Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно обеспечения возможности взятия долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині першій статті 2:

доповнити пунктом 212 такого змісту:

"212) довгострокове зобов'язання у рамках державно-приватного партнерства - зобов'язання державного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства згідно з Законом України "Про державно-приватне партнерство" щодо існуючих об'єктів, функціонування яких забезпечується у межах завдань і функцій відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, здійснити платежі протягом поточного та/або майбутніх бюджетних періодів приватному партнеру відповідно до умов, передбачених таким договором.";

пункт 47 викласти у такій редакції:

"47) розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства, а також здійснення витрат бюджету";

2. Статтю 22 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Розпорядники бюджетних коштів, які є державними партнерами відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, мають право брати довгострокові зобов'язання у рамках державно-приватного партнерства на підставі істотних умов такого договору, затверджених Міністерством фінансів України (щодо об'єктів державної власності), Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою (щодо об'єктів комунальної власності). У разі внесення змін до договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, які передбачають довгострокові зобов'язання, що призводять до зміни затверджених істотних умов, такі істотні умови підлягають повторному затвердженню.";

3. Статтю 23 доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"15. Обсяг видатків на оплату довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства на відповідний бюджетний період встановлюється законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у межах бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у сумі, визначеній згідно з умовами договору, укладеного у рамках державно-приватного партнерства, у межах фактичних видатків на функціонування відповідних об'єктів за рік, що передує року укладання договору. Зазначений обсяг видатків визначається з урахуванням зміни факторів, що є властивими для цих видатків, зокрема, розміру мінімальної заробітної плати, тарифів на регульовані послуги, індексу споживчих цін, податків та зборів, інших обов'язкових платежів згідно із законодавством.";

4. Частину другу статті 35 після слів "та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом" доповнити словами "та обсягів довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства";

5. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 62 такого змісту:

"62) переліки та обсяги довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків;";

6. Частину першу статті 48 викласти у такій редакції:

"1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобов'язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України, довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Довгострокове зобов'язання за енергосервісом на підставі документального підтвердження в установленому порядку скорочення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв і видатків на їх оплату за звітний період (порівняно з такими обсягами (видатками), які були б спожиті (здійснені) за відсутності енергосервісу) набуває статусу бюджетного зобов'язання у сумі, визначеній згідно з умовами договору енергосервісу виходячи з цін (тарифів), діючих у періоді, за який здійснюється розрахунок, у межах фактичного скорочення таких видатків.

Довгострокове зобов'язання у рамках державно-приватного партнерства на підставі затвердженого державним партнером звіту про виконання договору державно-приватного партнерства за звітний період, набуває статусу бюджетного зобов'язання у сумі, визначеній згідно з умовами договору.";

7. Частину другу статті 55 доповнити абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:

"оплату зобов'язань державних партнерів за договорами державно-приватного партнерства.";

8. Частину першу статті 76 доповнити пунктом 52 такого змісту:

"52) переліки та обсяги довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону України

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства)" (далі - проект Закону) розроблено на виконання пункту 50 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213.

Відповідно до діючого законодавства договори, укладені в рамках державно-приватного партнерства, є довгостроковими (від 5 до 50 років) та передбачають виконання зобов'язань, у тому числі фінансового характеру, протягом всього строку дії договору.

Разом з цим, на сьогоднішній день державний партнер позбавлений можливості взяти довгострокові зобов'язання для виконання договору державно-приватного партнерства, оскільки діє принцип трирічного бюджетного планування.

Враховуючи зазначене, з метою реалізації проектів в рамках державно-приватного партнерства виникла необхідність у розробленні зазначеного проекту Закону.

