Идет загрузка документа (127 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, ст. 144 із наступними змінами):

1) у статті 156:

частину 1 викласти у такій редакції:

"1. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель відповідно до законодавства засвідчується патентом, на промисловий зразок - свідоцтвом.";

у частині 2 після слова "патенту" доповнити словом "(свідоцтва)";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Умови використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка у сфері господарювання визначаються законами.";

частину 5 викласти у такій редакції:

"Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути передані як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання.";

2) у статті 157:

частину 2 викласти в такій редакції:

"2. Умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом";

у частині 3 слова "правомірного використання торговельної марки без його дозволу" замінити словами "передбачених законом";

частини 4 та 5 виключити;

частину 6 викласти у такій редакції:

"Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути передані як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання.";

3) статтю 158 виключити.

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56 із наступними змінами):

1) частину 1 статті 12 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) Спори щодо майнових прав інтелектуальної власності юридичної особи, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, в тому числі спори щодо майнових прав автора, державної реєстрації винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок".

3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40, ст. 356 із наступними змінами):

1) у статті 461:

у частині 1 після слів "є новим" додати слова "і має індивідуальний характер";

частину 2 викласти в такій редакції:

"2. Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольорами, формою, текстурою та/або матеріалом виробу та/або його оздоблення.";

2) у статті 462:

частину 1 викласти у такій редакції:

"Набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом, на промисловий зразок - свідоцтвом. ";

у частині 2 слова "сукупністю суттєвих ознак промислового зразка" замінити словами "зображенням промислового зразка";

у частині 3 після слова "патенту" додати слова ", свідоцтва";

3) у частині 2 статті 464 після слова "патенту" додати слово "(свідоцтва)".

4) частину 5 статті 465 викласти в такій редакції:

"5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок становить п'ять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку і продовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних періодів. Загальний строк чинності цих прав не може перевищувати двадцяти п'яти років від дати подання заявки.".

4. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37; 2003 р., N 35, ст. 271):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів та скорочення

У цьому Законі наведені нижче терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

автор - людина, творчою працею якої створено промисловий зразок;

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

Бюлетень - офіційний електронний бюлетень Установи;

виріб - будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, включаючи, зокрема, частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковку, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи), за винятком комп'ютерних програм;

власник промислового зразка - власник прав інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок та/або незареєстрований промисловий зразок;

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет;

державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи;

заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

зареєстрований промисловий зразок - промисловий зразок, відомості про який занесено до Реєстру і на який видано свідоцтво;

заявка - сукупність документів, необхідних для державної реєстрації промислового зразка;

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

міжнародна реєстрація - міжнародна реєстрація промислового зразка, здійснена відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;

МКПЗ - Міжнародна класифікація промислових зразків;

особа - фізична або юридична особа;

права на промисловий зразок - права інтелектуальної власності на промисловий зразок;

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

промисловий зразок - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

Реєстр - Державний реєстр України промислових зразків, що ведеться в електронній формі;

роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

свідоцтво - свідоцтво про державну реєстрацію промислового зразка;

складений виріб - виріб, що складається з кількох елементів, які можуть бути замінені, і, таким чином, що робить можливим розбирання та наступне збирання виробу;

стан діловодства за заявкою - розміщена в електронному вигляді на офіційному веб-сайті закладу експертизи інформаційна база, яка містить визначені Установою відомості про заявку та поточне діловодство за нею. Заклад експертизи забезпечує безоплатний та цілодобовий доступ до оприлюднених відомостей щодо заявок, можливість пошуку серед цих відомостей, їх копіювання та роздрукування;

ступінь свободи автора - обмеження можливостей автора із розробки рішення зовнішнього вигляду виробу даного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу;

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

2) у статті 2:

абзац третій пункту 1 замінити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"забезпечує державну реєстрацію промислових зразків та видає свідоцтва;

забезпечує ведення стану діловодства за заявкою".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати абзацами п'ятим - дванадцятим;

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа, може бути використано електронний цифровий підпис".

3) у статті 3 після слів "Якщо міжнародним договором України" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України";

4) у статті 4:

назву статті викласти в такій редакції:

"Права та обов'язки іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб";

у пункті 1:

слова "Іноземці та особи без громадянства" замінити словами "Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи";

слово "громадянами" замінити словом "особами";

у пункті 2 слова "Іноземці та особи без громадянства" та "патентні повірені" замінити відповідно словами "Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи" та "патентних повірених";

5) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Умови надання правової охорони

1. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності.

2. Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольорами, формою, текстурою та/або матеріалом виробу та/або його оздоблення.

3. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:

об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;

результат інтелектуальної, творчої діяльності у галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, який є частиною складеного виробу і є невидимим під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонтні роботи звичайним використанням не вважаються;

зовнішній вигляд виробу, ознаки якого зумовлені виключно його технічними функціями;

зовнішній вигляд виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований всередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію; зазначене положення не стосується зовнішнього вигляду виробів, призначених для множинного складання або з'єднання взаємозамінних виробів всередині модульної конструкції.

4. Промисловий зразок може одержати правову охорону:

як зареєстрований промисловий зразок, якщо його внесено до Реєстру у порядку, передбаченому цим Законом;

як незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома у порядку, передбаченому цим Законом.

5. Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчується свідоцтвом, з наведеним у ньому внесеного до Реєстру зображенням промислового зразка.

Набуття прав на промисловий зразок, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних періодів за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 24 цього Закону. Сукупний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може перевищувати двадцять п'ять років від дати подання заявки. Порядок продовження строку чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Чинність майнових прав на зареєстрований промисловий зразок припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону.

6. Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить 3 роки від дати його доведення до загального відома на території України.

7. Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеному до Реєстру.

Обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження.

При визначенні обсягу правової охорони береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.";

6) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Критерії охороноздатності промислового зразка

1. Промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо він є новим і має індивідуальний характер.

