Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О префектах (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.08.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про префектів

Відповідно до Конституції України цей Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності префектів.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Префекти в системі органів виконавчої влади

1. Префект є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

2. В районах виконавчу владу здійснюють префекти районів, в областях - префекти областей, в Києві та Севастополі - відповідно префект Києва та префект Севастополя.

3. Особливості організації, повноваження і порядок діяльності префектів Києва та Севастополя визначаються окремими законами України.

4. Вар1

Префект району, територія якого включає територію обласного центру, одночасно є префектом області (2 бланки).

АБО

4. Префект області одночасно є префектом району, територія якого включає територію обласного центру (2 бланки).

Вар2

4. Префект області за рішенням Президента України може одночасно здійснювати повноваження префекта району.

5. В Автономній Республіці Крим щодо повноважень, визначених цим Законом для префектів області:

1) координаційні повноваження виконує префект району в центральному районі Автономної Республіки Крим;

2) контрольні повноваження виконує Представництво Президента в Автономній Республіці Крим в порядку, визначеному законом.

Стаття 2. Основні завдання префектів

1. Префект на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує:

1) здійснення нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування;

2) здійснення координації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, здійснення нагляду за додержанням ними Конституції і законів України;

3) виконання державних програм;

4) спрямування і організацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації.

Стаття 3. Принципи діяльності префектів

1. Префекти діють на засадах:

1) верховенства права - спрямування діяльності на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, здійснення її на засадах справедливості та гуманізму;

2) законності - здійснення повноважень у межах та в порядку, встановлених Конституцією та законами України;

3) відкритості - забезпечення постійного інформування суспільства про діяльність префектів, гарантування доступу кожного в обсягах та порядку, визначених законом, до інформації про їх діяльність, забезпечення громадського обговорення найважливіших актів префектів;

4) єдиного правозастосування - префекти забезпечують однакове застосування законодавства України органами місцевого самоврядування та територіальними органами центральних органів виконавчої влади на всій території держави;

5) ротації - одна й та сама особа не може перебувати на посаді префекта однієї адміністративно-територіальної одиниці більше трьох років;

6) безперервності - забезпечення постійного здійснення повноважень префектами, незалежно від політичних процесів у державі та за її межами;

7) підконтрольності - забезпечення контролю з боку інших державних органів та громадськості за діяльністю префектів;

8) ефективності - забезпечення досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та часу;

9) політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення префекта, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов'язків.

Стаття 4. Правовий статус префектів

1. Префект є державним службовцем. Посада префекта не належить до політичних посад.

2. Строк перебування на посаді префекта адміністративно-територіальної одиниці становить 3 роки.

3. Префект під час здійснення своїх повноважень відповідальний перед Президентом України, підзвітний та підконтрольний Кабінетові Міністрів України.

4. Призначення на посаду та звільнення з посади префекта не пов'язується з вступом на пост Президента України, припиненням виконання ним повноважень, а також формуванням нового складу Кабінету Міністрів України, складенням ним своїх повноважень або його відставки.

Стаття 5. Статус та атрибути префектур

1. Для забезпечення діяльності префектів створюються префектури. Префектури є юридичними особами публічного права.

2. Префектури мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменування, рахунки в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

3. На будинках, де розміщуються, префекти, піднімається Державний Прапор України і вивішуються таблички із зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованого там органу державною мовою.

4. Зразки печаток і відповідних табличок затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5. Префектури районів, областей, Києва та Севастополя знаходяться, відповідно в районних та обласних центрах, Києві та Севастополі. В інших поселеннях за рішенням Кабінету Міністрів України можуть створюватись підрозділи префектури.

Стаття 6. Правові засади діяльності префектів

1. Організація, повноваження і порядок діяльності префектів встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

2. Префекти у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

II. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРЕФЕКТА. ФОРМУВАННЯ ПРЕФЕКТУР

Стаття 7. Призначення на посаду префекта

1. Префект призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на термін, що не перевищує три роки.

2. На посаду префекта призначається особа, яка:

1) на момент призначення працює префектом в іншій адміністративно-територіальній одиниці в порядку переведення;

2) перебуває в кадровому резерві префектів не менше року;

3) працювала на посаді префекта не менше двох років і з моменту звільнення з такої посади пройшло не більше трьох років.

На підставі пункту 3 цієї частини не може бути призначена особа, яка відмовилась від призначення на посаду префекта протягом останніх двох років.

3. Подання щодо призначення Президентом України особи на посаду префекта вноситься Кабінетом Міністрів України не пізніше 7 календарних днів з дня припинення повноважень префекта або не пізніше 7 календарних днів з дня коли стало відомо про заплановане звільнення.

Подання щодо призначення Президентом України особи на посаду префекта в порядку переведення вноситься Кабінетом Міністрів не пізніше як за 30 календарних днів до закінчення трирічного терміну перебування на посаді префекта або до дня досягнення префектом граничного віку проходження державної служби.

4. Кандидатури на посаду префекта на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем'єр-міністром України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.

5. За результатами розгляду подання Кабінету Міністрів України Президент України протягом 14 календарних днів після одержання подання призначає відповідну особу на посаду префекта або відхиляє подану кандидатуру із зазначенням мотивів такого рішення.

6. У разі вмотивованого відхилення Президентом України поданої кандидатури Кабінет Міністрів України протягом 15 календарних днів подає на розгляд Президентові України іншу кандидатуру.

7. На посаду префекта області може бути призначена особа, яка відповідає умовам, визначеним частиною другою цієї статті та перебувала на посаді префекта району не менше, як в трьох районах загальною тривалістю не менше 6 років.

8. Префект набуває повноваження з дня набрання чинності актом Президента України про його призначення на цю посаду.

Стаття 8. Кадровий резерв префектів

1. Формування кадрового резерву префектів здійснюється шляхом відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної служби, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За результатами відкритого конкурсу конкурсна комісія вносить на розгляд Президента України кандидатуру особи, для включення до кадрового резерву префектів (вар2 три кандидатури). За наслідками розгляду цієї кандидатури Президент України видає акт про її включення до кадрового резерву префектів.

2. Чисельність кадрового резерву префектів становить 25 відсотків загальної кількості посад префектів. У разі появи вільних місць у кадровому резерві префектів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної служби, оголошує відкритий конкурс на такі місця протягом 7 календарних днів з дня їх появи.

3. До кадрового резерву префектів може бути включений дієздатний громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та досвід роботи не менше трьох років на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування або має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра публічного управління та адміністрування на очній формі навчання в місті Києві, а також надав у встановленому порядку згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатом.

4. До кадрового резерву префектів не можуть бути включені особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які були звільнені з посад державних службовців, посад в органах місцевого самоврядування через службову невідповідність або порушення службової дисципліни, - протягом п'яти років після такого звільнення, особи, яких було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, - протягом п'яти років після притягнення до відповідальності.

5. Особи, включені до кадрового резерву префектів проходять підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України.

6. Виведення з кадрового резерву префектів здійснюється Президентом за поданням Мінрегіону:

1) за власною ініціативою особи;

2) у разі відмові особи від пропозиції щодо призначення на посаду префекта;

3) якщо в результаті спеціальної перевірки виявлені дані, що свідчать про неможливість особи займати посаду префекта;

4) за результатами проходження підвищення кваліфікації;

5) по закінченні п'ятирічного терміну перебування в кадровому резерві префектів;

6) у разі призначення на посаду префекта;

7) у разі втрати особою громадянства України, виявлення факту подвійного громадянства;

8) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

9) у разі набуття особою, яку включено до кадрового резерву префектів, повноважень Президента України, народного депутата України, виборної посадової особи місцевого самоврядування чи призначення на політичну посаду.

7. Особа, виведена з кадрового резерву префектів не може подавати заяви на включення до нього протягом трьох років.

8. Порядок організації роботи з кадровим резервом префектів, щорічна програма підвищення кваліфікації осіб, яких включено до кадрового резерву, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань територіальної організації влади.

Стаття 9. Звільнення з посади префекта та припинення його повноважень

1. Префект звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

2. Підставами звільнення з посади префекта є:

1) підстави припинення державної служби, визначені законом про державну службу;

2) закінчення трирічного строку перебування на посаді префекта;

3) призначення в порядку переведення на посаду префекта іншої адміністративно-територіальної одиниці до закінчення трирічного терміну перебування на посаді префекта;

4) відмова префекта від призначення в порядку переведення на посаду префекта іншої адміністративно-територіальної одиниці;

5) не подання в 7-ий термін заяви про відставку у зв'язку з поданням заяви про участь у виборах до органів влади будь-якого рівня;

6) набрання чинності актом Верховної Ради України про ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці.

3. Повноваження префекта припиняються в день набрання чинності актом Президента України про його звільнення.

4. Повноваження префекта припиняються також у разі його смерті з дня смерті.

5. Подання про звільнення з посади префекта з підстави, передбаченої пунктом 2 частини другої цієї статті, Кабінет Міністрів України вносить Президентові України не пізніш як за 30 календарних днів до закінчення встановленого цим Законом строку перебування на посаді префекта. Одночасно із зазначеним поданням Кабінет Міністрів України вносить подання щодо призначення цієї особи на посаду префекта іншої адміністративно-територіальної одиниці.

6. Подання про звільнення з посади префекта з підстав, передбачених частиною другою (крім підстави, передбаченої пунктом 2) цієї статті Кабінет Міністрів України вносить Президентові України у 7-денний термін після настання відповідних підстав.

7. У випадку, якщо префект не отримав призначення на посаду префекта іншої адміністративно-територіальної одиниці і при цьому не досяг віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", але має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і відпрацював на посадах першої чи другої категорії не менш як п'ять років, йому виплачується щомісячно 85 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу".

Стаття 10. Відсторонення префекта від виконання повноважень

1. Префект на час проведення службового розслідування щодо нього може бути відсторонений від виконання повноважень Президентом України на основі подання Кабінету Міністрів України на підставах і в порядку, передбачених законодавством про державну службу.

Стаття 11. Тимчасове виконання повноважень префекта

1. У разі припинення повноважень префекта, відсторонення його від виконання повноважень, неможливості виконання повноважень (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) тимчасове виконання повноважень такого префекта здійснює префект іншого району відповідно до схеми заміщення посад префектів, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань територіальної організації влади.

2. Префект району, що тимчасово виконує повноваження іншого префекта, здійснює такі повноваження у повному обсязі, крім повноважень із звільнень працівників за його ініціативою.

Стаття 12. Утворення та ліквідація префектури

1. Префектура утворюється чи ліквідовується одночасно з утворенням чи ліквідацією відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2. Організаційні заходи щодо утворення та ліквідації префектури здійснюються Кабінетом Міністрів України на підставі акта Верховної Ради України про утворення чи ліквідацію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 13. Структура префектури

1. Структура префектури визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до повноважень префекта, визначених Конституцією та законами України.

2. Структура префектури включає префекта, структурні підрозділи, які забезпечують здійснення префектом повноважень, визначених Конституцією та законами України.

3. Чисельність працівників префектури визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Керуючий справами префектури

1. Керуючий справами префектури призначається на посаду і звільняється з посади префектом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань територіальної організації влади.

Керуючий справами префектури призначається та звільняється префектом якщо протягом 7 робочих днів з дня відповідного подання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань територіальної організації влади, не подано обґрунтованих заперечень.

У випадку обґрунтованих заперечень щодо призначення на посаду керуючого справами префектури префект протягом 14 календарних днів подає іншу кандидатуру.

У випадку недосягнення згоди при призначенні щодо другої кандидатури чи щодо звільнення керуючого справами префектури між префектом та керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань територіальної організації влади питання виноситься на розгляд Кабінету Міністрів України відповідним префектом у встановленому порядку.

Призначення на посаду та звільнення з посади керуючого справами префектури не пов'язується з призначенням на посаду та звільненням з посади префекта.

2. Основними завданнями керуючого справами префектури є забезпечення діяльності префекта, стабільності і наступності у роботі префектури, організація її поточної роботи.

3. Керуючий справами префектури відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу префектури;

2) готує та подає на затвердження префекту плани роботи префектури, звітує про їх виконання;

3) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в префектурі;

4) в межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на префекта завдань;

5) затверджує за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, штатний розпис та кошторис префектури;

6) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців префектури (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад префект), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників префектури (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад префект), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) представляє префектуру як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

9) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками префектури доручення;

10) з питань, що належать до його повноважень, підписує накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

11) вносить пропозиції префекту щодо представлення державних службовців та працівників префектури до відзначення державними нагородами України.

4. Керуючий справами префектури несе персональну відповідальність перед префектом.

Стаття 15. Керівники структурних підрозділів префектур

1. Управління, відділи та інші структурні підрозділи префектур очолюють керівники, які підпорядковані префектам і відповідальні перед ними.

2. Керівники структурних підрозділів префектур призначаються на посаду та звільняються з посади префектом в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Стаття 16. Вимоги до посадових осіб префектур

1. Посадові особи префектур повинні відповідати вимогам, передбаченим законом України про державну службу.

III. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРЕФЕКТА

Стаття 17. Повноваження префекта

1. Префект району, Києва і Севастополя реалізує такі повноваження:

1) здійснює нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування району, громад району, Києва і Севастополя;

2) здійснює координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на рівні району, Києва і Севастополя, здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і законів України;

3) забезпечує виконання державних програм на рівні району, Києва і Севастополя;

4) спрямовує і організовує на рівні району, Києва і Севастополя діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

5) здійснює контроль за виконанням виконавчими органами місцевого самоврядування району, громади, Києва і Севастополя наданих законом державних повноважень;

6) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Префект області реалізує такі повноваження:

1) здійснює нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування області;

2) здійснює координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на рівні області, здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і законів України;

3) забезпечує виконання державних програм на рівні області;

4) спрямовує і організовує на рівні області діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

5) здійснює контроль за виконанням виконавчим комітетом обласної ради наданих законом державних повноважень;

6) здійснює інші повноваження, визначні законом.

Вар1 3. Крім повноважень, визначених частиною другою цієї статті префект області одночасно виконує повноваження префекта району.

Вар2 3. Префект району, територія якого включає територію обласного центру, крім повноважень, визначених частиною першою цієї статті, одночасно виконує повноваження префекта області.

Стаття 18. Нагляд за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування

1. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів України шляхом аналізу актів територіальних громад, голів та рад громад, їх виконавчих органів, районних та обласних рад, їх виконавчих комітетів (далі - актів органів місцевого самоврядування).

2. Префект району здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів України територіальними громадами, головами та радами громад, їх виконавчими органами, а також районними радами, їх виконавчими комітетами.

3. Префект області здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів України обласними радами, їх виконавчими комітетами.

4. Префект Києва і Севастополя здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів України територіальними громадами Києва і Севастополя, головами та радами громад Києва і Севастополя, їх виконавчими органами.

5. Нагляд за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування здійснюється префектами шляхом правової експертизи актів органів місцевого самоврядування.

6. Голова громади, рада громади, її виконавчі органи, районна та обласна рада, їх виконавчі комітети надсилають свої акти та акти територіальних громад префекту відповідно району, області, Києва чи Севастополя не пізніш як на 3 робочий день після їх підписання, але не пізніше дня набрання ними чинності.

7. Префект здійснює нагляд за актами органів місцевого самоврядування виключно на предмет їх конституційності та законності і не може оцінювати їх доцільність та ефективність.

Вар1

8. Префект здійснює нагляд за актами органів місцевого самоврядування:

нормативного характеру - в повному обсязі;

індивідуального характеру - лише за наявності відповідних скарг юридичних та фізичних осіб.

Префект не здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування з питань, нагляд чи контроль за якими віднесено законом до відання інших органів державної влади.

9. Префект своїм розпорядженням зупиняє в цілому чи в частині:

1) дію актів органів місцевого самоврядування індивідуального характеру - не пізніш як на 7-й день після надходження відповідної скарги юридичних або фізичних осіб;

2) дію актів органів місцевого самоврядування нормативного характеру - не пізніш як на 30-й день після набрання чинності відповідним актом.

10. У разі наявності незначних зауважень до акта місцевого самоврядування префект може повернути акт суб'єкту подання з вмотивованими пропозиціями для приведення його у відповідність Конституції та законам України в термін до набрання чинності цим актом.

11. У разі виявлення невідповідності акта органу місцевого самоврядування Конституції та законами України префект зупиняє такий акт в цілому чи в частині з одночасним зверненням до адміністративного суду. Префект звертається до адміністративного суду в день прийняття розпорядження про зупинення акта органу місцевого.

14. Повідомлення про зупинення префектом акта органу місцевого самоврядування та про відповідне звернення до суду, підлягає обов'язковому негайному оприлюдненню через офіційне друковане видання або через офіційний Інтернет-сайт префекта.

15. Зупинення акта органу місцевого самоврядування має наслідком зупинення виконання будь-якими фізичними та юридичними особами такого акта, здійснення визначених цим актом повноважень, настання будь-яких юридично значимих наслідків у випадку застосування даного акта та заборону відчуження об'єкту нерухомого майна або передачі прав на об'єкт нерухомого майна, якщо відповідне право виникло на підставі зупиненого акта.

16. Розпорядження префекта щодо зупинення актів органів місцевого самоврядування не може бути оскаржено.

17. Якщо префект в день зупинення акта органу місцевого самоврядування не звернувся з позовом до адміністративного суду розпорядження про зупинення акта втрачає чинність.

Вар1

18. Зупинення акта органу місцевого самоврядування, здійснене префектом, триває:

до набрання законної сили ухвалою адміністративного суду про повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі;

до набрання законної сили постановою суду про визнання акта неконституційним, незаконним і про визнання його нечинним.

Вар2

18. Зупинення акта органу місцевого самоврядування, здійснене префектом, триває:

до розгляду адміністративним судом питання про забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії рішення органу місцевого самоврядування чи його окремих положень, що оскаржуються, за наявності відповідного клопотання префекта;

до набрання законної сили ухвали адміністративного суду про повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі;

до відкриття адміністративним судом адміністративної справи за позовної заяви префекта за відсутності його клопотання про забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії рішення органу місцевого самоврядування чи його окремих положень, що оскаржуються.

19. Після закінчення строків, протягом яких акт органу місцевого самоврядування або його частина може бути зупинено з одночасним зверненням до суду, префект втрачає право на звернення до суду щодо відповідних актів.

20. У разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що має ознаки невідповідності Конституції України, створення загрози порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрози національній безпеці префект інформує про це Президента України.

Стаття 19. Координація діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та нагляд за додержанням ними Конституції і законів України

1. Префект координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, сприяє їм у виконанні покладених на ці органи повноважень.

2. Префект під час координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади уповноважений:

1) здійснювати моніторинг діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

2) проводити спільні засідання з керівниками територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

3) погоджувати призначення та звільнення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (крім територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізую державну політику у сфері оборони, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію, яка не співпадає з територією юрисдикції префекта), в порядку, визначеному законом;

4) вносити до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, подання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів, на підставі чого міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади повинен у місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь;

5) вносити до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо скасування актів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за результатами моніторингу їх діяльності.

3. Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади надсилають свої акти префекту відповідно району, області, Києва чи Севастополя не пізніш як на 3 робочий день після їх підписання, але не пізніше дня набрання ними чинності.

4. Префект може протягом 7 днів з дня надходження акта територіальним органом міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади зупинити його з одночасним зверненням до відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади про внесення змін чи визнання таким, що втратив чинність, такого акта.

Відповідне міністерство, інший центральний орган виконавчої влади або вносить чи забезпечує внесення змін чи визнання таким, що втратив чинність, акта територіального органу або звертається до Кабінету Міністрів України із пропозицією про скасування акта префекта.

Стаття 20. Забезпечення виконання державних програм

1. Префект забезпечує виконання державних програм на відповідній території в межах, визначених такими програмами, відповідно до закону.

2. У разі поширення дії державної програми на територію декількох районів головного виконавця такої програми визначає префект області.

Стаття 21. Спрямування і організація діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення їх взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації

1. В умовах запровадження правового режиму воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади зобов'язані діяти відповідно до рішень префекта.

2. Префекти уповноважені скасовувати акти територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, прийняті з питань здійснення заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації.

Стаття 211. Здійснення префектом контролю за виконанням виконавчими органами місцевого самоврядування, наданих законом державних повноважень

1. Контроль за виконанням виконавчими органами місцевого самоврядування, наданих законом державних повноважень, здійснюється префектом у порядку нагляду за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування з додатковими особливостями, передбаченими цією статтею.

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування при здійсненні наданих їм законом державних повноважень зобов'язані надавати префекту інформацію про це у обсязі та у строки визначені законами України.

3. За наявності скарг юридичних та фізичних осіб, які вказують на грубе порушення виконавчими органами місцевого самоврядування, при здійсненні ними наданих законом державних повноважень, префект призначає перевірку. Префект не може призначати такі перевірки щодо одного й того ж органу місцевого самоврядування частіше ніж раз на 3 місяці.

4. У разі виявленні при здійсненні перевірки за виконанням виконавчими органами місцевого самоврядування, наданих їм законом державних повноважень, несуттєвих порушень законів України, виданих у межах їх компетенції, префект звертається з поданням про усунення порушення до органу місцевого самоврядування, який допустив порушення, та до органу місцевого самоврядування, який має право контролювати орган місцевого самоврядування, який допустив порушення.

5. Подання префекта підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом місцевого самоврядування:

1) колегіальним органом місцевого самоврядування - на найближчому засіданні такого органу, або наступному після нього засіданні якщо до найближчого засідання залишилося менше 3 робочих днів;

2) іншим органом місцевого самоврядування в строк до 3 робочих днів.

6. У разі виявленні при здійсненні перевірки за виконанням виконавчими органами місцевого самоврядування, наданих їм законом державних повноважень, грубих порушень законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, виданих у межах їх компетенції, префект у встановленому порядку може звернутися до адміністративного суду або інших органів державної влади.

IV. ВІДНОСИНИ ПРЕФЕКТІВ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Стаття 22. Відносини префектів з Президентом України

1. Префекти під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Президентом України.

2. Префекти інформують Президента України та щорічно звітують перед ним про ситуацію у відповідних адміністративно-територіальних одиницях та виконання покладених на них повноважень, вносять пропозиції Президенту України з питань удосконалення законодавства України і практики його реалізації.

3. Префекти взаємодіють з Президентом України з інших питань, визначених Конституцією України, цим та іншими законами.

Стаття 23. Відносини префектів з Радою національної безпеки і оборони України

1. Префекти координуються та контролюються Радою національної безпеки і оборони України з питань, які стосуються національної безпеки і оборони.

2. Префекти забезпечують здійснення контролю за своєчасністю та якістю виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.

Стаття 24. Відносини префектів з Кабінетом Міністрів України

1. Префекти при здійсненні повноважень на відповідній території спрямовуються та координуються Кабінетом Міністрів України.

2. Префекти підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України у межах його повноважень.

3. Префекти інформують Кабінет Міністрів України про свою діяльність та щорічно звітують перед ним.

4. Кабінет Міністрів України перед прийняттям актів з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць розглядає зауваження та пропозиції, подані префектами.

5. Префекти області з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, надсилають пропозиції, які підлягають розгляду в установленому порядку Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій префекти області мають право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

7. Префекти області мають право вносити на розгляд Кабінету Міністрів проекти актів Кабінету Міністрів України.

Стаття 25. Відносини префектів з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади

1. Префекти при здійсненні своїх повноважень взаємодіють з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

2. При підготовці проектів актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць міністерства, інші центральні органи виконавчої влади проводять консультації з префектами, перед прийняттям таких актів розглядають зауваження та пропозиції, подані префектами.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань територіальної організації влади, надає методичну допомогу префектам з метою однакового застосування норм Конституції та законів України на практиці. В разі виявлення випадків не однакового застосування судами норм Конституції та законів України він звертається до Вищого адміністративного суду України з пропозиціями щодо надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства щодо вирішення відповідної категорії справ.

Стаття 26. Відносини між префектом району та префектом області

1. Префект області проводить консультації з префектами районів з питань, що стосуються території області і районів.

2. Префекти районів регулярно інформують про свою діяльність префекта області.

3. Префект області може звертатись до Кабінету Міністрів України з поданням на притягнення до дисциплінарної відповідальності префекта району.

Стаття 27. Відносини префектів з органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами

1. Префекти проводять консультації з органам місцевого самоврядування у разі розгляду префектами питань, які пов'язані з інтересами відповідних органів місцевого самоврядування. Представники органів місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування уповноважені брати участь у розгляді таких питань, висловлювати зауваження і пропозиції, які розглядаються префектами.

2. Префект та посадові особи префектури можуть бути присутніми на засіданнях колегіальних органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються компетенції префекта, за ініціативи депутатів місцевої ради.

Стаття 28. Відносини префектів з підприємствами, установами та організаціями

1. Підприємства, установи та організації мають право оскаржити до Кабінету Міністрів України або до суду розпорядження префекта, що суперечить законодавству в питаннях, що стосуються їх діяльності.

2. Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані в десятиденний термін надавати на вимогу префекта необхідну для здійснення його повноважень інформацію у межах, визначених законом.

Стаття 29. Відносини префектів з політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними організаціями та професійними спілками

1. Префекти взаємодіють з політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

2. Політичні партії, громадські організації, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд префектів. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Стаття 30. Відносини префектів з громадянами

1. Громадяни звертаються до префектів у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень префектів.

2. Префекти зобов'язані розглянути звернення громадян у межах своєї компетенції і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обґрунтовану відповідь. Префекти проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.

Стаття 31. Право префекта на запит та особистий прийом

1. Префект звертається із запитом з питань, що належать до його компетенції, до територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також до керівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, розташованих на території Автономної Республіки Крим, відповідної області, району, Києва, Севастополя.

2. Запит префекта - викладена в письмовій формі вимога префекта щодо здійснення певних дій, викладення позиції з порушеного питання.

3. Державний орган, посадова особа, до якої адресовано запит префекта, зобов'язані в десятиденний строк з дня одержання запиту дати офіційну відповідь про результати розгляду порушеного в запиті питання.

4. Якщо з об'єктивних причин порушене в запиті питання не може бути розглянуто в десятиденний строк, орган, посадова особа, до яких адресовано запит, повідомляють про це префекта і пропонує інший строк розгляду, що не повинен перевищувати одного календарного місяця з дня одержання запиту.

5. Префект області на території відповідної області має право на невідкладний прийом посадовими особами відповідної обласної ради.

6. Префект району на території відповідного району має право на невідкладний прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських організацій і політичних партій.

7. Префект при пред'явленні посвідчення префекта користується правом відвідання розташованих на території відповідної області, району, Києва, Севастополя, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступу на всі розташовані на території відповідно області, району, Києва, Севастополя, підприємства, установи, організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності з додержанням при цьому режиму діяльності та охорони об'єктів.

8. Порядок відвідування префектом підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.

9. Префект має право на першочерговий прийом прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністром, міністром, керівником центрального органу виконавчої влади.

10. Префект має право безперешкодного проходу з додержанням режиму охорони об'єктів за посвідченням префекта до приміщень, в яких розміщені Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, створені Президентом України.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕФЕКТІВ ТА ПРЕФЕКТУР

Стаття 32. Функції префекта

1. Префект:

1) очолює відповідну префектуру, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на нього повноважень;

2) представляє Уряд у відносинах з територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами в Україні та за її межами;

3) у межах затверджених кошторисів виступає розпорядником коштів відповідних префектур;

4) забезпечує інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на префекта;

5) утворює для сприяння здійсненню повноважень префекта консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад;

6) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 33. Організація діяльності структурних підрозділів префектур

1. Управління, відділи та інші структурні підрозділи префектур забезпечують виконання повноважень префекта, визначених Конституцією та законами України.

2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи підпорядковані префекту.

Стаття 34. Регламент діяльності префектури

1. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності префектури регулюються її регламентом, що затверджується префектом на підставі типового регламенту, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань територіальної організації влади.

Стаття 35. Акти префекта

1. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, префект у межах своїх повноважень видає розпорядження, а щодо кадрових питань - накази.

2. Акти префекта набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а в разі потреби та у випадках визначених законом - оприлюднюються.

3. Акти префекта, видані в межах його компетенції, є обов'язковими до виконання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 36. Оскарження та скасування актів префекта

1. Акти префекта, можуть бути оскаржені до Президента України, Кабінету Міністрів України або до адміністративного суду.

2. Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 1, 4 частин першої та другої статті 17 цього Закону, можуть бути скасовані Президентом України, а видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 2, 3 частин першої та другої статті 17 цього Закону, - Кабінетом Міністрів України. Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 5 - 8 частин першої та другої статті 17 цього Закону, скасовуються Президентом України у випадку, якщо ці акти стосуються компетенції Президента України, визначеної Конституцією України, а у інших випадках - Кабінетом Міністрів України.

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕФЕКТІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ПРЕФЕКТУР

Стаття 37. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності префектів та префектур

1. Фінансове забезпечення префектів та префектур здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

2. Норми витрат на утримання префектур встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Фонд оплати праці працівників структурних підрозділів префектур, в межах виділених асигнувань, визначає префект.

4. Для забезпечення діяльності префектур, за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є державною власністю.

Стаття 38. Матеріально-побутове забезпечення префектів

1. Префект на час перебування на посаді забезпечується службовим житлом в безпосередній близькості від місця служби.

2. Префект на час перебування на посаді зобов'язаний проживати в службовому приміщенні.

3. Префект не сплачує за користування службовим житлом. Утримання службового житла у належному стані здійснюється префектурою за кошти державного бюджету.

Вар 2. У разі неможливості забезпечення префекта службовим житлом, префектура шляхом відкритого конкурсу укладає договір найму житла. Плату за найм здійснює префектура.

5. Оплата житлово-комунальних послуг на час проживання у службовому або найманому житлі, а також відшкодування за пошкодження службового житла та наявного у ньому майна особами, які проживають у ньому, здійснюється префектом за власний рахунок.

6. Вимоги до службових жилих приміщень, призначених для заселення префектами, порядок надання префектам службового житла, порядок проведення конкурсу з найму житла, порядок його звільнення після припинення повноважень префектів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Префект звільняє службове житло протягом 24 годин з дня його звільнення з посади.

7. Службові жилі приміщення, призначені для проживання префектами, перебувають у державній власності і перебувають в оперативному управління відповідної префектури. Виключення жилих приміщень, що надаються префектам на час їх перебування на посаді, з числа службових не допускається.

8. Умови оплати праці та соціального забезпечення префекта визначаються законодавством про державну службу.

Стаття 39. Умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб префектур

1. Умови оплати праці та соціального забезпечення посадових осіб префектур визначаються законодавством про державну службу.

Стаття 40. Відповідальність префекта та посадових осіб префектур

1. З підстав, передбачених законом, Кабінет Міністрів України може притягнути префекта до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади.

2. З підстав, передбачених законом, Президент України або за поданням Кабінету Міністрів України може притягнути префекта до дисциплінарної відповідальності, включно зі звільненням з посади.

3. Матеріальна та моральна шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю префекта, інших посадових осіб префектури при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.

4. Посадові особи префектур несуть відповідальність згідно з чинним законодавством про державну службу.

5. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи префектури, яка заподіяла шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Перше призначення на посади префектів областей в усіх областях здійснити з відбором кандидатур на конкурсних засадах в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до _____ без застосування положень статті 8 цього Закону.

3. До 1 квітня 2016 року сформувати кадровий резерв префектів в кількості 100 осіб.

4. Провести перше призначення префектів районів в порядку, визначеному цим Законом, в період з 1 квітня 2017 до 25 жовтня 2017 року в новосформованих районах.

5. Встановити, що перевірку актів органів місцевого самоврядування на відповідність Конституції та законам до призначення відповідних префектів районів здійснюють:

1) префекти областей - щодо актів обласних рад та їх виконавчих комітетів, актів районних рад, міських (міст обласного значення) рад, їх виконавчих органів, органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад;

2) районні державні адміністрації - щодо актів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад та їх виконавчих органів.

6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) доповнити Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради, 2005 р., N 35, ст. 446) новою статтею 1713 такого змісту:

"Стаття 1713. Особливості провадження у справах щодо оскарження префектом актів органів місцевого самоврядування

1. Префект може оскаржити акт органу місцевого самоврядування протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності відповідним актом.

2. У разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження акта органу місцевого самоврядування суд зобов'язує відповідача опублікувати оголошення про це на його офіційному веб-сайті та у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений.

3. Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити цього акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи.

4. Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за 7 днів до судового розгляду.

5. Якщо оголошення опубліковано своєчасно, вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд справи. Скарги на судові рішення в цій справі таких осіб, якщо вони не брали участі у справі, залишаються без розгляду.

6. Адміністративна справа щодо оскарження актів органів місцевого самоврядування повинна бут вирішена протягом розумного строку, але не пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на один місяць.

7. Суд може визнати акт органу місцевого самоврядування незаконним повністю або в окремій його частині.

8. Постанову суду належить оскаржувати у загальному порядку.

9. Резолютивна частина постанови суду про визнання акта неконституційним, незаконним і про визнання його нечинним повинна бути невідкладно опублікована відповідачем на його офіційному веб-сайті та у виданні, в якому він був або мав бути офіційно оприлюднений, після набрання постановою законної сили.

10. Визнаний незаконним в цілому або в частині акт органу місцевого самоврядування є нечинним з моменту його прийняття.";

2) внести зміни до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385):

а) у статті 13:

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Територіальні органи міністерств можуть мати територіальні підрозділи в громадах, якщо вони надають соціальні послуги безпосередньо мешканцям";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Керівники територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад за міністром за погодженням з префектом.

Керівники територіальних органів міністерств призначаються та звільняються якщо протягом тижня з дня відповідного подання префект не подав обґрунтовані заперечення.

У випадку обґрунтованих заперечень щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника територіального органу міністерства міністр протягом двох тижнів подає іншу кандидатуру.

У випадку недосягнення згоди при призначенні щодо другої кандидатури чи щодо звільнення між префектом та міністром питання виноситься на розгляд Кабінету Міністрів України ініціатором подання у встановленому порядку.

Заступники керівників територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад міністром.

Інші державні службовці територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад керівниками територіальних органів міністерства.

Працівники територіальних органів міністерства приймаються на роботу та звільняються з роботи керівниками територіальних органів міністерства";

б) у статті 21:

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Територіальні органи центральних органів виконавчої влади можуть мати територіальні підрозділи в громадах, якщо вони надають соціальні послуги безпосередньо мешканцям";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад за керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з префектом.

Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади призначаються та звільняються якщо протягом тижня з дня відповідного подання префект не подав обґрунтовані заперечення.

У випадку заперечень щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади керівник центрального органу виконавчої влади протягом двох тижнів подає іншу кандидатуру.

У випадку недосягнення згоди при призначенні щодо другої кандидатури чи щодо звільнення між префектом та керівником центрального органу виконавчої влади питання виноситься на розгляд Кабінету Міністрів України ініціатором подання у встановленому порядку.

Заступники керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади.

Інші державні службовці територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівниками територіальних органів центрального органу виконавчої влади.

Працівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади приймаються на роботу та звільняються з роботи керівниками територіальних органів центрального органу виконавчої влади".

____________

Опрос