Так, проектом Закону пропонується запровадити можливість взяття державним партнером довгострокових зобов'язань за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства. При цьому передбачається, що довгострокове зобов'язання у рамках державно-приватного партнерства - зобов'язання державного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства згідно з Законом України "Про державно-приватне партнерство" щодо існуючих об'єктів, функціонування яких забезпечується у межах завдань і функцій відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, здійснити платежі протягом поточного та/або майбутніх бюджетних періодів приватному партнеру відповідно до умов, передбачених таким договором.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань державними партнерами за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства для реалізації проектів державно-приватного партнерства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет на відповідний рік та Закон України "Про державно-приватне партнерство".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету, оскільки передбачається, що обсяг видатків на оплату довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства на відповідний бюджетний період встановлюється у межах бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у сумі, визначеній згідно з умовами договору державно-приватного партнерства у межах фактичних видатків на функціонування відповідних об'єктів за рік, що передує року укладання договору.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не вимагає погодження з місцевими органами виконавчої влади.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза проекту Закону не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту Закону не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не вимагає погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону направлено Державній регуляторній службі України для розгляду та надання роз'яснень щодо віднесення зазначеного проекту Закону до регуляторного акта.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить можливість взяття довгострокових зобов'язань державними партнерами за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства для реалізації проектів державно-приватного партнерства.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

___ ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проект закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства)"

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до діючого законодавства договори, укладені в рамках державно-приватного партнерства, є довгостроковими (від 5 до 50 років) та передбачають виконання зобов'язань, у тому числі фінансового характеру, протягом всього строку дії договору.

Разом з цим, на сьогоднішній день державний партнер позбавлений можливості взяти довгострокові зобов'язання для виконання договору державно-приватного партнерства, оскільки діє принцип лише трирічного бюджетного планування.

Враховуючи зазначене, з метою реалізації проектів в рамках державно-приватного партнерства виникла необхідність у розробленні зазначеного проекту Закону.

Так, проектом Закону пропонується запровадити можливість взяття державним партнером довгострокових зобов'язань за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства. При цьому, передбачається, що довгострокове зобов'язання у рамках державно-приватного партнерства - зобов'язання державного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства згідно з Законом України "Про державно-приватне партнерство" щодо існуючих об'єктів, функціонування яких забезпечується у межах завдань і функцій відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, здійснити платежі протягом поточного та/або майбутніх бюджетних періодів приватному партнеру відповідно до умов, передбачених таким договором.

2. Цілі державного регулювання

Законопроект розроблено з метою забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань державними партнерами за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства для реалізації проектів державно-приватного партнерства.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, передбачивши механізм взяття державним партнером довгострокових зобов'язання у рамках державно-приватного партнерства, тобто передбачити можливість виконання зобов'язання державного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства згідно із Законом України "Про державно-приватне партнерство" щодо існуючих об'єктів, функціонування яких забезпечується у межах завдань і функцій відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, здійснити платежі протягом поточного та/або майбутніх бюджетних періодів приватному партнеру відповідно до умов, передбачених таким договором.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог суб'єктами господарювання є високою.

Очікувані наслідки дії запропонованого законопроекту не можуть завдати шкоди суб'єктам господарювання.

Досягненням встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань державними партнерами за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства для реалізації проектів державно-приватного партнерства.

6. Очікувані результати прийняття акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Залучення коштів приватних партнерів для реалізації проектів державно-приватного партнерства;
реалізація проектів державно-приватного партнерства, створення нових робочих місць.

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Розподіл ризиків за фінансовими зобов'язаннями між державним та приватним партнером;
Можливість отримання гарантій щодо виконання державним партнером свої зобов'язань фінансового характеру за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства.

Додаткові витрати відсутні

7. Строк дії акта

Термін дії акта - необмежений.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності законопроекту є:

кількість договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта - суб'єкти господарювання, як юридичні, так і фізичні особи;

час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання для виконання вимог акту - обмежений дією договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - вище середнього, оскільки законопроект оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку, а в разі його прийняття - на офіційному сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Мінекономрозвитку буде здійснювати базове та повторне відстеження результативності регуляторного акта, у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через один рік після набрання чинності актом.

Вид даних для відстежень - дослідження статистичних показників.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності регуляторного акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за результатами аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

Р. Корж

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос