Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.09.2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

1. У главі 1 розділу I:

абзац тридцять другий пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - сорок четвертий уважати відповідно абзацами тридцять другим - сорок третім;

в абзаці тридцять третьому абревіатуру "АРМ-РП" виключити;

у пункті 2 слова "та органу державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, криптографічного та технічного захисту інформації" виключити.

2. У розділі II:

1) глави 1, 2 замінити однією новою главою 1 такого змісту:

"Глава 1. Відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні

1. Територіальне управління відкриває кореспондентський рахунок банку на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток 1) та за умови подання керівником банку, головним бухгалтером банку правильно оформлених документів:

1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);

2) картки із зразками підписів та відбитка печатки банку (додаток 3)‚ засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами).

Територіальне управління зобов'язане для відкриття кореспондентського рахунку банку отримати відомості, що містяться про банк - юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у формі відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Територіальне управління зберігає роздруковані та/або скопійовані відомості, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у справі з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку.

2. Територіальне управління здійснює ідентифікацію та верифікацію посадових осіб, уповноважених відкрити та розпоряджатися кореспондентським рахунком банку, у порядку, визначеному законодавством України. Територіальне управління зобов'язане забезпечити підтвердження факту здійснення ним ідентифікації та верифікації цих посадових осіб.

3. У разі зміни свого місцезнаходження банк зобов'язаний негайно повідомити територіальне управління.

Після підтвердження територіальним управлінням відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, територіальне управління вносить відповідні зміни про місцезнаходження банку в картку із зразками підписів та відбитка печатки.

4. Під час оформлення картки із зразками підписів та відбитка печатки слід керуватися таким:

1) у картку включаються зразки підписів службових осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів банку надано право розпоряджання кореспондентським рахунком і підпису розрахункових документів, а саме:

право першого підпису належить керівнику банку та уповноваженим службовим особам;

право другого підпису належить головному бухгалтеру банку та службовим особам, уповноваженим керівником банку;

зразки підписів керівника та головного бухгалтера банку уключаються до картки обов'язково;

право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису;

право другого підпису не може бути надано особам, які мають право першого підпису;

2) у разі змін у складі службових осіб, яким надано право розпоряджання кореспондентським рахунком банку і підпису розрахункових документів, подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого та другого підписів, засвідчених нотаріально;

3) у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банком подається тимчасова картка лише із зразками підписів цих осіб, засвідчених нотаріально;

4) у разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником банку, нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка лише із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером банку, засвідчується відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує;

5) у картку із зразками підписів та відбитка печатки включається зразок відбитка печатки банку. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей ("Для пакетів", "Для перепусток" тощо), не допускається;

6) якщо в новоствореного банку тимчасово не має печатки, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки керівник або уповноважена ним службова особа територіального управління на підставі письмового звернення банку надає йому необхідний строк (термін) для виготовлення печатки.

5. У разі реорганізації банку шляхом перетворення, зміни найменування банк зобов'язаний подати такі самі документи, що і під час відкриття рахунку, а також унести зміни до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України або укласти новий договір. Реквізити "номер кореспондентського рахунку" та "код банку" можуть залишатися без змін.

Реквізит "код банку" може бути збережений за філією, створеною в разі реорганізації банку шляхом приєднання на правах філії до іншого банку. Збереження за філією реквізиту "код банку", який належав банку, що реорганізовується, здійснюється Національним банком на підставі письмових звернень керівників банку, що реорганізовується, та банку-правонаступника та за умови виключення інформації про банк, що реорганізовується, з Електронного технологічного довідника банків України та інших установ.

6. Підставою для закриття кореспондентського рахунку банку є розірвання договору, що здійснюється за ініціативою власника кореспондентського рахунку відповідно до заяви (додаток 4) або Національного банку, або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у випадках, передбачених законодавством України.

7. У разі закриття кореспондентського рахунку банку залишок коштів за кореспондентським рахунком має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до законодавства України.

8. Територіальне управління зобов'язане в установленому законодавством України порядку надіслати повідомлення контролюючому органу про відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку.

9. Документи, про які йдеться в цій главі, мають міститися в справі з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку.

Справа з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку після його закриття залишається в територіальному управлінні і зберігається протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності Національного банку".

У зв'язку з цим глави 3 - 11 уважати відповідно главами 2 - 10;

2) у главі 3:

в абзаці третьому пункту 7 слово "учасникам" замінити словом "учасника";

в абзацах першому і другому пункту 11 слова ти цифри "пунктом 2 глави 2 цього розділу" замінити словами та цифрами "пунктом 7 глави 1 розділу II цієї Інструкції";

3) у главі 4:

абзац другий пункту 9 виключити;

у пункті 13 слова "розділу X" замінити словами "глави 10 розділу II".

3. У розділі III:

1) глави 1, 2 замінити однією новою главою 1 такого змісту:

"Глава 1. Відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку-кореспонденту в іншому банку

1. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку-кореспонденту на підставі договору, укладеного між ними відповідно до законодавства України та інших документів, визначених за домовленістю сторін.

2. Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію посадових осіб, уповноважених відкрити та розпоряджатися кореспондентським рахунком банку-кореспондента, у порядку, визначеному законодавством України. Банк зобов'язаний забезпечити підтвердження факту здійснення ним ідентифікації та верифікації цих посадових осіб.

3. Банк зобов'язаний повідомити державного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента, щодо якого в цьому банку є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку банк зобов'язаний видати уповноваженій особі банку-кореспондента під підпис для надання його державному виконавцеві. Банк-кореспондент зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку.

4. У разі реорганізації банку-кореспондента шляхом перетворення, зміни найменування банк-кореспондент зобов'язаний подати такі самі документи, що й під час відкриття рахунку. Номер кореспондентського рахунку може залишатися без змін.

5. Підставою для закриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента є розірвання договору, що здійснюється за погодженням сторін та в інших випадках, передбачених законом.

6. У разі закриття кореспондентського рахунку залишок коштів за ним має бути перерахований на рахунок, визначений його власником.

7. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення контролюючому органу про відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента.

8. Банк зобов'язаний зберігати документи, на підставі яких відкрито/закрито кореспондентський рахунок банку-кореспондента, у справі з юридичного оформлення цього рахунку.

Справа з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку-кореспондента після його закриття має зберігатися банком протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності банків України".

У зв'язку з цим главу 3 уважати главою 2;

2) доповнити главу 2 новим пунктом 12 такого змісту:

"12. Банк зобов'язаний здійснити списання в безспірному порядку заборгованості банку-кореспондента (далі - банк-боржник) перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, з кореспондентського рахунку банку-боржника відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".

Банк здійснює списання в безспірному порядку заборгованості банку-боржника на підставі вимоги Національного банку.

Вимога Національного банку має містити таку інформацію:

номер та дату складання (число, місяць, рік);

передбачені законодавством України підстави, відповідно до яких Національний банк має право на списання в безспірному порядку заборгованості з рахунків банку-боржника;

код платника, найменування платника, номер рахунку платника;

найменування та код банку платника;

код отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача;

найменування та код банку отримувача;

суму цифрами та словами;

призначення платежу.

Вимога Національного банку має бути оформлена на гербовому бланку Національного банку, засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку.

Національний банк надсилає вимогу Національного банку до банку, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-боржника, для виконання.

Банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-боржника, здійснює списання в безспірному порядку коштів з кореспондентського рахунку банку-боржника за меморіальним ордером, сформованим банком на підставі вимоги Національного банку з урахуванням особливостей, визначених у пункті 5 глави 2 розділу III цієї Інструкції.

Банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-боржника, зобов'язаний повідомити Національний банк про виконання (часткове виконання) або про відсутність можливості виконати вимогу Національного банку через відсутність коштів на кореспондентському рахунку банку-боржника".

4. У пункті 1 глави 1 розділу V цифру "9" замінити цифрою "8".

5. У розділі VI:

1) у главі 2:

доповнити главу після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Територіальне управління на підставі письмового клопотання керівника банку має право протягом операційного дня переглянути та встановити ліміт технічного рахунку банку на суму арешту з урахуванням поточних надходжень на кореспондентський рахунок банку. Пересвідчившись (на підставі інформації, що надходить від ЦОСЕП) про встановлення ліміту технічного рахунку банку на суму арешту та наявність на технічному рахунку банку суми, що дорівнює сумі арешту, територіальне управління повідомляє ЦРП засобами системи ЕП про скасування зупинення власних видаткових операцій банку в СЕП".

У зв'язку з цим пункти 5 - 10 уважати відповідно пунктами 6 - 11;

у пункті 8 слова та цифри "(згідно з пунктом 5 цієї глави)" та "(відповідно до пункту 2 цієї глави)" замінити відповідно словами та цифрами (згідно з пунктом 6 глави 2 розділу VI цієї Інструкції) та (відповідно до пункту 2 глави 2 розділу VI цієї Інструкції);

в абзаці третьому пункту 11 слова та цифри "2 - 4, 6 - 8 цієї глави" замінити словами та цифрами "2 - 5, 7 - 9 глави 2 розділу VI цієї Інструкції";

2) в абзаці третьому пункту 1 глави 3 слова та цифри "пунктом 5 глави 2 цього розділу" замінити словами та цифрами "пунктом 6 глави 2 розділу VI цієї Інструкції";

3) пункт 1 глави 4 викласти в такій редакції:

"1. Територіальне управління здійснює списання в безспірному порядку заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" та відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань надання кредитів для підтримки ліквідності банків України.

Територіальне управління здійснює договірне списання з кореспондентського рахунку банку відповідно до умов договорів та вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правового акта Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Територіальне управління здійснює списання в безспірному порядку заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, та договірне списання засобами СЕП на підставі меморіального ордера з урахуванням особливостей, визначених у главі 4 розділу VI цієї Інструкції".

6. У розділі VII:

1) у главі 1:

у пункті 1 слово та цифри "главами 1, 2" замінити словом та цифрою "главою 1";

у пункті 2 слово та цифри "1 - 6, 8, 11, 12 глави 3" замінити словом та цифрами "1 - 7, 10, 11 глави 2";

у пункті 3 цифру "3" замінити цифрою "2";

2) у главі 2:

у пункті 3:

слова "ідентифікацію", "розпоряджатися" замінити відповідно словами "ідентифікацію та верифікацію", "відкрити та розпоряджатися";

доповнити пункт новим реченням такого змісту: "Територіальне управління зобов'язане забезпечити підтвердження факту здійснення ним ідентифікації та верифікації цих посадових осіб";

у пункті 6 цифру "5" замінити цифрою "4";

у пункті 8 цифру "2" замінити цифрою "1";

у пункті 9 слова та цифри "3 - 7, 10, 11 розділу II, пунктів 1 - 10 глави 1, пунктів 1 - 8" замінити словами та цифрами "2 - 6, 9, 10 розділу II, глави 1, пунктів 1 - 9".

7. У розділі IX:

1) у главі 1:

у пункті 2:

в абзаці другому слово "територіальні" замінити словом "територіальне";

в абзаці третьому слова "поштову адресу, номери телефонів, радіотелефонів стільникового зв'язку, за якими проводитиметься оповіщення" замінити словами "необхідні реквізити";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Про зміни будь-яких із зазначених вище реквізитів довідника оповіщення учасник СЕП має негайно повідомляти ЦРП і територіальне управління";

пункт 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 7, 8;

2) в абзаці п'ятому пункту 1 глави 2 слова "функціонування інформаційних систем у надзвичайних ситуаціях" замінити словами "забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку та банків України";

3) у пункті 3 глави 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. У разі виходу з ладу апаратури захисту інформації учасник СЕП має надіслати до ЦРП засобами системи ЕП повідомлення про переведення його на роботу в програмному режимі криптографічного захисту";

в абзаці другому слова "територіальне управління засобами АРМ-РП або" виключити.

8. У виносці 1 додатка 3 до Інструкції слова та цифру "підпункту "г" пункту 5" замінити словами та цифрами "підпункту 4 пункту 4".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

I. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Порядок відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків-резидентів у національній валюті визначає Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року N 320, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за N 1035/12909 (далі - Інструкція).

Розроблення проекту змін до Інструкції (далі - Проект) обумовлено необхідністю приведення норм Інструкції у відповідність до змін, які були внесені до:

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо можливості отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронному вигляді для ідентифікації юридичної особи та відкриття рахунків у банках;

Закону України "Про Національний банк України" у частині реалізації Національним банком України переважного і безумовного права задовольняти будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з рахунків банку (зміни до статті 73).

II. Визначення цілей державного регулювання

Цілями розроблення Проекту є забезпечення реалізації змін у законодавстві України шляхом удосконалення порядку відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків у національній валюті.

III. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України, зокрема, установлює правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних осіб в економічному обігу України, координує організацію розрахунків.

Ураховуючи це, альтернативних способів досягнення поставлених цілей немає.

IV. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі затвердження Правлінням Національного банку України запропонованого для розгляду Проекту цей регуляторний акт буде доведений до відома суб'єктів, на яких поширюється його дія, для використання в роботі.

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання суб'єктами, на які поширюється його дія.

До зовнішніх чинників, що можуть потенційно впливати на дію запропонованого регуляторного акта, належать зміни в законодавстві України.

Питання відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог запропонованого регуляторного акта регулюється законодавством України.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта є можливим із застосуванням методу аналізу позитивних та можливих негативних наслідків дії акта в простій формі.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований до розгляду регуляторний акт набиратиме чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, і діятиме без визначення строку.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта планується вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа, використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід суб'єктів, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національний банк України проводить базові, повторні та періодичні відстеження результативності власних регуляторних актів у порядку, визначеному Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного банку України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14 квітня 2004 року N 471.

Відстеження результативності Проекту здійснюватиметься в рамках відстеження результативності основного регуляторного акта.

 

Голова Національного
банку України

В. О. Гонтарева

Опрос