Промисловий зразок, який застосовано або втілено у виробі, що становить складову частину складеного виробу, визнається таким, що є новим та має індивідуальний характер, якщо:

складова частина, включена до складеного виробу, залишається видимою під час звичайного використання складеного виробу, та

видимі ознаки складової частини складеного виробу задовольняють вимогам щодо новизни та індивідуального характеру.

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо жодний ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома:

щодо зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

щодо незареєстрованого промислового зразка - до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

У процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у державній реєстрації промислового зразка і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

3. Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, який було доведено до загального відома:

щодо зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

щодо незареєстрованого промислового зразка - до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, був вперше доведено до загального відома.

При оцінці індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

4. Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо його було опубліковано у результаті державної реєстрації або з інших підстав, або його було експоновано, використано у торгівлі або іншим чином оприлюднено, за винятком випадків, коли ці події не могли стати відомими під час звичайного здійснення господарської діяльності у колах, які спеціалізуються у відповідній галузі і здійснюють свою діяльність в межах України, до дати подання заявки до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома у межах України, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного здійснення господарської діяльності ці заходи з об'єктивних причин могли б стати відомими у колах, які спеціалізуються у відповідній галузі і здійснюють свою діяльність на території України.

При цьому, промисловий зразок не вважається доведеним до загального відома, якщо він був розкритий третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності.

5. На визнання промислового зразка охороноздатним не впливає розкриття інформації про нього автором, його правонаступником або особою, яка одержала від автора або його правонаступника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом дванадцяти місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

Положення цього пункту застосовується також у разі, якщо промисловий зразок було доведено до загального відома внаслідок зловживань стосовно автора або його правонаступника.";

7) назву розділу III викласти у такій редакції:

"Розділ III. Право на реєстрацію промислового зразка";

8) у статті 7:

пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

"1. Право на реєстрацію промислового зразка має автор або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. Право на реєстрацію промислового зразка, який створено спільною працею декількох авторів, належить авторам спільно, якщо інше не передбачено договором між ними.";

9) у статті 8:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. Право на реєстрацію промислового зразка має роботодавець автора, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти з автором письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.";

у абзаці другому пункту 2 слова "одержання патенту" замінити словами "реєстрацію промислового зразка";

10) у статті 9 слова "одержання патенту" замінити словами "реєстрацію промислового зразка";

11) у статті 10:

слова "одержання патенту на промисловий зразок, створений" замінити словами "на реєстрацію промислового зразка, створеного";

слова "у видачі патенту" замінити словами "у державній реєстрації промислового зразка";

12) у назві розділу IV слова "одержання патенту" замінити словами "реєстрації промислового зразка":

13) у статті 11:

у пункті 1:

слова "одержати патент" замінити словами "зареєструвати промисловий зразок";

доповнити абзацами другим та третім у такій редакції:

"Заявка може подаватися в паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Заявка може стосуватися одного або кількох (множинна заявка) промислових зразків, що належать до одного й того самого класу МКПЗ.

Множинна заявка може містити не більше ста промислових зразків.

У множинній заявці заявником (заявниками), а також автором (авторами) для всіх заявлених промислових зразків мають бути одні й ті самі особи";

у пункті 4 слова "видачу патенту" замінити словами "державну реєстрацію промислового зразка";

у пункті 5 слова "видачу патенту" та "патент" замінити словами "державну реєстрацію промислового зразка";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявлених промислових зразків. Зазначений збір сплачується до спливу двох місяців від дати подання заявки";

14) у абзаці другому пункту 1 статті 12 слова "видачу патенту" замінити словами "державну реєстрацію промислового зразка";

15) у статті 13:

у тексті після слів "Паризької конвенції про охорону промислової власності" додати слова "чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі";

у пункті 2 слова "відкриття виставки" замінити словами "початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому втілено або застосовано заявлений промисловий зразок";

16) у статті 14:

у пункті 3:

друге та третє речення замінити реченнями такого змісту:

"На підставі такого висновку Установа приймає рішення про державну реєстрацію промислового зразка або про відмову у державній реєстрації промислового зразка. Для множинної заявки може бути прийнято рішення про державну реєстрацію окремих промислових зразків та відмову у державній реєстрації щодо решти. Рішення Установи надсилається заявнику.";

доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Кінцеві результати експертизи за міжнародною реєстрацією, у разі відмови у визнанні її дії, відображаються у повідомленні про повну чи часткову відмову у визнанні дії міжнародної реєстрації в Україні, яке надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ.";

У разі визнання дії міжнародної реєстрації на території України, повідомлення про це до Міжнародного бюро ВОІВ не надсилається";

в абзаці третьому пункту 5 слова "видачу патенту" замінити словами "реєстрацію промислового зразка";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Під час проведення експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону;

визначається, чи відповідає заявлений промисловий зразок вимогам, зазначеним у пункті 2 статті 5 цього Закону;

визначається, чи не належить заявлений промисловий зразок до об'єктів, зазначених у пункті 3 статті 5 цього Закону;

перевіряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;

сплачений збір за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам";

у пункті 9 слова "документа про сплату" замінити словом "сплаченого";

у пункті 13:

в абзаці першому:

слова "заявлений об'єкт не відповідає вимогам пункту 2 статті 5" замінити словами "заявлений промисловий зразок не відповідає вимогам пункту 2 статті 5, або заявлений промисловий зразок належить до об'єктів, зазначених у пункті 3 статті 5, або заявлений промисловий зразок суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі,";

слова "документ про сплату збору" замінити словами "сплачений збір";

абзац третій та четвертий викласти у такій редакції:

"Якщо у заявці порушено вимоги пункту 3 статті 11 цього Закону, а саме заявлено більше ста промислових зразків та/або заявлені промислові зразки не належать до одного й того самого класу МКПЗ, заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення з пропозицією здійснити поділ заявки відповідно до статті 151 цього Закону протягом трьох місяців від дати одержання ним зазначеного повідомлення.

У разі невиконання заявником зазначеної пропозиції, експертиза проводиться щодо перших ста промислових зразків, заявлених у заявці, та/або щодо промислового зразка, заявленого у заявці першим, а також щодо промислових зразків, які належать до того ж самого класу МКПЗ, що й перший";

доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14. Якщо за результатами експертизи встановлено, що промисловий зразок за міжнародною реєстрацією, належить до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону, не належить до об'єктів, зазначених у пункті 3 статті 5 цього Закону, не суперечить публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі, визнається дія міжнародної реєстрації на території України.

Якщо встановлено, що промисловий зразок за міжнародною реєстрацією не відповідає зазначеним у попередньому абзаці вимогам, до Міжнародного бюро ВОІВ надсилається повідомлення про повну чи часткову відмову у визнанні дії міжнародної реєстрації в Україні.";

17) у статті 15 слова "видачу патенту" замінити словами "реєстрацію промислового зразка";

18) доповнити статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Поділ заявки

1. Заявник у відповідь на пропозицію Установи або за власною ініціативою має право до прийняття рішення Установи за заявкою поділити множинну заявку на дві і більше заявок шляхом розподілу між ними заявлених промислових зразків.

2. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заявником заяви про внесення до заявки відповідних змін та виділеної заявки (заявок), за умови сплати зборів за подання зазначених заяви та заявки (заявок).

3. Дата подання виділеної заявки є такою самою, як дата подання поділеної заявки. Дата пріоритету виділеної заявки встановлюється, якщо на це є підстава, такою самою, як дата пріоритету поділеної заявки.

4. Інші вимоги щодо поділу заявки визначаються правилами, встановленими на основі цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.";

19) статтю 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Реєстрація

1. На підставі рішення про державну реєстрацію промислового зразка та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка і сплаченого збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка Установа здійснює державну реєстрацію промислового зразка шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Зазначені мита та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про державну реєстрацію промислового зразка. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Державна реєстрація промислового зразка здійснюється під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про державну реєстрацію промислового зразка документ про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка і збір за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, державна реєстрація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка та сплати збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

2. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про промисловий зразок, за умови сплати збору за подання цього клопотання.

3. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за ініціативою власника промислового зразка або Установи.

До Реєстру за ініціативою власника промислового зразка можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За внесення до Реєстру змін щодо свідоцтва сплачується збір.";

20) статтю 17 викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Публікація

1. Одночасно з державною реєстрацією промислового зразка Установа здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію промислового зразка, визначених в установленому порядку.

2. Після публікації відомостей про державну реєстрацію промислового зразка будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

3. Одночасно із здійсненням публікації в Бюлетені, відомості про державну реєстрацію промислового зразка вносяться до стану діловодства за заявкою";

21) у статті 18:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації промислового зразка. Свідоцтво видається особі, яка має право на реєстрацію промислового зразка. Якщо право на реєстрацію промислового зразка мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.";

слово "патенту" замінити словом "свідоцтва";

у пункті 3 слова "офіційному бюлетені" замінити словом "Бюлетені";

22) у статті 19:

у пункті 2 слова "державної реєстрації патенту" та "відповідного патенту" замінити словами "державної реєстрації промислового зразка" та "відповідної державної реєстрації" відповідно;

у пункті 3 слова "за видачу патенту" замінити словами "за реєстрацію промислового зразка";

у пункті 4 слова "рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словами "рішення Установи";

пункт 8 виключити;

доповнити статтю пунктом 10 такого змісту:

"10. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи";

23) у назві розділу V слова "що випливають з патенту" замінити словами "суб'єктів прав на промислові зразки";

24) у статті 20:

у назві слова "з патенту" замінити словами "з державної реєстрації промислового зразка, та права, що надаються на незареєстрований промисловий зразок";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"Права на зареєстрований промисловий зразок діють від дати, наступної за датою державної реєстрації промислового зразка, за умови сплати збору за підтримання їх чинності.";

у пункті 2:

в абзаці першому слова "Патент надає його власнику" та "власників патентів" замінити словами "Власник промислового зразка має" та "осіб" відповідно;

абзац другий викласти у такій редакції:

"Взаємовідносини при використанні промислового зразка, права на який належать кільком особам, визначаються договором між ними. У разі відсутності такого договору кожний із власників може використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати майнові права на промисловий зразок іншій особі без згоди решти власників промислового зразка.";

в абзаці третьому:

слово "запатентованого промислового зразка" замінити словами "зареєстрованого промислового зразка чи незареєстрованого промислового зразка";

після слів "імпорт (ввезення)" додати слово "експорт";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд цього виробу або його частини справляє на інформованого користувача таке ж саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється";

у пункті 3 слова "Патент надає його власнику" та "власника патенту" замінити словами "Власник зареєстрованого промислового зразка має" та "на промисловий зразок" відповідно;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"Власник зареєстрованого промислового зразка може передавати на підставі договору майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника";

у пункті 5 слова "Власник патенту має право дати" замінити словами "Власник зареєстрованого промислового зразка має право надати";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Факт передання виключних майнових прав на промисловий зразок підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Державна реєстрація ліцензії на використання промислового зразка здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Одночасно з державною реєстрацією факту передання виключних майнових прав на промисловий зразок та ліцензії на використання промислового зразка здійснюється публікація в Бюлетені визначених Установою відомостей про передачу права на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка.

За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.";

у пункті 7:

абзац перший викласти у такій редакції:

"Власник зареєстрованого промислового зразка має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання зареєстрованого промислового зразка. У цьому разі річний збір за підтримання чинності прав на промисловий зразок зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви";

в абзаці другому слово "патенту" замінити словом "зареєстрованого промислового зразка";

в абзаці третьому слова "власнику патенту" та "чинності патенту" замінити словами "власнику зареєстрованого промислового зразка" та "чинності прав на промисловий зразок";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"Права, що випливають з державної реєстрації промислового зразка, не зачіпають будь-які інші особисті немайнові чи майнові права автора промислового зразка, що регулюються іншим законодавством України.";

доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

"9. Власник незареєстрованого промислового зразка, доведеного до загального відома, має право забороняти його копіювання.

