаження значення допустимої критичної зміни становить 1,5 %.

Придатність до експлуатації

8. Позитивне значення похибки лічильника не повинно перевищувати 10 % при напрузі менше нормованого робочого значення.

9. Для відображення повної енергії дисплей повинен мати достатнє число розрядів чисел, щоб показання лічильника не повернулися до його первинного значення після того, як лічильник пропрацював 4000 годин при повному навантаженні (I = Imax, U = Un і PF = 1), а також не повинен допускати скидання даних під час експлуатації.

10. У разі втрати електроенергії в ланцюзі, значення кількості виміряної електричної енергії має залишатися доступним для зчитування принаймні протягом 4 місяців.

11. Робота без навантаження.

При застосуванні напруги за відсутності струму у струмовому ланцюзі (струмовий ланцюг повинен бути розімкнений) лічильник не повинен реєструвати енергію за будь-якого значення напруги від 0,8 · Un до 1,1 · Un.

12. Початок роботи.

Лічильник повинен почати роботу і реєстрацію енергії за Un, PF = 1 (багатофазний лічильник із рівномірним навантаженнями) і при струмі, рівному Ist.

Одиниці

13. Вимірювана електрична енергія відображається в кіловат-годинах або в мегават-годинах.

Введення в експлуатацію

14. Під час вимірювання для побутових потреб дозволяється застосовувати лічильник класу A. Для спеціальних цілей вимагається застосування лічильника класу B.

15. Під час вимірювання для комерційного обліку дозволяється застосовувати будь-які лічильники класу B. Для спеціальних цілей вимагається застосування лічильника класу C.

16. Необхідно гарантувати, що діапазон струму визначають суб'єкт господарювання, що надає комунальні послуги, або уповноважена особа, яка має право встановлювати лічильник, для того, аби лічильник був придатний для точних вимірювань споживання, передбаченого або прогнозованого.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

17. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту:

B + F або B + D або H1.

 

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ

1. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги і процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують до теплолічильників, які призначені для побутових потреб та комерційного обліку.

Визначення

Теплолічильник - засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), призначений для вимірювання кількості теплоти, яка в теплообмінних контурах виділяється рідиною, що називається теплоносієм.

Теплолічильник може бути або єдиним приладом, або мати складові частини: перетворювач витрати, пару перетворювачів температури і обчислювач, як це визначено в підпункті 6 пункту 4 цього Технічного регламенту, або ж являти собою їх комбінацію.

q - температура теплоносія;

qin - значення q на вході теплообмінного контуру

qout - значення q на виході теплообмінного контуру

Dq - різниця температур qin - qout при Dq і 0;

qmax - верхня межа q, за якої похибка теплолічильника не перевищує (за модулем) максимально допустиму похибку (МДП);

qmin - нижня межа q, за якої теплолічильник функціонує коректно і його похибка знаходиться в межах МДП;

Dqmax - верхня межа Dq лічильника теплової енергії в робочому стані в межах МДП;

qDmin - нижня межа Dq, за якої теплолічильник функціонує коректно і його похибка знаходиться в межах МДП;

q - витрата теплоносія;

qs - найбільше значення q, за якого теплолічильник має коректно працювати нетривалий час;

qp - найбільше значення q, за якого теплолічильник має коректно працювати постійно;

qi - найменше значення q, за якого теплолічильник має коректно працювати;

P - тепловий потік при теплообміні;

Ps - верхня межа P, за якого теплолічильник має коректно працювати.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

Нормовані робочі умови

2. Виробником повинні бути встановлені нормовані такі значення робочих умов:

для температури теплоносія: qmax, qmin;

для різниць температури: Dqmax, Dqmin, за таких обмежень: Dqmax / Dqmin і 10, Dqmin = 3 K або 5 K або 10 K;

для тиску теплоносія: максимальний надлишковий внутрішній тиск, який теплолічильник постійно може витримувати на верхній межі діапазону температури;

для значень витрати теплоносія: qs, qp, qi, де значення qp та qi підпадають під такі обмеження: qp /qi і 10;

для теплового потоку: Ps.

Класи точності

3. Для теплолічильників встановлені такі класи точності: 1, 2, 3.

МДП для єдиних теплолічильників

4. Максимально допустимі відносні похибки для єдиних теплолічильників, виражені у відсотках від дійсного значення для кожного класу точності, складають:

для класу 1: E = Ef + Et + Ec, де Ef, Et, Ec - відповідно до пунктів 10 - 12 цього додатка;

для класу 2: E = Ef + Et + Ec, де Ef, Et, Ec - відповідно до пунктів 10 - 12 цього додатка;

для класу 3: E = Ef + Et + Ec, де Ef, Et, Ec - відповідно до пунктів 10 - 12 цього додатка.

Теплолічильник не повинен надавати перевагу жодній із сторін, використовуючи значення МДП чи систематичним чином.

Допустимий вплив електромагнітних завад

5. ЗВТ повинен бути стійким до впливу статичних магнітних полів і електромагнітних полів на частоті напруги живлення.

6. Вплив електромагнітної завади має бути таким, щоб зміна результату вимірювання не перевищувала значення критичної зміни згідно з вимогою пункту 7 цього додатка, або ж щоб зареєстрований результат вимірювання не міг би вважатися достовірним.

7. Значення критичної зміни для єдиного теплолічильника дорівнює абсолютному значенню МДП, застосовного до даного теплолічильника (пункт 4 цього додатка).

Довговічність

8. Після проведення відповідного випробування з урахуванням періоду часу, визначеного виробником, повинні задовольнятися такі критерії:

перетворювач витрати: зміна результату вимірювання після проведення випробування на довговічність відносно первинного результату вимірювання не повинна перевищувати значення критичної зміни.

перетворювачі температури: зміна результату вимірювання після проведення випробування на довговічність відносно первинного результату вимірювання не повинна перевищувати 0,1° C.

Позначення на теплолічильниках

9. Позначення на теплолічильниках:

клас точності;

межі витрати;

межі температури;

межі різниці температури;

місце встановлення перетворювача витрати: у прямому або зворотному потоці;

позначення напрямку потоку.

Складові частини

10. Положення для складових частин можуть застосовуватися до складових частин, виготовлених як одним і тим же виробником,так і різними виробниками. Якщо теплолічильник складається із складових частин, то суттєві вимоги для теплолічильника поширюються і на його відповідні складові частини. Додатково застосовуються вимоги, зазначені в пунктах 11 - 15 цього додатка.

11. Відносна МДП для перетворювача витрати, виражена у відсотках, для класів точності:

клас 1: Ef = (1 + 0,01 qp /q), але не більше 5 %;

клас 2: Ef = (2 + 0,02 qp /q), але не більше 5 %;

клас 3: Ef = (3 + 0,05 qp /q), але не більше 5 %,

де похибка Ef встановлює зв'язок між виміряним значенням і прийнятим дійсним значенням співвідношення між вихідним сигналом перетворювача витрати та масою або об'ємом.

12. Відносна МДП пари перетворювачів температури, виражена у відсотках:

Et = (0,5 + 3 Dqmin / Dq),

де похибка Et встановлює зв'язок між виміряним значенням і прийнятим дійсним значенням співвідношення між вихідним сигналом пари перетворювачів температури з різницею температур.

13. Відносна МДП обчислювача, виражена у відсотках:

Ec = (0,5 + Dqmin / Dq),

де похибка Ec встановлює зв'язок між виміряним значенням кількості теплоти і прийнятим дійсним значенням кількості теплоти.

14. Значення критичної зміни для складових частин теплолічильника дорівнює відповідному абсолютному значенню МДП, застосовної до цієї складової частини (пункти 11, 12 або 13 цього додатка).

15. Позначення на складових частинах.

Перетворювач витрати:

Клас точності
Межі витрати
Межі температури
Номінальний коефіцієнт лічильника (наприклад, літрів/імпульс) або відповідний вихідний сигнал
Позначення напрямку потоку

Пара перетворювачів температури:

Ідентифікація виду (наприклад, Pt 100)
Межі температури
Межі різниці температур

Обчислювач:

Тип перетворювачів температури
Межі температури
Межі різниці температур
Необхідний номінальний коефіцієнт (наприклад, літрів/імпульс) або відповідний вхідний сигнал, що надходить від перетворювача витрати
Місце установки перетворювача витрати: у прямому або зворотному потоці

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

16. Під час вимірювання для побутових потреб дозволяється застосовувати теплолічильник класу 3.

17. Під час вимірювання для комерційного обліку дозволяється застосовувати будь-які теплолічильники класу 2.

18. Суб'єкт господарювання, що надає комунальні послуги, або уповноважена особа, яка має право встановлювати теплолічильник, повинна гарантувати визначення властивостей стосовно вимог, викладених у пункті 2 цього додатка, з метою забезпечення придатності теплолічильника для точних вимірювань споживання кількості теплоти, передбаченого або прогнозованого.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

19. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту:

B + F або B + D або H1.

 

ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО І ДИНАМІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ РІДИН, КРІМ ВОДИ

1. Відповідні суттєві вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують до вимірювальних систем, призначених для безперервного та динамічного вимірювання кількостей (об'єму або маси) будь-яких рідин, крім води. За потреби, терміни "об'єм і л" в цьому додатку можуть читатися як "маса і кг".

Визначення

Лічильник - засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), призначений для безперервного вимірювання, запам'ятовування та відображення в фактичних умовах вимірювання кількості рідини, що проходить через вимірювальний перетворювач у закритих, повністю заповнених трубопроводах.

Обчислювач - частина лічильника, яка приймає вихідний сигнал від вимірювального перетворювача(-ів) і, можливо, від приєднаних ЗВТ, та відображає результати вимірювань.

Приєднаний ЗВТ - ЗВТ, підключений до обчислювача для вимірювання певних величин, які характеризують властивості рідини, для введення поправок та/або перетворення.

Пристрій перетворення - частина обчислювача, яка, враховуючи характеристики рідини (температуру, густину тощо), виміряні за допомогою приєднаних ЗВТ або збережені в пам'яті, автоматично перетворює:

об'єм рідини, який вимірюється в фактичних умовах в об'єм, який приведений до стандартних умов та/або в масу;

масу рідини, виміряну в фактичних умовах, в об'єм в фактичних умовах вимірювання та/або в об'єм приведений до стандартних умов.

Примітка. Пристрій перетворення включає відповідні приєднані ЗВТ.

Стандартні умови - задані умови, до яких приводиться кількість рідини виміряна в фактичних умовах вимірювання.

Вимірювальна система - система, що включає власне лічильник і всі пристрої, необхідні для забезпечення достовірних вимірювань або призначені для сприяння виконанню вимірювальних операцій.

Колонка паливороздавальна - вимірювальна система, призначена для заправки автотранспортних засобів, малих суден та малих літаків.

Система самообслуговування - система, яка дозволяє споживачеві (користувачеві) використовувати вимірювальну систему з метою отримання рідини для власних потреб.

Пристрій самообслуговування - спеціальний пристрій, який є частиною системи самообслуговування і який дозволяє одній з вимірювальних систем функціонувати в цій системі самообслуговування.

Мінімальна виміряна кількість (МВК) - найменша кількість рідини, за якої вимірювання метрологічно прийнятні для вимірювальної системи.

Прямі покази - покази об'єму або маси, що відповідають вимірюванню, яке лічильник може фізично здійснити.

Примітка. Прямі покази можуть бути перетворені в іншу величину за допомогою пристрою перетворення.

Перервною/безперервною вимірювальна система вважається, якщо потік рідини може/не може бути зупинений легко і швидко.

Діапазон витрати - діапазон між мінімальною витратою (Qmin) і максимальною витратою (Qmax).

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

Нормовані робочі умови

2. Виробник зазначає нормовані робочі умови для ЗВТ, зокрема:

1) Діапазон витрати.

Значення діапазону витрати повинні відповідати таким умовам:

діапазон витрати вимірювальної системи повинен бути в межах діапазонів витрати кожного з її елементів, зокрема, лічильника;

лічильник та вимірювальна система:

Таблиця 1

Спеціальні вимірювальні системи

Характеристики рідини

Мінімальне співвідношення Qmax:Qmin

Колонка паливороздавальна

Незріджені гази

10:1

Зріджені гази

5:1

Вимірювальна система

Кріогенні рідини

5:1

Вимірювальні системи на трубопроводах та для завантаження суден

Усі рідини

Підходять для застосування

Всі інші вимірювальні системи

Усі рідини

4:1

2) На ЗВТ, який може вимірювати властивості рідини, зазначається назва або тип рідини або її відповідні характеристики, наприклад:

діапазон температури;

діапазон тиску;

діапазон густини;

діапазон в'язкості.

3) Номінальне значення напруги джерела змінного струму та/або граничні значення напруги джерела постійного струму.

4) Стандартні умови для перетворених величин.

Класи точності і максимально допустимі похибки (МДП)

3. Для вимірювання кількості рідин, рівних або більших, ніж два літри, значення МДП наведено в таблиці 2:

Таблиця 2

 

Клас точності

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Вимірювальні системи (A)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Лічильники (B)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %

4. Для вимірювання кількості рідин, менших, ніж два літри, значення МДП наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Виміряний об'єм V

МДП

V < 0,1 L

4-х кратне значення з таблиці 2 цього додатка, застосовується до 0,1 л

0,1 L Ј V < 0,2 L

4-х кратне значення з таблиці 2 цього додатка

0,2 L Ј V < 0,4 L

2-х кратне значення з таблиці 2 цього додатка, застосовується 0,4 л

0,4 L Ј V < 1 L

2-х кратне значення з таблиці 2 цього додатка

1 L Ј V < 2 L

Значення з таблиці 2, застосовується до 2 л

5. Проте, незалежно від виміряної кількості, значення МДП може обиратися найбільшим з двох значень:

абсолютне значення МДП, зазначене в таблиці 2 або в таблиці 3 цього додатка;

абсолютне значення МДП для мінімальної виміряної кількості (Emin).

6. Для мінімальних виміряних кількостей, рівних, або більших ніж 2 літри, застосовуються такі умови:

1) Умова 1.

Emin повинно відповідати умові: Emin і 2 R,

де R - найменша ціна поділки показувального пристрою.

2) Умова 2.

Emin задається формулою:

Emin = (2МВК) х (A / 100), де

МВК - мінімальна виміряна кількість,

A - цифрове значення, вказане в рядку A таблиці 2 цього додатка.

7. Для мінімальних виміряних кількостей, менших ніж 2 літри, застосовується вищевказана Умова 1 та Emin у два рази перевищує значення, зазначене таблиці 3 цього додатка, і стосується рядка A таблиці 2 цього додатка.

8. Перетворені покази.

У випадку перетворення показів (приведення показів до стандартних умов або до іншої величини), МДП є такі ж, як вказані в рядку A таблиці 2 цього додатка.

9. Пристрої перетворення.

Значення МДП перетворених показів, обумовлені пристроєм перетворення, дорівнюють ±(A-B), де A і B є значеннями, встановленими в таблиці 2 цього додатка.

Частини пристроїв перетворення можуть випробовуватися окремо.

Обчислювач.

Значення МДП показів кількості рідини, що застосовуються для проведення обчислень, додатні чи від'ємні, дорівнюють 0,1 від значення МДП наведених у рядку А таблиці 2.

Приєднані ЗВТ.

Приєднані ЗВТ повинні мати точність принаймні таку, як зазначено в таблиці 4.

Таблиця 4

МДП вимірювань

Класи точності вимірювальної системи

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Температура

±0,3° C

±0,5° C

±1,0° C

Тиск

менше 1 МПа: ±50 кПа
від 1 до 4 МПа: ±5 %
більше 4 МПа: ±200 кПа

Густина

±1 кг/м3

±2 кг/м3

±5 кг/м3

Ці значення використовуються пристроями перетворення для відображення властивостей, що характеризують рідину.

Точність для функції обчислення.

МДП (за модулем) обчислення величини кожної властивості, що характеризує рідину, дорівнює двом п'ятим значення, наведеного в таблиці 4 цього додатка.

10. Вимога абзацу 5 пункту 9 цього додатка застосовується не лише для перетворення, а й для будь-якого обчислення.

11. Вимірювальна система не повинна надавати перевагу жодній із сторін, використовуючи значення МДП чи систематичним чином.

Максимально допустимий вплив перешкод

12. Наслідком впливу електромагнітних завад на вимірювальну систему повинен бути один з наступних:

зміна результату вимірювання не перевищує значення критичної зміни, наведеного в пункті 13 цього додатка;

покази результату вимірювання у разі миттєвої зміни не можуть інтерпретуватися, запам'ятовуватися або передаватися як результат вимірювання. Крім того, для перервної системи це може також означати неможливість проведення будь-якого вимірювання;

зміна результату вимірювання перевищує значення критичної зміни. В цьому випадку вимірювальна система повинна забезпечувати повернення результату вимірювання, який був безпосередньо перед виникненням значення критичної зміни і відключати потік.

13. Значення критичної зміни перевищує значення однієї п'ятої МДП для певної виміряної кількості або Emin.

Довговічність

14. Після проведення відповідного випробування з урахуванням періоду часу, визначеного виробником, повинні задовольнятися такі критерії: відхилення результату вимірювання після випробування на довговічність по відношенню до первинного результату вимірювання не повинно перевищувати значення для лічильників, зазначених у рядку В таблиці 2 цього додатка.

Придатність до експлуатації

15. Для будь-якої виміряної кількості, що відноситься до одного і того ж вимірювання, покази, отримані різними пристроями, не повинні відрізнятися один від одного більш ніж на ціну поділки, якщо пристрої мають однакову ціну поділки. Якщо ці пристрої мають різні ціни поділки, то різниця показів не повинна перевищувати найбільше значення ціни поділки.

Проте, для систем самообслуговування ціна поділки основного пристрою відображення інформації вимірювальної системи та ціна поділки пристрою самообслуговування повинні бути однаковими, і результати вимірювань не повинні відрізнятися один від одного.

16. Не повинно бути можливості змінити виміряну величину в нормальних умовах експлуатації, якщо тільки така зміна не буде очевидною.

17. Наявність повітря чи газу, визначення вмісту якого в рідині утруднене, не повинна призводити до зміни похибки більш ніж:

на 0,5 % для рідин, крім питних, і для рідин з в'язкістю не більше 1 мПа·с;

на 1 % для питних рідин або для рідин з в'язкістю понад 1 мПа·с.

Проте, допустима зміна похибки ніколи не повинна бути меншою, ніж 1 % від МВК. Це значення застосовується за наявності повітряних чи газових кишень.

18. ЗВТ, які використовують при прямих продажах.

Вимірювальна система для прямих продажів оснащується засобом для скидання показів на нуль.

Не повинно бути можливості змінити виміряну величину.

Відображення кількості, під час відпуску споживачу (користувачу), має зберігатися постійним, поки результат вимірювання не буде визнано усіма учасниками операції.

Вимірювальні системи для прямих продажів повинні бути перервними.

Наявність повітря чи газу у рідині не повинно призводити до зміни похибки, що перевищує значення, зазначені у пункті 17 цього додатка.

19. Колонка паливороздавальна.

Пристрої відображення інформації на паливороздавальних колонках не повинні мати можливості обнулення під час відпуску дози.

Початок відпуску нової дози має бути заборонено до обнулення пристрою відображення інформації.

Якщо вимірювальна система оснащена пристроєм відображення вартості відпущеної дози, різниця між вартістю, що відображається і обчисленою вартістю (на основі ціни за одиницю і кількості відпущеної дози) не повинна перевищувати вартості, що відповідає Emin. Однак, ця різниця не повинна бути меншою, ніж найменша грошова величина, тобто 0,01 грн.

Порушення електричного живлення

20. Вимірювальна система повинна бути забезпечена або аварійним джерелом електроживлення, який забезпечить всі вимірювальні функції в разі порушення живлення від мережі, або обладнана засобами для збереження або відображення наявних даних, що дозволить завершити операцію, та засобами для зупинки потоку в момент порушення подачі живлення від мережі.

Введення в експлуатацію

Таблиця 5

Клас точності

Типи вимірювальних систем

0,3

Вимірювальні системи на трубопроводі

0,5

Усі вимірювальні системи, крім окремо зазначених у цій таблиці, зокрема:
- колонки паливороздавальні (крім зріджених газів),
- вимірювальні системи на автоцистернах для рідин з низькою в'язкістю (<20 мПа·с),
- вимірювальні системи для розвантаження/завантаження танкерів, залізничних та автомобільних цистерн(1),
- вимірювальні системи для молока,
- вимірювальні системи для заправки літаків.

1,0

Вимірювальні системи для зріджених газів під тиском, які виміряються при температурі, що дорівнює або вище мінус 10° C,
Вимірювальні системи, які, зазвичай, належать до класу 0,3 або 0,5, але використовуються для рідин:
- з температурою нижче мінус 10° C або вище 50° C,
- з динамічною в'язкістю понад 1000 мПа·с
- з максимальною об'ємною витратою не більше 20 л/год.

1,5

Вимірювальні системи для зрідженого вуглекислого газу
Вимірювальні системи для зріджених газів під тиском, виміряним за температури нижче мінус 10° C (крім кріогенних рідин)

2,5

Вимірювальні системи для кріогенних рідин (температура нижче мінус 153° C)

____________
(1) Може вимагатись застосування вимірювальних систем класів точності 0,3 або 0,5 для роботи з мінеральними маслами для розвантаження (завантаження) суден та залізничних і автомобільних цистерн.

Примітка. Виробник може встановлювати вищу точність для певного типу вимірювальної системи.

Одиниці вимірювань

21. Вимірювана кількість відображається в мілілітрах, кубічних сантиметрах, літрах, кубічних метрах, грамах, кілограмах або тонах.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

22. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту:

B + F, або B + D, або H1, або G.

 

АВТОМАТИЧНІ ЗВАЖУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

1. Відповідні суттєві вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують до автоматичних зважувальних приладів, призначених для визначення маси тіла з використанням сили тяжіння, яка діє на тіло.

Визначення

Автоматичний зважувальний прилад - прилад, що визначає масу продукту без втручання оператора і діє за попередньо заданою програмою автоматичних процесів, властивих для даного приладу.

Автоматичний прилад для зважування розділених вантажів (автоматичні ваги) - автоматичний зважувальний прилад, який визначає масу заздалегідь розділених вантажів (наприклад, товарів в упаковці) або одиничних вантажів з розсипного матеріалу.

Автоматичні контрольні ваги - автоматичні ваги, що підрозділяють готові вироби різної маси на дві або більше підгрупи згідно із значенням різниці між їхньою масою і заданим номінальним значенням.

Автоматичні ваги з етикетуванням маси - автоматичні ваги, які наклеюють на окремі готові вироби етикетки зі значенням маси.

Автоматичні ваги з етикетуванням маси/ціни - автоматичні ваги, які наклеюють на окремі готові вироби етикетки зі значенням маси та інформацією про вартість.

Автоматичний ваговий дозатор дискретної дії - автоматичний зважувальний прилад, який заповнює місткості попередньо заданими і фактично сталими за масою дозами матеріалу.

Автоматичні ваги дискретної дії для сумарного обліку (бункерні ваги для сумарного обліку) - автоматичний зважувальний прилад, який зважує розсипний матеріал, розподіляючи його на дискретні вантажі, послідовно визначає масу кожного дискретного вантажу, підсумовує результати зважування і доставляє дискретні вантажі до ємкості.

Ваги безперервної дії для сумарного обліку - автоматичний зважувальний прилад, який безперервно визначає масу розсипного матеріалу на стрічці конвеєра, без систематичного розподілу зазначеного матеріалу і без переривання руху стрічки конвеєра.

Залізничні платформні ваги - автоматичний зважувальний прилад, оснащений вантажоприймальною платформою з рейками для пересування залізничних транспортних засобів.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

РОЗДІЛ I
Загальні вимоги до всіх типів автоматичних зважувальних приладів

Нормовані робочі умови

2. Виробник установлює нормовані робочі умови для приладу, зокрема:

1) Для вимірюваної величини:

діапазон вимірювання приладу у вигляді його найбільшої і найменшої границь зважування.

2) Для впливних величин, пов'язаних з електричним живленням:

у випадку джерела напруги змінного струму - номінальне значення напруги змінного струму, або граничні значення напруги живлення змінного струму;

у разі джерела напруги постійного струму - номінальне і мінімальне значення напруги постійного струму, або граничні значення напруги живлення постійного струму.

3) Для механічних і кліматичних впливних величин:

мінімальне значення діапазону температури становить 30° C, якщо інше не зазначене в інших пунктах цього додатка.

Класи зовнішніх механічних умов, згідно пункту 6 додатка 1, не застосовуються. Для приладів, які використовуються в особливо напружених умовах експлуатації (наприклад, прилади, вбудовані в транспортний засіб), виробник повинен визначити механічні умови використання.

4) Для інших впливних величин (якщо такі є):

продуктивність (продуктивності) роботи;

властивості матеріалу, що підлягає зважуванню.

Гранично допустимий вплив завад - електромагнітне середовище

3. Вимоги щодо функціонування і значення критичної зміни наведено у відповідному розділі цього додатка для кожного типу приладу.

Придатність до експлуатації

4. Забезпечується таке обмеження впливу нахилу, навантаження і продуктивності роботи, за якого у разі нормального функціонування приладу значення похибки не перевищує значення максимально допустимої похибки (МДП).

5. Пристрої переміщення матеріалу, якими оснащується прилад, за умов його нормального функціонування повинні запобігати перевищенню МДП, а їх конструкція повинна відповідати властивостям матеріалу, що зважується.

6. Інтерфейс приладу повинен бути простим і ефективним.

7. Необхідно забезпечити можливість проведення оператором перевірки правильності показів.

8. Необхідно забезпечити можливість встановлення показів на нуль так, щоб за умови нормального функціонування приладу не перевищувалися МДП.

9. У разі, коли можливо вивести на друкувальний пристрій результат, що виходить за границі діапазону вимірювання, зазначений результат відповідно ідентифікується.

Оцінка відповідності

10. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності з числа згаданих у пункті 45 цього Технічного регламенту.

Для механічних систем:

B + D, або B + E, або B + F, або D1,або F1, або G, або H1;

Для електромеханічних пристроїв:

B + D, або B + E, або B + F, або G, або H1;

Для електронних систем або систем, що містять програмний продукт:

B + D, або B + F, або G, або H1.

РОЗДІЛ II
Автоматичні прилади для зважування розділених вантажів

Класи точності

11. Прилади поділяються за основними категоріями, які позначаються літерою "X" або "Y" і визначаються виробником.

12. Основні категорії поділяються на чотири класи точності: XI, XII, XIII, XIIII і Y (I), Y(II), Y(a) і Y(b), які визначаються виробником.

Прилади категорії X

13. Категорія X застосовується до приладів, що використовуються для здійснення контролю за продуктами, фасованими з урахуванням вимог Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, які стосуються упакованих одиниць.

14. Класи точності доповнюються коефіцієнтом (x), з урахуванням якого визначається максимально допустиме середнє квадратичне відхилення, зазначене в пункті 17 цього додатка.

Виробник повинен вказати коефіцієнт (x), який Ј 2 і визначається у вигляді 1 х 10k, 2 х 10k або 5 х 10k, де k - від'ємне ціле число або нуль.

Прилади категорії Y

15. Категорія Y застосовується до всіх інших автоматичних приладів для зважування розділених вантажів.

Максимально допустимі похибки

16. Максимально допустимі середні похибки приладів категорії X і МДП приладів категорії Y наводяться у таблиці 1 цього додатка.

Таблиця 1

Навантаження нетто (m), виражене через ціну повірочної поділки (e)

Максимально допустимі середні похибки

Максимально допустимі похибки

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIIII

Y(b)

X

Y

0 < m Ј 50000

0 < m Ј 5000

0 < m Ј 500

0 < m Ј 50000

±0,5 e

±1 e

50000 < m Ј 200000

5000 < m Ј 20000

500 < m Ј 2000

50000 < m Ј 200000

±1,0 e

±1,5 e

200000 < m

20000 < m Ј 100000

2000 < m Ј 10000

200000 < m

±1,5 e

±2 e

17. Середнє квадратичне відхилення.

Максимально допустиме значення середнього квадратичного відхилення для приладу класу точності X(x) відповідає добутку коефіцієнта (x) на значення, наведене в таблиці 2 цього додатка.

Таблиця 2

Навантаження нетто (m)

Максимально допустиме значення середнього квадратичного відхилення для класу точності X(1)

m Ј 50 г

0,48 %

50 г < m Ј 100 г

0,24 г

100 г < m Ј 200 г

0,24 %

200 г < m Ј 300 г

0,48 г

300 г < m Ј 500 г

0,16 %

500 г < m Ј 1000 г

0,8 г

1000 г < m Ј 10000 г

0,08 %

10000 г < m Ј 15000 г

8 г

15000 г < m

0,053 %

Для класів точності XI та XII коефіцієнт (x) повинен бути менше 1.

Для класу точності XIII коефіцієнт (x) не повинен бути більше 1.

Для класу точності XIIII коефіцієнт (x) повинен бути більше 1.

18. Ціна повірочної поділки одноінтервальних приладів.

Таблиця 3

Класи точності

Ціна повірочної поділки

Кількість повірочних поділок

Мінімальне значення

Максимальне значення

XI

Y(I)

0,001 г Ј e

50000

-

XII

Y(II)

0,001 г Ј e Ј 0,05 г

100

100000

0,1 г Ј e

5000

100000

XIII

Y(a)

0,1 г Ј e Ј 2 г

100

10000

5 г Ј e

500

10000

XIIII

Y(b)

5 г Ј e

100

1000

19. Ціна повірочної поділки багатоінтервальних приладів.

Таблиця 4

Класи точності

Ціна повірочної поділки

Кількість повірочних поділок

Мінімальне значення(1)
 

Максимальне значення
 

XI

Y(I)

0,001 г Ј ei

50000

-

XII

Y(II)

0,001 г Ј ei Ј 0,05 г

5000

100000

0,1 г Ј ei

5000

100000

XIII

Y(a)

0,1 г Ј ei Ј 2 г

500

10000

XIIII

Y(b)

5 г Ј ei

50

1000

____________
(1) Для i = r застосовують відповідну колонку таблиці 3 цього додатка, в якій е замінено на er.

Де:

i = 1, 2 ... r

i - окремий інтервал зважування

r - сумарна кількість окремих інтервалів

Діапазон вимірювання

20. При визначенні діапазону вимірювання для приладів категорії Y виробник враховує, що найменша границя зважування не повинна бути меншою ніж:

100 e - для приладів класу точності Y(I);

20 e (при 0,001 г Ј e Ј 0,05 г) і 50 e (при 0,1 г Ј e) - для приладів класу точності Y(II);

20 e - для приладів класу точності Y(a);

10 e - для приладів класу точності Y(b);

5 e - для сортувальних ваг (наприклад, ваги поштові та ваги для зважування сміття).

Динамічне регулювання

21. Пристрій динамічного регулювання повинен бути у діапазоні зважування, пов'язаного із заданим значенням маси вантажу, зазначеного виробником.

22. У випадку наявності пристрою динамічного регулювання, що компенсує динамічні впливи від руху вантажу, необхідно забезпечити його захист та унеможливлення його застосування за межами діапазону зважування, пов'язаного із заданим значенням маси вантажу.

Функціонування за дії впливних величин та електромагнітних завад

23. МДП у разі дії впливних величин:

1) для приладів категорії X:

для автоматичного режиму - як зазначено в таблицях 1 і 2 цього додатка;

для статичного зважування в неавтоматичному режимі - як зазначено в таблиці 1 цього додатка.

2) для приладів категорії Y:

для кожного навантаження в автоматичному режимі - як зазначено в таблиці 1 цього додатка,

для статичного зважування в неавтоматичному режимі - як зазначено в таблиці 1 цього додатка для категорії X.

24. Значення критичної зміни внаслідок впливу перешкод становить одну ціну повірочної поділки.

25. Температурний діапазон:

для класів точності XI та Y (I) мінімальне значення діапазону становить 5° C,

для класів XII і Y (II) мінімальне значення діапазону становить 15° C.

РОЗДІЛ III
Автоматичні вагові дозатори дискретної дії

Класи точності

26. Виробник встановлює номінальний клас точності Ref(x) та експлуатаційний клас (класи) точності X(x) приладу.

27. Для кожного типу приладів установлюється номінальний клас точності Ref(x), що відповідає найвищій точності для приладу конкретного типу. Після монтажу кожному приладу приписують один або більше експлуатаційних класів точності X(x) з урахуванням властивостей матеріалу, що дозується. Коефіцієнт (x), що характеризує клас точності, повинен бути Ј2 і виражається як 1 х 10k, 2 х 10k або 5 х 10k, де k - будь-яке ціле від'ємне число або нуль.

28. Номінальний клас точності Ref(x) застосовується для статичних вантажів.

29. Для експлуатаційного класу точності X(x) літера X означає режим, що позв'язує точність та масу вантажу, а (x) - множник для обчислення максимально допустимого відхилення, зазначених для класу точності X(1) в пункті 31 цього додатка.

Максимально допустимі похибки

30. МДП при статичному зважуванні.

При статичному зважуванні за нормованих робочих умов МДП для номінального класу точності Ref(x) становлять 0,312 від максимально допустимого відхилення маси кожної дози від середнього арифметичного значення маси, зазначених у таблиці 5 цього додатка, помноженого на коефіцієнт приписаного класу (x).

Для приладів, у яких доза може створюватись більш ніж з однієї порції, зокрема накопичувальна або селективна доза, МДП для статичних вантажів при статичному зважуванні повинна відповідати вимогам до точності для значення маси дози, зазначеного у пункті 31 цього додатка (тобто не сумі границь допустимих відхилень для кожної окремої порції).

31. Максимально допустимі відхилення маси кожної дози від середнього значенням маси дози.

Таблиця 5

Значення маси доз m, г

Максимально допустимі відхилення маси кожної дози від середнього значення маси дози для класу точності X(1)

m Ј 50

7,2 %

50 < m Ј 100

3,6 г

100 < m Ј 200

3,6 %

200 < m Ј 300

7,2 г

300 < m Ј 500

2,4 %

500 < m Ј 1000

12 г

1000 < m Ј 10000

1,2 %

10000 < m Ј 15000

120 г

15000 < m

0,8 %

Примітка: Обчислене відхилення маси кожної дози від середнього значення маси дози може бути скориговано з урахуванням впливу маси частки матеріалу.

32. Похибка попередньо заданого значення (похибка задавання).

У приладах, в яких можливо задати значення маси дози, найбільша різниця між заданим значенням і значенням середньої маси дози не повинно перевищувати 0,312 максимально допустимого відхилення кожної дози від середнього значення маси дози, наведеного у таблиці 5 цього додатка.

Функціонування за дії впливних величин та електромагнітних завад

33. Значення МДП у разі дії впливних величин відповідають вимогам пункту 30 цього додатка.

34. Значення критичної зміни внаслідок впливу завад - це значення різниці між показами приладу при статичному зважуванні, яке дорівнює МДП, наведеним у пункті 30 цього додатка, обчислене за мінімальної номінальної маси дози, або зміна, яка б могла рівноцінно вплинути на значення маси дози для приладів, у яких доза утворюється з кількох порцій. Обчислене допустиме значення зміни показів округлюють до найближчого більшого, кратного ціні поділки шкали (d).

35. Виробник повинен встановлювати значення номінальної мінімальної дози.

РОЗДІЛ IV
Автоматичні ваги дискретної дії для сумарного обліку

Класи точності

36. Прилади поділяються на 4 класи точності: 0,2; 0,5; 1; 2.

Максимально допустимі похибки

37. МДП наведено в таблиці 6 цього додатка

Таблиця 6

Клас точності

МДП підсумованого вантажу

0,2

±0,10 %

0,5

±0,25 %

1

±0,50 %

2

±1,00 %

Ціна поділки шкали сумарного обліку

38. Ціна поділки шкали сумарного обліку (dt) повинна бути в діапазоні 0,01 % найбільшої границі зважування (Max) Ј dt Ј 0,2 % Max

Мінімальний підсумований вантаж (еmin)

39. Мінімальний підсумований вантаж (еmin) повинен бути не менш ніж значення маси вантажу, за якого МДП відповідають ціні поділки шкали сумарного обліку (dt) і не менш ніж мінімальний вантаж, визначений виробником.

Установлення на нуль

40. Прилади, які не зважують тару після кожного розвантаження, повинні бути забезпечені пристроєм установлення показів на нуль. Автоматичний режим роботи повинен зупинятися, якщо покази відрізняються від нульових на:

1 dt - для приладів з автоматичним пристроєм установлення на нуль,

0,5 dt - для приладів із напівавтоматичним або неавтоматичним пристроєм установлення на нуль.

Інтерфейс оператора

41. Під час автоматичної роботи повинні бути заборонені дії оператора з регулювання та функція скидання.

Виведення на друк

42. У приладах, обладнаних друкувальним пристроєм, анулювання підсумку повинно бути можливим лише після друкування такого підсумку. Повинно виконуватись друкування підсумку при перериванні автоматичного режиму роботи.

Функціонування за дії впливних величин та електромагнітних завад

43. Значення МДП у разі дії впливних величин повинні відповідати значенням, наведеним в таблиці 7 цього додатка.

Таблиця 7

Навантаження (m), виражене через ціну поділки шкали сумарного обліку (dt)

МДП

0 < m Ј 500

±0,5 dt

500 < m Ј 2000

±1,0 dt

2000 < m Ј 10000

±1,5 dt

44. Значення критичної зміни внаслідок впливу завад становить одну ціну поділки шкали сумарного обліку для будь-якого показу маси та накопиченого сумарного значення.

РОЗДІЛ V
Ваги безперервної дії для сумарного обліку

Класи точності

45. Прилади поділяють на три класи точності: 0,5; 1; 2.

Діапазон вимірювання

46. Виробник встановлює діапазон вимірювання, співвідношення між мінімальним корисним навантаженням на вузол зважування та максимально допустимим навантаженням, а також мінімальне сумарне навантаження.

47. Мінімальне сумарне навантаження еmin становить, не менше:

800d для приладів класу точності 0,5;

400 d для приладів класу точності 1;

200 d для приладів класу точності 2,

де d - ціна поділки шкали основного пристрою сумарного обліку.

Максимально допустимі похибки

48. МДП наведено в таблиці 8 цього додатка

Таблиця 8

Клас точності

МДП підсумованого вантажу

0,5

±0,25 %

1

±0,5 %

2

±1,0 %

Швидкість руху стрічки конвеєра

49. Виробник зазначає швидкість руху стрічки конвеєра. Для одношвидкісних конвеєрних ваг та конвеєрних ваг із змінюваною швидкістю, що мають ручне керування встановленням швидкості, швидкість не повинна відрізнятись більш як на 5 % від її номінального значення. Швидкість руху матеріалу не повинна відрізнятись від швидкості руху стрічки конвеєра.

Основний пристрій сумарного обліку

50. Повинно бути технічно неможливим встановлення показів основного пристрою сумарного обліку на нуль.

Функціонування за дії впливних величин та електромагнітних завад

51. Значення МДП у разі дії впливних величин для навантаження, значення якого не менше еmin, становить 0,7 відповідного значення, наведеного у таблиці 8 цього додатка і округленого до найближчого значення, кратного ціні поділки шкали пристрою сумарного обліку (d).

52. Значення критичної зміни внаслідок впливу завад становить 0,7 відповідного значення, наведеного у таблиці 8 цього додатка для навантаження, значення якого відповідає еmin для відповідного класу точності, округленого до найближчого більшого значення, кратного ціні поділки шкали пристрою сумарного обліку (d).

РОЗДІЛ VI
Залізничні платформні ваги

Класи точності

53. Прилади поділяються на 4 класи точності: 0,2; 0,5; 1; 2.

Максимально допустимі похибки

54. Значення МДП при зважуванні під час руху одного вагона або поїзда в цілому наведені у таблиці 9 цього додатка.

Таблиця 9

Клас точності

МДП

0,2

±0,1 %

0,5

±0,25 %

1

±0,5 %

2

±1,0 %

55. МДП при зважуванні під час руху зчеплених або розчеплених вагонів відповідають найбільшому з таких значень:

значенню, обчисленому згідно з таблицею 9 цього додатка, округленому до найближчого значення, кратного ціні поділки шкали;

значенню, обчисленому згідно з таблицею 9 цього додатка, округленому до найближчого значення, кратного ціні поділки шкали, для маси окремого вагона, яка становить 35 % максимальної маси вагона, зазначеної на описовому маркуванні ваг;

одній ціні поділки шкали (d).

56. Значення МДП при зважуванні поїзда під час руху відповідають найбільшому з таких значень:

значенню, обчисленому згідно з таблицею 9 цього додатка, округленому до найближчого значення, кратного ціні поділки шкали;

значенню, обчисленому згідно з таблицею 9 цього додатка для маси окремого вагона, яка становить 35 % максимальної маси вагона, зазначеної на описовому маркуванні ваг, помноженому на кількість контрольних вагонів поїзда (не більше як на 10) та округленому до найближчого значення, кратного ціні поділки шкали,

одній ціні поділки шкали (d) для кожного вагона поїзда, але не більш як 10 d.

57. При зважуванні зчеплених вагонів нормовані похибки не більш як 10 % від загальної кількості результатів зважувань, проведених при одному або кількох проїздах поїзда, можуть перевищувати відповідне значення МДП, зазначене в пункті 53 цього додатка, але не перевищувати подвоєного значення МДП.

Ціна поділки шкали (d)

58. Залежність ціни поділки шкали від класу точності, зазначено в таблиці 10.

Таблиця 10

Клас точності

Ціна поділки шкали (d)

0,2

d Ј 50 кг

0,5

d Ј 100 кг

1

d Ј 200 кг

2

d Ј 500 кг

Діапазон вимірювань

59. Найменша границя зважування становить не менше 1 т і не більше значення мінімальної маси вагона, поділеного на кількість зважувань частинами (за осями або візками).

60. Мінімальна маса вагона повинна становити не менше 50 d.

Функціонування за дії впливних величин та електромагнітних завад

61. Значення МДП у разі дії впливних величин, наведено в таблиці 11 цього додатка.

Таблиця 11

Навантаження (m), виражене через ціну поділки шкали (d)

МДП

0 < m Ј 500

±0,5 d

500 < m Ј 2000

±1,0 d

2000 < m Ј 10000

±1,5 d

62. Значення критичної зміни внаслідок впливу завад становить одну ціну поділки шкали.

 

ТАКСОМЕТРИ

1. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують до таксометрів.

Визначення

Таксометр - пристрій, який, працюючи в сукупності із генератором сигналів пройденої відстані(1), утворює засіб вимірювальної техніки. Цей пристрій вимірює тривалість поїздки, обчислює пройдену відстань на основі оброблення сигналу, що надходить від генератора сигналів пройденої відстані. Додатково він обчислює і відображає вартість проїзду на підставі обчисленої пройденої відстані та/або виміряної тривалості поїздки.

___________
(1) Вимоги цього Технічного регламенту не розповсюджуються на генератор сигналів пройденої відстані.

Вартість проїзду - сума, що підлягає оплаті за поїздку, визначається фіксованою первісною оплатою та/або відстанню і/або тривалістю поїздки. Оплата не включає вартість додаткових послуг.

Перехідне значення швидкості - значення швидкості, отримане шляхом ділення значення погодинного тарифу на значення тарифу за відстанню.

Нормальний спосіб обчислення S (однократне застосування тарифу) - обчислення вартості проїзду, засноване на застосуванні погодинного тарифу для швидкості нижче перехідної і застосування тарифу за відстанню за швидкості вище перехідної швидкості.

Нормальний спосіб обчислення D (подвійне застосування тарифу) - спосіб обчислення вартості проїзду, заснований на одночасному застосуванні погодинного тарифу та тарифу за відстанню на всю поїздку.

Робоча позиція - різні режими, за яких таксометр реалізує різні частини своїх функцій. Робочі позиції позначаються наступними показниками:

"Вільно" - робоча позиція, за якої функція обчислення вартості відключена;

"Зайнято" - робоча позиція, за якої обчислення вартості проїзду відбувається на основі можливої первинної оплати та тарифу за пройденою відстанню та/або часом поїздки;

"Зупинка" - робоча позиція, за якої вартість проїзду відображається і, принаймні, функція обчислення вартості, заснована на часі, відключена.

Вимоги до конструкції

2. Конструкція таксометра повинна дозволяти обчислювати відстань і вимірювати тривалість поїздки.

3. В робочій позиції "Зайнято" конструкція таксометра повинна забезпечувати обчислення і відображення вартості, що зростає ступенями, які дорівнюють встановленій роздільній здатності. Конструкція таксометра також повинна забезпечувати відображення остаточної суми плати за проїзд у робочій позиції "Зупинка".

4. Таксометр повинен виконувати нормальні способи обчислення S і D. Повинна бути можливість вибору між цими способами шляхом захищеного налаштування.

5. Таксометр повинен забезпечувати відображення такої інформації за допомогою відповідних захищених інтерфейсів:

робоча позиція "Вільно", "Зайнято" або "Зупинка";

дані підсумовування, згідно з пунктом 19 цього Додатка;

загальна інформація: стала генератора сигналів пройденої відстані, дата пломбування, ідентифікаційний номер таксі, поточний час, ідентифікація тарифу;

інформація щодо оплати за поїздку: повна вартість оплати, обчислення оплати, додаткова оплата, дата, час початку поїздки, час закінчення поїздки, пройдена відстань;

інформація про тариф (тарифи): параметри тарифу (тарифів).

Може бути встановлено вимогу, щоб деякі прилади були підключені до інтерфейсу (інтерфейсів) таксометра. Якщо такі прилади необхідні, то повинна бути можливість, за допомогою захищеного налаштування, автоматичної заборони роботи таксометра через відсутність або неправильне функціонування необхідного приладу.

6. За необхідності, повинна надаватися можливість регулювання у таксометрі сталої генератора сигналу пройденої відстані, з яким має бути з'єднаний таксометр і забезпечена захищеність цього регулювання.

Нормовані робочі умови

7. Застосовується клас M3 щодо механічних чинників умов експлуатації.

8. Виробник повинен встановлювати нормовані робочі умови для таксометра, зокрема:

мінімальний температурний діапазон (різниця між верхньою та нижньою границями робочого діапазону температури оточуючого середовища) 80° C для навколишнього середовища;

граничні значення потужності, що споживає таксометр при живленні від мережі постійного струму, для якої сконструйований таксометр.

Максимально допустимі похибки (МДП)

9. МДП, виключаючи будь-які похибки, пов'язані із застосуванням таксометра в таксі, повинні бути в наступних границях:

для витраченого часу: ±0,1 %, але не менше за абсолютним значенням, ніж 0,2 с;

для пройденої відстані: ±0,2 %, але не менше за абсолютним значенням, ніж 4 м;

при обчисленні вартості проїзду (у тому числі враховуючи округлення): ±0,1 %, але не менше за абсолютним значенням ніж одиниця найменшого розряду при індикації оплати.

Допустимий вплив перешкод

10. Стійкість до електромагнітних завад.

Застосовний клас електромагнітних впливів - E3.

За наявності електромагнітних завад МДП, зазначені в пункті 9 цього додатка, не повинні перевищуватись.

Порушення електроживлення

11. За умови зниження напруги живлення до значення, нижчого за найменше граничне, встановлене виробником, таксометр повинен:

продовжувати правильно функціонувати або відновити правильне функціонування без втрат даних, що були наявні до зниження напруги, якщо зниження напруги було тимчасовим, тобто після перезапуску двигуна;

перервати свої вимірювальні функції та повернутися в робочу позицію "Вільно", якщо зниження напруги було тривалим.

Інші вимоги

12. Виробник таксометра повинен визначати умови сумісності таксометра і генератора сигналів пройденої відстані.

13. Якщо здійснюється додаткова оплата за додаткові послуги, що вводиться водієм в ручному режимі, то вона повинна виключатися зі значення вартості проїзду, що відображається. Однак у цьому випадку таксометр може тимчасово відображати значення вартості із додатковою оплатою.

14. При підрахунку вартості способом D таксометр може мати додатковий режим відображення, в якому на дисплеї в реальному часі будуть відображатися тільки загальна пройдена відстань і тривалість поїздки.

15. Всі значення, що відображаються, повинні бути доступними для пасажира. Ці значення разом з їх ідентифікаціями повинні легко прочитуватися при денному світлі і в нічних умовах.

16. Якщо оплата за проїзд або заходи, які необхідно вжити проти шахрайського використання, можуть залежати від функціонального вибору між попередньо заданим налаштуванням або вільним налаштуванням даних, то повинна передбачатися можливість захисту налаштувань таксометру і введення даних.

17. Наявні можливості захисту інформації в таксометрі повинні бути такими, щоб забезпечити окремий захист налаштувань.

18. Положення пункту 27 додатка 1 цього Технічного регламенту поширюються також на тарифи.

19. Таксометр повинен бути оснащений підсумовувальними пристроями, що не втрачають інформацію, щодо всіх наступних величин:

загальна відстань, пройдена таксі;

загальна відстань, пройдена з пасажирами;

загальна кількість посадок;

загальна сума грошей, сплачених за додаткові послуги;

загальна сума грошей, отриманих за проїзд.

Підсумовані значення повинні включати збережені в пам'яті значення відповідно до вимог пункту 11 цього додатка за умов зниження напруги живлення.

20. При відключенні живлення таксометр повинен зберігати підсумовані значення протягом одного року з метою зчитування показів таксометра іншими засобами.

21. Повинні бути вжиті адекватні заходи для захисту дисплея, що відображає підсумовані значення, від можливості обману пасажирів.

22. Автоматична зміна тарифів дозволяється відносно:

відстані поїздки;

тривалості поїздки;

часу доби;

дати;

дня тижня.

23. Якщо характеристики таксі є важливими для правильності роботи таксометра, то таксометр повинен бути оснащений засобами, що забезпечують захист з'єднання таксометра в таксі, в якому він встановлюється.

24. Для цілей перевірки після встановлення в таксі таксометр повинен мати можливість окремої перевірки точності вимірювань часу і відстані, а також точності обчислень.

25. Таксометр та інструкції щодо його встановлення, розроблені виробником, повинні, за умови установки таксометра згідно з інструкціями, забезпечити неможливість заміни обманним способом вимірювального сигналу, який відповідає пройденій відстані.

26. Загальні суттєві вимоги, що стосуються обманного використання, мають виконуватися таким чином, щоб були захищені інтереси споживача, водія, роботодавця водія і фіскальних органів.

27. Конструкція таксометра повинна забезпечувати точність його роботи в границях МДП без додаткового регулювання протягом 1 року нормальної експлуатації.

28. Таксометр повинен бути обладнаний годинником поточного часу, за допомогою якого зберігаються час доби і дата. Одне з цих значень, або обидва, можуть бути використані для автоматичної зміни тарифів.

Вимоги для годинника поточного часу такі:

вимірювання часу має проводитись із точністю ±0,02 %;

можливість корекції годинника має бути обмежена двома хвилинами на тиждень;

переведення годинників на літній або зимовий час має здійснюватися автоматично;

корекція, автоматична або ручна, забороняється під час поїздки.

29. Значення пройденої відстані і витраченого часу, відображені таксометром або роздруковані відповідно до цього Технічного регламенту, повинні виражатися у таких одиницях:

пройдена відстань - кілометри;

витрачений час - в секундах, хвилинах чи годинах, при цьому обирається найбільш прийнятний спосіб; з урахуванням необхідної роздільної здатності та необхідності попередження невірного тлумачення.

Оцінка відповідності

30. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту:

B + F, або B + D, або H1.

 

МАТЕРІАЛЬНІ МІРИ

РОЗДІЛ 1
Матеріальні міри довжини

1. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому розділі, застосовують до матеріальних мір довжини, визначених нижче. Проте, вимогу щодо надання копій декларації про відповідність можна тлумачити як додавання їх до партії або вантажу, а не до окремих приладів.

Визначення

Матеріальна міра довжини - засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що містить позначки шкали, відстань між якими дано в стандартних одиницях виміру довжини.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

Нормальні умови

2. Для рулеток, довжина яких дорівнює або більше 5 метрів, максимально допустимі похибки (МДП) повинні бути дотримані при зусиллі натягу стрічки п'ятдесят ньютон або інших значеннях сили, які встановлені виробником і відповідно марковані на рулетці, або для жорстких чи напівжорстких мір, коли сила натягу не встановлюється.

3. Нормальною температурою є 20° C, якщо інша не встановлена виробником і, відповідно, не маркована на мірі.

Максимально допустимі похибки

4. МДП (за модулем), у міліметрах, на довжині, обмеженій двома будь-якими несуміжними відмітками шкали, виражають формулою ± (a + bL), де:

L - значення довжини, округлене до наступного цілого числа метрів;

a і b - значення, вказані нижче в таблиці 1.

Якщо останній інтервал шкали обмежений поверхнею, МДП для будь-якої довжини, починаючи з цієї точки, збільшується на величину c, наведену в таблиці 1.

Таблиця 1

Клас точності

a (мм)

b

c (мм)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III

0,6

0,4

0,3

D - спеціальний клас для занурюваних стрічок (з вантажем)(1)
До і включно 30 м(2)

1,5

нуль

нуль

S - спеціальний клас стрічок для опоясування резервуарів
На кожні 30 м, якщо стрічка підтримується на пласкій поверхні

1,5

нуль

нуль

____________
(1) Застосовується для комбінацій стрічка/вантаж.

(2) Якщо номінальна довжина стрічки перевищує 30 м, то допускається додаткова МДП, рівна 0,75 мм на кожні 30 м довжини стрічки.

Мірні стрічки з вантажем можуть бути також класів I або II в тих випадках, коли довжина між двома позначками шкали, одна з яких знаходиться на грузилі, а інша на стрічці, МПД дорівнює ±0,6 мм, якщо застосування формули дає значення менше, ніж 0,6 мм.

Значення МДП для довжини, що знаходиться між двома послідовними відмітками шкали, і максимально допустимі різниці між двома послідовними інтервалами вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

Довжина i інтервалу

МДП або різниця в міліметрах відповідно до класу точності

I

II

III

i Ј 1 мм

0,1

0,2

0,3

1 мм < i Ј 1 см

0,2

0,4

0,6

Якщо рулетка є складаною мірою, то похибки через стики, додатково до вище зазначених, не повинні мати значення, що перевищують 0,3 мм для класу II і 0,5 мм для класу III.

Матеріали

5. Матеріали, застосовувані для матеріальних мір, повинні бути такими, щоб при зміні температури на ±8° C відносно номінальної, зміна довжини не перевищувала МДП. Це не поширюється на міри класу S і класу D, для яких виробник може при необхідності вводити поправки на теплове розширення при знятті відліків.

6. Міри, виконані з матеріалу, розміри яких значним чином змінюються внаслідок впливу широкого діапазону відносної вологості, можуть бути віднесені тільки до класів II і III.

Маркування

7. На міру повинно бути нанесено її номінальне значення. На всіх шкалах, проградуйованих в міліметрах, наносять цифрові позначки через сантиметр і всі штрихи мір зі шкалою більше 2 см повинні бути позначені цифровими позначками.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

8. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності з числа наведених у пункті 45:

F1, або D1, або B + D, або H, або G.

РОЗДІЛ 2
Міри місткості для роздрібного продажу рідин

9. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому розділі, застосовують до мір місткості, що використовуються для роздрібного продажу рідин (далі - міри місткості), визначених нижче. Проте, вимогу щодо надання копій декларації про відповідність можна тлумачити як додавання їх до партії або вантажу, а не до окремих приладів. Окрім того, не застосовується вимога до ЗВТ щодо розміщення інформації про його клас точності.

Визначення

Міра місткості для роздрібного продажу рідин - міра місткості (такі як стакан для пиття, кухоль або дрібна міра місткості), призначена для визначення певного об'єму рідини (іншої, ніж фармацевтичний продукт), яка продається для безпосереднього споживання.

Мірний посуд - міра місткості для роздрібного продажу рідин, маркована рискою для позначення номінального значення місткості.

Міра номінальної місткості - міра місткості для роздрібного продажу рідин, внутрішній об'єм якої дорівнює номінальній місткості.

Передавальна міра місткості - міра місткості для роздрібного продажу рідин, що застосовується для дозування при переливанні рідини перед її вживанням.

Місткість міри - внутрішній об'єм для мір номінальної місткості або внутрішній об'єм, обмежений позначкою заповнення для мірного посуду.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

Нормальні умови

10. Температура: нормальна температура при вимірюванні місткості дорівнює 20° C.

11. Положення для правильного вимірювання: вільне положення на горизонтальній поверхні.

Максимально допустимі похибки

Таблиця 1

 

Мірна риска

Міра номінальної місткості

Передавальні міри місткості

 

 

<100 мл

±2 мл

-0
+4 мл

і100 мл

±3 %

-0
+6 %

Міри місткості для роздрібного продажу рідин

 

 

<200 мл

±5 %

-0
+10 %

і200 мл

±(5 мл + 2,5 %)

-0
+10 мл + 5 %

Матеріали

12. Міри місткості повинні виготовлятися з матеріалів, що мають достатню жорсткість і постійність розмірів для збереження місткості в межах максимально допустимої похибки.

Форма

13. Передавальні міри повинні виготовлятися таким чином, щоб зміна місткості, яка дорівнює МДП, спричиняла би зміну рівня не менше 2 мм біля краю номінальної місткості або відносно мірної риски.

14. Передавальні міри повинні виготовлятися таким чином, щоб повний злив вимірюваної рідини був безперешкодним.

Маркування

15. Значення номінальної місткості, нанесене на міру, має бути чітким і не стиратися.

16. Міри місткості для роздрібного продажу рідин можуть також маркуватися трьома чітко нанесеними позначками місткості, жодне з яких не повинно приводити до плутанини одне з одним.

17. Всі маркування повинні бути досить чіткими і стійкими, щоб в умовах експлуатації МДП не перевищувались.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

18. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту:

A2, або F1, або D1, або E1, або B + E, або B + D, або H.

 

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ

1. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують для приладів для вимірювання розмірів, типи яких визначено нижче.

Визначення

Засіб вимірювання довжини - засіб, що служить для визначення довжини матеріалу протяжного типу (наприклад, текстильних матеріалів, смуг і кабелів) під час примусової подачі продукції, що підлягає вимірюванню.

Засіб вимірювань площі - засіб, що служить для визначення площі об'єктів неправильної форми, наприклад, шкіри.

Координатні засоби вимірювань - засоби для проведення координатних вимірювань для визначення габаритних розмірів (довжина, висота, ширина) найменшого прямокутного паралелепіпеда, який повністю оточує об'єкт.

РОЗДІЛ I
Вимоги, загальні для всіх приладів для вимірювання розмірів

Стійкість до електромагнітних завад

2. Вплив електромагнітної завади на прилади для вимірювання розмірів повинно бути таким, щоб: зміна результату вимірювання не перевищувала значення критичної зміни, зазначеного в пункті 3 цього додатка; або проведення вимірювань було б неможливим; або миттєві зміни результату вимірювання не могли бути інтерпретовані, занесені в пам'ять, або передані як результат вимірювання; або зміни результату вимірювання будуть настільки істотні, що вони відзначатимуться всіма сторонами, зацікавленими в результаті вимірювання.

3. Значення критичної зміни дорівнює одній ціні поділки.

Оцінка відповідності

4. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту.

Для механічних або електромеханічних приладів:

F1, або E1, або D1, або B + F, або B + E, або B + D, або H, або H1, або G.

Для електронних приладів або приладів, що мають програмне забезпечення:

B + F або B + D або H1 або G.

РОЗДІЛ II
Засоби вимірювання довжини

Характеристики вимірюваної продукції

5. Текстильні вироби характеризуються коефіцієнтом K. Цей коефіцієнт враховує витягування (подовження) і силу на одиницю площі вимірюваного виробу і визначається за такою формулою:

K = e · (GA + 2,2 N/m2)

де e - відносне подовження зразка тканини шириною 1 м при розтяжному зусиллі 10 H, GA - сила ваги на одиницю площі зразка тканини в Н/м2.

Робочі умови

6. Діапазон.

Розміри і коефіцієнти K, де застосовно, повинні бути в діапазоні, встановленому виробником приладу. Діапазони коефіцієнта К наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

Група

Діапазон K

Вироби

I

0 < K < 2 х 10-2 Н/м2

Мале подовження

II

2 х 10-2 Н/м2 < K < 8 х 10-2 Н/м2

Середнє подовження

III

8 х 10-2 Н/м2 < K < 24 х 10-2 Н/м2

Високе подовження

IV

24 х 10-2 Н/м2< K

Дуже високе подовження

7. Коли об'єкт вимірювання в процесі вимірювання не переміщується вимірювальним приладом, його швидкість повинна бути в діапазоні, встановленому виробником приладу.

8. Якщо результат вимірювання залежить від товщини, стану поверхні і форми поставки (наприклад, з великого рулону або із в'язки), виробником встановлюються відповідні обмеження.

Максимально допустимі похибки (МДП)

9. МДП приладу наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Клас точності

МДП

I

0,125 %, але не менше 0,005 Lм

II

0,25 %, але не менше 0,01 Lм

III

0,5 %, але не менше 0,02 Lм

де Lм є мінімальною виміряною довжиною, тобто найменшою довжиною, визначеною виробником, для якої прилад призначений для використання.

Значення фактичної довжини різних типів матеріалів вимірюється за допомогою відповідних вимірювальних приладів (наприклад, рулеток). Матеріал, що підлягає вимірюванню, викладають на відповідну поверхню (наприклад, стіл), у вирівняному вигляді, без натягування.

Інші вимоги

10. Прилади повинні забезпечувати, щоб вимірювана продукція вимірювалася без натягування відповідно до передбачуваного подовження, для якого призначений прилад.

РОЗДІЛ III
Засоби вимірювання площі

Робочі умови

11. Діапазон.

Розміри в межах діапазону встановлюються виробником приладу.

12. Умови, пов'язані з продукцією.

Виробник повинен встановлювати обмеження до приладу, які стосуються швидкості і товщини, умов поверхні продукції, якщо це необхідно.

Максимально допустима похибка

13. МДП приладу дорівнює ±1,0 %, але не менше 1 дм2.

Інші вимоги

14. Надання продукції.

При відведенні назад або зупинці продукції не повинно бути похибки вимірювання, або дисплей повинен бути порожнім.

15. Ціна поділки.

Ціна поділки приладів повинна бути 1 дм2. Крім того, для випробувальних цілей повинна існувати можливість наявності ціни поділки 0,1 дм2.

РОЗДІЛ IV
Координатні засоби вимірювань

Робочі умови

16. Діапазон.

Розміри в межах діапазону встановлюються виробником приладу.

17. Мінімальний розмір.

Нижню межу мінімального розміру для всіх значень ціни поділки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Ціна поділки (d)

Мінімальний розмір (min)
(нижня межа)

d Ј 2 см

10 d

2 см < d Ј 10 см

20 d

10 см < d

50 d

18. Швидкість переміщення об'єкта

Швидкість повинна бути в діапазоні, встановленим виробником приладу.

Максимально допустима похибка

19. МДП приладу дорівнює ±1,0 d.

 

АНАЛІЗАТОРИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

1. Відповідні вимоги додатка 1 до цього Технічного регламенту, особливі вимоги цього додатка та процедури оцінки відповідності, зазначені в цьому додатку, застосовують до аналізаторів відпрацьованих газів транспортних засобів, визначених нижче, призначених для контролю і професійного обслуговування автотранспортних засобів під час експлуатації.

Визначення

2. Аналізатор відпрацьованих газів (далі - газоаналізатор) - засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), який застосовують для вимірювання об'ємної частки певних компонентів відпрацьованих газів двигунів транспортних засобів з іскровим запалюванням, при цьому вміст вологи, за якого визначають об'ємну частку цих компонентів, дорівнює вмісту вологи в аналізованій пробі.

Компоненти відпрацьованих газів, що визначаються - оксид вуглецю (CO), діоксид вуглецю (CO2), кисень (O2) та вуглеводні (HC).

Вміст вуглеводнів повинен бути виражений як об'ємна частка н-гексану (C6H14), виміряна методом інфрачервоного поглинання.

Об'ємну частку CO, CO2 і O2 виражають у відсотках (%), HC - у мільйонних частках (млн.-1). Окрім того, за об'ємною часткою компонентів відпрацьованих газів газоаналізатор обчислює величину лямбда.

3. Лямбда - безрозмірнісна величина, що характеризує ефективність згоряння палива у двигуні через співвідношення повітря - пальне у відпрацьованих газах. Лямбду визначають за стандартизованою формулою.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

Класи ЗВТ

4. Для газоаналізаторів встановлено два класи (0 і I). Відповідні мінімальні діапазони вимірювання для зазначених класів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Класи та діапазони вимірювань

Величина

Класи 0 та I

Об'ємна частка CO

від 0 до 5 %

Об'ємна частка CO2

від 0 до 16 %

Об'ємна частка HC

від 0 до 2000 млн.-1

Об'ємна частка O2

від 0 до 21 %

l

від 0,8 до 1,2

Нормовані робочі умови

5. Нормовані значення робочих умов виробник повинен встановлювати таким чином:

1) для кліматичних і механічних впливних величин:

для кліматичних умов мінімальний температурний діапазон становить 35° C;

для механічних умов застосовують клас M1.

2) для впливних величин, пов'язаних з електричним живленням:

діапазон напруги і частоти для живлення змінним струмом;

границі напруги живлення постійним струмом.

3) для атмосферного тиску:

мінімальні і максимальні значення атмосферного тиску для обох класів: pmin Ј 860 гПа, pmax і 1060 гПа.

Максимальні допустимі похибки (МДП)

6. МДП визначено таким чином:

1) для кожного виміряного значення об'ємної частки границя похибки, допустимої за нормованих робочих умов відповідно до пункту 2 додатка 1, дорівнює тому з двох значень, зазначених у таблиці 2 цього додатка, що відповідає більшій абсолютній похибці для даного значення об'ємної частки. Абсолютна похибка виражена в одиницях об'ємної частки, % або млн.-1, відносна похибка - у відсотках від дійсного значення.

Таблиця 2

МДП

Величина

Клас 0

Клас I

Об'ємна частка CO

Абсолютна ±0,03 %
Відносна ±5 %

Абсолютна ±0,06 %
Відносна ±5 %

Об'ємна частка CO2

Абсолютна ±0,5 %
Відносна ±5 %

Абсолютна ±0,5 %
Відносна ±5 %

Об'ємна частка HC

Абсолютна ±10 млн.-1
Відносна ±5 %

Абсолютна ±12 млн.-1
Відносна ±5 %

Об'ємна частка O2

Абсолютна ±0,1 %
Відносна ±5 %

Абсолютна ±0,1 %
Відносна ±5 %

2) МДП обчислення величини лямбда становить 0,3 %. Умовно істинне значення обчислюють за формулою:

  

,

де [ ] - об'ємна частка відповідного компонента, %;

K1 - коефіцієнт перерахунку результатів вимірювання вмісту вуглеводнів (HC) інфрачервоним методом на результати вимірювання полуменево-іонізаційним методом (надає виробник газоаналізатора);

Hcv - атомне відношення водень/вуглець:

для бензину E5 - 1,89

для скраплених вуглеводневих газів - 2,53

для природного газу/біометану - 4,0

для етанолу (E85) - 2,74;

Ocv - атомне відношення кисень/вуглець:

для бензину E5 - 0,016

для скраплених вуглеводневих газів - 0,0

для природного газу/біометану - 0,0

для етанолу (E85) - 0,39.

Обчислення виконують за показами газоаналізатора.

Допустимий вплив перешкод

7. Значення критичної зміни дорівнює МДП для відповідного значення об'ємної частки кожного компонента.

8. Наслідки впливу електромагнітних завад мають бути такими:

відповідна зміна результату вимірювання не перевищує значення критичної зміни, зазначеної у пункті 4 цього додатка, або

результати вимірювання представлено так, що їх неможливо визнати чинними.

Інші вимоги

9. Ціна найменшого розряду відлікового пристрою газоаналізатора повинна відповідати значенню, зазначеному у таблиці 3 цього додатка, або бути на порядок меншою.

Таблиця 3

Ціна найменшого розряду відлікового пристрою

 

CO

CO2

O2

HC

Клас 0 і клас I

0,01 %

0,1 %

(1)

1 млн.-1

____________
(1) 0,01 % для діапазону вимірювання до 4 %, для іншої частини діапазону вимірювання - 0,1 %.

Ціна найменшого розряду відлікового пристрою для величини лямбда повинна бути 0,001.

10. Середньоквадратичне відхилення 20 результатів вимірювань не повинно становити більше однієї третини від абсолютної величини МДП для відповідного значення об'ємної частки кожного компонента.

11. Час встановлення показів газоаналізатора, до якого підключено його систему відбирання та підготовки проби, на рівні 95 % від усталеного значення для CO, CO2 та HC повинен бути не більше 15 с від моменту подання калібрувальної газової суміші у газоаналізатор, який перед тим продували газом, що не містить визначуваних компонентів, наприклад, чистим повітрям. За аналогічних умов покази газоаналізатора за об'ємною часткою O2 повинні відрізняються від нуля не більше як на 0,1 % не пізніше ніж за 60 с після переключення з чистого повітря на газ, що не містить кисню.

12. Зміна результату вимірювань внаслідок впливу компонентів відпрацьованих газів, які не є визначуваними, не повинна перевищувати половину від абсолютної величини МДП за таких максимальних значень їхньої об'ємної частки:

6 % CO;

16 % CO2;

10 % O2;

5 % H2;

0,3 % NO;

2000 млн.-1 HC (у перерахунку на н-гексан);

водяна пара до стану насичення.

13. Газоаналізатор повинен мати регулювальні пристрої, що забезпечують установлення нуля, калібрування газовими сумішами та внутрішнє налаштування. Регулювальні пристрої для установлення нуля та внутрішнього налаштування повинні бути автоматичними.

14. У газоаналізаторах, що мають пристрої автоматичного або напівавтоматичного налаштування, повинна бути виключена можливість виконання вимірювань до того, як будуть закінчені налаштування.

15. Газоаналізатор повинен виявляти залишки вуглеводнів у системі подавання газу. Він не повинен виконувати вимірювання, якщо залишковий вміст вуглеводнів перед виконанням вимірювань перевищує 20 млн.-1.

16. Газоаналізатор повинен мати пристрій, який автоматично виявляє будь-яке відхилення від нормальної роботи датчика кисневого каналу, що виникло через його зношеність або розрив з'єднувальної лінії.

