Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно получения, распоряжения и охраны авторского права и смежных прав (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 24.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 40 - 44, ст. 356):

1) частину другу статті 429 викласти в такій редакції:

"2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать юридичній особі або фізичній особі - підприємцю, де або у якої працює працівник, якщо інше не встановлено законом або договором, укладеним між ними";

2) частину другу статті 430 викласти в такій редакції:

"2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать замовникові, якщо інше не встановлено законом або договором.";

3) у статті 1107:

у абзаці першому частини другої після слова "письмовій" доповнити словом "(електронній)";

у абзаці другому частини другої після слова "письмової" доповнити словом "(електронної)";

4) доповнити статтею 11111 такого змісту:

"Стаття 11111. Ліцензійний договір на основі публічної пропозиції

1. Ліцензіар та ліцензіат мають право укласти ліцензійний договір щодо об'єктів авторського права та/або суміжних прав на основі публічної пропозиції (оферти), яку може поширити будь-яка із сторін.

Поширенням публічної пропозиції є її оприлюднення ліцензіаром разом із примірником об'єкту авторського права та/або суміжних прав з наданням можливості дистанційного ознайомлення з нею необмеженому колу осіб з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

2. Ліцензійний договір на основі публічної пропозиції вважається укладеним з моменту прийняття такої пропозиції іншою стороною.

Прийняттям іншою стороною публічної пропозиції вважається вчинення дій, які виражають згоду з її умовами у спосіб, передбачений публічною пропозицією, в тому числі за допомогою технічних засобів зв'язку.

3. Ліцензіат за ліцензійним договором на основі публічної пропозиції має право в будь-який момент в односторонньому порядку відмовитись від такого ліцензійного договору, зокрема шляхом припинення використання відповідного об'єкту авторського права та/або суміжних прав.

Умова ліцензійного договору на основі публічної пропозиції про неможливість односторонньої відмови ліцензіатом від такого договору, є нікчемною.

4. Ліцензійний договір на основі публічної пропозиції, за яким надається виключна або одинична ліцензія, є нікчемним.".

2. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 13, ст. 64):

1) абзац двадцять п'ятий статті 1 після слова "матеріальній" доповнити словами "або електронній";

2) доповнити новою статтею 161 такого змісту:

"Стаття 161. Авторське право на твори, створені за замовленням

1. Авторські особисті немайнові права на твір, створений за замовленням, належать його автору.

2. Виключні майнові права на твір, створений за замовленням, належать замовнику цього твору, якщо інше невстановлено договором між автором і замовником.".

3) у частині першій статті 33 після слова "письмовій" доповнити словом "(електронній)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Цим законопроектом пропонується удосконалити нормативне регулювання набуття, розпорядження та охорони прав на об'єкти авторського права і суміжних прав шляхом заповнення прогалин та усунення колізій в законодавстві, виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), ратифікованої Верховною радою України 16 вересня 2014 року, а також адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС), щодо:

1) набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності на службові твори та твори, створені за замовленням;

2) поширення на об'єкти авторського права і суміжних прав ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції;

Законопроект розроблено на виконання пунктів 106 та 110 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 357-р, а також Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, яка передбачає реформу захисту прав інтелектуальної власності, пункту 155 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", Постанови Верховної Ради України від 19.05.2011 N 3400-VI "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом", Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18 березня 2004 року N 1629-IV, пункту 14 Плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 821-р.

1) Законопроект розроблений на виконання вимог ч. 4 ст. 181 Угоди про асоціацію, яка передбачає, що права на комп'ютерну програму, створену в рамках виконання трудового договору, мають належати роботодавцю, якщо інше не передбачено угодою між працівником та роботодавцем. Однак Україна може взяти на себе зобов'язання, що виходять за рамки Угоди про асоціацію і таким чином визначити, що усі об'єкти авторського права і суміжних прав, а не лише комп'ютерні програми, створені в рамках виконання трудового договору, повинні належати роботодавцю, якщо інше не передбачено угодою між працівником та роботодавцем.

Крім того, положення чинного Закону України "Про авторське право та суміжні права" щодо службових творів та творів за замовленням суперечать відповідним положенням Цивільного кодексу України, внаслідок того, що відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права" майнові права на службові твори належать роботодавцю, якщо інше не визначено трудовим договором (контрактом), а відповідно до Цивільного кодексу України відповідні майнові права належать працівникові і роботодавцю спільно.

В результаті наявності даної колізії роботодавець, якому законодавством надана частина майнових прав на службові твори, не набуває їх на підставі закону чи договору в результаті створення твору, а змушений набувати ці права від працівника з використанням додаткових процедур через певний проміжок часу після створення відповідного твору. Те ж саме стосується замовника щодо творів, створених за замовленням.

2) Цивільний кодекс України та Закон України "Про авторське право та суміжні права" вимагають укладати ліцензійні договори лише в письмовій формі. При цьому велика кількість творів у світі розповсюджується в мережі Інтернет на умовах опублікування пропозиції надати (або отримати) ліцензію, адресовану необмеженому колу осіб, та прийняття такої пропозиції зацікавленою особою. За такою системою функціонує популярний відеосервіс "Ютьюб" ("YouTube"), банки фотографій, вільна онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" ("Wikipedia"), спільноти розробників таких комп'ютерних програм, як "Лінукс" ("Linux"), "Мозіла фаєрфокс" ("Mozilla Firefox") та тисячі інших. Натомість українські користувачі і розробники програмного забезпечення не можуть легально користуватись безкоштовним програмним забезпеченням, оскільки договори укладені не у письмовій формі, як того наразі вимагає українське законодавство, визнаються нікчемними.

При цьому, Директивою ЄС 2003/98/ЄС (змінена Директивою 2013/37/ЄС) про повторне використання публічної інформації (частина друга статті 8) передбачено, що держави-члени мають забезпечити використання ліцензій, які доступні у цифровій формі і можуть надаватись засобами електронного зв'язку.

Отже, прийняття запропонованого акта необхідно для створення в Україні законних підстав для укладення ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції, тобто законодавчого врегулювання існуючих відносин, враховуючи практику ЄС в сфері поширення творів та об'єктів суміжних прав, а також світового досвіду щодо визнання відповідних правовідносин. Крім того, прийняття проекту необхідно для гармонізації законодавства України та Європейського Союзу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього законопроекту є удосконалення нормативного регулювання набуття, розпорядження та охорони прав на об'єкти авторського права і суміжних прав. Законопроект покликаний сприяти спрощенню ведення господарської діяльності в Україні, підвищенню її інвестиційної привабливості, стимулювання розвитку, а також адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Для досягнення поставленої мети законопроекту необхідним є виконання таких завдань:

- усунення прогалин та колізій щодо створення, набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності на службові твори та твори, створені в рамках виконання договорів за замовленням;

- створення законодавчої бази для поширення на об'єкти авторського права та суміжних прав ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції.

3. Правові аспекти

Законодавчі акти у даній сфері правового регулювання, до яких вносяться зміни:

1) Цивільний кодекс України;

2) Закон України "Про авторське право і суміжні права".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Державною службою інтелектуальної власності, Міністерством фінансів України, Державним агентством з питань електронного урядування України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Передбачається проведення консультацій з громадськістю шляхом оприлюднення проекту акта на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом і відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки проект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, що в свою чергу створить підґрунтя для створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо.

11. Прогноз результатів

Серед основних наслідків прийняття акта можна виділити збільшення можливостей суб'єктів прав інтелектуальної власності здійснювати захист своїх прав та спрощення шляхів закріплення авторського права та розпорядження ним.

Реалізація Закону також забезпечить адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав"

1. Опис проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав" (далі - проект Закону) розроблено на виконання пунктів 106 та 110 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 357-р., а також Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, яка передбачає реформу захисту прав інтелектуальної власності, пункту 155 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", Постанови Верховної Ради України від 19.05.2011 N 3400-VI "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом", Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18 березня 2004 року N 1629-IV, пункту 14 Плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 821-р.

Необхідність прийняття законопроекту спричинена наступними:

1) На сьогодні Цивільний кодекс України передбачає, що майнові права інтелектуальної власності України на службові твори належать працівникові та юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник спільно. Разом з тим, Закон України "Про авторське право і суміжні права" передбачає, що майнові права на службовий твір належать роботодавцю якщо інше не визначено договором (контрактом) між працівником, який створив твір та роботодавцем.

У результаті наявності даної колізії роботодавець, якому законодавством надана частина майнових прав на службові твори, не набуває їх на підставі закону чи договору в результаті створення твору, а змушений набувати ці права від працівника з використанням додаткових процедур через певний проміжок часу після створення відповідного твору. Те ж саме стосується замовника щодо творів, створених за замовленням.

Дана ситуація призводить до ускладнення ведення господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів авторського права і суміжних прав (особливо комп'ютерних програм та баз даних). Внаслідок відповідної невизначеності щодо належності прав ризики виникнення необґрунтованих претензій з боку працівника (працівників) надзвичайно високі, що може спричинити неможливість добросовісного використання об'єктів права інтелектуальної власності, які були створені як службові твори або твори, створені на замовлення.

2) Цивільний кодекс України та Закон України "Про авторське право та суміжні права" вимагають укладати ліцензійні договори лише в письмовій формі. При цьому велика кількість творів у світі розповсюджується в мережі Інтернет на умовах опублікування пропозиції надати (або отримати) ліцензію, адресовану необмеженому колу осіб, та прийняття такої пропозиції зацікавленою особою. За такою системою функціонує популярний відеосервіс "Ютьюб" ("YouTube"), банки фотографій, вільна онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" ("Wikipedia"), спільноти розробників таких комп'ютерних програм, як "Лінукс" ("Linux"), "Мозіла фаєрфокс" ("Mozilla Firefox") та тисячі інших. Натомість українські користувачі і розробники програмного забезпечення не можуть легально користуватись безкоштовним програмним забезпеченням, оскільки договори укладені не у письмовій формі, як того наразі вимагає українське законодавство, визнаються нікчемними.

При цьому, Директивою ЄС 2003/98/ЄС (змінена Директивою 2013/37/ЄС) про повторне використання публічної інформації (частина друга статті 8) передбачено, що держави-члени мають забезпечити використання ліцензій, які доступні у цифровій формі і можуть надаватись засобами електронного зв'язку.

2. Цілі прийняття запропонованого акта

Метою цього проекту Закону є удосконалення нормативного регулювання набуття, розпорядження та охорони прав на об'єкти авторського права і суміжних прав. Проект Закону покликаний сприяти спрощенню ведення господарської діяльності в Україні, підвищенню її інвестиційної привабливості, стимулювання розвитку, а також адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні у сфері авторського права та суміжних прав щодо набуття прав на службові твори, творів, створених на замовлення, а також щодо розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності в мережі Інтернет, убачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін.

Однак цей спосіб не є ефективним з огляду на те, що залишить існуюча колізія щодо визначення суб'єкта, якому належать права інтелектуальної власності на службовий твір та твір, створений за замовленням. Крім того, ліцензійні договори, укладені на основі публічної оферти, зберігатимуть статус недійсних. Це означає, що навіть правомірне використання об'єкту авторського права і суміжних прав на основі відповідного договору є порушенням, оскільки законодавство презюмує нікчемність відповідних видів ліцензійних договорів.

2. Державне регулювання зазначеної сфери шляхом прийняття проекту Закону.

Даний спосіб забезпечить усунення прогалин та колізій щодо створення, набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності на службові твори та твори, створені в рамках виконання договорів за замовленням, а також забезпечить створення законодавчої бази для поширення на об'єкти авторського права та суміжних прав ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції.

4. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

Після набрання чинності Законом буде забезпечено автоматичне набуття роботодавцями прав інтелектуальної власності на службові твори та набуття замовниками прав на твори, створені в рамках виконання договорів за замовленням. Також буде забезпечено визнання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції, які передбачають особливу форму укладання.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття проекту акта сприятиме:

розвитку сфери інформаційних технологій у зв'язку з можливістю вільного і безперешкодного обігу програмного продукту з гарантією належності прав роботодавцю або замовнику, якщо відповідний продукт є службовим твором, або твором, створеним за замовленням;

розвитку інших сфер промисловості, сфери послуг, сфери розваг, кіноіндустрії внаслідок досягнення правової визначеності щодо належності прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, створені як службові твори чи твори, створені за замовленням відповідно роботодавцю або замовнику;

забезпечить можливість законного використання об'єктів права інтелектуальної власності, поширених внаслідок укладення ліцензійного договору на основі публічної пропозиції з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж;

сприятиме охороні та захисту прав інтелектуальної власності ліцензіарів, які поширили відповідну публічну пропозицію з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі забезпечить можливість захисту своїх прав в судовому порядку;

сприятиме охороні та захисту прав авторів (інших правовласників), які створили (набули права на) твори з використанням об'єктів авторського права і суміжних прав, права на використання яких були отримані на основі ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції;

сприятиме законному поширенню об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет.

Негативних факторів, які можуть негативно вплинути на запровадження регуляторного акта, не виявлено.

Позитивно на дію цього акта можуть вплинути такі фактори:

реформи у політичній та економічній сферах, що впливатимуть на збільшення кількості суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність щодо розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав, що поширюються шляхом укладення ліцензійних договорів на основі публічної ліцензії;

прискорення темпів економічного зростання, що дозволить підвищити інформаційну привабливість України для світових мейджорів та інших іноземних власників прав на об'єкти авторського права і суміжних прав.

6. Очікувані результати

Упровадження цього регуляторного акта дасть можливість удосконалити нормативно-правову базу у сфері набуття, розпорядження та охорони авторського права і (або) суміжних прав.

Від упровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1) вдосконалення нормативно-правової бази у сфері набуття, розпорядження та охорони авторського і (або) суміжних прав;
2) забезпечення прав на безперешкодне подальше використання комп'ютерних програм та інших об'єктів авторського права і суміжних прав, що були створені як службові твори або твори, створені за замовленням;
3) запровадження світової практики укладення ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції;
4) підвищення інвестиційної привабливості України в світових масштабах;
5) поява нових ринків дистриб'юції і продажу легального контенту через веб-сайти та мобільні додатки, що сприятиме розвитку середнього та малого бізнесу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

1) можливість безперешкодного використання, розповсюдження та інших видів комерціалізації об'єктів авторського права і суміжних прав, створених як службові твори та твори, створені за замовленням;
2) полегшення створення та набуття прав на програмний продукт та інші об'єкти авторського права і суміжних прав;
3) полегшення ведення господарської діяльності в сфері ліцензування об'єктів авторського права і суміжних прав внаслідок надання можливості укладати ліцензійні договори на основі публічної пропозиції.

додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

1) отримання автором винагороди за створення відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав як службових творів чи творів, створених за замовленням;
2) можливість отримання права використання об'єктів авторського права і суміжних прав, внаслідок прийняття пропозиції через інформаційно-телекомунікаційну мережу укласти відповідний ліцензійний договір на основі публічної пропозиції.

додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку регуляторного акта немає, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта - з дня його опублікування.

8. Визначення показників результативності проекту акта

Для відстеження результативності регуляторного акта планується вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа, використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність переважно у сфері створення об'єктів авторського права і суміжних прав, особливо щодо створення програмного забезпечення, а також відповідні публікації в засобах масової інформації.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься в межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", - через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

Відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься Мінекономрозвитку України протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Державного служби інтелектуальної власності України та Міністерства від суб'єктів авторського права і суміжних прав, контролюючих і правоохоронних органів та суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність в сфері створення, набуття та використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Міністр

А. Абромавичус

Опрос