Промисловий зразок не вважається результатом копіювання, якщо його створено самостійною творчою працею автора, щодо якого можна розумно вважати, що він не був ознайомлений з промисловим зразком, доведеним до загального відома власником незареєстрованого промислового зразка";

25) у статті 22:

у пункті 2:

в абзаці першому слова "прав, що надаються патентом, використання запатентованого промислового зразка" замінити словами "прав використання зареєстрованого промислового зразка";

абзац другий доповнити словами "а також операції щодо імпорту запчастин та комплектуючих для ремонту зазначеного засобу та виконання ремонтних робіт на ньому";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"з метою ілюстрації або в навчальних цілях за умови зазначення джерела інформації та за умови, що такі дії сумісні з добросовісною діловою практикою і не завдають шкоди звичайному використанню промислового зразка".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "патенту" замінити словами "промислового зразка";

у пункті 3:

слова "прав, що надаються патентом", "запатентованого" та "патенту" замінити відповідно словами "прав на промисловий зразок", "зареєстрованого" та "промислового зразка";

26) статтю 23 викласти у такій редакції:

"23. Обов'язки власника зареєстрованого промислового зразка

Власник зареєстрованого промислового зразка повинен добросовісно користуватися належними йому правами.

Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати державної реєстрації промислового зразка або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника зареєстрованого промислового зразка від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Якщо власник зареєстрованого промислового зразка не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованого промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику зареєстрованого промислового зразка.";

27) назву розділу VI викласти у такій редакції:

"Припинення державної реєстрації та визнання прав недійсними";

28) статтю 24 викласти у такій редакції:

"Стаття 24. Припинення державної реєстрації

1. Власник зареєстрованого промислового зразка у будь-який час може відмовитися від прав на такий промисловий зразок повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати внесення відомостей про це до Реєстру та публікації відповідних відомостей у Бюлетені.

2. Державна реєстрація промислового зразка припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності прав на промисловий зразок.

Річний збір сплачується за кожний рік чинності прав на промисловий зразок, рахуючи від дати подання заявки. Перша сплата зазначеного збору здійснюється одночасно зі сплатою збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка. Сплата збору за кожний наступний рік здійснюється до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

Річний збір за підтримання чинності прав на промисловий зразок може бути сплачено протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.

Клопотання про продовження строку чинності прав на промисловий зразок та збір за його подання подається до Установи не пізніше ніж за шість місяців до спливу строку державної реєстрації або спливу продовженого строку.

Державна реєстрація промислового зразка припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.";

29) статтю 25 викласти у такій редакції:

"Стаття 25. Визнання прав на промисловий зразок недійними у судовому порядку

1. Права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

а) невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначених у Законі;

б) наявності у зображені промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) державної реєстрації промислового зразка з порушенням прав інших осіб.

2. Позовна заява заінтересованої особи про визнання прав на промисловий зразок недійними може бути подана до суду протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності.

3. При визнанні прав на промисловий зразок недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.

4. Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

5. Якщо права на промисловий зразок будуть визнані недійсними у встановленому законом порядку, особа, якій були завдані збитки діями на підставі реєстрації такого промислового зразка, може звернутися до суду про відшкодування власником зареєстрованого промислового зразка збитків, завданих внаслідок таких дій, або про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. Розмір разового грошового стягнення визначається судом від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.";

30) доповнити закон статтею 251 такого змісту:

"Стаття 251. Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою

1. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково, з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони, визначених цим Законом. За дорученням заявника заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

2. Заява про визнання прав на промисловий зразок недійсними може бути подана протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою у разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.

3. Сторонами розгляду справи про визнання прав на промисловий зразок недійсними в Апеляційній палаті є особа, яка подала заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними, та власник промислового зразка.

4. Сторони мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.

5. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

6. Вимоги до заяви про визнання прав на промисловий зразок недійсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

7. Заява про визнання прав на промисловий зразок недійсними розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом трьох місяців від дати одержання Апеляційною палатою заяви за умови наявності сплаченого збору за її подання.

8. За результатами розгляду заяви Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.

9. Сторони можуть оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

10. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.

При визнанні прав на промисловий зразок недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.

11. Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

12. Якщо при визнанні прав на промисловий зразок недійсними встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, то суд за заявою інших осіб, яким такими діями було завдано шкоду, може постановити рішення (ухвалу) про відшкодування власником зареєстрованого промислового зразка збитків, завданих внаслідок таких дій, чи виплату компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків.".

31) у статті 26:

у назві, пункті 1 та абзаці першому пункту 2 слово "патенту" замінити словами "зареєстрованого промислового зразка або незареєстрованого промислового зразка";

в абзаці другому пункту 2 слово "патенту" замінити словами "зареєстрованого промислового зразка";

32) у пункті 2 статті 27:

в абзацах п'ятому та шостому слово "патенту" замінити словами "промислового зразка";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Суд може постановити рішення про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання промислового зразка. Розмір разового грошового стягнення визначається судом від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.";

33) в абзацах першому та другому статті 28 слова "видачу патентів на промислові зразки" замінити словами "реєстрацію промислових зразків";

34) у статті 29:

у назві слово "Патентування" замінити словом "Реєстрація";

у пункті 1 слово "запатентувати" замінити словом "зареєструвати";

доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21. Заявка на міжнародну реєстрацію, що подається відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, надсилається заявником безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ";

у пункті 3 слово "патентуванням" замінити словом "реєстрацією";

35) у тексті Закону слово "патент" у всіх відмінках замінити відповідно словом "свідоцтво".

5. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36 із наступними змінами):

1) у назві Закону слова "знаки для товарів і послуг" замінити словами "торговельні марки";

2) у преамбулі слова "права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак)" замінити словами "прав на торговельні марки";

3) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів та скорочення

У цьому Законі наведені нижче терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

Бюлетень - офіційний електронний бюлетень Установи;

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

дата пріоритету - дата подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності або Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет;

державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що належать до сфери управління Установи;

доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в мережі Інтернет;

заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

колективна торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги учасників об'єднання осіб, існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

міжнародна реєстрація - міжнародна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків;

особа - фізична або юридична особа;

Паризька конвенція - Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року;

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, що ведеться в електронній формі;

свідоцтво - свідоцтво України на торговельну марку;

стан діловодства за заявкою - розміщена в електронному вигляді на офіційному веб-сайті закладу експертизи інформаційна база, яка містить визначені Установою відомості про заявку та поточне діловодство за нею. Заклад експертизи забезпечує безоплатний та цілодобовий доступ до оприлюднених відомостей щодо заявок, можливість пошуку серед цих відомостей, їх копіювання та роздрукування;

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".

2) у статті 2:

в абзаці третьому пункту 1 слова "їх державну реєстрацію" замінити словами "державну реєстрацію торговельних марок";

у абзаці четвертому пункту 1 замінити слова "про знаки для товарів і послуг" словами "про зареєстровані торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені";

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечує ведення стану діловодства за заявкою".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа, може бути використано електронний цифровий підпис".

3) у пункті 1 статті 3 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України";

4) у статті 4:

у назві статті слова "іноземців та осіб без громадянства" замінити словами "іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб"

у пункті 1:

слова "Іноземці та особи без громадянства" замінити словами "Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи";

слово "громадянами" замінити словом "особами";

у пункті 2 слова "Іноземці та особи без громадянства" та "(патентні повірені)" замінити відповідно словами "Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи" та "(патентних повірених)";

7) у статті 5:

у пункті 1 слова "принципам гуманності і моралі" замінити словами "загальновизнаним принципам моралі":

у пункті 2:

перше речення доповнити після слова "позначень" словами ",придатні для їх графічного відтворення";

друге речення після слів "елементи" доповнити словами ",форма або паковання товарів";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "Право власності" та "від дати" замінити відповідно словами "Набуття права" та "з дати, наступної за датою";

доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Набуття права на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом";

8) у статті 6:

у пункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"офіційні повні або скорочені назви держав чи двобуквені коди держав відповідно до міжнародних стандартів";

у другому реченні абзацу сьомого слова "щодо назви держави" замінити словами "з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та коду держави Україна відповідно до міжнародних стандартів";

у пункті 2:

в абзаці третьому слова "є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду" замінити словами "стали загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці як позначення товарів і послуг певного виду";

абзаци четвертий та п'ятий викласти в такій редакції:

"складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги, зокрема щодо їх сутності, якості або географічного походження, або особи, яка виробляє товар або надає послугу";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"містять кваліфіковані зазначення походження товарів (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України, до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, або якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація кваліфікованого зазначення походження товарів".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності внаслідок їх використання до дати подання заявки.";

у пункті 3:

абзац перший після слів "які" та "сплутати" доповнити відповідно словами "на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету" та "зокрема асоціювати";

абзац третій замінити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"торговельними марками інших осіб, якщо ці торговельні марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

торговельними марками інших осіб, якщо ці торговельні марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких товарів і послуг, які не є спорідненими вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої торговельної марки і його інтересам може бути завдано шкоди таким використанням, за наявності заперечення власника добре відомої торговельної марки;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати абзацами п'ятим - сьомим;

в абзаці п'ятому слово "фірмовими" замінити словом "комерційними";

абзац шостий виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"торговельною маркою, яка зареєстрована іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником цієї особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без її дозволу і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення цієї особи";

доповнити новим пунктом такого змісту:

"6. Позначення, вказані в абзацах другому - п'ятому та сьомому пункту 3 та абзаці другому пункту 4 цієї статті можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на те є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів";

9) у статті 7:

пункт 1 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Заявка може подаватися в паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

у пункті 3 слова "одного знака" замінити словами "однієї торговельної марки";

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У заяві про реєстрацію колективної торговельної марки робиться відповідна відмітка та наводиться перелік осіб, які мають право використовувати цю торговельну марку. До заяви про реєстрацію колективної торговельної марки також додається документ, який визначає умови її використання.";

у пункті 6:

в абзаці першому слова "свого знака" замінити словами "своєї торговельної марки";

в абзаці третьому слова "вказаного знака" замінити словами "вказаної торговельної марки";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"надати приклади використання торговельної марки, якщо позначення, що заявляється, є кольором як таким";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявників та класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги, та особливостей заявленого позначення. Зазначений збір сплачується до спливу двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання";

10) у статті 8:

в абзаці п'ятому пункту 1 слово "знак" замінити словами "торговельна марка, викладений українською мовою";

пункт 3 виключити;

11) у статті 9:

пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

"1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на таку ж торговельну марку стосовно таких самих товарів і послуг або таких, що охоплюються переліком товарів і послуг, зазначених у попередній заявці, протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

2. Пріоритет торговельної марки, використаної в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, може бути встановлено за датою початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати";

у першому реченні пункту 3 слова "зазначеного знака" замінити словами "зазначеної торговельної марки" та після слова "власності" доповнити словами "чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі";

12) у статті 10:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності після затвердження його Установою.

На підставі такого висновку за заявкою Установа приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи за заявкою надсилається заявнику.

Після затвердження висновку експертизи щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією Установа приймає рішення про надання або про відмову у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг, або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні щодо частини зазначених товарів і послуг.

Повідомлення про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ.

Якщо після затвердження висновку експертизи щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією Установою прийнято рішення про відмову у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг, або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг, до Міжнародного бюро ВОІВ надсилається відповідне повідомлення.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені відповідно заявці. Для власника міжнародної реєстрації цей строк складає два місяці від дати одержання власником міжнародної реєстрації повідомлення про відмову у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг, або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Ці копії надсилаються відповідно заявнику чи власнику міжнародної реєстрації протягом місяця";

у пункті 6:

друге - четверте речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення";

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Якщо незважаючи на вжиття заявником належних заходів строк подання додаткових матеріалів пропущений, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від спливу цього строку буде подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання";

у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені, відповідно до пункту 10 цієї статті, відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки, чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації, може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заперечення подається разом з його копією";

абзац п'ятий доповнити новим реченням такого змісту: "Для власника міжнародної реєстрації цей строк складає три місяці від дати відправлення закладом експертизи до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони разом з копією заперечення";

абзац шостий виключити;

в абзаці четвертому пункту 9 слова "документ про сплату збору" замінити словами "сплачений збір";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки та здійснюється публікація в Бюлетені визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, відомостей про заявку протягом п'яти робочих днів з дати надсилання такого повідомлення.

Одночасно із здійсненням публікації в Бюлетені, відомості про заявку вносяться до стану діловодства за заявкою.

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

Відомості про міжнародну реєстрацію торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації, публікуються в Бюлетені після одержання Установою повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ відповідно про міжнародну реєстрацію торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації";

у пункті 12 слова "документа про сплату збору" замінити словами "сплаченого збору";

у пункті 14:

в абзаці першому слова "документа про сплату збору" замінити словами "сплаченого збору";

в абзаці третьому слово "встановлений" замінити словами "та у порядку, встановленому";

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, та розглядаються заперечення, подані відповідно до пункту 8 цієї статті.

Під час перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника у разі її надання в установлений строк.

Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається подавцю заперечення. Копія цього рішення також вноситься до стану діловодства за заявкою.";

у пункті 16:

абзац перший після слова "Якщо" доповнити словами "за результатами кваліфікаційної експертизи";

в абзаці другому слова "встановлений" замінити словами "та у порядку, встановленому";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи є підстави вважати, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони. У такому разі відповідь власника міжнародної реєстрації надається у порядку, встановленому пунктом 6 цієї статті, протягом трьох місяців від дати відправлення закладом експертизи такого повідомлення";

13) у пункті 1 статті 111 словами "Заявник має право" замінити словами "До прийняття Установою рішення за заявкою заявник має право";

14) у статті 12:

в абзаці першому слово "документів" замінити словом "документа";

в абзаці другому слова "документи" та "збору" замінити відповідно словами "документ" та "збір";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється якщо протягом шести місяців від спливу цього строку буде подано відповідне клопотання разом з документом про сплату державного мита за видачу свідоцтва та сплачено збір за публікацію про видачу свідоцтва та збір за подання відповідного клопотання.

Якщо рішення про реєстрацію торговельної марки прийнято за заявкою проти якої було подано заперечення, перебіг строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва зупиняється до спливу встановленого абзацом другим пункту 1 статті 15 цього Закону строку для оскарження такого рішення особою, що подала заперечення.

Одночасно з надсиланням до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні здійснюється публікація відомостей про це в Бюлетені.";

15) у статті 13:

друге речення абзацу другого пункту 3 виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від заявника обставини";

16) у статті 15:

у назві слова "за заявкою" замінити словом "Установи";

пункті 1 доповнити новим реченням такого змісту:

"Для власника міжнародної реєстрації цей строк складає три місяці від дати відправлення закладом експертизи до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про відмову у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг, або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг";

пункт 2 виключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Право заявника оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати втрачається у разі сплати ним державного мита за видачу свідоцтва";

у пункті 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "Установи";

у пункті 5 слова "документа про сплату" замінити словом "сплати";

пункт 8 виключити;

доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Після затвердження Установою рішення Апеляційної палати здійснюється публікація в Бюлетені визначених Установою відомостей про це рішення";

17) у статті 16:

друге речення пункті 1 виключити;

у пункті 3:

у першому реченні слово "який" замінити словом "яку";

у другому реченні слово "власності" виключити;

у пункті 4:

в абзаці другому слово "його" замінити словом "її";

в абзаці п'ятому слова "використаним, якщо його" замінити словами "використаною, якщо її";

у пункті 5:

абзаци другий - п'ятий викласти в такій редакції:

"позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою";

у пункті 6:

абзац другий замінити абзацом в наступній редакції:

"добросовісне в інтересах своєї діяльності використання торговельної марки в Україні до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання (право попереднього користувача).

в абзаці третьому слова "цим знаком" замінити словами "цією торговельною маркою";

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п'ятим - сьомим такого змісту:

"використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг;

використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення додаткового обладнання чи запасних деталей, або пов'язаних із ними послуг, за умови, що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики;

застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови, що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виключне право власника свідоцтва на торговельну марку, що містить кваліфіковані зазначення походження товарів, забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на добросовісне використання іншим особами відповідної географічної назви";

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору";

у пункті 9:

в абзаці першому слово "передачу права власності на знак" замінити словами "передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку";

абзац другий виключити;

після абзацу другого доповнити новими абзацами третім - п'ятим такого змісту:

"Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Державна реєстрація ліцензії, ліцензійного договору на використання торговельної марки здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Одночасно з державною реєстрацією факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку та ліцензії, ліцензійного договору на використання торговельної марки здійснюється публікація в Бюлетені визначених Установи відомостей про передачу права на торговельну марку та видачу ліцензії, ліцензійного договору на використання торговельної марки".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий відповідно вважати абзацами шостим - сьомим;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"За опублікування відомостей про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку і видачу ліцензії, укладення ліцензійного договору на використання торговельної марки, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії, укладення ліцензійного договору сплачуються збори";

в абзаці сьомому слово "передачу права власності на знак" замінити словами "передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку";

у пункті 10 після слова "маркування" доповнити словами "у вигляді латинської літери "R", обведеної колом (=>), або поєднання літер "ТМ";

у пункті 11 слова "свій знак" замінити словами "свою торговельну марку";

18) у статті 18:

у пункті 1 слова "офіційному бюлетені Установи" замінити словом "Бюлетені";

у пункті 2:

у другому реченні абзацу першого слова "Документ про сплату збору" та "має" замінити відповідно словами "Клопотання про продовження дії свідоцтва та збір" і "мають";

в абзаці другому слова "документ про його сплату" замінити словами "клопотання про продовження дії свідоцтва";

пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3. Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду:

у зв'язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва;

якщо внаслідок використання торговельної марки власником свідоцтва або з його дозволу іншою особою, вона може ввести громадськість в оману, зокрема, щодо походження, якості або географічного походження товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована.

Якщо підстави для припинення дії свідоцтва стосуються деяких товарів чи послуг, то дія свідоцтва припиняється лише стосовно таких товарів чи послуг.

4. Якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено від іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата опублікування в Бюлетені Установи відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

У цьому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва.

Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного періоду невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання";

19) у статті 19:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Свідоцтво не може бути визнано у судовому порядку недійсним через існування тотожної або схожої настільки, що її можна сплутати, торговельної марки, раніше зареєстрованої на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо така торговельна марка не використовується протягом строків, зазначених у пункті 4 статті 18 цього Закону";

у пункті 3 слова "від дати" замінити словами "з дати, наступної за датою";

доповнити пунктами 4, 5, 6 такого змісту:

"4. Особа, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, право на яку набуто в Україні її агентом або представником без її дозволу, може вимагати визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним або передання їй прав на таку торговельну марку, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії відповідними доказами.

5. Свідоцтво не може бути визнано недійсним після спливу п'яти років, що відліковуються від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, за винятком видачі свідоцтва внаслідок подання заявки, з порушенням прав інших осіб.

6. У разі якщо свідоцтво буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, особа, якій були завдані збитки діями на підставі такого свідоцтва, може звернутися до суду про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. Розмір стягнення визначається судом від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення";

20) у пункті 2 статті 20:

в абзаці другому слова "використаного знака" та "ним" замінити відповідно словами "використаної торговельної марки" та "нею";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Суд може постановити рішення про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки. Розмір стягнення визначається судом від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення";

21) пункт 1 статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

"Суд може постановити рішення про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання знаку. Розмір стягнення визначається судом від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення";

22) у статті 22 слова "пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону" замінити словами "пунктами 1 - 2 статті 18 цього Закону, крім випадків коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть свою згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки";

23) у пункті 2 статті 24:

слова "знака" та "розширення" замінити відповідно словами "торговельної марки" та "поширення після міжнародної реєстрації";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заява про територіальне поширення після міжнародної реєстрації і заява про продовження міжнародної реєстрації можуть подаватися безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ, якщо міжнародна реєстрація здійснена виключно згідно з Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію";

24) у статті 25:

у пункті 1 слово "його" замінити словом "її";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. У разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку, суд повідомляє Установу про своє рішення.

Відомості про торговельні марки, визнані добре відомими в України Апеляційною палатою або судом вносяться до єдиної інформаційної бази торговельних марок закладу експертизи";

слова "відомий" та "визнаний" у всіх відмінках замінити відповідно словами "відома" та "визнана" у відповідних відмінках;

25) у тексті Закону:

слова "знак для товарів і послуг" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і формі числа;

слова "зареєстрований знак" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "зареєстрована торговельна марка" у відповідному відмінку і формі числа;

слово "знак" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і формі числа крім абзаців чотирнадцятого та п'ятнадцятого пункту 1 статті 1, абзацу шостого пункту 3 статті 6 та пункту 2 статті 24;

слова "офіційний бюлетень" у всіх відмінках замінити словом "Бюлетень" у відповідному відмінку.

6. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, стор. 1705, ст. 409) доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) охорони прав інтелектуальної власності (здійснення дій, пов'язаних з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, торговельні марки, географічні зазначення, у тому числі проведенням міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи)".

7. У підпункт "у" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами) внести такі зміни:

в абзаці другому слова "патенту на промисловий зразок" виключити;

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

"за реєстрацію промислових зразків:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

- забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом, вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Розгляд заявок на промисловий зразок та знаки для товарів і послуг, одержаних Установою до набрання чинності цим Законом, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

5. Патенти та свідоцтва України, видані за заявками, що одержані Установою до набрання чинності цим Законом, є чинними.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності" (далі - проект Закону) розроблено на виконання:

статей 193 - 200, 212 - 218 частини другої "Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності" глави 9 розділу IV "Торгівля та пов'язані з торгівлею питання" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію);

пункту 154 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р;

пункту 198 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р;

пунктів 107, 112 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 N 357-р;

Плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС" від 04.03.2015 N 164-р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є узгодження положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС, імплементація відповідних положень Угоди про асоціацію, включаючи запровадження інституційних та організаційних змін задля належного виконання положень цієї Угоди в частині правової охорони промислових зразків і торговельних марок.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, а також законів України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та "Про охорону прав на промислові зразки".

Крім того, проект Закону передбачає внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких спори щодо майнових прав інтелектуальної власності, в тому числі спори щодо майнових прав автора та з приводу державної реєстрації винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, повинні розглядатись господарськими судами не залежно від суб'єктного складу справи. Це дозволить поглибити спеціалізацію суду і професійність суддів, які спеціалізуються на розгляді спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту Закону є:

Угода про асоціацію;

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847-р;

План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. N 213-р;

План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. N 164-р "Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС".

Нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки";

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

Закон України "Про адміністративні послуги";

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

На підставі зазначених вище законів діють правила складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки і знаки для товарів і послуг.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Державною службою інтелектуальної власності України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Міністерство юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не потребує врахування потреб регіонів, оскільки не впливає на регіональний розвиток.

Проект Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, тому не потребує визначення позицій уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, і тому це не відображено в проекті Закону.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

З метою реалізації положень статей 8, 9 та 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" громадське обговорення буде проведено шляхом розміщення проекту Закону на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до проекту Закону розроблено аналіз регуляторного впливу.

Метою державного регулювання шляхом прийняття цього регуляторного акта є адаптація національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС в частині правової охорони промислових зразків і торговельних марок.

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності, виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів законодавства до законодавства Європейського Союзу, удосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони промислових зразків і торговельних марок.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності"

1. Опис проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності" (далі - проект Закону) розроблено на виконання пунктів 107, 112 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 N 357-р, статей 193 - 200, 212 - 218 частини другої "Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності" глави 9 розділу IV "Торгівля та пов'язані з торгівлею питання" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), пункту 154 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р, пункту 198 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, Плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС" від 04.03.2015 N 164-р.

Проект Закон України істотно змінює та доповнює встановлений чинним законодавством України порядок набуття, здійснення та розпорядження правами інтелектуальної власності на промислові зразки та торговельні марки. Проектом Закону імплементуються вимоги Угоди про асоціацію щодо вказаних об'єктів права інтелектуальної власності, а також положення Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про правову охорону промислових зразків, Регламенту Ради (ЄС) N 6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки Співтовариства, Директиви 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 р. Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, Регламенту Ради (ЄС) N 207/2009 від 26 лютого 2009 р. про торговельну марку Співтовариства.

Проектом Закону удосконалюється порядок захисту майнових прав інтелектуальної власності у судовому порядку, у тому числі щодо майнових прав авторів, щодо державної реєстрації винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок.

У зв'язку із вищевикладеним виникла необхідність розроблення відповідного проекту регуляторного акту.

2. Цілі прийняття запропонованого акта

Метою цього проекту Закону є удосконалення нормативного регулювання охорони та захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки та торговельні марки. Проект Закону покликаний сприяти спрощенню ведення господарської діяльності в Україні, підвищенню її інвестиційної привабливості, а також адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні у охорони та захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки і торговельні марки, убачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін.

Однак цей спосіб не є ефективним з огляду на те, що це суперечитиме взятим Україною зобов'язань за Угодою про асоціацію.

2. Державне регулювання зазначеної сфери шляхом прийняття проекту Закону.

Цей спосіб забезпечить усунення прогалин та колізій щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки та торговельні марки, а також забезпечить поглиблення спеціалізації суду і професійності суддів, які спеціалізуються на розгляді спорів щодо захисту майнових прав інтелектуальної власності.

Отже, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

Проектом регуляторного акта впроваджується правовий механізм, яким встановлюється належний та ефективний порядок охорони та захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки та торговельні марки, який також відповідатиме вимогам законодавства ЄС.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття проекту акта сприятиме:

вдосконаленню нормативно-правової бази у сфері охорони прав на промислові зразки і торговельні марки з урахуванням вимог acquis communautaire;

розвитку інших сфер промисловості, сфери послуг, сфери розваг, внаслідок досягнення правової визначеності щодо порядку охорони та захисту прав на промислові зразки і торговельні марки;

запровадженню ефективних механізмів боротьби з "патентним тролінгом" шляхом надання зацікавленим особам можливості адміністративного оскарження виданих патентів на промислові зразки;

ефективному захисту прав на промислові зразки у разі невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони чи його державній реєстрації з порушенням прав інших осіб.

встановленню вільного доступу до реєстрів заявок на торговельні марки;

прозорості ведення стану діловодства за заявками на промислові зразки та торговельні марки;

поглибленню спеціалізації суду і професійності суддів, які спеціалізуються на розгляді спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності;

підвищення інвестиційної привабливості України в світових масштабах.

Негативних факторів, які можуть негативно вплинути на запровадження регуляторного акта, не виявлено.

Позитивно на дію цього акта можуть вплинути такі фактори:

реформи у політичній та економічній сферах, що впливатимуть на збільшення кількості суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність щодо у сфері використання та захисту прав на об'єкт інтелектуальної власності (промислових зразків та торговельних марок);

прискорення темпів економічного зростання, що дозволить підвищити інформаційну привабливість України для світових мейджорів та інших іноземних власників прав на промислові зразки та торговельні марки.

6. Очікувані результати

Упровадження цього регуляторного акта дасть можливість удосконалити нормативно-правову базу у сфері правової охорони та захисту прав на промислові зразки і торговельні марки, а також поглибить спеціалізацію суду і професійність суддів, які спеціалізуються на розгляді спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Від упровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1) вдосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони прав на промислові зразки і торговельні марки з урахуванням вимог acquis communautaire;
2) створення правового механізму боротьби з "патентним тролінгом" (можливість адміністративного оскарження виданих патентів на промислові зразки ("post-grant opposition"));
3) поглиблення спеціалізації суду і професійності суддів, які спеціалізуються на розгляді спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності;
4) підвищення інвестиційної привабливості України в світових масштабах.

додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

1) полегшення набуття та охорони прав на промислові зразки та торговельні марки;
2) полегшення ведення господарської діяльності в сфері здійснення прав на промислові зразки та торговельні марки з урахуванням вимог законодавства ЄС;
3) впровадження механізму разового грошового стягнення для ефективного захисту права власників торговельних марок та промислових зразків;

додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

1) забезпечення можливості адміністративного оскарження виданих патентів на промислові зразки;
2) можливість обрання механізму разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання промислового зразка та торговельної марки;
3) встановлення вільного доступу до реєстрів заявок на торговельні марки;
4) прозорість ведення стану діловодства за заявками на промислові зразки та торговельні марки.

додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку регуляторного акта немає, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта - з дня його опублікування.

8. Визначення показників результативності проекту акта

Для відстеження результативності регуляторного акта планується вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа, використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність переважно у сфері інтелектуальної власності, а саме промислових зразків та торговельних марок, а також відповідні публікації в засобах масової інформації.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься в межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", - через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

Відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься Мінекономрозвитку України протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Державного служби інтелектуальної власності України та Міністерства від суб'єктів прав на промислові зразки та торговельні марки, контролюючих і правоохоронних органів та суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність в цій сфері.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Міністр

А. Абромавичус

Опрос