17. Якщо газоаналізатор може працювати з різними видами палива (наприклад, бензином або скрапленим газом), то повинна бути можливість вибору відповідних коефіцієнтів для обчислення величини лямбда без жодної неясності стосовно застосовуваної формули.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

18. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності, що згадані у пункті 45 цього Технічного регламенту:

B + F або B + D або H1.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (N XXXX)*

1. Модифікація ЗВТ/ЗВТ (ЗВТ, тип, партія чи серійний номер):
_____________________________________________________________________________________

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:
_____________________________________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація ЗВТ, яка дозволяє забезпечити його простежуваність; може включати зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного ЗВТ):
_____________________________________________________________________________________

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
_____________________________________________________________________________________

6. Посилання на відповідні національні стандарти, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:
_____________________________________________________________________________________

7. Додаткова інформація: ________________________________________________________________

Підписано від імені та за дорученням: _____________________________________________________

(місце та дата видання): _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (підпис): _____________________________________________

____________
* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов'язковим.

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів та Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

-

-

Пункт 1

Пункт 1 Статті 2

Пункт 2

Пункт 2 Статті 2

Пункт 3

Стаття 3

-

Абзац 1 статті 4

Абзац перший пункту 4

Пункт 1 статті 4

Підпункт 7 пункту 4

Пункт 2 статті 4

Підпункт 6 пункту 4

Пункт 3 статті 4

-

Пункт 4 статті 4

-

Пункт 5 статті 4

Підпункт 11 пункту 4

Пункт 6 статті 4

Підпункт 2 пункту 4

Пункт 7 статті 4

Підпункт 1 пункту 4

Пункт 8 статті 4

Підпункт 5 пункту 4

Пункт 9 статті 4

Останній абзац пункту 4

Пункт 10 статті 4

Підпункт 9 пункту 4

Пункт 11 статті 4

Підпункт 14 пункту 4

Пункт 12 статті 4

Останній абзац пункту 4

Пункт 13 статті 4

Підпункт 15 пункту 4

Пункт 14 статті 4

Останній абзац пункту 4

Пункт 15 статті 4

-

Пункт 16 статті 4

-

Пункт 17 статті 4

Підпункт 13 пункту 4

Пункт 18 статті 4

Підпункт 12 пункту 4

Пункт 19 статті 4

Підпункт 3 пункту 4

Пункт 20 статті 4

Підпункт 4 пункту 4

Пункт 21 статті 4

-

Пункт 22 статті 4

-

-

Підпункт 8 пункту 4

-

Підпункт 10 пункту 4

-

Останній абзац пункту 4

Стаття 5

Пункти 5, 6

Абзац 1 статті 6

Пункт 7

Абзац 2 статті 6

-

Стаття 7

Пункти 8 - 12

Стаття 8

Пункти 13 - 23

Стаття 9

Пункти 24, 25

Стаття 10

Пункти 26 - 34

Стаття 11

Пункти 35 - 39

Стаття 12

Пункт 40

Стаття 13

Пункт 41

Пункт 1 статті 14

Пункт 42

Пункт 2 статті 14

Пункт 43

Пункт 3 статті 14

Пункт 44

Пункт 4 статті 14

-

Стаття 15

-

Стаття 16

-

Стаття 17

Пункт 45

Стаття 18

Пункти 46 - 50

Стаття 19

Пункти 51 - 54

Стаття 20

Пункт 55

Пункт 1 статті 21

-

Пункт 2 статті 21

Пункт 60

Пункт 3 статті 21

Пункт 61

-

Пункти 56 - 59

Пункт 1 статті 22

Пункт 62

Пункт 2 статті 22

Пункт 63

Пункт 3 статті 22

Пункт 64

Пункт 4 статті 22

Пункт 65

Пункт 5 статті 22

Пункт 66

Пункт 6 статті 22

Пункт 67

Пункт 7 статті 22

-

Пункт 1 статті 23

Пункт 68

Пункт 2 статті 23

-

Стаття 24

-

Стаття 25

-

Стаття 26

-

Пункт 1 статті 27

Пункт 69

Пункт 2 статті 27

-

Пункт 3 статті 27

Пункт 70

Пункт 4 статті 27

Пункт 71

Пункт 5 статті 27

Пункт 72

Пункт 6 статті 27

Пункт 73

Пункт 7 статті 27

Пункт 74

Пункт 8 статті 27

Пункт 75

Пункт 9 статті 27

-

Пункт 10 статті 27

Пункт 76

Пункт 11 статті 27

Пункт 77

Стаття 28

-

Стаття 29

Пункти 78 - 81

Стаття 30

Пункти 82 - 84

Статті 31 - 35

-

Стаття 36

Пункти 85 - 89

Стаття 37

Пункти 90 - 94

Стаття 38

Пункти 95 - 97

Стаття 39

-

Стаття 40

Пункти 98, 99

Стаття 41

Пункт 100

Статті 42 - 44

-

Пункт 1 статті 45

Пункт 101

Пункт 2 статті 45

-

Статті 46 - 54

-

-

Пункт 102

Додаток I

Додаток 1 Технічного регламенту

Додаток II

Додаток 2 Технічного регламенту

Додаток III

Додаток 3 Технічного регламенту

Додаток IV

Додаток 4 Технічного регламенту

Додаток V

Додаток 5 Технічного регламенту

Додаток VI

Додаток 6 Технічного регламенту

Додаток VII

Додаток 7 Технічного регламенту

Додаток VIII

Додаток 8 Технічного регламенту

Додаток IX

Додаток 9 Технічного регламенту

Додаток X

Додаток 10 Технічного регламенту

Додаток XI

Додаток 11 Технічного регламенту

Додаток XII

Додаток 12 Технічного регламенту

Додаток XIII

Додаток 13 Технічного регламенту

Додаток XIV

-

Додаток XV

-

-

Додаток 14 Технічного регламенту

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 27, ст. 905).

2. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1390 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 3, ст. 85).

3. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

4. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки" (далі - проект постанови), розроблено відповідно до пункту 9 розділу X Закону України від 5 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність", Закону України від 15 січня 2015 року N 124-VIII "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та у відповідності з Правилами підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 року N 708.

На сьогодні чинним є Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки (далі - Технічний регламент), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 N 332, який розроблено на основі положень Директиви 2004/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року (далі - Директива 2004/22/ЄС) щодо вимірювальних приладів.

У 2014 році Європейською Комісією було прийнято Директиву 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року (далі - Директива 2014/32/ЄС) про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів, яка з 20.04.2016 скасовує Директиву 2004/22/ЄС.

Відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) Україна має імплементувати положення актів законодавства ЄС до національного законодавства.

Також, статтею 57 Угоди про асоціацію передбачається підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі - Угода АСАА) після повного узгодження рамкового та секторального законодавства із відповідним законодавством ЄС.

Списком законодавства для адаптації із зазначенням термінів для його здійснення, зазначеного у Додатку III до Угоди про асоціацію, передбачено адаптацію національного законодавства щодо засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) до законодавства ЄС.

Таким чином виникла проблема невідповідності Технічного регламенту актам законодавства ЄС. Проект постанови підготовлено Мінекономрозвитку України з метою максимальної гармонізації положень Технічного регламенту із положеннями Директиви 2014/32/ЄС.

Тому необхідно затвердити нову редакцію Технічного регламенту, визнавши такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 N 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки".

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями розроблення проекту постанови є:

забезпечення перегляду Технічного регламенту для приведення його положень у відповідність із Директивою 2014/32/ЄС;

приведення вимог Технічного регламенту до вимог нового законодавства України у сфері технічного регулювання та метрології.

Для досягнення зазначеної цілі Мінекономрозвитку розроблено проект постанови, яким також передбачається:

- затвердити у новій редакції Технічний регламент засобів вимірювальної техніки;

- встановити, що не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту у новій редакції надання на ринку ЗВТ, які відповідають вимогам діючого на сьогодні Технічного регламенту протягом строку дії, визначеного у сертифікаті відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, та експлуатацію ЗВТ, які були введені в обіг до дня набрання чинності Технічного регламенту у новій редакції.

- визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 N 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки" та постанови Кабінету Міністрів України, якими до неї вносились зміни;

- визначити строк набрання чинності проекту постанови, а саме через шість місяців з дня її офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей, окрім розроблення проекту постанови, враховуючи норми Директиви 2014/32/ЄС та нового законодавства України у сфері технічного регулювання та метрології, немає.

Розроблення проекту постанови, яким передбачається затвердити нову редакцію Технічного регламенту, надасть можливість гармонізувати положення Технічного регламенту з відповідними нормами нової Директиви 2014/32/ЄС та дозволить максимально наблизити національне законодавство до європейського законодавства в зазначеній сфері.

Це, у свою чергу, сприятиме виконанню Україною відповідних зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію і, у перспективі, укладанню Угоди АСАА.

Прийняття регуляторного акта є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення зазначених цілей.

4. Механізм і заходи, які забезпечуватимуть розв'язання визначеної проблеми

Прийняття проекту постанови дозволить вирішити проблему, визначену у пункті 1 цього аналізу регуляторного впливу, та сприятиме виконанню Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію.

Заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми:

1. Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України погодити проект постанови із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та іншими органами.

2. Направити проект постанови для проведення правової експертизи до Мін'юсту.

3. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства.

4. Внести проект постанови на розгляд Уряду.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям проекту постанови буде забезпечено максимальну гармонізацію національних вимог до ЗВТ з відповідними нормами Директиви 2014/32/ЄС, а також приведено положення Технічного регламенту у відповідність до Закону України від 15 січня 2015 року N 124-VIII "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", Закону України від 5 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Таким чином, прийняття постанови надасть можливість вітчизняним виробникам засобів вимірювальної техніки вийти на міжнародні та європейські ринки.

Одночасно положення проекту регуляторного акта є досить простими та чітко врегульовують права та обов'язки суб'єктів, на які поширюється даний акт.

Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію шляхом гармонізації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері ЗВТ, яка є пріоритетною сферою для підписання Україною Угоди АСАА

Не передбачаються

Суб'єкт господарювання

Отримання прибутку вітчизняними виробниками шляхом просування українських товарів на міжнародні та європейські ринки. Усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Витрати виробників ЗВТ, пов'язані з оцінкою відповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту

Населення

Захист громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань

Не передбачаються

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

У проекті постанови не передбачається обмеження строку його дії.

8. Визначення показників результативності акта

Прогнозні значення показників такі:

- додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів не передбачено;

- дія акта поширюється на суб'єкти господарювання, що виготовляють та вводять в обіг ЗВТ; органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за обігом на ринку України таких приладів.

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись такі статистичні показники, як кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду Технічного регламенту з метою внесення до нього змін.

Проект постанови оприлюднений на веб-сайті Мінекономрозвитку для громадського обговорення. Акт розісланий на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься Мінекономрозвитку після набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік після набрання чинності шляхом аналізу аналогічних показників, встановлених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос