Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику определения начальной цены продажи на аукционе специального разрешения на право пользования недрами (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ____

м. Київ

Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014; 2008 р., N 50, ст. 1633; 2011 р., N 67, ст. 2572) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами

1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Об'єктом обчислення початкової ціни продажу дозволу є визначене Держгеонадрами та Радою міністрів Автономної Республіки Крим (щодо геологічного вивчення або видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим), у тому числі на підставі пропозицій органів місцевого самоврядування або суб'єктів господарювання, родовище або ділянка надр, а для дозволів, не пов'язаних з видобуванням, - підземна споруда (сховище), створена геологічна територія, геологічний об'єкт, тощо.";

2. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Початкова ціна дозволу на проведення геологічного вивчення ділянок надр та геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою запасів корисних копалин становить 0,02 відсотка від сумарної вартості товарної продукції за весь період експлуатації родовища.

Початкова ціна дозволу на проведення видобутку та геологічного вивчення ділянок надр з дослідно-промисловою розробкою запасів корисних копалин з подальшим або одночасним їх видобуванням (промисловою розробкою родовищ) становить:

для нафтогазоносних надр, за умови незатверджених запасів, - 0,45, 0,3, 0,2 відсотка від сумарної вартості перспективних та прогнозних ресурсів вуглеводневої сировини категорії С3 та Д1 і Д2 відповідно, яка залягає в традиційних колекторах, та 0,01 відсотка від сумарної вартості перспективних та прогнозних ресурсів вуглеводневої сировини категорії С3 та Д1 і Д2, яка залягає в нетрадиційних колекторах;

для інших корисних копалин, за умови незатверджених запасів, - 0,2 відсотка від сумарної вартості товарної продукції за весь період експлуатації родовища.

Для корисних копалин за умови затверджених запасів початкова ціна дозволу (ПЦл) - це частка від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки надр, яка обчислюється відповідно до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117, за формулою:

  

,

де Е - норма дисконту (частка одиниці);

Дt - річний дохід від реалізації товарної продукції в t-му році;

Вt - експлуатаційні витрати в t-му році, за винятком амортизаційних відрахувань;

Пt - розмір податків і платежів у t-му році, що не входять до експлуатаційних витрат;

Кt - капітальні вкладення в промислове будівництво в t-му році, включаючи придбання геологічної інформації;

Т - строк використання родовища або ділянки надр до повного їх виведення з експлуатації;

к - коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу.";

3. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Вихідною інформацією для визначення початкової ціни продажу дозволу є програма робіт надрокористувача, що є додатком до угоди про умови користування надрами, результати раніше проведених геолого-економічних оцінок (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3), протоколи затвердження запасів корисних копалин Державної комісії по запасах корисних копалин, державні баланси запасів корисних копалин, акти та протоколи експертної оцінки ресурсів підготовлених і виявлених об'єктів Держгеонадр, протоколи затвердження прогнозних ресурсів наукової ради з прогнозування, науково-технічних рад підприємств, а також дані об'єктів-аналогів та надані проектні, фактичні і очікувані техніко-економічні показники діяльності підприємств після їх інтерпретації та відповідних обґрунтувань.

Для розрахунку початкової ціни продажу дозволу застосовується ціна одиниці товарної продукції, яка є чинною на дату публікації умов конкурсу:

на нафту і газовий конденсат - за даними останнього аукціону з продажу нафти і конденсату;

на газ - за діючим на дату проведення розрахунку граничним рівнем цін, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання та цін на товарний газ власного видобутку, який установлюється Кабінетом Міністрів України;

на інші корисні копалини - за даними офіційних джерел та діючих гірничо-переробних (гірничо-видобувних) підприємств або об'єктів-аналогів та наданих проектних, фактичних, або очікуваних цін підприємств після їх інтерпретації та обґрунтувань з вибору остаточної ринкової ціни.";

4. пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу становить:

1. До дисконтованого чистого прибутку:

1) для нафтогазових об'єктів - диференційовано за видами родовищ або ділянок надр і категоріями ресурсів (запасів) корисних копалин:

розвіданих родовищ нафти і газу (за результатами ГЕО-1, які затверджені Державною комісією по запасах корисних копалин, крім позабалансових та ресурсів (запасів) з невизначеним промисловим значенням) - 0,1075;

відкритих, але не завершених розвідкою родовищ (за результатами ГЕО-2, які затверджені Державною комісією по запасах корисних копалин, крім позабалансових та ресурсів (запасів) з невизначеним промисловим значенням) - 0,084.

2) для об'єктів підземних вод (за результатами ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3):

для питних централізованого і нецентралізованого водопостачання (крім виробництва фасованої питної води) і води для технічних цілей - 0,05;

для інших вод - 0,1;

3) для інших об'єктів - 0,0395.

2. До сумарного чистого прибутку для всіх об'єктів - 2 відсотка сумарного чистого прибутку за весь період експлуатації родовища або ділянки надр.

При чому після проведення розрахунків початкової вартості продажу дозволу по дисконтованому чистому прибутку та по сумарному чистому прибутку вибирається більше з них значення, але при цьому в усіх розрахунках початкова ціна продажу дозволу не може бути меншою від мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлюється Законом України "Про Державний бюджет України", чинним на дату проведення розрахунку:

для нафтогазових об'єктів - не менше 500;

для інших об'єктів - не менше 5.";

5. Доповнити Методику пунктом 9 такого змісту:

"9. Початкова ціна продажу дозволу для об'єктів, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, визначається у мінімальних заробітних платах та неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, розмір яких встановлюється Законом України "Про Державний бюджет України", чинним на дату проведення розрахунків, і становить у випадку:

використання ділянок надр для будівництва та експлуатації підземних споруд, для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів - 500 мінімальних заробітних плат;

використання ділянок надр, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод - 300 мінімальних заробітних плат;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади) - 50 мінімальних заробітних плат;

експлуатації підземних споруд, пов'язаних із запобіганням підтопленню недіючих шахт - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонуються розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами" розроблений на виконання Угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна", удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузь N 0001001-15 від 27.11.2014, Постанови Верховної Ради України N 26-VIII від 11.12.2014 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" і пункту 258 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою запропонованих змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами є приведення її положень у відповідність із вимогами законодавства України у сфері надрокористування, підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи), а саме: для визначення початкової ціни продажу дозволу на право користування надрами окремо для затверджених запасів та незатверджених(тобто ресурсів) і вуглеводневої сировини, яка залягає в традиційних і в нетрадиційних колекторах внесено зміни до пункту 3 Методики, а для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, та створення геологічних територій і об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення Методику доповнено пунктом 9.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найбільш ефективним, оскільки у разі його реалізації буде досягнуто однозначності у правовому регулюванні питань визначення початкової ціни продажу дозволу на право користування надрами для всіх випадків геологічного вивчення та видобування корисних копалин та використання надр, не пов'язаного з видобуванням корисних копалин.

Альтернативою такого способу державного регулювання є залишення ситуації без змін, що значно ускладнить питання визначення початкової ціни продажу дозволів на право користування надрами для випадків геологічного вивчення та видобування традиційних і нетрадиційних ресурсів вуглеводнів та використання надр, не пов'язаного з видобуванням корисних копалин.

4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Основним способом впровадження існуючих змін є те, що на базі діючої Методики розроблені критерії для визначення початкової ціни продажу дозволів на право користування надрами для випадків геологічного вивчення та видобування традиційних і нетрадиційних ресурсів вуглеводнів та використання надр, не пов'язаного з видобуванням корисних копалин шляхом врахування їх відмінностей від об'єктів, на які надається дозвіл, з метою геологічного вивчення та видобування корисних копалин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту та виконання його вимог суб'єктами висока.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого проекту буде акта врегулювання питання визначення початкової ціни продажу дозволів на право користування надрами для випадків геологічного вивчення та видобування традиційних і нетрадиційних ресурсів вуглеводнів та використання надр, не пов'язаного з видобуванням корисних копалин.

Реалізація запропонованого проекту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Очікувані наслідки запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Вигоди

Витрати

Забезпечення державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Не передбачено

Чіткість та однозначність правового регулювання питань визначення початкової ціни продажу дозволу на право користування надрами.

Не передбачено

Удосконалення нормативно-правового регулювання відносин надрокористування.

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності акта

Обмеження строку чинності регуляторного акта немає, що дасть можливість розв'язувати питання та досягати цілей державного регулювання. Термін дії регуляторного акта - відповідно до законодавства після набрання чинності в установленому порядку.

8. Визначення показників результативності акта

У результаті реалізації проекту регуляторного акта очікується забезпеченості однозначність у правовому регулюванні питань визначення початкової ціни продажу дозволу на право користування надрами для всіх випадків геологічного вивчення та видобування корисних копалин та використання надр, не пов'язаного з видобуванням корисних копалин.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень від суб'єктів господарювання та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері надрокористування, які надійшли до Державної служби геології та надр України.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою геології та надр.

 

Т. в. о. Голови Державної
служби геології та надр України

М. О. Бояркін

Опрос